مقاله دستورالعمل اجرائي عقد مشاركت مدني

دستورالعمل اجرائي مشاركت مدني

ماده ۱- مشاركت مدني عبارتست از درآميختن سهم الشركه نقدي و يا غيرنقدي متعلق به اشخاص حقوقي و يا حقيقي متعدد، بنحو مشاع، بمنظور انتفاع، طبق قرارداد.

ماده ۲- مشاركت مدني توسط صندوق بمنظور ايجاد تسهيلات لازم براي فعاليتهاي توليدي، كشاورزي، بازرگاني و خدماتي صورت خواهد گرفت.

تبصره: موضوع مشاركت بايد مشخص باشد.

ماده ۳- شركت مشاركت مدني در صورتي تشكيل و تحقق خواهد يافت كه شركاء طبق قرارداد سهم الشركه نقدي خود را به حساب مخصوص كه در صندوق و يا نزديك بانك عامل آن براي شركت افتتاح مي گردد واريز نمايند و در صورتيكه تمام يا قسمتي از سهم الشركه غير نقدي باشد طبق مقررات مشاركت مدني اين سهم‌الشركه به مدير يا مديران شركت تحويل گردد.

تبصره: پرداخت سهم‌الشركه شركاء در مشاركت مدني مي تواند طبق قرارداد همزمان و يا به دفعات صورت گيرد.

ماده ۴- مشاركت مدني پس از تحقق موضوع مشاركت تسويه و مرتفع مي‌شود.

ماده ۵- صندوق مكلف است قبل از مبادرت به انعقاد قرارداد مشاركت مدني عمليات موضوع مشاركت را بررسي و اطمينان حاصل نمايد كه اصل مال‌الشركه و سود مورد انتظار ناشي از مشاركت مدني در طول مدت قرارداد قابل برگشت و مشاركت قابل تسويه باشد.

ماده ۶- صندوق مكلف است در قرارداد مشاركت مدني تصريح نمايد كه مدير يا مديران شركتهاي مدني كه طبق اين مقررات تشكيل مي شوند، بيش از مال‌الشركه واريز شده به حساب و يا تحويل شده به مدير يا مديران شركت مجاز به انجام معامله و قبول تعهدات مالي نمي باشند.

ماده ۷- صندوق مكلف است در قرارداد مشاركت مدني نحوه تسويه مشاركت را قيد نمايد.

ماده ۸- حداقل سود مورد انتظار در مورد معامله و يا معاملات موضوع شركتهاي مدني كه طبق اين مقررات تشكيل مي شود توسط مجمع صندوق حمايت از فرصتهاي شغلي تعيين خواهد شد.

ماده ۹- حداقل و يا حداكثر نسبت سهم سود صندوق در عمليات مشاركت مدني توسط مجمع صندوق تعيين خواهد شد.

ماده ۱۰- صندوق در صورتي مجاز به مشاركت مدني مي باشد كه موضوع اين قبيل مشاركتها حداكثر ظرف مدت يكسال خاتمه پذيرفته و ظرف همين مدت قابل تسويه باشد.

تبصره۱: در موارديكه مشاركت مدني براي امور طرحهاي توليدي (صنعتي، معدني، كشاورزي، احداث ساختمان) و همچنين براي امور طرحهاي جديد خدماتي صورت مي‌پذيرد حداكثر مدت ۳ سال تعيين مي گردد.

تبصره ۲: صندوق مجاز به مشاركت مدني در امر احداث مسكن انفرادي و تعاونيهاي مسكن نبوده و مشاركت آن در مجتمع سازي نيز منوط به تسويه كامل در پايان مشاركت مي باشد.

تبصره ۳: فروش اقساطي سهم‌الشركه صندوق در شركتهاي مدني موضوع تبصره ۱ در زمان خاتمه قرارداد مجاز مي باشد.

تبصره ۴: حداكثر مدت مشاركت (يكسال)، طبق نظر صندوق حداكثر تا شش ماه قابل تمديد مي باشد.

ماده ۱۱- اداره امور شركت مدني طبق قرارداد برعهده صندوق و يا شركاي ديگر خواهد بود.

ماده ۱۲- حداكثر مشاركت صندوق در هر شركت مدني معادل ۸۰% كل سرمايه هر شركت مدني تعيين مي گردد.

ماده ۱۳- صندوق موظف است برحسن اجراي قراردادهاي منعقده موضوع مشاركت مدني تا خاتمه موضوع شركت و تسويه حساب نظارت لازم و كافي بعمل‌آورد.

تبصره: عمليات مالي ناشي از معاملات موضوع مشاركت در صندوق حمايت از فرصتهاي شغلي و يا بانك عامل صندوق متمركز خواهد شد.

ماده ۱۴- صندوق مي تواند جهت حصول اطمينان از حسن اجراي قرارداد مشاركت مدني خود، از طرف مقابل در قرارداد تامين كافي اخذ نمايد.

ماده ۱۵- صندوق ترتيبي اتخاذ خواهد نمود تا عنداللزوم اموال مشاركت مدني در طول مدت مشاركت بيمه شود.

 

اين دستورالعمل مشتمل بر ۱۵ ماده و ۷ تبصره در تاريخ     به تصويب مجمع عمومي صندوق رسيده و از تاريخ ابلاغ قابل اجرا مي باشد.

 

ويژگيهاي مشاركت مدني

۱- عقد مشاركت مدني ماهيتاً جايز است مگر آن كه ضمن عقد لازمي اختيار فسخ از طرفين سلب شده باشد.

۲- مشاركت مدني با امتزاج سرمايه شركاء (صندوق و شريك) اعم از نقدي و غيرنقدي تحقق خواهد يافت.

۳- در آميختن سهم‌الشركه نقدي طرفين (صندوق و شريك) بنحو مشاع بصورت همزمان از مختصات مشاركت مدني مي باشد.

۴- مشاركت مدني به قصد انتفاع و كسب درآمد انجام مي پذيرد.

۵- مشاركت مدني در صورتي تحقق خواهد يافت كه شركاء طبق قرارداد سهم‌الشركه نقدي خود را به حساب مخصوصي (حساب مشترك مشاركت مدني) كه بدين منظور افتتاح مي گردد واريز نمايند و چنانچه تمام يا قسمتي از سهم‌الشركه غير نقدي باشد حسب توافق طرفين ارزيابي و ارزش آن در شركت منظور گردد.

تبصره ۱- واريز سهم‌الشركه شركاء (صندوق و شريك) طبق قرارداد مي تواند دفعتاً واحده يا بسته به مورد به دفعات به نسبت توافق شده (درصد سهم صندوق و سهم شريك) صورت پذيرد.

تبصره ۲- پرداخت از حساب مشترك مشاركت مدني جهت انجام امور مشاركت مي تواند دفعتاً واحده يا به دفعات صورت پذيرد.

تبصره ۳- واگذاري تدريجي سهم‌الشركه صندوق بصورت اقساطي و يا واريز نقدي ماحصل مشاركت دفعتاً واحده يا به دفعات مجاز مي باشد.

۶- در مشاركت مدني نحوه تسويه مشاركت مي بايست بشرح زير مشخص گردد:

الف- در صورت مجاز بودن واگذاري نسيه سهم‌الشركه صندوق، قرارداد مشاركت منعقده بايد مبين اين امر باشد.

ب- در صورت عدم تمايل صندوق به فروش اقساطي سهم‌الشركه خود طبق قرارداد منعقده، لازم است شريك نسبت به تسويه كامل مشاركت مدني طبق قرارداد از محل منابع مالي خود اقدام نمايد.

ج- در مشاركت مدني بازرگاني در صورت عدم فروش تمام يا قسمتي از كالاي مورد مشاركت شريك مكلف است باقيمانده كالاي مورد مشاركت را طبق قرارداد از محل منابع مالي خود به قيمت توافق شده خريداري نمايد.

۷- حداكثر مدت مشاركت مدني يكسال تعيين مي گردد كه طبق نظر صندوق تا ۶ ماه قابل تمديد مي باشد.

تبصره: در مشاركت مدني براي امور طرحهاي صنعتي، معدني، كشاورزي، احداث مسكن و ساختمان و همچنين براي امور طرحهاي جديد خدماتي حداكثر مدت ۳ سال تعيين مي‌گردد.

۸- فروش اقساطي سهم‌الشركه صندوق در مشاركتهاي مدني صنعتي، معدني، كشاورزي

مقاله دستورالعمل اجرائي عقد مشاركت مدني

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico


 • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   
چهارشنبه 26 تیر 1398  12:05 ب.ظ

تحقیق در مورد اقتصاد جهاني

اقتصادي جهاني؟

گر چه بحث دربارة جهاني شدن اقتصادي نوشته هاي حجيمي پديد آورده، موضوعات مورد مناقشه حول محور چهار سؤال بنيادين، دسته بندي مي شوند. اين چهار سؤال به طور ساده عبارتند از:

 • آيا اقتصادي جهاني واحدي در حال پديد آمدن است؟
 • شكل جديد سرمايه داري، كه ناشي از «انقلاب صنعتي سوم» است، تا چه حد در حال به دست گرفتن زمان كرة زمين است؟
 • جهاني شدن اقتصادي تا چه حد تابع حكومت ملي و بين المللي مناسب و كارآمد باقي مي ماند؟
 • آيا رقابت جهاني به سياست اقتصادي ملي و دولت رفاه اجتماعي خاتمه مي دهد؟

اين چهار سؤال هم فكر جهاني گرايان و هم فكر شكاكان را به خود مشغول مي كنند.

تداوم اقتصادهاي ملي

موضوع شكاكانة منعكس كنندة تفسيري محتاطانه از گرايش اقتصادي جهاني معاصر است. به نظر شكاكان، اگر در چارچوب تاريخ قضاوت كنيم، اقتصاد جهاني فعلي به جاي اين كه در در حال تبديل شدن به اقتصادي واقعاً جهاني باشد، فقط به طور سستي يكپارچه است. در مقايسه با عصر زيباي ۱۸۹۰-۱۹۱۴ ، هم گستره و هم مقياس جغرافيايي جريانات تجارت، سرمايه و مهاجران در حال حاضر نظم بسيار كمتري دارد (گوردون ۱۹۸۸ ؛ وايس ۱۹۹۸ ؛ هيرست و تامپسون ۱۹۹۹). گر چه امروزه ميزان جريانات ناخالص سرمايه ميان نظام هاي اقتصاد اصلي جهان تا حد زيادي بي‌سابقه است، جريانات خالص واقعي ميان آنها به طور قابل ملاحظه اي كم تر از ابتداي قرن بيستم است (زوين ۱۹۹۲ ؛ واتسون ۲۰۰۱). بسياري از اين نظام هاي اقتصادي، از جمله بسياري از كشورهاي در حال توسعه، كمتر از قبل به روي تجارت باز هستند كه اين امر موجب كاهش وابستگي آنها به سرماية خارجي مي شود (هوگولت ۲۰۰۱ ؛ هيرست و تامپسون ۱۹۹۹ ). افزون بر اين، ميزان مهاجرت جهاني در قرن نوزدهم تا حد زيادي ميزان مهاجرت در دورة فعلي را تحت الشعاع قرار ميدهد (هيرست و تامپسون ۱۹۹۹). با توجه همه اين موارد، اقتصاد جهاني معاصر به ميزان قابل ملاحظه اي كمتر از همتاي قرن نوزدهمي خود باز و جهاني شده است. شكاكان همچنين عقيده دارند كه اين اقتصاد يكپارچگي بسيار كمتري دارد.

اگر جهاني شدن اقتصادي با يكپارچگي روزافزون نظام هاي اقتصادي ملي واحد همراه باشد، به طوري كه سازماندهي عملي فعاليت اقتصادي از مرزهاي ملي فراتر رود،‌مي توان گفت اقتصادي جهاني در حال ظهور است. در اقتصاد جهاني شده، (از لحاظ نظري) انتظار مي رود همچنان كه ارزش واقعي متغيرهاي كليدي اقتصادي (توليد، قيمت ها،‌دستمزدها و نرخ هاي بهره) به رقابت جهاني پاسخ مي دهند، نيروهاي بازار جهاني بر شرايط اقتصادي ملي برتري يابند. بنابر موضع به شدت شكاكانه،‌درست همانطور كه اقتصادهاي محلي در بازارهاي ملي غرق ميشوند آزمون واقعي جهاني شدن اقتصادي نيز اين است كه آيا گرايش هاي جهاني الگي يكپارچگي و ادغام اقتصادي جهاني، يعني وجود بازار واحد جهاني، را تأييد مي كنند يا نه (هيرست و تامپسون ۱۹۹۹). از اين لحاظ، مي گويند كه شواهد موجود بسيار كمتر از دعاوي اغراق آميز بسياري از جهاني گرايان است. حتي در بين دولت هاي عضو سازمان توسعه و همكاري اقتصادي كه بي ترديد به هم پيوسته ترين مجموعه نظام هاي اقتصادي هستند،‌گرايش هاي معاصر فقط نشان دهندة ميزان اندكي از يكپارچگي و ادغام اقتصادي و مالي هستند (فلدستاين و هوريوكا ۱۹۸۰؛ نيل ۱۹۸۵ ؛ زوين ۱۹۹۲ ؛ جونز ۱۹۹۵ ؛ گارت ۱۹۹۸). شواهد موجود خواه از نظر سرمايه، فن آوري، كار يا توليد،‌نه وجود اقتصادي جهاني را تأييد مي كنند نه ظهور آنها را (هيرست و تامپسون ۱۹۹۹). از اين امر ميتوان نتيجه گرفت كه حتي شركتهاي چند مليتي، بر خلاف توصيف متداول آنها به صورت «سرماية آزاد» عمدتاً اسير بازارهاي ملي يا منطقه اي هستند (تايسون ۱۹۹۱ ؛ روي گروك و تولدر ۱۹۹۵ ؛ راگمن ۲۰۰۱). شكاكان گرايش هاي فعلي را نه اقتصادي جهاني بلكه شواهد بين المللي شدن مهم فعاليت اقتصادي، يعني تقويت پيوندهاي ميان نظام هاي اقتصاد جداگانة ملي، مي دانند كه از نظر تاريخي بي سابقه است بين اللملي شدن نه جايگزين بلكه مكمل سازماندهي و تنظيم عمدتاً ملي فعاليت اقتصادي و مالي معاصر است كه به دست واحدهاي عمومي و خصوصي ملي يا محلي اداره ميشود. به نظر شكاكان، كل اقتصاد در اصل ملي يا محلي است. ولي حتي گرايش معطوف به بين المللي شدن بررسي دقيقي مي طلبد، زيرا نشان دهندة تمركز جريانات تجارت، سرمايه و فن‌ آوري در بين دولتهاي اصلي عضو سازمان توسعه و همكاري اقتصادي به استثناي بخش عمده اي از بقيه جهان است. ساختار فعاليت اقتصادي جهاني تحت سلطة (روزافزون) نظام هاي اقتصاد سازمان توسعه و همكاري اقتصادي و پيوندهاي در حال رشد ميان آنها قرار دارد (جونز ۱۹۹۵) . از هر نظر كه بنگريم بزرگترين بخش انسان ها از بازار به اصطلاح جهاني محروم مي مانند؛ شكاف ميان شمال و جنوب در حال افزايش است. هوگولت و ديگران با اتكا به مجموعه اي از شواهد آماري، عقيده دارند كه براساس موازين تاريخي، اقتصاد جهاني نه در حال گسترش دامنة دسترسي خود بلكه در حال فروپاشي دروني است. اگر جريانات تجارت، سرمايه گذاري و مهاجرت را بسنجيم، درمي‌يابيم كه اكنون مركز اقتصادي جهاني كمتر از دوران قبل از انقلاب صنعتي با حاشية آن ادغام شده است (مثلا نگاه كنيد به هوگولت ۲۰۰۱).

تحليل شكاكانه به اقتصاد جهاني يكپارچه هيچ اعتقادي ندارد و بر سازماندهي روزافزون فعاليت اقتصادي جهاني در سه بلوك اصلي، كه هر كدام مركز و حاشية منحصر به خود دارند، يعني اروپا. آسيا، اقيانوسيه و آمريكا تأكيد مي كند. اين سه تايي شدن اقتصاد جهاني با تمايل روزافزون به وابستگي متقابل اقتصادي و مالي در داخل هر يك از اين سه ناحيه به قيمت ادغام آنها همراه است (لويد ۱۹۹۲ ؛ هيرست و تامپسون ۱۹۹۹؛ راگمن ۲۰۰۱). اين فرايند از رهگذر رشد منطقه اي شدن، از ساختارهاي رسمي پيمان تجارت آزاد آمريكاي شمالي (NAFTA) ، سازمان همكاري اقتصادي آسيا – اقيانوسيه (APEC) ، بازار مشترك مخروط جنوبي (MERCOSUR) ، اتحاديه ملل آسياي جنوب شرقي (ASEAN) و اتحادية اروپا گرفته تا راهبردهاي توليد و بازاريابي منطقه اي شركتهاي چند مليتي و شركتهاي ملي، تقويت مي شود (جي . تامپسون ۱۹۹۸ الف). دوران حاضر با عصر جهاني شدن اقتصادي فاصلة زيادي دارد، و به ويژه در مقايسه با عصر زيبا، دوراني است كه مشخصه‌اش فروپاشي و تجزية رو به رشد اقتصاد جهاني به تعداد زيادي از نواحي اقتصادي منطقه اي است كه تحت سلطة نيروهاي سوداگرانة قدرتمند رقابت اقتصادي و همچشمي اقتصادي ملي قرار دارند (هارت ۱۹۹۲ ؛ سند هولتز و همكاران ۱۹۹۲ ؛ راگمن ۲۰۰۱).

اگر استدلال شكاكانه به مفهوم اقتصاد جهاني بي توجه است، به همان اندازه نسبت به سرمايه داري جهاني نوزاد ديدگاهي انتقادي دارد. اين استدلال منكر آن نيست كه سرمايه داري، در پي سقوط سوسياليسم دولتي، «تنها بازي اقتصادي موجود در شهر» است، با اين كه خود سرمايه تا حد قابل توجهي تحرك بين المللي پيدا كرده؛ ولي مي گويد چنين تحولاتي را نبايد شاهدي بر نوعي سرمايه داري «توربو»‌ي جديدي دانست كه از سرمايه داري هاي ملي فراتر مي رود و آنها را در خود حل مي كند (كالينيكوس و همكاران ۱۹۹۴ ؛ روي گروك و تولدر ۱۹۹۵ ؛ بوير و دراچ ۱۹۶۶ ؛ هيرست و تامپسون ۱۹۹۹). برعكس ، صورتهاي اجتماعي متمايزي از سرمايه داري به شكوفايي خود براساس الگوهاي اقتصاد مختلط سوسيال دموكراسي اروپايي، پروژة نئوليبرالي آمريكايي و دولتهاي توسعه گراي آسياي شرقي ادامه مي دهند (ويد ۱۹۹۰) . موج نئوليبرالي دهة ۱۹۹۰ به رغم خواسته هاي قوي ترين طرفدارانش، نه منجر به همگرايي اصيل يا واقعي ميان آنها شده و نه ميتواند ادعا كند كه به نحو قاطعي بر رقبايش پيروز شده است (شارف ۱۹۹۱ ؛ هارت ۱۹۹۲). از اين لحاظ، معلوم شده كه «پايان تاريخ» عمر كوتاهي دارد. ايدة سرمايه داري جهاني، كه امپراتورهاي تجاري افرادي مثل ژرژ سوروس [۱] و بيل گيتس[۲] مظهر آن هستند، ممكن است جذابيت عامه پسند زيادي داشته باشد؛ ولي در نهايت، گمراه كننده است، زيرا تنوع صورتهاي موجود سرمايه داري و ريشه داشتن همة سرمايه ها در صورتهاي ملي جداگانه را ناديده مي گيرد.

گر چه تصاوير تلويزيوني اتاق هاي معامله در نيويورك يا لندن اين ايده را تقويت مي كند كه سرمايه ذاتاً آزاد است، ولي واقعيت اين است كه كل فعاليت اقتصادي و مالي، از توليد، تحقيق و توسعه گرفته تا تجارت و مصرف، در فضاي جغرافيايي و نه مجازي رخ مي دهد. وقتي كه مكان و فضا همچنان عوامل تعيين كنندة مهمي در توزيع جهاني ثروت و قدرت اقتصادي هتسند، صحبت از «پايان جغرافيا» مبالغه اي آشكار است. با توجه به اين امر، در جهان ارتباطات تقريباً همزمان،‌سرماية شركتي و حتي شركتهاي كوچك ممكن است امكان تحرك بيشتري داشته باشند، ولي هنوز سرنوشت شركت ها، بزرگ يا كوچك، بيش از هر چيز با مزيتهاي رقابتي و شرايط اقتصادي ملي و محلي تعيين مي شود (پورتر ۱۹۹۰؛ رويي گروك و تولدر ۱۹۹۵؛ جي. تامپسون ۱۹۹۸ ب) . حتي در بين بزرگترين شركتهاي چند مليتي، مزيت هاي رقابتي بيش از هر چيز نتيجة نظام هاي ملي نوآوري خاص آنهاست. در حاليكه توليدها و فروش ها روي به اين جانب دارند كه به شدت به طور منطقه اي متمركز شوند (رويي گروك و تولدر ۱۹۹۵؛ جي تامپسون و آلن ۱۹۹۷ ؛ راگمن ۲۰۰۱) در واقع، شركتهاي چندمليتي چندان چيزي بيش از «شركت هاي ملي با عملكردهاي بين المللي» نيستند، زيرا اساس آنها در كشور خودشان قرار دارد و اين بنيان براي تداوم موفقيت و حفظ هويت آنها حياتي است (هو ۱۹۹۲) يعني همان مطلبي كه شركت برتيش ايرويز به تجربه آموخت، زيرا خلبانان اين شركت هواپيمايي (كه اغلب اصل و نسب غيرانگليسي داشتند) آن را مجبور كردند و در سياست خود مبني بر قراردادن تصاوير جهاني به جاي پرچم انگلستان بر روي سكان افقي هواپيماهاي خود تجديدنظر كند. افزون بر اين، نظري اجمالي به فهرست مجلة فورچون[۳] دربارة پانصد شركت بزرگ جهان اين امرا تأييد مي كند زيرا اداره مركزي معدودي از آنها خارج از آمريكا، انگلستان، آلمان يا ژاپن قرار دارد (نگاه كنيد به جدول ۴-۱) در واقع، بررسي دقيق تر جدول ۴-۱ نشان مي دهد كه «اسطورة» سرمايه داري جهاني بيش از هر چيز پوشش مناسبي براي بين المللي شدن تجارت آمريكايي است (كالينيكوس و همكاران ۱۹۹۴؛ بورباخ، نونز و كاگارليتسكي ۱۹۹۷). بنابراين، دولت ها يا حداقل قوي ترين دولت ها، همچنان قدرت قابل ملاحظه اي در چانه زني با شركتهاي چندمليتي دارند، زيرا اين شركتها نيازمند دسترسي به منابع و بازارهاي اقتصادي ملي حياتي هستند. شركتها بر جهان حاكم نيستند. در اين صورت، مقايسه هاي سادة اقتصادي ميان شركتهاي چند مليتي و دولتها (كه به ترتيب براساس ميزان فروش و توليد ناخالص داخلي (GDP) اندازه گيري مي شود كاري گمراه كننده است. اندازه گيري هاي واقعي قدرت اقتصادي شركت هاي چند مليتي (براساس ارزش افزوده در مقايسه با GDP ) نشان ميدهد كه هيچ يك از آنها در فهرست چهل نظام اقتصادي بزرگ دنيا قرار نمي گيرند (نگاه كنيد به نمودار ۴-۱) دولتها همچنان كنشگران عمدة اقتصادي اصلي در اقتصاد جهاني هستند. تحليل شكاكانه با ناديده گرفتن ايدة «سرمايه آزاد»، اين حكم را تضعيف مي كند كه الگوي جديدي از وابستگي متقابل شمال و جنوب در حال ظهور است. باور رايج اين است كه صنعت زدايي شدن نظام هاي اقتصادي عضو

جدول ۴-۱ محل پانصد شركت بزرگ چند مليتي جهان

كشور / بلوك تعداد شركتهاي چند مليتي در سال ۱۹۹۹
ايالات متحده ۱۷۹
اتحادية اروپا ۱۴۸
ژاپن ۱۰۷
كانادا ۱۲
كرة جنوبي ۱۲
سوئيس ۱۱
چين ۱۰
استراليا ۷
برزيل ۳
ساير ۱۱
جمع ۵۰۰

مأخذ: راگمن ۲۰۰۱ : ۸ ، اقتباس از «فهرست فورچون دربارة ۵۰۰ شركت بزرگ جهان» ،‌مجله فورچون (Fortune) ، ۲ اوت ۱۹۹۹٫

سازمان همكاري و توسعة اقتصادي (OECD) بيش از هر چيز پيامد صدور تجارت و شغل هاي توليدي به نظام هاي اقتصادي نوظهور و كمتر توسعه يافته است، يعني كشورهايي كه مقادير دستمزد كمتر و شرايط نظارتي بسيار آسانتري دارند. برخي افراد از اين وابستگي متقابل ميان شمال و جنوب براي توصيف تقسيم كار بين المللي جديدي استفاده مي كنند كه در آن نظام هاي اقتصادي در حال توسعه در روند دور شدن از كالاهاي اوليه به سوي توليدند. در حاليكه نظام هاي اقتصادي عضو سازمان همكاري و توسعة اقتصادي در حال جابه جايي از [حوزة] توليد به [حوزة] خدمات هستند. ولي به نظر شكاكان، شواهد واقعي، چنين تغيير چشمگيري را نشان نمي‌دهد و اين استدلال تجربة آسياي شرقي را تعميم نا به جا مي دهد (كالينيكوس و همكاران ۱۹۹۴ ؛ هيرست و تامپسون ۱۹۹۹). بخش عمده اي از فقيرترين نظام هاي اقتصادي جهان همچنان متكي به صادرات كالاهاي اوليه هستند، در حاليكه نظام هاي اقتصادي عضو سازمان همكاري و توسعة اقتصادي به سلطة خود بر تجارت كالاهاي توليدي ادامه مي دهند (هيرست و تامپسون ۱۹۹۹). صنعت زدايي را نمي توان به تأثيرات تجارت خارجي ، به ويژه صادرات ارزان جهان در حال توسعه، نسبت داد بلكه بايد آن را پيامد تغيير تكنولوژيكي و تغييرات ايجاد شده در شرايط بازار كار در تمام نظام هاي اقتصادي عضو سازمان همكاري و توسعة اقتصادي دانست (راوثورن و ولز ۱۹۸۷؛ كروگمن ۱۹۹۴ ، ۱۹۹۵). با اغراق دربارة تغييرات تقسيم كار بين المللي،‌خود را در معرض خطر جدي غفلت

[۱] – George soros

[۲] – Bill Gates

[۳] – Fortune

تحقیق در مورد اقتصاد جهاني

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico


 • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   
سه شنبه 25 تیر 1398  12:05 ب.ظ

تحقیق حجم نمونه و جامعة آماري

در تعريف نمونه يا جمعيت نمونه بايد گفت، در معناي كلي هر فرد از جامعه را مي‌توان نمونة آن جامعه خواند. اما در معناي متعارف، در همان جامعه به آن جزئي نمونه گفته مي‌شود كه معرف جامعه باشد. منظور از ظرط معرف بودن آن است كه همه صفات جامعه، خاصه آن صفاتي كه از لحاظ موضوع تحقيق داراي اهميت است به تناسب در نمونه وجود داشته باشد و بتوان نتايج حاصل از آن را به كل جامعه آماري پس بطور كلي و با توجه به توضيحات فوق در تعريف حجم نمونه مي‌توان گفت كه حجم نمونه، تعداد كل عناصر موجود در نمونه است.

اما منظور از جامعة آماري همان جامعه اصلي است كه از آن نمونه‌اي نمايا، يا معرف بدست آمده باشد. جامعة آماري را در مواردي جمعيت و در مواردي ديگر نيز حيطه مي‌خوانند. حجم جامعة آماري شامل مجموعه عناصر موجود در جامعه آماري است كه مبناي محاسبه در نمونه‌گيري محسوب مي‌شود.

روش شناسي تحقيق

روش مورد استفاده در اين تحقيق، روش پيمايشي يا Surrey مي‌باشد. در اين تحقيق براي جمع آوري اطلاعات از دو تكنيك استفاده نموده‌ايم:

۱- كتابخانه‌اي: براي دست‌يابي به آراء و نظريه‌هاي بزرگان و هم چنين براي آشنا شدن با سابقة تاريخي موضوع از اين روش سود جسته‌ايم.

۲- پرسشنامه‌اي: اين تكنيك عبارت است از مطرح كردن يكسري پرسش براي مجموعه‌اي از پاسخوگيان كه غالباً معرف يك جمعيت وسيع‌تر دربارة وضعيت اجتماعي شغلي و خانوادگيشان دربارة عقايد و ايستارهايشان راجع به مسائل اجتماعي انساني، دنيوي، معنوي و دربارة انتظارتشان، سطح معرفت يا آگاهيشان در مورد يك حادثه يا يك مسئله دربارة هر نكته‌اي‌ كه اطلاع آن براي محقق جالب است. بررسي پرسشنامه‌اي با چشم‌انداز جامعه شناختي، از نظرسنجي ساده عميق متمايز است. براي آنكه در بررسي جامعه شناختي باز، يبن فرضيه‌هاي نظري در آزمون همبستگي‌هايي كه اين فرضيه‌‌ها توصيه مي‌كنند، در نظر است از اين لحاظ اين بررسي به مراتب سنجيده‌تر و پايدارتر از نظر سنجيها هستند.

به همين منظور و دست‌يابي به نتيجه و تعيين علل گرايش جوانان به مواد مخدر، پرسشنامه‌اي با ۲۸ سئوال مطرح نموديم و در اختيار جامعة آماري خود قرار داديم.

تعريف مفاهيم نظري

۱- فقر[۱]

از ديدگاه‌ تنازعي، فقر يك نتيجه محتوم استشار است كه روابط نابرابر ميان طبقات اجتماعي ايجاد مي‌كند. در نتيجه ثروتمندان شرايط كار و سطح دستمزدها را به دلخواه خود معين مي‌كنند و طبقه زحمتكش چاره‌اي جز تن به اين وضعيت ندارد. اين طبقه به علت نداشتن قدرت، قادر به تغيير روابط نابرابر نيست و ادامه اين وضعيت اجتناب‌ناپذير است.

۲- اعتياد[۲]

احتياج رواني و جسماني مبرم بر استعمال الكل يا داروي مخدر ديگر كه اختيار مصرف و ترك آن از قدرت ارادة شخص خارج شده باشد.

۳- معتاد

كسي است كه رد اثر استفاده مكرر مداوم، متكي و وابسته به مواد مخدر يا دارو شده باشد. به عبارت ديگر قرباني هر نوع وابستگي دارويي يا رواني به مواد مخدر شناخته مي‌شود.

۴- فرهنگ[۳]

مجموعه دستاوردهاي مادي و معنيو بشر را فرهنگ مي‌خوانند. فرهنگ از دو بخش مادي و معنوي تشكيل شده است. فرهنگ مادي دلالت دارد بر كيله ابزار و وسايلي كه توسط بشر شاخته شده و چگونگي بهره‌برداري از آنها و فرهنگ معنوي اشاره به نهادها، باورها، ارزشها مرسوم و ميثاق انسانها دارد.

 

۵- سواد[۴]

كيفيت يا حالت توانايي خواندن و نوشتن پيامهاي روزمره در زبان مادري.

۶- باورهاي ديني[۵]

دين عبارت است از اعتقاد به وجود برتر آفريننده جهان و كاينات و همه لوازم منطقي با اين عقيده. بر اساس اين تعريف دين در برگيرنده تمامي اصول جهان بيني (توحيدي و الهي) و نيز كليه قواعد و روشهاي ايدئولوژي است و فارغ از زمان و مكان به صورت بالقوه در او وجود دارد و در شرايط خاصي در انديشه و رفتار را بروز مي‌كنند. در ديگر سخن دين عبارت است از يك سلسله اعتقادات كه ريشه در تعاليم ماوراء الطبيعي، مقدس آسماني دارد.

تعريف مفاهيم عملياتي

۱- فقر[۶]

سازمان ملل: كسي را فقير دانسته است كه از حداقل زندگي در شأن انسان، محروم باشد و حداقل را به اين معنا اندازه مي‌گيريم كه نياز متعارف بدن به ۲۵۰۰ كالري از طريق ارزانترين، دردستريترين و متعارفترين انرژي يا ماده حاوي انرژي تأمين مي‌گردد.

۲- فقر فرهنگي

عبارت است از عدم، آگاهي و تحصيلات كم و عدم آينده نگري و درست انديشي.

۳- ضعف باورهاي ديني

عبارت است از تضعيف در اداي تكليف الهي كه از طريق اديان مختلف و مذاهب مختلف براي بندگان خود وضع كرده است. يا عدم اجراي احكام الهي و آنچه كه در يك مذهب و يا دين بايد بجا آورد.

۴- اختلاف والدين

[۱]- شايان مهر، علي رضا، دايره المعارف تطبيقي (كتاب دوم)، انتشارات كيهان، سال ۷۹، صفحة ۴۵۶٫

[۲]- شايان مهر، علي رضا، دايره المعارف تطبيقي (كتاب اول)، انتشارات كيهان، سال ۷۷، صفحه ۷۲٫

[۳]- شايان مهر، علي رضا، دايره المعارف تطبيقي (كتاب اول)، انتشارات كيهان، سال ۶۷۷، صفحه ۴۰۰٫

[۴]- شايان مهر، علي رضا، دايره المعارف تطبيقي (جلد اول)، انتشارات كيهان، سال ۱۳۷۷، صفحه ۳۳۲٫

[۵]- شايان مهر، علي رضا، دايره المعارف تطبيقي (جلد دوم)، انتشارات كيهان، سال ۱۳۷۹، صفحه ۲۹۶٫

[۶]- شايان مهر، علي رضا، دايره المعارف تطبيقي (جلد دوم)، انتشارات كيهان، سال ۱۳۷۹، صفحه ۴۵۶٫

 

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico


 • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   

مقاله كاربردهايي در تجارت بين الملل

دراين مقاله مي توانيم نظرات خود را طوري تعميم دهيم، كه شامل اقتصادهاي باز هم بشود . دراين جا مي خواهيم اثر تعرفه ( ماليات بر واردات كالا )را بررسي كنيم . مي خواهيم ببينيم چه كسي منفعت مي برد وچه كسي متضّرر مي شود، وآيا منافع وضع تعرفه اززيانهاي آن بيشتر است يا نه؟ ابتدا با تحليل اثرات تعرفه آغاز مي كنيم . اثرات وضع تعرفه اساساً به اين بستگي دارد كه آيا كشور وضع كننده تعرفه كشوري بزرگ است يا كوچك . اگر كشوري كوچك باشد رفتار اهالي آن نميتواند ساختار قيمتهاي جهاني را تحت تأثير قراردهد يعني اين كشور گيرنده قيمت است . به عنوان مثال آنچه كه در انگلستان اتفاق مي افتد ( حتي به روز يك خشكسالي ) ، اثر كمي روي قيمت جهاني گندم دارد . اما اگر كشوري در بازار كالاي مورد نظر ، كشوري بزرگ به حساب آيد     ( چه به عنوان خريدارچه به عنوان فروشنده ) اقدام ورفتارش مي تواند قيمتهاي جهاني را تحت تأثير قراردهد. به عنوان مثال اگر آمريكا روي قهوه محدوديت وارداتي وضع كند قيمت نسبي قهوه را به طور اجتناب ناپذيري كاهش مي دهد . بنابراين « بزرگ » رابطه مبادله متغيّري دارد . در اين نسبت قيمت كالا(ها)ي صادراتي به قيمت كالا(ها)ي وارداتيش متغّير است. دراين مورد چه بسا وضع تعرفه در مقايسه با مورد كشور كوچك، باصرفه ترباشد . بنابراين درابتدا اثر تعرفه ايي راكه از جانب كشوري كوچك وضع مي شـود تحلـيل مي كـنيم . سـپس هـمين كار را در موردكـشورهايي كه  رابطه مبادله اشان

متغيراست انجام ميدهيم . اين مارا ملزوم ميكند كه نظريه نحوه تعيين قيمت هاي جهاني را ارائه دهيم كه اين كار به نوبه خود به قضاياي جالبي درمورد الگوي تجارت جهاني وتوزيع جهاني درآمد منتهي مي شود .

۱-۴ منافع يك كشور ازناحيه تجارت در صورت ثابت بودن قيمت هاي جهاني

فرض كنيد كشور كوچكي درابتدا ازتجارت جهاني به دور بوده ودر وضعّيت نقطه P كه درآن هم توليد وهم مصرف مي كنند درتعادل باشد ( به نمودار ۱-۴ مراجعه كنيد ) . بعدازآن اين كشور قادر مي شود درقيمتهاي نسبي جهاني با خارج تجارت كند .اين اقدام مجموعه امكانات مصرفي اقتصاد راكه قبل از تجارت از طريق منحني امكانات توليد محدود مي گرديد گسترس ميدهد . زيرا اگر توليد داخلي به سمت نقطه حركت كند ،درآن صورت مبادله y با x در نرخ كه در بازارهاي جهاني داده شده ومعين است امكان پذير مي شود . بنابراين منحني امكانات مصرف جديد اقتصاد خطي است كه از نقطه مي گذردوداراي شيب است . اما اين مسئله تنها زماني اتفاق خواهد افتاد كه توليد به سمت نقطه حركت كند ، كه درآن نرخ تبديل داخلي MRT از طريق تجارت خارجي به نسبت قيمتهاي جهاني ( يعني بانرخ تبديل ) مساوي است. لذا براي يك اقتصاد باز شرط چهارمي هم براي كارايي وجود دارد :

MRTf =  = MRT

به عبارت ديگر توليد بـايد به گونـه اي سـازماندهي شـود كـه ارزش GNP بـرحسـب

قيمت هاي جهاني حداكثر گردد. دراين اقتصاد بدون عوامل اختلال ، اين امر زماني رخ مي دهد كه قيمتهاي داخلي درجهت برابر شدن با قيمت جهاني تعديل شوند :

MRTf =  =  = MRT

توجه داشته باشيد كه درحركت از P به ، اين كشور كه قبلاً y را خيلي ارزان تر از خارجي ها توليد مي كرد از مزيت نسبي اش درصنعت y استفاده كرده وتوليد خود را در اين زمينه افزايش داده است .

مصرف چگونه عكس العمل نشان مي دهد ؟ پاسخ به اين سوال بستگي به اين دارد كه     [با وارد شدن به بازارجهاني و] بروز تغييرات فوق ، براي توزيع درآمد چه اتفاق بيافتد . مسلّماً اين تغيير اين امكان را فراهم ميكند كه رفاه صاحبان نيروي كار وسرمايه هر دو ، بهبود يابد . زيرا فرض كنيد در نقطه P سطوح رفاه برابر ( uL0 و uK0  ) باشد كه با منحني بي تفاوتي جامعه I0 متناظر است آنگاه بايدبه عنوان مثال ، يك uK1 بزرگترازuK0 وجود داشته باشد به گونه اي كه منحني بي تفاوتي جامعه ( uK0 و uK1 ) مربوط به آن بر منحني امكانات مصرف مماس باشد اين وضعيت تماس در نقطهنشان داده شده است . دراين نقطه

MRTf  =  =  = MRS

است بنابراين در صورتي كه قيمت هاي مبادله اي جهاني با قيمت هاي مربوط به عدم مبادله متفاوت باشد ، حركت از وضعيت عدم مبادله به سمت تجارت آزاد بهبود پارتو

بالقوه اي رابراي كشور به ارمغان مي آورد اما آيا اين اقدام در عمل نيز بهبود پارتو را ايجاد مي كند ؟ بدون دخالت دولت خير زيرا طبق قضّيه استالپر – ساموئلسون تناظر ميان قيمت عوامل وقيمت كالاها بدين معناست كه اگرx به خاطر ارزان بودن واردكشور شود موجب كاهش قيمت داخلي x ( Py / Px  ) وكاهش رفاه صاحبان عامل توليد (L ) كه محصول x ازآن با شدت بيشتري استفاده مي كند مي شود اما در بالا ثابت كرديم كه اين امكان وجود دارد كه بتوان زيان ناشي از تغيير قيمت بازاري نيروي كار راجبران كرد روش معمول چنين جبراني اين است كه برصاحبان نيروي كار (L ) ماليات منفي (يارانه) وضع كنيم . وآن را از طريق وضع ماليات مثبت بر صاحبان سرمايه (K )تأمين مالي كنيم اگر عرضه عوامل توليد ثابت باشد هزينه كارآيي هم در پي ندارد .

مسئله ۱-۴ « وقتي درهاي كشوري به روي تجارت خارجي باز باشد ، اين كشور بهبود پارتو بالقوه اي را تجربه مي كند ، خواه قيمت نسبي جهاني بالاتر از قيمتهاي غير مبادله اي داخلي باشد ، خواه از آن كمتر وخواه با آن مساوي باشد . » اين عبارت صحيح است يا غلط ؟

مسئله ۲-۴ ( الف ) پس از گشوده شدن دشتهاي آفريقا [به روي خارجي ها] قيمت نسبي زمين در انگلستان سقوط كرد چرا ؟

( ب ) درسال ۱۸۳۲ لايحه اصلاحات انگلستان به طبقات بي زمين حق شركت در انتخاب عطاكرد . در سال ۱۸۴۶ تجارت آزاد غلات در جهان آغاز شد . آيا رخ داد اول مي تواند روي داد دوم را توضيح دهد ؟

۲-۴ اثرات وضع تعرفه با فرض ثابت بودن به قيمتهاي جهاني

اما جبران كارآي اثرات منفعتي تغيير اقتصادي در تاريخ بشري نسبتاًنادر بوده است . روش متداول تر اين است كه گروههاي آسيب ديده شيوه هاي ناكارآيي را براي حمايت از منافع خود

مقاله كاربردهايي در تجارت بين الملل

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico


 • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   

تحقیق سازماني براي رقابت و فروش كالا (بازارهاي داخلي و خارجي)

منابع داخلي و مزيت رقابتي:

منابع و توانايي‌هايي كه مي‌تواند منجر به مزيت رقابتي شود، در هر كار و فعاليتي متفاوت است و حتي مي‌تواند در حول زمان متغير باشد.

بطور كلي منابع و توانايي‌هاي داخلي سازمان به چهار دسته كلي تقسيم مي‌شوند كه عباتند از :

منابع مالي، فيزيكي، انساني و سازماني، در اصل توانائيها و منابع جزء عوامل قوت سازماني شمرده مي‌شوند كه مي‌تواند به مزيت رقابتي تبديل شوند در صورتي كه سه شرط زير تحقق يابد:

۱- منابع و توانايي‌ها با ارزش باشند.

اينها اجازه مي‌دهند كه شركت از فرصت‌هايش بهره‌برداري كند و با تهديدها را خنثي كند. براي مثال شركت سوني توانسته است كه توانايي طراحي، ساخت وفروش وسايل الكترونيكي خود را توسعه دهد. اين توانايي براي سهامداران خارجي مثل فروشندگان با ارزش است.

۲- منابع و توانايي‌ها منحصربه فرد باشند.

اگر يك سازمان، تنها سازماني باشد كه از يك توانايي برخوردار است در اين صورت آن توانايي منبع مزيت رقابتي براي آن سازمان مي‌باشد، ولي اگر سازمانهاي متعددي يك منبع و يا توانايي مشخص را دارا باشند، در اين صورت آن سازمانها، مشابهت در رقابت دارند و هيچ كدام مزيتي بر ديگري ندارد.

۳- منابع و توانايي‌ها به سختي قابل تقليد باشند.

شركت‌هاي رقيب با تقليد از يك منبع و يا توانايي موجب زيان شركت پيشتاز مي‌شوند. اگر در ايجاد سود‌آوري مزيت شركت ماندگار باشد سود با ارزش‌تر خواهد بود. پس مي‌توان گفت كه شركتي ‌مي‌تواند از مزيت رقابتي بلندمدت استفاده كند كه شركت‌هاي رقيب نتوانند از آن تقليد نمايند.

براي مثال مك دونالد، چندين سال است كه رقبايش را بخاطر موقعيت بهتر منابع فيزيكي) و عملكرد با كيفيت بالاي سيستم كه محصول مناسب را با قيمت پايين تحويل مي‌دهد. ( يك منبع سازماني )، از صحنه بيرون كرده است.

يك شركت براي بدست آوردن سود از يك منبع واحد و با ارزش، بايد سازماندهي شود. براي مثال، زيراكس يك آزمايشگاه تحقيقاتي به نام پارك ( Park ) را ايجاد كرد كه توانست در اواخر دهه ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰  يك نوآوري شگفت انگيز در تكنولوژي پديد آورد كه شامل كامپيوترهاي شخصي، موسي، پرينترهاي ليزري و نرم افزارهايي از نوع ويندوز بود. البته اين شركت سودي از اين نوآوري نبرد، چرا كه سازماندهي مناسب براي انجام اينكار را نداشت. براي مثال، ارتباطات ضعيف باعث شد كه بيشتر مديران شركت زيراكس از كراهايي كه مؤسسه تحقيقاتي پارك انجام مي‌داد با خبر نشوند.

اگر يك منبع و يا توانايي با ارزش، منحصر به فرد و غيرقابل تقليد باشد و همچنين در بيشتر از يك عرصه‌كاري، كاربرد داشته باشد، شركت داراي صلاحيت هسته‌اي و يا صلاحيت اختصاصي است. شركتهاي مثل وال‌ ـ  مارت وديسني از جمله شكرتهايي هستند كه از منابع مزيت رقابتشان در چند كار مختلف به بهترين شكل بهره‌برداري مي‌كنند. كمااينكه ديسني، صلاحيت اختصاصي در خلاقيت، نوآوري و تصوير كردن شخصيتهاي كارتوني باارزش و منحصر به فرد در كتابها، فيلم‌ها، گردشگاهها و تلويزيون دارد. بيشتر منابع و توانايي‌هايي كه شرح داده شده‌اند، ملموس هستند، آنها مي‌توانند ديده شوند، لمس گردند و يا اندازه‌گيري شوند. در بسياري از شركتها كليد مزيت رقابتي، تركيب منابع و توسعه توانايي‌هايي است كه به سختي قابل تقليد هستند براي مثال يك اختراع ثبت شده و انحصاري كه محسوس مي‌باشد ممكن است براي مدتي سود يك سازمان را فراهم كند، اما توانايي توسعه و معرفي سريع و دقيق محصولات جديد، نياز به تلاشهاي منابع ديگر است مثل بازارياب ( تعيين نياز و مشخص كردن آن )، مهندسين طراح و پيشگام ( خلق كالا و مشخص كردن مواد )، اجرا و بهره‌برداري ( ترتيب دادن مواد خام و توليد محصول ) و خيلي چيزهاي ديگر، راه را براي تفليد كردن و اضهار عقيده نمودن رقبا مشكل مي‌سازد. ديگر مثالهاي منابع و توانايي‌هاي ملموس، ايجاد رابطه حسنه با افراد ذينفع خارجي، اعتبارات سازماني مناسب و شخصيت حقوقي خوش نام است. ديسني سود فراواني از نام خودش مي‌برد كه اين نشان دهنده صلاحيت هسته‌اي آن است. مايكل آيزنرمدير اجرايي آن مي‌گويد: « ما اساساً يك شركت اداري هستيم، نام ديسني در همة جهان شناخته شده است، ما اين نام را نگهداري، اصلاح و بهبود مي‌دهيم و خواهان ترقي و ترفيع آن هستيم و با ميل و رغبت براي آن تبليغ مي‌كنيم. وقت مابايد صرف بيم كردن اين نام شود كه هرگز فرونريزد، ما اين نام را بدعت گذارديم، پرورش داده‌ايم، آزمايش نموده‌ايم و باآن تجربه كرده ايم، اما هرگز آن را خراب نكرده‌ايم. خيلي‌ها از داخل و خارج سازمان سعي خواهند كرد كه آن را خراب كنند اما مابايد مقاومت كنيم. نام ديسني و محصولات آن هميشه بايد باقي بماند. »

منابع مالي:

منابع مالي نيز مي‌تواند مزيتي براي سازمان تلقي شود، اگر چه اين منابع كمتر اتفاق مي‌افتد كه منحصربه فرد باشد. با اين وجود جريان نقدينگي سالم، بدهي اندك، اعتبار بالا، دسترسي به سرمايه‌هايي كه بهره كم به آنها تعلق مي‌گيرد و نيز وجهه اعتباري سازمان نقاط مثبتي است كه مي‌توان به عنوان منابع انعطاف پذير استراتژيك مورد استفاده قرار گيرد.

شركتهايي كه از نظر مالي در وضعيت مناسب قرار دارند در مواجهه با فرصتها و تهديدات جديد بهتر مي‌توانند از خود واكنش نشان دهند و در مقايسه با رقباي خود كه دچار محدوديت‌هاي مالي فزاينده هستند، كمتر تحت فشار سهارمداران و افراد ذينفع قرار مي‌گيرند. تحليل مالي ابزراي است براي ارزيابي منابع مالي واحد تجاري و اينكه آيا اين منابع با استراتژي سازمان تناسب دارد يا خير، اين موضوع به تفضيل در تجربه و تحليل مالي آورده شده است.

 

تجزيه و تحليل زنجيره ارزش:

مايكل پورتر چهار چوبي را بوجود آورد كه آنرا زنجيرة ارزش مي‌نامند. با برررسي سيتماتيك اين زنجيرة ارزش مي‌توان فعاليت‌هاي مختلف سازمان كه ايجاد كنندة ارزش افزوده مي‌باشند را مورد شناسايي قرار داد. به طور كلي تجزيه و تحليل زنجيره ارزشي ممكن است براي شناسايي منابع و فرآيندهاي كليدي كه نقاط قوت سازمان را نشان مي‌دهند، جاهايي كه احتياج به بهبود دارد و فرصت‌هايي كه امكان مزيت رقابتي را فراهم مي‌كند مورد استفاده قرار گيرد.

زنجيره ارزش فرايندهاي سازماني را به فعاليت‌هاي شخصي كه براي مشتري ايجاد ارزش مي‌كند، تفكيك مي‌نمايد. اولين تقسيم‌بندي فعاليت هاي اوليه يا اصلي مي باشدكه به وظايف لجستيك داخلي يا مرزباني دروني، تولدي ( فرايند عمليات ) لجستيك‌ خارجي يا مرزباني بروني

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico


 • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   

تحقیق تأثير تبليغات بازرگاني در عصر ارتباطات براي كالاهاي گوناگون

روش تحقيق :

در اين مقاله تحقيق براساس مقالات اينترنتي صورت گرفته كه در آن تأثير تبليغات در عصر ارتباطات مورد تحقيق قرار گرفته است.

مقدمه :

تبليغات بازرگاني، مخالفان و موافقان زيادي دارد. اما به هر حال واقعيتي است كه خود را بر همه ما تحليل كرده و آثار عميق آن بر عرصه هاي مختلف اقتصادي،‌فرهنگي،‌اجتماعي و سياسي، به معماران زندگي جمعي اجازه ناديده گرفتن آن رانميدهد؛ به ويژه آنكه تبليغات بازرگاني به يكي از اصلي ترين منابع مالي رسانه ها تبديل شده و رقابت آنها را در جذب و انتشار پيام هاي تجاري برانگيخته است. هنگامي كه پيدايش رسانه هاي نوين نظير ماهواره و اينترنت و پخش فرامرزي و بدون مانع آنان را هم در نظر بگيريم، انگيزه و دلايل نهضت قانونمند كردن تبليغات بازرگاني صدچندان مي شود.

از اين رو،‌مديران و طراحان زندگي مسالمت آميز جمعي در سراسر جهان حركتي پرشتاب را به سمت تدوين قوانين تبليغات بازرگاني آغاز كرده اند. امروز شاهد آن هستيم كه افزون بر قوانين ملي،‌تلاش هاي منطقه اي و جهاني براي پي ريزي نظام مطلوب براي اين رشته خاص از علوم ارتباطات صورت مي گيرد. بااين حال كشور ما هنوز هم فاقد قانون تبليغات بازرگاني است و آثار نامقبول اين خلا قانوني چنان آشكار گشته است كه ديگر كسي منكر ضرورت و فوريت جبران آن نيست.

در اين راه استفاده از دانش و تجربه ديگران خردمندانه و لازم است، اما بدون ترديد بومي سازي آن و انتخاب الگوي مناسبي كه با مباني حقوقي و ديني ما نيز مغاير نباشد،‌نيازمند «بررسي تطبيقي اصول و مباني تبليغات بازرگاني درجهان معاصر،‌ايران و اسلام» است؛ البته با «يك رويكرد حقوقي».

تبليغات (Advertising)

در بسياري از كتب و مقالات علمي در مورد بازاريابي،‌بحث پيشبرد، فروش را به ارتباطات Communication تعبير كرده اند. در حقيقت نامگذاري فوق داراي يك علت منطقي و رفتارشناسي است.

تبليغت به معني انتشار يك پيام به گروه يا گروههاي از جامعه به منظور دستيابي به هدف يا اهداف معين بازرگاني ، سياسي، اقتصادي واجتماعي است. در پيشبرد فروش،‌هدف تبليغات، هدف بازرگاني است و منظور از آ“،‌اطلاع رساني و راهنمايي به خريداران بالقوه كالاها و خدمات در مورد كيفيت، قيمت، مشخصات ، مزايا و كالا ديگر اطلاعاتي است كه احتمالاً در تصميم گيري خريدار داراي نقش و اثر مثبت دارد.

بنابراين تا اين قسمت مطالب پي برديم كه بايد همواره به ۳ دسته از عناصر در فعاليتهاي بازاريابي عنايت داشت.

دسته اول :‌عناصر مادي محيط يا بازار هدف بود كه ميتوان مهمترين آنها را جمعيت و خصوصيات آن، توسعه اقتصادي، سرمايه هاي مالي انساني وقتي و بالاخره علوم و تكنولوژي نام برد.

دسته دوم : عناصر غير مدي محيط يا بازار هدف بود كه از آن زمره؛ خانواده، نهادهاي مذهبي، آداب و رسوم، ارزشها ،‌قوانين ، هنر و زبان و ادبيات را ميتوان برشمرد.

دسته سوم : آميخته بازاريابي نام داشت كه به هفت P موسوم است و معادلهاي فارسي آنها را بايد محصول يا كالا، قيمت ، توزيع،‌پيشبرد فروش، بسته بندي، روابط عمومي وقدرت ناميد.

قيمت (Price)

شايد قيمت يكي از مهمترين عنصر در آميخته بازاريابي باشد بسياري از مصرف كنندگان يا مشتريان كالا اعم از داخلي يا خارجي را ميتوان با حربه قيمت كمتر،‌يا تخفيف بيشتر جلب نمود. گر چه از نظر علمي ساير عناصر آميخته بازاريابي اهميت كمتري از قيمت ندارند، ولي به علت قابل اندازه گيري بودن قيمت و امكان مقايسه سريع آن با كالاهاي مشابه،‌اين عنصر اهميت بيشتري يافته است. تصميم گيري در مورد تعيين قيمت بر خلاف گفته كليشه اي رايج كه عرضه و تقاضا را تعيين كننده قيمت مي داند، به عوامل متعدد و متنوعي مانند هزينه هاي توليد، قيمت تمام شده، موقعيت و چگونگي رقايت يا انحصار،‌ قوانين مالي و محاسباتي، هزينه هاي توزيع و … بستگي دارد.

 

۱- آموزش نيروي انساني و افزايش كارايي

۲- كاهش هزينه نهايي

۳- افزايش مقيساي توليد و صرفه جويي هاي حاصله

۴- استفاده از حداكثر ظرفيت و جلوگيري از عامل ماندن عوامل توليد

۵- به هنگام نمودن تكنولوژي

۶- كاهش ضايعات

در بازارهاي خارجي عوامل ديرگي نيز درتعيين قيمت دخالت دارند از جمله :

۱- نرخ ارز

۲- هزينه هاي حمل ونقل

۳- بيمه

۴- عوارض گمركي

۵- سود بازرگاني كشور مقصد

روشهاي تعيين قيمت با توجه به استراتژيهاي بازاريابي بنگاه اقتصادي :

۱- تعيين قيمت براساس محاسبه انواع هزينه ها و افزايش سود بنگاه

۲- تعيين قيمت براساس تجزيه و تحليل نقطه سر به سر

۳- تعيين قيمت براساس تجزيه و تحليل عرضه و تقاضا در حالت انحصار

۴- تعيين قيمت براساس شرايط بازار

بسته بندي (Packaging)

نخستين قوم كه اقدام به بسته بندي نمود،‌قوم كارتاژ (مراكش فعلي) بود. بعد آسيائيها و به ويژه چينيها در ساختن انواع جعبه ها و بسته ها و محفظه نگهدارنده كالا به دستاوردهاي مهمي رسيدند. و اروپائيان با اختراع ماشين آلات بسته بندي انواع مقسم ها و ضربه گيرها و ساير وسايل مربوط به بسته بندي،‌اين فن را تا حد يك رشته تخصصي گسترش و تكامل بخشيدند.

بسته بندي به معني ساخت يا تهيه و تعبيه ظرف يا محافظي است كه سلامت كالاي مظروف را در فاصله زماني بعد از توليد ودر مراحل حمل و نقل،‌انبارداري و توزيع،‌تا مصرف نهايي حفظ نموده و از بروز صدمات احتمالي فيزيكي،‌شيميايي در آن جلوگيري نمايد. هرگونه بي دقتي يا تسامح در روش با كيفيت بسته بندي باعث ايجاد عوارض غيرقابل جبران در نوع كيفيت،‌افت شهرت، كوتاهي عمر و بالاخره عدم مرغوبيت كالا ميگردد.

بسته بندي به عنوان يك صنعت،‌در توسعه بازرگاني داخلي و خارجي، افزايش سرعت مبادلات، افزايش صادرات،‌بهبود روشهاي عرضه و فروش اثر مستقيم دارد.

بسته بندي از ۴ ديدگاه مختلف :

۱- از نظر مواد اوليه مورد اسفتاده مانند : بسته هاي چوبي، مقوايي و كيسه اي

۲- از نظر محتوي و مظروف، مانند :سبزيها و ميوه هاي تازه،‌حبوبات،‌مايعات ، دارو، پودرهاي شيميايي و لوازم خانگي و…

۳- از نظر تكنولوژي توليد،‌مانند : بسته بندي واكيوم شده، بسته بندي پلي اتيلن ، بسته بندي هاي استپيك (عاري از وجود باكتريها و ميكروبها)

۴- از نظر توزيع فيزيكي ، مانند :‌بسته بندي براي مصرف كننده ،‌بسته بندي براي حمل و نقل و بسته بنديهاي بزرگ صنعتي با اسفتاده از پالت

روابط عمومي (Public Relation)

روابط عمومي به مجموعه اي از حركات و فعاليتهاي بازاريابي اطلاق ميشود كه به منظور جلب و جذب افكار و تمايلات و احساسات مصرف كننده به سوي توليد كننده يا به نفع يك نام تجاري خاص صورت مي گيرد. روابط عمومي يك استراتژي جذبي است. بديهي است كه تغيير عادات مصرفي و اعتقادات و باورهاي مصرفي در بلندمدت و پس از طي يك فرايند طولاني حاصل مي گردد،‌ ولي پس از آنكه عادات مصرفي در جهت موافق با مصرف كالاي خاص شكل گرفت نه تنها تغيير مجدد آن دشوار است بلكه ميتواند در گسترش بازار آن كالا نيز بسيار مؤثر باشد.

فعاليتهاي روابط عمومي شامل تحقيق و بررسي در مورد افكار،‌عقايد، آداب و رسوم، سنن، طرز تلقيها ، ارزشهاي حاكم درجامعه و از طريق برگزاري مراسم عمومي و فرهنگي،‌سمينارها، جشنها ، مسابقات ورزشي ،‌تقبل هزينه هاي امور خيريه و عام المنفعه، پشتيباني از نيازمندان، حمايت از مادران و كودكان و بالاخره كليه اموري كه بتوان با تكيه براحساسات مصرف كننده،‌نظر موافق او را نسبت به يك مؤسسه توليد كننده ،‌يك كالاي خاص جلب كرد.

قدرت (Power)

قدرت در بازاريابي به معني استفاده و برخورداري از حمايت روساي با نفوذ تشكيلات اداري و سياسي،‌مجالس قانونگذاري و مقامات عاليه كشور در جهت ورود به بازار خاص يا انجام فعاليتهاي خاصي است.

از مثالهاي معروف استفاده از قدرت بازاريابي، مورد واقعي شركت بين المللي پپسي كولا براي ورود به بازار هندوستان است. تا سال ۱۹۷۸ بازار نوشابه هاي غيرالكلي در هندوستان در اختيار كمپاني كوكاكولا بود. در اين سال ،‌پپسي كولا با يك برنامه ريزي دقيق و از طريق به كارگيري قدرت گروهي از سرمايه گذاران هندي توانست رقيب سرسخت خود كوكاكولا را از ميدان خارج كند. پپسي كولا براي بدست آوردن حمايت مقامات دولتي و قانونگذاران محلي به دولت هند پيشنهاد كرد در قبال كمكهايي كه به فراورده هاي كشاورزي انجام دهد (كه مبلغ آن نيز كمتر از هزينه واردات پپسي كولا به هند نخواهد بود). اجازه ورود به بازار هند را پيدا كند به اين ترتيب پيشنهاد فوق بازار عظيم نوشابه هاي غيرالكلي هندوستان از دست كوكاكولا خارج شد.

 

تحقیق تأثير تبليغات بازرگاني در عصر ارتباطات براي كالاهاي گوناگون

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico


 • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   

تحقیق تاريخچه و بررسي عملكرد سوبسيد در ايران

تاريخچه و بررسي عملكرد سوبسيد در ايران

براي اولين بار، در انگلستان قبل از به سلطنت رسيدن چارلز دوم (۱۶۶۰م) اصطلاح سوبسيد و بكار گرفته شده است، بدين ترتيب دولت از بودجه عمومي، جهت افزايش درآمد دربار سالانه مبلغي (بطور نقدي و رايگان) به خانواده سلطنتي مي‌پرداخت درايران سوبسيد به مفهوم دخالت دولت در امر عرضه و تقاضا، از سال ۱۳۱۱ با تصويب قانوني به منظور تأسيس سيلو درتهران با هدف خريد و فروش و ذخيره آن هم تهيه و ذخيره‌سازي گندم توسط سازمان غله به جهت مقابله با كمبودهاي احتمالي آغاز شد و هدف آن هم تهيه و ذخيره‌سازي گندم كافي جهت تهيه نان ارزان براي مصرف‌كنندگان كم درآمد شهري مي‌باشد.

با وقوع جنگ جهاني دوم بواسطه اشغال ايران توسط نيروي بيگانه قيمتهاي موادغذايي و… بشدت طريقي كرد و بدنبال آن ناياب شد كه مهمترين آن نان بود كه دراين حالت دولت تصميم به خريد نان به قيمت گران شد و آن را به قيمت ارزان به نانواي‌ها تحويل داد. بنابراين علل اصلي برقراري سوبسيد را مي‌توان تعديل افزايش قيمت كالاهائي دانست كه مصرف آن ازنظر مردم حياتي مي‌باشد از آغاز دهه ۱۳۴۰ موارد ديگر تحت حمايت دولت قرارگرفت كه بارزترين آن كمك به سازمانهاي آبرساني شهري و غيره بود كه عمدتاً بصورت موردي پرداخت مي‌‌گرديد. اقدام دولت در تأسيس كارخانه كودشيميايي درسال ۱۳۴۲ ازجمله اقدامات ديگر است.

منابع اصلي تامين اعتبار سوبسيد (۱۳۶۷-۱۳۵۲) عبارت بود: از ۱- درآمد عمومي ۲- درآمد سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان، ناشي از ما به تفاوت قيمت كالاهاي وارداتي تا توليدات داخلي. از آنجا كه پرداخت سوبسيد در ايران (۶۷-۱۳۵۲) بدون برنامه‌‌ريزي از پيش تعيين شده و فقط به لحاظ يك راه حل كوتاه مدت ار اوايل دهه ۱۳۵۰ اتخاذ گرديده لذا روند پرداختهاي آن رابطه تنگاتنگي با تنش‌هاي بودجه و – در يك ديد وسيعتر – با درآمدهاي نفتي داشته است ولي رويهم رفته سرآغاز پرداخت سوبسيد درايران حاكي از نوعي شانه خالي كردن از زيربار مسئوليت كنترل قيمتها و عدم توان پي‌ريزي يك بنيان سالم مي باشد.

ميزان سوبسيدهاي پرداخت شده در ايران

طي سالها (۵۵-۱۳۵۲) برحسب كالاهاي اساسي (ميليون ريال)

                                سال

كالا

۱۳۵۲ ۱۳۵۳ ۱۳۵۴ ۱۳۵۵

گوشت وارداتي

۱۳۰ ۴۶۴۲ ۸۰۴۵ ۹۲۵۷
كودشيميائي ۳۰۰ ۵۴۸۱ ۸۳۶۷ ۶۴۹۷
خريد گندم ۴۹۲۳ ۲۷۹۸۰ ۳۹۴۵۱ ۱۴۰۶۹
مركبات، سيب‌زميني حمل كالا ۱۱۹۸

پس از انقلاب درسال ۱۳۵۸ باتوجه كمبود عرضه برخي كالاها و محاصره اقتصادي دولت كماكان به ورود كالاهاي اساسي و پرداخت سوبسيد ادامه داد ليكن در ۱۳۵۹ به دليل جنگ و جيره‌بندي كالاهاي اساسي ميزان سوبسيد پرداختي كاهشي (از ۲/۷۹ ميليارد ريال به ۳/۳۷ ميليارد ريال) معادل ۵۲/۰ داشته است.

سهم ۵ قلم از كالاهاي اساسي از كل سوبسيد پرداختي ۶۵-۶۸

سال

۶۳ ۶۴ ۶۵ ۶۶ ۶۷ ۶۸
درصد ۹۰ ۷۰ ۹۰ ۸۶ ۹۱ ۷۴

آثار اقتصادي اجتماعي حذف سوبسيد

دولت مي‌تواند باتوجه به هدفهاي مشخص خود كمكهاي اعطائي را در يك يا چند مورد و حتي تمام موارد موجود حذف يا كم كنند. تأثير حذف اين كمكهاي بستگي كامل به مورد حذف و مقدار آن دارد و برحسب اينكه حذف كمكهاي دولت مربوط به امور توليدي، توزيعي، مصرفي باشد اثرات متفاوتي روي بخشهاي مختلف اقتصادي و بازار دارد.

بطوركلي حذف سوبسيد براي يك كالا بخصوص مي‌تواند داراي اثرات چندجانبه‌اي باشد كه مي‌تواند به شرح زير باشد:

 • اثر برتوليد و توليدكنندگان
 • اثر برمصرف و مصرف‌كنندگان
 • اثر در تركيب و كل هزينه‌هاي دولت
 • اثرات اجتماعي و سياسي حذف سوبسيد
 • اثرات افزايش قيمت برتوليد و توليدكنندگان

– افزايش قيمت يك محصول لزوماً و از ديد اقتصادي نمي‌تواند موجب افزايش توليد گردد و بايد اثري برافزايش درآمد توليدكننده داشته باشد تا بتواند درتوليد موثر باشند. مثلاً افزايش قيمت توليدي يك محصول زراعي موجب بالارفتن قدرت خريد روستائيان و افزايش درآمد آنها مي‌گردد و نتيجه كه بدنبال اين افزايش درآمد قابل تصورست اين است كه افزايش درآمد آنها موجب كاهش مهاجرت روستائيان مي‌شود و دربلندمدت موجب كمتر شدن فاصله درآمد شهرنشينان و روستانشينان مي‌گردد. و هم چنين داراي اثرات منفي نيز هست.

 • افزايش قيمت مصرفي مورد حذف سوبسيد بر هزينه خانوارهاي كم درآمد اثر نامطلوب مي‌گذارد، خصوصاً اگر اين افزايش مربوط به قيمت كالاي باشد كه درشاخص هزينه خانوراها از ضريب اهميت بالاي برخوردار است.

اولين تأثير حذف سوبسيد روي بودجه بطورطبيعي كاهش هزينه‌هاي دولت است و اين مطلوب است ولي مهمتر از كاربرد درآمد ايجاد شده يا اعتبار صرف نشده از محل حذف سوبسيد است و بايستي در راههاي ضدتورمي و بويژه توليدي صرف شود درنتيجه افزايش قيمت، انگيزه لازم براي سرمايه‌گذاري و بكارگيري تكنولوژي نوين درتوليد كشاورزي بوجود مي‌آيد و به توليد بيشتر موادغذايي مي‌انجامد كه درنتيجه

تحقیق تاريخچه و بررسي عملكرد سوبسيد در ايران

نوشته تحقیق تاريخچه و بررسي عملكرد سوبسيد در ايران اولین بار در فايل مارکت - بازار فايل. پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico


 • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   
دوشنبه 24 تیر 1398  12:05 ب.ظ

تحقیق کامل در مورد بودجه

مقدمه:

پيدايش بودجه از زبان فرانسه بود كه يك كيسه چرمي بود كه به آن باجت مي‌گفتند بودجه عبارت است از برنامه‌ريزي مالي يك حكومت (جامعه) براي آينده.

اگر بخواهيم عمر بودجه بدانيم تقريباً مي‌توان گفت كه عمر آن كمتر از صدسال است به مرور زمان كه زندگي اجتماعي بيشتر شد و انسانها تشكيل جوامع را دادند و حكومت‌ها شكل گرفتند درنتيجه هرحكومت مي‌بايست يك حاكم داشته باشد كه اين حاكم دو وظيفه مهم داشت كه عبارتند بودند از:

 • تأمين امنيت و عدالت درجامعه ۲- حفظ حدود و ثفور و مرزهاي آن جامعه

انجام اين دو وظيفه هزينه‌هاي نسبتاً زيادي داشت كه اين هزينه‌ها از محل املاك و مست برنامه‌ريزي مالي غلات حاكم تأمين مي‌شد اما به مرور زمان كه جوامع پيشرفت كردند اين هزينه‌ها بيشتر شد و ديگر حاكم نمي‌توانست اين هزينه‌ها را تأمين كند كه دراين موقع انبرنامه‌ريزي ماليديشمندان سياسبرنامه‌ريزي ماليي ماليات را به عنوان يكي از راههاي تأمين درآمد دولت پيشنهاد كردند و سيستم حكومت به سيستم حكومت سرمايه‌داري تبديل شد. دراين زمان وظايف حكومتها از دومورد قبلي به چندين وظيفه تبديل شد كه عبارت بودند از: آموزش، بهداشت، جاده، تأمين اجتماعي، تهيه نيرو، ارتباطات، آب، برق و غيره.

انجام اين وظايف هزينه‌هاي زيادي داشت درصورتي كه حكومت درآمد زيادي نداشت يعني نيازهاي و مخارج زياد بود ولي درمقابل درآمد و منابع كم بود و درنتيجه اين مسئله باعث به وجود آمدن بودجه شد كه دراين جا كار بودجه عبارت بود از برنامه‌ريزي به طوري كه به نحو احسنت از اين منابع استفاده شود. زماني كه ماليات به عنوان راه براي تأمين درآمد بكار گرفته شد بعضي‌ها با اين امر مخالفت كردند به اين دلايل:

 • كم شدن قدرت خريد ۲- كم شدن مصرف

۳- كم شدن توليد

ولي به تدريج و به مرور زمان متوجه شدند كه ماليات بهترين راه از ميان راههاي پيشنهادي براي تأمين درآمد دولت است.

تعريف بودجه:

بودجه داراي تعاريف بسيار زيادي است كه اين تعاريف با گذشت زمان بيشتر و بهتر و تكميل‌تر شدند.

تعريف اوليه بودجه: بررسي دخل و خرج دولت

قانون محاسبات عمومي كشور چهارتعريف از بودجه ارائه كرده است كه جديدترين آن كه درتاريخ ۱/۶/۱۳۶۶ تصويب شده است عبارت است از:

بودجه كل كشور برنامه‌هاي دولت است كه براي يك سال مالي تهيه و حاوي پيش‌بيني درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار و برآورد هزينه‌ها براي انجام علمياتي كه منجر به نيل سياستها و هدفهاي قانوني مي‌شود و از سه قسمت به شرح زير تشكيل مي‌شود:

 • بودجة عمومي دولت كه شامل اجزاي زير است:

الف ـ پيش‌بيني دريافتها و منابع تأمين اعتبار

ب ـ پيش‌بيني پرداختهايي كه توسط درآمدها درسال مربوطه مي‌توانند انجام شوند.

 • بودجه شركتهاي دولتي و بانكها شامل پيش‌بيني درآمدها و ساير منابع
 • بودجه موسساتي كه تحت عنواني غير از عناوين فوق در بودجه منظور مي‌‌شود.

انواع بودجه:

 • بودجه برنامه‌اي ۲- بودجه دستگاهي

بودجه برنامه‌اي:

 بودجه‌اي كه درآن ملاك اعتبار دادن و مبناي دادن اعتبار برنامه‌ها هستند كه به هربرنامه مقداري اعتبار تخصيص مي‌شود.

بودجه دستگاهي:

مشخص كردن بودجه به طور مجزا براي هر وزارتخانه‌اي را بودجه به صورت دستگاهي گويند كه نحوة كار بدين شكل است كه دستگاهها درهرناحيه‌اي براساس ابلاغ بودجه، بودجه‌اي را براي سال آينده پيش‌بيني مي‌كنند و سپس در مركز استان كارشناس بودجه، بودجه تمام نواحي و خود مركز را جمع‌آوري مي‌كند و به مجلس مي‌فرستد.

عناصر بودجه:

يكسري موضوعات متشابه كه درتمامي تعاريف بودجه ديده مي‌شوند كه عبارتند از:

 • پيش‌بيني: چون بودجه مربوط به آينده است.
 • بودجه فقط مخصوص دولت نيست: چون بخش خصوصي نيز مي‌تواند برنامه‌ريزي داشته باشد.
 • بودجه فقط به صورت دستگاهي نيست: مثلاً دركشور ما به صورت برنامه‌اي است.
 • زمان بودجه لزوماً يك سال نيست: مثل برنامه‌هاي توسعه چندساله كشورها
 • تصويب بودجه جزء تعريف بودجه نيست: بلكه يكي از مراحل است.

عوامل بودجه:

 • درآمد ۲- هزينه

دولت ابتدا درآمد خود را مشخص مي‌كند و سپس با توجه به ميزان درآمدش اعتبارات دستگاهي مختلف را تصويب مي‌كند كه در كشور ما بيشتر درآمد ازطريق فروش نفت است و بودجه به عنوان يك ترازو است كه اعتبارات را به عمليات تبديل مي‌كند.

روشهاي كلي تأمين درآمد دولت:

 • درآمد حاصل از ماليات

۲- استقراض (قرض گرفتن): اوراق مشاركت، وام گرفتن

۳- عمليات بانكي: درآمد مالي و پولي، انتشار اسكناس

 • خالصه‌جات: كشاورزي، صنعتي، خدماتي

 

 • درآمد حاصل از ماليات:

امروزه اكثر كشورها تلاش مي‌كنند بيشتر درآمد خود را از طريق ماليات كسب كنند چون بعضي از اقتصاددانان معتقداند كه هرچه ميزان بيشتري از درآمد دولت از راه ماليات باشد بيانگر پيشرفته‌بودن آن كشور است.

 • درآمد حاصل از استقراض:

دولتها نيز مانند اشخاص دربعضي مواقع جهت تأمين درآمد خود اقدام به دريافت وام مي‌كنند توجه كنيد كه وام‌گرفتن براي دولت درآمد نيست بلكه منبع تأمين اعتبار است زيرا كه ناشي از بدهي است.

 • درآمد حاصل از عمليات بانكي:

دراين روش دولت از طريق انتشار اسكناس و همچنين دريافت بهره از طريق عمليات بانكي براي خود درآمد كسب مي‌كند كه البته لازم است جهت جلوگيري از بروز مشكلات اقتصادي از قبيل كم ارزش شدن پول تجزيه و تحليل درستي از اوضاع و احوال اقتصادي به عمل آيد.

 

۴) درآمد حاصل از خالصه‌جات:

اين نوع درآمد، درآمدي است كه دولت از طريق فعاليتهاي كشاورزي، صنعتي و خدماتي كه انجام مي‌دهد به دست مي‌آورد.

انواع درآمدهايي كه دولت كسب مي‌كند از لحاظ چگونگي خرج:

۱- درآمد عمومي            ۲- درآمد اختصاصي

 

درآمدهاي عمومي دولت:

اين درآمدها درماده ۱۰ قانون محاسبات عمومي تعريف شده‌اند كه عبارتند از درآمدهايي كه به وسيله دستگاههاي اجرايي وصول مي‌شوند و به خزانه دولت واريز مي‌گردند و مي‌توانند به وسيلة‌ همة دستگاهها خرج شوند كه عبارتند از:

 • ماليات
 • نفت و گاز
 • انحصارات و مالكيت‌هاي دولتي
 • درآمد حاصل از ارائه خدمات و فروش كالاها به وسيله دولت
 • درآمد حاصل از دريافت اصل وام و بهرهايي كه دولت اعطا مي‌كند
 • درآمد حاصل از سرمايه‌گذاري در داخل و خارج كشور
 • درآمدهاي حاصل از سودسهام شركتهاي دولتي و ساير درآمدها

درآمدهاي اختصاصي:

درآمدهايي كه به وسيله بعضي از دستگاهها وصول مي‌شوند و به وسيله همان دستگاهها پس از واريز به خزانه مصرف مي‌شوند.

اعتبارات:

ما در بودجه اعتبارات را درچهار فصل و بيست ماده هزينه داريم. چهارفصل عبارتند از:

 • هزينه هاي پرسنلي ۲- هزينه‌هاي اداري

۳- هزينه‌هاي سرمايه‌اي         ۴- هزينه‌هاي اقتصادي

انواع اعتبارات در بودجه:

۱- اعتبارات جاري              ۲- اعتبارات عمراني

اعتبارات جاري:

اعتباراتي كه همه ساله وجود دارند و وضعيت دستگاه را به صورت موجود حفظ مي‌كنند.

اعتبارات عمراني:

اعتباراتي كه وضعيت موجود دستگاه را تغيير مي‌دهند و ظرفيت جديدي را براي جامعه ايجاد مي‌كنند و باعث توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي مي‌شوند.

چگونگي دريافت اعتبارات:

دستگاههاي دولتي به دوصورت اعتبارات خود را دريافت مي‌كنند.

 • به طورمستقيم از مركز تهران يعني خزنه‌داري كل به صورت اعتبار ملي مثل دانشگاهها
 • ازطريق استان و به صورت بودجه و اعتبارات استاني از خزانة معين يعني ادارة كل دارايي كه اين نوع بودجه با نظارت سازمان مديريت و برنامه‌ريزي تهيه مي‌شود.

مراحل بودجه:

الف ـ تهيه، تنظيم و پيشنهاد         ب ـ  تصويب بودجه

ج ـ اجراي بودجه             و ـ نظارت براجراي بودجه

مراحل الف و ج توسط دولت (قوة اجرائيه) انجام مي‌شوند و مراحل ب و و توسط قوة مقننه (مجلس) انجام مي‌شود.

قوانين متداول دربودجه:

 • قانون محاسبات عمومي ۲- قانون برنامه و بودجه

۳- برنامه‌هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي

الف) تهيه و تنظيم و پيشنهاد بودجه:

بودجه در دستگاههاي مختلف بوسيله كارشناسان، براساس ابلاغ بودجه‌اي كه به وسيلة رئيس جمهور (يا معاونينش) داده مي‌شود تنظيم مي‌شود كه دراين ابلاغ سياستهاي كلي دولت يادآوري شده است و اين بودجه بعد ازتنظيم به ستاد بودجه مي‌رود.

چگونگي ابلاغ بودجه:

ابلاغ ابتدا به دستگاه مركزي آن در تهران است فرستاده مي‌شود و سپس اين دستگاه ابلاغ را به استانها و استانها ابلاغ را به ناحيه‌ها مي‌فرستند.

ستاد بودجه:

معمولاً درفصل بودجه هر وزارتخانه‌اي اقدام به تشكيل ستادي به نام ستاد بودجه مي‌كند كه اعضاي اين ستاد به وسيلة وزير انتخاب مي‌شوند و همچنين يك نماينده از سازمان مديريت و برنامه‌ريزي دراين ستاد شركت مي‌كنند كه مدت كار اين ستاد كمتر از يك سال است كه كار اين ستاد بررسي بودجه ادارات كل باتوجه به ابلاغ بودجه‌اي كه مشخص‌كنندة چگونگي بودجه‌بندي سال مربوطه است، مي‌باشد مثلاً اينكه آيا بودجة تنظيم شده با برنامه سوم توسط اقتصادي، اجتماعي، و فرهنگي مغايرتي ندارد؟

پس از اينكه بودجه در ستاد بودجه بررسي شد بودجه وزارتخانه تهيه، تنظيم و تأييد مي‌شود و به امضاي وزير مربوطه مي‌رسد و سپس به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي فرستاده مي‌شود.

تحقیق کامل در مورد بودجه

نوشته تحقیق کامل در مورد بودجه اولین بار در فايل مارکت - بازار فايل. پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico


 • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   
دوشنبه 24 تیر 1398  12:05 ب.ظ

تحقیق در مورد سهام (بورس)

مقدمه

رونق اقتصادي و افزايش سطح درآمد ملي در چند سال اخير از طرفي باعث بالارفتن سطح مصرف و در نتيجه رونق واحدهاي توليدي و اقتصادي و از طرف ديگر، موجب فزوني ميزان پس انداز خانواده ها و رونق سرمايه گذاري شده است. تعادل نسبي بازار و مهار تورم، باعث شده كه سرمايه ها از حوزه دارايي هاي مشهود مانند طلا و اتومبيل به سمت دارايي هاي مالي نظير سپرده گذاري در بانك ها و خريد اوراق بهادار و سهام سرازير شود. بدين ترتيب سرمايه گذاري در فعاليت سودده اقتصادي و توليدي،‌خود باعث بالا رفتن سطوح درآمدي و قدرت خريد شده و از طرفي افزايش تعداد فعاليت واحدهاي توليدي و خدماتي،‌منجر به عرضه محصولات و خدمات بهتر و رقابتي تر گشته است.

آشنايي با نهادهايي كه در چرخه رونق اقتصادي از اهميت بالايي برخوردارند، براي همگان مفيد است. از آن جهت كه اين آشنايي باعث مي گردد تا سرمايه ها براستي در جايگاه خود به گردش درآيد و فرصتها بدرستي در دسترس همگان قرار گيرد. آشنايي با بازار بورس سهام و كالا از جمله مهمترين اين موارد است. بورس اوراق بهادار به عنوان بازار سازمان يافته و متشكل، گردش سرمايه و سهام و اوراق بهادار را تسهيل مي نمايد. بسياري از پس اندازها و سرمايه ها ، مستقيماً از طريق صاحبان سرمايه يا غيرمستقيم از طريق بانك ها، شركت ها و صندوق هاي سرمايه گذاري در نهايت در اين بازار به گردش درآمده و در فعاليت هاي اقتصادي مشاركت مي نمايند.

بورس كالا نيز بازار يكپارچه و سازمان يافته اي است كه در آن خريداران و فروشندگان، توليدكنندگان و مصرف كنندگان، دلالان و معامله گران به گردش و داد و ستد كالا كمك كرده، در نتيجه قيمت ها به تعادل رسيده و ريسك و مخاطره موجود در بازار، هم براي توليدكننده و هم براي مصرف كننده نهايي به حداقل مي رسد.

 

سرمايه گذاري

 • سرمايه
 • بازار سرمايه
 • سرمايه گذاري
 • انواع سرمايه گذاري
 • ريسك و بازده
 • بورس

با شروع زندگي جمعي انسانها،‌علم اقتصاد پا به عرصه وجود نهاد. آنجا كه هر فرد يا خانواده در ازاي كار و خدمت يا عرضه كالا و محصول، پاداش و مزدي مي ستاند. كشاورزي كه گندم مازاد بر مصرفش را عرضه مي كرد، مي توانست ديگر اقلام مورد نياز خود را دريافت نمايد. در واقع كشاورز دريافته بود كه اگر بخواهد به تنهايي كليه مايحتاج خود را تأمين نمايد، ناچار است به كيفيت پايين دست ساخته هاي خود قانع باشد و حتي مجبور شود دست از بعضي از نيازمندي هايش بشويد.

شايد جزء اولين يافته هاي انسان در زندگي جمعي بود كه مي توانست به جاي آنكه خودش نخ بريسد، پارچه ببافد، كشاورزي و گله داري كند، به شكار برود و … ، از آنجا كه در موقعيت بهتري براي كشاورزي بود (مثلا زمين كشاورزيش در كنار رودخانه قرار داشت يا خاك آن حاصلخيزتر بود)، با كيفيت بهتر و مقدار بيشتري محصول توليد كند و اجازه دهد ديگراني كه در موقعيت بهتري براي شكار هستند براي خودشان و او شكار كنند. بنابراين كافي است او محصولات خود را با شكار، پارچه و دام همسايگان خود معاوضه نمايد. اين نوع مبادله كالا به كالا كه داد و ستد پاياپاي ناميده مي شود، پايه و اساس تمامي داد و ستدهاي امروزي است.

اين نوع معامله با وجود سادگي، مشكلاتي نيز دارد. عرضه كننده كالا بايد همان موقع معامله را پاياپاي كند. در صورتي كه شايد كالاي طرف مقابل را نه در اين زمان بلكه حتي در فصل ديگر احتياج داشته باشد. دامنه اين نوع معاملات از لحاظ زماني و مكاني نيز بسيار محدود است، چرا كه نه شكار شكارچي تا فصل دروي گندم سالم مي ماند و نه كشاورز مي تواند محصول خود را براي مبادله به شهرهاي دوردست بفرستد.

چنين بود كه كالاي كمكي سومي وارد داد و ستدهاي پاياپاي شد كه تا حد زيادي مشكلات را برطرف مي نمود. كالاي استاندارد و مورد قبول همگان، داراي ارزش تقريباً ثابت و قابل اتكا، با توانايي بالا براي مبادله با هر نوع كالا و خدمات و قابل حمل و نقل و ذخيره و نگهداري، طلا و مسكوكات آن. با اتكا به اين كالاي كمكي كه اكنون پول نماينده آن است،‌طرف ديگر تمامي داد و ستدها جاي خود را به آن دادند. كشاورزي كه كالايي براي عرضه دارد، در يك طرف بازار كالاي خود را با پول معاوضه مي نمايد و در طرف ديگر بازار همان پول را به ازاي پارچه و دام مورد نياز خود مي پردازد. اكنون مقياسي همگاني و قابل فهم وجود دارد كه تمامي كالاها و خدمات را با آن بسنجند.

اكنون مي توان پول را به جاي هر كالا يا خدماتي ذخيره و پس انداز كرد، به شهر ديگري برد و هر جا و هر زمان كه نياز باشد به كالا و يا خدماتي ديگر تبديل نمود. ميزان پول نزد هر كس قدرت خريد او رانشان مي دهد. پس انداز پول به معني ذخيره توانايي خريد كالا و خدمات است.

سرمايه

با پيچيده تر و گسترده تر شدن كارها و خدمات و تخصصي تر شدن آنها، ديگر بسختي مي توان انتظار داشت كه كسي به تنهايي بتواند خود اقدام به تأسيس واحدي جهت انجام آن كار يا ارائه خدمات نمايد. پر واضح است كه با وجود واحدهاي بزرگ و پرتوان،‌اگر كسي به تنهايي چنين اقدامي نمايد، توان رقابتي كافي نخواهد داشت. راه حل اين مشكل در ايجاد بنگاههاي اقتصادي شراكتي است. بدين معني كه صاحبان ايده و متخصصان از يكسو و صاحبان سرمايه و پول از سوي ديگر گرد هم مي آيند و با تشريك مساعي و شراكت در سود و زيان ،‌بنگاهي تأسيس مي كنند تا در جهت كار يا خدمت مورد نظر فعاليت نمايد. بدين ترتيب يك شركت تأسيس مي شود، شركتي كه هر مؤسس آن سهمي از مالكيت شركت را به خود اختصاص داده است و در سود و زيان مجموعه به اندازه سهمش سهيم است. يك شركت مي تواند به روشهاي گوناگون تأسيس و راه اندازي شود (شركت با مسئوليت محدود، شركت سهامي خاص،‌شركت سهامي عام يا … ).

آنگونه كه شرح داده شد، سرمايه ركن اساسي تشكيل و تأسيس هر فعاليتي است. صاحبان سرمايه با مشاركت صاحبان ايده و تخصص،‌اقدام به تأسيس واحدهاي تجاري،‌صنعتي يا خدماتي مي كنند. اين شراكت منجر به تشكيل كارخانه ها، كارگاهها و شركتهاي بازرگاني و خدماتي مي گردد. فعاليت آغاز مي شود و واحد تأسيس شده به سوددهي مي رسد و يا احياناً زيان ده مي شود.

اكنون صاحب سرمايه اگر تصميم بگيرد كه در تأسيس بنگاه اقتصادي ديگري مشاركت نمايد، ممكن است مجبور شود مقداري يا تمام سرمايه مصرف شده در بنگاه پيشين را بازپس گيرد. به عبارتي ديگر، از سويي سرمايه اي وجود دارد كه در تأسيس يك واحد اقتصادي بكار رفته است و صاحب آن سرمايه نقداً آنرا در دست ندارد. اما اين فرد احساس م يكند كه مي تواند با در دست داشتن اين سرمايه ،‌كار و فعاليت جديدي را پايه گذاري نمايد. از سوي ديگر، فرد ديگري كه صاحب سرمايه است مي خواهد آنرا در فعاليتي با مشخصات موردنظرش سرمايه گذاري كند. كافيست اين دو با هم آشنا شوند و در مورد مبلغ،‌شرايط پرداخت و مشخصات ديگر به توافق برسند. آنگاه سرمايه نخست جاي خود را به سرمايه دوم مي دهد و در بنگاه ديگر عامل توليد كار و فعاليت و ارزش افزوده مي گردد.

بازار سرمايه

سرمايه در يك اقتصاد مدرن خود كالايي قابل معامله و نقل و انتقال است. سرمايه ركن اساسي بازار و عامل حركت و پويايي در نظام بين المللي است. اصل حركت اقتصادي جوامع را سرمايه و گردش آزاد آن تشكيل مي دهد. پيامد سرريز سرمايه در هر جايي، ايجاد كار و اشتغال و پويايي و نهايتاً درآمد و توان اقتصادي و رفاه مي باشد.

اصولاً دو تفكر براي كنترل گردش پول و درآمد وجود دارد. تفكر اول مبتني بر اقتصاد بسته دولتي است. در اين تفكر، با طرد سرمايه داري و بازار آزاد و رقابت ناشي از آن، سعي در متمركز كردن كليه فعاليتها در دست نظام دولتي مي گردد. دولت به نمايندگي از طرف ملت كارخانه تأسيس مي كند، واحد تجاري و صنعتي ايجاد مي كند و كارگر و كارمند و مدير و رييس را از طرف خود به كار مي گمارد. درآمد حاصل از فروش يا خدمات بنگاه مزبور اغلب به دولت باز مي گردد و شايد درصد كوچكي از آن تنها براي كادر مديريتي در نظر گرفته شود.

از طرفي بعضي از بنگاهها به علت نبود مزاياي اقتصادي و ديگر دلايل،‌ممكن است غير سودده باشند. اما دولت بايد به موجب دلايل استراتژيك و مصالح ديگر، آنها را حفظ نمايد. پس با وجود سودده نبودن

نوشته تحقیق کامل در مورد سهام (بورس) اولین بار در فايل مارکت - بازار فايل. پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico


 • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   

تحقیق مجموعه قوانين و مقرارات بورس اوراق بهادار

مقدمه

بورس اوراق بهادار ، بازار خاصي است كه حد آن داد و ستد اوراق بهادار توسط كارگزاران بورس، مطابق قانون تأسيس بورس اوراق بهادار انجام مي گيرد

شرايط مناسب هر فعاليت قانونمند در گرو حضور مجموعه قانوني منسجم و متناسب با آن كه با طرح مقرارات جديد ابعاد تازه تري براي فعاليت پديد آورد يا ابهام هاي قانوني موجود را برطرف سازد از اين رو گاه مراجعه به مجموعه هاي مطول اما پراكنده قانوني، نشان مي دهد كه چگونه قانون گذار با پاره اي پيش بيني هاي هوشمندانه بستر قانوني مناسب براي تكوين و تداوم فعاليت هاي نو بنياد را پديد آورده است.

قانون تأسيس بورس اوراق بهادار

مادة ۱٫ تعاريف زير، ازلحاظ اين قانون معتبر است.

۱) بورس اوراق بهادار، بازار خاصي است كه در آن داد وستد اوراق بهادار، توسط كارگزاران بورس، طبق اين قانون انجام مي گيرد.

۲) اوراق بهادار، عبارت است از سهام شركتهاي سهامي، واريزنامه هاي صادراتي و اوراق مشاركت [۱]و اوراق قرضه صادر شده از طرف شركتها و شهرداريها و مؤسسات و ابسته به دولت و خزانه داري كل، كه قابل معامله و نقل و انتقال باشد.

۳) كارگزاران بورس، اشخاصي هستند كه شغل آنها دادوستد اوراق بهادار است و معاملات در بورس منحصراً توسط اين اشخاص انجام مي گيرد.

۴) فهرست نرخها، سندي رسمي است كه  به منظور مشخص كردن اوراق معامله شده و تعداد آنها و قيمتهايي كه دادو ستد اين اوراق به آن قيمتها انجام يافته است، تنظيم و اعلان مي شود.

مادة ۲٫ اركان بورس، عبارت است از : شوراي بورس، هيأت پذيرش اوراق بهادار، سازمان كارگزاران بورس، هيأت داوري بورس.

مادة ۳: شوراي بورس، از اعضاي زير تشكيل مي شود:

۱)دادستان كل كشور يا معاون او

۲) رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران يا قائم مقام او

۳) معاون وزارت اقتصاد[۲]

۴) خزانه دار كل

۵) رئيس كانون بانكها يا نماينده او[۳]

۶) رئيس اتاق صنايع و معادن ايران يا نمايندة او

۷) رئيس اتاق بازرگاني تهران يا نمايندة او[۴]

۸) رئيس هيأت مديرة بورس

۹) سه نفر شخصيت مالي و اقتصادي، به پيشنهاد وزراي دارايي و اقتصاد و تصويب هيأت وزيران، براي مدت سه سال، با امكان تجديد انتخاب آنان.[۵]    

۱۰) رياست شوراي مزبور به عهدة رئيس كل بانك مركزي ايران و در غياب او، به عهدة قائم مقام بانك مركزي خواهد بود.

مادة ۴: وظايف شوراي بورس، به قرار زير است:

۱) تصويب آيين نامه ها و مقررات لازم براي اجراي اين قانون

۲)نظارت در اجراي اين قانون و آيين نامه هاي مربوط و اعزام نمايندة ناظر در هيأت مديره و هيأت پذيرش

۳)تعيين يك نمايندة اصلي و يك نمايندة علي البدل براي عضويت در هيأت داوري

۴) تجديد نظر نسبت به تصميمهاي هيأت مديره، طبق مادة ۱۰ و نسبت به تصميمات پذيرش اوراق بهادار، طبق مادة ۷ اين قانون

تبصرة ۱- نمايندگان شوراي بورس، كه براي چهار سال انتخاب مي شوند، براي اجراي قوانين و مقررات نظارت مي كنند و مي توانند در جلسات هيأت مديرة بورس و در جلسات هيأت پذيرش اوراق بهادار حضور يابند و نظر مشورتي خود را اظهار كنند و نيز مي توانند نسبت به تصميمات متخذه درهيأتهاي مزبور اعتراض كنند و اعتراضات خود را به شوراي بورس تسليم نمايند.

تبصره ۲- شوراي بورس، حداكثر ظرف يك ماه ازتاريخ اعتراض، به موضوع رسيدگي مي نمايد و در صورتي كه تصميمات متخذه از طرف هيأت مديره يا هيأت پذيرش را مخالف قوانين و مقررات تشخيص دهد، نسبت به لغو آنها اقدام خواهد كرد.

مادة ۵: هيأت پذيرش اوراق بهادار، هيأتي است كه به منظور اخذ تصميم نسبت به رد يا قبول اوراق بهادار در بورس يا حذف آنها،تشكيل مي شود.

اين هيأت از اشخاص زير تشكيل مي گردد:

۱)رئيس هيأت مديرة بورس يا قائم مقام او

۲)قائم مقام رئيس كل بانك مركزي ايران

۳)يك نفر كارشناس به نمايندگي كانون بانكها[۶]

۴)يك نفر كارشناس به نمايندگي اتاق بازرگاني تهران[۷]

۵)يك نفر كارشناس به نمايندگي اتاق صنايع و مهادن ايران

۶)دو نفر حسابدار خبره به انتخاب شوراي بورس

عضويت اشخاص مذكور در بندهاي ۳و۴و۵ مستلز تأييد شوراي بورس مي باشد. رياست هيأت پذيرش، با قائم مقام رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران خواهد بود.

تبصره- مدت مأموريت اعضاي هيأت پذيرش به استثناي اشخاص مذكور در بندهاي ۱و۲ اين مادة، سه سال است. ولي درپايان سال اول، دو نفر از اعضاي مذكور در بندهاي ۳و۴و۵و۶ به قيد رعه، و در پايان سال دوم، سه نفر ديگر از عضويت هيأت خارج مي شوند و جانشين آنان تعيين مي گردد.

تجديد مأموريت اعضاي هيأت پذيرش بلامانع است، ليكن هيچ يك از اعضاي هيأت پذيرش به استثناي اشخاص مذكور

[۱] – به موجب بند ب تبصرة ۸۵ قانون برنامه پنجساله دوم، مصوب ۲۰/۹/۱۳۷۳، و قانون نحوه انتشارات اوراق مشاركت ، مصوب ۳۰/۶/۱۳۷۶

[۲] – معاون وزير امور اقتصادي و دارايي

[۳] – كانون بانكها در سال ۱۳۵۸ منحل گريده است.

[۴] – بندهاي ۶و۷ ادغام گرديدند.

[۵] – وزارت اقتصاد و وزارت دارايي، ادغام گريده اند.

[۶] – كانون بانكها، به موجب قانون سال ۱۳۵۸، مصوب شوراي انقلاب، منحل گرديد.

[۷] – بندهاي ۴و۵ ادغام گرديده اند.

تحقیق مجموعه قوانين و مقرارات بورس اوراق بهادار

نوشته تحقیق مجموعه قوانين و مقرارات بورس اوراق بهادار اولین بار در فايل مارکت - بازار فايل. پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico


 • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   

تحقیق بررسي انواع ابزارهاي مالي در بازارهاي مالي جهان جهت جذب سرمايه هاي مردمي و رشد اقتصادي

فصل اول :

نوآوريهاي ابزاري

۱-۱) مقدمه:

وجود ابزارهاي مالي گوناگون و متنوع در بازار مالي. انگيزش و مشاركت بيشتر مردم را در تأمين منابع مالي فعاليتهاي اقتصادي درازمدت به همراه مي‌آورد. تنوع ابزارهاي مالي از نظر تركيب ريسك و بازده و ماهيت سود و شيوه مشاركت در ريسك گروههاي مختلفي را به سوي خود مي‌كشاند. مطالعة سير تاريخي بازار مالي در كشورهاي پيشرفته و توسعه يافته نشان مي‌دهد كه اين كشورها همواره سعي كرده‌اند كه با انجام نوآوريهاي مالي در زمينة ابزارهاي مالي گونه‌ها و زمينه‌هاي بكارگيري ابزارهاي مالي را گسترش دهند و از اين طريق سرمايه‌هاي بيشتري را جذب كنند. شناخت اين ابزارهاي جديد مي‌تواند ما را در توسعه هر چه بهتر بازار مالي كشورمان ياري رساند و بدين ترتيب رشد و توسعة اقتصادي را تسهيل و تسريع بخشد. همانطور كه در فصل اول اشاره گرديد بهترين شكل تأمين مالي سرمايه‌گذاريهاي درازمدت. از محل پس اندازها و نقدينگي بخش خصوصي و از طريق بازار مالي محقق مي‌شود. بازار مالي در هدايت پس اندازهاي كوچك به سرمايه‌گذاريهاي مولد. جذب پس اندازهاي راكد در توليد. اصلاح ساختار بخشهاي اقتصاد. افزايش درآمد ملي. افزايش درآمد دولت و … نقش مهمي مي‌تواند ايفا كند. دستيابي به اين هدفها مستلزم گسترش بازار مالي از طريق تنوع بخشيدن به ابزارها و نهادهاي مالي است. بديهي است نخستين گام در متنوع ساختن، دستيابي به شناخت كامل و دقيق از انواع آن است. در تحقيق پيش روي سعي شده است انواع ابزارهاي مالي موجود در بازارهاي مالي جهان اشاره شود و ضمن آن ويژگيها، زمينه‌ها، كاربرد، وجوه افتراق و اشتراك ابزارها و … تبيين شود.

ابزارهاي مالي جديد كه بواسطة نوآوري‌هاي ابزاري ايجاد گرديده‌اند از لحاظ تنوع و تعداد بسيار وسيع و گسترده هستند بنابراين در اين تحقيق سعي خواهد شد ابزارهاي اصلي و بيشتر كاربرد پذير معرفي و بررسي گردند. بدين منظور ابتدا ابزارهاي نوين معرفي شده در سيستم بانكي معرفي مي‌شوند و سپس انواع ابزارهاي مالي منتشر شده در بازارهاي اوليه يا ثانويه سيستم مالي بررسي مي‌گردند.

۱-۲) ابزارهاي مالي نوين در سيستم بانكداري

۳-۲-۱) حسابهاي ويژه جاري:                           Special checking Account

اين نوآوري مالي در سيستمهاي بين سالهاي ۶۰-۱۹۳۵ رخ داد. تا قبل از جنگ جهاني بانكهاي تجاري فقط براي بنگاههاي تجاري واحدها و مؤسسات دولتي و افراد ثروتمند، حساب جاري فراهم مي‌كردند. در آن دوره بخش عمده‌اي از جمعيت فقير بودند و توانايي پرداخت حداقل مقدار براي باز كردن حسابهاي جاري (در سال ۱۹۳۰ حداقل مقدار موجودي تقريباٌ معادل ۰۰۰/۱۰ دلار امروز بود) نداشتند و از سوي ديگر افراد عايد بيشتر خريدهايشان را بصورت نقد انجام مي‌دادند. اما پس از جنگ جهاني با رشد و افزايش درآمد و خريدهاي افراد، انجام معاملات نقدي با مشكلات مختلف روبرو گرديد و به همين دليل ميل شديدي در بين افراد براي انجام پرداختهاي خود بوسيلة چك (Check) ايجاد گرديد. همين امر باعث گرديد در اواسط دهه ۱۹۵۰ براي اولين بار برخي از بانكها حسابهاي جاري كه سقف موجودي نداشت را افتتاح كنند و بدليل استقبال بيش از حد مردم در مدت زمان كوتاهي اين گونه حسابها در سراسر جهان گسترش يافت.

۱-۲-۲) گواهي سپرده certificate of deposit: CDs

پس از جنگ جهاني دوم بانكها سهم خود را از بازار مالي بطور قابل ملاحظه‌اي از دست دادند بطوريكه در بين سالهاي ۶۰-۱۹۴۶ سهم بانكها از وجوه مؤسسات مالي خصوصي از ۵۷ درصد به ۳۹ درصد كاهش يافت و سهمشان از بازار مؤسسات سپرده‌گذاري از ۸۲ درصد به ۶۲ درصد كاهش پيدا كرد. دليل عمدة كاهش سهم بانكها تأكيد بيش از حد آنها بر روي سپرده‌هاي ديداري demand deposity بود. اين سپرده‌ها كه همانند حسابهاي جاري كنوني عمل مي‌كردند در طول دوران جنگ توسط مردم مورد استقبال قرار گرفت زيرا در طول جنگ: ۱) اقلام خريد كمياب بود.

۲) اكثر بنگاهها از مسير اقتصادي بعد از جنگ نامطمئن بودند و ترجيح مي‌دادند نقدينگي نگهداري كنند.

۳) نرخ بهره در طول جنگ پايين بود.

اما با پايان يافتن جنگ و تغيير شرايط اقتصادي اين دلايل منتفي گرديد و نتيجتاٌ سپرده‌هاي ديداري با عدم استقبال شديدي مواجه گرديدند.

بانكها در جستجو راه حل براي اين مشكل ابتدا سپرده‌هاي بلندمدت بهره دار را معرفي كردند، اما اين گونه سپرده‌ها نيز با عدم استقبال مواجه گرديد زيرا بنگاهها ترجيح مي‌دادند كه تراز پولي موقتشان را در اوراق بهادار كوتاه مدت كه مي‌توانستند به راحتي در فرصت كوتاهي بفروشند، نگهداري كنند در حاليكه سپرده‌هاي بلندمدت بهره دار بايستي تا موقع سر رسيد و يا حداقل ۳۰ روز از تاريخ سپرده‌گذاري نگهداشته شوند، تا بدانها سود تعلق گيرد.

در سال ۱۹۶۱ بانك شهري [City Bank] (اولين بانك ملي شهر نيويورك) گواهي سپردة بانكي را منتشر كرد. گواهي سپرده اوراق بهاداري هستند كه داراي تاريخ سر رسيد و نرخ بهرة مشخص هستند. از آنجا كه بازدة اين گواهي‌ها بر اساس نرخ بهره بانكي است معمولا نرخ بهره بيشتر نسبت به ساير اوراق قرضة كوتاه مدت دارند و به همين دليل به سرعت مورد استقبال عموم مردم و بنگاهها قرار گرفت. مشتريان مي‌توانستند اين اسناد را تا هر وقت تمايل داشتند نگهدارند و در صورت نياز به خود و ديگري بفروشند.

اين گواهي‌ها و اسناد به سرعت و در زمان اندكي گسترش يافت و همكنون انواع مختلف اين گواهي‌ها در سطح جهان وجود دارد. بوسيلة اين گواهي‌ها سپرده‌گذاران به ابزاري مناسب و با درجة نقدينگي بالا دست پيدا مي‌كنند و از سوي ديگر بانكها نيز مي‌توانند منابع مالي مورد نياز خود را بدست آورند.

گواهي سپرده بانكي بر اساس معيارهاي مختلف قابل طبقه بندي است. بر اساس مؤسسات منتشر كنندة اين اسناد مي‌توان به چهار نوع گواهي سپردة بانكي اشاره كرد:

۱) گواهي سپردة منتشر شده توسط بانكهاي داخلي

۲) گواهي سپردة منتشر شده به پول داخلي ولي خارج از كشور تزريق شده. بعنوان مثال بانكهاي اروپايي نوعي گواهي سپرده به دلار منتشر مي‌كنند و در اروپا به فروش مي‌رسانند. (Euro CDs يا Euro dollar CDs)

۳) گواهي سپردة منتشر شده توسط بانكهاي خارجي فعال در كشوري (Yankee CDs) به پول داخلي همان كشور

۴) گواهي سپردة منتشر شده توسط مؤسسات پس انداز وام و بانكهاي پس انداز (thrift CDs)

همچنين گواهي سپرده‌ها به دو دسته گواهي سپردة قابل معامله (Negotiable CDs)

و گواهي سپردة غير قابل معامله (Non Negotiable CDs) تقسيم مي‌گردند. منظور از گواهي سپردة قابل معامله، گواهي‌هايي هستند كه قابليت فروش در بازارهاي ثانويه را قبل از تاريخ سر رسيدشان دارند و گواهي سپردة غير قابل معامله گواهي‌هاي هستند كه اين قابليت را ندارند و بايستي از تاريخ سر رسيد در دست خريدار اوليه باشد.

گواهي سپرده از لحاظ جريان درآمد آن نيز به دو دسته تقسيم مي‌گردد: گواهي سپرده‌هايي كه به آنها بهره تعلق مي‌گيرد كه اين بهره بصورت ماهانه يا فصلي يا سالانه توسط كوپنهاي مجزا و يا در انتهاي سر رسيد اسناد پرداخته مي‌گردد. اين گونه گواهي سپرده تا سال ۱۹۷۷ بصورت نرخ بهرة ثابت [Fixed-coupon Interst Rote CDs) منتشر مي‌شدند، اما از اين سال به بعد با افزايش نرخ بهره و بي ثبات شدن آن ريسك نگهداري اين اسناد افزايش يافت و لذا باعث كاهش تمايل خريد اين اسناد گرديد. در اين سال نوعي گواهي سپرده با نرخ بهرة متغير [rariable rate CDs] يا [Floating Rate of CDs] منتشر گرديد. در اين نوع اسناد نرخ بهره به شاخص ديگري وابسته است و با تغيير شاخص مذكور نرخ بهره نيز تغيير مي‌كند، بعنوان مثال نرخ بهره به شاخص قيمت مصرف كننده يا حداقل نرخ بهره‌اي كه بوسيلة بانك مركزي تعيين مي‌شود وابسته مي‌گردد.

نوع ديگر گواهي سپرده از لحاظ جريان درآمدي گواهي سپردة بدون بهره [Zero coupon rate CDs] است كه اولين بار در سال ۱۹۸۱ منتشر گرديد. به اين گونه اوراق هيچگونه نرخ بهره‌اي تعلق نمي‌گيرد ولي با تخفيف (به قيمت كمتر از ارزش اسمي) بفروش مي‌رسد و نرخ بازده آن بستگي به تفاوت بين قيمت خريد و ارزش اسمي آن كه در تاريخ دريافت مي‌شود، دارد.

در نهايت مي‌تواند انواع گواهي سپرده را بر اساس مدت سررسيد آنها به صورت بلندمدت، ميان مدت و كوتاه مدت تقسيم بندي كرد. بازدة گواهي سپرده به سه عامل بستگي دارد:

۱) ميزان اعتبار بانك منتشر كننده

۲) تاريخ سررسيد گواهي‌هاي سپرده

۳) ميزان عرضه و تقاضاي گواهي‌هاي سپرده

۳-۲-۳) براتهاي وعده دار Bankers acceptances

براتهاي وعده دار. اسنادي هستند كه توسط افراد خاص در وجه بانك كشيده مي‌شود و بانك مي‌پذيرد در سر رسيد نهايي مبلغ مندرج در آنرا بدون هيچ قيد و شرطي بپردازد. اين براتها در اثر معاملاتي از قبيل: واردات و صادرات كالا از كشور، معاوضه كالا بين دو بنگاه در داخل يا خارج از كشور ايجاد مي‌گردند. اين براتها در بازار پول (كوتاه مدت) قابل خريد و فروش است و توسط بانكهاي مختلف منتشر مي‌گردد.

۱-۲-۴) كارتهاي اعتباري: Credit Cards

كاربرد فناوري‌هاي ارتباط الكترونيكي در بخش بانكداري، براي اولين بار در سيستم‌هاي پرداخت بين بانكي و با استفاده از سيستم پرداخت Fed wire شروع گرديد. در سال ۱۹۱۸ در آمريكا، ۱۲ بانك فدرال رزرو حساب‌هاي بانكي خود را با بكارگيري سيستم تلگراف اجاره‌اي به هم متصل نموده و تسويه الكترونيكي حساب‌ها را آغاز كردند.

كاربرد اوليه ارتباطات الكترونيكي در امور مالي، يكي از ويژگي‌هاي پيشرو در ارتباطات اينترنتي را به نمايش مي‌گذارد. اين وسيله از آن جهت با اهميت است كه باعث كاهش فاصله‌ها شده است، به طوري كه، دستورالعمل‌هاي مختصر تلگرافي براي تعديل ترازهاي بانك مركزي، جايگزين ارسال فيزيكي پول و سكه گرديد. اين سيستم‌ه

 

نوشته تحقیق بررسي انواع ابزارهاي مالي در بازارهاي مالي جهان جهت جذب سرمايه هاي مردمي و رشد اقتصادي اولین بار در فايل مارکت - بازار فايل. پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico


 • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   

معرفي يك تابع مطلوبيت براي دستيابي به كيفيت Six sigma

مهندسين اغلب براي رسيدن به سطح بالايي از روند توليدات و يا كيفيت
Six sigma ، به بهينه سازي و ارزيابي فرآيندهايي مي‌پردازند كه داراي ويژگي هاي كيفي متعددي هستند. توابع فعلي كيفيت در عين اينكه مي‌توانند در تحقق بخشيدن به اهداف چند گانه موثر واقع شوند داراي نقاط ضعفي نيز هستند. يكي از اين نقاط ضعف و محدوديت ها اين است كه توابع فعلي نمي‌توانند توضيح روشني براي اثر مشترك ميانگين و پراكندگي كيفيت داشته باشند. به همين دليل مهندسين كه هنگام توليد محصولات، از اين توابع استفاده مي‌كنند يا نمي‌توانند به محصولات مورد نظر خود برسند و يا در صورت توليد اين محصولات، آنها را با صرف هزينه‌هاي اضافي بدست مي‌آورند. در اين مقاله تابع مطلوبيتي مطرح شده است كه فاقد اين نقاط ضعف است. اين تابع پيشنهادي قادر است با توجه به فرضياتي كه در مبحث Six sigma مطرح است « محصول موثر » [۱] را تخمين بزند.

همچنين بهتر از توابع ديگر مي‌تواند ميزان تغييرات را توجيه كند. براي آنكه متوجه شويد اين تابع پيشنهادي تا چه اندازه مي‌تواند به شما در رسيدن به سطح بالاتري از كيفيت كمك كند و در ارزيابي دقتي قابليتهاي فرآيند ياري‌تان نمايد مثالي دربارة جوش‌كاري قوسي براي شما ارائه داده‌ايم.

توجه: yield به معني بازده نيز هست اما در اين متن در همه جا اين كلمه به صورت
«محصول» ترجمه شده است.

ما معتقديم هنگامي‌كه داده‌هاي مربوط به پراكندگي در دسترس شما قرار دارد بهتر است از اين تابع مطلوبيت براي تسهيل بخشيدن به بهينه‌سازي چند معياري استفاده كنيد.

Copyright @ 2003 john wiley & sons , Ltd

كلمات كليدي:

بهينه‌سازي چند معياري             multicriterion optimization :

روش سطحي جواب                      respanse surface methodologh :

طراحي نيرومند ـ طراحي درست و صحيح                 robust design :

۱ ـ مقدمه

مهندسين هنگام طراحي محصولات يا فرآيندها، پارامترهاي طراحي رابه گونه‌اي طراحي مي‌كنند كه منجر به تركيب مناسبي از ويژگي‌ها يا معيارهاي كيفي  بشود. براي مثال در جوش‌كاري قوسي، مهندس هنگام توليد قسمت خاصي از يك محصول، بايد سرعت حركت و زاوية‌ مشعل جوشكاري را به گونه‌اي تنظيم كند كه ميزان گودافتادگي، تحدب و زمان چرخه، مطلوب شود. هدف روش‌هاي سطحي جواب يا RSM ها، مدل‌سازي ويژگي‌هاي فرآيند است به طوري كه بتوان هنگام بهينه‌سازي فرآيند ازاين مدل‌ها بهره گرفت.(براي اطلاع بيشتر به           Box & Draper ، Khuri & cornell و Myers & Montagomery رجوع كنيد). اين نوع مدل سازي مستلزم تجربه است. هر فردي با استفاده از RSM ها مي‌تواند مدل‌هايي را دربارة ويژگي‌هاي فرآيندي كه درحال مطالعه‌اش است ايجاد كند و ميزان تغييرپذيري فرآيند را تخمين بزند. در كنار اين مدل‌ها بايد با استفاده از اطلاعاتي كه قابل حصول هستند اهداف خاص را مشخص كرد. بطوري كه پس از بهينه‌سازي اين اهداف،‌‌ آن چيزي كه حاصل مي‌شود واقعاً يك محصول مطلوب باشد.

توابعي كه مجموعه‌اي از ويژگي‌ها را به يك هدف خاص تبديل مي‌كنند توابع مطلوبيت نام دارند و به صورت  نوشته مي‌شوند. منابعي كه دربارة توابع مطلوبيت وجود دارند عبارتند از: castillo و همكارانش، Derringer  ، Derriger & suich ، Harrington ، kim& Lin توجه داشته باشيد توابع مطلوبيت معمولاً دربارة بستة ] ۱ و۰  [قرار دارند.

اولين توابع مطلوبيت توسط هارينگتون (Harrington) مطرح شدند. وي توابع توان دار را براي محاسبه مطلوبيت‌هايي در نظر گرفت كه با معيارهاي فردي۱  همراه بودند و استفاده از از ميانگين هندسي را براي ارزش‌گذاري اين معيارها و محاسبة مطلوبيت كل در نظر گرفت. Derringer  ، Derriger & suich ، فرم‌هاي توابعي و طرح‌هاي ارزش‌گذاري به متد هارينگتون را مورد انتقاد قرار دادند زيرا به اعتقاد آنها اين فرم‌ها و متدها بيش از اندازه سخت بودند. در عوض، اين افراد مجموعه توابعي را معرفي كردند كه به كمك آنها مي‌شود ارزش هدف۲ را در هر منطقه‌اي بين مشخصات محصول قرار داد. براي ايجاد سهولت در كار، castillo و همكارانش مطلوبيت معيارهاي فردي ذكر شده توسط Derringer را بسط و توسعه دادند. اين عمل بسيار سودمند بود زيرا باعث شد مهندسين و طراحان مبتني بر گراديان (gra dient – based) هنگام بهينه‌سازي توابع مطلوبيت عملكرد بهتري داشته باشند. kim و Lin توابع قبلي را كه دربارة‌ مطلوبيت وجود داشت مورد انتقاد قرار دادند زيرا به اعتقاد آنها اين توابع به وابستگي بين yi حساسيت داشتند همچنين توابع اصلاح شده‌اي را براي معيارهاي فردي پيشنهاد دادند كه به كمك آنها مي‌توان خطاهاي احتماعي RSM را پيش‌بيني كرد. اخيراً روش‌هاي     Six sigma و مفاهيم طراحي مربوط به آن تأثير بسزايي بر روي طراحي فرآيندها دارند.

هدف Six sigma اين است كه ورودي‌هاي  را به گونه‌اي تعيين مي‌كند كه ميانگين و واريانس ويژگي‌هاي طراحي منجر به ايجاد درصد بالايي از واحدهايي شوند كه با ويژگي طراحي مطابقت داشته باشند (حتي زماني كه فرآيند به طور پيش‌بيني نشده‌اي تغيير كند).

بنابراين مفهوم «مطلوبيت» در طراحي محصول الزاماً به معناي كنش متقابل بين ميانگين و واريانس ويژگي‌هاي خاص است. مهمترين ايرادي كه از تعريف قطعي استاندارد       Six sigma مي‌توان گرفت اين است كه استاندارد عموماً بر حسب يك معيار كيفي واحد تعريف شده است (رجوع شود به Harry). انگيزه‌ي مهمي‌كه باعث شده است تابع مطلوبيت جديدي در اين مقاله مطرح شود اين است كه بتوان تعريف گسترده‌اي از كيفيت Six sigma ارائه داد و اين استاندارد را به گونه‌اي تعميم داد كه معيارهاي چندگانه را نيز در برگيرد. به طور كل ممكن است بعضي از معيارها؛ مشخصات محصول همخواني نداشته باشند و برخي ديگر مربوط به هدفي بشوند كه محصول يا فرآيند به خاطر آن طراحي شده است هدف، بدست آوردن تابع مطلوبيتي است كه بعد از حل آن مشخص شود كه آيا طراح محصول يا فرآيند به سطح كيفي Six sigma رسيده است يا خير.

به طور خلاصه، تحقيقاتي كه بر روي توابع مطلوبيت صورت گرفته است منجر به ايجاد توابع مطلوبيت انعطاف‌پذيري شده است: توابعي كه اجازه مي‌دهند تكنيك‌هاي تحقيقاتي gradient – based (مبتني بر گراديان) عملكرد خوبي داشته باشند و نيز باعث مي‌شوند وابستگي‌هايي كه به دليل كمبود اطلاعات به وجود مي‌آيند تأثير كلي بر روي تصميم‌گيري داشته باشند اما اين توابع و روش

[۱] Effective yield

۱ individual criteria

۲ target value

معرفي يك تابع مطلوبيت براي دستيابي به كيفيت Six sigma

نوشته معرفي يك تابع مطلوبيت براي دستيابي به كيفيت Six sigma اولین بار در فايل مارکت - بازار فايل. پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico


 • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   

تحقیق ضرورت استاندارد و شرايط آن

مقدمه

كيفيت مطلوب كالا و انجام صحيح خدمت از زمان آشنايي انسان با كميت و خواص اشياء همراه او بوده است. تا زماني كه توليد، دستي و غير ماشيني و با استفاده از ابزارهاي سنتي انجام مي گرفت. تعيين كيفيت و تشخيص آن كار چندان مشكلي نبود و پي بردن به كيفيت توليد و خدمت با استفاده از حواس پنجگانه ميسر بود اما با پيشرفت علوم، تكنولوژي، افزايش جمعيت، بالا رفتن ميزان مصرف، ضرورت توليد انبوه و در نتيجه جايگزين شدن ماشين به جاي انسان و ابزار دستي، ديگر سنجش كيفيت با استفاده از حواس پنجگانه و بدون داشتن آزمايشگاه و ابزار و توانائي هاي فني امكان پذير نبود و در نتيجه ايجاد تشكيلاتي را به همين منظور در كشورهاي مختلف جهان من جمله جمهوري اسلامي ايران مطرح مي سازد.

تاريخچه

گذشته از پيشرفت تاريخي غير مدون استاندارد در ايران اولين تشكيلات مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران با تصويب قانون اوزان و مقياس ها در سال ۱۳۰۴ به لحاظ ضرورت تعيين ويژگي ها و نظارت بر كيفيت كالاهاي صادراتي و وارداتي، ايجاد يك تشيكلات رسمي مورد توجه قرار گرفته و هسته اوليه تشكيلات سازماني مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به صورت اداره اي از وزارت بازرگاني وقت شكل مي گيرد. در سال ۱۳۳۹ با تصويب قانون تأسيس مؤسسه استاندارد ايران، اين مؤسسه كار خود را در چهار چوب هدف ها و مسئوليت هاي تعيين شده آغاز مي نمايد. مؤسسه در سال ۱۳۴۳ به عضويت سازمان بين المللي استاندارد ISO در آمده و اين عضويت تا به امروز شكل به مؤثري ادامه دارد به گونه اي كه در بيش تر كميته هاي فني بين المللي حضور فعال داشته و دبيرخانه بين المللي كميته هاي فني زير در ايران مستقر است.

 • دبيرخانه كميته هاي فني زير در ايران مستقر است

۲- دبيرخانه كميته فرعي واژه شناسي اطلاعات و اسناد

۳-دبيرخانه كميته فني شرينده ها ( مواد فعال سطحي)

موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران علاوه بر عضويت در سازمان بين المللي استاندارد با سازمان هاي زير همكاري دارد:

۱- … كميسيون بين المللي الكتروتكنيك

۲- … سازمان بين المللي اندازه شناسي

۳- عهد نامه راجع به دفتر بين المللي اوزان و مقياس ها

۴- انجمن جهاني سازمان هاي تحقيقات صنعتي و تكنولوژي

مهمترين وظايف و مسئوليت هاي اداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتي يزد

۱-تعيين، تدوين و نشر استانداردهاي ملي به عنوان تنها مرجع رسمي كشور باستثناي مواد داروئي ( تدوين استانداردهاي داروئي به عهده وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي مي باشد، تدوين استانداردهاي انرژي هسته اي به سازمان انرژي اتمي واگذار گرديده است و جهت هماهنگي بهتر كارها وجود آمار دقيق استانداردها بايد تماماً ثبت ملي شوند كه اين كار بر عهده مؤسسه استانداردي مي باشد.)

۲- انجام تحقيقات كاربردي به منظور تدوين استاندارد. بالا بردن كيفيت كالاهاي توليد داخلي، كمك به بهبود روش هاي توليد و كارآيي صنايع

۳- ترويج استاداردهاي ملي

۴- نظارت بر اجراي استاندارد هاي اجباري به منظور تأمين ايمني و سلامت جامعه و حفظ منافع مصرف كننده و توليد كننده

۵- كنترل كيفيت كالاهاي صادراتي مشمول مقررات استاندارد اجباري و جلوگيري از صرور كالاهاي نامرغوب به منظور فراهم نمودن امكان رقابت با كالاهاي مشابه خارجي و حفظ بازارهاي بين المللي.

۶- كنترل كيفيت كالاهاي وارداتي مشمول مقررات استاندارد اجباري به منظور حمايت از مصرف كنندگان و توليد كنندگان داخلي و جلوگيري از ورود كالاهاي نامرغوب خارجي

۷- ترويج سيستم بين المللي يكاها SI به عنوان سيستم رسمي اوزان و مقياس ها در كشور و كالبيرده كردن وسايل سنجش ( با سلول هاي ثابت سنگين، با سلول هاي بسيار سبك، وسايل توزين سبك، ترازوهاي مرغي، ديجيتالي و عقربه اي)

۸- آزمايش و تطبيق نمونه كالاها با استاندارد مربوط اعلام مشخصات و اظهار نظر مقايسه اي و صدور گواهي نامه هاي لازم

۹-تأييد صلاحيت شركت ها و مؤسسات بازرسي كننده داخلي و خارجي ( سررويانس) و بازرسي كالا در مبدأ.

۱۰- انگ گذاري و تعيين عيار فلزات گرانبها

۱۱- تأييد صلاحيت مسئولين كنترل كيفيت كارخانجات توليدي

۱۲- نظارت برسلوهاي شارژ گاز مايع و توزيع گاز مايع

« اهداف استانداردها»

ترفيع منافع جامعه

توسعه تجارت

انتقال و توسعه فن آوري

نحوه شكل گيري استانداردها

برآيند حقوق آگاهانه و منافع منصفانه طرفهاي ذينفع تفاهم جمعي، كه به تصويب سازمان رسمي آن نيز برسد.

 

 

 

 

 

 

 

استانداردهاي ملي

ويژگي هاي كيفي، مشخصات عمل كردي و يا ايمني محصول كه با توجه به شرايط اقتصادي و تكنولوژي كشور و ملحوظ داشتن آخرين اطلاعات و دستاوردهاي فني براساس ضوابط مشخص تنظيم مي شود. پس از تصويب در كميته هاي ملي مربوط استاندارد ملي ناميده مي شود. در حال حاضر حدود ۵۶۰۰ فقره استاندارد ملي تدوين گرديده است و تعداد زيادي از آن ها چندين بار تجديد نظر شده اند.

استاندارد اجباري

استاندارد هائيكه اجراء آنها به عرض قانون اجباري اعلام مي گردد و توليد كنندگان و عرضه كنندگان موظفند محصولات خود را منطبق با استاندارد ملي زيربط توليد و ارائه نمايند.

استاندارد تشويقي

براي محصولي كه با رعايت استاندارد ملي توليد يا عرضه گردد چنان چه اجراي استاندارد ملي مربوط اجباري نباشد پس ازكسب مجوز از موسسه مي توان از علامت استاندارد به صورت تشويقي استفاده نمود.

علامت استاندارد ايران

واحدهاي دارنده پروانه كاربرد علامت استاندارد ايران از مؤسسه، مجاز خواهند بود از علامت استاندارد ايران براي معرفي محصولات خود استفاده نمايند عدم رعايت ويژگي هاي استانداردهاي اجباري مشمول پيگرد قانوني و ابطات پروانه كاربرد علامت استاندارد خواهد بود. كاربرد علامت استاندارد ايران نشانگر تعهد توليد كننده يا ارائه كننده محصول به رعايت ضوابط و موازين و استمرار انطباق مشخصات كالا با استاندارد ملي مي‌باشد. توليد، تمركز، توزيع و فروش كالاهاي مشمول اجراي اجباري استاندارد با كيفيت پايين تر از استاندارد و يا بدون علامت استاندارد ايران ممنوع مي باشد.

علائم استاندارد

علائم استاندارد در اجلاسيه مورخه۲۳ دي ۱۳۵۸ به تصويب شوراي عالي استاندارد رسيد و همگي به استثناي يك مورد داراي كادر اصلي به صورت S است و ميتواند هم گوياي كلمه SAFETY ( ايمني) و هم علامت اختصاري STANDARD (استاندارد) باشد. طرح هاي داخل كادر نيز به نحوي با موضوع كار ارتباط دارند و طرح داخل علامت اصلي كلمه (ايران) است و در صورت وارونه نمودن علامت، نام اختصاري مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به زبان انگليسي ISIRI مشاهده مي شود.

تصاوير زير علائم استاندارد و كاربردهاي آن را نشان مي دهد:

علامت اصلي و كامل استاندارد ايران براي كالاهايي كه ويژگي هاي آنها از هر حيث با استاندارد ملي ايران مطابقت داشته باشند و همچنين بر روي گواهينامه ها، اوراق و بسته بندي كالاهاي استاندارد شده و مصنوعات مختلف بكار برده مي شود.

علامتي كه مي توان در صورت لزوم با اضافه نمودن علامت يا شكل براي مقاصد مختلف استاندارد كالاها بكار برده مي شود.

علامت استاندارد ايمني فقط براي كالاهائي كه از نظر ايمني داراي اهميت بوده و با استاندارد مربوط منطبق باشند، بكار برده مي شود.

در موارد بسيار نادر و استثنايي كه كالا از نظر فني مواجه با اشكالاتي گردد بكار برده مي‌شود.

 

علامت ويژه مصنوعات كالا با عيار ۲۲

علامت ويژه مصنوعات كالا با عيار ۱۸

علامت ويژه مصنوعات طلا با عيار ۱۴

علامت ويژه مصنوعات نقره با عيار ۹۰

علامت ويژه مصنوعات نقره با عيار ۸۴

شبكه اطلاع رساني

تحقیق ضرورت استاندارد و شرايط آن

نوشته تحقیق ضرورت استاندارد و شرايط آن اولین بار در فايل مارکت - بازار فايل. پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico


 • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   

تحقیق پيامدهاي جهاني شدن بازارهاي مالي

مقدمه:

در مسير زندگي انسان بعضي اوقات شرايطي پيش مي آيد مجبور مي شود بين « آنچه كه بود و آنچه كه از اين به بعد خواهد بود» يكي را انتخاب كند و گاهي اين شرايط پديد آمده طوري است كه انسان ناگزير است كه حتماً دست به انتخاب بزند كه ميزان صحت اين انتخابها و انطباق آن با حقيقت مي تواند عامل تعيين كننده اي براي رسيدن به كمال و سعادت انساني باشد. از طرفي درستي هر انتخابي نيز تابعي از ميزان شناختي است كه انسان از اطراف خودش و شرايط قديم و جديد دارد. مسئله جهاني شدن نيز اصطلاحي است كه خبر از پايدار شدن شرايط جديدي در عرضه روابط بين المللي مي دهد كه كشورها و بازيگران اين عرصه ناگزير به اتخاذ سياستي خواهند بود كه در بردارنده منافع آنها باشد از طرفي از ضرورتهاي توسعه هر كشوري شناخت دگرگونيهاي جهاني و شكل دادن اين دگرگونيها بر اساس خواست و منافع ملي است. نكته مهمي كه بايد به آن توجه شود اين است كه جهاني شدن واقعيت دارد و يافته ذهن بعضي نويسندگان و نظريه پردازان نيست.

جهاني شدن فرايندي است كه قابليت تبديل به فرصتي براي منافع ملي ما و تهديدي بر ضد منافع را خواهد داشت و اينكه كدام روي سكه روي دهد بستگي مستقيم به نحوه مواجهه ما با آن دارد.

مقاله حاضر سعي در ايجاد زمينه مناسب براي شناساندن جهاني شدن مالي (    Financil Globalization) و نقش حسابداري بين المللي در اين ميان دارد.

تعريف كلي جهاني شدن

برخي از صاحبنظران در تعريف پديده جهاني شدن به جنبه اقتصادي آن تاكيد ورزيده و اقتصاد واحد جهاني و پيامدهاي آن را به عنوان جهاني شدن آورده اند و برخي ديگر از انديشمندان نيز سعي كرده اند جهاني شدن را به عنوان يك مفهوم سياسي تعريف كنند، (فوكوياما) كه در كتاب ( پايان تاريخ) به جهاني شدن الگوي حكومتي دموكراسي ليبرال اشاره كرده و آن را شكل نهايي حكومت بشري قلمداد مي كند و صاحبنظران ديگر نيز به تبيين اين مفهوم در چارچوب تحولات اقتصادي ، سياسي و زيست محيطي پرداخته اند.

با مطالعه در اين زمينه در مي يابيم كه جهاني شدن در ابعاد مختلف و گوناگون نظير اقتصاد، سياست، فرهنگ…. تعريف خاص خود را دارد و يا به عبارت ديگر چون جهاني شدن به تكامل نرسيده است و تا زماني  كه رشد و حركت مداوم آن متوقف نشود نمي توان تعريف كامل و كلي ارائه داد.

جهاني شدن بازارهاي مالي هر روز توسعه بيشتري مي يابد. توسعه بازارهاي مالي بين المللي و افزايش حجم معاملات در بازارهاي خارجي و بازارهاي سرمايه يك واقعيت غير قابل انكار است. پيشرفت در فن آوريهاي ارتباطي  اطلاعاتي، آزاد سازي دربازارهاي سرمايه و ارائه ابزارهاي جديد مالي باعث تحرك بيشتر گردش بين المللي سرمايه و راهنمايي براي افزايش توسعه و كارايي در بازارهاي مالي بين المللي است.

شواهد تجربي نشان مي دهد كه مرزهاي بومي موانعي در راه جريانهاي بين المللي سرمايه محسوب مي شوند. پرتقوي سرمايه گذاران در كشورهاي صنعتي به سمت دارايي هاي بومي (Home bios puzle) بوده و پس اندازهاي ملي عمدتاً توسط صنايع ملي جذب مي شود (Feldstein Horioka paradox) از سوي ديگر ميزان جريانهاي خالص سرمايه روند افزايشي نداشته است. توسعه جهاني شدن مالي را مي توان از جنبه هاي مختلف نظير معاملات خارج تراز نامه اي  (OFF- balance) و ابزارهاي مشتقه (Derivatives) كه امكان تسهيم ريسك را بين داراييهاي اساسي فراهم آورده است، بررسي كرد.

افزايش در معاملات مالي بين المللي داراي دو بعد اساسي است:

الف) افزايش  تحرك و پويايي پس اندازها كه باعث بهبود كارايي در تخصيص منابع مي شود.

ب) اثرات معاملات بين المللي كارايي ريسك انتقال را بهبود مي بخشد. به عبارت ديگر، به واسطه توسعه معاملات ، قيمت دارايييهاي مالي در بين كشورها، به صورت هموارتري نسبت به گذشته عمل مي كند و اين شواهد دليل بر جهاني شدن بازارهاي مالي است.

چگونگي و جهت حركت و توسعه جهاني شدن بازارهاي مالي در آينده، كاربردهاي مهمي براي جهت دهي به سياستهاي پولي توسط بانكهاي مركزي دارد. به عنوان مثال، چنانچه بازارهاي مالي يكپارچه تر و جريانهاي بين المللي سرمايه فعالتر شود، سياست پولي مستقل براي تحقق اهداف بومي، آزاد سازي تحرك سرمايه و نرخهاي ثابت تسعير ارز را نمي توان به طور همزمان با هم داشت. علاوه بر اين اتخاذ سياست محافظه كارانه نيز ممكن است با مسائل جديدي در زمينه ثبات سيستم مالي به واسطه افزايش روابط بين المللي بر روي قيمت دارايي ها روبه رو شود.

مفهوم جهاني شدن مالي

قبل از آن كه به تعريف جهاني شدن بازارهاي مالي بپردازيم. ضروري است ابتدا تفاوت بين دو اصطلاح جهاني شدن بازارهاي مالي و بين المللي شدن بازارهاي مالي
(Financil internationalization) را به وضوح مشخص كنيم .

بين المللي شدن بر شرايطي دلالت دارد كه معاملات خارجي مشخصي افزايش مي يابد و جهاني شدن بر شرايطي دلالت دارد كه اقتصاد همه كشورها به خصوص بازارهاي مالي آنها آنچنان يكپارچه مي شوند كه يك بازار جهاني واحد را به وجود مي آورند. براي مثال وقتي كشوري مكانيسم واحدي را براي واردات محصولات كشاورزان به منظور حمايت از بخش كشاورزي بومي خود در نظر مي گيرد، ممكن است بين المللي شدن توسعه يابد، ولي جهاني شدن نمي تواند توسعه يابد.

حال بر اساس اين تعريف به بررسي حال و آينده جهاني شدن بازارهاي مالي
مي پردازيم.

براي طراحي مبنايي براي بحثهاي آتي، انواع جهاني شدن را توضيح مي دهيم. براي سهولت كار، ما جهاني را با دو كشور در نظر مي گيريم F و R به ترتيب نشان دهنده بازارهاي كالا و خدمات و بازارهاي مالي و انديس آن نشان دهنده كشور است. اقتصاد جهاني شدن واقعي حالتي بين بدون جهاني شدن (Nonglobalization) ، حالتي كه هم بازارهاي مالي و هم بازارهاي كالا و خدمات در حد كشور ها هستن (نمودار ۱-۱) و يا حالت جهاني شدن كامل (CompleGlobalization) حالتي كه هر نوع بازار به صورت كاملا يكپارچه است. (نمودار ۱-۲)

از آنجا كه تحرك دارايي هاي مالي نسبت به كالا و خدمات براي جهاني شدن بيشتر است، مي توانيم حالتي را تصور كنيم كه جهاني شدن ابتدا در بازارهاي مالي روي دهد
( نمودار ۳-۱)

به هر حال به نظر مي رسد كه رابطه بسته اي بين جهاني شدن بازارهاي مالي و بازارهاي كالا و خدمات وجود دارد. به طوري كه توسعه در جهاني شدن بازارهاي مالي باعث تحرك در بازارهاي كالا و خدمات براي جهاني شدن بر عكس مي شود. علاوه بر شرايطي كه جهاني شدن بازارهاي مالي و اقتصاد واقعي (كالا و خدمات) به صورت سينرژيك توسعه مي يابد، مقداري از كالا و خدمات ممكن است به صورت يكپارچه درآيد و شرايط اقتصاد به گونه اي شود كه جهاني شدن بازارهاي كالا و خدمات قبل از بازارهاي مالي روي دهد.

 

روند جهاني شدن

روند جهاني شدن در سالهاي اخير با افت و خيزهايي همراه بوده است. براي مثال، ميزان اوراق بهادار صادر شده از ۲۲۰ ميليارد دلار در سال ۱۹۸۶ به ۵۶۹ ميليارد دلار در سال ۱۹۹۶ رسيده است. بر اساس آمار ارائه شده توسط بانك تسويه حسابهاي بين المللي (BIS) در مورد بانكداري بين المللي و فعاليتهاي بازارهاي مالي، خاص داراييهاي بانكداري بين المللي تقريباً سه برابر شده است. يعني از ۱۸۸۵ ميليارد دلار در سال ۱۹۸۶ به ۵۱۵۰ ميليارد دلار در سال ۱۹۹۶ رسيده است.

به هر حال اگر دوره مالي طولاني تري را در نظر بگيريم به وضوح مي توان نوسانات را در يكپارچگي اقتصاد در جهان مشاهده كرد. در ادامه ابتدا روند جهاني شدن بازارهاي مالي را به صورت تاريخي مرور كرده و بعد به بررسي شرايط كنوني مي پردازيم.

الف) ديدگاه درون گرايي سرمايه (Home Bias) و جريان بين المللي سرمايه:

به منظور شناسايي دامنه جهاني شدن بازارهاي مالي از لحاظ تاريخي، ابتدا مروري بر مطالعات انجام شده بر روي شاخصهاي اندازه گيري ميزان جهاني شدن بازارهاي مالي و پيامدهاي آن مي كنيم.

ب) ديدگاه درون گرايي و صنعت محوري

(Feldstein-Horioka paradox and Home Bias Puzzle)

يك موضوع جالب در

تحقیق پيامدهاي جهاني شدن بازارهاي مالي

نوشته تحقیق پيامدهاي جهاني شدن بازارهاي مالي اولین بار در فايل مارکت - بازار فايل. پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico


 • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   

پایان نامه بررسي اثرات اقتصادي الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني (WTO) بر صنعت بيمة كشور

دانشكده اقتصاد و حسابداري

پايان نامه كارشناسي ارشد

علوم اقتصادي

 

-۱) مقدمه

صنعت بيمه در جهان در حال تغيير و تحولات سريعي است و رقابت بين المللي روبه روز در اين بازار گسترش مي‌يابد. آزاد سازي و گسترش رقابت در بازارهاي بيمه، يكي از جنبه هاي مهم روند جهاني شدن است. حركت به سمت رقابت بيشتر كشورهاي مختلف را به تجديد ساختار بازار بيمه‌اي و نظام مقرراتي آن سوق مي‌دهد. اين امر توجه بيمه گران و نهادهاي نظارتي بازارهاي بيمه را به لزوم تأكيد بيشتر بر افزايش كارايي، كيفيت خدمات، تنوع بخشي محصولات بيمه اي، بهبود در ساختار عملياتي، شايسته سالاري در گزينش كاركنان و ….معطوف مي‌سازد.

امروزه صنعت بيمه از طرفي يكي از مهمترين نهادهاي اقتصادي محسوب مي‌شود و از طرف ديگر قويترين نهاد پشتيباني ساير نهاده هاي اقتصادي و خانوارها است.

صنعت بيمه مي‌تواند از منابع عمده كسب درآمد ارزي براي اقتصاد ملي نيز باشد مشروط بر اينكه از ظرفيت و توان لازم براي فعاليت در بازار بين المللي بر خوردار باشد و بتواند متناسب با تقاضاي اين بازار و با نرخهاي قابل رقابت حق بيمه به عرضة خدمات بپردازد.

چون عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني يك فرآيند بلند مدت است و كشورهاي مختلف بر اساس اهداف تجاري و سياسي خود در اين مورد تصميم گيري مي‌كنند. بنابراين شناخت آگاهانه از شرايط پذيرش در سازمان تجارت جهاني مستلزم انجام تحقيقات بيشتر است.

بر همين اساس در اين پايان نامه ضمن بررسي ومروري بر جايگاه و نقش سازمان تجارت جهاني  (WTO) در اقتصاد بين الملل، در پي بررسي اثرات اقتصادي الحاق ايران به WTO بر روي صنعت بيمه هستيم.

 

۱-۲) موضوع تحقيق:

بخش خدمات و تجارت آن در اقتصاد به دليل تأثيراتي كه بر فرآيند توليد، افزايش اشتغال و ايجاد فرصتهاي جديد شغلي دارد  از اهميت ويژه اي بر خوردار است و طي دهه هاي اخير اكثر كشورهاي پيشرفته توجه خود را به تغييرات ساختاري در اين بخش معطوف ساخته اند. با افزايش نقش خدمات در اقتصاد، بخصوص اقتصاد كشورهاي پيشرفته و پيدا شدن مزيتهاي رقابتي براي اين كشورها در دهه ۹۰ براي اولين بار بحث آزاد سازي تجارت خدمات در مذاكرات ادواري گات مطرح شد و پس از مذاكرات طولاني همزمان با تأسيس سازمان تجارت جهاني به پيدايش موافقتنامه عمومي‌تجارت و خدمات  (GATS) انجاميد كه از اول ژانويه ۱۹۹۵ لازم الااجرا گرديد. اين موافقتنامه جامعه بين المللي را به وضع روز افزون و اجتناب ناپذير موانع موجود در برابر مشاركت خارجي و حركت به سوي آزاد سازي و مقرارت زدايي در بازار بيمه اي خود متعهد كرده است. به اين ترتيب امروزه مشكل مي‌توان بازار داخلي را از رقابت بيمه گران خارجي مصون نگه داشت.

لذا با توجه به شرايط كنوني و موقعيت حساس ما، مسئله عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني به عنوان موضوعي اساسي در چارچوب سياستهاي تجاري ايران قرار مي‌گيرد.

۱-۳) هدف از انتخاب موضوع:

هدف از اين پژوهش آنست كه تأثير پيوستن ايران به WTO بر صنعت بيمه بررسي شود. به اين ترتيب كه با پيوستن به اين سازمان چه پارامترها و شاخصهايي در صنعت بيمه متأثر  خواهد شد.

۱-۴) اهميت و ارزش تحقيق

به جرأت مي‌توان گفت ورود به جامعه اقتصاد جهاني كه در آن اقتصاد  ملي بتواند از مزاياي آن استفاده كند، عضويت در سازمان تجارت جهاني است. هم چنين در حاليكه جهاني شدن فرآيند مسلط در روند تحولات جهاني است، بومي‌گرايي، محلي گرايي و منطقه گرايي نيز در حال تشديد است.( اتحاديه اروپا، آسه آن و…) در  چنين شرايطي براي برقراري ارتباط تجاري، كشور ما با محدوديت مواجه مي‌باشد. چون كشورهاي عضو WTO يا هر اتحاديه تجاري ملزم هستند در چارچوب موافقتنامه هاي سازمان و يا اتحاديه مربوط با كشورهاي ديگر به همكاري اقتصادي بپردازند. در حال حاضر بخش غالب اقتصاد جهان را خدمات تشكيل مي‌دهد. بخشهاي خدماتي و توليدي ارتباط و وابستگي متقابل و پويايي با هم دارند و با رشد و توسعه اقتصادي اهميت اين بخش به طور مستمر افزايش مي‌يابد. و در نتيجه ضرورت كه با شروع مذاكرات كشورهاي براي الحاق به سازمان تجارت جهاني ( كه ممكن است سالها به طول انجامد) به بررسي اثرات پيوستن به WTO بر بخشهاي مختلف پرداخته و راهكارها و پيشنهادات لازم ارائه گردد.

۱-۵) – كاربرد نتايج تحقيق:

نتايج اين تحقيق مي‌تواند زمينه مناسبي را براي تصميم گيرندگان صنعت بيمه در خصوص برخورد با فرآيند در حال تداوم جهاني شدن فراهم سازد. به گونه اي كه صنعت فوق با برداشتن. موانع تجاري و قانوني، خود را با آهنگ گشودن دروازه هاي اقتصاد تطبيق دهه تا خدمات بيمه اي به طور كارا و با توان رقابتي بالا در برابر عرضه كنندگان خارجي اين خدمات ارائه گردد. تنها در اين صورت است كه مي‌توان از اين پديدة جهاني به عنوان ابزاري براي توسعه اقتصادي و محركي براي افزايش توان رقابتي بازار داخلي استفاده كرد.

۱-۶) – فرضيات تحقيق

فرضيه اصلي: عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني باعث بهبود عملكرد صنعت بيمه مي‌شود.

فرضيه فرعي ۱: عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني باعث افزايش شاخص نفوذ بيمه اي مي‌شود.

فرضيه فرعي ۲: عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني باعث افزايش حق بيمه سرانه مي‌گردد.

فرضيه فرعي ۳: عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني باعث افزايش سهم بازار صنعت بيمه از بازار جهاني حق بيمه مي‌شود.

۱-۷) سابقه تحقيق:

۱- بررسي اثرات عضويت ايران در WTO بر روي صادرات فرش ، حسن ابراهيمي يزدي، دانشگاه شهيد بهشتي.

۲- ارزيابي اثرات عضويت ايران در WTO با تأكيد بر كالاهاي كشاورزي، منيژه محبي، دانشگاه علامة طباطبايي.

۳- ارزيابي امكان استفاده از توانمنديهاي صنعت بيمه ايران براي حمايت از بنگاههاي توليدي پس از ورود به WTO ، منيرالسادات ميراحسني، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات.

۱-۸) روش تحقيق:

در اين پايان نامه روش تحقيق به صورت تحليلي – توصيفي است كه بر اساس مدلهاي مبتني بر اطلاعات Panel Data و با استفاده از نرم افزار Eviews صورت گرفته است.

۱-۹) جامعه آماري:

جامعه آماري فاصله زماني (۲۰۰۳- ۱۹۹۰) را در بر مي‌گيرد و شامل ۱۰ كشور در حال توسعة عضو سازمان تجارت جهاني مي‌باشد. فاصله زماني ۲۰۰۳-۱۹۹۰ به دو دورة زماني ۱۹۹۴-۱۹۹۰ (سالهاي قبل از عضويت) و ۲۰۰۳-۱۹۹۵ (سالهاي بعد از عضويت) تقسيم شده است.

۱-۱۰)- ابزار گرد آوري داده ها:

داده ها و اطلاعات مورد نياز به روش كتابخانه اي با استفاده از منابع، اسناد، كتب، مجلات و پايان نامه ها در كتابخانه بيمه مركزي ايران، سازمان مديريت و برنامه ريزي، مؤسسه پژوهشهاي بازرگاني و چندي از دانشگاهها جمع آوري وبقيه به صورت جستجوي اينترنتي در سايتهاي علمي‌از جمله WTO و بانك جهاني گرد آوري شده اند.

۱-۱۱)- كليد واژه ها

بيمه (Insurace) عملي است كه به موجب آن يكطرف ( بيمه گذار) متعهد پرداخت مبلغي به نام حق بيمه مي‌شود و از طرف ديگر ( بيمه گر) با قبول مجموعه خطرهايي طبق موازين آماري پرداخت خسارت را در صورت تحقق خطر به عهده مي‌گيرد.

تراكم بيمه ( Insurace    density) : متوسط مبلغي است كه به طور سرانه در يك كشور صرف خريد پوششهاي بيمه اي مي‌گردد. ( حق بيمه سرانه)

شاخص نفوذ بيمه ( Insurace    penetration) : نسبت حق بيمه به توليد ناخالص داخلي را نشان مي‌دهد.

GATT     (General  agreement on tarrif and trade)

موافقتنامه عمومي‌تعرفه و تجارت.

(General agreement on trade  and services)      GATS

موافقتنامه عمومي‌تجارت و خدمات

(World trade organization) WTO   سازمان تجارت جهاني

 

بخش اول- سازمان تجارت جهاني

۲-۱-۱) مقدمه:

سازمان تجارت جهاني نهادي بين المللي است كه با قواعد تجاري بين المللي سروكار دارد. هدف اين سازمان عبارتست از تسهيل تجارت بين كشورها از طريق ايجاد شرايط منصفانه و عادلانه براي رقابت. در راستاي اين هدف، سازمان تجارت جهاني كشورها را به مذاكره براي كاهش تعرفه ها و رفع ساير موانع تجارت ترغيب كرده و از آنها مي‌خواهد قواعد مشتركي را در مورد تجارت كالاها و خدمات اجرا  كنند كه در ادامه در صفحات بعدي به طور كامل شرح داده است.

اعضاي سازمان تجارت جهاني موظفند قوانين، مقررات و رويه هاي ملي خود را كاملاً با مفاد اين موافقنامه ها هماهنگ سازند. هماهنگ شدن قواعد و مقررات كليه كشورها دربارة تجارت كالا و خدمات باعث تسهيل تجارت مي‌گردد. همچنين باعث مي‌شود كه مقررات ملي، موانعي غير ضروري براي تجارت به وجود نياورده و صادرات و واردات هيچ كشوري به وسيله ايجاد تعرفه‌هاي بالاتر و يا ساير موانع فرا راه تجارت دچار وقفه نگردد. هر چند پيوستن به سازمان جهاني تجارت ممكن است براي كشورها ضروري نباشد، ولي مزايا و فوايد نظام چند جانبه تجاري كه در سازمان جهاني تجارت و موافقتنامه هاي آن تبلور يافته است، فقط به اعضاي اين سازمان تعلق مي‌گيرد.

تجربه تلخ ناشي از مشكلات جنگ جهاني دهه ۱۹۳۰، بي نظمي‌اقتصاد بين الملل طي جنگ هاي اول ودوم جهاني و برقراري محدوديتها و موانع تجاري، تعدادي از كشورهاي جهان را در سال ۱۹۴۷ در هاوانا گرد هم آورد تا با اتخاذ سياستهاي ليبراليستي و توسعه همكاري متقابل اقتصادي و تجاري اوضاع اقتصاد بين الملل را سروسامان دهند.

۲-۱-۲) موافقتنامه عمومي‌تعرفه و تجارت ( گات)  GATT        

گات علامتي اختصاري است و موافقتنامه اي است دربارة تعادل امتيازات تعرفه اي بين كشورهايي كه بيش از ۹۵ درصد تجارت جهان به آنها تعلق دارد. گات به صورت يك موافقتنامه فراگير حاكم بر تجارت بين المللي بوده و حاوي يك رشته مقررات ناظر بر كاهش موانع تجاري تعرفه اي براي سامان بخشي به روابط تجاري و مبادله اي ميان كشورهاست ونيز عاليترين مرجع حل وفصل اختلافهاي تجاري ميان كشورهاي عضو به شمار مي‌رود.

به سخن ديگر موافقتنامة گات  سندي است مركب ار ۳۸ ماده (  اصل موافقتنامه) ، چهار فصل و  تعداد زيادي فهرست ضمائم مشتمل بر مشخصات هزاران قلم كالايي كه در طول مذاكرات هشت گانه اين سازمان از طرف كشورهاي عضو، تعرفه گمركي آنها تعديل و كاهش يافته است.

اين موافقتنامه داراي چهار فصل است و مفاد اين موافقتنامه كشورهاي عضو آن را متعهد مي‌كند كه تجارت چند جانبه اي را با  حداقل موانع تجاري بين خودشان گسترش داده و تعرفه ها و سهميه‌هاي وارداتي را كاهش داده و توافق نامه هاي امتياز تجاري را لغو كنند.

اين موافقتنامه در ۳۰ اكتبر ۱۹۴۷ بين ۲۳ كشور عمدتاً صنعتي طي قراردادي ۳۴ ماده اي به امضاء رسيد. اين موافقتنامه به عنوان قراردادي موقتي در فصل چهارم منشور هاوانا ارائه شد كه هدف اصلي آن تشكيل سازمان بين المللي بازرگاني بود. هر چند طرح تشكيل سازمان بين المللي بازرگاني كه مهم تري ركن منشور هاوانا بود هيچ گاه عملي نشد ولي گات به هدف حذف موانع تجاري و آزاد سازي تجارت بين الملل موجوديت يافت به طوريكه در سال ۱۹۹۴ تعداد ۱۲۴ كشور در آن عضويت يافتند و علي رغم تعداد اندك كشورهاي در حال توسعة عضو در بدو تأسيس آن در حال حاضر حدود دو سوم اعضاي اين سازمان را كشورهاي در حال توسعه تشكيل مي‌دهند.

۲-۱-۳) اصول اساسي گات

به منظور نيل به اهداف گات، اصول و مكانيسم هايي براي كشورهاي متعاهد و عضو به شرح زير در نظر گرفته شده است[۱]

۲-۱-۳-۱)  اصل عدم تبعيض و تعميم اصل دولت كامله الوداد (MFN) [2]

به موجب اين اصل  هرگونه امتياز، برتري و مصونيت اعطاء شده  از طرف يكي از اعضاء به عضو ديگر بدون قيد و شرط به ساير طرفهاي متعاهد تعميم داده مي‌شود، نكتة قابل توجه اين است كه در اصل مذكور چندين استثناء از جمله موارد زير مطرح شده است:

الف) در اصل ۲۴ تشكيل اتحاديه هاي گمركي و مناطق آزاد تجاري و انتظام هايي كه موقتاً در دوران انتقال اقتصادي اتخاذ مي‌گردد از اين امر مستثني شده اند. به عبارت ديگر امتيازهاي تعرفه‌اي كه برخي از كشورهاي عضو در تشكل هاي منطقه اي مانند اتحاديه هاي گمركي و يا بازار مشترك به يكديگر اعطاء مي‌كنند، شامل اصل دولت كامله الوداد نبوده و به ديگران تسري داده نمي‌شود.

ب) اصل ۳۵ مقرر مي‌دارد چنانچه دو طرف متعاهد وارد مذاكرات مربوط به تبادل امتيازهاي تعرفه اي با يكديگر نشده باشند و هر يك از آنها هنگامي‌كه به عنوان طرف متعاهد پذيرفته شده اند به اجراي اين امر رضايت نداده اند، مفاد موافقتنامه بين آن دو طرف اجرا نمي‌شود.

ج) سيستم ترجيحات تجاري تعميم يافته (G.S.P) [3] كه از اطراف كشورهاي پيشرفته فقط براي كشورهاي در حال توسعه به تصويب رسيده است و به ساير كشورهاي پيشرفته تسري داده نمي‌شود.

۲-۱-۳-۲)  اصل تثبيت و كاهش تعرفه هاي گمركي از طريق مذاكرات متوالي

در دوره هاي مختلف گات به منظور افزايش مبادلات تجاري سقف تعرفه هاي گمركي كالاها تعيين مي‌شود و از كشورهاي عضو خواسته مي‌شود تدريجاً نسبت به كاهش ميزان تعرفه هاي گمركي خود اقدام كنند.

به موجب اين اصل تعرفه هاي گمركي تنها وسيله حمايتي بوده و برقراري موانع شبه تعرفه اي و غير تعرفه اي و مقداري ممنوع است.

بنابراين حمايت از توليدات داخلي بايد صرفاً با تغيير در ميزان تعرفه هاي گمركي انجام گيرد. كشورها تعهد مي‌كنند از توسل به وضع مالياتهاي داخلي و يا مقرراتي كه امتيازات حاصل از كاهش تعرفه هاي گمركي را به صورت ديگري برقرار كند، خودداري نمايند.

اين موارد شامل برقراري موانع شبه تعرفه اي مثل سود بازرگاني و يا موانع غير تعرفه اي چون عوارض گمركي، هزينه هاي گمركي، حق ثبت سفارش، مالياتهاي داخلي و غيره است كه معمولاً در جهت حمايت از توليدات داخلي، ممانعت از ورود و مصرف كالاهاي غير ضروري و كسب درآمد بيشتر وضع مي‌گردد.

۲-۱-۳-۳) اصل مشورت

هر نوع تغيير در تعرفه هاي گمركي بايد از طريق مذاكرات متناوب، مشاوره با كشورهاي عضو صورت گيرد تا از وارد شدن خسارت به تجارت ساير كشورها جلوگيري شود. اگر اين تغييرها با مشورت انجام نپذيرد و به تجارت ساير كشورها خسارت وارد شود، كشورهاي خسارت ديده اقدامات جبراني به عمل آورند.

۲-۱-۳-۴) اصل حفاظتها

برخي از موارد از حيطة قوانين و مقررات گات مستثني شده اند. از جمله:

– تأسيس صنايع نو پا در كشورهاي در حال توسعه از اصل دوم

-عدم تعادل در تراز پرداختهاي كشورهاي در حال توسعه از اصل دوم

– جلوگيري از واردات بي رويه به منظور حمايت از صنعت داخلي از اصل دوم

– كشاورزي و ماهيگيري از وضع سهميه ها( اصل دوم)

– منسوجات و پوشاك از وضع سهميه ها ( اصل دوم)

– اقداماتي كه در رابطه با امنيت ملي، حفظ  سلامت، ايمني و اخلاق عمومي‌اتخاذ مي‌گردد از اصل دوم.

– اتحاديه هاي گمركي و مناطق آزاد تجاري از اصل دولت كامله الوداد.

– اعطاء يارانه به  كالاهاي اوليه صادراتي از ممنوعيت اعطاء يارانه به صادرات

۲-۱-۴) مذاكرات چند جانبه گات

محور اساس موافقتنامه عمومي‌تعرفه و تجارت ، گات،  بر اساس تشكيل جلسات ميان اعضاء و حصول توافقهاي دو جانبه و چند جانبه ميان كشورها بوده است و بر اساس آن از سال ۱۹۴۷ تا سال ۱۹۹۵ جلسات گات طي هشت دوره مذاكرات برگزار شده است.

[۱] – وزارت امور اقتصادي و دارايي،« تحليلي پيرامون تجارت، تجربه عملي پيوستن برخي از كشورها با گات و آثار اقتصادي الحاق ايران به آن»، تير ۱۳۷۴-

[۲] – Most-Fovoured Nation

[۳] – General system of Tariff preference

فهرست مطالب

عنوان                                           صفحه

فصل اول – كليات تحقيق

۱-۱) مقدمه……………………………. ۱

۱-۲) موضوع تحقيق ……………………… ۲

۱-۳-) هدف از انتخاب موضوع ……………… ۲

۱-۴-) اهميت و ارزش تحقيق……………….. ۲

۱-۵) كاربرد نتايج تحقيق………………… ۳

۱-۶) فرضيات تحقيق …………………….. ۳

۱-۷) سابقه تحقيق ……………………… ۴

۱-۸) روش تحقيق ……………………….. ۴

۱-۹) جامعه آماري ……………………… ۴

۱-۱۰) ابزار گردآوري داده‌ها……………… ۴

۱-۱۱) كليد واژه‌ها …………………….. ۵

فصل دوم

بخش اول: سازمان تجارت جهاني

۲-۱-۱) مقدمه………………………….. ۶

۲-۱-۲) موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت (گات) ۷

۲-۱-۳) اصول اساسي گات………………….. ۸

۲-۱-۳-۱) اصل  عدم تبعيض و تعميم اصل دولت كامله الوداد    ۸

الف

۲-۱-۳-۲) اصل تثبيت و كاهش تعرفه‌هاي گمركي از طريق مذاكرات متوالي ……………………………… ۹

۲-۱-۳-۳) اصل مشورت…………………. ۹

۲-۱-۳-۴) اصل حفاظتها……………….. ۹

۲-۱-۴) مذاكرات چند جانبه گات …………… ۱۰

۲-۱-۵) ايجاد سازمان تجارت جهاني ………… ۱۲

۲-۱-۶) تفاوتهاي گات با سازمان تجارت جهاني… ۱۲

۲-۱-۷) ساختار سازمان تجارت جهاني ……….. ۱۴

۲-۱-۷-۱) كنفرانس وزيران ……………. ۱۴

۲-۱-۷-۲) شوراي عمومي ………………. ۱۴

۲-۱-۷-۳) كميته‌ها ………………….. ۱۵

۲-۱-۷-۴) دبيرخانه …………………. ۱۵

۲-۱-۷-۵) رويه تصميم‌گيري ……………. ۱۵

۲-۱-۸) اهداف و وظايف سازمان تجارت جهاني …. ۱۶

۲-۱-۹) مذاكرات تجاري پس از تأسيس سازمان تجارت جهاني ۱۷

۲-۱-۱۰) موافقتنامه عمومي راجع به تجارت خدمات .. ۲۱

۲-۱-۱۰-۱) اقسام خدمات ……………… ۲۲

۲-۱-۱۰-۲) اختلافات ميان كالاها و خدمات … ۲۳

۲-۱-۱۰-۳) چهار شيوه معاملات بين‌المللي خدمات ۲۳

۲-۱-۱۰-۴) چگونگي اعطاي حمايت در بخشها و خدمات   ۲۴

۲-۱-۱۱) متن چارچوب موافقتنامه…………… ۲۵

۳-۱-۱۲) تعهدات كلي ……………………. ۲۶

۲-۱-۱۲-۱) رفتار دولت كامله الوداد……. ۲۶

۲-۱-۱۲-۲) شفافيت: تأسيس واحدهاي تماس و پاسخگو   ۲۷

۲-۱-۱۲-۳) تأثير متقابل صلاحيتهاي مورد نياز براي عرضه خدمات     ۲۷

۲-۱-۱۲-۴) مقررارت حاكم بر انحصارها، عرضه‌كنندگان انحصاري خدمات و ساير

رويه‌هاي بازرگاني محدود كننده ………. ۲۸

۲-۱-۱۲-۵) تعهدات آزادسازي ………….. ۳۱

۲-۱-۱۲-۶) پرداختها و انتقالات ……….. ۳۱

۲-۱-۱۲-۷) افزايش مشاركت كننده‌هاي در حال توسعه   ۳۲

۲-۱-۱۳) روند آزادسازي تجارت خدمات ………. ۳۳

۲-۱-۱۳-۱) چگونگي گنجاندن خدمات در نظام تجارت بين‌الملل    ۳۴

۲-۱-۱۳-۲) سابقه مذاكرات خدمات مالي در چارچوب موافقتنامه عمومي تجارت

خدمات …………………………… ۳۵

۲-۱-۱۳-۳) تعهدات خدمات مالي در مورد كشورهايي كه اخيراً به سازمان تجارت

جهاني پيوسته‌اند: …………………. ۳۶

۲-۱-۱۴) عضويت در سازمان تجارت جهاني …….. ۳۷

۲-۱-۱۴-۱) مشكلات پيچيدگيهاي الحاق به سازمان تجارت جهاني   ۳۸

۲-۱-۱۴-۲) نقش و وظيفه آنكتاد در پروسة الحاق     ۳۹

۲-۱-۱۴-۳) فرايند الحاق …………….. ۴۰

۲-۱-۱۵) سازمان تجارت جهاني و كشورهاي در حال توسعه    ۴۳

۲-۱-۱۶) ايران و سازمان تجارت جهاني ……… ۴۴

۲-۱-۱۶-۱) الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني     ۴

پ

۲-۱-۱۶-۲) مراحل هفت‌گانه عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني     ۴۵

۲-۱-۱۶-۳) جنبه‌هايي از تعارات حقوقي ايران، مقررات wto در صنعت بيمه ۴۸

۲-۱-۱۷) مزيتهاي عضويت در سازمان تجارت جهاني ۵۰

۲-۱-۱۷-۱ منافع حاصل از  روتين به سازمان تجارت جهاني در بخش خدمات ………………………………….. ۵۰

۲-۱-۱۸) چالشها و فرصتها در فرآيند جهاني شدن  اقتصاد  ۵۲

بخش دوم- بيمه

۲-۲-۱) مقدمه………………………….. ۵۷

۲-۲-۲) تعريف واژه بيمه…………………. ۵۸

۲-۲-۳) تعريف بيمه …………………….. ۵۸

۲-۲-۴) تعريف صنعت بيمه…………………. ۵۸

۲-۲-۵) تقسيم‌بندي انواع بيمه ……………. ۵۹

۲-۲-۶) تاريخچة بيمه …………………… ۶۲

۲-۲-۶-۱) تاريخچة بيمه در ايران ……… ۶۴

۲-۲-۶-۲) جايگاه صنعت بيمه بعد از انقلاب اسلامي    ۶۵

۲-۲-۷) نظريه بيمه و اقتصاد……………… ۶۷

۲-۲-۸) تأثير صنعت بيمه بر فعاليت اقتصاد كلان ۶۷

۲-۲-۹) تأثير بر موازنه ارزي ……………. ۶۹

۲-۲-۱۰) بيمه و ايجاد اطمينان براي سرمايه گذاري در صنايع جديد ۷۱

ت

۲-۲-۱۱) تضمين اجراي طرحهاي سرمايه‌گذاري به كمك انواع بيمه     ۷۱

۲-۲-۱۲) بيمه و صادرات …………………. ۷۲

۲-۲-۱۳) نقش پس‌اندازي بيمه………………. ۷۵

۲-۲-۱۴) مروري بر تحولات بيمه در ايران ……. ۷۷

۲-۲-۱۵) بررسي شاخصهاي ارزيابي فعاليت صنعت بيمه طي سالهاي ۱۳۸۱-۱۳۵۰ ۸۹

۲-۲-۱۵-۱) وضعيت صنعت بيمه در جهان و در مقايسه با ايران    ۹۶

۲-۲-۱۶) علتهاي اساسي عدم توسعه بيمه در ايران .. ۹۶

۲-۲-۱۷) جايگاه صنعت بيمه در تجارت الكترونيكي .. ۹۹

۲-۲-۱۸) آزادسازي و خصوصي‌سازي صنعت بيمه ….. ۱۰۰

۲-۲-۱۸-۱) خصوصي سازي چيست؟…………… ۱۰۱

۲-۲-۱۹) ملاحظات سياسي براي بازارهاي در حال توسعه ۱۰۳

بخش سوم- مطالعه موردي

۲-۳-۱) مقدمه …………………………. ۱۰۷

۲-۳-۲) تعهدات خاص …………………….. ۱۰۷

۲-۳-۳) نحوة‌ تنظيم جدول تعهدات ………….. ۱۰۸

۲-۳-۴) بررسي تعهدات سپرده شده در بخش خدمات بيمه در چند پروژة منتخب …………………………………….. ۱۰۸

۲-۳-۵) تجربه چين در آزادسازي خدمات بيمه و الحاق به سازمان تجارت جهاني ……………………………….. ۱۱۱

۲-۳-۵-۱) صنعت بيمه چين……………… ۱۳۱

۲-۳-۵-۲) بيمه گران خارجي در چين……… ۱۳۲

۲-۳-۵-۳) تأثير توافق نامه WTO بر صنعت بيمه چين  ۱۳۳

۲-۳-۵-۴) اقدامات صنعت بيمه چين براي توافنامه WTO    ۱۳۴

ث

۲-۳-۵-۵) نتيجه‌گيري ………………… ۱۳۵

فصل سوم- روش تحقيق

۳-۱) مقدمه …………………………… ۱۳۸

۳-۲) نوع و روش تحقيق ………………….. ۱۳۸

۳-۳) جامعه آماري ……………………… ۱۳۹

۳-۴) اطلاعات آماري مورد استفاده در مدلهاي Panel Data     ۱۴۱

۳-۵) مزاياي استفاده از مدلهاي Panel Data …… 142

۳-۶) روشهاي تخمين مدلهاي Panel Data ……….. 147

۳-۶-۱) اثرات ثابت …………………. ۱۴۹

۳-۶-۲) اثرات تصادفي ……………….. ۱۵۰

۳-۷) آزمون اثرات ثابت …………………. ۱۵۲

۳-۸) تصريح مدل جهت بررسي اثرات عضويت در سازمان تجارت جهاني بر روي صنعت

بيمه كشورهاي در حال توسعه ……………… ۱۵۳

تصريح مدل جهت بررسي اثرات عضويت در WTO بر روي شاخص نفوذ بيمه‌اي

در كشورهاي در حال توسعه……………. ۱۵۳

تصريح مدل جهت بررسي تأثير عضويت در WTO بر روي حق بيمه سرانه كشورهاي

در حال توسعه …………………….. ۱۵۴

تصريح مدل جهت بررسي تأثير عضويت در WTO بر روي سهم كشورهاي  در حال

توسعه از كل بازار بيمة جهاني……….. ۱۵۴

۳-۹) روش استفاده از داده‌هاي آماري مدلهاي Panel Data     ۱۵۵

۳-۱۰) خلاصه و جمع‌بندي ………………….. ۱۵۵

ج

فصل چهارم- تجزيه و تحليل داده‌ها

۴-۱) مقدمه …………………………… ۱۵۷

۴-۲) آزمون فرضيه‌ها ……………………. ۱۵۸

.. ۴-۲-۱) فرضية ‌فرعي شماره ۱……………. ۱۵۸

.. آزمون برابري عرض از مبدأها…………… ۱۵۸

.. صحت آماري تخمين ……………………. ۱۵۸

.. تجزيه و تحليل نتايج…………………. ۱۵۹

۴-۲-۲) فرضيه فرعي شماره ۲………………. ۱۶۱

.. آزمون برابري عرض از مبدأها…………… ۱۶۱

.. صحت آماري تخمين ……………………. ۱۶۱

.. تجزيه و تحليل نتايج…………………. ۱۶۲

۴-۲-۳) فرضيه فرعي شماره ۳………………. ۱۶۳

.. آزمون برابري عرض از مبدأها…………… ۱۶۳

.. صحت آماري تخمين ……………………. ۱۶۳

.. تجزيه و تحليل نتايج…………………. ۱۶۴

فصل پنجم- نتيجه‌گيري و پيشنهادات

۵-۱) مقدمه …………………………… ۱۶۷

۵-۲) نتيجه‌گيري ……………………….. ۱۶۷

۵-۳) رهنمودها…………………………. ۱۷۲

منابع و مأخذ

– منابع فارسي…………………………. ۱۷۵

چ

– منابع انگليسي ………………………. ۱۸۱

ضمائم و پيوستها……………………….. ۱۸۲

پایان نامه بررسي اثرات اقتصادي الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني (WTO) بر صنعت بيمة كشور

نوشته پایان نامه بررسي اثرات اقتصادي الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني (WTO) بر صنعت بيمة كشور اولین بار در فايل مارکت - بازار فايل. پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico


 • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   
 • تعداد کل صفحات :24  
 • ...  
 • 2  
 • 3  
 • 4  
 • 5  
 • 6  
 • 7  
 • 8  
 • ...  
آخرین پست ها

کار با اینترنت دانلود منیجر به همراه آموزش نکته ها و قابلیت ها..........سه شنبه 9 اردیبهشت 1399

تحلیل جایگاه اپل از نگاه شرکت اُمدیا..........سه شنبه 13 اسفند 1398

مشخصات گوشی های سامسونگ گلکسی S10 لایت و گلکسی نوت 10 لایت..........پنجشنبه 24 بهمن 1398

معرفی شهر زیبای بانه..........پنجشنبه 17 بهمن 1398

تفریح و سرگرمی؛ هر مناسبت یک پیامک..........سه شنبه 17 دی 1398

پاورپوینت بازار کار اشتغال و بيکاري..........پنجشنبه 10 مرداد 1398

مقاله ويژگي هاي معلم خوب..........پنجشنبه 10 مرداد 1398

مقاله مديريت كلاس و انضباط محيط كلاس..........پنجشنبه 10 مرداد 1398

مقاله راهكارهايي براي ارتقا منرلت معلمان..........چهارشنبه 9 مرداد 1398

مقاله خصوصیات یک معلم..........چهارشنبه 9 مرداد 1398

مقاله راهبردهاي پيشگيرانه انظباطی در كلاس..........چهارشنبه 9 مرداد 1398

مقاله محاسن و معایب شغل معلمی..........چهارشنبه 9 مرداد 1398

مقاله ویژه ارتقاء رتبه شغلی عالی معلمین..........چهارشنبه 9 مرداد 1398

مفهوم استعاره،نظریه و تئوری های سازمانی..........سه شنبه 8 مرداد 1398

مراحل تولید سیمان و بتن ضد آب..........سه شنبه 8 مرداد 1398

همه پستها

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic