تحقیق رفتار برشي پارچه هاي تاري – پودي

 • تغيير شکلهاي پيچيده پارچه و معرفي پديده برش

پارچه هاي نساجي در هنگام استفاده و کاربردهاي عملي ، تحت يکسري تغييرشکلهاي پيچيده قرار مي گيرند که اين تغيير شکلها افت پارچه ( Drape) ، زير دست پارچه (Handle ) ، چروک شدن (Winkle ) يا تا خوردگي (Crease) و ديگر اثراتي که مرتبط با زيبايي پارچه است مي باشد واضح است که مصرف کنندگان پارچه ها ، بازرگانان و يا توليد کنندگان منسوجات ، اين سري از کيفيتهاي پارچه را بصورت ذهني و با تجربه عملي ارزيابي مي کنند اما اگر يک کارشناس نساجي بخواهد خصوصيات فيزيکي – مکانيکي و کيفيتي پارچه را مورد مطالعه قرار دهد مي بايست اين تغيير شکلهاي پيچيده را بطور عملي بررسي نمايد در واقع مطالعه مکانيک ساختماني پارچه ، تمامي اين موارد را در بر مي گيرد ]۱[

يکي از خصوصيات بارز و مهم منسوجات ، خصوصيات خمش پذيري و انعطاف آنها در مقايسه با ديگر مواد در جهان پيرامون مي باشد اين خصوصيت ويژه پارچه ، ناشي از مواد تشکيل دهنده آن ، يعني الياف مي باشد بطوريکه وقتي پارچه خم مي شود ، الياف مي توانند در کنار هم حرکتي نسبي داشته باشند اين حرکت نسبي مي تواند بين تک تک الياف مجاور و يا بين دسته هاي الياف مجاور (نخ ) رخ دهد در واقع پارچه – پارچه اي که در اين تحقيق مورد مطالعه قرار گرفته است تاري پودي است – مي تواند تحت يک انحناء خم شود ؛ ولي اگر تحت دو انحناء يا بيشتر خم شود پديده برش (Shear) ، رخ مي دهد پس بطور کلي مي توان اين پديده را بدين صورت توضيح داد برش ، تغيير زاويه بين نخهاي متقاطع است و همچنين به عنوان نتيجه خمش و تابيده شدن نخهاي بين نقاط تقاطع نيز تعريف مي شود ]۴[

براي مطالعه مکانيک تغيير شکلهاي پيچيده لازم است ابتدا مطالعات آزمايشگاهي و تئوريهاي تغيير شکل مورد توجه قرار گيرند سپس اين تغيير شکلها را به شکلهاي ساده تر تبديل نمود و در نهايت مباني علمی  رفتار پارچه تحت تغيير شکلهاي ساده بکار گرفته شود ]۱[

مکانيسم برش پارچه ، بر خصوصيات ديگر تغيير شکلهاي پارچه مثل افتايش ، خم پذيري و انعطاف و کيفيت زير دست پارچه تأثير گذار است اين نوع تغيير شکل بر خصوصيات فيزيکي – مکانيکي عملياتي مثل کشش و خمش که در جهتهاي تار ، پود يا ديگر جهات فرعي پارچه کاملا ً غير يکسان هستند نيز تأثير گذار است کلا ً مصارفي که در حين استفاده از پارچه ، تنش در دو محور يا چند محور دخيل هستند يا مصارفي که تنش در حين استفاده بيشتر از حالت عادي تنش وارده به پوشاک است خصوصيت برشي تأثير گذار است و بنابراين قابل ملاحظه است که اين رفتار مهم مورد مطالعه قرار گيرد زيرا خواص برش ، نقش بسيار مهمي در خصوصيات فيزيکي مکانيکي پارچه بر عهده دارد .]۲[

 • تعريف برش پارچه (Shearing)

در هنگام استفاده از پارچه زمانيکه پارچه ، تحت تغيير شکلهاي پيچيده قرار مي گيرد رفتار برشي که يکي از تغييرشکلهاي مهم فيزيکي – مکانيکي در پارچه است مي تواند روشن کننده خصوصيت اجرايي و عملي پارچه باشد تغيير شکل برشي يکي از خصوصيات بارز پارچه نساجي مي باشد که ديگر مواد به شکل ورقه نازک مثل کاغذ يا پلاستيک ، چنين قابليتي ندارند اين ويژگي پارچه را قادر مي سازد تا تغيير شکلهاي پيچيده را متحمل شود و توانايي پوشش بدن انسان را داشته باشند همچنين خصوصيت برشي روي خم پذيري ، انعطاف پذيري و زير دست پارچه تأثير گذار است و نه تنها براي پارچه هاي تاري پودي که براي انواع کامپوزيت هاي پارچه هاي ترکيبي – نساجي نيز از مسائل حائز اهميت مي باشد ]۵[

۱-۲-۱- طبيعت برش

اگر چه در نظر اول ، برش مفهومي بسيار ساده دارد اما در مطالعه جزئيات ، پيچيدگيهايي بوجود مي آيد تحقيقات انجام شده توسط Trelor & Spivak در دانشگاه منچستر و Grosberg & Park در دانشگاه ليدز اين موضوع را به شکل مطلوبي توجيه کرده است براي طرح مسأله برش بهتر است در ابتدا کرنش برشي (Shear strain) که توسط Love(1927) و Jeager(1962) مطالعه شده است مورد بحث قرار گيرد .

کرنش برشي خالص عبارت است از تغيير شکل يک جسم بوسيله ازدياد طول يکنواخت در يک جهت و انقباض در جهت عمود به آن که از اين رو مساحت جسم ثابت باقي مي ماند اين نوع تغيير شکل در شکل ۱ آمده است

اگر کرنش در يک جهت باعث ازدياد طول به اندازه  گردد طول خط  موازي با جهت ازدياد طول ، به مقدار  مي رسد و از آنجا که مساحت ثابت است خط L در زاويه عمود به آن کاهش طول داده و طولش به مقدار  مي رسد در جائيه کرنش کم باشد مورد اخير مساوي با  است که مقدار عددي کرنش براي ازدياد طول و همچنين کاهش طول مساوي خواهد بود با توجه به شکل ، ديده مي شود که چهار گوش abcd با حالت اريب در جهت کرنش اصلي ، تغيير شکل داده است  ، ولي مساحت آن تغيير نکرده است بنابراين اضلاع آن نسبت به حالت قبل داراي زاويه  خواهد بود ؛ و زوايا در گوشه ها به اندازه ۲ از مقدار  به مقدار  تغيير نموده است با توجه به قضيه فيثاغورث مي توان بيان نمود که اضلاع چهارضلعي abcd به اندازه :

طولشان اضافه شده است که با بسط آن مي توان نشان داد مقدار آن ،   مي باشد حال اگر چهارگوش abcd را بچرخانيم به شکلي که يکي از اضلاع موازي جهت اصلي قرار گيرد کرنش برشي ساده آن در شکل (۱٫b) نشان داده شده است جابجايي واقعي يا برش گوشه هاي چهار ضلعي در جهتهاي cg,bf,ae وdh  مي باشد که موازي يکديگرند .

با اين تفاسير اگر يک چهار وجهي در نظر گرفته شود که گوشه هاي آن به يکديگر عمود و موازي با جهت برش ساده باشند بعد از اعمال برش ، شکل آن مطابق با شکل (c10) خواهد بود که اين تغيير شکل در واقع ايده اوليه برش است که اضلاع آن در جهت عمودي با زاويه  هم جهت با برش ، زاويه دار مي گردند مقدار کرنش برشيtg  است که مي توان نشان داد مساوي با tg2 مي باشد و براي کرنشهاي کوچک،  خواهد بود .

بعد از ارائه يک نمايه از کرنش برشي ، نوبت به تنش برشي مي رسد تنش برشي عبارت است از نيروي وارده بصورت تانژانتی  به صفحه ( يا در طول يک خط اگر با صفحه هاي دو بعدي مواجه باشيم ) البته اين پديده بصورت متوازن انجام مي شود يعني نيرويي در جهت مخالف و در يک صفحه موازي با آن وجود دارد تا نيروي گشتاور ثانويه حاصل از آن از چرخش جلوگيري نمايد .

بعد از اين توضيح ، واکنش ناشي از اعمال تنش برشي به يک نمونه پارچه مورد بررسي قرار مي گيرد در حالت کلي تغيير شکلهاي پيچيده اي ناشي از بردارهاي تنش ايجاد مي گردد که مهمترين مسأله تغيير شکل در جهت تنش برش است که به آن کرنش برشي (tg  ) گفته مي شود و ارتباط بين اين دو فاکتور منحني تنش – کرنش مي باشد اين تنش سبب مي شود نمونه بصورت آزادي برش پيدا نمايد و بعد ديگر آن به شکل دلخواه تنظيم  شود همانند آزمايش استحکام که سبب مي شود انقباض بصورت آزادانه در جهت ديگر رخ دهد.

در شکل (a.1) تعادل برش خالص که ترکيب تنش کششي مثبت و منفي در جهتهاي عمود به يکديگر مي باشد نشان داده شده است اما براي حالتهاي ديگر تغيير شکل برشي ، داراي توزيع کرنش کششي دقيقا ً يکسان و همگون نيست بلکه سبب ازدياد طول در bd و فشردگي در طول ac مي شود اما نکته بسيار مهم و قابل توجه اين است که همراه با اين کرنش ، تنش نيز وجود دارد و اين موضوع موجب يک مشکل حقيقي مي شود : پارچه هاي نساجي ، ورقه هاي نازکي هستند و تنش فشردگي نمي تواند ايجاد شود بلکه به راحتي تورم يا بادکردگي (buckling) بوجود مي آيد ]۱[

بسياري از محققين و متخصصين نساجي ، در پي مطالعات پيرامون پديده برش بر اين باورند که باد کردگي در حين عمل برش ، تقريبا ً بزگترين مشکل براي طراحي يک دستگاه آزمايشگر ايده آل مي باشد .

بطور کلي مي توان اظهار نمود که اندازه گيري برش و کمانش ( بادکردگي ) موادي که به شکل ورقه اي مي باشند و سختي کششي و سختي خمشي آنها بسيار پائين است به راحتي کشيده يا به راحتي خم مي شوند نيازمند دستگاههاي با دقت بالا مي باشد ]۵[

تحقیق رفتار برشي پارچه هاي تاري – پودي

نوشته تحقیق رفتار برشي پارچه هاي تاري – پودي اولین بار در فايل مارکت - بازار فايل. پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico


 • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   
یکشنبه 16 تیر 1398  12:05 ب.ظ

تحقیق در مورد الياف مصنوعي

۱-۱- مقدمه

اساس روشهاي توليد الياف مصنوعي، ذوب رسيي، خشك سبي و تدريسي، با استفاده از نيروهاي مكانيسي مي باشد. روش electrospining با به كاربردن نيروي الكتريسيته، روش كاملاً متفاوت در توليد الياف مصنوعي مي باشد. با اعمال ولتاژ زماني كه نيروي الكتريكي به كشش سطحي و نيروي ديسكوالاستيك غلبه كند، جريان jet  كه داراي بار الكتريكي مي باشد، از محلول پلیمر خارج مي شود. اين جريان (jet) توسط نيروي الكتريكي شتاب مي گيرد و الياف به فرم خرج بي‌بافت بر روي نهر متصل به زمين، جمع مي شوند. اول پاراگراف در روش ele، الياف با قطر نانومتر توليد مي شود كه به واسطه قطر كوچك، سطح مخصوص الياف بيشتر خواهد  (رنج سطح مخصوص از  در الياف بار قطر nm500 تا  ۱۰۰۰ در  الياف با قطر nm50 مي باشد). بررسيهاي انجام شده برروي نفوذپذيري خرج بي بافت، قابليت كاربرد آنها را به عنوان فيلترها و غشا نشان مي دهد. در اين روش اندازه خلل زوج الياف نيز قابل كنترل مي باشد. واقعاً مي توان روش ele را microprocess ناميد. اگر به نظريه توليد الياف به روش ele حدوداً به ۶۰ سال بيش بر مي گردد ولي همچنان محدوديتهايي از نظر اطلاعات علمي راجع به اساس تئوري در اين روش همچنان باقي مانده است.

در پروژه ابتدا سعي شده باروري بر مقالات اصول ele بيان گردد و سپس در ادامه به شرح آزمايشات پرداخته مي شود.

 

۱-۲- تاريخچه

قبل از اينكه روش electrosping براي توليد الياف مصنوعي مطرح شود، افراد زيادي پديده ele را بررسي نموده اند. Lord Raley بيش از ۱۰۰ سال قبل نشان داد، هنگاميكه نيروي الكترواستاتيكي بركنش سطحي غلبه كند يك جريان از مايع ايجاد مي‌شود.

در سال ۱۹۵۲ Vonnegut و Neubaver جريانهاي يكنواختي از نظرات داراي باد با قطر حدود mm1/0 با اعمال ولتاژ ۵ تا ele10 بوجود آورند. پس دو دانشمند ديگر توانستند نيروي با استفاده از الكترواستاتيك امدليون روغن در آب را با نظري در مورد ۵/۰ تا ۶/۱ توليد شود.

در سال ۱۹۶۰ Taglor فروپاشي قطرات آب، در ميدان الكتريكي را بررسي نمود. نوشته هاي Taylor ثابت مي كند كه نصف زاويه نوك مخروط تشكيل شده در ele نزديك به ۳/۴۹ مي باشد.

اما ele محلول ماكرومولكولها را مي توان در سال ۱۹۳۴ بررسي نمود، هنگاميكه براي توليد الياف مصنوعي به دليل نيروي الكترواستاتيكي توسط Formhals اختراع شد. الياف مورد نظر، از محلول استات سلولز توليد مي شده است.

ولتاژ مورد نياز در ارتباط با خواص محلول مورد نظر، از قبيل وزن مولكولي و ويسكوزيته مي باشد. دو دانشمند اگر با اصلاح اين دستگاه الياف را با پايداري بيشتري توليد كردند در اين روش از يك تسمه پيوسته براي جمع آوري استفاده شده است.

توسط Bornat و Later دستگاه ele ديگري ثبت شد كه يك لايه قابل برداشت بر روي يك ميله درمان چرخش توليد مي شده است. كه محصول لوله شكل بدست آمده از اين روش ele با منحلول پلي اورتان مي تواند به عنوان رگ مصنوعي مورد استفاده قرار گيرد. در سال ۱۹۷۱ ele الياف اكربليك با قطر كمتر از ۱ از محلول دي متيل فرماميد، توسط Baumgarten توليد كرد.

ارتباط بين قطر الياف، طول جريان (jet) و ويسكوزيته و آهنگ شارش (flow rate) محلول را بدست آورد. در سال ۱۹۸۱ دو دانشمند موفق به توليد الياف پلي اتيلن و pp از محلول مذاب بدون ا ستفاده از نيروي مكانيكي شدند. Doshi از محلول PEO در آب اليافي با قطر ۰۵/۰ تا ۵ توليد كرد. اولين شرايط پروسه و مورفولوژي الياف را بررسي نمود. Srinivasan توسط ele الياف رسيده شده از مايع كريستال پلي آراميد، پلي فنيلن ترفتالاميد و پليمر رساناي، پلي آنيلين در اسيدسولفوريك را توليد كرد.

و او پراش الكترون الياف رسيده شده پلي آراميد و بعد از ثبت الياف در دماي ۴۰۰ را مشاهده نمود در سالهاي اخير تحقيقات زيادي براي درك پروسه ele و خصوصيات nanofihez توسط coworkers و renker انجام شده است.

كاربرد nanofilez در فيلترها و لباسهاي محافظتي مي باشد و همچنين به عنوان سلولهاي ساختاري در اعضاي مصنوعي بينان براي آنزيمها و كاتاليزورها و تقويت كاسپوزيتها به كار مي رود.

 

۱-۳- تعاريف اوليه

۱-۳-۱- ويسكوزيته

مقدار انرژي تلف شده توسط سيال در حال حركت. به خاطر مقاومت در مقابل نيروي برشي اعمال شده، ويسكوزيته ناميده مي شود. مقاومت سيال به دليل نيروي چسبندگي لايه هاي مختلف سيال مي باشد كه با اعمال نيروي برشي باعث جدا شدن لايه هاي مختلف با سرعتهاي متفاوت مي گردد. مقدار كار انجام شده مقياس با تنش برشي اعمال شده (z) و سرعت تغيير شكل برشي نماد مي باشد. ايستادگي در مقابل ليلان محلول را نيز ويسكوزيته مي نامند. در اين حالت جدا شدن لايه هاي مختلف سيال وجود ندارد، ولي ويسكوزيته مناسب با خصوصيات ذاتي مولكول پليمر، وزن مولكولي، اندازه مولكولي و شاخه هاي جانبي و غير پليمر، مي باشد.

در اين پروژه با ثابت فرض كردن خصوصيات ذاتي پليمر، ويسكوزيته را مقاومت سيال در مقابل نيروي برشي تعريف مي كنيم.

نيروي برشي

سرعت برشي

ويسكوزيته نتوتني يا ديناميكي

اگر چگلي سيال را  فرض كنيم ويسكوزيته سينماتيكي برابر خواهد بود:

هنگاميكه نسبت مقادير مختلف نما  ثابت باشد، به آن سيال نتوتني گفته مي شود. محلولهاي رقيق پليمر جز سيالات نقوشي مي باشند در بسياري از محلولها M وابسته به  يا  مي باشد كه به آنها سيالات غيرنبوتي مي گويند. بنابراين رابطه  و  در سيالات نتوتني به صورت خطي است در صورتيكخه در سيالات غير نتوتني اين رابطه خطي نمي باشد. سيالات غير نتوتني شالم ۳ دسته مي باشند:

۱) مستقل از زمان    ۲) تابع زمان    ۳) ويسكوالاستيك

سيالات مورد استفاده در روش ele سيالات نتوتني و ويسكوالاستيك مي باشد.

اندازه گيري ويسكوزيته به وسيله ويسكومتري لوله‌شينه“Capillary Viscometry” يا ويسكومتري چرخشي “Rotational Viscometry” انجام مي شود.

در ويسكومتري چرخشي، ميزان چرخش  (برحسيب راديان) در ثانيه و نيروي گشتاور و در ويسكومتري لوله موشينه آهنگ شارش و نيروي تنش سنجيده مي شود. سرعت چرخش يا ‌آهنگ شارش متناسب با سرعت تغيير شكل و نيروي گشتاور يا نيروي تنفس متناسب با نفس برشي مي باشند.

براي محاسبه ويسكوزيته سيال نتوتني مي توان از يكسومتري لوله سرشينه استفاده كرد. مايع از يك استوانه به يك لوله موشينه وارد مي شود كه ق طر لوله موشينه در مقابل استوانه  بسيار كوچك باشد. با در نظر گرفتن ضريبهاي تصحيح مربوط به افزايش انرژي بخشي سيال در لوله موشينه به دليل اينكه سرعت سيال در لوله موشينه افزايش مي يابد ويسكوزيته برابر خواهد بود با:

تحقیق در مورد الياف مصنوعي

نوشته تحقیق در مورد الياف مصنوعي اولین بار در فايل مارکت - بازار فايل. پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico


 • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   
یکشنبه 16 تیر 1398  12:05 ب.ظ

تحقیق در مورد الياف سلولز

-۱- مقدمه

الياف سلولز از مهمترين الياف مورد استفاده در صنعت نساجي مي باشند كه همگي از گياهان بدست مي آيند. الياف سلولز طبيعي را مي توان به گروههاي زير تقسيم بندي نمود.

الف) الياف دانه اي: اين الياف از تخم يا دانه گياه به دست مي آيند مانند الياف پنبه

ب) الياف ساقه اي: اين الياف از ساقه گياه به دست مي آيند مانند الياف كنف، كتان و چتايي.

ج) الياف برگي: اليافي كه از برگ گياه به دست مي آيند مانند الياف سيسال و مانيلا

د) الياف ميوه اي: اليافي كه از ميوه گياه به دست مي آيند مانند الياف نارگيل

الياف پنبه:

پنبه ليفي طبيعي از نوع سلولزي، دانه اي، تك سلولي و كوتاه مي باشد. دانسيته آن ۵۲/۱ است كه از اينرو جزء الياف سنگين به شمار مي آيد الياف پنبه طولي ما بين
۵۶- ۱۰ ميليمتر و قطري در حدود ۲۲- ۱۱ ميكرومتر دارد و رنگ آن سفيد تا
قهوه اي مايل به زرد متغيير است. نماي طولي ميكروسكوپي آن به صورت لوله اي تابيده و پيچ خورده است و نماي عرضي آن لوبيايي شكل مي باشد. [۲۰]

 

 

۲-۱- ساختمان شيميايي سلولز

با تجزيه و تحليل نتايج آزمايشات مختلف و شناسائي عناصر سازنده سلولز مي توان آن را در دسته كربوهيدراتها قرار داد.

هيدروليز با اسيد سولفوريك ۷۲ درصد منجر به توليد ۷/۹۰ درصد گلوكز مي گردد. اگر محصول حاصل از هيدروليز را به كمك الكل اتيليك و اسيد كلريدريك به عنوان كاتاليزور، متانوليزه نمائيم محصول حاصل ۵/۸۰% از مشتقات متيل گلوكز خواهد بود. محصول بدست آمده را با واكنش مكرر و استفاده از كاتاليزورهاي ديگر مي توان تا ۵/۹۵ درصد افزايش داد. نتيجه حاصل ۵/۹۵ درصد را مي توان دليل محكمي دانست كه سلولز پليمري است كه از واحد هاي سازنده گلوكز تشكيل شده است. [۱۶]

۳-۱- گلوكز

گلوكز يا پنتاهيدرواكسيدآلدئيد مونوساكاريدي است كه ملكول آن داراي ۶ اتم كربن مي باشد.

 

شكل ۱-۱- ساختمان خطي ملكولي گلوكز يا پنتاهيدراكسيد آلدئيد

گلوكز به دليل دارا بودن چهار اتم كربن نا متقارن (كربن ۲ و ۳ و ۴ و ۵) در زنجير ملكولي داراي ۱۶ ايزومر مي باشد كه از اين ۱۶ ايزومر، ۸ ايزومر تصوير آيينه اي ۸ ايزومر ديگرند.

چون ايزومرها تصوير آيينه اي دارند ترتيب قرار گيري گروههاي هيدروكسيل هيدروژن سمت چپ و راست ملكول گلوكز باعث تقسيم بندي ايزومرها به راست گرد (D) و چپ گرد (L) مي شود كه گلوكز سازنده سلولز از نوع راست گرد (D) مي باشد. [۲]

همانگونه كه در شكل ۱-۱ نشان داده شده است پنتاهيدراكسيد آلدئيد داراي گروه آلدئيدي در كربن شماره ۱ مي باشد وليكن كليه آزمايشات مشخص كننده آلائيدها بر روي گلوكز به جواب منفي مي انجامد كه دليل آن را مي توان به واكنش گروه آلدئيدي كربن ۱ با گروه هيدروكسيل ۵ و تبديل مولكول از حالت خطي به حالت حلقوي پايدار نسبت داد. [۲]

شكل ۲-۱- تبديل فرم خطي گلوكز به فرم حلقوي

فرم حلقوي D گلوكز حالت فضايي كشيده شده اي دارد و اتم كربن شماره ۱ حلقه غير متقارن مي باشد و در نتيجه گروه هاي هيدروژن هيدروكسيل متصل به آن
مي تواند دو حالت فضايي  و  را اختيار كند.

D گلوكز مونومر سازندة نشاسته مي باشد ولي – D گلوكز واحد سازنده سلولز است. اين دو ايزومر از نظر خصوصيات فيزيكي و شيميايي با يكديگر اختلاف زيادي دارند.

۴-۱- پليمريزاسيون  – D گلوكز

D گلوكز با دارا بودن پنج گروه هيدروكسيل سازندة زنجيره پليمري سلولز است. در صورت اتصال دو ملكول  – D گلوكز به يكديگر هر ملكول، يك هيدروكسيل از دست مي دهد و بين آنها پيوندي اتري برقرار مي شود و يك ملكول آب آزاد
مي شود.

با انجام آزمايشات مختلف مشخص گرديده كه در زنجيره پليمري سلولز پيوندي ملكولي  – D گلوكز از طريق كربن شماره ۱ و ۴مي باشد و در اين صورت هر ملكول، دو گروه هيدروكسيل از دست مي دهد و سه هيدروكسيل ديگر برايش باقي مي ماند. پيوند حاصله را كه پيوندي اتري مي باشد پيوند ۱ و ۴  – گلوكز گلوكزيديك مي نامند.

 

شكل ۳-۱- پليمريزاسيون گلوكز و ايجاد پيوند ۱ و۴  – گلوكزيديك

همانطور كه در شكل ۳-۱ نشان داده شده است مونومرهاي  – D گلوكز متصل شده در زنجير سلولز نسبت به يكديگر وضعيت ترانس دارند، يعني در زاويه ْ ۱۸۰ نسبت به يكديگر قرار گرفته اند. به همين دليل گروه CH­۲OH يك در ميان بالا و پايين قرار مي گيرد، از اين جهت كوچكترين واحد تكرار شونده در سلولز را سلوبيوز مي دانند. [۲]

 

شكل ۴-۱- عوامل جانبي زنجير سلولز

همانطور كه در شكل ۴-۱ مشخص شده است، انتهاي زنجير سلولز ملكول گلوكز شماره n قرار گرفته است، اين ملكول از طريق اتم شماره ۴ به اتم كربن شماره ۱ ملكول گلوكز قبلي (۱- n) از زنجير سلولز متصل گرديده است.

اين انتها را، سمت قابل احياء زنجير سلولز مي نامند چون ملكول گلوكز شماره n در اثر اكسيداسيون تجزيه و به ملكول كوچكتر تبديل مي شود. ملكول گلوكز (۱-n) نيز داراي همين خصوصيت است و قابل تجزيه مي باشد و از اين سمت خطر تجزيه كامل زنجير سلولز وجود دارد.

بر عكس مولكول گلوكز شماره ۱ از طريق كربن شماره ۱ به زنجير متصل است و قادر به واكنش نمي باشد همينطور مولكول گلوكز شماره۲ تا شمارة n توسط كربن شماره ۱ متصل هستند و از اين سمت خطر تجزيه كامل زنجير سلولز وجود ندارد، به همين دليل اين سمت را، سمت غير احيائي زنجير مي دانند. [۴ و ۲]

گروه هاي جانبي سلولز گروه هاي هيدروكسيل مي باشند. يكي از عوامل هيدروكسيل نوع اول و دوتاي ديگر نوع دوم هستند. كربن شمارة ۶ داراي نوع اول و كربن ۲ و ۳ داراي عامل الكلي نوع دوم هستند. [۴]

عامل الكلي نوع اول فعاليت و واكنش پذيري بيشتري نسبت به عامل الكلي نوع دوم دارد.

۵-۱- پيوندهاي بين زنجيرهاي سلولز

پيوندهاي موجود در بين زنجيرهاي سلولز طبيعي پيوندهاي هيدروژني مي باشد كه بين عاملهاي هيدروكسيل يك زنجير با زنجير ديگر ايجاد مي شود. همچنين احتمال وجود پيوندهاي واندروالس نيز در بين زنجيرهاي سلولز داده شده است. [۴ و ۲]

به غير از اين پيوندها مي توان توسط مواد شيميايي پيوندهاي ديگري را جهت تغيير خصوصيات سلولزي يا الياف سلولزي ايجاد كرد. اين پيوندهاي ايجاد شده از نوع كوالانسي و بسيار محكم مي باشد و خصوصيات الياف سلولزي يا سلولز را بطور دائم تغيير مي دهند.

پيوند دادن بين زنجيرها را با تركيبات زير مي توان انجام داد. [۲۰ و ۲ و ۱]

الف) پيوند دادن بوسيله فرم آلدئيد

۲Cell-OH + CH2O Cell-O-CH2-O-Cell

 

تحقیق در مورد الياف سلولز

نوشته تحقیق در مورد الياف سلولز اولین بار در فايل مارکت - بازار فايل. پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico


 • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   
یکشنبه 16 تیر 1398  12:05 ب.ظ

تحقیق خواص مكانيكي پارچه

چكيده

يكي از مهمترين خواص مكانيكي پارچه استحكام آن مي باشد . همچنين ازدياد طول تا حد پارگي نيز حائز اهميت مي باشد عوامل مختلف روي اين خواص  مي توانند تاثير گذار باشند از جمله جنس نخ ، نمره نخ ، نوع نخ و تراكم و غيره .

در اين پروژه كارهاي ذيل انجام شده است :

– بررسي استحكام پارچه هاي تاري پودي با تراكم هاي تار و پود مختلف در سه طرح بافت متفاوت

– بررسي ازدياد طول تا حد پارگي پارچه هاي تاري پودي با تراكم هاي تار و پود مختلف در سه طرح بافت متفاوت

– مقايسه بين استحكام و ازدياد طول تا حد پارگي در پارچه هاي مورد آزمايش

آزمايشات بر روي پارچه ها با تراكم هاي مختلف انجام شد و نتايج بدست آمده مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت كه در نهايت در مورد استحكام پارچه مباني تئوري و نتايج عملي مورد انطباق قرار گرفت ولي در مورد ازدياد طول روند خاصي ملاحظه نشد و به نظر مي رسد بررسي بيشتر و دقيق تري مورد نياز مي باشد .

نتايج حاصله عبارتند از :

– در مورد تاثير تراكم تار بر روي استحكام در جهت تار و تراكم پود بر روي استحكام در جهت پود مي توان پيش بيني نمود با n برابر شدن تراكم هم در تار و هم در پود استحكام نيز n برابر خواهد شد .

– همچنين بين طرح بافتهاي سرژه ، تافته و تركيبي از سرژه و تافته ، طرح سرژه داراي بيشترين استحكام و تافته داراي كمترين استحكام مي باشد .

– با تغيير عرض نمونه هاي آزمايش شده با تراكم هاي تار مختلف به نحوي كه تعداد سرنخ نمونه ها مساوي باشد تغيير خاصي از لحاظ آماري روي استحكام ايجاد نمي شود ولي از لحاظ عددي با افزايش تراكم تار و كاهش عرضي ، استحكام بايستي كاهش يابد .

فصل اول

 

 تعاريف و كليات

۱-۱- تنش

تنش در هر مقطع به صورت نسبت نيرو وارده به آن مقطع به سطح آن تعريف مي شود :

(۱-۱)

كه  تنش ، p نيروي وارده و A سطح مقطع مورد نظر مي باشد .

۲-۱- كرنش

كرنش يا ازدياد طول عبارت است از نسبت تغيير طول به طول اوليه يك ماده .

(۲-۱)

كه  كرنش ،  تغيير طول و L طول اوليه مي باشد .

۳-۱- نمودار تنش – كرنش

خروجي اصلي دستگاههائي كه آزمايشات كشش توسط آنها انجام مي شود اين نمودار مي باشد .

البته اين نمودار براي مواد مختلف بسيار متنوع و متفاوت مي باشد . ضمنا آزمايشات متعدد كشش بر روي يك نوع ماده ، ممكن است و به نتايج و نمودارهاي مختلفي منجر شود كه اين تفاوت به خاطر عوامل موثر بر روي آزمايش از جمله دماي آزمايش و سرعت بارگذاري مي باشد .

مواد مختلف با توجه به نمودار تنش – كرنش به دو گروه عمده مواد نرم و مواد شكننده يا ترد تقسيم بندي مي شوند .

در نمودار مربوط به مواد نرم ابتدا يك خط مستقيم با شيب تند وجود دارد سپس به مرحله تنش بحراني () مي رسد كه تسليم از آنجا آغاز مي شود . سپس تنش نهايي () در اثر حداكثر بار اعمال شده بر روي نمونه به وجود مي آيد . تنش گسيختن () تنشي است كه در زمان گسيختن يا بريدن بوجود مي آيد و همان طور كه در شكل ۱-۱ مشخص مي باشد در مواد نرم قبل از گسيخته شدن يك مرحله باريك شدن ماده نيز وجود دارد .

شکل ۱-۱٫ منحني تنش کرنش آلومينيوم]۱[

در مواد ترد و شكننده مثل چدن گسيختن يك باره و بدون مشاهده تفاوت در نرخ ازدياد طول رخ مي دهد . اين موضوع در شكل ۲-۱ مشخص است .

شکل ۲-۱٫ منحني تنش کرنش مواد‌ترد]۱[

۴-۱- مدول الاستيسه (مدول اوليه)

رابطه بين تنش () و كرنش () به صورت زير مي باشد

(۳-۱)

E ، مدول الاستيسم ناميده مي شود .

اكثرا طراحي سازه هاي مهندسي به گونه اي است كه تغيير شكل در آنها نسبتا كم باشد به همين دليل همواره بخش خطي نمودار تنش – كرنش را در نظر مي گيرند . رابطه (۳-۱) با توجه به همين موضوع عنوان مي شود .

۵-۱- رفتار الاستيك – پلاستيك ماده

اگر در يك آزمون كششي ، كرنش هاي ايجاد شده در اثر بارگذاري پس از برداشتن بار از بين بروند ماده آزمايش شده را الاستيك گويند و در مواد پلاستيك پس از برداشت بار بر روي جسم مقدار كرنش به صفر بر نمي گردد و مقداري از اين تغيير در جسم باقي مي ماند .

۶-۱- نسبت پواسن

نسبت كرنش عرضي به كرنش طولي يا محوري به صورت قدر مطلق نسبت پواسن ناميده مي شود .

(۴-۱)

۷-۱- انرژي كرنشي

كار انجام شده از طريق اعمال بار P بر يك جسم و ازدياد طول آرام آن بايد موجب افزايش نوعي انرژي در رابطه با تغيير شكل جسم گردد كه اين انرژي را انرژي كرنشي گويند . اين موضوع در شكل ۳-۱ نشان داده شده است .

شکل ۳-۱٫ سطح زير منحني تنش – کرنش]۱[

(۵-۱)

كه u انرژي كرنشي و p نيروي وارده مي باشد .

۸-۱- منحني تنش – كرنش پارچه

مقدار استحكام مورد نياز نخ يا پارچه به مصرف نهايي آن بستگي دارد . اين كه نخ يا منسوخ مورد نظر در صنعت استفاده مي شود يا به عنوان پوشاك به كار مي رود نقش تعيين كننده اي دارد.

همچنين خواص يك ساختار نساجي مثل نخ يا پارچه به ارتباطات دروني و پيچيده بين آرايش الياف و خواص آنها بستگي دارد .

تمام مفاهيمي كه در بخش هاي قبلي عنوان شد ، براي منسوجات نيز قابل تعريف و تقسيم مي باشد اما در مورد منسوجات به جهت افزايش دقت در اندازه گيري‌ها تعاريف جديدي از جمله استحكام كششي و استحكام پارگي نيز ارائه شده است .

۹-۱- استحكام كششي :

ماكزيمم نيروي ثبت شده در آزمايش كشش در مورد يك نمونه تا نقطه پاره شدن مي باشد . اين نيرو به صورت مستقيم با سطح مقطع نمونه متناسب مي باشد .

۱۰-۱- استحكام تا حد پارگي :

همان طور كه در شكل ۴-۱ مشاهده مي شود مقدار استحكام در لحظه پارگي . كمتر از ماكزيمم استحكام مي باشد . اين مقدار نيرو در لحظه پارگي به عنوان استحكام تا حد پارگي معرفي مي شود . البته مقدار نيروي پارگي مي تواند بعد از ماكزيمم نيروي تنشي نيز ادامه پيدا كند .

شکل ۴-۱٫ يک منحني نيرو-ازديادطول براي مواد نساجي]۲[

۱۱-۱-  روش هاي مختلف تست كشش :

بديهي است منحني نيرو – ازدياد طول براي هر نمونه را مي توان با تحت كشش قرار دادن نمونه و اندازه گيري نيرو براي هر مقدار طول نمونه به دست آورد . از آنجا كه ازدياد طول نمونه و نقطه پارگي نمونه هاي پليمري بستگي به زمان آزمايش دارد ، طريقه اعمال ازدياد طول يا همان كشش عامل بسيار مهمي در نتايج بدست آمده مي باشد .

به طور كلي سه نوع دستگاه تست كشش وجود دارد .

۱- دستگاههائي كه با نرخ ثابت ازدياد طول كار مي كنند .

 C.R.E ياConstant Rate af Elongadion

۲- دستگاههايي كه با نرخ ثابت ازدياد نيرو كار مي كنند :

C.R.L ياConstant Rate af loading

۳- دستگاههائي كه با نرخ ثابت تراورس كار مي كنند :

C.R.T ياConstant Rate af Travers

۱۲-۱- روش هاي اندازه گيري استحكام پارچه :

از آنجا كه استحكام پارچه به عنوان يك منسوخ ، مقاومت آن در برابر نيروي كششي مي باشد مي توان براي اندازه گيري اين پارامتر از هر سه روش تست كششي كه قبلا عنوان شد استفاده نمود .

۱۳-۱- روش نمونه گيري استاندارد پارچه :

يكي از مهمترين پارامترهاي تاثير گذار بر روي نتايج آزمايشات نحوه نمونه گيري از پارچه مورد نظر مي باشد كه طبيعتا بايستي استانداردهائي را مد نظر قرار داد :

۱- جهت تار و پود در پارچه تعيين گردد .

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                  صفحه

چكيده ۳

فصل اول.. ۵

تعاريف و كليات… ۶

۱-۱- تنش…. ۶

۲-۱- كرنش…. ۶

۳-۱- نمودار تنش – كرنش…. ۶

۴-۱- مدول الاستيسه (مدول اوليه) ۷

۵-۱- رفتار الاستيك – پلاستيك ماده ۸

۶-۱- نسبت پواسن.. ۸

۷-۱- انرژي كرنشي.. ۸

۸-۱- منحني تنش – كرنش پارچه. ۹

۹-۱- استحكام كششي : ۹

۱۰-۱- استحكام تا حد پارگي : ۹

۱۱-۱-  روش هاي مختلف تست كشش : ۱۰

۱۲-۱- روش هاي اندازه گيري استحكام پارچه : ۱۱

۱۳-۱- روش نمونه گيري استاندارد پارچه : ۱۱

فصل دوم. ۱۲

روش‌هاي مطالعه  خواص مکانيکي پارچه. ۱۳

۱-۲- مقدمه. ۱۳

۲-۲- تعيين مدل هندسي.. ۱۴

۳-۲- مدل هندسيPeirce. 15

۴-۲- آزمايش تغييرات ابعادي در پارچه کرباس: ۱۸

۵-۲- مدل هندسي با مقطع بيضوي.. ۱۸

۶-۲- مدل هندسي پيرس با مقطع‌هاي نخ مسطح شده ۱۹

تعيين مدل مکانيکي.. ۱۹

۷-۲- روش انرژي Hearl , Shanahan.. 19

۸-۲- اصلاح مدل ساختماني پيرس…. ۲۴

فصل سوم. ۳۳

۱-۳- آزمايشات… ۳۴

فصل چهارم. ۴۶

۱-۴- مقدمه : ۴۷

۲-۴- بررسی استحکام در جهت تار نمونه ها با تراکم های مختلف… ۴۸

۳-۴- تجزيه و تحليل نتايج : ۶۶

۴-۴- تجزيه و تحليل نتايج : ۸۶

۵-۴- تجزيه وتحليل داده ها : ۱۴۰

۶-۴- طرح پيشنهادي جهت ارائه پروژه ۱۴۱

 

تحقیق خواص مكانيكي پارچه

نوشته تحقیق خواص مكانيكي پارچه اولین بار در فايل مارکت - بازار فايل. پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico


 • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   

پاورپوینت مدیریت خلاقیت در سازمانها و اهمیت آن

این پاورپوینت در مورد مدیریت خلاقیت در سازمانها واهمیت آن در ۱۴۰اسلاید و شامل مدیریت خلاقیت در سازمانها واهمیت آن؛مدیریت خلاقیت،مدیریت سازمانی،خلاقیت،ارزیابی خلاقیت،اهمیت خلاقیت در سازمان ،تعريف خلاقيت،عوامل سازمانى موثر بر خلاقيت ، و منابع می باشد…

نشانگان سازمان رو به افول

نشانگان خلاقیت گریزی

مديريت خلاقيت در سازمان

اهمیت خلاقیت در سازمان

فرايند حل مسئله

علل كمرنگ شدن اصول اخلاقي در سازمانه

تعريف خلاقيت

ابزارهاى خلاقيت

تشريح ۳۹ ويژگي ماتريس تناقض

يورش فكرى نوشتار

ىسنجش خلاقیت

عوامل سازمانى موثر بر خلاقيت

كاهش تفكر منفي

چگونگي پروراندن ايده‌ها

چشم انداز مبهم Fuzzy Vision افراد در فضاي چشم انداز و ماموريت سازماني تنفس نمي كنند؛ فقدان همترازي استراتژيك؛ افراد نمي دانند كه سازمان به كجا مي رود و هدف آن چيست؟

فقدان مهارت هاي رهبري  Lack of Leadership Skills ترس از تغيير؛ فقدان روحيه كارآفريني؛ سبك رهبري بي بندوبار يا آمرانه؛ مديريت جزء نگر؛ برنامه هاي ضعيف بهبود مديريت

فرهنگ غير مشوق Discouraging Culture فقدان ارزش هاي مشترك؛ فقدان اعتماد؛ فرهنگ سرزنش؛ تمركز بر مسائل نه فرصت ها؛ عدم تحمل شكست ها؛ عدم اعتماد افراد به رهبران و سيستم ها

بوروكراسي حاد High Bureaucracy ساختارهاي سازماني با لايه هاي زياد؛ ديوارهاي بلند بين لايه هاي مديريتي؛ تصميم گيري كند؛ پايش نزديك افراد؛ موانع زياد براي تفكر خلاق

نوشته پاورپوینت مدیریت خلاقیت در سازمانها و اهمیت آن اولین بار در فايل مارکت - بازار فايل. پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico


 • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   

پاورپوینت آموزش روش تدریس بحث گروهی

این پاورپوینت در موردآموزش روش تدریس بحث گروهی در ۳۷ اسلاید و شامل آموزش روش تدریس بحث گروهی،بحث گروهی،روش تدریس بحث گروهیآرایش دایره ای،تدریس یادگیری مشارکتی،روش یادگیری ، و منابع می باشد…

توصیف
آمادگی و برنامه ریزی
آرایش دایره ای
روش اجرای بحث گروهی
روش تدریس یادگیری مشارکتی
رویکردهای مختلف روش یادگیری مشارکتی
منابع

مقدمه

هدف و رسالت تعلیم و تربیت انسان سازی است باید دید که این وظیفه را چه نهادها و افرادی به عهده دارند. البته انسان آموختن را از هنگام تولد آغاز می کند و در طول زندگی آن را ادامه می دهد. بخشی از آموختنیها به صورت غیر عمدی و یا تصادفی در خانواده و جامعه صورت می گیرد و بخش دیگر به نهادها و موسسات رسمی از قبیل مدرسه و انجمن ها سپرده می شود در این میان مدرسه بیشترین سهم را بر عهده دارد و سرانجام این مسئولیت خطیر به عهده معلمین واگذار می گردد و آنها هستند که باید بتوانند دانش آموزان را به درستی تربیت کنند و آنان را برای کار و شرکت در اجتماع آماده سازند.

 

بنا به تعریف هر فعالیتی با قصد و عمد همراه است قصد معلم در امر تدریس این است که شاگردان چیزی یاد بگیرند. همچنین تدریس یک متقابل بین شاگردان و معلم است کنش متقابل یعنی اینکه معلم بر شاگردان اثر می گذارد و برعکس شاگردان هم فعالیت او را تحت تاثیر قرار می دهند. البته این اثر متقابل ممکن است بصورت غیر مستقیم باشد. برای اینکه تاثیر معلم به هنگام تدریس و سایر فعالیتهای تربیتی بر شاگردان بیشتر شود باید دو عامل تسلط باشد یکی نحوه صحیح ارائه درس و دیگری به موضوعی که می خواهد تدریس کند.از آنجایی که معلم با روح و روان و احساسات افراد سر و کار دارد چنانچه به درستی عمل کند زیانهای جبران ناپذیری بر جای می گذارد. همانطور که وقتی قسمتی از بدن می سوزد و یا زخم می شود اثر آن ممکن است تا پایان عمر هم باقی بماند تاثیر نابجا بر روح کودکان نیز همین اثر را دارد و احتمال می رود تا پایان عمر دهد. بنابراین تنها راه چاره در این است که معلم در تمام زمینه هایی که به شغل معلمی مربوط می شود اطلاعات صحیح و مفید کسب کند.

نوشته پاورپوینت آموزش روش تدریس بحث گروهی اولین بار در فايل مارکت - بازار فايل. پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico


 • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   

پاورپوینت راه های ایجاد اُنس کودکان نوجوانان و جوانان با قرآن کریم

این پاورپوینت در مورد راه های ایجاد اُنس کودکان، نوجوانان و جوانان با قرآن کریم در ۵۱ اسلاید و شامل راه های ایجاد اُنس کودکان، نوجوانان و جوانان با قرآن کریم،قرآن کریم،انس با قرآن،روانشناسی کودک و نوجوان،قرآن،روانشناسی،مأنوس شدن با قرآن ،عظمت و مقام قرآن کریم، و منابع می باشد…

مقدمه:

انس با قرآن به چه معنی است؟

مبانی ایجاد انس با قرآن

نشان دادن چهره ای ناشایست از دین.
دین‌داران آیینه‌ی تمام‌نمای دین نیستند راه انس با قرآن و عشق ورزیدن به آن چیست؟

مأنوس شدن با قرآن اهلیّت می‌طلبد
تأثیرات انس با قرآن
بررسی عظمت و مقام قرآن کریم
منابع

هدف این نوشته، یافتن راه هایی برای ایجاد اُنس کودکان، نوجوانان و جوانان با قرآن کریم است. از این رو در عنوان این نوشته از واژه ی «هنر» استفاده شده است که: اوّلاً ایجاد اُنس، هنری است که تنها افراد خاصی که می توان نام هنرمند بر آنان نهاد از عهده ی آن بر می آیند و ثانیا در این نوشته به مقوله ی شیوه های هنری در ایجاد اُنس با قرآن تأکید بیش تری شده است. به دیگر سخن تلاش این نوشته آن است که درباره ی ایجاد اُنس با قرآن، اهمیت استفاده از شیوه های مختلف هنری را مورد توجه و تأکید قرار دهد.«… آنک خداوند پیامبر را چنین کتابی فرو فرستاد، نوری که چراغ هایش را خاموشی نباشد، چراغی که روشنایی اش به خاموشی نگراید، اقیانوسی که کسی را به ژرفایش دسترسی نباشد، راهی که رهروش به گمراهی نرود، پرتوی که تابشش را تیرگی ای نیالاید، مرزگذاری که برهانش خمودی نگیرد، بنیادی که پایه هایش فرو نریزد، درمانی که از پی آمدهایش جای نگرانی نباشد، عزّتی که یاورانش شکست نپذیرند و حقی که یارانش تنها وا نمانند.

آری قرآن معدن ایمان و گوهر ناب آن، سرچشمه ها و دریاهای دانش، بوستان ها و آبگیرهای عدالت، زیربنا و ساختار اسلام و وادی ها و دشت های گسترده ی حق است. قرآن آن دریایی است که هر چه از آبش ببرند، پایان نگیرد، چشمه ساری است که هر چه از آن برگیرند، فرو نخشکد، آبشخوری است که خیل واردان بر آن، از آن نکاهند. منزلگاهی است که مسافران، راهِ آن را گم نکنند، نشانه هایی است که رهروان با دیدن آن ها گمراه نشوند. جای جای راهش به سرعت گیرهایی مجهز باشد که رهروان را تجاوز از آن ها امکان پذیر نباشد. خداوند قرآن را برای عطش عالمان، زلال و گوارا، برای قلب های ژرف اندیش، بهاران خرّم، و برای حرکت صالحان راهی روشن مقرر داشته است. این کتاب دارویی است که دردی بر جای نمی نهد، نوری است که با هیچ ظلمتی همراه نباشد. ریسمانی است که دست آویزش اطمینان بخش است و دژی است که بلندایش تسخیرناپذیر است

نوشته پاورپوینت راه های ایجاد اُنس کودکان نوجوانان و جوانان با قرآن کریم اولین بار در فايل مارکت - بازار فايل. پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico


 • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   

تحقیق بررسي روش انرژي و كاربرد آن در خواص كششي پارچه

۱- مقدمه :

ميكرومكانيكهاي پارچه را بر اساس روش واحد كوچك مرسوم بررسي خواهيم كرد. بصورتيكه يك پارچه را به عنوان يك شبكه‌اي از واحدهاي كوچك مشخص و تكرار شونده در نظر گرفته شده و به شكل موجهاي تجعد در ساختار پارچه هاي تاري  و پودي و حلقه هاي سه بعدي در ساختار پارچه هاي حلقوي قرار گرفته اند.

پارچه ها يك نوع مواد پيچيده‌اي هستند كه حتي بطور تقريبي از حالتهاي ايده آل ونرمال فرض شده در آناليز ساختاري مهندسي و مكانيك نيز پيروي نمي كنند . همچنين مطالعات هندسه پارچه ، نقش اساسي در توسعه فرآيند كنترل كيفيت طراحي، و تقويت پايداري ابعادي و خصوصيات پارچه در طول مدت توليد و كاربرد را ايفا مي كند .

در مورد پارچه هاي تاري پودي ، روشهاي آناليز نيرو بطور گسترده‌اي براي مطالعه و تفسير خواص مكانيكي پارچه مثل كشش ، خمش و برش  مورد استفاده قرار گرفته است .اگر چه در مورد پارچه هاي حلقوي بدليل طبعيت سه بعدي حلقه هاي متقاطع ، آناليز روش نيرو بسيار پيچيده است . در هر دو روشهاي آناليز هندسي و نيرو براي پارچه هاي تاري /پودي و حلقوي ،؛ تعدادي از فرضيات اوليه در ارتباط با طبيعت تماسهاي نخ و شكل سطح مقطع نخ در هر واحد كوچك از پارچه لازم مي باشد .

اين فرضيات معمولاً خطاهاي زيادي در مورد هر نوع آناليز مكانيكي پارچه يا خواص رئولوژي آن را به همراه دارد .

در اين بحث ، نشان داده مي شود كه روشهاي آناليز مينيمم كردن انرژي بر بسياري از مشكلات قبلي روشهاي آناليز گذشته، برتري خواهد داشت تكنيكهاي مينيمم انرژي به طوركلي قوي هستند وقتي كه براي مطالعه ساختارها و مشخصات تغيير فرم الاستيك پارچه ( بعد از استراحت ) بكار مي روند . همچنين اجازه مي دهد كه مقايسه هاي مستقيم در حالتهايي كه پارامترهاي نرمال شده بي بعد بين ساختمانهاي مختلف پارچه تاري و پودي و حلقوي ، را بوجود آورد . آناليز انرژي بر اساس اصل اساسي كه ساختارهاي الاستيك هميشه ، شكلي از مينيمم انرژي ازدياد طول بدون توجه به تغيير فرم ايجاد شده، در نظرگرفته مي شود .نتيجه مينيمم انرژي كرنشي كل نخ در پارچه (شامل خمش ، پيچش ، فشار جانبي و ازدياد طول -طولي نخ ) بعنوان يك مسئله كنترل بهينه عمل نمود . و شامل قيود ( محدوديتها ) مشخص ه در پارچه مي‌باشد.

۲– روشهاي آناليز انرژي

كاملاً مشخص است كه شرايط نيرو  و تعادل گشتاوري در ساختارهاي استاتيكي از نظر رياضي با شرايط مينيمم انرژي معادل است (۳۷-۳۵) بدليل اينكه انرژي يك كميت عددي است بنابراين قسمتهاي خاصي از انرژي كل مي تواند بصورت عددي اضافه گردد اما نيروها و تنشها بايد بصورت برداري جمع شوند .

تريلور و ريدينگ[۳۸] نشان دادند ، آناليز مكانيك نخ مي تواند به سادگي و قوي بوسيله روش انرژي انجام گيرد . هرل و نيوتن [۳۹] نيز نشان دادند كه آناليز انرژي به كار رفته در پارچه هاي بي بافت ، نتيجه كلي ساده تر از روش نيرو مرتبط با آن را به دست خواهد آورد . همچنين تايبي و بيكر[۴۰] ، از اصول انرژي براي پيدا كردن تاب مورد نياز نخ چند لا براي توليد كردن نخهاي بدون تاب زندگي استفاده كردند . و بالاخره تئوري كاستيگيليانو[۴۱] بطور گسترده در مسائل مهندسي براي پيدا كردن حل، ساختارهاي نامعين بكار رفته است .اين تئوري توسط گروسبرگ[۱۳] در پارچه هاي تاري و پودي استفاده شده است .

اين روشهاي انرژي بصورت ساده و كلي نمي تواند براي پارچه ها بكار روند بدليل اينكه هميشه يكسري فرضيات اوليه در مورد هندسه مسئله وجود دارد . تريلور و ريدينگ ، هندسه مارپيچ ثابت را براي نخها فرض نمودند، در نتيجه روش آنها هيچ اطلاعاتي درباره نيروهاي عرضي عمل شده در داخل نخ را بدست نمي آورد . هرل و نيوتن فرضياتي درباره هندسه توده الياف بي بافت در نظر گرفتند ، كه باز هم اطلاعاتي در رابطه با نيروهاي داخلي در سيستم بدست نيامد. در تئوري كاستيگيليانو، فرضية هندسه ثابت بكار رفت كه فقط قانون تنش – كرنش خطي مي تواند استنباط گردد[۴۱].بنابراين گروسبرگ[۱۳] فقط مدول ازدياد طول اوليه براي پارچه تاري و پودي را بيان نموده است .

روش هاي انرژي بطور گسترده در مسائل مكانيك پيچيده استفاده شده بطوريكه بجاي حالت هندسي ، روابط جبري بدست آمده از اصول انرژي جايگزين شده است . اگر مسئله بخوبي و بطور صحيح فرمول سازي شده باشد حداقل اطلاعات بيشتري با استفاده از روش انرژي نسبت به روشهاي نيرو مي تواند بدست آيد . سادگي بيشتر روش انرژي بطور طبيعي آنرا به يك روش جذاب تبديل نموده و همچنين تعداد فرضيات و تقريبهاي غير ضروري را نيز اغلب حذف نموده است . بطور مثال با استفاده از تئوري كنترل بهينه ، فرضيات قبلي ساخته شده در مورد طبيعت منطقه تقاطع نخ در پارچه حلقوي ساده ، لازم نمي باشد .

دلايل مناسب ديگري ،براي استفاده از روشهاي انرژي در مسائل مكانيكي پارچه نيز وجود دارد . اغلب اين روش بر اساس روشهاي مستقيم در محاسبة متغيرها و تكنيك عددي مشخص را پيشنهاد مي‌دهد .

۳- فرمول سازي رياضي معادلات انرژي

۱-۳- مسئله اصلي

براي ساختار تغيير شكل يافته اين فرضيه ، مينيمم انرژي نشاندهندة اين است كه نيروهاي داخلي و خارجي و كوپلها در تعادل مكانيكي هستند .در آناليز نيرو ، لازم است كه يك واحد كوچك ساختاري به قسمتهايي تقسيم بندي شود بطوريكه در انتهاي آنها ، نيروها و كوپلها عمل مي كنند . طور هر قسمت بايد متفاوت باشد بخاطر اينكه نقطه عمل كننده . نيروهاي داخلي ثابت نيست .بنابراين در ساختار حلقوي ساده ، بايد فرضياتي ، در مورد نيروهاي نقطه‌اي و كوپلهاي عمل شده در ساختار و همچنين درباره طبيعت مناطق تماسي بين نخها ، ساخته شود . علاوه بر اين ،يك فرمول متفاوت از مسئله براي هر ساختار پارچه و براي هر نوع تغيير شكل با استفاده از آناليز نيرو، لازم مي باشد .

حتي براي سادگي بيشتر ، فشار نخ و فشردگي پارچه (Jamming) در آناليز نهايي بحساب نمي آيند .

آناليز انرژي كلي مكانيك پارچه پيشنهاد شده ، از ساختار پارچه مستقل مي باشد تعدادي از فرضيات محدود كننده آناليزهاي قبلي نيز حذف شده است همچنين فشرده شدن پارچه در نظر گرفته مي شود .

اين تئوري ارائه شده ، در حالت كلي و با بيان اهميت فيزيكي حالتهاي معرفي شده از تئوري كنترل بهينه در ساختارهاي اساسي مكانيك پارچه شرح داده شده است .

نقطه شروع روش انرژي ، آناليز ساختار الاستيك شامل مشخص كردن وفرمول سازي هر قسمت از انرژي در ساختار است اين انرژي نياز به تعريف دقيق دارد و مي تواند بصورت پارامترهاي ذيل ارائه گردد .

۱)‌انرژي پتانسيل كل

۲)‌ انرژي مكمل

۳) انرژي كرنشي

اين تقسيم بندي به طبيعت نيروها و كوپلهاي مرزي بكار رفته ، بستگي دارد .در روش ارائه شده ، انرژي كرنشي كل ( شامل مجموع خمش ، پيچش – فشار جانبي و انرژيهاي كرنشي ازدياد طول طولي مي باشد ) فرمول سازي شده است و اين انرژي كرنشي كل ، مينيمم سازي شده است .

شرايط لازم تعادل نيرو و گشتاور با شرايط مناسب انرژي مينيمم ، پايدار خواهد شد بشرط آنكه مسئله به طور صحيح فرمول سازي شده باشد .

۲-۳-فرضيات

با توجه به اينكه انرژي يك كميت عددي است بنابراين انرژي كل E هر واحد كوچك ، بصورت مجموع انرژي  حالتهاي هر موج يا حلقه تكرار شونده ، بيان مي گردد .

(۱-۹)

به ترتيب حالتهاي انرژي در واحد طول نخ براي خمش ، پيچش ، فشار جانبي و كشش طولي هستند و Li هم طول i  امين حلقه در تكرار و n هم تعداد حلقه هاي تشكيل شده در واحد كوچك پارچه مي باشد .

فرضيات ذيل براي آناليز كلي در نظر گرفته مي شود .

۱)‌الف : نخها در خمش ، داراي الاستيك خطي هستند در نتيجه انرژي خمشي در واحد طول نخ بصورت تعريف مي گردد بطوريكه B  سختي خمش نخ و K انحناي كلي نخ مي باشد .

ب : نخ داراي سختي يكسان ، در تمام جهات خمشي است .

۲) انرژي پيچشي نخ در واحد طول بصورت  تعريف مي گردد بطوريكه G‌ سختي پيچشي نخ و تاب در واحد طول نخ است .

براي سادگي ، انرژي فشار جانبي نخ در واحد طول در ابتدا بصورت EC=Cg(r) فرض مي شود كه ‍C سختي فشاري و r فاصله از يك نقطه روي نخ مرجع با محل ديگر است اگرچه هنوز تعريف نشده است اما نقطه‌ در محل تماس نخ مي باشد . تابع اصلي تماس نخ g‌ بصورت نيمه تجربي مشخص مي شود . بعداً در آناليز انرژي فشاري Ec ، بصورت كاملتر تعريف خواهد شد .

در ابتدا، انرژي ذخيره شده حاصل از ازدياد طول كششي نخ در پارچه چشم پوشي مي‌گردد. اين فرضيه به استراحت دادن براي يك ساختار پارچه تاري و پودي  نياز خواهد داشت اگرچه براي پارچه هاي حلقوي با تغيير شكل كم و متوسط بوسيله تغييرات در انحناي نخ و فشار نسبت به ازدياد طول كششي ، مشخص مي گردد . بنابراين در ابتدا بغير از تغيير شكلهاي زياد پارچه،طول نخ ثابت فرض مي شود و بنابراين Et نيز ناچيز خواهد بود .

۳-۳- آناليز رياضي

انرژي كرنشي

منحني نشان داده شده بوسيله محور نخ در سه جهت خم شده با Z=Z(S) ارائه مي‌گردد بطوريكه  مختصات سه بعدي هر نقطه روي محور نخ هستند و S پارامتر متغير طول كمان است انحناي محور نخ با بردار اندازه K  نشان داده مي‌شود .(‌نسبت به S بدست آمده است )

(۲-۹)

انرژي خمشي نخ ( در واحد طول ) در هر نقطه بصورت ذيل خواهد بود.

براي شفافيت در ابتدا يك شكل حلقه بافت حلقوي ساده در واحد كوچك پارچه در نظر گرفته مي شود بطوريكه در معادله (۱-۹)n=1 است و يك بافت حلقوي تاري يكطرفه ۱×۱ ريب است .

با توجه به فرضيات ارائه شده و با تقسيم بر B معادله (۱-۹) بصورت ذيل تبديل خواهد شد .

(۳-۹)

L مدول يا منحني الخط طول تركيبي در محل تقاطع نخ تكي و  است اين حالت مدول طول نخ در ساختار پارچه ، نشاندهنده حالت كلي باقيمانده روي همة ساختارهاي پارچه معرفي شده است . شكل Z=Z(S) قابل محاسبه است بطوريكه تابع انرژي U را با توجه به دو قيد ( محدوديت ) ذيل مينيمم كند .

(۴-۹)

تعريف پارامتر طول كمان است و

(۵-۹)

كه  يك نقطه روي همسايگي نخ با  كه در حال حاضر تعريف نشده است اين محدوديت در معادله (۴-۹) به اين معني است كه به  .بستگي دارد و به منظور پيدا كردن سه متغير كه مستقل هستند معادلات زيرتعريف شده اند .

(۶-۹)

اگر جهتهاي ۳٫۲٫۱ مطابق شكل  ۹-۹ باشند بنابراين طبق معادله ۶-۹، سيستم مختصات كروي تنظيم شده است بطوريكه Z4 زاويه‌اي است كه المان طول نخ ( dz) با محور ۱ مي سازد و Z5 زاويه‌اي است كه تصوير dz روي صفحه ۳-۲ با محور ۲ مي‌سازد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متغيرهاي m2,m1  نرخهاي تغييرات در طول محور نخ را نشان مي دهند پارامتر m1 چرخش در صفحه‌اي كه شامل جزء dz و محور ۱ است را تعريف مي كند . و بنابراين يك بردار نرمال در اين صفحه است بطور مشابه m2 چرخش در صفحه ۳-۲ و بنابراين يك بردار در جهت ۱ مي باشد و m2 دو جزء دارد (هر دو در صفحه ۱-dz) بطوريكه  نرمال روي  موازي با dz است جزء آخر نشان دهنده تاب نخ به خاطر خمش در سه جهت مي باشد. اگر علاوه بر خمش ، نخ ممكن است در هر نقطه از محور خودش تابيده يا تاب آن باز شود بنابراين زاويه تاب Z6تعريف مي شود و نرخ تاب هم m3 است نرخ تاب m3 به تاب هندسي اضافه مي‌گردد .

سه وجهي تشكيل شده بوسيله   مي چرخد و همزمان در طول محور نخ حركت مي كند. اين سه وجهي مساوي با تانژانت ، نرمال و دونرمال در منحني نيست . و همچنين ،« انحناء» همانطور كه تعريف شده توسط  عمل شده در همان جهت برابر با نرمال ، نيست اين اندازة معادل و هم ارز است و ميتواند به صورت ذيل محاسبه گردد (‌همچنين از نظر جبري ثابت شده است ).

(۷-۹)

(۸-۹)

بنابراين معادله (۳-۹) بصورت ذيل تغيير مي كند .

 

(۹-۹)

حل با تئوري كنترل بهينه

بردار اندازه m‌ به عنوان بردار كنترل مستقل در نظر گرفته مي شود [۴۳].

كه مقدار آن بايد درهر نقطه از طول حلقه بدست آيد براي اينكهU مينيمم شود با قرار دادن قيود در معادله ۶-۹ بطوريكه براي مينيمم

در هر مكاني در طول حلقه خواهد بود اين مسئله ميتواند با معادل و با استفاده از تئوري كنترل بهينه ، برگردان شود [۴۹-۴۴-۴۲].

اگر بصورت معمول حركت كنيم [۴۳]،ضرايب لاگرانژ معرفي مي شوند . و براي هر جزء معادلات (۶-۹) و هميلتن H(‌كه واحد هاي انرژي BL را دارد ) بصورت زير تعريف شده است .

(۱۱-۹)

(۱۲-۹)

بطوريكه E در معادله (۱-۹) تعريف شده است .

مينيمم كردن تابع انرژي جديد Ua بدون قيد ( محدوديت ) از نظر رياضي معادل مينيمم كردن U با قيود در معادله ۶-۹ است بطوريكه :

(۱۳-۹)

يك مجموعه از شرايط ضروري براي مينيمم كردن معادله (۱۳-۹) بوسيله معادلات متعارف ( معيار ) هميلتن ارائه مي گردد.

(۱۴-۹)

(۱۵-۹)

معادله هاي (۱۴-۹) بيان مجدد معادلات ( ۶-۹) هستند و اثر قيود بين متغيرها هستند .معادله هاي (۱۵-۹) بعنوان معادلات كمكي شناخته شده واز معادله (۱۲-۹) محاسبه مي شوند .

(۱۶-۹)

بطوريكه مشتق گيري با توجه به r و با توجه به طول قوس S مشخص مي گردد.

تنظيم شرايط لازم براي مينيمم مشابه معادله (۱۰-۹) است

(۱۷-۹)

اين شرايط روابط ذيل را بدست مي آورد .

(۱۸-۹)

براي نشان دادن اينكه اين معادلات مينيمم را نسبت به ماكزيمم نشان مي دهد با مشتق گيري ازمعادله (۱۷-۹) و نشان دادن اينكه [۴۸]

(۱۹-۹)

براي همه نقاط روي منحني Z برقرار است بدليل اينكه H ، S را بطور واضح شامل نمي شود ثابت  مي‌شود كه مقدار ثابت H= در طول حلقه است [۴۹]).

از نتيجه گيري معادله هاي (۱۶-۹)، كاربرد  ساخته شده است .

اين قطعاً در حالت  درست است .اگر  روي همسايگي نخ با شكل مختلف قرار داشته باشد بنابراين  مستقل هستند اگر  از Z بوسيله انتقال ، چرخش يا انعكاس ( تركيب اينها ) نتيجه گيري شود و بردار فاصله از نقطه S‌روي منحني Z با  در هر  دلخواه تلاقي كند بنابراين درباره  مستقل از Z(S) و  خواهد شد .

تفسير فيزيكي

اگر Cg(r)انرژي فشاري نخ در واحد طول را نشان دهد بنابراين  نيروهاي عمل كننده در واحد طول و در طول نخ Z در جهتهاي ۳٫۲٫۱ بدليل نخ  هستند  بدليل اعماا قيود در معادله ديفرانسيل در معادله هاي ۶-۹ معرفي شده ،داراي اهميت فيزيكي واقعي است .اين  منفي (i=1,2,3) نيروهاي (‌تقسيم بر B) در واحد طول در طول نخ كه توسط Z شرح داده شده هستند با انتگرال گيري و با توجه به S، ، نيروهاي محوري و برشي (‌تقسيم بر سختي خمشي B) را شرح مي دهد .

از شكل ۹-۹ و معادلات( ۱۶-۹)، گشتاور خمشي افزايشي در نخ Z( هميشه در جهت ۱ عمل مي كند )‌بخاطر نيروهاي برشي  است سه عبارتهاي آخري معادله  نشان مي دهد كه قسمت گشتاور خمشي افزايشي در جهت m1 بدليل نيروهاي برشي  است .

اولين عبارت در اين معادله ميزاني كه در جهت m1 بدليل نرخ تغيير در جهت گشتاور خمشي افزايشي را نشان مي دهد و همزمان كه اطراف نخ در همان جهت مشابه m1 مي چرخد [۴۸] در ادامه معادله هاي (۱۸-۹) بعنوان شرط تعادل گشتاور مي باشد  منفي ، كوپلهاو گشتاورهاي خمشي ( تقسيم بر B) عمل كننده روي نخ Z را نشان مي دهد .

در منحني هم سطح ، بطوريكه ، اگر m2=0 در همه جا ، اولين معادله هاي (۱۸-۹) بيان مي كند كه انحناء متناسب با گشتاور خمشي است سومين معادله هاي (۱۸-۹) نشان مي دهد كه كوپل تاب متناسب با تاب مغزي (‌داخلي ) است ارتباط بين كوپلهاي  در منحني هاي غير هم سطح پيچيده تر است اگر هر دو  ثابت باشند دو معادله آخري (۱۸-۹) معادل با آن نتايج به دست آمده توسط لاو [۴۱] هستند . هيچ مقايسه‌اي درابتداي معادلات، بدست نمي آيد و تنها حالت تعادل گشتاور را نشان مي دهد .

با جايگذاري معادله هاي (۱۸-۹) در معادله (۱۲-۹) ، هميلتن H مي تواند بصورت ذيل نوشته شود .

(۲۰-۹)

بطور متناوب نيروهاي  قيود يا نيروهاي برشي نخ باعث كار  و حركت در فاصله و …. مي شود ودر فشار نخ :

(۲۱-۹)

 

اين كار به انرژي كرنشي پيچشي و خمي T‌سيستم ( در واحد طول ) تبديل مي گردد بطوريكه:

(۲۲-۹)

نتيچتاً ، H‌در معادله (۲۰-۹) مي تواند به عنوان انرژي كل (منفي ) (‌در واحد طول ) سيستم در نظر گرفته شود .

تحقیق بررسي روش انرژي و كاربرد آن در خواص كششي پارچه

نوشته تحقیق بررسي روش انرژي و كاربرد آن در خواص كششي پارچه اولین بار در فايل مارکت - بازار فايل. پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico


 • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   

تحقيق كاربرد و اهميت منسوجات در صنعت خودروسازي

چكيده

تصور اكثر مردم از منسوجات همان منسوجات معمول، همانند پوشاك، كفپوشها پرده ها و غيره مي باشد.

منسوجات صنعتي و جديد هم اكنون حدود ۲۰% از بازارهاي جهاني را در اختيار دارند و به سرعت در حال رشد هستند كه منسوجات مورد استفاده  در خودروها نيز يكي از اين موارد مي باشند. منسوجات خودروها يكي از مهمترين بازارها در بخش منسوجات صنعتي مي باشند، تخمين زده شده كه در هر اتومبيل به طور ميانگين ۱۲ تا ۱۴ كيلو گرم منسوج وجود دارد.

با نگاهي به توليد سالانه اتومبيل در دنيا (براي سال هاي ۹۸ – ۹۷ حدود ۳۶ ميليون دستگاه براي سال هاي ۲۰۰۶ – ۲۰۰۵ ) پي مي بريم كه اين ميزان توليد به حدود يك ميليون تن منسوج در هر سال نيازمند است.

تقريباً ۳/۲ منسوجات خودروها را در تزئينات داخل خودرو همانند روكش هاي صندلي، تودوزي سقف و تودري ها و كفپوش‌ها مصرف مي كنند، باقيمانده آنها براي استحكام بخشيدن به تايرها، لوله ها، كمربندهاي ايمني، كيسه هاي هوا، عايق كاري در برابر صدا، لرزش، فيلتر و همچنين به عنوان روغن، بنزين و هوا استفاده مي شوند، كه در اينجا به بررسي اين منسوجات به طور مختصر خواهيم پرداخت.

نتيجه اي كه مي توان از اين تحقيق به دست آورد اين است كه امروزه تجهيزات داخلي ماشين به طور قابل توجهي داراي اهميت فراوان است. فاكتورهاي زيبايي قبلاً واضح بود ، اما امروزه وقت بيشتري صرف اين موضوع مي شود و در همه شرايط آرامش و راحتي را در نظر داريم . امروزه مهمترين عامل مشتريان در هنگام  خريد يك خودروي جديد اين مسائل مي باشد. بافت سطحي براي توليد ظاهري زيبا و نرم بسيار اساسي است اما مي تواند نقش مهمي در صدا و لرزش ايجاد كند .

مقدمه

در اروپاي غربي در زمينه توليد منسوج اتومبيل اين مقدار به ۱۵۰۰۰۰ تن در سال مي رسد كه اين مقدار حدود ده درصد از كل مصرف بازار منسوجات صنعتي در اروپاي غربي است.

دومين و سومين بازار بزرگ منسوجات صنعتي در امريكا و ژاپن مي باشد. توليد اتومبيل در جمهوري خلق چين در سال هاي اخير به شدت رو به افزايش است به طوري كه چين را در ۵۵ سال آينده بعنوان يكي از بزرگترين مصرف كنندگان در زمينه منسوجات خودروها مطرح خواهد كرد.

جدول زير نشان دهنده درصد تقريبي مصرف منسوجات در قسمت هاي مختلف خودرو مي باشد.

جدول ۱

كفپوش ها ۳/۳۳%
روكش هاي صندلي ۱۸%
اجزاء چند تكه اي داخلي ۱۴%
تايرها ۸/۱۲%
كمبرندهاي ايمني ۸/۸%
كيسه هاي هوا ۷/۳%
ساير موارد ۴/۹%

 

مساحت اين منسوجات به حدود ۴ تا۴۰ متر مربع مي رسد.

اليافي كه بيش از همه در صنعت اتومبيل استفاده مي شوند شامل پلي استر، نايلون ۶، نايلون۶۶ و پلي پروپيلن مي باشد و ساير الياف همانند ويسكوز، اكريليك، پشم و آراميدها در ماشين هاي خاص و موارد ويژه مصرف مي شوند.

پلي استر به دليل كارآيي بالاي مكانيكي به عنوان يكي از بهترين الياف در منسوجات خودروها، يكي از بهترين الياف در منسوجات خودروها مطرح شده است. اين ليف بيشتر براي روكش هاي صنعتي و نورگيرهاي جلو، تودري ها، تايرهاي راديال چند لايه و كمربندهاي ايمني استفاده مي شود كه در همه آنها خواص مكانيكي خوب پلي استر مانند مقاومت در مقابل رطوبت، انعطاف پذيري ابعادي بالا، ثبات بالاي رنگ و جلاي بالا مد نظر مي باشد. نايلون نيز به دليلي استحكام بالا، الاستيسيته، زيردست خوب و همچنين جذب رطوبت اندك مي تواند در تايرها، كفپوش ها و كيسه هاي هوا استفاده شود.

پلي پروپيلن نيز به دليل ارزاني، خاصيت هيدروفوبيك، چگالي پايين، استحكام بالا و مقاومت خوب در برابر اسيدها و قلياها و حلال ها بسيار مدنظر مي باشد. از اين الياف در توليد پارچه هاي بي بافت براي صندوق عقب، جلو داشبورد، پشت صندلي ها و تودري ها استفاده مي شود.

آقاي فيليپس در سال ۱۹۸۹ يك نوع ليف پلي پروپيلن ويژه توليد كرد كه اين ليف جديد با نام الفا به عنوان بهترين ليف براي صنايع خودروسازي شد.

جزئيات مواد به كار رفته و بعضي ويژگي ها در پيوست آمده است.

امروزه تجهيزات داخلي ماشين به طور قابل توجهي داراي اهميت فراوان شده است. فاكتورهاي زيبايي قبلاً واضح بود،ما امروزه وقت بيشتري صرف اين موضوع مي كنيم و در همه شرايط آرامش و راحتي را در نظر داريم. امروزه مهمترين عامل مشتريان هستند كه در هنگام خريد يك خودروي جديد به اين مسائل توجه دارند.

بافت سطحي براي توليد ظاهري زيبا و نرم بسيار اساسي است اما مي تواند نقش مهمي در صدا و لرزش ايجاد كند.

 

 

 

۱-۱ هدف

اهداف انجام اين تحقيق شامل :

 1. بررسي نقش صنعت نساجي در خودرو سازي.
 2. بررسي كاربرد منسوجات در بخش هاي مختلف خودرو.
 3. بررسي و تحقيق در مورد نحوه توليد اين نوع منسوجات.
 4. بررسي و تحقيق در مورد ضرورت استفاده منسوجات در خودرو سازي.
 5. بررسي استانداردها و تحقيقات انجام شده روي منسوجات مورد استفاده در خودرو.
 6. بررسي الياف مورد استفاده در اين نوع منسوجا

۱-۳ روش كار

نحوه گرد ﺁوري و روش كار در جهت اهداف تحقيق شامل:

 

 1. مطالعه مقالات ارائه شده و بررسي تحقيقات انجام شده مرتبط با اهداف تحقيق.
 2. انجام ﺁزمايشات مقاومت در برابر سايش انواع پارچه روكش صندلي با دستگاه RUBTESTER .

 

 

۲-۱ كيسه هوا

آمارهايي كه توسط سازمان سلامت جهاني در سال ۱۹۹۸ ارائه شده، بيانگر اين مطلب است كه هر ساله ۵۰۰۰۰۰ نفر در تصادفات رانندگي در سراسر جهان كشته مي

تحقيق كاربرد و اهميت منسوجات در صنعت خودروسازي

نوشته تحقيق كاربرد و اهميت منسوجات در صنعت خودروسازي اولین بار در فايل مارکت - بازار فايل. پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico


 • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   

تحقیق طبقه‌ بندي ماشين‌هاي بافندگي

ماشينهاي بافندگي رابراساس سيستم پودگذاري مي‌توان به صورت زيرتقسيم‌بندي كرد :‌

الف ) ماشينهاي داراي سيستم پودگذاري مكانيكي :

 1. بوسيله راپيرهاي سخت
 2. بوسيله راپيرهاي انعطاف‌پذير
 3. بوسيله قطعات پرتاب‌شونده ( Projectiles )

ب ) ماشينهاي داراي سيستم پودگذاري غيرمكانيكي :

 1. بوسيله جت‌هاي هواي فشرده
 2. بوسيله جت‌هاي آب فشرده

علاوه براين ماشينهاي بافندگي يك دهنه‌اي ( هرباريك پودگذاري انجام مي‌گيرد )

ماشينهاي بافندگي چنددهنه‌اي ( هربارچندين پودگذاري انجام مي‌گيرد )

ماشينهاي بافندگي راپير

ماشينهاي بافندگي راپير ، انعطاف‌پذيرترين ماشينهاي موجوددربازارهستند. ازآنها مي‌توان درتهيه انواع بسيارمتنوع پارچه استفاده كرد . سرعت ماشين حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ پود دردقيقه است مرهون استفاده ازيك تكنيك ساختاري كاملاً پيشرفته است كه مشخصه آن استفاده ازتنظيمات دنده‌اي باحداقل لرزش چارچوب‌هاي شانه ، دفتين و ورد مي‌باشد .

سيستم پودگذاري راپير

پودكه تحت كنترل دقيق وثابت است پس ازپودگذاري متصل به پارچه باقي مي‌ماند (دربعضي ازموارد پوددركناره‌گير پارچه ( Temple ) گرفته مي‌شود ) . درلحظه مناسب ، دنده انتخاب پودبه صورتي عمل مي‌كند كه سرپودبوسيله راپيرحامل  ( Bearing Rapier) كه بر روي يك تسمه انعطاف‌پذيريايك ميله قرارگرفته مي‌شود وهمزمان بوسيله قيچيهايي كه دردولبه قرارگرفته‌اند بريده مي‌شود . پودپس ازگرفته‌شدن بوسيله راپيربه مركزدهانه تارانتقال مي‌يابد ودرآنجا راپيرحامل با راپيركشنده به هم مي‌رسند . راپيركشنده سرنخ پودراگرفته وآن رابه طرف مقابل مي‌برد ودرآنجا آن رارها مي‌كند وبه اين ترتيب عمليات پودگذاري تكميل مي‌گردد .

تبادل پودبين دوراپيردروسط دهنه تاربه دوروش مي‌تواند انجام گيرد :

 • سيستم منفي
 • سيستم مثبت

 

 

اصول كاريك ماشين بافندگي راپير

سيستم منفي تبادل بين دوراپير

در اين سيستم راپيرحامل ، پودرامحكم بين يك نخ‌گير كه بوسيله يك فنرفشرده شده است وقسمت ثابت زيرين نگه مي‌دارد . دروسط دهنه وقتي راپيرها به هم مي‌رسند ، سرشيب‌دار راپيردريافت‌كننده واردكانال كشويي راپيرحامل مي‌شود ودرجريان حركت راپيرها به عقب ، نخ پودراگرفته وآن راازجاي خوددرزيرنخ‌گير راپير حامل بيرون مي‌كشد. اينكارباعث گيركردن نخ تادرزيرنخ‌گير راپيركشنده مي‌شود ، هرچه فنر نخ‌گير محكمترباشد ، گيره راپيركشنده بامقاومت بيشتري براي بيرون كشيدن نخ مواجه مي‌شود . تنظيم اين نيرواصولاً بستگي به نوع ونمره نخ دارد . همچنين گيرش پوددرآغازپودگذاري نيربهمين صورت بايك سيستم منفي انجام مي‌گيرد يعني بدون كمك واحدهاي كنترل‌كننده نخ‌گيرراپيردرحاليكه گيرش پودبستگي به تنظيم لحظه برش نخ بوسيله قيچي‌هاي دولبه پارچه دارد ؛ برعكس ، آزادشدن نخ درطرف مقابل بوسيله راپيركشنده بايك سيستم مثبت انجام مي‌گيرد . اين كاربابازشدن نخ‌گير بوسيله دندانه‌اي كه به قسمت عقب نخ‌گير ( b ) فشارمي‌آورد وبه اين ترتيب برمقاومت فنرهاي قابل تنظيم m غلبه مي‌كند ، صورت مي‌گيرد . درمورد راپيرحامل نيزنخ‌گير درانتهاي مسيرحركت خودبازمي‌شود ولي دراينجا هدف تميزشدن نخ‌گير بوسيله مكنده است .

تبادل منفي بين دوراپير

سيستم تبادل مثبت بين دوراپير

وقتي كه راپيرها دروسط دهنه تاربه هم مي‌رسند ، دواهرم كوچك كنترل‌شونده اززير دهنه بالا آمده وپس ازعبوازنخهاي پهنه پاييني نخ‌گيرهاي راپيرها راحركت مي‌دهند . بادامكهاي كنترل‌كننده كه بادقت زمان‌بندي شده‌اند ، حركت اهرمها راتنظيم مي‌كنند .

 

تبادل مثبت بين دوراپير

ترتيب كاربه صورت زيراست :‌

درنتيجه فشاراهرم ۳  كه برنيروي فنرهاي بسته‌كننده غلبه مي‌كند ، نخ‌گير راپير دريافت‌كننده ۵ بازمي‌شود وبه اين ترتيب مي‌تواند نخ رائه شده توسط راپيرحامل رابگيرد . پانچ ۳ كه بوسيله بادامك ۱ به حركت در مي‌آيد . نخ‌گير راپيردريافت‌كننده راآزادمي‌كند كه به اين ترتيب مي‌تواند انتهاي پودرابگيرد .دراين لحظه اهرم ۴ كه بوسيله بادامك ۲ كنترل مي‌شود باعث بازشدن راپيرحامل ۶ ودرنتيجه رهاشدن پودمي‌شود . اكنون راپيرها مجدداً حركت برگشت خودراآغازمي‌كنند . بنابراين لازم است كه درهنگام تبادل بين راپيرها ، جابجايي راپيرها باسرعت بسيارپاييني انجام گيرد .البته  هنگامي كه تبادل بين راپيرها بطورمثبت كنترل مي‌گرددگيرش اوليه و رهاكردن نهايي نخ درخارج دهانه تارنيزباسيستم مثبت انجام مي‌گيرد .

مزيت سيستم مثبت اين است كه دامنه كاربرد نخ بانمره‌هاي گوناگون وسيعتراست ولي ازطرف ديگرازنظرسرعت‌كار ، عملكرد پايين‌تري دارد وساختان آن پيچيده‌تر است.

حامل راپير ( Rapier Support )‌

توليدكنندگان ماشينهاي راپيرمجبورندبين حاملهاي ميله‌اي ( سخت ) وحاملهاي تسمه‌اي (نرم) يكي را انتخاب كنند . مزيت حاملهاي ميله‌اي اين است كه حامل وراپيربدون هيچ تماسي بانخهاي تار درطول دهانه حركت مي‌كنند كه بخصوص وقتي نخهاي ظريف‌فرآوري مي‌شوند حائزاهميت است .

ميله‌ها حاملهاي سختي هستند كه درانتهاي آنها دندانه‌هايي وجوددارد كه بايك چرخ‌دنده كنـتـرل‌كننـده درگيـــر مي‌شوند . اين ميله‌ها بايد به قدركافي سخت ومحم باشند كه ثبات ودقت راپيرهارادرشرايط كاري سخت ( حركت متناوب ) ودرحالي كه هيچ تكيه‌گاه وقسمت هدايت‌كننده‌اي درداخل دهانه بازوجودندارد ، تضمين كنند .

مزيت حاملهاي ميله‌اي درمقايسه باحاملهاي تسمه‌اي اين است كه درآنها هيچ تماس وتداخلي بانخاهاي تاردرجريان پودگذاري وجودندارد . بااين‌حال حاملهاي ميله‌اي به علت سخت‌بوند نيازبه فضاي بيشتري دارند ،‌ زيرادردوطرف ماشين بافندگي بايد محفظه‌هايي براي ميله‌ها كه انعطاف‌ناپذيرند وجودداشته باشد ، همچنين به علت افزايش سرعت‌كار وارتفاع ، مشكلاتي ازلحاظ پايداري ماشين بروز مي‌كند . حاملهاي تسمه‌اي ، حاملهاي انعطاف‌پذيري هستندكه ازمواد كامپوزيت ساخته مي‌شوند ودروسط آنهايك‌سري سوراخهاي مستطيل‌ شكل وجود داردكه آنها رامانند زنجيردر يك چرخ‌دنده محرك گيرمي‌كند .

ازآنجاكه تسمه‌هاي انعطاف‌پذيرهستند ، ازماشين بيرون نمي‌زنند بلكه بصورت ۱۸۰ درجه خم شده ووارد يك محفظه زيرين مي‌شوند وبه اين ترتيب فضاي مورد نيازماشين راافزايش نمي‌دهند . سيستم تسمه انعطاف‌پذيرراه حلي است كه اكثرسازندگان ماشينهاي بافندگي وبخصوص سازندگان ايتاليايي آن راترجيح مي‌دهند. درحال حاضردورويكرد وجوددارد . بعضي ازماشين‌سازان برروي دفتين شانه ،‌ پايه‌هاي مخصوصي تعبيه مي‌كنند كه تسمه‌ها برروي آنها مي‌لغزند ؛ اين امرازحركت نامنظم تسمه‌ها جلوگيري كرده وبدين ترتيب حركت دقيق وثابت راپيرها رادرهرسرعت وارتفاعي تضمين مي‌كند . شكل اين پايه‌ها به هرگونه‌اي طراحي شده‌اند كه مزاحمت آنها براي نخهاي تاربه حداقل برسد ولي اين موضوع رانمي‌توان درتمام شرايط تضمين كرد . همچنين راهنماهاي ( Guide Pins ) كوچكي باشكل مخصوص انتخاب شده‌اند ؛ اين راهنماها علاوه برهدايت تسمه‌ها ، آنها رابه همراه راپيرها بالانگه داشته تاازكشيده شدن آنها برروي نخهاي لايه پاييني دهانه تاردرهنگام پودگذاري جلوگيري گردد . بعضي ازسازندگان ماشين‌آلات به راه‌حلهاي فني ديگرعلاقه نشان داده‌اند . آنها ازتسمه‌هاي پهن‌تر استفاده مي‌كنند كه دربرابررانشهاي جانبي مقاومت مناسبي ازخودنشان مي‌دهند وبدين ترتيب ثبات ودقت جابجايي راپيرها راتضمين مي‌كنند وبنابراين ديگرنيازي به وجودراهنماهاي تسمه درهنه نيست  كه درنتيجه آن ،‌ اصطلاك باچله به حداقل مي‌رسد . علاوه براين قسمت داخلي تسمه‌ها داراي شياري است كه سختي آنها راافزايش مي‌دهد بطوريكه راهنماي جانبي تسمه درخارج دهانه تاردربرابرگشتاورخمشي بوجودآمده درمرحله شتاب‌گيري ، مقابله مي‌كند . بااينحال تسمه‌ها وراپيرها برروي نخ‌هاي لايه پاييني تاركشيده مي‌شوند ودرشرايط خاص اشكالاتي بوجود مي‌آورند .

 

چرخ‌دنده‌هاي محرك تسمه‌ها ياميله راپيرها

براي تبديل يك حركت چرخشي يكنواخت به يك حركت رفت وبرگشت ، ازنمام انواع دنده‌ها استفاده مي‌شود . ازاين ميان سيستم حركت بادامكي بيش ازهمه مورد استفاده قرارمي‌گيرد . زيرادراين سيستم امكان مطالعه درمقطع عرضي بادامك براي بدست‌‌ آوردن يك حركت شتابداردرراپيرها كه نخ رابه ظريف‌ترين وجه ممكن كنترل كند وجوددارد . اين موضوع به خصوص درلحظات حساس گرفتن نخ درآغازچرخه ، درهنگام تبادل نخ بين راپيرهادروسط دهنه تارودرهنگام آزادشدن پوددرلحظه خروج آن ازدهنه تاردرطرف ديگر،‌ حائزاهميت است . درتمام اين موارد بافنده سعي مي‌كند كه باپايين‌ترين سرعت كاركند .

 

تحقیق طبقه‌ بندي ماشين‌هاي بافندگي

نوشته تحقیق طبقه‌ بندي ماشين‌هاي بافندگي اولین بار در فايل مارکت - بازار فايل. پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico


 • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   

تحقیق ويژگي هاي تكنولوژي اندازه گيري عيني پارچه

اندازه گيري عيني پارچه شامل خواص مكانيكي، هندسي، سطحي و تغيير شكل هاي زياد است كه اين خواص ابزاري قوي براي كنترل كيفيت عمليات توليد پارچه، تكميل و بازتكميل مي باشد. اين خواص امكان تهيه يك پايگاه اطلاعاتي جمع آوري شده به صورت علمي و مجهز با كامپيوتر را فراهم آورده كه داراي سهم بسزايي در اندازه گيري هاي عيني پارچه است به طوري كه تجربيات با ارزش متخصصين بزرگي را كه در زمينه صنعت نساجي و پوشاك سال هاي متمادي در كشورهاي مختلف در سرتاسر دنيا فعاليت كرده اند، جمع آوري نموده است. كاربرد اين تكنولوژي امروزه به واسطه ۳ فاكتور مهم قطعي و عملي شده است:

(۱) افزايش سطح اتوماسيون در هر دو صنعت نساجي و پوشاك

(۲) حذف تدريجي نيروهاي كاري با دانش سنتي نساجي كه در طي سال ها تجربه بدست آمده بودند و نياز فوري و همزمان در درون صنعت به مهندسين آموزش ديده و قراردادي براي انجام فعاليتهاي توليدي، تحقيقي، پيشرفته و كنترل كيفيتي.

(۳) استفاده گسترده از اينترنت و تمامي ابزارهاي ارتباط جمعي ديجيتال، به همراه افزايش تنوع محصولات به واسطه كوتاهتر شدن زمان توليدات فصلي و نياز به سرعت بالا جهت پاسخگو بودن به نيازها در بازارهاي رقابتي تجارتي.

پيشرفت خواص مكانيكي اندازه گيري عيني پارچه براي توليد پوشاك توسط Peirce در دهة ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰ پايه گذاري شد. او بر روي ساختار پايه و متعادل پارچه هاي بافت ساده بر اساس موازنه بين نيروها تحقيق كرد و سعي نمود تئوري اساسي مكانيك پارچه را بنا نهد. كار او بعدها توسط محققين ديگري نظير Grosber و همكارانش Park ،Swani در دانشگاه ليدز در طي دهه ۱۹۶۰ مورد بحث و بررسي قرار گرفت و بر روي خواص مكانيكي پارچه نظير خواص كششي، خمشي،buckling ، برشي و فشاري آناليز تئوري صورت گرفت.

تلاش و همكاري آنها منجر به ايجاد ديدگاه نسبتاً شفافي از تعاريف فيزيكي و مكانيكي پارچه هاي بافته شده و خواص تغيير شكل آنها شد. تيم تحقيق سوئدي به رهبري Lindberg (1960) در اواخر دهة ۱۹۵۰ و دهة ۱۹۶۰، به طور گسترده اي، رفتار مكانيكي پارچه ها را مورد مطالعه قرار داده و خواص مكانيكي پايه اي پارچه را مربوط به ظاهر و قابليت دوخت و دوز پارچه در طي مرحله توليد پوشاك دانستند. تحقيقات آنها، به گونه اي تمركز بر روي كارهاي تحقيقاتي دانشمندان ديگر بود. روشهاي آزمايشگاهي براي اندازه گيري اين خواص مكانيكي طي سالهاي زياد توسط دانشمندان بسياري تكميل شده است. تجهيزات و روشهاي آزمايشگاهي متنوعي امروزه موجود بوده و استفاده مي شود.

اگر چه تحقيقات بيشتري منجر به پيشرفت تكنيك هاي اندازه گيري عيني پارچه شد ولي روشهاي متنوع ديگري براي اندازه گيري اين خواص پيتر بدست آمده است. به طوري كه اين روشها تنها در انستيتوهاي تحقيقاتي و آكادميك، آزمايش شد. استفاده گسترده از آن ها در صنايع پوشاك و نساجي به علت عدم وجود يك سيستم به هو پيوسته با تجهيزات حساس و مدرن براي اندازه گيري خواص مكانيكي پارچه تحت تنش كم، بسيار دشوار است. علاوه بر اين، بدون يك روش اندازه گيري استاندارد شده پيشرفت هاي بعدي و كاربرد اين خواص مكانيكي باتنش كم در صنعت توليد پوشاك محدود شده است. رهبر گروه تحقيق در تكنولوژي اندازه گيري خواص عيني پارچه، Sueokawabata بوده كه دستگاهي به نام خود او (KES) در طول ۱۰ سال ثبت شد به طوري كه به صورت تست پارچه استانداردي در سرتاسر دنيا در آمد. سيستم ارزيابي پارچه KES يك دستگاه اندازه گيري كامپيوتري مدرن است كه قادر مي باشد تست هاي مختلفي را بر روي پارچه انجام دهد.

سيستم KES قادر است تا اندازه گيري هاي دقيق و تجديد كردني(دوباره) از خواص مكانيكي پارچه را تحت تنش كم انجام داده و نيز مقايسه گسترده اي بين يافته هاي آزمايشات توسط مهندسين پوشاك و محققان سراسر دنيا انجام دهد و ارتباط مؤثري بين عوامل توليد مختلف يعني خريداران و طراحان پوشاك برقرار سازد. اگر چه انتقادهاي بسياري به قيمت بالاي اين دستگاه وارد است و اين سيستم نياز به متخصصاني براي ترجمه (نتيجه گيري) از داده هاي بدست آمده دارد. اين توضيحات منجر به پيشرفت دستگاه آزمايشگر ديگري به نام FAST توسط CSTRO در استراليا شد. روش FAST ارزانتر بود و بيشتر مورد استقبال صنعت قرار گرفت. بدون شك اين پيشرفتها (سيستم) از يك نظر كه آن هم افزايش سطح اتوماسيون بود، نقطه اشتراك داشتند. بطوري كه اين افزايش اتوماسيون نيازمند پيش بيني و كنترل رفتار پارچه در طول عمليات توليد آن بود. در اين بخش، پيشرفت عوامل و دستگاههاي هر دو سيستم مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

سيستم نمايش تصوير مجازي (VIDS ) و هوشمندتر از آن روش آناليز سطح پارچه ( Fabric-Eye) امروزه ابزاري براي اندازه گيري عيني پارچه اند كه در پايه آناليز تصوير و تكنولوژيهاي هوش مصنوعي كه به ويژه براي آناليز خواص سطحي و هندسي پارچه به كار مي رود، بنا شدن. سيستم تصويري VIDS، يك سيستم آناليز تصويري دو بعدي است كه شامل خروجي ويدئو از دوربين( نمايشگر) تلويزيون يا نمايشگر گرافيكي كامپيوتر است كه اندازه گيري هايش مستقيماً در صفحه تلويزيون ديده مي شود. اما اندازه گيري عمومي مورد استفاده سيستم تصوير VIDS هنوز بستگي به كليك و كشيدن ( drog) در روي تصوير توسط ماوس دستي دارد ( يعني چه محدوده اي توسط ما انتخاب شود.) اگر چه Fabric-Eye نيز يك سيستم پردازش تصوير سه بعدي اتوماتيك است، ولي قارد است تا مقاطع طولي سه بعدي از سطح پارچه خلق كرده و نمونه هايي از درجه عيني را به طور اتوماتيك بدهد.

ديگر تكنولوژي هاي اندازه گيري هاي عيني نيز در اين قسمت توضيح داده شده نظير روش ميكروسكوپي پويش الكترون ( SEM) كه براي اثر سطح و Cantilever و اندازه گيري افزايش در تغيير شكلهاي پيچيده به كار مي رود. به نظر مي رسد كه مهمترين نتيجه از توضيح تكنولوژي اندازه گيري عيني پارچه، تبليغ اين ارتباط تكنولوژيكي در بين عوامل مختلف صنايع نساجي و پوشاك، گروه هاي تحقيق و پيشرفته و تمامي قسمت هايي كه در ارتباط با الياف، منسوجات و پوشاك اند نظير توليد كنندگان الياف، خورده فروشان و تجار است. در نتيجه كنترل توليد و دقت در كيفيت در بين كارخانجات پارچه و پوشاك بايد بيشتر معتدل و مؤثر شود به طوري كه منجر به توليد پارچه هايي با كيفيت بالاتر و دائمي شود. از نظر عملي، اطلاعات عيني پارچه به توليد كنندگان نيز اين اجازه را مي دهد كه خواص پارچه را پيش بيني كرده و بر مشكلات قبل از ظاهر شدن بر روي پارچه، فائق آيند. به طور خلاصه، تكنولوژي به اندازه گيري عيني پارچه كليدي عملي و مهندسي را براي  عوامل توليد فراهم مي كند كه عبارتند از:

۱- بهينه سازي خواص پارچه براي طراحي پارچه هاي جديد با كيفيت بالاو كارآيي دلخواه متناسب با مصارف نهايي

۲- پيشرفت روشهاي جديد تكميل، و مواد تكميلي و ماشين آلات تكميل براي مواد نساجي.

۳- كنترل عمليات تكميل/ باز تكميل براي تأمين اهداف مكانيك، سطحي و ابعادي پارچه

۴- ويژگي پارچه و عمليات كنترل توليد پارچه

۵- روند توليد پارچه از مواد خام به سمت پوشاك دوخته شده

۲-۲- اندزاه گيري خواص مكانيكي

۱-۲-۲- سيستم KES :

سيستم KES نخستين و تنها راه حل پيشرفته براي حل مشكل آزمايش مشتري پسند خواص مكانيكي الياف است و شهرت قابل توجهي در كشورهاي زيادي به واسطه دقت بالا و تجديد پذيريش در اندازه گيري دارد. با اطلاعات بدست آمده از اين سيستم، امكان دسترسي به ارتباطات مؤثر و همكاري بين عوامل مختلف بين صنايع پوشاك و ( به عنوان مثال، محققان، عوامل صنعتي و تجار) نساجي به وسيله تجهيزات ويژه و معاملات بر پايه نتايج اين گونه خواص پارچه فراهم شد. نتيجه مطلب آنكه، سيستم KES ويژگي هاي زير را دارد:

شكل۱-۲ اندازه گيري عوامل سيستم KES

۱- اين روش آزمايش، بسيار جامع است. ۵ نمودار و ۱۶ پارامتر در جهات تاري و پودي از اين سيستم به دست مي آيد كه تقريباً تمامي جوانب خواص فيزيكي پارچه را در مقايسه با ديگر روشهاي آزمايشگاهي كه تنها روش تغيير شكل تكي را آزمايش مي كنند، تحت پوشش قرار مي دهد.

۲- در مناطق كششي آزمايش شده اتفاقي شبيه به آنچه كه در پارچه هاي واقعي اتفاق مي افتد، رخ مي دهد يا هنگامي كه پارچه كشيده يا بريده مي شود، تركيب مي شود، تغيير شكل مي يابد و به عنوان پوشش مورد استفاده قرار مي گيرد.

تحقیق ويژگي هاي تكنولوژي اندازه گيري عيني پارچه

نوشته تحقیق ويژگي هاي تكنولوژي اندازه گيري عيني پارچه اولین بار در فايل مارکت - بازار فايل. پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico


 • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   

پایان نامه ارزيابي زير دست پارچه با روش عبور از نازل

چکيده :

از دير باز متخصصين صنايع مختلف سعي بر آن داشته اند تا بتوانند بيشتر موضوعات و حوادث را قبل از به وجود آمدن پيش بيني نمايند تا جلوي ضررهاواز بين رفت فرصت ها را بگيرند، امروزه اين تلاش وارد حوزه ي رفتاري واحساسات انسان ها نيز شده است . علم نساجي در اين ميان نيز سهيم مي باشد .زير دست پارچه  خصوصيتي از پارچه است كه معمولا خريداران پوشاك اين خصوصيت را در هنگام تهيه البسه ، از لمس  بين انگشتان تشخيص داده و با توجه به احساس خوشايندي كه از آن دارند آن البسه را براي خريد انتخاب مي كنند . در اين پروژه سعي بر آن شده است تا اين احساس را به خواص فيزيكي و مكانيكي پارچه ارتباط داده و در انتها فرمولي منطقي و رياضي با استفاده از نرم افزار spss بدست آورده كه باتوجه به داشتن چند خصوصيت مورد آزمايش پارچه ، نمره اي به زير دست پارچه داده مي شود.

در تحقيق حاضر روش بيرون کشيدن پارچه از درون يک حلقه مورد بررسي قرار گرفته و براي اولين بار از يک حلقه لاستيکي انعطاف پذير همراه با يک نازل صلب فلزي استفاده شده است. منحني نيرو-ازدياد طول حاصل از استفاده از نازل لاستيکي داراي شکل يکنواخت تري بوده است. به کارگيري رگرسيون چند متغيره نشان از امکان پيش گوئي زيردست پارچه توسط معادله اي که در آن مواردي چون زاويه اصطکاک ، نمره ي تار ، نمره ي پود ، تجعد پود ، نوع بافت ، شيب نمودار بدون لاستيک ، شيب انطباق دو نمودار کاربرد نازل  لاستيکي و صلب اثر داده مي شوند با ضريب همبستگي ۹۳۳/۰ قابل پيش بيني مي باشد.

 

فهرست مطالب

 

عنوان                              صفحه

 

فصل اول:مطالعات كتابخانه اي                                     ۱

۱- ۱- سير تاريخي بررسي زير دست                                  ۲

۱-۱-۱- بررسي زير دست پارچه توسط پيرس                            ۲

۱-۱-۲- سيستم کاواباتا                                           ۳

۱-۱-۲-۱- اندازه گيري ذهني زير دست پارچه :                           ۴

۱-۱-۲-۲- ارزيابي واقعي زير دست پارچه :                               ۵

۱-۱-۳- روش ارزيابي سريع                                         ۷

۱-۱-۴- اندازه گيري زير دست با استفاده از دستگاه استحکام سنج :                ۸

۱-۱-۴-۱ – آزمايش کششي :                                    ۸

۱-۱-۴-۲- آزمايش خمش :                                      ۸

۱-۱-۴-۳- آزمايش برشي :                                     ۹

۱-۱-۴-۴- فشار وضخامت پارچه :                                        ۹

۱-۱-۴-۵- آزمايش اصطکاک :                                        ۹

۱-۱-۵- اندازه گيري زير دست با استفاده از عبور از نازل :                       ۱۲

۱-۲- خواص مرتبط با زير دست پارچه :                                   ۱۴

۱-۲-۱- آويزش:                                               ۱۴

۱-۲-۲- ضخامت و وزن پارچه:                                       ۱۵

۱-۲-۳- پرزينگي:                                             ۱۷

۱-۲-۴- پوشانندگي                                            ۱۷

۱-۲-۵- مقاومت خمشي:                                         ۱۸

۱-۲-۶– چين خوردگي پارچه:                                        ۱۹

۱-۲-۷- سختي و انعطاف پذيري:                                    ۲۰

فصل دوم :تجربيات                                           ۲۱

۲-۱- وسايل مورد استفاده :                                       ۲۲

۲-۱-۱- دستگاه ها :                                          ۲۲

۲-۱-۱-۱- دستگاه اندازه گيري استحکام :                                ۲۲

۲-۱-۱-۲- دستگاه اندازه گيري طول خمش :                              ۲۶

۲-۱-۱-۳- دستگاه اندازه گيري ضخامت پارچه :                           ۲۸

۲-۲- مواد اوليه مورد استفاده :                                       ۲۸

۲-۳- آزمايشات انجام شده :                                       ۳۰

۲-۳-۱ -آزمايشات عبور پارچه از حلقه :                                 ۳۰

۲-۳-۲ -آزمايش ارزيابي زير دست نمونه ها توسط اشخاص :                      ۳۵

۲-۳-۲-۱- متوسط درجه ي زير دست :                                 ۳۷

فصل سوم :بحث ونتيجه گيري                                        ۳۹

۳-۱- رگرسيون چند متغيره مرحله اي (Stepwise)                            ۴۰

۳-۱-۱- به طرف جلو (Forward) :                               ۴۰

۳-۱-۲-به طرف عقب (Backward) :                                    ۴۱

۳-۲- دستور کار با نرم افزار:                                    ۴۳

۳-۲- نتيجه گيري کلي                                                                                                                       ۵۱

۳-۳- پيشنهادات جهت ادامه ي پروژه :                                                                                             ۵۲

ضمائم                                                      ۵۳

منابع                                                      ۷۳

 

فهرست جداول

 

عنوان                                                                    صفحه

 

جدول (۲-۱) مشخصات نمونه ها ي مورد آزمايش                             ۲۹

جدول (۲-۲) مشخصات بدست آمده از آزمايش بر روي نمونه ها                ۳۴

جدول (۲-۳) نتايج رتبه بندي زير دست توسط افراد                            ۳۶

جدول (۲-۴)  نتايج متوسط زير دست                                 ۳۸

جدول (۳-۱) علامت هاي اختصاري به کار رفته در نرم افزار                     ۴۲

جدول (۳-۲) Regression                                    ۴۴

جدول (۳-۳) Model Summary                               ۴۵

جدول (۳-۴) ANOVA                                           ۴۶

جدول (۳-۵)Coefficients                              ۴۷-۴۸-۴۹

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست اشكال

 

عنوان                                                            صفحه

 

شكل (۱-۱) فك نگهدارنده ي نازل كه نمونه ي پارچه از آن در حال بيرون آمدن مي باشد.          ۱۴

شکل (۲-۱) دستگاه استحکام سنج به همراه فك حمل كننده ي نازل               ۲۴

شکل (۲-۲) نازل  به کارفته ي به قطر ۳٫۵cm                            ۲۵

شکل (۲-۳) نازل لاستيکی به کارفته دارای سوراخی به قطر۲٫۵cm                 ۲۵

شکل (۲-۴) دستگاه به کار رفته در پروژه به همراه نازل ولاستيک                   ۲۶

شکل (۲-۵) دستگاه اندازه گيري طول خمش                           ۲۷

 

 

 

فصل اول

مطالعات كتابخانه اي

 

 

 

 

 

 

 

 

۱- ۱- سير تاريخي بررسي زير دست [۱]

۱-۱-۱- بررسي زير دست پارچه توسط پيرس

اولين اندازه گيري ها در رابطه با خواص پارچه به سال ۱۹۴۳ برمي گردد که توسط پيرس بر روي خواص خمشي و فشاري به عنوان زير دست پارچه انجام گرفت .

پيرس براي اندازه گيري سختي پارچه از روشي استفاده کرد که تا به امروز نيز استفاده مي شود وآن اندازه گيري طول خمشي پارچه است . اين کميت را مي توان به صورت طولي از پارچه که در اثر وزن خود خم مي شود تعريف کرد . اين پارامتر خود نشاندهنده ي آويزش پارچه سخت تر بوده و هر چه پارچه سخت تر باشد ، طول خمش پارچه بيشتر است

از طول خمش و وزن واحد سطح پارچه ، کميت ديگري به نام سختي خمشي پارچه به صورت رابطه ي زير بدست مي آيد :

سختي خمشي

وزن پارچه

طول خمش

که در اين مورد در بخش بعدي توضيح داده مي شود

خصوصيت ديگري که به هنگام لمس کردن پارچه احساس مي گردد ضخامت پارچه است که خود به مقدار فشردگي پارچه بستگي دارد بدين جهت اين احساس ترکيبي از ضخامت وسختي مي باشد . بنابراين بهتر است سختي مواد با ضخامت هاي مختلف با هم مقايسه و کميت ديگري به نام مدول خمشي که مستقل از ابعاد مورد آزمايش اندازه گيري بصورت رابطه ي زير محاسبه گردد :

مدول خمشي

سختي خمشي

T (mm)ضخامت پارچه

خصوصيات ديگري که پيرس بررسي نمود خواص فشاري پارچه بود . به منظور بدست آوردن مقدار عددي آن ، ضخامت را تحت دو فشار مشخص اندازه گرفت و ميزان اختلاف را به اختلاف ضخامت را به عنوان اندازه ي سختي پارچه و يا مقاومت فشاري (H) در نظر گرفت .

در مورد بعضي ديگر از خصوصيات فيزيکي نيز بحث هاي جداگانه اي را مورد مطالعه قرار داد  و به اين نتيجه رسيد که اغلب اين کميات به همين خواص خمشي وفشاري بستگي دارد بنابراين براي تخمين زير دست پارچه بايد خواص خمشي و فشاري مورد مطالعه قرار گيرد .

 

۱-۱-۲- سيستم کاواباتا

در روش هاي اوليه ، زير دست پارچه از طريق لمس آن توسط کارشناسان ماهر و متخصص ارزيابي شده که اين سيستم احتياج به سال ها تجربه داشته و به طور آشکار مي توانسته است تحت تاثير سليقه شخصي افراد قرار گيرد .

پروفسور کاواباتا از کشور ژاپن سعي نمود تا سيستم اندازه گيري زير دست بر پايه ي ماشين را به جاي سيستم اندازه گيري زير دست توسط متخصص که نتايج ثابت وجديدي مي دهد  رامعرفي نمايد . بنابر نظرات کاواباتا زير دست پارچه را مي توان از خواص فيزيکي و مکانيکي پارچه بدست آورد . رفتار فيزيکي و مکانيکي پارچه در ازدياد  طول و نيروي کم بر زير دست موثرند . بدين معني که اين نيرو و ازدياد طول نبايد به اندازه اي باشد که موجب زوال پارچه شود . و رفتار پارچه در اين نواحي به عنوان زير دست تلقي مي شود .

 

۱-۱-۲-۱- اندازه گيري ذهني زير دست پارچه :

اولين قسمت از کار کاواباتا پيدا کردن توافق در ميان متخصصين از نظر جنبه هاي مهم زير دست بود  و اينکه چطور هر جنبه کمک کند به درجه بندي ازپارچه .

براي هر دسته از پارچه ۴ يا ۵ خاصيت مانند سختي خمشي ، نرمي برشي ، صافي يا ناصافي انتخاب شدند و به آنها عنوان زير دست ابتدايي دادند . ژاپني ها واژه هايي انگليسي معادل معناي ژاپني آن براي زير دست ابتدايي پيدا کردند .مقدار زير دست ابتدايي با درجه بندي زير دست ابتدايي در ۱۰ درجه بدست مي آيد که ۱۰ بهترين مقدار آن و يک کمترين مقدار آن بود .

كاواباتا براساس خصوصيات زير دست ابتدايي  و مقدار زير دست ابتدايي پارچه هاي مورد آزمون را به دسته ها يي تقسيم مي نمود مانند لباس هاي تابستاني مردانه ، لباس هاي زمستاني مردانه و پارچه هاي بانوان .

تركيب مقدار زير دست ابتدايي پارچه ها يک درجه بندي براي پارچه  را بوجودآورذه که آن را به عنوان ارزش زير دست کلي مي شناسند که اين درجه بندي به ۵ درجه تقسيم شده که درجه ۵ بهترين است . مقدار زير دست ابتدايي تبديل مي شود به مقدار زير دست کلي با به کار بردن يک معادله براي يک طبقه پارچه ي خاص که از راه تجربه تعيين ميشود . کتاب هايي شامل نمونه هاي پارچه داراي هر زير دست ابتدايي وهمراه با نمونه هاي استانداردي از زير دست کلي در هر يک از۵ طبقه توسط کميته ارزيابي و استاندارد ژاپن (hesc)   در طبقات پنج گانه زير تهيه شد .

پارچه لباسي مردانه زمستانه يا پاييزه

پارچه لباسي مردانه براي آب و هواي گرمسيري

پارچه لباسي نازک بانوان

پارچه هاي لباسي پيراهني مردانه

پارچه هاي حلقوي براي زير پوش ها

هدف از ارائه چنين استانداردهايي ماخذي براي کمک به کارشناسان در راستاي توليد بيشتر لباس هاي درجه يک از نظر زير دست مي باشد .

 

 

۱-۱-۲-۲- ارزيابي واقعي زير دست پارچه :

دومين قسمت از کار کاواباتا توليد و مرتب کردن وسايلي براي اندازه گيري خواص مناسب پارچه و سپس مربوط کردن کردن اين اندازه ها با اندازه گيري ذهني از زير دست پارچه بود و منظور اين بود که هر فردي بتواند زير دست کلي از پارچه را اندازه گيري کند . در نهايت سيستم KESF طراحي شد که شامل ۴ دستگاه مخصوص اندازه گيري کننده ي خواص زير است :

کششي و برشي   FB1

خمشي   FB2

فشاري FB3

خواص سطحي و ساختماني پارچه    FB4

خواص اندازه گيري شده خواص کششي ، برشي ، خمشي ، فشاري ، سطحي و ساختماني پارچه مي باشند هر کدام از اين خواص بوسيله ۲ يا ۳ مقدار تعريف مي شوند.خواص کششي از روي منحني نيرو – ازدياد طول بدست مي آيند اين منحني بين نيروي صفر و ماکزيمم نيروي ۵۰۰ gf / cm  رسم مي شود منحني برگشت نيز بر روي همين منحني با

پایان نامه ارزيابي زير دست پارچه با روش عبور از نازل

نوشته پایان نامه ارزيابي زير دست پارچه با روش عبور از نازل اولین بار در فايل مارکت - بازار فايل. پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico


 • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   

تحقیق مشكلات مرتبط با بافندگي حلقوي نخ فيلامنت ابريشمي

مقدمه:

در طول دو دهه گذشته تکنولوژی  بافندگی حلقوی به صورت قابل توجه با معرفی ساختارهای گوناگو نو با استفاده از نخهای جدید و اصلاح شده و همه کاره بودن تجهیزات حلقوی مدرن ترقی داده شده است. استفاده موفق نخها در بافندگی حلقوی وابسته به خصوصیات نخ و انتخاب پارامترهای فرآیند بافندگی می باشد.تجهیزات کیفیتی نخ برای بافنگی حلقوی نخهای مورد انتظار برای بافندگی را ممکن می سازد.برای مثال عملکرد نخها خوب خواهند بود اگر فرآیند خوب اتفاق بیافتد یعنی الاستیسیته خوب و   ازدیاد طول مناسب و پرز و مقاومت سایشی کم و  زیردست نرم و تغییر در نمره نخ کم باشد.بعلاوه تولید یک پارچه خوب می تواند با خصوصیات نخ مانند کار تا حد پارگی بالا و استحکام حلقه و میزان تاب نخ ومقاومت قابل قبول و مقاومت پیچشی کافی مورد انتظار باشد.این مقاله با مشکلات مواجه شده در بافندگی حلقوی ابریشم سر و کار دارد.

ابریشم دارای یک درخشندگی استثنایی و استحکام خوب بین الیاف طبیعی میباشد.پارچه بافته شده حلقوی ابریشمی به عنوان محصول خاص که میتواند به عنوان یک محصول خود را در رقابت وگوناگونی محصولات بازار جهانی نساجی مطرح کند مورد توجه می باشد.

با توجه به بافندگی حلقوی الیاف فیلامنتی ابریشم مشاهده شده بود که تعداد لاها در نخ و مقدار تاب نخ وابسته به هم هستند و اثر آنها روی خصوصیات پارچه مهم است.اگر تعداد لاهای نخ افزایش یابد نتیجه ای که می دهد یک نخ زبری که مناسب برای تولید پارچه

 

حلقوی مناسب نخواهد بود و با افزایش در تعداد لاها وتاب نخ نیاز خواهیم داشت به چسباندن لاها و  فیلامنت ها به همدیگر. بعلاوه افزایش تاب تمایل نخ برای گوریدگی بیشتر خواهد شد و پس از آن باعث شکست سوزن و یا نخ پارگی در هنگام بافندگی می شود(به خاطر گیر کردن نخها).عمده دست آورد این کار این است که انتخاب فیلامنت ابریشمی و دنیر و تعداد لاها و میزان تاب و گیج ماشین و ساختمان پارچه دربافندگی حلقوی تجاری فیلامنتهای ابریشم عوامل مهمی هستند. فرآیند شیمیایی فیلامنتهای نخ یک روش برای قابلیت بافندگی حلقوی ابریشم می باشد.نخهای ابریشمی به طور معمول خیلی الاستیک و انعطاف پذیر میباشند و زیر دست نرم و حالت کشسانی دارند.

مشکلات مرتبط با بافندگی حلقوی نخ فیلامنتی ابریشم با رفتار نخ بسته تغذیه و تنش نخ در گیر است و همچنین بحث شده می باشد.

معرفي:

يك پارچه حلقوي ابريشمي سطح صافي دارد  و هنگام پوشيده شدن يك احساس رضايت بخش را براي فرد ايجاد مي كند و به عنوان يك پارچه به صورت خاصی مناسب  براي پوشاك خانمها مي باشد زيرا اين پارچه اين پارچه بدون چروك ، نرم، سبك وزن  و زير دست نرمي را دارا مي باشد. عموما پارچه هاي حلقوي تمايل به درآمدن به اشكال بدن را دارند و خود را به راحتي با حركتهاي بدن وفق مي دهند، پارچه هاي حلقوي شرايط و حالات زيادي در الاستيسيته و برگشت پذيري دارا هستند بر خلاف پارچه هاي تاري پودي كه درجه از دياد طول كمي دارند . خاصيت منحصر به فرد يك پارچه حلقوي قابليت كشيدگي آن مي باشد . يك پارچه حلقوی اساسا يك ماده الاستيك بالا مي باشد.

 

اثر الياف و كيفيت نخ روي خصوصيات پارچه حلقوي:

خصوصيات الياف مانند طول الياف ، كار تا حد پارگي ، ازدياد طول، رفتار مالشي، شاخص كيفيت الياف هستند و فاكتورهاي عمده اي هستند كه روي خصوصيات پارچه حلقوي تاثير مي گذارند . شاخص هاي نخ مانند نمره نخ ، تاب ، رفتار مالشي، سختي خمشي . گره ها در نخ و عيوب و استحكام نخ نقش اساسي را در كارايي نخ براي بافندگي حلقوي را بازي مي كنند. ديگر شاخص مهم كه علاوه بر اين ها كه گفته شد وجود الياف كوتاه در سیستم ريسندگي نخ مي باشد.

كارايي نخها براي بافندگي حلقوي:

امروزه ، نخهايي که براي  بافندگي حلقوي بكار مي روند نخ های تولیدی از سیستمهای رينگ ، روتور ، ايرجت، و سايرو  وغيره مي باشند . اين نخ ها از نكته نظر مهندسي با كارايي متفاوتي مي باشند و خصوصيات ذكر شده بالا در هر سيستم متفاوت مي باشد. اگر چه بعضي از اين خصوصيات نامطلوب و نياز بيجا براي پارچه تكميلي مي باشند كه تاثير در مقاومت در مقابل پرز شدن ، راحتي و زير دست و مقاومت سايشي و خصوصيات ابعاد اثر مي گذارند.

 

توسعه و پيشرفت نخ ابريشمي براي پارچه هاي حلقوي:

پژوهش انجام شده توسط TAMAKO  HATA و HIROSHI KATO  نشان مي دهد كه فرآيندهايي مانند رفتار  جمع شدگي نمكي و پراكندگي الياف و در رفتار رزيني براي بالا بردن كارايي ابريشم در بافندگي حلقوي استفاده شده اند.

جمع شدگي نمكي توسط خيساندن نخهاي تابيده بدون آهار تعريف مي شود و رفتار آنها براي تقريبا ۶۰-۳۰ ثانيه در دماي C80 در يك محلول غليظ نيترات كلسيم با سنگيني مخصوص۱۴۵/۱ و يك جمع شدگي در رنج ۵۰-۳۰% مي توان به دست آورد سپس نمونه نخها دوبار در حمام آهار با غلظت G/L10 در دماي C95 قرار گرفته مي شوند بعد از آن به عنوان الياف متفرق معرفي مي شوند پس رفتار سطحي توسط رزين و سرانجام يك رفتار با يك ماده معرف آنتي استاتيك داده می شود.

نخ به دست آمده به شرح بالا كمي ضخيمتر و تجعد بيشتر و تبديل به نخي با انبوهي بيشتر مي گردد. همچنين مشاهده مي شود كه تاب دادن و خمش نخ با افزايش جمع شدگي نمكي آسانتر شود. اين رفتار شايد به يك تخريب جزئي در مناطق بلوري در ليف ابريشم و يك افزايش نتيجه بخش در مناطق آمورف نسبت داده باشد.

معمولا درجه آرايش يافتگي مولكولي در ابريشم نسبت به الياف ديگر در قسمت آمورف معمولا بالاست و توسط جمع شدگي نمكي پايين آورده مي شود . راحتي در افزايش تاب دادن با افزايش يافتن جمع شدگي نمكي در نخي با زير دست سخت و فاقد نرمي و انبوهي افزايش مي يابد . يك پايداري افزايش يافته در تغيير شكل خمش و شدت خمش افزايش يافته هم مشاهده شده است.به هر حال عمل رفتار تعداد تاب ها به نظر نمي رسد كه روي زير دست پارچه اثر كند.

 

 

 

 

تحقیق مشكلات مرتبط با بافندگي حلقوي نخ فيلامنت ابريشمي

نوشته تحقیق مشكلات مرتبط با بافندگي حلقوي نخ فيلامنت ابريشمي اولین بار در فايل مارکت - بازار فايل. پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico


 • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   

تحقیق ریسندگی مکانیکی از الیاف منقطع

فصل اول

مقایسه ریسندگی مکانیکی از الیاف منقطع ( استیپل ) با ریسندگی شیمیایی الیاف یکسره ( فیلامنت )

 

۱-۱ ریسندگی مکانیکی از الیاف استیپل

یکی از اولین روش‌های تهیه منسوج بشر بر اساس ریسندگی مکانیکی از الیاف منقطع (استیپل) می‌باشد. این روش قدیمی‌ترین و تا اواسط قرن بیستم میلادی تنها روش تولید نخ به حساب می‌آمده است. سالهای سال تلاش بشر برای بالا بردن کیفیت منسوجات و کم کردن هزینه تولید آنها، صرف طراحی ماشین آلات با راندمان بیشتر جهت استفاده در این سیستم می گشت.

این سیستم به دلایل متعددی که در ذیل خواهد آمد، توانایی تأمین تمامی خواسته‌های بشر قرن بیست و یکم را ندارد، چرا که با تغییر الگوهای مصرف، بشر رو به مواد ارزان قیمت در تمامی صنایع آورده است و صنعت نساجی نیز از این نظر مستثنی نمی باشد. دلایل عدم قابلیت پیشرفت ریسندگی مکانیکی از الیاف منقطع ( استیپل ) را می‌توان از چند دیدگاه مختلف بررسی نمود که عبارتند از:

۱-۱-۱ بحث اقتصادی

همواره مهمترین دیدگاه بررسی کارآمد بودن و یا عدم کارآمدی یک سیستم بررسی از دیدگاه اقتصادی آن سیستم می‌باشد.

مجموعه مشکلات اقتصادی ریسندگی مکانیکی از الیاف منقطع ( استیپل ) را می‌توان به چهار مجموعه به شرح ذیل تقسیم نمود:

۱-۱-۱-۱ ماشین آلات خط تولید

ماشین‌آلات مورد نیاز در ریسندگی مکانیکی الیاف منقطع تشکیل طولانی‌ترین خط تولید در تمام قسمت‌های صنعت نساجی را می‌دهند. برای مثال ما به بررسی خط تولید نخ پنبه‌ای به ظرفیت سه ‌تُن در روز توسط ماشین رینگ ساخت کارخانه ریتر می‌پردازیم:

۱-۱-۱-۱-۱ حلاجی

این قسمت اولین مرحله در کارخانجات پنبه‌ریسی می‌باشدکه در تمام روش‌های سیستم ریسندگی مکانیکی الیاف کوتاه وجود داشته و حتی در شیوه های مدرن این سیستم، نظیر پلای فیل، پارافیل و جت‌ هوا نیز غیرقابل حذف به نظر میرسد. این قسمت نیاز به هزینه زیادی دارد. یک سیستم حلاجی پنبه با توانایی پشتیبانی از خط تولید سه تن در روز، ساخت کمپانی ریتر قیمتي برابر دو و نیم میلیون دلار دارد. که این خود به تنهایی نشان‌دهنده هزینه بالای استفاده از این ماشین در سیستم ریسندگی مکانیکی الیاف کوتاه می‌باشد که اجتناب‌ناپذیر است.

ماشین حلاجی برای تمیز کردن و حذف ضایعات، ناگزیر است از زننده‌های مختلف استفاده کند که این زننده‌ها سبب اُفت کیفیت شدید در مواد خام می‌شوند و قسمت زیادی از الیاف را شکسته و طول آنها را کاهش می‌دهند که این امر، خود تولید ماشین رینگ را کاهش داده و از استحکام نخ تولید شده می‌کاهد.

۱-۱-۱-۱-۲ کارد

ماشین دیگری که در تمام خطوط تولید نخ از الیاف کوتاه یافت می‌شود، ماشین کارد است که تمیزکننده نهائی برای سیستم ریسندگی رینگ به شمار می‌آید و برای یکنواختی و تمیزی الیاف، در اينجا هم از کشش زننده‌ای استفاده می‌گردد که مشکلات بیان‌شده را به همراه دارد .

اگرچه هزینه کارد در مقایسه با ماشین‌آلات دیگر (در سیستم پنبه‌ای) چشمگیر نیست، ولی برای مثال خط ریسندگی فوق‌الذکر به سه دستگاه کارد نیاز دارد که با احتساب قیمت هر کارد، صد و بیست و پنج هزار دلار هزینه خرید ماشین کارد، سیصد و هفتاد و پنج هزار دلار تخمین زده می‌شود.

۱-۱-۱-۱-۳ چندلاکنی

گرچه در بعضی از سیستم‌های ریسندگی الیاف کوتاه مدرن، مانند درف‌ها و مستراسپینینگ، دیگر نیازی به این ماشین احساس نمی‌گردد ولی در سیستم‌های رینگ و روتور، کماکان این ماشین آلات غیرقابل حذف می‌باشند و برای بدست آوردن نخ با کیفیت بالا، حضور آنها الزامی می‌باشد و به دلیل نوع کشش در ماشین چندلاکنی که کشش غلتکی است، مجدداً نایکنواختی الیاف را افزایش می‌دهد. (در واقع این ماشین نایکنواختی با طول موج بلند را تبدیل به نایکنواختی‌های با طول موج کوتاه می‌کند.)

خط تولید فوق الذکر نیاز به دو ماشین هشت لاکنی دارد که خرید آنها هزینه یکصد هزار دلاری به سیستم تحمیل می‌کند.

۱-۱-۱-۱-۴ فلایر

امروزه به غیر از سیستم ریسندگی رینگ، دیگر از این ماشین استفاده‌ای نمی‌گردد و به طور کامل از سیستم‌های ریسندگی الیاف کوتاه غیررینگی حذف شده است. در واقع می‌توان گفت سیستم‌های مدرن ریسندگی الیاف کوتاه بر پایه حذف این ماشین استوار گشته‌اند.

برای تولید سه تن نخ پنبه‌ای توسط ماشین رینگ به دو دستگاه فلایر نیازمندیم و با توجه به قیمت هر دستگاه هشتاد هزار دلار، هزینه اولیه خریداری فلایر یکصد و شصت هزار دلار می‌باشد.

۱-۱-۱-۱-۵ رینگ

ماشین رینگ یکی از قدیمی‌ترین ماشین‌آلات تبدیل الیاف به نخ بحساب می‌آید که به دلیل تولید با استحکام بالا و توانایی تولید از هر طول لیف و دامنه نمره نخ گسترده (از نمره ۱ تا ۲۰۰ متریک) امروزه نیز بسیار پر کاربرد می باشد.

تولید کم این ماشین سبب می‌گردد که خط ریسندگی سابق الذکر نیازمند ۹ دستگاه، هرکدام به ارزش دویست هزار دلار باشد که در مجموع یک میلیون و هشتصد هزار دلار هزینه خرید ماشین رینگ می باشد.

۱-۱-۱-۱-۶  بوبین پیچی

پیچش نخ بر روی ماسوره در ماشین رینگ، استفاده از ماشین دیگری را الزامی می کند که بوبین‌پیچ نام دارد.

ماسوره های پیچیده شده در رینگ دارای مقدار کمی نخ می باشند و این امر در مراحل بعدی ریسندگی و حتی در انبارداری محصول، ایجاد اشکال می‌نماید براي رفع این مشکل، چاره‌ای جز استفاده از ماشین بوبین پیچ نیست.

در خط تولید با ظرفیت سه تن در روز نخ پنبه‌ای به شش دستگاه بوبین‌پیچ احتیاج است تا ماسوره های با وزن پنجاه تا صدوچهل گرمی را تبدیل به بوبین‌های یک‌ونیم کیلوگرمی گرداند. اگر هزینه خرید هر دستگاه ماشین‌ بوبین‌پیچ ساخت کارخانه اشلافهورست را سیصد هزار دلار در نظر بگیریم، قیمت کل برابر با یک میلیون و هشتصد هزار دلار می‌گردد.

 

با توجه به موارد فوق، مشاهده می‌گردد که سیستم ریسندگی مکانیکی از الیاف منقطع به ماشین آلات زیادی نیاز دارد که با یک حساب تقریبی می‌توان دریافت که این سیستم به سرمایه اولیه فراوانی احتیاج دارد.

برای مثال خط تولید مطرح شده در بالا نیازمند سرمایه گذاری برابر با شش‌ میلیون‌ و هفتصد و سی و پنج هزار دلار، تنها در زمینه ماشین آلات خط تولید می‌باشد.

این امر سبب می‌گردد که قیمت تمام شده نخ تولیدی در این سیستم بسیار بالا باشد و تمایل به سرمایه‌گذاری در این سیستم نیز بسیار کم باشد.

 

۱-۱-۱-۲ فضای اشغالی ماشین آلات

یکی ديگر از ضعفهای ریسندگی مکانیکی از الیاف منقطع، فضای اشغال شده توسط ماشین‌آلات این سیستم می‌باشد. اصولاً سیستم هایی که در آنها وظیفه ماشین‌آلات، خطی و مستقیم نمودن آرایش یافتگی الیاف می‌باشد، به فضای زیادی نیاز دارند که درستی این مسأله را می توان در ماشین های حلاجی و چندلاکنی به وضوح مشاهده نمود.

علاوه بر عامل فوق، عامل دیگری که فضای مورد نیاز برای این سیستم را افزایش می دهد، تعداد زیاد ماشین آلات می‌باشد. برای مثال خط تولید در نظر گرفته شده (ریسندگی پنبه با ظرفیت سه تن در روز) محتاج به بیست و سه دستگاه ماشین آلات مختلف می‌باشد.

عامل سوم افزایش دهنده فضای مورد نیاز، وجود محصولات واسطه و نحوه انتقال آنها از یک ماشین به ماشین دیگر می باشد که به غیر از سیستم های حلاجی جدید و فلایر که در آنها به ترتیب از شوت فید و بوبین نیمچه نخ استفاده می‌شود، دیگر ماشین ها برای انتقال محصول خود نیازمند بانکه می‌باشند و فضای اشغالی توسط بانکه ها در قسمت‌های تغذیه ماشین، محصول و رزرو بانکه چشم‌گیر می‌باشد. مجموع عوامل فوق و عوامل دیگری که در این مجمل فرصت پرداختن به آنها نمی‌باشد باعث می‌گردد تا سالن های ریسندگی مکانیکی از الیاف منقطع، بزرگترین سالن‌های صنعت نساجی به شمار آیند. به عنوان مثال خط تولید سابق‌الذکر، نیازمند سالنی با ابعاد ۸×۵۰×۱۰۰ متر می‌باشد.

۱-۱-۱-۳ نیروی انسانی مورد نیاز

در سیستم ریسندگی مکانیکی از الیاف منقطع، تلاش بسیار زیادی شده است تا وابستگی تولید به نیروی انسانی را کاهش دهد و این تلاش در بعضی قسمتها، موفقیت‌آمیز نیز، بوده‌است. در حدی که ماشین های حلاجی امروزی دیگر نیازی به کارگر ندارند. ولی در سایر قسمت ها اثر چندانی نداشته است. مثلاً در قسمت رینگ همواره وجود کارگر پیوندزن و تعویض کننده ماسوره (جز در بعضی از ماشین های خاص و نادر ) الزامی می‌باشد و این تعداد کارگر، چهل درصد از هزینه تولید ماشین رینگ را به خود اختصاص می‌دهد.

در سایر قسمت ها نیز وضعیت این چنین است. در کنار ماشین های کارد جدید مجهز به سیستم تعویض خودکار بانکه، وجود یک كارگر الزامی به نظر می‌رسد هر، دو ماشین چندلاکنی به یک و بعضاً به دو کارگر نیازمند است. همچنین ماشین فلایر، توانایی کار بدون حضور نیروی انسانی ماهر در کنار خود را ندارد.

واضح است که نیازمند بودن یک سیستم به نیروی انسانی، نشان دهنده ضعف آن سیستم است چرا که نیروی انسانی در مقایسه با ماشین هزینه بسیار بیشتری را به سیستم تحميل می‌کند و به علاوه دقت بسیار کمتری دارد و موجب نایکنواختی تولید می‌گردد.

 

تحقیق ریسندگی مکانیکی از الیاف منقطع

نوشته تحقیق ریسندگی مکانیکی از الیاف منقطع اولین بار در فايل مارکت - بازار فايل. پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico


 • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   

پایان نامه بررسي رنگرزي الياف اكريليك با رنگهاي طبيعي (‌اسپرك، قرمزدانه، پوست گردو ) با روشهاي مختلف

چكيده :

رنگينه هاي طبيعي از دير باز مورد توجه بشر بوده اند اين رنگينه ها به دليل بهره‌مندي از درجه  سميت پايين و سازگاري با محيط همواره مورد توجه رنگرزان بوده اند از ويژگي هاي اين نوع رنگينه ها مي توان به توليد شيدهاي بسيار زياد و زيبا به همراه نتايج قابل توجه خواص ثبات آنها اشاره كرد در اين راستا رنگينه هاي اسپرك ،
قرمز دانه وپوست گردو ازمعروفترين و همچنين قديمي ترين رنگينه هاي طبيعي
مي باشند كه بشر از ساليان دراز مورد استفاده قرار مي داده است .

روش رنگرزي اين رنگينه ها به كمك انواع دندانه بوده است .

در اين پروژه امكان رنگرزي نخ اكريليك را با رنگهاي طبيعي اسپرك ، قرمز دانه ، پوست گردو به روشهاي پيش و پس و همزمان با دو دندانة زاج سفيد و دي كرومات بررسي مي كنيم و نتايج حاصل را مورد بررسي قرار مي دهيم .

از نتايج حاصله اينگونه استنتاج مي شود كه افزايش دندانه بخصوص دندانة
‌دي كرومات در محيط باعث افزايش جذب رنگ توسط كالا مي شود و همچنين سه روش رنگرزي نيز خود تأثير بسزائي در جذب رنگ دارند كه نتايج حاصل نشان ميدهد. بيشترين رمق كشي و جذب رنگ در روش پس دندانه حاصل شده است .

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                     صفحه

مقدمه……………………………………………………………………………………………………… ۱

فصل اول :‌كليات

۱-۱- هدف …………………………………………………………………………………………… ۴

۱-۲- پيشينة‌تحقيق …………………………………………………………………………………. ۴

 • روش كار تحقيق …………………………………………………………………………… ۵

فصل دوم : اكريليك

۲-۱- تاريخچه ……………………………………………………………………………………….. ۷

۲-۲ – تعريف الياف اكريليك و مد اكريليك ………………………………………………. ۷

۲-۳- سنتز اكريلونيتريل ………………………………………………………………………….. ۸

۲-۴- حلالهاي مناسب الياف پلي اكريلونيتريل ……………………………………………. ۱۱

۲-۵- توليد الياف از پليمر اكريلونيتريل ……………………………………………………… ۱۱

۲-۶- انواع الياف اكريليك و مد آكريليك …………………………………………………… ۱۳

۲- ۷- الياف ارلون ………………………………………………………………………………….. ۱۳

۲-۸- الياف اكريلان ………………………………………………………………………………… ۱۶

۲-۹- الياف كورتل ………………………………………………………………………………….. ۱۹

۲-۱۰- ريسندگي الياف اكريليك ………………………………………………………………. ۱۹

۲-۱۱- خواص فيزيكي و شيميايي الياف اكريليك ………………………………………. ۲۰

۲-۱۲- چگونگي شناسايي الياف اكريليك ………………………………………………….. ۲۲

۲-۱۳-كاربرد نمونه هاي نويني از آكريليك ها ……………………………………………. ۲۳

۲-۱۴- مطالب كه قبل از رنگرزي اكريليك بايد توجه شود …………………………… ۲۸

۲-۱۵- كارهاي پيش از رنگرزي برروي الياف اكريليك ………………………………. ۲۹

۲-۱۶- اصول رنگرزي الياف اكريليك………………………………………………………… ۳۱

۲-۱۷- نحوه رنگرزي و اشكالات موجود در رنگرزي اكريليك ……………………. ۳۵

۲-۱۸- مواد كمكي در رنگرزي الياف اكريليك …………………………………………… ۳۷

۲-۱۹- رنگرزي الياف اكريليك…………………………………………………………………. ۳۸

۲-۲۰- اندازه گيري ارزش اشباع ليف اكريليك ………………………………………….. ۴۴

۲-۲۱- اندازه گيري سرعت رنگرزي اكريليك …………………………………………… ۴۵

۲-۲۲- خنثي كردن الكتريسيتة ساكن الياف اكريليك …………………………………… ۴۶

فصل سوم : رنگزاهاي طبيعي

۳-۱- تاريخچة رنگرزي ………………………………………………………………………….. ۴۸

۳-۲- تاريخچة رنگرزي در ايران …………………………………………………………….. ۵۵

۳-۳- مختصري در مورد رنگينه هاي طبيعي ………………………………………………. ۶۳

۳-۴- كاربرد رنگهاي گياهي در هنرهاي دستي ايران ……………………………………. ۶۶

۳-۵- دلايل اقتصادي استفاده از رنگهاي گياهي …………………………………………… ۶۸

۳-۶- شناسائي مواد رنگزاي طبيعي …………………………………………………………… ۷۱

۳-۷- مقايسة‌خواص مواد رنگزاي طبيعي و مصنوعي …………………………………… ۷۲

۳-۸- قرمزدانه ……………………………………………………………………………………….. ۷۵

۳-۹- انواع قرمزدانه ………………………………………………………………………………… ۷۷

۳-۱۰- طريقه جمع آوري قرمز دانه ………………………………………………………….. ۷۹

۳-۱۱-تأثير مواد گوناگون از قرمزدانه ………………………………………………………… ۸۱

۳-۱۲- تهيه مواد گوناگون از قرمز دانه ………………………………………………………. ۸۲

۳-۱۳- تقلب در قرمزدانه ………………………………………………………………………… ۸۲

۳-۱۴- رنگ بندي قرمزدانه …………………………………………………………………….. ۸۳

۳-۱۵- اسپرك ……………………………………………………………………………………….. ۸۴

۳-۱۶- تاريخچه اسپرك ………………………………………………………………………….. ۸۵

۳-۱۷- خصوصيات گياه اسپرك ……………………………………………………………….. ۸۶

۳- ۱۸- چگونگي برداشت محصول اسپرك…………………………………………………. ۸۸

۳-۱۹- پوست گردو ……………………………………………………………………………….. ۸۹

۳-۲۰-گرفتن رنگ از پوست گردو …………………………………………………………… ۹۰

۳-۲۱-اثر دندانه ها بر پوست گردو …………………………………………………………… ۹۱

۳-۲۲- تأثير مواد شيميايي بر محلول پوست گردو ………………………………………. ۹۱

۳-۲۳- طرز خشك كردن گياه …………………………………………………………………. ۹۲

۳-۲۴- آب در رنگرزي ………………………………………………………………………….. ۹۳

۳-۲۵- دندانه ها …………………………………………………………………………………….. ۹۶

۳-۲۶- اسيدهاي مورد استفاده در رنگرزي ………………………………………………… ۱۰۴

۳-۲۷- پتانسيل آينده استفاده از رنگزاهاي طبيعي ……………………………………….. ۱۰۵

فصل چهارم : آزمايشات رنگرزي

۴-۱- توضيحات …………………………………………………………………………………….. ۱۰۸

۴-۲- مشخصات كالا ………………………………………………………………………………. ۱۰۹

۴-۳-مشخصات مواد مصرفي…………………………………………………………………….. ۱۰۹

۴-۴- وسايل آزمايشگاهي مورد استفاده ……………………………………………………… ۱۰۹

۴-۵- مراحل انجام آزمايش ……………………………………………………………………… ۱۱۰

۴-۶- دندانه دادن كالا ……………………………………………………………………………… ۱۱۰

۴-۷-انجام آزمايشات رنگرزي …………………………………………………………………. ۱۱۲

۴-۸- عمليات شستشوي كالاهاي رنگ شده ………………………………………………. ۱۱۴

۴-۹-تعيين ماكزيمم طول موج براي رنگهاي مصرفي ………………………………….. ۱۱۵

۴-۱۰- رسم منحني كاليبراسيون ……………………………………………………………….. ۱۱۸

۴-۱۱-محاسبه درصد رمق كشي…………………………………………………………………….۱۲۳

۴-۱۲-نتيجه گيري و پيشنهادات…………………………………………………………………….۱۲۵

منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………. ۱۲۹

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                     صفحه

۳-۱- جدول تأثير دندانه ها در روي رنگرزي پشم با قرمزدانه ………………………. ۸۴

۴-۱- جدول مشخصات كالاي اكريليك …………………………………………………….. ۱۰۹

۴-۲- جدول حمامها براي دندانه دادن ……………………………………………………….. ۱۱۱

۴-۳- جدول حمامهاي رنگرزي به روش پيش دندانه ………………………………….. ۱۱۲

۴-۴- جدول حمامهاي رنگرزي به روش همزمان ……………………………………….. ۱۱۳

۴-۵- جدول حمامهاي رنگرزي به روش پس دندانه …………………………………… ۱۱۳

۴-۶- جدول حمام شستشوي كالاي اكريليك رنگرزي شده …………………………. ۱۱۵

۴-۷- جدول ميزان جذب پساب رنگرزي و پساب شستشوي قرمزدانه در شرايط مختلف   ۱۲۲

۴-۸- جدول ميزان جذب پساب رنگرزي و پساب شستشوي  اسپرك  در شرايط مختلف   ۱۲۲

۴-۹- جدول ميزان جذب پساب رنگرزي و پساب شستشوي پوست گردو در شرايط مختلف        ۱۲۳

۴-۱۰- جدول درصد رمق كشي اكريليك با قرمزدانه …………………………………… ۱۲۴

۴-۱۱-  جدول درصد رمق كشي اكريليك با اسپرك ……………………………………. ۱۲۴

۴-۱۲- جدول درصد رمق كشي اكريليك با پوست گردو ……………………………… ۱۲۴

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                                     صفحه

نمودار( ۴-۱) جذب  قرمز دانه ………………………………………………………….. ۱۱۷

نمودار (۴-۲) جذب  پوست گردو………………………………………………………. ۱۱۷

نمودار (۴-۳) جذب  اسپرك………………………………………………………………. ۱۱۸

نمودار(۴-۴) كاليبراسيون پوست گردو………………………………………………………… ۱۱۹

نمودار (۴-۵) كاليبراسيون قرمزدانه…………………………………………………………….. ۱۲۰

نمودار (۴-۶) كاليبراسيون اسپرك……………………………………………………………….. ۱۲۱

نمودار (۴-۷) درصد رمق كشي الياف اكريليك با قرمز دانه…………………………….. ۱۲۵

نمودار (۴-۸) درصد رمق كشي الياف اكريليك با اسپرك……………………………….. ۱۲۶

نمودار (۴-۹) درصد رمق كشي الياف اكريليك با پوست گردو……………………….. ۱۲۷

 

مقدمه:

مجموعه اي كه پيش روي شماست برگرفته از مقالات، كتابها و تجربيات حاصل از آزمايشات مختلف مي باشد كه به بررسي شرايط مختلف رنگ پذيري الياف اكريليك با دندانه ها و روشهاي مختلف پرداخته است اين مجموعه از ۴ فصل مجزا تشكيل شده است كه فصل ۱ آن شامل كلياتي در مورد اهداف انجام پروژه- پيشينه هاي تحقيق و همچنين توضيحاتي در مورد نحوة انجام كار و جمع آوري مطالب مي باشد.

در فصل ۲ بطور اجمالي به شرح الياف اكريليك پرداخته و خصوصياتي از قبيل ساختار- خواص فيزيكي و شيميايي، مراحل ريسندگي و توليد و انواع اكريليك ها و روشهاي رنگرزي اكريليك مورد بررسي قرار داده است تا خواننده با بررسي آن بهتر بتواند پديده هايي كه در بخشهاي بعدي به آن مي پردازيم را توجيه كند.

در فصل ۳ به بررسي رنگينه هاي طبيعي و تاريخچه آنها و اهميت آنها نسبت به
رنگينه هاي صنعتي پرداخته مي شود و به طور مبسوط بر روي ۳ رنگينه اسپرك، قرمزدانه و پوست گردو و خصوصيات آنها از قبيل مشخصات، تركيبات و خواص ديگر آنها پرداخته مي شود.

فصل ۴ مربوط به آزمايشات انجام شده پيرامون رنگرزي اكريليك با رنگينه هاي طبيعي اسپرك، قرمزدانه و پوست گردو در حضور داندانه هاي زاج سفيد و دي كرومات پتاسيم به روشهاي پيش دندانه، همزمان و پس دندانه و ميزان رمق كشي و جذب رنگ و خواص ثباتي اين رنگينه ها مي باشد.

در آخر به صورت خلاصه به تجزيه و تحليل داده ها و بررسي نمودارهاي بدست آمده مي پردازيم و يك نتيجه گيري كلي پيرامون نتايج حاصل از اين پروژه مطرح مي شود. در خاتمه بر خود لازم مي دارم از جناب آقاي دكتر محمد ميرجليلي كه با راهنمايي‌هاي فراوان و دلسوزانه خود مرا در انجام هر چه بهتر اين پروژه ياري كرده‌اند صميمانه قدرداني نمايم.

پایان نامه بررسي رنگرزي الياف اكريليك با رنگهاي طبيعي (‌اسپرك، قرمزدانه، پوست گردو ) با روشهاي مختلف

نوشته پایان نامه بررسي رنگرزي الياف اكريليك با رنگهاي طبيعي (‌اسپرك، قرمزدانه، پوست گردو ) با روشهاي مختلف اولین بار در فايل مارکت - بازار فايل. پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico


 • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   
 • تعداد کل صفحات :24  
 • ...  
 • 4  
 • 5  
 • 6  
 • 7  
 • 8  
 • 9  
 • 10  
 • ...  
آخرین پست ها

کار با اینترنت دانلود منیجر به همراه آموزش نکته ها و قابلیت ها..........سه شنبه 9 اردیبهشت 1399

تحلیل جایگاه اپل از نگاه شرکت اُمدیا..........سه شنبه 13 اسفند 1398

مشخصات گوشی های سامسونگ گلکسی S10 لایت و گلکسی نوت 10 لایت..........پنجشنبه 24 بهمن 1398

معرفی شهر زیبای بانه..........پنجشنبه 17 بهمن 1398

تفریح و سرگرمی؛ هر مناسبت یک پیامک..........سه شنبه 17 دی 1398

پاورپوینت بازار کار اشتغال و بيکاري..........پنجشنبه 10 مرداد 1398

مقاله ويژگي هاي معلم خوب..........پنجشنبه 10 مرداد 1398

مقاله مديريت كلاس و انضباط محيط كلاس..........پنجشنبه 10 مرداد 1398

مقاله راهكارهايي براي ارتقا منرلت معلمان..........چهارشنبه 9 مرداد 1398

مقاله خصوصیات یک معلم..........چهارشنبه 9 مرداد 1398

مقاله راهبردهاي پيشگيرانه انظباطی در كلاس..........چهارشنبه 9 مرداد 1398

مقاله محاسن و معایب شغل معلمی..........چهارشنبه 9 مرداد 1398

مقاله ویژه ارتقاء رتبه شغلی عالی معلمین..........چهارشنبه 9 مرداد 1398

مفهوم استعاره،نظریه و تئوری های سازمانی..........سه شنبه 8 مرداد 1398

مراحل تولید سیمان و بتن ضد آب..........سه شنبه 8 مرداد 1398

همه پستها

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات