تحقیق کامل ساختار سطحي الياف نساجي استفاده شده در امباسينگ غلتكي

چكيده :

طرح استفاده  الياف نساجي ترموپلاستيك شكل گرفته است ، كاربرد جديدي از نانو ساختارهاي سطحي يك نمونه از رول امباسينگ شكل گرفته در جايي كه يك فلز انعطاف پذير برجسته كه طرح در سطح آن برروي يك سيلندر فلزي سوار شده است با تنظيم دقيق پارامترهاي فرآيند‌، شبكه هاي دوره‌اي با جزئيات واحد زير بوده انتقال پيدا ميكند ،برروي الياف پلي استر با قطر ۱۸۰ ميكرومتر  .

كلمات كليدي : رول امباسينگ ، قالب ترموپلاستيك ، الياف نساجي .

 

۱- مقدمه :

بسياري از پيشرفت هاي تكنولوژي توليد الياف مصنوعي مبني بر توسعه ( تغيير ) در سطح الياف مي باشد [۱] در بيشتر موارد الياف پروفيلي ( سطح مقطع غير دايره‌اي ) به وسيله نازل اسپينرت ، به ايجاد يك سطح پروفيلي در طي ريسندگي ليف مي انجامد به هر حال اين تكنولوژي ۲ اشكال دارد :

 • پروفيلي شدن فقط در جهت طولي اتفاق مي افتد ( پروفيلي شدن طولي )
 • شكل پروفيلي محدود به شكل نازل اسپينرت ، ويسكوزيته مواد شكل دهندة الياف و تورم در طي الكستروژن كردن الياف مي باشد بنابراين سطح الياف نسبتاً زبر مي باشد

در نتيجه بسياري از اثرات مبني بر سطوح نانو ساختاري نمي تواند كاربردي موثر داشته باشد با توليد برجستگي هايي در موقعيت مكانيي دلخواه ( پروفيل افقي ) مشخصات مهم سطح الياف ، ممكن است در محدودة وسيعي بهبود پيدا كند (‌گسترش پيدا كند )

نمونه هاي امكان پذير عبارتند از :

 • منسوج با افزايش مساحت سطح كه قادر است ، مقدار زيادي از رطوبت را برداشت كند و توانايي خشك شدن سريع بااجاره دادن آب در چسبيدن به سطح بدون نفوذ به داخل ليف .
 • نخ با استحكام كششي بالا به وسيلة افزايش اصطكاك بين تك ليف ها
 • دستمال كاغذي ساخته شده براي كاربرد پزشكي باكنترل رشد سلول
 • اين مقاله روشي ارائه مي دهد كه چگونه الياف مي توانند داراي ساختار سطحي شوند .

با استفاده از رول امباسينگ(‌همچنين وب امباسينگ ناميده مي شود ) ( به شكل ۱ توجه كنيد )

برجستگي هاي طرح از يك غلتك منقوش بر روي سطحي از ليف كه با شكل گيري از يك مادة ترموپلاستيك در يك دماي مناسب بالاي دماي انتقال شيشه‌اي (Tg) منتقل مي شود . اين پروسه به امباسينگ داغ برروي سطح نازكي از صفحة‌پليمري براي ساخت المنت هاي نوري شباهت دارد [‍۲] يا برروي لاية‌نازك مقاوم  ترموپلاستيك در فرآيند چاپ نانو استفاده مي شود [۵-۳] و چاره‌اي براي روش هاي قطع عضو ليزري مي باشد

۲-  رول امباسينگ برروي فويل ( صفحة فلزي نازك ) و الياف :

در رول امباسينگ از سطح با مساحت هاي بزرگ ، مثلاًٌ‌ در امباسينگ داغ (‌هات امباسينگ)‌يك ساختة برجسته (‌منقوش ) برروي لاية پليمر ترموپلاستيك فشار وارد مي كند .

يك لاية‌نازك فلز قابل خم شدن برروي غلتك منقوش مورد استفاده قرار مي گيرد كه مي تواند به عنوان يك پوشش برروي سيلندرنصب شود تا كنون لاية مصرفي يك لاية نازك پليمري يا فويل يا پارچة بافته شده بوده است ‍]۶] چنانچه سيلندر دوران كند طرح از غلتك منقوش خميده به صورت مداوم برروي فويل كه به سمت شكاف دو سيلندر تغذيه مي شود ، فشار وارد مي كند . سپس تا زماني كه به سمت بيرون شيار حركت مي كند قالب مي خورد فويل وقالب ( شكل )‌در حرارت پايدار نيستند زيرا فقط وقتي كه سيلندر سخت ، داغ هست در تماس با سطح فويل مي تواند دماي پليمر در آن محل را در حدود دماي Tg بالا بياورد .

پروسه حالتي براي شكل دهي دارد كه اجازه مي دهد سطح با دوام خوب تغيير شكل دهد بدون اينكه تأثيري بروي شكل فويل داشته باشد رول امباسينگ يك پروسة مناسب براي توليد در مقياس صنعتي مي باشد در سرعت ۰٫۲۵m/sel ؟؟ فويل با ضخامت ۶۰cm توان عملياتي ۰٫۱m2/s قابل دستيابي مي باشد

آن مي تواند سطوح بزرگ را فلس دار كند و براي توليد واشرهاي زير  فرايند تركيب مجدد ( به عنوان مثال براي استفادة مرحله‌اي و تكرار امباسينگ ) و مناطق بزرگ آبكاري داراي پيشرفت مي باشد [۷٫۸]

بنابراين براي فويل ساخت الياف يك تكنولوژي مداوم ضروري مي باشد .

به هر حال يك غلتك منقوش برروي ليف استفاده مي شود كه باعث مي شود ليف كوبيده و نرم شود وتغيير شكل دهد و ساختار فقط در يك منطقة‌محدودي مي تواند انتقال پيدا كند آن منطقه‌اي كه مستقيماً در معرض غلتك برجسته قرار گرفته است (‌شكل ۲)

 

اگر قادر باشيم  اين تغيير شكل را نگه داريم مي توان با استفاده از امباسينگ توسط غلتك هايي از طرفهاي مختلف تمام محيط اطراف ليف را پوشش داد همپوشاني امباسينگ در بيشتر موارد مي تواند پذيرفته شود ، چنانچه مواد ترموپلاستيك اجازة شكل گيري مجدد بدهند چنانچه الياف بتوانند در طي پروسة  شكل گيري ، كمي در جهت موادي با طول بچرخند به عنوان مثال به وسيلة وارد كردن نيروي پيچشي در اين مورد روشي ايجاد شده است كه مي تواند تمام الياف را در مرحلة امباسينگ قادر به چرخش كند .

۳-آزمايشات

براي رول امباسينگ برروي فويل و پليمر ، بوش ( صفحة الكتريكي ) بزرگ و صاف از جنس نيكل با ضخامت تقريبي  استفاده مي شودبوش با همين ضخامت همچنين براي رول امباسينگ الياف مناسب مي باشد آنها داراي سختي كافي مي مباشند و مي توانند به دور يك سيلندر با قطر چند سانتيمتر ، خميده شوند در اين آزمايش ، بوش برروي  يك سيلندر فلزي قطر ( ۵۰mm) نصب مي شود و يك مهرة ‌فلزي پهن ثابت استفاده شده اين سيلندر از روبرو برروي يك سيلندر دوم بي شكل نصب مي شود ( شكل ۳)

توضيحات شكل ۳:

رول امباسينگ سوار شده سيلندر زيري بدون بوش نصب شده است با راهنماي  ليف ( چپ و راست ) و فشار به سمت يك سيلندر فلزي بي شكل كوچك ( بالا ) محل عبور الياف به وسيلة‌يك خط تيره نشان داده شده است .

( سيلندر بي شكل ) داغ شده و يك فن هواي داغ در صورتي كه محيط در دماي محيط نگهداشته شود استفاده مي شود و ليف از ميان يك شكاف ( شيار ) بين سيلندرها هدايت مي شود چنانچه سيلندر در حال چرخش باشد طرح از سيلندر بزرگ به صورت مداوم برروي سطح ليف انتقال پيدا مي كند زماني كه در غلتك برجستة‌امباسينگ ( شكل ۲) دماي تقريبي  به دست آيد ، براي الياف مصنوعي بسيار مناسب مي باشد براي مثال پلي استر (PET –PES Tg80-100) و پلي آميد (PA66Tg90-95, PA6Tg80-85) به هر حال كيفيت براي دماي فرآيند و فشار فقط ارزيابي‌ها را براي نصب جاري به هم مي زند .

۳-نتايج :

شكل ۴ يك رول امباسينگ الياف PES ( قطر  ۱۸۰) رانشان مي دهد كه در طرح نصب شده در شكل ۳ استفاده مي شود در نتيجه يك تيرك (‌master) ، يك بوش نيلكي با   لبه سينوسي و ۲۰۰nm عمق استفاده مي شود .

در نتيجة اصلي گزارش شده است كه :

 • رول امباسينگ اجازه مي دهد سطح الياف PES به صورت مداوم شكل بگيرد با سرعتي به مقدار دهم mm/s و دماي C°۲۱۰ شبيه به آن چيزي كه در امباسينگ داغ با يك سطح برجستة مسطح وجود دارد ساختار برجستگي هاي دوره‌اي به وضوح قابل مشاهده مي باشد
 • شكل ۴: گراف SEM از يك رول امباسينگ الياف PES
  1. مناطق طرح با قالب خميده به وسيلة‌يك فلش در سمت راست نشان داده شده است
  2. بزرگنمايي نشان داده شده و با برگرداندن سينوس لبه
  3. الگوي نشان داده شده از الياف تحت فشار

۵- نتيجه

نتايج نشان داد كه رول امباسينگ مي تواند براي ساختار جانبي سطح الياف پليمري به كار مي رود يك دماي فشاري محدودة سرعت ،؛ براي الياف ؟؟؟جنس قالب ريزي مي شود ، كه اجازه مي دهد طرح برروي الياف زمنيه  شكل بگيرد ، در حالي كه مغزي الياف فقط به صورت جزئي تغيير شكل پيدا مي كند اين مهم به دليل اينكه الياف نياز دارند شكل ماكروسكوپي و خواص مكانيكي به مراحل مختلف فرآيند الياف مربوط  هست نگه دارند و براي كاربردهاي خاص در آينده خواص فيزيكي  الياف تكي اندازه گيري خواهد شد و وضعيت فرآيند براي الياف قطرها و مواد مختلف تعيين مي شود تحقيقات زيادي لازم است براي اينكه چگونه نانوساختارها مي توانند به خوبي در اين فرآيند مداوم شكل بگيرند و چه اليافي بعد از امباسينگ بر مي گردند (ريلكس )

اگرچه نتايج حاصل هنوز در يك رژيم زير  ، است نمي تواند محدودة اصلي فرآيند را نشان دهد بنابراين چنانچه قبلاً‌اشاره شد براي ديگر فرآيندهاي تكرار پذير مي توان روي الياف مورد استفاده و رول امباسينگ تكرار شوند

فرايند هنوز براي سرعت و توان عملياتي بهينه نشده است ، هنوز در مقايسه با فرآيند رول امباسينگ روي فويل مي تواند رد سرعت هاي بسيار بالا انجام شود و مي توان انتظار داشت كه بتوان شبيه اين سرعت را براي الياف به دست آورد براي بهبود توان عملياتي ليف مي توان انجام داد امباس در ايجاد امباسينگ مداوم و دستة الياف در مسير موازي امباسينگ شوند .

براي توليد انبوه سرعت امباسينگ در چندين دهم از متر بر ثانيه مورد نياز است.

 

 

غلتك هاي امباسينگ :

قديمي ترين نوع امباسينگ براي چاپ كردن اثر برروي پارچه ، چرم مصنوعي و غيره بوده است انها عموماً از ۲ يا ۳ غلتك ساخته شده اند در ماشين دوغلتكي ، گرما ،و غلتك فلزي برجسته به صورت تلفيقي ( كنار هم ) با يك غلتك پنبه يا كاغذي كه قطر آن برابرغلتك فلزي است استفاده مي شود در ماشين سه غلتكي غلتك فلزي برجسته عموماً روي محور استيل نصب مي شود كه بين دو غلتك پنبه يا كاغذي كه قطر آن حدود سه برابر غلتك فلزي است نصب مي شود اخيراً يك امباسينگ غلتكي براي كمك به تكميل پارچه كرپ درست شده است كالاي نمونه از نقش و نگار دادن به كرپ ابريشمي واقعي بوده  عكس برداشته يم شود و سپس روي غلتك فلزي حكاكي مي شود اين طرح ممكن است به وسيلة‌امباسينگ روي پارچة كرپ خام ريون انتقال پيدا كند بنابراين طرح روي پارچه‌اي كه در عمليات بعدي كرپ ثابت نگه داشته مي شود اجرا مي شود غلتك بالايي معمولاً با طرحي كه روي صفحة كاغذ پاييني فشار مي آورد حكاكي مي شود . رطوبت  دما ، و فشار طرح كرپ را روي پارچه‌اي كه از بين غلتك ها عبور مي كند ، منتقل مي كند .

تاثیز امباسینگ روی کرپ:

منابع يك طرح موفق براي غلبه بر كرپ شدن بي قاعده ‌(‌نا منظم )  توسط امباسينگ يا غالب زدن پارچه مي باشد در اين روش يك طرح روي نخ هاي جمع شده شكل مي گيرد تا مستقيم شود آن هست بيليود كه غلتك امباسينگ كه سعي ميند در ايجاد طرح كرپ ابريشمي با يك كيفيت بالا روي سيلندر امباسينگ كه طرح به وسيلة گرما و فشار ، قبل از هر نوع عمليات‌تر روي پارچة كرپ ، انتقال پيدا مي كند .

فرآيند امباسينگ گاهي اوقات پيش كرپ گفته مي شود (Pre-Creping) اما نبايد پنداشت كه عمليات كرپ تأثير مي پذيرد و به وسيلة امباسينگ كه فقط طرح شكل با شيارهايي برروي پارچه بر جاي مي گذارد هنگامي كه طرح شكل گرفت و يكنواخت شد نتيجة نهايي بهبود مي يابد

فرآيند امباسينگ با ثبات زياد به دليل ماهيت ترموپلاستيك استات ريون مي باشد .

معمولاً طرز كار در بخار و سپس امباس در دماي ۱۲۰-۱۳۰° انجام مي شود قبل از اينكه تكه پارچه از ميان غلتك هاي امباسينگ عبور كند بهتر است از چروك بودن و تمايل به برگشتن لبه مطمئن شد مقدار كشش به كار رفته برروي وپارچه بايد فقط به اندازة براي  صاف كردن پارچه  باشد .

مراقبت مهم و ضروري براي عمليات موفقيت آميز فرآيند امباسينگ عبور كند بهتر است از چروك بودن و تمايل به برگشتن لبه مطمئن شد . مقدار كشش به كار رفته رروي پارچه بايد فقط به اندازة براي صاف كردن پارچه باشد

تحقیق کامل ساختار سطحي الياف نساجي استفاده شده در امباسينگ غلتكي

نوشته تحقیق کامل ساختار سطحي الياف نساجي استفاده شده در امباسينگ غلتكي اولین بار در فايل مارکت - بازار فايل. پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico


 • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   
چهارشنبه 19 تیر 1398  12:05 ب.ظ

تحقیق کامل اصول سايز بندي

اصول سايز بندي

 • سايز بندي لباس بچه ها در گروه هاي سني مختلف كار بسيار حساس و دقيقي است . افرادي كه اين كار را انجام مي دهند بايد رشد و نمو اندام بچه ها را در گروه هاي سني مختلف مطالعه و بررسي كنند وهمانطوري كه الگوها را با اندازه هاي بچه ها بزرگتر مي نمايند آگاهي هاي دفاعي در اين زمينه كسب نمايند توصيه مي شود به منظور كنترل وكسب مهارت روي چندين سايز كار كنيد .

مثال:

اندازه هاي داده شده زير اين سايزها بايستي كنترل شوند ، معمولاً از ۱۰۴  و ۱۱۶ و ۱۴۰ مي باشند.

روي كاغذ كه سايز بندي را انجام مي دهيد الگوي پايه بالا تنها يا يك الگوي پايه بالا تنه كه آن را بزرگتر رسم كرده‌ايد رسم كنيد .

اساس قوانين سايز بندي كه در اينجا با دست انجام مي شود كاملاً مطابق با روش بزرگ كردن الگو كه قبلاً شرح داده ايم است .

در صفحات بعدي ۵ جدول اندازه گيري اندام مربوط به ۵ گروه سني مختلف آورده شده است.

 

۱- نوزادان با بلندي تمام قد                       ۶۰ تا ۸۱

۲- كودكان با بلندي تمام قد                      ۸۶تا ۱۰۴

۳- بچه ها با بلندي تمام قد                        ۱۱۰ تا ۱۳۴

۴- نوجوانان دختر با بلندي تمام قد             ۱۴۰ تا ۱۶۴

۵- نوجوانان پسر با بلندي تمام قد               ۱۴۰ تا ۱۷۰

– اولين ستون هر جدولي نشان دهنده ميزان رشد و اندازه بدن بين هر سايز و براي هر اندازه گيري كه انجام شده مي باشد. لزومي ندارد در سايز بندي اين مورد دنبال شود فقط به اندازه هاي صحيح و مطمئن كمك مي كند و تقريباًٌ اين اندازه ها را تصديق مي كند .

– اندازه هايي كه با علامت * دنبال مي شود ، سايز بندي نامنظم و يا اختلاف بين آن سايز و سايزهاي بعدي را نشان ميدهد.

قوانين و روش و سايز بندي برروي كاغذ از كوچكترين تا بزرگترين سايز نشان داده شده است

بزرگترين سايز برروي كاغذ با خطوط نقطه چين رسم شده است .

 

جدول اندازه هاي استاندارد سايز بندي

۸۱ ۷۴ ۶۷ ۶۰   بلندي تمام قد
۱۸ ۱۲ ۶ ۳   سن ( به ماه )
        افزايش‌مجاز  
۲۰ ۵/۱۸ ۱۷ ۵/۱۵ ۵/۱ بلندي بالا تنه پشت (‌از برجستگي مهره‌پشت تا كمر )
۷/۱۷ ۲/۱۶ ۷/۱۴ ۲/۱۳ ۵/۱ بلندي بالا تنه جلو( از گودي گردن تا كمر)
*۵۰ ۴۹ ۴۶ ۴۳ ۳ دور سينه
*۵۶ ۴۸ ۴۴ ۴۰ ۴ دور كمر (‌دور شكم و دور باسن )
۵/۲۵ ۲۴ ۵/۲۲ ۲۱ ۵/۱ دور گردن
۷۵/۶ ۲۵/۶ ۷۵/۵ ۲۵/۵ ۵/۰ سرشانه
۱۹ ۱۸ ۱۷ ۱۶ ۱ كارور پشت
۱۸ ۱۷ ۱۶ ۱۵ ۱ كارور جلو
۵/۲۷ ۲۵ ۵/۲۲ ۲۰ ۵/۲ بلندي آستين
*۱۶ ۵/۱۵ ۵/۱۴ ۵/۱۳ ۱ دور بازو
۱۲ ۵/۱۱ ۱۱ ۵/۱۰ ۵/۰ دور مچ
۱۶ ۵/۱۵ ۱۵ ۵/۱۴ ۵/۰ گشادي لبه آستين ( دم دست)
۱۲ ۵/۱۱ ۱۱ ۵/۱۰ ۵/۰ بلندي فاق جلو
۳۳ ۲۹ ۲۵ ۲۱ ۴ طول فاق جلو و پشت روي هم
۴۸ ۵/۴۲ ۳۷ ۵/۳۱ ۵/۵ بلندي شلوار ( از كمر تا كف پا )
۸ ۸ ۸ ۸   بلندي باسن ( كمر تا باسن )
۲۶ ۲۳ ۲۰ ۱۷ ۳ بلندي دامن (‌كمر تا زانو )
۱۳ ۱۲ ۱۱ ۱۰ ۱ اندازه كف پا
۱۷ ۱۶ ۱۵ ۱۴ ۱ گشادوي دم پاي شلوار
۵/۱۷۴ ۱۷ ۵/۱۶ ۱۶ ۵/۰ بلندي سر
۴۹ ۴۷ ۴۵ ۴۳ ۲ دور سر
۱۵ ۱۴ ۱۳ ۱۲ ۱ گشادي دم پاي شلوار

 

 

جدول اندازه هاي استاندارد سايز بندي

۱۳۴ ۱۲۸ ۱۲۲ ۱۱۶ ۱۱۰   ۱۰۴ ۹۸ ۸۶   بلندي تمام قد
۹ ۸ ۷ ۶ ۵   ۴ ۳ ۲   سن تقريبي ( به سال )
          افزايش‌مجاز       افزايش‌مجاز  
۳۲ ۵/۳۰ ۲۹ ۵/۲۷ ۲۶ ۵/۱ ۵/۲۴ ۲۳ ۵/۲۱ ۵/۱ بلندي بالاتنه پشت‌(‌از ‌بر جستگي ‌مهرة‌پشت گردن تا‌كمر)
۲/۲۹ ۲/۲۷ ۲/۲۶ ۷/۲۴ *۴۵/۲۳ ۲۵/۱ ۲/۲۲ ۷/۲۰ ۲/۱۹ ۵/۱ بلندي بالا تنه جلو( از گودي گردن تا كمر)
۶۶ ۶۴ ۶۲ ۶۰ ۵۸ ۲ ۵۶ ۵۴ *۵۲ ۲ دور سينه
۵۷ ۵۶ ۵۵ ۵۴ ۵۳ ۱ ۵۲ ۵۰ ۴۸ ۲ دور كمر
۷۲ ۷۰ ۶۸ ۶۶ ۶۴ ۲ ۶۲ ۶۰ ۵۸ ۲ دور باسن
۱۶ ۱۵ ۱۴ ۱۳ ۱۲ ۱ ۱۱ ۱۰ ۹ ۱ بلندي باسن ( كمر تاباسن )
۲۷ ۲۶ ۲۵ ۲۴ ۲۳ ۱ ۲۲ ۲۱ ۲۰ ۱ كارور پشت
۲۶ ۲۵ ۲۴ ۲۳ ۲۲ ۱ ۲۱ ۲۰ ۱۹ ۱ كارور جلو
۳/۱۰ ۹/۹ ۵/۹ ۱/۹ ۷/۸ ۴/۰ ۲۵/۸ ۷۵/۷ ۲۵/۷ ۵/۰ سرشانه
۳۱ ۳/۳۰ ۶/۲۹ ۹/۲۸ ۲/۲۸ ۷/۰ ۵/۲۷ ۹/۲۶ *۳/۲۶ ۶/۰ دور گردن
۴۶ ۴۴ ۴۲ ۴۰ ۳۸ ۲ ۳۶ ۳۳ ۳۰ ۳ بلندي آستين
۷۵/۲۶ ۵/۲۵ ۲۵/۲۴ ۲۳ ۷۵/۲۱ ۲۵/۱ ۵/۲۰ ۱۹ ۵/۱۷ ۵/۱ سرشانه تا آرنج
*۵/۱۴ ۵/۱۴ *۱۴ ۱۴ *۵/۱۳ ۵/۰ثابت ۵/۱۳ ۱۳ ۵/۱۲ ۵/۰ دور مچ
۳/۲۰ ۷/۱۹ ۱/۱۹ ۵/۱۸ ۱۸ ۵/۰و۶/۰ ۵/۱۷ ۱۷ ۵/۱۶ ۵/۰ دور بازو
۲۲ ۲/۲۱ ۴/۲۰ ۶/۱۹ ۸/۱۸ ۸/۰ ۵/۱۷ ۲۵/۱۶ *۱۵ ۲۵/۱ بلندي فاق جلو
۶۲ ۶/۵۸ ۲/۵۵ ۸/۵۱ *۴/۴۸ ۴/۳ ۵/۴۵ ۴۲ *۵/۳۸ ۵/۳ فاق جلو و پشت روي هم
۸۴ ۸/۷۹ ۶/۷۵ ۴/۷۱ ۲/۶۷ ۲/۴ ۶۳ ۲۵/۵۸ ۵/۵۳ ۷۵/۴ بلندي شلوار (‌از كمر تا زانو
۴۵ ۴۳ ۴۱ ۳۹ ۳۷ ۲ ۳۵ ۳۲ ۲۹ ۳ بلندي دامن (‌كمتر تا زانو)
۲۹ ۲۸ ۲۷ ۲۶ ۲۵ ۱ ۲۴ ۲۳ ۲۲ ۱ دور زانو
۵/۳۱ ۳۱ ۵/۳۰ ۳۰ ۵/۲۹ ۵/۰ ۲۹ ۵/۲۸ ۲۸ ۵/۰ گشادي دم پاي شلوار
۲۳ ۲۲ ۲۱ ۲۰ *۵/۱۹ ۵/۱۰ ۱۹ ۵/۱۸ ۱۸ ۵/۰ بلندي سر
*۵۵ ۵۵ *۵۴ ۵۴ *۵۳ ۱ ۵۳ ۵۲ ۵۱ ۱ دور سر
۵۲ ۵۱ ۵۰ ۴۹ ۴۸ ۱ ۴۷ ۴۶ ۴۵ ۱ دور صورت

 

سايز بندي الگوي پايه بالا تنه جلو و پشت

 • چهار اندازة‌ زير برروي چهار كاغذ سايز بندي نمايش داده شده است .
 • نوزادان و خردسالان و كودكان
 • بچه ها
 • نوجوانان پسر يا اندازه هايي كه بدون در نظر گرفن جنسيت تعيين مي شود .
 • نوجوانان دختر

محور سايز بندي X براي خط مركزي جلو و پشت

Y براي خط كمر

۱- نوزادان خردسالان : بلندي تمام قد ۶۰ تا ۱۰۴ سانتيمتر

با وجود دشواريهاي سايز بندي در سايز  اين كار با توجه به قوانين سايز بندي با تغييراتي جزئي به آساني انجام مي شود. (‌به خطوط نقطه چين توجه كنيد )

 • خط درز پهلو : براي بلندي تمام قد ۶۰ تا ۷۴ سانتيمتر ۷۵/۰ سانتيمترگشادتر مي شود .
 • ۷۴ تا ۱۰۴ سانتيمتر
 • ۵/۰ سانتيمتر گشاد مي شود

خط كف حلقه آستين : براي بلندي تمام قد ۶۰ تا ۷۴ سانتيمتر

۱/۱ سانتيمتر بالاتر رسم مي شود

۷۴/۱۰۴ سانتيمتر

۷۵/۰ سانتيمتر بالاتر رسم مي شود .

خطهاي كارور جلو و پشت : براي همه سايزهاي ذكر شده هر سايز ۵/۰ سانتيمتر بزرگتر رسم مي شود ( به عبارت ديگر ۵/۰ سانتيمتر به خط كارور اضافه كنيد )

 • چرتهاي كارور جلو و پشت : بلندي تمام قد

۶۰ تا ۸۱ سانتيمتر

۱ سانتيمتر به طرف بالاتر خط چرت تعيين مي شود

بلندي تمام قد ۸۱ تا۸۶

۷۵/۱ سانتيمتر به طرف بالا تر تعيين مي شود

بلندي تمام قد۸۶ تا ۱۰۴

۲۵/۱ سانتيمتر به طرف بالاتر تعيين مي شود

 • خط حلقه يقه : را از خط مركزي جلو وپشت حلقه يقه ۵/۱ سانتيمتر بالاتر رسم كنيد .
 • خط حلقه يقه در سرشانه را ۵/۱ سانتيمتر بالاتر رسم كنيد .

خط حلقه يقه در سر شانه را ۵/۱ سانتيمتر گشادتر كنيد .

 • خط سرشانه : بلندي تمام قد ۶۰ تا ۸۱ سانتيمتر

نوك خط سرشانه را در حلقه آستين ۵/۱ سانتيمتر بالاتر رسم كنيد

بلندي تمام قد : ۸۱ تا  ۸۶ سانتيمتر

نوك خط سرشانه را در حلقه آستين ۷۵/۰ سانتيمتر بالاتر رسم كنيد

بلندي تمام قد : ۸۶ تا ۱۰۴ سانتيمتر

نوك خط سرشانه را در حلقه آستين ۵/۱ سانتيمتر بالاتر رسم كنيد .

 • خط سرشانه را براي سايزهاي ذكر شده ۷۵/۰ سانتيمتر امتداد دهيد .

الگوها

 

نوشته تحقیق کامل اصول سايز بندي اولین بار در فايل مارکت - بازار فايل. پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico


 • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   
چهارشنبه 19 تیر 1398  12:05 ب.ظ

سمينار کامل رفتار بيرون كشيدن نخ

عنوان سمينار:

رفتار بيرون كشيدن نخ

درس:

مكانيك پيشرفته پارچه

–  انتخاب

در انتخاب ، افراد والد ( به منظور تكثير براي نسل آينده ) انتخاب شده هستند اولين گام تابع برازندگي است هر فرد در فضاي (‌استخر ) انتخاب ، يك احتمال توليد مثل (reproduction) كه وابسته به مقدار هدف خودش و مقدار هدف بقيه افراد ديگر در فضاي انتخاب دارد را دريافت مي كند . اين برازندگي بعنوان انتخاب واقعي جلو رونده و مرحله‌اي ، انجام ميگيرد .

ابتدا بعضي از عبارتهاي خاص كه براي مقايسه طرحهاي مختلف انتخاب ، استفاده شده تعريف مي‌گردد . تعريف اين عبارت از [Bak87],[BT95]  بدست آمده است .

فشار انتخاب

احتمال بهترين فرد انتخاب شده در مقايسه با احتمال انتخاب متوسط بقيه افراد

تمايل( پايه و اساس )

قدر مطلق اختلاف بين برازندگي نرمال شده فرد و احتمال مورد انتظار توليد مثل  آن (ميانگين احتمال توليد مثل  )

محدوده

محدودة مقادير احتمال براي تعداد تكثير فرد

عدم تنوع

نسبت افراد جمعيت كه در طول فرآيند انتخاب ، انتخاب نشده اند.

قدرت انتخاب

مقدار برازندگي متوسط (مورد انتظار) جمعيت و بصورت توزيع نرمال استاندارد شده بعد از بكاربردن يك روش انتخاب

واريانس انتخاب

واريانس مورد انتظار ( ميانگين واريانس ) توزيع برازندگي جمعيت به صورت توزيع نرمال استاندارد شده بعد از بكاربردن يك روش انتخاب

 

 

۱-۳- تابع برازندگي بر اساس رتبه بندي

در تابع برازندگي بر اساس رتبه ، جمعيت مطابق با مقادير هدف دسته بندي مي شود . اين برازندگي براي هر فرد فقط وابسته به موقعيت رتبه افراد ( نه مقدار واقعي هدف ) تعيين مي گردد .

تابع برازندگي بر اساس رتبه بر مشكلات مقياس بندي تابع برازندگي متناسب ، غلبه مي كند.

(‌حالت ايستايي يا سكون : وقتي كه فشار انتخابي بيش از اندازه كوچك باشد ، يا همگرايي نابهنگام :وقتي كه جستجوي روش انتخاب در محدودة كوچكي انجام شود بنابراين بيش از اندازه سريع خواهد بود )

همچنين محدودة‌ توليد مثل محدود شده است بنابراين هيچكدام از افراد تعداد زاد و ولد اضافي را توليد
نمي كنند .

رتبه بندي يك مقياس همگن در جمعيت را معرفي مي كند و.همچنين يك روش مؤثر و ساده براي كنترل كردن فشار  انتخابي را ارائه مي دهد .

تابع برازندگي بر اساس رتبه بندي حالت قوي تر نسبت به تابع برازندگي متناسب عمل مي كند و بنابراين روش نخبه گرايا برگزيده ، است .

۱-۱-۳- رتبه بندي خطي

Nind تعداد افراد جامعه ،Pos موقعيت يك فرد در جامعه (حداقل برازندگي فرد Pos=1 و برازنده ترين فرد Pos= Nind  است ) و SP هم فشار انتخاب است مقدار برازندگي براي يك فرد بصورت ذيل محاسبه مي گردد.

(۱-۳)

در رتبه بندي خطي مقادير فشار انتخاب بين [۲-۱] خواهد بود

۲-۱-۳- رتبه بندي غير خطي

روش جديدبراي رتبه بندي با استفاده از توزيع غير خطي در [poh95] معرفي شده است استفاده از رتبه بندي غير خطي ، فشار انتخاب بيشتري رانسبت به روش رتبه‌بندي خطي ارائه مي دهد.

(۲-۳)

x ريشه معادله چند جمله‌اي ذيل مي باشد .

(۳-۳)

در رتبه بندي غير خطي مقادير فشار انتخاب بين [۱,Nind-2] خواهد بود

۳-۱-۳- مقايسه رتبه بندي خطي و غير خطي

شكل ۱-۳، رتبه بندي خطي و غير خطي را بصورت گرافيكي مقايسه مي‌كند .

 

احتمال هر فرد انتخاب شده براي توليد مثل ، به برازندگي نرمال شده ، نسبت به برازندگي كل جمعيت آن بستگي دارد .

جدول ذيل، مقادير برازندگي افراد در مقادير مختلف فشار انتخاب ، با فرض اينكه جمعيت ۱۱ نفر با هدف مينيمم كردن را نشان مي دهد .

 

۴-۱-۳- آناليز رتبه بندي خطي

در [BT95] آناليز انتخاب رتبه بندي خطي ارايه گرديده است .

قدرت انتخاب

(۴-۳)

عدم تنوع

(۵-۳)

واريانس انتخاب :

(۶-۳)

۲-۳- رتبه بندي چند منظوره ( چند تابع )

در تابع برازندگي بر اساس رتبه بندي و تناسبي ، فرض شده است كه افراد فقط يك مقدار تابع هدف رانشان مي دهند. در صورتيكه معمولاً در جهان واقعي چند مقدار (بيش از يك مشكل ) وجود دارد . بنابراين بايد چند معيار براي ارزيابي كيفيت فرد در نظر گرفته شود . فقط بر اساس مقايسه اين چند معيار ( در نتيجه چند هدف ) مي‌توان در مورد برتري يك فرد نسبت به ديگري تصميم گيري نمود .

فهرست :

۱-۳- تابع برازندگي بر اساس رتبه بندي

۱-۱-۳- رتبه بندي خطي

۲-۱-۳- رتبه بندي غير خطي

۳-۱-۳- مقايسه بين رتبه بندي خطي و غير خطي

۴-۱-۳- آناليز رتبه بندي خطي

۲-۳- رتبه بندي چند منظوره ( چند تابع )

۱-۲-۳- رتبه بندي پارتو

۲-۲-۳- دستيابي هدف يا روش عدم تساويها

۳-۲-۳- اشتراك

۴-۲-۳- اطلاعات بيشتر درمورد بهينه سازي چند منظوره

۵-۲-۳- برآيند مجموع وزن دار شده يا عددي كردن چند منظوره

۳-۳- انتخاب چرخ دولت

۴-۳- نمونه گيري كلي تصادفي ( داراي تغيير در مواقع مختلف )

۵-۳- انتخاب محلي

۶-۳- انتخاب برشي ( كاهشي )

۱-۶-۳- آناليز انتخاب برشي

۷-۳- انتخاب مسابقه‌اي ( رقابتي )

۱-۷-۳-آناليز انتخاب مسابقه‌اي

۸-۳- مقايسه طرحهاي انتخاب

۱-۸-۳- پارامتر انتخاب و قدرت انتخاب

۲-۸-۳- عدم تنوع و قدرت انتخاب

۳-۸-۳- واريانس انتخاب و قدرت انتخاب

 

نوشته سمينار کامل رفتار بيرون كشيدن نخ اولین بار در فايل مارکت - بازار فايل. پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico


 • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   

تحقیق کامل صنايع پوششي و خرده فروشي رقابت جهاني

صنايع پوششي و خرده فروشي : رقابت جهاني

۱-۳- مقدمه

ATMA و NIFT سازمانهايي كه حمايت مالي اين سمينار را بر عهده داشتند، در بروشور خود، به سناريويي كه صنايع پوشاك و نساجي هند احتمالاً در هزارة بعدي با آن روبرو مي شوند، اشاره كرده اند. آماده سازي صنايع پوشاك و نساجي هند براي هزارة بعدي ، موضوع اصلي اين سمينار است. اين بروشور با توصيف سناريوي احتمالي كه صنايع پوشاك و نساجي هند با آن روبرو خواهند شد، اظهار مي كند كه :

هزارة بعدي ، براي صنايع پوشاك و نساجي يك رقابت شديد جهاني را نويد مي دهد. رقابت قريب الوقوع پيش از اين سايه فكني كرده است و بخت و اقبال قدرها در صنعت نساجي را تحت تأثير قرار داده است.

موضوع مورد بحث در اين سمينار، وابستگي متقابل صنايع پوششي و منسوجات است. با اين وجود، تمايل داريم توجه بيشتر را بر صنايع پوششي و خرده فروشي معطوف داريم تا بر منسوجات. اين بدين دليل است كه بخشهاي پوشاك و خرده فروشي في نفسه، ارزش بيشتري به زنجيرة عرضة نساجي مي افزايند، و نيز بدليل اينكه اين بخشها گرايشهاي بازار را هدايت مي كنند. دوم اينكه تمايل داريم توجه خود را بر جهان متمركز كنيم تا صرفاً بر هند، چرا كه صنعت هند بر مبناي صادرات هدايت مي شود و نياز به درك درست سناريوي جهاني دارد و نيز بدين جهت كه پيشرفت ها در هند مهمترين روال كار جهاني را دنبال خواهند كرد.

مصرف كنندگان نهايي در تمام دنيا، ديگر پارچه ها را به عنوان يك محصول خريداري نمي كنند. صنعت نساجي هند نيز بايد بداند كه محصولات به سرعت در حال از دست دادن ماهيت خود به عنوان محصولات مصرفي هستند. آنها به طور روز افزون تبديل به محصولات صنعتي مي شوند كه هدف آنها صنايع پوشاك است و بايد نيازهاي اين صنايع را برآورده سازند. بنابراين ، درك ماهيت رقابتي كه صنايع پوشاك در سالهاي نزديك با آن مواجه خواهند شد و ايجاد راهبردهايي مطابق با آن، براي مديريت صنعت نساجي حائز اهميت است. هدف اين مقاله ايجاد پيش زمينه ايست كه به مديريت عالي رتبة هر دو صنعت كمك مي كند در مورد موضع استراتژيك خود جهت رويارويي با رقابت شديد، تصميم گيري كنند. در بخش ۲-۳ ، در خصوص ماهيت رقابتي كه صنايع پوشاك و نساجي در سالهاي نزديك با آن روبرو خواهند بود، بحث مي كنيم. مشخصات مهمي كه موضع استراتژيك اين صنايع بايد در بر داشته باشد، موضوع بحث بخش ۳-۳ است.

۲-۳- ماهيت رقابت در صنايع پوشاك و نساجي

۱-۲-۳- جابجايي قدرت خريدار در صنعت پوشاك

جهت درك ماهيت رقابت، بايد قدرت چانه زني خريداران را دريابيم، چرا كه عنصر مهمي است كه به ماهيت رقابت، شكل مي دهد. در سطح جهاني ، قدرت خريدار، از عاملان توزيع به خرده فروش ها و كانال آفرين هاي امروزي ، انتقال يافته است.

كانال آفرين ها ، آن دسته از سازمانهايي هستند كه با مصرف كنندگان سر و كار دارند، مارك هايي را كه مصرف كننده توسط آن شناسايي مي كند را در اختيار دارند، و الزاماً داراي تجهيزات توليد، جهت توليد آنچه كه معامله مي كنند، نيستند. آنها به هنگام برخورد با مصرف كنندگان، منحني نوآوري را شرح مي دهند، به نيازهاي مصرف كننده پي مي برند و خرسندي و رضايت را انتقال مي دهند، آنها طراحان ، مديران توليد،‌معامله گران، و بازارياب ها هستند. آنها محصولات را در سطح جهاني از كارآمدترين منابع تهيه مي كنند. آنها در سطح بين المللي خريداري مي كنند و در سطح بين المللي مي فروشند و راهبردهاي جهاني را جهت بازاريابي علائم تجاري خود، به كار مي گيرند. چنين كانال آفرين هايي شامل سازمانهايي از قبيل رالف لورن، تومي هيل فيگر، گپ، لوي استراس ، هوگوباس و وال مارت هستند.

جابجايي در قدرت خريد از اوايل دهة ۱۹۹۰ تاكنون، در شكل ۱-۳ نشان داده شده است.

قدرت كانال آفرين ها، از شناخت آنها نسبت به نيازهاي مختلف مصرف كنندگان و گرايشهاي خرده فروشي و توانايي آنها در تنظيم راهبردهاي خود بر مبناي اين شناخت،‌ناشي مي شود. موفقيت شغلي آنها بستگي به «سرمايه هاي معنوي» (درك و ارتباط با مصرف كننده) دارد تا اينكه وابسته به سرمايه هاي مادي باشد. بنابراين ، اينكه آنها خرده فروش يا توليد كننده باشند، اهميت چنداني ندارد.

مصرف كنندگان روز به روز متوقع تر مي شوند. مصرف كنندگان:

 • رو به «فردگرا» شدن هستند، چيز متفاوتي مي خواهند و پيوسته تقاضاي محصولاتي را دارند كه شخص ديگري آن را نداشته باشند.
 • وفادار به نشان تجاري مي شوند، اما در صورتيكه توليدكنندگان و بازارياب ها نتوانند توقعات آنان را ، براي بار دوم، برآورده سازند، آماده تغيير مارك ها مي شوند.
 • خواهان صرف زمان كمتري براي خريد هستند (شكل ۲-۳) خواستار خدمات و طالب برآورده شدن نيازها در اسرع وقت هستند.
 • روز به روز ، آگاه از ارزش مي شوند، از لحاظ طرح محصول، كيفيت و خدمات به دنبال ارزش هستند، اما خواهان مزاياي قيمت نيز هستند و مي پرسند زماني كه قيمت كامل را مي پردازند آيا پول زيادي نمي دهند . (جدول ۱-۳).

بررسي كه اعضاي پيوستة كورت سلمون (KSA) در كشورهاي مختلف انجام دادند (شكل ۲-۳) نشان مي دهد كه مصرف كنندگان كمترين زمان را براي خريد صرف مي كنند چرا كه ضرورتهاي رقابتي در زمينة وقت آنها وجود دارد. گر چه خريد در هند هنوز داراي اولويت بيشتري است اما در سطح جهاني، در خصوص حق تقدم مصرف كننده ، در مقام پاييني قرار دارد.

در سه كشور، يعني آمريكا، آلمان و فرانسه، به غير از آن شش كشوري كه KSA مورد بررسي قرار داد، بيش از نيمي از پاسخ دهندگان اظهار كردند ترجيح مي دهند بجاي پول وقت آزاد بيشتري داشته باشند. درصد پاسخ دهندگاني كه همين مورد را اظهار كردند، حتي در سه كشور ديگر، يعني ژاپن، انگليس و ايتاليا ، بسيار زياد است.(شكل ۳-۳) . بنابراين شركتهاي پوشاك و نساجي هند بايد بدانند كه زمان، ضروري است و ضروري تر نيز مي شود، و اين شركتها بايد داد و ستد خود را بر مبناي آن تنظيم كنند.

نيازهاي مصرف كننده سه مشخصه برجسته دارند. اول تقاضاي صرفه جوئي در وقت به هنگام خريد است. دوم، تقاضاي خدمات است. نياز به دريافت ارزش به ازاي پول صرف شده،‌اضافه بر دو تقاضاي اول، خواست سوم مصرف كننده است. جهت صرفه جوئي در وقت، مصرف كنندگان از طريق اينترنت و از طريق كاتالوگ ها خريد مي كنند. مصرف كنندگان درخواست خدمات دارند تا در انتخاب به آنها كمك شود. مصرف كنندگان نياز به كسي دارند كه مشخصه هاي محصول را براي آنان توضيح دهد تا در خريد محصولي كه جوياي آن هستند، به آنها كمك كند. آنها نمي خواهند كل سناريوي خريد را خودشان بررسي كنند. فروشگاههاي كالاهاي اختصاصي ، مثل گپ ، رشد چشمگيري داشته اند، زيرا خدماتي را كه مشتريان انتظار دارند، ارائه مي دهند.

علاوه بر پاسخ به نياز مصرف كنندگان،‌شركتهاي پوشاك و منسوجات،‌همچنين بايد پاسخگوي تغييراتي كه در خرده فروشي صورت مي گيرد باشند. خرده فروش ها در حال افزايش قدرت خريد خود، از طريق ادغام و از طريق افزايش خرده فروشي بين مرزي هستند، خصوصيات مهم سناريوي در حال تغيير خرده فروشي عبارتند از:

 • ادغام تجارت خرده فروشي، خرده فروشان بزرگ از طريق اختلاط و جلب منفعت در حال افزايش سهم خود هستند.
 • خرده فروشي بين مرزي رو به افزايش است و بسياري از خرده فروشان سراسر دنيا در حال افزايش كسب و كار خود، خارج از بازار داخلي هستند. حتي در آسيا ، تعداد خرده فروشاني كه در كشورهاي مختلف عمل مي كنند، از سال ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۶ شديداً افزايش يافته است .

CAGR نشانگر ميزان متوسط رشد تركيبي است.

منبع: عصر فروشگاه زنجيره اي و تحليل KSA

به استثناي فروشگاههاي كره و ژاپن

۲-۲-۳- راهبرد كانال آفرين ها

كانال آفرين ها،‌زنجيره عرضه را به عنوان يك مجموعة عرضه،‌سازماندهي مجدد كرده اند. اين مجموعه عرضه، مصرف كننده را در مركز قرار مي دهد و تضمين مي كند كه مصرف كننده هر پروسه را هدايت كند. اين امر با شيوة يك انتهاي زنجيره كه درك نيازهاي مصرف كننده، برگرداندن آن به طراحي و سپس گذراندن آن از زنجيره اي از فرآيندها تا لحظة تحويل محصول مي باشد، تباين دارد.

برنامه ريزي كانال آفرين ها با مصرف نهايي پوشاك آغاز و با طرح ريزي در زمينة سامان دهي و فروش آن به پايان مي رسد. مسائلي كه روند طرح ريزي بدان مي پردازد در برگيرندة طراحي پوشاك،‌جايي كه پوشاك بايد توليد شود و منابعي كه مواد اوليه بايد از آنجا خريداري شود، مي باشد.

سؤالاتي كه هر زنجيرة عرضه با آن سر و كار دارد عبارت خواهد بود از:

 • آيا پوشاك مورد نظر يك مد است و يا يك محصول پايه
 • كالاي مطلوب چه تراكم و آهاري را جلوه مي دهد و لمس پارچه تراكم و آهاري را القاء مي كند؟ به طور مشابه، كالاي مطلوب چه مشخصاتي را براي پارچه هاي پوشاك جلوه مي دهد و لمس پوشاك چه مشخصاتي براي پارچة پوشاك القا مي كند؟
 • مواد اوليه اي كه بايد در توليد پارچة مورد استفاده در توليد پوشاك بكار رود، چه بايد باشد؟
 • آيا بايد محصول را به طور محلي توليد كنيم و يا در منطقه يا هر جاي ديگر جهان؟
 • آيا بايد يك محصول را جهت برآوردن يك تقاضاي ناگهاني توليد كنيم؟
 • آيا بايد آن را در كارخانجات خود توليد كنيم يا اينكه در كارخانة يك فروشنده؟
 • محصول از كجا آمده است، خرده فروش چه زماني آن را مي خواهد، و چگونه بايد آن را ارسال كنيم به گونه اي كه خرده فروش زماني كه آن را مي خواهد با كمترين هزينه آن را دريافت كند؟
 • محصولاتي كه بايد به نمايش بگذاريم، در چه حيطه اي بايد باشد؟
 • چگونه بايد محصولات را به فروش برسانيم؟
 • چگونه بايد عملكرد خريد و فروش را سازماندهي كنيم؟

تفاوت در شيوه اي كه كانال آفرين ها در پيش مي گيرند به صورت زير است:

 • آنها در جهت به حداكثر رساندن كارآيي هر نوع عملكرد خاص مثل عملكرد طراحي و يا عملكرد توليد و يا عملكرد توزيع و فروش، تصميم گيري نمي كنند. آنها تصميماتي اتخاذ مي كنند كه تضمين مي كند آنها نيازهاي مشتري نكته سنج را به نحوي مؤثر و كارآمد برآورده مي كنند.
 • در تمام اين تصميمات، كانال آفرين ها ، كنترل مالك را اعمال نمي كنند. بلكه قدرت خريداران خود را به كار مي گيرند تا مطمئن شوند كلية افراد مربوطه تصميمات را به نحوي مؤثر و كارآمد تحقق بخشيده اند. براي انجام اين كار، آنها ايجاد ارتباط مي كنند و مهارتها و سيستمهاي اطلاعاتي به وجود مي آورند.

مصرف كننده، پوشاكي را كه مصرف كننده مي خواهد معين مي كند و نيز به نوبت،‌طرح پوشاك و تمام مواد اوليه اي كه به كار خواهد رفت تا پوشاك توليد شود، را تعيين مي كند. شايد تأكيد بر واضحات باشد زمانيكه مي گوييم اليافي كه صنعت نساجي به كار مي برد، نخي كه توليد مي كند و پارچه هائي كه به وجود مي آورد، به خودي خود مهم نيستند. بلكه اينها ابزاري هستند كه بازاريابان واقعي جهت دستيابي به يك هدف – هدف برآوردن نيازهاي مشتري نكته سنج به نحوي مؤثر و كارآمد – از آن استفاده مي كنند.

بحث ما در بخش ۱-۲-۳- و ۲-۲-۳- ، استراتژي كانال آفرين و خرده فروش در خصوص خريد پوشاك به طور جهاني را برجسته مي سازد. رشد تجارت بين المللي در زمينه پوشاك اقدام جايگزيني است كه ما در جدول ۴-۳- عنوان كرديم تا خريداري پوشاك در سطح جهاني را نشان دهيم

تحقیق کامل صنايع پوششي و خرده فروشي رقابت جهاني

نوشته تحقیق کامل صنايع پوششي و خرده فروشي رقابت جهاني اولین بار در فايل مارکت - بازار فايل. پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico


 • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   

پایان نامه کامل بررسي عوامل مؤثر در بهره وري سبز در سالن رنگرزي و چاپ و تكميل صنايع نساجي

دانشكده مهندسي نساجي

پايان نامه جهت دريافت درجه كارشناسي

عنوان :

بررسي عوامل مؤثر در بهره وري سبز در سالن رنگرزي و چاپ و تكميل صنايع نساجي

(مطالعه موردي سالن رنگرزي و چاپ و تكميل يزد باف)

 

مقدمه

از ديرباز بحث بهره وري متوجه جنبه هاي فناوري و اقتصادي مبتني بر ورودي بوده است اين ديدگاه در محيط اجتماعي فناوري و اقتصادي كه به سرعت در حال تغيير است بيش از پيش مورد سؤال ؟؟ قرار گرفته است.

نگراني روزافزون جامعه مدني در خصوص كيفيت زندگي حفاظت از محيط زيست محروميت و بيكاري بهداشت ؟؟ عدالت اجتماعي بقيه ؟؟ مفهوم اصلي بهره وري است بنابراين فراتر از ابعاد اقتصادي بهره وري رفته و توجه خود را به تأثيرات اجتماعي و عوامل تعيين كننده آن معطوف سازيم.

جهت دستيابي به بهره وري و رقابت بلندمدت لازم است سرمايه اجتماعي و انساني تحت كنترل قرار گيرد عدم تعادل و نابرابري به ؟؟ در اقتصاد بازار تبديل شده است اين استباط عمومي كه وظيفه شركت ها سودرساني به سرمايه گذاري است احساس نارضايتي مردم را برانگيخته است.

توجه بيش از پيش به توسعه پايدار حاكميت شركتي مسئوليت ها و اخلاق اجتماعي استانداردها ؟؟ اجتماعي و غيره نمايانگر ؟؟ در الگوي رشد بهره وري مي باشد به معناي ديگر عدالت اجتماعي تنها يك مسئله اجتماعي نيست بلكه به طور بالقوه پيامدهاي جدي را براي حركت بهره وري كه ارتقاء كيفيت زندگي براي تمامي افراد مي باشد ديدگاهي جامع از بهره وري لازم است كه فراتر از عوامل اقتصادي را در نظر بگيرد.

توجه به تأثيرات اجتماعي پيشرفت ها و عوامل تعيين كننده آن كه بهره وري تأثير گذاشته به شكل مبرم مورد نياز است و اين خود نيازمند تعريف ساز وكار جديد براي بهره وري است كه به جاي صرف به استفاده از منابع دربرگيرنده نوع و ميزان توليد و قابليت آن با استفاده از منابع جهت ايجاد سازمان ها و جوامعي سازنده و سالم باشد.

پس جهاني كردن مسائل فوق نتايج فوق العاده ناهنجاري كه ناشي از ؟؟ اقتصاد مي باشد مردم را به تعديل تأثير نظام سرمايه داري حساس نموده، اين در حالي است كه نيروي كار بازار نقش مهمي در ارتقاء بهره وري ايفا مي كند و مي تواند منجر به نتايج ناعادلانه و غير قابل قبول شود.

دليل و اهميت بهره وري از بعد اجتماعي آن است كه بهره وري حق انتخاب ؟؟ افراد را افزايش مي دهد رشد بهره وري با عرضه كالاي مصرفي بيشتر خدمات عمومي بهتر انتقال ؟؟ به قشر فقير ساعت هاي كلمه ي كمتر و تركيب اين چهار گزينه درآمد خاصل افراد را افزايش مي دهد.

تشخيص عوامل تعيين كننده اجتماعي بهره وري يعني آموزش بهداشت و همكاري كار و تجارب گامي مهم و رو به جلو در تحليل عوامل كل رشد بهره وري است.

هدف از بهبود بهره وري تنها درآمد بالا نيست بلكه رفاه اقتصادي است مركز مطالعات استاندارد يك شاخص رفاه اقتصادي براي سطوح مصرف موجودي ثروت كيفيت و امنيت ايجاد نموده است و تأثيرات نسبت روي رفاه اقتصادي اجتماعي ؟؟ با اين تعاريف شرط لازم براي رشد بهره وري و اقتصادي حكومت سياسي خوب است در طي چند دهه گذشته فساد و عدم توجه و ثبات در آفريقا منجر به عملكرد بسيار بد اقتصادي در اين كشور شد در حالي كه تعدادي از كشور آسيايي با داشتن دولت هاي باكفايت و با صداقت به رشد سريع اقتصادي و بهره وري زياد دست يافتند.

ضعف دولت ها باعث مهاجرت نيروي متخص به ساير كشورهايي كه قابليت استفاده از نيروي متخصص را داشته مي شود و باعث افزايش بهره وري آن كشورها مي گردد پس عوامل تعيين كننده اجتماعي تأثير مهم بر رشد بهره وري و متعاقباً رفاه اجتماعي كشور دارد بايد براي ارتقاء بهره وري و توسعه اجتماعي كوشش كرد.

چشم انداز تاريخي

بهره وري چيست؟

بهره وري عبارتست از به دست آوردن حداكثر سود كردن از نيروي كار توان استعداد و مهارت نيروي انساني زمين ماشين پول تجهيزات زمان و مكان و… به منظور ارتقاء رفاه اجتماعي به گونه اي كه با افزايش آن به عنوان يك ضرورت در جهت ارتقاء سطح زندگي انسان ها و ساختن اجتماعي بهتر همواره مدنظر مي باشد.

شايد به طور رسمي وجه نخستين بار لغت بهره وري در مقاله اي توسط فردي به نام كوئيزني(Quesny) در سال۱۷۶۶ ميلادي ظاهر شد. در سال۱۹۵۰ سازمان همكاري اقتصادي ارويا(GEEC) تعريف كامل از بهره وري به شرح زير ارائه داد.

بهره وري خارج قسمت بازده يكي از عوامل توليد است به اين دليل تركيب بهره وري و سرمايه و بهره وري سرمايه گذاري مواد خام بسته به اين كه بازده در ارتباط با سرمايه گذاري و يا مواد خام و غيره باشد مورد بررسي قرار مي گيرد.

تا پيش از دهه۱۹۶۰ بهره وري نيروي كار در آمريكا اساس منظم داشت به عبارت ديگر تا جنگ جهاني دوم يعني تا سال۱۹۶۵ با نرخ متوسط۲/۳ درصد رو به رشد بوده و پس از آن سير نزولي يافت.

آدام اسميت در كتاب خود به نام پژوهشي در ماهيت ريشه هاي ثروت ملل موضوع تقسيم كار را به عنوان افزايش كارايي مطرح كرد كه متعاقباً همين بحث به عنوان تقسيم كار و سودجويي از نيروي متخصص منوط به متخصص شدن و تراكم سرمايه است اين باعث امكان رشد اقتصادي آمريكا و توانايي روزافزون آن جامعه و تمايل به پس انداز و سرمايه گذاري در مقياس گسترده شد.

بهره وري در آمريكا عمداً در سال۱۹۷۰ شكل گرفت و اولين كميسيون بهره وري در اين سال تأسيس گرديد در سال۱۹۵۵ مركز بهره وري ژاپن (JPC) به عنوان هسته مركزي حركت بهره وري در بخش خصوصي در ژاپن با شعار ديدگاه ؟؟ بهره وري شامل احترام به مردم به منظورترويج و پيشبرد رفاه انساني و اجتماعي بود تأسيس گرديد كه سه اصل به عنوان ضابطه مورد نظر گرفته شد:

الف: بهبود بهره وري در نهايت موجب افزايش امكان اشتغال و كنترل سطح بيكاري و تحليل آن به پايين ترين حد ممكن و انتقال كاركنان به بخش هايي كه مورد نياز مي باشند.

ب: مديريت و كارگران روش هاي عملي بهبود بهره وري را مطالعه كنند.

ج: نتايج حاصل از بهره وري منتشر و توزيع گردد.

بعد از آن سعي شد يك سازمان مشابه در اروپا با عنوان (EPA) آژانس بهره وري اروپا تأسيس شد در سال۱۹۵۹ تا۱۹۶۰ كل ابتكارJPC كنفرانس بين المللي به منظور تأسيس سازمان بهره وري آسيا(APO) به توافق رسيدند كه شامل۸ كشور از جمله كره، چين، فيليپين، تايلند، هند، پاكستان، نپال و ژاپن بود تأسيس گرديد ايران تا قبل از انقلاب عضو اين سازمان بود كه بعد از آن عضويت قطع گرديد تا سال۱۳۷۰ كه به صورت رسمي سازمان بهره وري ايران تأسيس گرديد و اكنونAPO داراي۱۶ عضو از جمله بنگلادش، جمهوري چين، هنگ كنگ، هند، اندونزي، ايران، ژاپن، جمهوري كره، مالزي، نپال، پاكستان، فيليپين، سنگاپور، سريلانكا و تايلند مي باشد كه كشورها داراي سازمان ملي بهره وري مي باشند. سازمان بهره وري ايران در سال۱۳۷۷ به سازمان اداري و امور استخراجي ملحق شد كه پيشتر به دنبال ترويج و اشاعه فرهنگ بهره وري در سطوح مختلف جامعه مي باشد.

بهره وري چيست؟

بهره وري مفهوم ساده اي دارد رابطه بين ستاره Qutput يك سازمان و نهادinput مورد نياز را مي توانيم عنوان كنيم كه ستاره را بر نهاده تقسيم كنيم و بهره وري را تعيين كنيم و همچنين مي توانيم با بهبود اين نسبت به تعداد بهره وري بيافزائيم به اين معنا كه با سطح معيني نهاده ستاده بيشتري را به دست آوريم عامل پيچيده در بهره وري كيفيت است كه بهره گيري اثربخش تر از منابع را در حالي كه محصولات به صورت معيوب يا ناقص ارائه گردند مي توان بهره وري دانست و آيا رابطه اي بين بهره وري كيفيت وجود دارد به عنوان مثال بهره وري در يك كشور مثل ژاپن براي يك كارخانه با توليد روزانه ۶۶۰۰ تن مصرف برق ۹۰ كيلووات است در حالي كه در ايران۱۱۵ كيلووات زمين كارخانه ژاپني۲/۰ كيلومتر مربع در حالي كه ايران۴ كيلومتر مربع و يا ساعت كار در كارخانه ژاپني در هفته۴۹ تا۶۰ ساعت در كره جنوبي ۵۴ تا۷۰ در آمريكا۳۶ تا۴۰ در حالي كه در ايران۶تا۹ ساعت در هفته مي باشد و اين به علت پايين بودن بهره وري و نبودن فرهنگ و نگرش بهره وري در ايران است كه بايد سعي در افزايش و تهيه بازخورد دقيق و ارزيابي عملكرد مديريت در اين راستا باشيم.

بهره وري در سازمان

بهبود بهره وري در سازمان نتيجه استفاده بهينه و مؤثر و كارآمد از منابع تقليل ضايعات كاهش قيمت تمام شده، بهبود كيفيت، رضايت مشتريان و افزايش انگيزه و علاقه كاركنان و نهايتاً هدف از بهبود بهره وري عبارتست از استفاده بهينه از منابع مادي نيروي انساني تسهيلات و غيره به ورش علمي با كاهش هزينه ها توليد و گسترش بازار افزايش اشتغال و كوشش براي افزايش دستمزد واقعي و بهبود معيار زندگي به آن گونه كه به سود كارگر مديريت و عموم مصرف كنندگان باشد.

مفهوم فني بهره وري چيست؟

تعريف بهره وري زماني كه يك جواب دقيق مورد نياز است كار آساني نيست به اصطلاح بهره وري يك مفهوم گسترده اي است كه شامل دو ديدگاه اصلي است نسبت ميان ورودي و خروجي به عنوان يك نگرش ذكر شده است خروجي نتيجه يك عملكرد يا نتيجه يك سود خالص را بيان مي كند ورودي به منابع مصرف شده در توليد و يا توزيع خروجي مربوط مي باشد بعضي مواقع مفاهيم مربوط به توليد وسيله بسيار مفيدي جهت سنجش بهره وري مي باشد اين اندازه گيري يك توانايي را براي به كار گيري راندمان منابع موجود در توليد كردن خروجي خواسته شده مي باشد در نتيجه تغييراتي را در بهره وري منعكس مي كند با اين وجود مشكلاتي ممكن است مطرح شد كه آيا ورودي و خروجي فقط كمي مورد بررسي واقع شود و ديدگاه كيفي ناديده گرفته شود در بعضي از موارد ممكن است باعث تضاد در مديريت به علت كاهش قدرت كاري در تلاش كردن براي افزايش بهره وري كار شود براي غلبه كردن بر اين مشكل مفهوم اجتماعي را مورد بررسي قرار مي دهيم مفهوم اجتماعي بهره وري چيست.

بهره وري نبايد فقط به عنوان يك مفهوم فني محدود شود چون داراي مفهوم اجتماعي نيز است بهره وري يك نگرش ذهني است و دائماً سعي در بهتر كردن چيزهايي كه از قبل وجود داشته اند مي كند آن بر اساس عقيده اي كه يك شخص مي تواند كارهاي ؟؟ را بهتر از ديروز و كارهاي فردا را بهتر از امروز انجام دهند و پايه گذاري شده است از حالا به بعد مي توان بهره وري را يك هدف مشترك براي همه اشخاص دانست كه باعث دست يافتن به كيفيت بهتر زندگي براي همه شود.

مفهوم اقتصادي بهره وري چيست؟

بهره وري به توانايي براي ايجاد كردن ارزش بيشتر براي مصرف كنندگان مربوط مي‌باشد براي وجود داشتن بسياري از سازمان هاي تجاري هدف و پايه اقتصادي خلق ارزش ها مي باشد سود اقتصادي براي تمام موارد اعم از كارمندان مديران دولت 

 

 

 

نوشته پایان نامه کامل بررسي عوامل مؤثر در بهره وري سبز در سالن رنگرزي و چاپ و تكميل صنايع نساجي اولین بار در فايل مارکت - بازار فايل. پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico


 • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   

تحقیق کامل مدلسازي دو بعدي خشک ريسي ليف هاي پليمر

چكيده

پيش بيني ديناميک خشک ريسي ليف هاي پليمر که بر اساس مدل دو بعدي قرار دارد مطرح مي شوند معادله اصلي مورد استفاده براي توضيح مايع ريسندگي با هم شامل تأثيرات ويسکوز و هم ويسکوالاستيک مي باشد که بر اساس ترکيب موازي و برابر يک معادله Giesekus  غير خطي و يک جزء نيوتوني ساده قرار دارد تأثيرات ترکيب و دما در ويسکوزيته ، دماي تبديل شيشه اي و مدول هاي Zero-shear  و در اينها، در زمان استراحت مربوط به مدل اصلي به حساب آمده است به حساب آوردن جزء ويسکوز ، پيش بيني هاي تمايز را بين انسداد دروني پروفيل سرعت ليف و انجماد سازي ليف ممکن
مي سازد انسداد دروني سرعت ليف ناشي از افزايش سريع ويسکوزيته و در نتيجه ميزان افت تغيير شکل مي باشد و انجماد ليف در نتيجه عمل دماي تبديل شيشه است .

پيش بيني هاي پروفيل هاي محوري و شعاعي دما، ترکيب، تنش و جهت وجود مورفولوژي پوسته هسته را بازتاب مي دهد بعلاوه پارامتر آزاد منفرد در مدل که نشاندهنده نسبت ويسکوزيته نيوتوني جزء به ويسکوزيته کل مي باشد نمودارهاي نيروي ليف را تحت تأثير قرار مي دهد و مخصوصا ً نمودار محوري سرعت را بنابراين مي تواند بعنوان پارامتر تنظيم براي داده هاي خط ريسندگي مورد استفاده قرار گيرد .

لغات کليدي : خشک ريسي ، ليف هاي پليمر ، ويسکوزيته ، انجماد، دماي تبديل شيشه

 

۱- مقدمه :

خشک ريسي براي توليد الياف ساخت دست انسان از پليمرهاي مانند استات سلولز ، تري استات سلولز ، پليمر ها و کوپلي مرهاي کلريد وينيل و آکريلونيتريل به کار مي رود علي رغم اهميت تجاري اين تکنولوژي پروسه اي ، مطالعات مربوط به مدلسازي توجه نسبتاً کمي را در سال هاي اخير به خود جلب کرده است مطالعات اوليه ]۴-۱[  روي مدلسازي يک بعدي مراحل اوليه ، مدلسازي چندين سانتي متر نخستين را در امتداد خط ريسندگي تأکيد نموده بعدها برازينسكي وهمراهان يک مطالعه مدلسازي دو بعدي را هم مورد پروسه هاي انتقال حرارت و هم توده انجام دادند که در آن دانسيته ثابت فيلامنت مورد بررسي قرار گرفت در اين اواخر سانومدلي را ارائه نمود كه فقط براي پروسه انتقال توده مي باشد اما شامل تأثيرات دانسيته متغير فيلامنت مي باشد در همه اين تلاش ها يک ويسکوز خالص و معادله اصلي نيوتوني براي مدلسازي رفتار رئولوژيکي محلول ريسندگي به کار گرفته شد در اين مطالعه، کولينگ از يک معادله اصلي Giesekus  براي مدلسازي محلول استفاده نمود هر چند پيش بيني هاي اين مدل خط ريسندگي، براي نمودار بدون ابعاد سرعت ويژگي هاي عمومي رفتار ثابت پروسه را نشان نداد جالب اينکه پيش بيني هاي آنها جهت تنظيم يک مجموعه داده هاي نمودار آزمايشي سرعت نشان داده شد گو و مک هاک يک مدل يک بعدي را ارائه نمودند که بر اساس فرم تعديل معادله Giesekvs  قرار داشت و در آن يک فاکتور غير خطي اضافه گرديد تا قابليت ارتجاعي محدود زنجيره را لحاظ نمايد هدف اين مقاله ارائه يک آناليز دو بعدي از پروسه خشک ريسي است که هم سهم ويسکوز و  هم سهم ويسکو الستيک را در معادله اساسي نشان دهد و اين همراه با تأثيراتي است که در نتيجه دانسيته غير ثابت مي باشد در نظر داشتن اين تأثيرات به همراه تغييرات محوري و شعاعي در زمينه هاي غلظت و دما منجر به پيش بيني دقيق تر رفتار سخت شدن ، تشکيل پوسته ، و جهت زنجيره مي گردد .

۲- بسط مدل

شکل ۱ متغيرهاي پروسه و بعضي از شرايط مرزي را نشان مي دهد در بسط زير پائين نوشت (۱) و (۲) به ترتيب به پليمر و حلال اشاره دارد همانگونه که مشاهده شد يک جريان تقارن محوري پليمر رنگ شده از يک رشته ساز ds با يک ميزان جريان توده w و دماي TS  خارج مي گردد و بطور پيوسته با سرعت برداشت  کشيده مي شود کسر حجم محلول در پليمر رنگ شده ريسيده  مي باشد پليمر رنگ شده بيرون داده شده با قطري بزرگتر از سوراخ رشته ساز و در نقطه ماکزيمم تورم قالب متورم مي گردد قطر فيلامنت  و سرعت محوري آن  است از آنجا که تورم قالب بسيار نزديک به سطح جت پيش
مي آيد فرض مي شود که کسر حجم حلال و دماي فيلامنت در آن نقطه هنوز در عرض مقطع عرضي فيلامنت به ترتيب با مقادير  و To  يکنواخت است هوا از انتهاي تحتاني کابين با سرعت Va  و دماي  پمپاژ مي شود و از انتهاي فوقاني به همراه حلال بخار شده خارج مي گردد پروسه تبخير در کابين بوسيله سيال توده مشخص مي گردد که مربوط به ميانگين سرعت توده در سطح ليف  مي باشد .

۱-۲ سنيماتيک جريان

آزمايش معمولي در مدل ريسندگي عبارت از فرض يک ميدان جريان کششي غير محوري در فيلامنتي است که به صورت موضعي همگن، متقارن محوري و غير تراکمي مي باشدهر چند در مورد خشک ريسي ، تبخير حلال ضرورتاً يک دانسيته غير ثابت را اعمال مي نمايد يک مشتق عمومي که براي دانسيته مربوط به متغير تنسور[۱] گراديان سرعت مطرح
مي گردد در جاي ديگر ارائه شده است در مختصات سيلندري مورد استفاده براي توضيح ميدان جريان ، عبارت زير براي تنسور گراديان سرعت مطرح مي شود .

 

که در اينجا  به ترتيب اجزاء سرعت محوري (Z)  و شعاعي (r) مي باشند جمله اضافي  که به عنوان سرعت تبخير مطرح مي شود بوسيله معادله  ۹ در زيرارائه مي گردد محاسبات براي شرايط نوعي نشان مي دهد که هم  و هم  در مقايسه با  کم و قابل چشم پوشي مي باشند و از اين رو در معادلات مومنتم بالانس ، فرض غير قابل تراکم را مطرح مي نمائيم هر چند همانگونه که در بخش هاي بعد توضيح داده خواهد شد جملات اضافي مربوط به سرعت تبخير در معادلات بالانس توده ( معادله انتشار ) که در موقعيت مرزي بالانس انرژي مهم مي باشند مطرح مي گردد هم چنين فرض تقارن محوري يک تنسور قطري تنش اضافي را در فرم رابطه (۲) اعمال مي نمايد

که در اينجا اجزاء rr و  برابر مي باشند .

 

شكل۱- ارائه نموداري پروسه خشک ريسي که متغيرهاي پروسه و شرايط مرزي را نشان مي دهد .

 

۲-۲ معادلات انتقال ماکروسکوپي

۱-۲-۲ معادله پيوستگي

بالانس کل ماده ، شعاع فيلامنت را تعيين مي کند .

که در اينجا W1  ميزان جريان توده پليمر و  و انسيته پليمر خالص است over bar مورد استفاده در  (و متغيرهاي ديگر براي نشان دادن ) مقدار ميانگين مقطع عرضي فيلامنت کميت را نشان مي دهد (R به شعاع فيلامنت مربوط مي گردد مگر آنکه چيز ديگري مشخص شده باشد.)

با دنبال کردن آزمايش معمولي و فرضيات معمولي يک بالانس حالت ثابت توده در سطح ليف بدست مي آيد که از طريق انتگرال معادله پيوستگي در مقطع عرضي ( با فرض چرخشي ) به عبارت زير منجر مي گردد .

که در اينجا  ميانگين کسر حجم حلال ،  دانسيته حلال خالص ، ky  ضريب انتقال توده گاز جانبي ،  وزن مولکولي حلال ،  و  به ترتيب کسرهاي مول حلال گازجانبي سطح مشترک است و درحالت گاز حجيم مي باشند و  کسر توده پليمر کنار گاز سطح مشترک است معادله ۴ را مي توان بعنوان يک فرم انتگرال براي حالت مرزي انتقال توده به کار برد .

۲-۲-۲ معادله مومنتم ميانگين مقطع عرضي

با چشم پوشي از نيروي اينرسي ناشي از تبخير حلال ، معادله مومنتم ميانگين مقطع عرضي اين چنين مي شود :

که در اينجا  ميانگين دانسيته فيلامنت مقطع عرضي مي باشد و  عبارت از ناحيه مقطع عرضي خط  ريسنده و  تنش کشش هوا در سطح فيلامنت ، g ثابت جاذبه اي و (s) تنش سطح فيلامنت مي باشد جمله هاي RHS معادله ۵ نيروي رئولوژيکي به ترتيب در فيلامنت ، کش هوا ، جاذبه و تنش سطح نشان مي دهد اصطلاح LHS  نيروي اينرسي مي باشد که همانگونه که بعدا ً نشان داده خواهد شد براي شرايط نوع عمل قابل چشم پوشي است بنابراين براي تنظيم بيشتر، چشم پوشي از نيروي تبخير را مطرح مي کند .

۳-۲-۲ معادله دو بعدي انتقال توده

به منظور رسيدن به تأثير پوسته، يک معادله دو بعدي انتقال توده در ارتباط با تغييرات محوري و شعاعي ( جهت r ) مورد نياز است بنابراين اختلاف بين دانسيته هاي پليمر و حلال مورد تأکيد مي باشد که فرد نيازمند به حساب آوردن دانسيته متغير محلول پليمر در نتيجه تبخير حلال مي باشد در اين کار يک قاعده مخلوط خطي شکل زير براي دانسيته محلول پليمر مورد استفاده است .

وقتي که

با شروع از معادلات انتقال از نقطه به توده براي پليمر (۱) و حلال (۲) معادله انتقال توده را به صورت زير مي توان به دست آورد .

که   را ” سرعت تبخير ” مي نامند و اينگونه بدست مي آيد .

که در اينجا  ضريب انتشار مي باشد اين جمله براي سرعت شعاعي ميانگين توده سهمي منفي دارد.

يعني

تعريف اختلاف دانسيته بين پليمر و حلال خالص  مي باشد وقتي که:

سرعت تبخير به صورت زير خلاصه مي شود.

۳-۲-۲ معادله دو بعدي انتقال انرژي

معادله خلاصه شده دو بعدي انتقال انرژي عبارت است از

وقتي که  ظرفيت حرارت مايع خط ريسنده و k هدايت گرمايي مي باشد جانشيني عبارت با سرعت شعاعي از معادله ۱۰ به معادله زير منجر مي گردد .

که دوجمله آخر حرارت ويسکوز در نتيجه تبخير حلال مي باشند در حاليکه جملات اضافي مربوط به سرعت تبخير کوچک مي باشند ولي آنها نقش مهمي را در وضعيت مرزي ( معادله ۳۳) ايفا مي کند و بنابراين در اينجا گنجانيده شده اند .

۳-۲ مدل اصلي / ميکروساختاري

همانگونه بوسيله شريبر و همکارانش و هاياهارا و تاکوتا تأکيد شده است که يک شبکه درگير که بصورت ارتجاعي قابل تغيير شکل مي باشد و درغلظت بحراني محلول با وزن مولکولي در هنگام تهيه ريسندگي پليمر شده شکل مي گيرد مي توانيم فرض کنيم که يک شبکه درگير در جريان خشک ريسي تشکيل مي شود شکل ۲ يک کروکي از مدل را نشان مي دهد هماهنگ با معادله تعديل شده Giesekus  که آنرا براي مدلسازي محلول به کار خواهيم برد بخش هاي شبکه بين نقاط درگير بعنوان عناصر دانه فنري بصورت ايدآلي مطرح مي شوند که از روابط آماري به دست مي آيند با تبخير حلال ما انتظار تعدادي نقاط درگير و شبکه را داريم تا بهبود تصادفي زنجيره افزايش يابد و بنابراين از نظر نماشي ويسکوزيته محلول افزايش مي يابد اين متناوبا ً منجر به انسداد دروني ( يعني انجماد ) سيستم در تعدادي نقاط در ادامه خط ريسندگي مي گردد تجربه اوليه ، با مدل ريسندگي ذوب نقش بحراني تأثيرات ويسکوز را در پروسه انسداد دروني نشان مي دهد .

 

 

شكل۲- يک نمايش از شبکه درگير محلول پليمر غليظ شده در ريسندگي خشک با ساده سازي آن را از طريق کاربرد دامبل هاي الاستيک

در مورد دومي ، سيستم کريستاليزه بعنوان يک ترکيب موازي برابر دامبل هاي ارتجاعي غير خطي ( معادله تعديل شده Giesekus  ) مدلسازي مي گردد تا تأثيرات ويسکوالاستيک را در حالت بي شکلي نشان دهد و ميله هاي محکم را براي حالت کريستاليزه ، تا به تأثيرات جهت و ويسکوز نائل شود زمان هاي استراحت در هر دو شکل در نظر گرفته مي شود براي اينکه توابعي از کسر تبديل باشند که معادله سنيتيك براي ميزان کريستاليزه شدن مربوط مي گردند. افزايش هاي سريع در جزء ويسکوز حالت ميله هاي سخت که از افزايش زمان استراحت مربوطه ناشي مي گردد سيستم را محکم مي نمايد، و سرانجام باعث
مي گردد که مسدود گردد .

به صورت قياسي، براي يک سيستم کاملاً بي شکلي انتظار مي رود که يک مدل ويسکوالاستيک و يک ويسکوز موازي ترکيب شده مي تواند براي رسيدن به انسداد دروني ( محکم شدن ) مورد استفاده قرار بگيرد که از طريق وابستگي هاي زمان هاي استراحت در مورد تبخير حلال مي باشد به منظور تعديل جزء ويسکوالستيک مدل موازي براي گزارش آثار غلظت در مورد زمان استراحت ، رهيافت زير اعمال مي گردد .

فرض مي کنيم که دانسيته قطعات در شبکه درگير n  و R بردار سر به سر هر يک از قطعه ها باشد چنانچه تمام قطعه ها داراي تعداد مساوي پيوندهاي آماري(N) طولl باشند، معقولانه است که فرض کنيم که تمام طول خط تراز همه زنجيره ها در شبکه درگير ثابت خواهد بود .

يعني

از آنجا که تبخير حلال به شبکه فشرده تر منجر مي گردد بنابراين اتصالات / قطعات بيشتر ، تعداد پيوندهاي آماري ارتجاعي در هر قطعه نيز فرق مي کند بنابراين از معادله (۱۵) داريم .

که a,b  پائين نوشته شده دو حالت را در طي پروسه تبخير بيان مي نمايد از عبارت براي مدول Zero-shear  داريم

که  ثابت بولتزمان مي باشد و پس از آن داريم

معادلات ۱۶ و ۱۸ را مي توان براي توضيح ارتباط بين قطعات / اتصالات شبکه و ويژگيهاي قابل اندازه گيري ماکروسکوپي به کار برد .

با فرض اينکه قطعات شبکه درگير را مي توان در هر غلظت داده شده بعنوان دامبل هاي الستيک غير خطي مدلسازي نمود به مدل نوع Giesekus  مي رسيم که براي تنش بسيار زياد مي باشد .

معادله ۱۹ وابستگي مدول Zero-Shear  را روي غلظت و دما در معادله ۱۷ و ۱۸ و تأثيرات غير خطي از طريق فاکتور نيروي خط E  مورد توجه قرار مي دهد در معادله (۱۹) تنسور ترکيب c=  دومين لحظه بردار سر به سر R  قطعات زنجير پليمر را نشان داده ويژگي ميکرو ساختار محلول پليمر غليظ شده را تعيين مي نمايد تنسور همانندي مي باشد و ثابت فنر هوکين، k ، از طريق معادله زير معلوم مي گردد .

فاکتور نيروي غير خطي فنر E  که مربوط به قابليت کشش محدود زنجير مي باشد اين گونه بدست مي آيد :

که در اينجا  تابع معکوس لانگ وين مي باشد و از طريق  معلوم مي شود .

يک تقريب در مورد تابع معکوس لانگ وين عبارت به ازاء E  ساده مي کند .

مقدار e اينگونه تعريف مي شود

و بسط کسري زنجيره هاي قطعه را با صورت نشان مي دهد که طول آنها و مخرج طول خط تراز آنها مي باشد .

تنسور c  از معادله تغيير به دست مي آيد .

که زيرنوشت (۱ )، مشتق تبديل شده فوقاني oldroyd  را نشان مي دهد ، a پارامتر حرکت مولکولي Giesekus  مي باشد که در بازه  قرار دارد ۹ ويژگي (هوکن) زمان استراحت محلول پليمر است و اينگونه محاسبه مي گردد

 شكل ۳- نمايش مکانيکي مدل موازي اصلي

طبق بحث بالا ، تأثيرات ويسکوز از طريق يک ترکيب موازي مدل Giesekus و مدل ويسکوز خالص شرح داده مي شود يک طرح مدل خطي برابر مکانيکي در شکل ۳ نشان داده مي شود .

و ماكسول (ارتباط سري کمک فنر و فنر) مدل تعديل شده Giesekus  را نشان مي دهد و واحد کمک فنر جمله اضافه شده ويسکوز را نشان مي دهد، پارامتر B اينگونه بدست
مي آيد .

که يک فاکتور وزن را براي جمله اضافه شده ويسکوز نشان مي دهد بعداً نشان داده خواهد شد که اين يک پارامتر مناسب براي تنظيم سرعت خط ريسندگي و رفتارهاي نيرو مي باشد بنابراين معادله زير براي کل تنش اضافي در دسترس مي باشد .

که

ضرورت اين مدل اصلي اين است که وابستگي غلظت جمله ويسکوز را در معادله هاي ۲۶ و ۲۸ شامل تأثيرات افزايش ويسکوز در طي جريان انجماد مي باشد که ويژگي هاي ويسکو الستيک را قبل از انجماد توضيح خواهد داد .

۴-۲ شرايط مرزي

شرايط مرزي کاربردي عبارتند از :

 • نقطه ماکزيمم تورم روزنه اي

       

     

از آنجا که مشاهده مستقيم مشخص مي کند که نقطه ماکزيمم تورم روزنه اي معمولاً در ۴۰-۳۵ اتفاق مي افتد غلظت اوليه حلال و دما در ماکزيمم نقطه تورم روزنه اي را مي توان برآورد نمود که با فرض تبخير سريع بين سطح جت و ماکزيمم تورم روزنه اي ممکن
مي گردد ( محاسبه تبخير سريع بر اساس مدلي مي باشد )

[۱] – Tensor

تحقیق کامل مدلسازي دو بعدي خشک ريسي ليف هاي پليمر

نوشته تحقیق کامل مدلسازي دو بعدي خشک ريسي ليف هاي پليمر اولین بار در فايل مارکت - بازار فايل. پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico


 • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   

تحقيق کامل طراحي سيستم ريسندگي چرخان با معيارهاي كيفيت و بازدهي عالي

فن آوري نساجي ايتاليايي

دستگاههاي ايتاليايي ريسندگي

مارزولي اس . پي . اي چندين دستگاه ريسندگي رينگ آمريكاي دارد ولي اين شركت بيشتر با كشورهاي ايران ،‌سوريه ، تركيه و چين ارتباط دارد ، همچنين ، مارزولي با كشور چين براي توليد ماشينهاي ريسندگي رينگ يك سرمايه گذاري مشترك انجام داده است و در نتيجه در هزينه توليد ؛ كاهش چشمگيري صورت گرفته است . قيمت دوك ۲۳۰ دلار در ايتاليا مي باشد و قيمت آن در چين ۴۲ دلار است

البته شركت مارزولي ،‌انواع زيادي از ماشين آلات ريسندگي پنبه اي را توليد مي كند واخبار اصلي اين شركت وارد محدودة فشرده مي شود سيستم مارزولي به دستگاههاي فعلي متصل مي شود و از چندين نقطه اضافي تشكيل شده است .البته رشته اي كه در روي نوار حصيري منفذ دار قرار دارد از روي غلطك جلويي اضافي عبور دادهمي شود و سپس به وسيله ماشين كشش ، كشيده مي شود . در اين منطقه ، با عمل كشش از طريق تسمه منفذدار كشيدگي ، در الياف ايجاد شده و درنتيجه ساختار نخ محكم تر مي شود مزاياي اين سيستمها كاهش ۱۵ الي ۲۰ درصدي  در پرزهاي پارچه و ۱۰ درصد افزايش ، كشيدگي  پارچه مي باشد مارزولي براي پردازش پنبه ، سيستم الفيل را اختراع كرده است بويژه براي الياف نازكتر ( ۲۴ الي ۸۰ Ne ) اين شركت برخي مشكلات مربوط به نخهاي ضخيم تر والياف كوتاه تر را نيز نشان داد سطح ضايعات زياد برروي بازدهي توليد تأثير مي گذارد .

اين سيستم يك روشي براي بهبود كيفيت نخ مي باشد و در برابر حرارت و رطوبت نيز حساسيت دارد .

نخ هاي محكم نيز بسيار مشكل ساز هستند .

دستگاه ريسندگي پيشرفته

در يك بازديد كه از جيمي فيلاتي اس ، پي، اي كه توسط ساويو مكين تلي اس ، پي ، اي هماهنگ شد از آخرين پيشرفتهاي ساويو بازديد شد .

جيمي فيلاتي يك دستگاه ريسندگي مدرن مي باشد كه دارا ي ۱۰۰۰ دوك براي نخ هاي پنبه اي و ۳ دستگاه براي نخ هاي گش ساني مي باشد تمام دستگاه ها مجهز به دستگاه نخ پيچي  savio orini مي باشد . اين شركت براي نخ تابي ، پرز سوزي ، مرسرزيزه كردن و رنگرزي دستگاه هايي را اختراع كرده است .جيمي فيلاتي داراي دستگاه ريسندگي مي باشد . مسئله اصلي مربوط به اين شركت ، رقابت با نخ هاي وارداتي مي باشد .البته قيمت بين نخ داخلي و نخ وارداتي از هند نيز بسيار متنوع مي باشد و در دستگاه جيمي فيلاتي در حدود ۱۶۰۰۰ نخ در هر روز ريسيده مي شودولي در حدود ۲۰۰۰۰ پوند نخ از هند ، روسيه، مصر وارد مي شود . شركت ساويو در آمريكا براي فروش ماشين هاي نخ پيچي با موفقيت عمل كرده است ، صنعت نساجي ايتاليايي ، امروزه كاهش چشمگيري داشته است و ۹۰ درصد از ماشين آلات ساويو ، صادر شده است كه بيشتر در كشورهاي چين و تركيه به فروش رسيده اند.۳ توسعه و پيشرفت در اين زمينه صورت گرفته است .انواع مختلفي از ماشين برش به همراه دستگاه نخ پيچي توليد شده است . سيستم مكانيكي نمي تواند تنها نخ هاي كتاني رابرش دهد ، بلكه نخ هاي كشي را نيز برش مي دهد . برش دادن نخ هاي كشي در فضاي ريسندگي در دستگاه ريسندگي صورت مي گيرد . در اين دستگاه نخ به دور دستگاه نخ پيچي مي پيجد. البته بسته نخ از طريق لوله ريسندگي به دستگاه نخ پيچي منتقل مي شود در نتيجه بايد اين محل جديد ف رد يابي شود استفاده از اين دستگاه ها باعث بهبود عملكرد شناسايي وضعيت ريستدگي و توليد نخ هاي محكم تر مي شود

شركت ساويو ، يك دستگاه ريسندگي چرخان را اختراع كرده است كه داراي يك جعبه ريسندگي از جنس اسپيند لفابريك .ُسوسن ، آلمان مي باشد . در نتيجه سرعت توليد افزايش مي يابد . سوسين  suessen باعث بهبود قطعات دستگاه براي توليد نخ هايي با كيفيت بهتر مي شود

پردازش الياف مصنوعي بلند

سانت آندري نووارا اس ، پيف اي همراه با كاگنتكس اس، پي، اي و سيدل كه بخشي از گروه فنلاندي هستند جرء توليد كنندگان دستگاههاي مربوط به پردازش الياف مصنوعي بلند مي باشند به ويژه پردازش الياف پشمي نازك . امروزه به بازارهاي اصلي اين الياف كشورهاي چين، تركيه ، ايتاليه، مكزيك وايران هستند  اين گروه مدعي هستند كه جزء بزرگترين توليد كننده ماشين آلات پردازش الياف مصنوعي بلند مي باشند . سانت آندري ، دستگاه هاي ريسندگي الياف بلند را توليد نمي كند در نتيجه ف اين گروه ، عمليات هاي اصلي را انجام مي دهند. شانه جديد p 800  تحت شرايط شانه زني جديد عمل مي كند خصوصيات اصلي آن ، تغذيه پيوسته ف طراحي ساده و سرعت عملياتي بالا مي باشد . اين شانه ، حداقل حركت را انجام مي دهد . نتنها سرعت اين شانه بالا مي باشد ، بلكه پيشرفت آن در زمان راه اندازه آن بسيار زياد است . دستگاه كشش  HC22AREpin داراي ۲۰ نوك كششي است كه داراي دستگاه يكنواخت كنندگي خودكار برقي مي باشد سيستم حلقه زني در آن بسيار قوي مي باشد و چندان تغذيه و سرعت آن در دستگاه اندازه گيري مي شود و اين ماشين مجهز به سيستم مدار بسته شناساگر پارچه مي باشد . خصوصيات ديگر اين دستگاه ، فاصله ۳۰ ميلي متري بين منطقه ورودي ، خروجي سيستم كشش و كاهش فاصله بين رديف هاي كشش مي باشد . سانت آندري ادعا دارد كه ۸۰ درصد بازارهاي جهاني مربوط به دستگاهها ي مالشي مي باشد دستگاه هاي مالش دهنده عمودي RFE جديد ترين نوع آن است كاربرد دستگاه مالش دهنده دو تايي باعث ازايش سرعت مالش ئو در نتيجه كاهش نوسان مي باشد . همچنين منطقه مالش ثانويه باعث تقويت مراكز كور در حين برگشت نوارهاي مالشي مي شود.

مراكز ريسندگي فشرده

اخيراكاگنتكس تقريبا ۴۵در صد از باراز جهان را براي دستگاه هاي ريسندگي الياف مصنوعي بلند اختصاص داده است . مسئله مهم مربوط به توسعه سيستم ريسندگي فشرده براي ريسندگي الياف فاستوني مي باشد .سيستم پشم com4R نتيجه توسعه سيستم com4 مي باشد و براي الياف نخي است .تغييرات اصلي براي بهبود الياف بلند تر نيز صورت گرفته است .با استفاده از غلطك هاي گلوله اي اين منطقه ريسندگي فشرده مي شود .فوايد اصلي ، نخ فشرده ، افزايش خاصيت پشمي بودن  استحكام ، كشش  و مقاومت در برابر سايش مي باشد .با اين وجود فوايد مذكور بيشتر مربوط به تاثير اين فوايد در پردازش نهايي مي باشد.ادعا اصلي اين است كه بيشتر نخ هاي دو لا شده با نخ پشمي com4 مي تواناستفاده كرد اين سيستم با اين دستگاه براي ريسندگي فشرده شده استفاده مي شود و داراي يك دستگاه كششي مي باشد . بهتر است براي پردازش كشمير از اين دستگاه استفاده كرد ولي براي پردازش پشم اين كار صورت نمي گيرد .

 

 

 

 

اتوماسيون دستگاه ريسندگي

UTIT  واگنر اتومازيوني اس ، پيف اي همانند يك شركت عمل مي كند. اين شركت يا به صورت مستقيم با مشتريان ويا همراه بازار دستگاه ها كار مي كند . اين شركت چندين نوع مواد براي انواع مختلف پارچه ، طراحي كرده است .

اين سيستم ها عبارتند از:

پردازش عدل پارچه

سيستم هاي انتقال قوطي هاي برش و فيتيله ها

سيستم هاي پردازش مواد براي ريسندگي و نخ پيچي

سيستم پردازش فيلامنت

سيستم پردازش غلطكي پارچه

UTIT داراي چندين نوع سيستم ميباشد كه در آمريكا در حال كار است . از سيستهاي

پردازش نخ براي بيش از ۲۳ دستگاه استفاده سده است . البته قطر وزن و طول نخ بايد

به صورت اتوماتيك تنظيم شود . پردازش نخ هاي مختلف براي ريسندگي مختلف

امكان پذير است .البته تحقيقاتي به منظور رديابي وضعيت ريسندگي در حال انجام

است.

اتوماسيون نساجي گاليشيراني داراي دو منطقه مهم است – دستگاه پرس عدل و

اتوماسيون اين شركت ف طراحي ، تحقيق و نصب تمامي دستگاه ها را توضيح ميدهد .حراج اصلي در كشورهاي تركيه ف چين ف هند ، آ مريكاي جنوبي مي باشد . مناطق اصلي پردازش مواد عيارتند از :

 • دستگاههاي رباتي براي نخ اوليه ف نخي كه به طول كامل كشيده شده ، ذخيره دائمي و ..
 • اتوماسيون پردازش الياف كوتاه از طريق جعبه كردن و به صورت مسطح در اوردن الياف
 • پردازش بسته ها در محفظه هاي رنگ
 • اتوماسيون انبارهاو بخشهاي مربوط به آن

تحقيق کامل طراحي سيستم ريسندگي چرخان با معيارهاي كيفيت و بازدهي عالي

نوشته تحقيق کامل طراحي سيستم ريسندگي چرخان با معيارهاي كيفيت و بازدهي عالي اولین بار در فايل مارکت - بازار فايل. پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico


 • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   

تحقیق کامل ماشين آلات رنگرزي منسوجات

– معرفي

گستره عظيمي‌از ماشين آلات براي انجام رنگرزي منسوجات استفاده مي‌گردند و نتيجه آن انجام عمل در مراحل مختلف توليد به طور مداوم و نيمه مداوم در دسته بنديهاي متفاوت است. بعلاوه، ماهيت و جنس الياف در انتخاب ماشين بكار رفته تأثير گذار است. به عنوان مثال وجود فشار بالا براي رنگرزي پولي استر در دماي بالاي ۱۰۰ درجه يك نياز اساسي است البته فرايند رنگرزي مي‌تواند با آزاد نمودن الياف و عمل SLubbing ( تارهاي موازي الياف تاب نخورده)، ماكوا پارچه و يا مراحل توليد پوشاك انجام گردد.

به علاوه الياف مصنوعي لايه لايه جمع مي‌گردد، بطوريكه لايه ها به پوليمي‌ذوب شده قبل از عمل خارج كردن اضافه مي‌گردد. اين لايه ها براي استفاده در اين مرحله بايد در دماي بالا استفاده گردند. ( حدود ۱۵۰ درجه براي پول افين، ۲۳۰ درجه براي پولي متر) در بعضي مواقع به طور خاص، الياف اگر پليك كه به صورت مرطوب بعد از عمل حرارت دادن باقي مانده اند رابراي انجام رنگرزي با گذاراندن مستقيم الياف به ظرف رنگرزي بدون آنكه خشك شوند، بهرحال آنها بصورت متورم هستند ودر مرحله پذيرش نفوذ مولكولهاي رنگ مي‌باشد. رنگرزي در اين مرحله از توليد به عنوان مرحله رنگرزي توليد مي‌باشد. مزيت رنگرزي الياف مصنوعي در اين روشي ثابت ماندن خواص محصولات است براي اينككه رنگرزي لايه ها در شبكه پولي مري متوقف مي‌گردد و مولوكورها نمي‌توانند در آب حل گردند. البته اشكال اين است كه فرايند عمل رنگرزي در حجم كم و زياد در يك سطح ثابت به آساني انجام مي‌گردد و ممكن است در صورت تغيير تقاضا با كاهش مواجه گردد.

مراحل انجام در توليد پيوسته اليافي كه رنگرزي مي‌گردند در شكل ۱-۹ نشان داده شده است. تصميم گيري در مرحله توليد و انجام رنگرزي بستگي به عوامل متعددي دارد، بويژه اگر در اين موارد هزينه كمي‌و با توجه به ملاحضات ومد دارد.

در سالهاي اخير اين امر به سويي سومق داده شده است كه مراحل نهايي رنگرزي مورد توجه است و اين اگر جهت قادر ساختن توليد كنندگان به اجتناب از بيش از اندازه توليد نمودن رنگهاي بي نشان و پاسخگويي سريع به سفارشات تكراري براي رنگهاي معروف مي‌باشد. رنگرزي پارچه به طور خاص به اين منظور افزايش يافته است. پيش آمدن رنگ رزي براي الياف كنف، كاموا و يا اقله ام پشمي‌و يا بافته شده استفاده مي‌گردند.

پيشرفت به طور مداوم در ماشين آلات رنگرزي در حال گسترش است و به طور نمونه در صنعت رنگ پاسخگويي بازار و فشارهاي زيست محيطي است.

ملاحضات زيست محيطي باعث تغيير در طراحي و ساخت ماشين آلات گرديده است، بويژه مصرف كمر آب و بالارفتن فرايند كنترل بوسيله توليد مداوم و نهايتاً توليدمؤثر در اتاق رنگ.

كاربرد خيلي پائين كيلور در توليدات باعث به حداقل رسيدن مصرف آب گرديده است كه البته مشكلات اضافي را براي رنگرزي ايجاد نموده است زيرا در حجم كم آب حل شدن رنگ و افزودنيها بالا مي‌رود.

كاربرد رنگ جديد و گسترش آن بسيار ضروري است، اگر چه رنگ و افزودنيها در محيط آب در يكديگر حل نمي‌گردند ولي مي‌توان اين كار را بصورت درجه بندي مي‌توان انجام داد.

براي روشن شدن اين موضوع مثال است كه كاربر دنبال كردن مولكولهاي رنگ الياف را در درجه خيلي پائين كيلو ي توليدات را لازم مي‌دارد.

الياف در ابتدا در يك حلال الكتروليت قرار مي‌گيرد ( سديم كلريد يا سديم سولفات) و سپس رنگ به آن افزوده مي‌گردد. يكبار در مرحله خارج كردن به روش معمول است كه به طور كامل ماده قليا بصورت كم كم به داخل ماشين رنگرزي براي ثابت كردن ريخته مي‌گردد.

۲- اصول اوليه

هدف اساسي فرايند رنگرزي انتقال مولكولهاي رنگ از كيلور رنگ، الياف در يك حالت موثر و يكنواخت است.

ميزان جذب رنگ با الياف با حركت كيلور رنگ مرتبط با آن به طور قابل توجه اي افزايش مي‌يابد.

ماشين آلات رنگرزي براي انجام اين انتقال در يكي از ۳ روش زير طراحي مي‌گرديده‌اند.

الف: اليافي كه از طرف كيلور رنگ انتقال مي‌يابند.

ب: اليافي كه در ظرف نگهداري مي‌گردند و كيلور از آنها پمپ مي‌گردد.

پ: اليافها و كيلور با يكديگر به جا مي‌گردند.

زماني كه مايع از هر سطح جامد حركت مي‌كند، اغلب يك لايه از مايع همجواي به سطح مي‌رسد( شكل ۲-۹)

اين لايه، لايه هيدرو ديناميك براي رنگرزي مناسب است زيرا مولكولهاي رنگ بايد براي رسيدن به سطح الياف از بين اين لايه نفوذ كند. لايه هيدرو ديناميك به عنوان فاصله اي از سطح الياف تعريف شده است كه سرعت مايع در آن ۹۹% در حالت مشابه يك لايه پراكندگي نيز تعريف شده است، اين لايه نازك كه در قسمتهاي رنگ الياف به سطح ۹۹% كيلور مي باشد درك اين نكته كه فرايند نفوذ رنگ كند است بسيار حائز اهميت است و درجه آن متأثر از دما اندازه مولكول رنگ ( مولكولهاي كوچك سريعتر از مولكولهاي بزرگ نفوذ مي كند) و غلظت مي باشد.

غلظت gradiant درجه تغيير غلظت رنگ با فاصله از سطح الياف است. در اندازه بزرگتر اختلاف در غلظت بين حلال رنگ در سطح الياف و حجم حلال است، اندازه بزرگتر درجه انتقال رنگ است.

در رسيدن به سطح الياف، مولكولهاي رنگ جذب خوانده شد و سپس به داخل الياف نفوذ مي كنند.

۳ مرحله متمايز در فرايند رنگ كاري شخص شده است،

الف: انتقال رنگ از حلال به سطح الياف

ب: جذب رنگ در سطح الياف

ج: نفوذ رنگ از سطح به الياف

هر يك از اين مراحل مي تواند درجه كنترل مي باشد ولي در عمل مرحله دوم مقايسه لحظه اي با مراحل اول و سوم است.

تأثير مرحله سوم بستگي به خواص الياف و رنگ استفاده شده دارد و بر روي مواد شيميايي ظرف رنگ تا حدي تأثير دارد مانند حركت دادن، كند كننده هاو يا الكتروليتها.

در مراحل اوليه طراحي ماشين آلات رنگرزي ميزان تأثير گذاري به دليل به حداقل رساندن ضخامت لايه نفوذ مورد توجه قرار مي گيرد چرا كه يك جريان موثر از كيلور احاطه كننده الياف مورد نياز است.

البته پيوسته بودن چگالي جريان سيال در تمام سطح الياف حائز اهميت است، چرا كه اگر سطح رنگ رزي بدست آيد درجه رسيدن مولكولهاي رنگ شخص خواهد شد.

ماشين آلات رنگرزي بايد طوري ساخته شوند كه در برابر مواد شيميايي و شرايط فيزيكي مقاومت داشته باشند و نه تنها به منظور رنگرزي طراحي  نگردند. البته اين موارد قبل از تلاقي مواد مانند فرايندهاي كم كردن اندازه، شتشو دادن و سفيد كردن صورت مي گيرد. براي مثال قطعات مس يا آهن فرض در معرض كيلور هاي سفيد كننده پيروكسيد هيدروژن قرار مي گيرندباعث تركيب كاتاليزوري پيروكسيد مي گردند و رها كردن آنها سبب هجوم به الياف گرديده و با عث افت كيفيت آن مي گردد.

۳- رنگ ريزي در الياف اوليه

از مزاياي مهم الياف خام(رويهم قرارگرفته) به سهولت چرخش رنگ كيلور از اليافها است و واقعيت اين است كه هم تراز نبودن هر رنگ رزي باعث مختل شدن يكنواخت عمليات چرخش مي گردد.

روش سنتي معمول بكار رفته بيشتر براي پشم، كتان و يا الياف مصنوعي و بويژه در زمان مصرف اسيد رنگرزي كه خواص كمتري دارد، اعمال مي گردد. با وجود اين تا مرحله پشم، روند به همان صورت سالهاي اخير مي باشد.

ماشين آلات قبلي براي رنگرزي دسته بندي شده اي هستند كه در ظرف هر شكل ماشين آلات هرمي شكل مي باشند و در اليافي كه به سختي جمع بندي مي گردند و كيلور رنگ از بين آنها در فشارهاي بسيار پائين پمپ مي گردد.

در ماشين آلات با ظرف هري شكل اليافي نگهداري مي گردند كه در يك ظرف داخلي باقي سوراخ دار و پوشيده كه از بالا يك سرپوش سوراخ دار دارد. (شكل۲-۹)

كيلور به سمت بالا از الياف انباشته شده با تأثير گرفتن از فشار از سمت ديواره ههاي هرمي در داخل ظرف حركت مي نمايد. جريان آن به سمت بالاي صحنه ريس به پائين تا انتهاي دستگاه و سپس به سمت چپ مي باشد.

كيلور رنگ با بخار لوله ها در قسمت پائين خروجي ظرف دستگاه گرم مي گردد.

ماشين رنگرزي هرمي شكل مشابه نيز حاوي الياف انباشته شده بين يك انتهاي سوراخ دار و سطح بالا است. در قسمت به جلو ؟؟ در ظرف محتوي الياف و قسمت جزو بندي شده آن، كيلور رنگ از قسمت بالا به انتها چرخش مي گردد در هر نوع ماشين جريان كيلور مي تواند به طور مستقيم معكوس مي گردد.

ترتيب گرم كردن كيلور رنگ بايد طوري مي باشد كه بصورت يكسان دما را دركل ماشين توزيع نهايد، البته رسيدن به آن شكل خواهد بود. فشار بخار بالا در حد متوسط گرماي معمول است كه از لوله هاي مارپيچي در انتهاي ماشين مي گذرد. لوله هاي مارپيچي امكان سطح بزرگي را مي دهد و بنابراين گرماي موثر تغيير مي كند، بنابراين اگر امكان آلودگي كيلور رنگ با فلزات سنگين از بويلر يا شبكه لوله گرفته مي شود.

البته بهم پيوستن يك دريچه در خط بخاري لازم است. از لوله هاي مارپيچ همچنين براي خنك كردن كيلور رنگ با تنظيم مناسب دريچه هاي سوپاپ از بخار داخل شده از سوي بويلر به سمت آب سرد استفاده مي شود.

با وجود اين يك تغيير ناگهاني گرما به سرما مي تواند فشار مكانيكي را به لوله ها و اتصالات وارد نمايد و منجر به ترك گردد. از اين رو در بعضي ماشين آلات قسمتهاي خنك كننده گرم كننده مجزا هستند.

كيلور هاي رنگ با دميدن بخار مستقيم به كيلور رنگ از لوله هاي ماپيچ سوراخ شده به درون مجزا گرم مي شوند و به اين ترتيب كيلور هاي رنگ به طور خيلي سريع شروع به گرم شدن مي نمايند.

بهرحال امكان آلودگي در كيلور رنگ با يون فلزات سنگيني و افزودنيها در بخار تراكم كيلور رنگ و همچنين تغيير افزودنيها كيلور وجود دارد.

نوع ديگري از ماشين آلات بصورت جريان شعاعي است و الياف در يك ظرف به قطر ۱۵۰ سانتي متر نگهداري مي گردد كه داراي قسمتهاي روزنه دار و يك ستون مركزي روزنه دار مي باشد و در آن الياف بصورت تراكم شده در ظرف سطح بالا مي باشند بطوريكه كيلور نمي تواند عبور نمايد. كيلور از مركز به خازج از ظرف حاوي اليافها جريان پيدا مي نمايد. زيرا چگالي بيشتري از نوع ماشيني كه بزرگتر است از آنهايي كه داراي شكل هرمي هستند و يا از نوع ظرف هرمي هستند.

با اين وجود، بويژه در مورد پشم، الياف آسيب ديده بزرگتر مي گردند و از آنجائيكه درجه كيلور بيشتري مورد نياز است، باعص مي گردد اليافها تراكم گردند و به طور فيزيكي با سمت سطح مختل شده حركت نمايند.

اين شكل منجر به تسط WRonz سيستم مي گردد كه در جريان كيلور به طور مداوم كنترل مي گردد و در يك درجه اي مناسب براي رسيدن به سطح رنگ رزي و به حداقل رساندن آسيب الياف نگهداري مي گردد.

نخ تابيده شده بصورت كلاف و يا دسته بندي شده رنگ مي گردد، كلاف رنگرزي شده اغلب بصورت نخهايي نگهداري مي شود كه بصورت انباشته در طبيعت وجود دارند چرا كخه رنگرزي كلاف براي كامواي سبكتر استفاده مي گردد. به عنوان نمونه، كلاف رنگرزي براي كامواي بافتني – دستي ( پشم، نايلون، اكريل و غيره….) نخهاي فرشي
( پشم، پنبه، نايلون، اكريل با غلظت بالا) و اكريل بالا براي ماشين بافندگي، رنگرزي انباشته شده براي بافت نخ تابيده( پشم، سلولز، اكريلي و پولي استر) ريسمان دوخت
( پولي متر يا هسته پولي استر، كتان) و نخهاي اكريلي منظم براي ماشين بافتني بكار مي رود.

با وجود اين موارد كه نمونه هاي كمي هستند و شرايط اكنون به معناي آن نيست كه اندازه به همان سبك است، به عنوان نمونه نخهاي اكريلي با حجم بالا مي تواند بصورت دسته بندي كاملاً رنگ گردند.

۴- رنگرزي كلاف

اين يك روش بسيار قديمي شناخته شده در رنگرزي نخ تابيده شده است، عليرغم مزاياي رنگرزي بسته هاي نخ و پيشرفت آن در ساخت ماشين آلات جديد، هنوز يك روش اصلي وجود دارد. اين ماشين آلات رنگرزي كلافها مرتبط با ساخت ماده هستند و به راحتي كنترل مي گردند و قابل اطمينان هستند. همچنين ملاحظه گرديد كه رنگرزي كلاف توليد بهتري حاصل مي شود و مراقبت از آن (دستي يا غير دستي) در انواع نخهاي تابيده در مرحله رنگرزي به خوبي انجام مي گيرد.

با اتوماسيون صحيح و دقيق كنترل شرايط رنگرزي در درجه بالاي توليد دوباره امكان پذير است.

قابليت توليد اين ماشين آلات خوب مي باشد، اگر چه در تمام آنها در مواردي از نخ تابيده شده اي كه مي تواند در يك ظرف، رنگرزي گردد، كمتر از حد امكان با ماشين آلات رنگرزي ديگر شده است.

اغلب ماشين هاي رنگرزي سنتي كلافي از نوع هر سانگ( شكل ۴-۹) است كه در آن كلافها بصورت معلق از ورقهاي استيل ضد زنگ افقي متصل در كيلور رنگ مي باشند.

كيلور رنگ با هر يك از لوله هاي بخار باز يا بسته در انتهاي سطح روزنه دار قرار گرفته در ماشين گرم مي گردد. معمولاً كيلور از سمت پائين به بالا در ماشين آلات جريان پيدا مي كند و مي تواند در صورت لزوم بازگشت نمايد.

جريان به سمت بالا كيلور رنگ منجر به بالا رفتن كلافها از محل اتصال خواهد شد كه باعث جلوگيري از مقاومت نخ تابيده شده مي گردد و از نفوذ آن با سطح تماس جلوگيري مي نمايد.

با وجود اين، كلافها تمايل به رويهم آمدن در سطح بالاي ماشين را دارند كه مي تواند مانع از يكنواخت شدن جريان كيلور از بين اليافها گردد. يك دريچه جامد بصورت گيره مانند از سطح بالاي ماشين در طي رنگرزي براي جلوگيري از به جريان يافتن كلافها تابيده شده است.

براي جلوگيري از حركت كلافها، ۲ اتصال ماشين براي كلافها در نظر گرفته شده و در هر يك از آنها در قسمت بالايي و انتهايي وجود دارد.

وجود اين در چنين ماشين آلاتي براي ايجاد فضاي اتصالات در فاصله بين كلافها ضروري است كه مانع از توقف آنها مي گردد. همچنين قابليت انقباض ايجاد نمودن براي نخ ريسمان كه با حجم بالا و قابليت چروكي تا ۲۵% را در زمان رنگرزي دارا است. اتصالات تا حد ويژه تنظيم مي گردد، البته به طور معمول طول كلافها توليد شده در حلقه انتخاب شده متناسب ب اماشين است. معمولاً وزن كلافها به حدود ۵۰۰گرم است و گرماي نواري شكل براي جلوگيري از درهم پيچيدن هر كدام از آنها به در ماشيني بسته مي شود پيشرفتهاي اخير منجر به رنگرزي مدل بزرگ (جاليو) كلافها گرديده است كه در بافت نخهاي فرش كاربرد مي دارد و صد ۱۰۰كيلوگرم نخ تابيده در آنها مي باشد. اين چنين كلافهاي بزرگي اغلب بصورت پيچيده شده در پارچه كسباف توليدي از پولي متر براي جلوگيري از پيچيدن به دور كيلور در زمان رنگرزي وجود دارد.

مشكلات اصلي در كار با ماشين هر سانگ بالارفتن سطح اتصالات و مشكل رسيدن به يك قالب  جريان كيلور رنگ از طي الياف كلافها مي باشد. در ماشين آلات مدرن اتصالات معمولاً V شكل هستند وجود روزنه ها باعث كاهش نشانه گذاري اتصالات مي گردد.

تنظيم كلافها به طور دستي در محل اتصالات معمول است بنابراين شكل در قسمت محل قرار گيري كلاف در طي فرايند اتصال موجود مي آيد. چرخيدن اتصال ماشين آلات باعث بوجود آمدن حالت چرخيدن كلافها به هر اتصالات در طي عمل رنگرزي مي گردد ولي اين روش اكنون به ندرت انجام مي گيرد.

نظريه ديگر براي به حداقل رساندن شكل نشان گذاري اتصال و بالارفتن توان ماشين است كه كيلور رنگ به قسمت بالاي كلافها و سپس به قسمت پائين و از بين آنها چرخش مي كند.

يك تناسب تنظيم شده از كيلور رنگ مستقيماً از بالاي اتصالات وجود دارد كه باعث گرديده كلافها به سمت اتصالات بالا رود.

جريان كيلور از سمت كلافها به كندي اس،  به حداقل گر آسيبهاي الياف و گير كردن اكثراً از مشكلات اصلي است كه آسيب قالب بوجود مي آيد، بنابراين همان اختلاف دما در بين كلافها به حداقل مي رسد و رنگرزيهاي بهتر و ترازبند مي شود. را ميسر مي سازد. ماشين آلات معمولاً ازنوع ۲اتصال هستند، براي فراهم نمودن طول مختلف كلافها اتصالات بهتر است تنظيم مي گردند ولي بعضي ماشين آلات تك اتصال نيز در دسترس هستند. البته ماشين آلات مي تواند فشار حاصل از عمليات رنگرزي را تا دماي ۱۱۰ درجه تحمل كنند. پيشرفت ديگر آن است كه چرخش در ماشين آلات چند منظوره براي داشتن قابليت رنگرزي و بسته هاي نخ تابيده در شكلهاي متفاوت تا دماي بالا بصورت قرار گرفته شده در دايره ؟؟ شكل است. كه به سهولت كار كمك مي نمايد. با وجود اني بارگيري چهارچوبهايي كه در فرايند تحت فشار و در سرتاسر اين ماشين آلات كه كمتر از انواع ماشين آلات مستطيل شكل مي باشد. با وجود فرايندهاي بسيار زياد براي اين ماشين آلات چندان موفقيت آميز نبوده اند.

رنگرزي كلاف با اين روش بيشتر متداول است چرا كه ساده ترين روش و با حداكثر كيفيت مي باشد.

اگر چه تمام فرايند تحت كنترل است و كلافها به دورههاي پيچيده مي گردند.

بعد از رنگرزي، پيچيدن كلافها ضروري است و هر يك از اين فرايندها مي تواند فرينهي باشد زيرا كميت هر نخ تابيده مي تواند از بين رود.

بارگيري واقعي و بارگيري ننمودن كلافها از قالبهاي رنگرزي نيازمند مراقبت ويژه و همچنين صرف رفتار مي باشد.

اگر چه با بارگيري اضافه بر قابليتها با كلافها، در ضمن اينكه يك دسته در حال رنگرزي است، يك تغيير سريع بوجود مي آيد و زمان استراحت ماشين كاهش مي يابد. بعلاوه سرويس بهداشتي و نگهداري سيستم، مشكلات نگهداري را نمايان خواهد كرد.

۵-رنگرزي بسته ها

قبل از رنگرزي بسته هاي نخ، كلاف بايستي پيچانده گردد تا بتواند همراه با كيلور جريان يابد، گستره مواد كمك در دسترس هستند، فلز يا پلاستيك، استوانه اي يا مخروطي شكل.

از پلاستيك براي مواد سبكتر استفاده مي گردد ولي داراي اندازه كوچكتر و همچنين عمر مصرف كمتر دارد.

بنابراين آنها تمايل به باقي ماندن در بعضي رنگها را دارند، بويژه زمانيكه در عمق زياد بكار مي روند و كيلورهاي رنگ ب همرود تغليظ مي يابند. اين امر باعث آلودگي كيلورهاي رنگ در زمان استفاده از آنها در زمان بعد از انجام عمليات رنگرزي مي گردد.

انواع الي بسته هاي استفاده شده بصورت پنيريي، مخروطي و يا بصورت كيك مي باشند، پنيري شكلها بيشترين مواد مصرف را دارا هستند. و داراي اندازه هاي موازي و شكل گرفته و بصورت نخ پيچيده شده در قسمت استوانه اي كه مي تواند بصورت قسمت يا فشرده باشد. انواع قسمت آن معمولاً از پلاستيك تهيه مي گردد. انواع فشرده كه معمولاً از استيل ضد رنگ هستند به پنير امكان فشرده شدن در ماشين رنگرزي را بدون افزايش قطر پنير را مي دهد.

از نوع مخروطي شكل براي نخ تابيده شده كه بعد از عمل رنگرزي به سختي باز مي گردد و همچنين نخهاي تابيده شده الياف يا نخهاي تابيده شده اي كه از زمان مرطوب داشتن به حالت متورم هستند. قسمت مخروطي شكل به قالب گير اين امكان را مي دهد تا نرخ تابيده به سهولت حركت نمايد.

با وجود اين، مخروطي شكلها معايبي نيز دارند و آن اين است كه نمي توانند در ماشين رنگ رزي فشرده شوند و جريان كيلور از بين آنها بصورت يك شكل و برابر با نيروها جريان مي يابد.

در مورد كيك ها نيز مشابه روشي پنير ها مي باشد، تنها اختلاف در عمل بعد از پيچاندن قالب گير است كه مرحله پاك كردن است. در داخل نخ تابيده كه حركتي ندارند، ريختن در درون مركز محل بسته بندي شده است كه تمام ساختار به حالت ساكن در مي آيد نخهاي تابيده شده آر كيك اغلب به صورت كيك رنگرزي مي گردند و اين عمل به جاي عمل بصورت كلاف صورت مي گردد. بسته ها به شكل نخ تابيده پيچيده شده در يك سرعت ثابت قالب گير قرار مي گيرند و تا گذر از مرحله محوري تا ثابت اين كار ادامه دارد.

زمانيكه نخ تابيده در قالب گير شكل مي گيرد، قطر دايره بسته بندي افزايش مي يابد تا زمان محل عبور پيموده شده در اين حالت شمار پيچيدن به هر بسته بندي افزايش خواهد يافت. قطر دايره تا زمان پيموده شده محل عبور افزايش خواهد يافت.

شمار پيچيدن به دور بسته بندي نيز افزايش خواهد يافت. زمانيكه شمار پيچيدن بسته نخ تا زمام پيمودن همزمان واقعي كه با تكرار قرار گرفتن نخ در محل لايه هاي قرار گرفته يك مرحله اي مي گردد. لايه هاي قرار گرفته شده بصورت موازي و برابري گرفتند.

در اين مرحله پيچاندن تراكم، بستن بخش بسته بندي شده در قالبه كه در جريان كيلور رنگ آن قرار مي گيرد.

ماشين آلات پيچش نخ امكان تنظيم درجه سه حركت نخ را تا درجه چرخش بسته ها دارا هستند.

تحقیق کامل ماشين آلات رنگرزي منسوجات

نوشته تحقیق کامل ماشين آلات رنگرزي منسوجات اولین بار در فايل مارکت - بازار فايل. پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico


 • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   

گزارش کامل از روند ساخت امکانات مورد نظر برای بهبود کیفیت کلی دستگاه چله پیچی کارگاه بافندگی

چکیده:

ما در این نوشتار، گزارشی از روند ساخت امکانات مورد نظر برای بهبود کیفیت کلی دستگاه چله پیچی کارگاه بافندگی ارائه دادیم. در فصل اول مقدمه ای از تاریخچه نساجی نوشته شده و در فصل بعدی با عنوان ساخت مراحل طراحی و ساخت هر یک از موارد پیش بینی شده را نوشتیم. سعی شده تا مطالب به طور واضح و قابل فهم ارائه شود ولی بهترین حالت بررسی روند ساخت با مشاهده دستگاه است. موارد ساخت مکانیزم هماهنگ کننده شیب تامبورها و چگونگی پیشرفت آن به طور کامل توضیح داده شده است در فصل دوم اطلاعات لازم در مورد تغییر شیب و وسایل استفاده شده در ماشین توضیح داده شده است در آخر ضمائمی از چله پیچی و روند کار ارائه شده تا در کیفیت بهره برداری از ماشین چله پیچی تاثیر داشته باشد .

در نگاه کلی هدف از انجام این پروزه برای ما بدین شرح بوده است. امید که به آنها دست یافته باشیم:

 • بالابردن سطح کیفی وسایل آموزشی موجود در دانشگاه
 • امکان استفاده و بهره برداری دیگر دانشجویان از نتایج پروژه
 • سمت و سو دادن و ایجاد انگیزه در بقیه دانشجویان برای انجام پروژه های ساخت
 • ماندگاری پروژه
 • تغییر نگاه دانشجویان از ارجحیت دادن به مباحث صرفاً تئوری به کاربردی بودن فعالیتهای علمی  

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                  صفحه

چکیده

فصل اول : مقدمه

۱

۱-۱ مقدمه ۲
۱-۲ قدمت نساجی در یزد ۴
۱-۳ چله پیچی ۵
۱-۴ ماشین چله پیچی امید ۶
فصل دوم : ساخت ۸
۲-۱ طراحی و ساخت قطعه مرکزی ۹
۲-۲ فرزکاری قطعه مرکزی ۱۰
۲-۳ تنظیم شیب به صورت دستی ۱۲
۲-۴ اهرم های شیب تامبور ۱۴
۲-۵ درآوردن شیار میلگرد ۱۵
۲-۶ بستهای نگه دارنده میلگرد ۱۶
۲-۷ حرکت قطعه مرکزی ۱۷
۲-۸ ساخت قطعه های راهنما ۱۸
۲-۹ برش پروفیلهای تامبور ۲۰
۲-۱۰ مرحله مونتاژ دستگاه ۲۱
نتایج پروژه ۲۳
فصل سوم: اشنایی با ماشین های چله پیچی موجود و معایب آن ۲۴
۳-۱ چله پیچی بخشی ۲۵
۳-۲ چله پیچی مستقیم ۲۹
۳-۳ عیوب چله پیچی ۳۱
۳-۳-۱ تاب حلقه نخ در چله ۳۲
۳-۳-۲ تفاله نخ در چله ۳۳
۳-۳-۳ تو رفتگی در چله ۳۴
۳-۳-۴ جفتی در چله ۳۵
۳-۳-۵ چله شل پیچیده شده ۳۶
۳-۳-۶ چله نامشخص ۳۷
۳-۳-۷ رنگ بندی اشتباه در چله ۳۸
۳-۳-۸ سرنخ کم یا زیاد در چله ۳۸
۳-۳-۹ شل بودن یک طرف چله ۳۹
۳-۳-۱۰ گره بد در  چله ۴۲
۳-۳-۱۱ نخ اشتباه در چله ۴۲
۳-۳-۱۲ نخ پاره در چله ۴۳
۳-۳-۱۳ نخ زیر و رو در چله ۴۴
۳-۳-۱۴ نخ سفت در چله ۴۵
۳-۳-۱۵ نخ شل در چله ۴۷
۳-۳-۱۶ نخ گوریده در چله ۴۹
۳-۳-۱۷ نقصان در قیطان تقسیم ۵۰
۳-۳-۱۸ نقصان در قیطان چپ و راست ۵۰
۳-۴ عوامل محدود کننده نخ پارگی ۵۱
۳-۵ دستگاه های چله پیچی موجود در بازار ۵۲
۳-۵-۱ ماشین  BENNIMGER ۵۲
۳-۵-۲ دستگاه چله پیچی مستقیم HACOBA ۵۶
۳-۵-۳ ماشین چله پیچی بخشی TEXTIMA ۶۵
منابع و مآخذ ۶۹
   

 

 

فهرست اشکال

عنوان                                                                                                                صفحه

شکل ۲-۱ طراحی و ساخت قطعه مرکزی ۱۰
شکل ۲-۲ فرزکاری قطعه مرکزی ۱۱
شکل ۲-۳ الف تنظیم شیب به صورت دستی ۱۲
شکل ۲-۳ ب و ج  تنظیم شیب به صورت دستی ۱۳
شکل ۲-۴ اهرم های شیب تامبور ۱۴
شکل ۲-۵ درآوردن شیار میلگرد ۱۵
شکل ۲-۶ الف و ب بست های نگه دارنده میلگرد ۱۶
شکل ۲-۷ حرکت قطعه مرکزی ۱۸
شکل ۲-۸ قطعه راهنما ۱۹
شکل ۲-۹ برش پروفیل های تامبور ۲۰
شکل ۲-۱۰ مونتاژ دستگاه ۲۲
شکل ۳-۱ نمایی از چند دستگاه چله کشی بخشی ۲۹
شکل ۳-۲ نمایی از دو دستگاه چله کشی مستقیم ۳۱
شکل ۳-۳ نمای کلی ماشین Benninger ۵۶
   
   
   
   
   

 

 

فصل اول

مقدمه

۱ـ ۱٫ مقدمه :

نساجی درایران ازجمله صنایعی است که به صراحت نمی توان تاریخ قطعی پیدایش آنرا مشخص کرد.چه آنکه بشر از ابتدای زندگانی برروی کره زمین بعد از هوا وغذا،نیازبه پوششی برای مقابله با سرما وگرما را درخود احساس کرده وبه همین جهت نیزشاید منطقی ترین تصوراین باشد که قبل ازهرچیزبه فکرتهیه لباس افتاده وبا بهره گیری ازحداقل امکانات موجود وبه احتمال قوی با استفاده ازپوست حیواناتی که شکارمی کرده برای خود تن پوش تهیه نموده وطی گذشت زمان وبا تحولاتی که خواه ناخواه درزندگی اش پیش آمده به شیوه‌های تهیه پارچه پی برده واز به هم انداختن الیاف گیاهی یا حیوانی کوشیده تا به تن پوش خود حالتی اطمینان بخش تر و شیک تر بدهد.

نگاهی گذرا به تاریخچه نساجی ایران نیزموید این ادعاست چه آنکه وسایل بدست آمده ازغار کمربند (درحوالی شهر بهشهر)که متعلق به حدود   ۶۰۰۰ سال قبل ازمیلاد مسیح است نشان دهنده آن است که مردم آن زمان از فن ریسندگی وتبدیل پشم به نخ اطلاع داشته اند.

با این وجود نخستین نشانه ای که از وجود پارچه وبافت آن درایران موجود می باشد متعلق به ۴۰۰۰ سال قبل ازمیلاد مسیح است که طی حفریات  انجام شده در شوش بدست آمده است افسون براین یک میل مفرغی که توسط دکتراریک اشمیت طی حفاریهای تپه حصاردامغان کشف شده ومخصوص تابیدن نخ هایی نازک بوده می تواند دلیلی برپیشرفت صنعت بافندگی در۳۰۰۰سال قبل ازمیلاد مسیح باشد.کمااینکه اسناد دیگری نیزدردست است که نشان می دهد در۲۷۰۰تا ۲۵۰۰سال قبل ازمیلاد بافت پارچه های ظریف بطورکامل درایران متداول بوده ودر همین دوره بافت پارچه هایی باالیاف طلا ونقره نیزرواج داشته ازکتاب استر درتورات نیزچنین استفاده می شود که طی سالیان ۵۵۰ تا۳۳۰ پیش ازمیلاد بافت پرده های الوان ایران مرسوم ولباسهای سربازان وسپاهیان دارای طرحها ونقشه های مفصلی بوده است.

ازکتان،پارچه های ارغوانی و انواع پارچه نیز به کرات اسم برده شده است.ولی ازمنسوجات متعلق به سالهای یاد شده وحتی بعدازآن چیزی درایران بدست نیامده وفقط بعضی تکه های پارچه ابریشمی متعلق به سالهای ۳۳۰-۲۲۴ پیش ازمیلاد درسوریه کشف شده و نیزدر حفریات باستان شناسی منطقه لرکان(درمنتهی الیه شرق ایران) قطعاتی ازقلاب دوزی پیدا شده که احتمالا تعلق به همین دوره دارد.

مقادیری نیز پارچه های ابریشمی ازچین بدست آمده که دارای مشخصات پارچه های ایرانی است وبعید نیست درایران تولید و به چین صادر شده باشد.

درفاصله سالهای ۲۴۱ تا ۲۷۲ میلادی وپس   از تصرف انطاکیه توسط ایرانیان گروهی از بافندگان به خوزستان آمدند وکارشناسان بعضی ازپارچه های ابریشمی کلیساهای اروپا وپارچه های ابریشمی بدست آمده درشیخ عباده واخمیم مصر در یادگارنساجی ایران درهمین دوره می دانند.

در صدر اسلام به دلیل قطع حمایت دربار ساسانی ازتولیدکنندگان،تغییر شیوه مصرف واز آنجا که بسیاری ازمسائل تحت الشعاع ظهوراسلام قرار گرفت بسیاری از کارگاههای صنعتی تعطیل شد ولی بعد ازمدت کوتاه کارگاههای نساجی مجددا در گوشه وکنار کشور شروع به کار کردند.

۱ـ۲٫ قدمت نساجی دریزد:

یزد استانی است تاریخی که بنیاد آن را به قبل ازظهوراسلام نسبت می دهند.وجود نامهای چون یزد(ایساتیس)،زارچ،اشکذر،مهریزومیبد موید قدمت و تاریخی بودن این استان است.کشاورزی دراین استان به علت کمی آب وخشکی هوا علی رغم کوشش فراوان ازرونق کافی برخوردار نیست وچنین است که اهالی این دیار ازقدیم الایام حرفه نساجی (شربافی)را پیشه کرده اند وامروزه درصد زیادی ازجمعیت این استان به این حرفه اشتغال دارند.

ازتولید انواع فراورده های دست باف و اشیاء مختلف دستی به مقتضای وضع خاص جغرافیایی منطقه یزد واستمداد وبرخورداراست اکنون با پیشرفت صنعت وماشینی شدن آن اغلب صنایع معمول نمی باشد.

هم اینک نیزاستان یزد یکی ازقطبهای مهم صنعتی کشور هم ازنظر نساجی و هم ازنظر دیگرصنایع محسوب می شود.

۱ـ۳٫ چله پيچي (warping):

منظور از چله پيچي عبارت است از پيچيدن تعداد معيني سر نخ با طول مشخص بصورت موازي بر روي نورد (اسنو) بافندگي.

اگر سيستم بافت پارچه تاري و پودي باشد بعضي يا تمام نخهاي تار بايد به يک شکل و در سطح موازي با هم قرار گيرند بنابر اين نخها از روي بسته هاي خود باز شده و بر روي اسنو پيچيده مي شوند لازم به ذکر است که نخها بايد موازي وبا کشش يکسان روي اسنو پيچيده شوند.

گزارش کامل از روند ساخت امکانات مورد نظر برای بهبود کیفیت کلی دستگاه چله پیچی کارگاه بافندگی

نوشته گزارش کامل از روند ساخت امکانات مورد نظر برای بهبود کیفیت کلی دستگاه چله پیچی کارگاه بافندگی اولین بار در فايل مارکت - بازار فايل. پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico


 • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   

معرفي و بررسي شركت نقش ايران فرش و موکت

-۱) سابقه شركت

شركت نقش ايران يا مولف موكت سابق در سال ۱۳۵۰ با هدف توليد انواع فرش ماشين، موكت نمدي و موكت تافتينگ بصورت شركت با مسئوليت محدود تأسيس  و در سال ۱۳۵۲ به بهره بردراي رسيده است و در تاريخ ۲۰/۱۱/۱۳۵۶ به شركت سهامي خاص تغيير و در تاريخ ۱۱/۱۲/۱۳۵۶ تبديل به شركت سهامي عام شد و در سال ۱۳۷۰ در بورس اوراق بهادار تهران پذيرفته شد.

مطابق آمارهاي موجود اين شركت تا قبل از ۱۳۷۰ از توليد كنندگان عمده موكت و فرش ماشيني در ايران بوده و درخواست ۶۴ الي ۶۷ بعنوان بزرگترين توليد كننده صنعت متعلق به اين واحد بوده است. از سال ۱۳۷۰ به بعد به علت شروع به توليد واحدهاي جديد كه از تكنولوژيهاي مدرن روز استفاده مي كردند، همه ساله از بازار فروش اين شركت كاسته گرديد به نحوي كه عملاً در آستانه وقف قرار گرفت. از جمله علتهاي عدم بازسازي اين واحد قديمي مي توان به توان مالي اندك آن از يك طرف و سياستهاي وقت بخش صنعت اشاره نمود. چه از يك طرف اين واحد در تمامي سنوات قبل از آزادسازي مكلف به عرضه فراوان كالا به نرخ مصوب گرديده بود و سهميه ارزي متعلقه صرفاً ميبايستي حرف خريد مواد اوليه مي گرديد. ضمن اينكه رعايت دقيق ضوابط قيمت گذاري و توزيع، عملاً مانع از ايجاد نقدينگي در اين شركت گرديده و در همين حال شرايط جهت واحدهاي جديد الاحداث و بعضاً قديمي كاملاً متفاوت بود.

ه نمود. چه از يك طرف اين واحد در تمامي سنوات قبل از آزادسازي مكلف به عرضه فراوان كالا به نرخ مصوب گرديده بود و سهميه ارزي متعلقه صرفاً ميبايستي حرف خريد مواد اوليه مي گرديد. ضمن اينكه رعايت دقيق ضوابط قيمت گذاري و توزيع، عملاً مانع از ايجاد نقدينگي در اين شركت گرديده و در همين حال شرايط جهت واحدهاي جديد الاحداث و بعضاً قديمي كاملاً متفاوت بود.

در اين بخش راجع به وضعيت حقوقي شركت توضيح داده شود. (انتهاي طرح)

در اين بخش راجع به مشخصات كارخانه توضيح داده شود. (صفحه ۲ طرح)

۲-۲) بررسي واحدها و توليدات فعلي شركت

اين گروه شامل ۵ واحد توليد ميباشد كه هر كدام به تنهائي قادر به توليد يك محصول مستقل مي باشند. واحدهاي مذكور به شرح ذيل ميباشند:

۱- واحد ريسندگي الياف PP ( پلي پروپيلن، در اين واحد گرانول pp (pp Granules) به عنوان مواد اوليه مصرف مي شود. معمولاً گرانول PP از بازار داخل و از ضايع پتروشيمي تهيه مي شود و سپس توسط دستگاههاي اكسترودر رسيده مي شود و تبديل به الياف پلي پروپلين با طول هاي مختلف مي گردد. اين الياف (Staple Fibers) به تنهائي قابليت فروش در بازار را دارد و نيز قابليت ريسندگي و تبديل به نخ جهت مصارف فرش نيز دارد.

۲- واحد ريسندگي نخ: دراين واحد الياف پلي پروپيلن و يا اكريليك و يا پنيه و پلي استر به عنوان مواد اوليه مصرف مي شود. اين واحد شامل دو بخش نازك و سيمي براي توليد نخهاي ظريف و بخش كلفت ريسي براي توليد نخهاي ضخيم مي باشد. نخهاي توليد قابليت فروش بصورت مستقل را دارند و نيز مي توانند به عنوان مواد اوليه توليد فرش بكار روند.سالن تليد مذكور بمساحت ۶۳۰۰ متر مربع و داراي ۷۵۰۰ متر مربع انبار مي باشد. حداكثر توليد نخ اين واحد در سال ۱۳۶۵ روزانه ۶ تن بوده است. در حال حاضر حدود ۱۲۵ نفر در اين بخش فعاليت مي كنند.

از مشكلات اين بخش مي توانبه پائين بودن كيفيت نخ هاي توليدي بعلاوه غير اقتصادي بودن توليد بعلت فرسودگي و غيرقابل بازسازي بودن ماشين هاي رينگ اشاره كرد. لذا شركت در نظر دارد پس از اجراي طرح فعلي بازيافت نسبت به بازسازي اين بخش نيز اقدام نمايد. پس از بازسازي اين واحد مي توان نخ هاي ۵/۱۰ دولا و ۴ دولا مركب از PP و اكريليك و پلي استر را براحتي توليد نمود..

۳- واحد قاليبافي: اين واحد در سال ۱۳۵۵ راه اندازي شده به توليد انواع فرش هاي ماشيني مشغول بوده است. فرش هاي با عرض حداكثر ۳ متر در سايزهاي مختلف و با تراكم ۳۵۰ و ۴۰ و ۵۰۰ شانه از توليدات اين شركت بوده است. حداكثر توليد اين واحد در سال ۷۱ بوده و مقدار آن ۷۷۴ هزار مترمربع بوده است.

از مشكلات اين بخش مي توان به فرسودگي و قديمي بودن ماشين آلات بافندگي فرش و همچنين كمبود قطعات يدكي به علت كمبود نقدينگي اشاره كرد. لذا طرح نوسازي اين واحد نيز در دستور كار شركت قرار دارد.

پرسنل موجود در اين واحد ۱۶۳ مستقر مي باشند. سالن توليد اين واحد بمساحت ۹۴۴۰ مترمربع مي باشد و داراي ۷۵۰۰ متر مربع انبار مي باشد. (در حال حاضر بخش مذكور غير فعال مي باشد)

۴- واحد توليد موكت كبريتي:‌ اين واحد از سال ۱۳۵۴ در زمره توليد كنندگان عمده اين محصول قرار گرفت و در سال ۱۳۶۰ حدود ۲ ميليون متر مربع توليد و بفروش رساند. در ابتدا ماشين آلات موجود اين واحد بصورت دست دوم خريداري شده اند و سال ساخت آنها به ۱۹۷۰ باز مي گردد. عرض خط موجود ۲ متر است. سالن توليد مذكور ۳۲۰۰ متر مربع بوده و داراي ۷۵۰۰ متر مربع انبار است. واحد فوق در حال حاضر ۵۲ نفر پرسنل دارد. اين واحد علاوه بر موكت نمدي با طرح كبريتي ( راه راه ) قادر است موكت هاي نمدي با طرحهاي ديگر نيز توليد نمايد اما با توجه به فرسودگي خط توليد امكان رقابت و توليد مرغوب وجود نداشته لذا برنامه بازسازي اين واحد نيز در جريان كار شركت قرار گرفته است.

۵- واحد توليد موكت تافتينگ: اين سالن داراي ۴ دستگاه موكت بافي مي باشد كه دو دستگاه آن بصورت اسكرول و يك دستگاه بصورت كات پايل و دستگاه ديگر بصورت لوپ قادر به بافت مي باشد. كشور سازنده آن انگلستان و كارخانه سازنده آنها SINGER مي باشد. ظرفيت توليد هر دستگاه در هر ساعت يك رول معادل ۲۵۰ متر مربع مي باشد. مساحت سالن مذكور ۳۶/۳۵۵۹ مترمربع و پرسنل فعلي آن ۴ نفر مي باشند.

 

 

 

مي توان وضعيت توليدي شركت ها را در جدول ذيل خلاصه كرد.

«ارقام به هزار»

رديف نام محصول واحد ظرفيت دستي ميزان توليد طي سالهاي مختلف توضيحات
۱۳۷۵ ۱۳۷۶ ۱۳۷۷ ۱۳۷۸ ۱۳۷۹
۱

۲

۳

۴

۵

فرش ماشيني

موكت تافتينگ

موكت كبريتي

ريسندگي

الياف سازي

kg

kg

۸۰۰

۸۰۰۰

۱۲۰۰

۱۶۵۰

۶۰۰

۶/۲۳۴

۳/۶۰

۴۹۴

۷/۴۵۶

۲/۴۱۳

۳/۲۶۳

۹/۳۸

۲۵۴

۶/۲۷۵

۵/۲۵۶

۵/۱۹۵

۴/۱۹

۲۷۵

۲/۱۷۷

۵/۱۹۱

۲/۸۵

۴/۴۷

۶/۱۶۸

۶/۹۳

۸/۳۷

۵/۱۶

۸/۲۵۸

۳/۶۳

۶۱/۲۴۱

 

۶- واحد تأسيسات و خدمات فني: اين بخش شامل قسمتهاي مختلفي جهت سرويس دهي به توليد و پرسنل مي باشد.

معرفي و بررسي شركت نقش ايران فرش و موکت

نوشته معرفي و بررسي شركت نقش ايران فرش و موکت اولین بار در فايل مارکت - بازار فايل. پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico


 • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   

تحقیق روشی برای رنگ کردن نخ پلی استر با استفاده از رنگ ایندیگو و افزایش خواص تثبیت رنگ در آن

چکیده

نخ پلی استر با رنگ خمی ایندیگو رنگرزی شد و اثرات آن عملاً مورد آزمایش و بررسی قرار گرفت. رنگ های خمی که عموماً برای الیاف سلولزی استفاده می گردد ، می تواند برای رنگ کردن مواد پلی استریز استفاده شود، به ویژه از متمرکز می شویم بر روی خواص تثبیت رنگ از نظر؟؟؟ شتشو. در این کار تحقیقاتی ، شرایط مناسب رنگرزی مواد مطالعه قرار گرفت. علاوه بر این قابلیت شستشوی رنگ ایندیگو مقایسه شده با رنگ های دیسپرس که برای تعیین خواص ثبات رنگ استفاده شده بودند ، آنالیز HPLC نشان داد که وقتی زمان رنگرزی افزایش داده شد، تغییرات ساختاری ایندیگو روی کاهش قدرت رنگ مواد رنگ شده تأثیر گذار بود. از روی مقایسه سیستم ایندیگوی دیسپرس و سیستم لوکو ، متوجه شدیم که سیستم ایندیگو دیسپرس تأثیر اندکی در جذب رنگ دارد.

 

۱- مقدمه

رنگ های متداول مورد استفاده برای الیاف صنعتی مانند پلی استر و پلی آمید ، به صورت رنگ های دیسپرس و اسیدی برای رنگ کردن الیاف فوق استفاده گردید. کاربرد نامبرده و در واقع تمامی انواع رنگ ها برای الیاف مربوط می شود به واکنش رفت و برگشتی بین جسم و مولکول رنگ. در این مقاله توجه شده است به رنگرزی الیاف با رنگ خمی ایندیگو برای نخ های پلی استر.

با آنکه الیاف یا نخ های پلی استر با استفاده از رنگ های دیسپرس رنگ می شوند و مطالعاتی نیز در زمینه خواص جذب کامل رنگ توسط الیاف انجام شده است، توجه چندانی به کاربرد رنگ های خمی برای رنگ کردن الیاف پلی استر صورت نگرفته است. از لحاظ خواص ثبات ، به ویژه در برابر شستشو ، ثبات در حد قابل قبولی با استفاده از رنگ های دیسپرس وجود ندارد که این امر به علت احیاء و انتقال رنگ می باشد. در این مطالعه رنگرزی (۱) رنگ خمی ممکن است ثبات لازم را فراهم کند و روش جایگزین مناسبی باشد برای رنگ های دیسپرس.

به طور کلی ، رنگرزی توسط رنگ های خمی ثبات در برابر شستشو را افزایش می دهد. خاصیت نامحلول بودن رنگ های خمی می تواند ثبات در برابر شستشو را بهتر بنماید. در این مقاله به بررسی یکی از مهمترین رنگ های خمی برای رنگ کردن پلی استر و خواص رنگ کردن آن پرداخته ایم.

بنابراین ، این مقاله خواص رنگرزی پارچه با رنگ ایندیگو را مورد توجه قرار داده است علاوه بر این ، آنالیز H P L C مشتقات ایندیگو که از نمونه های رنگ شده توسط ایندیگو استحصال شده است مورد بررسی قرار گرفته است تا تغییرات طیف جذبی آن تعیین شود. مطالعات نشان داد که رنگرزی کامل و مطلوبی توسط ایندیگو انجام شده و رنگ ایندیگو درون الیاف خوب نفوذ کرده است و این امر توسط عکس های گرفته شده از برش عرضی الیاف پلی استر تأیید شد. در این مقاله ، شرایط رنگ کردن ایندیگو حرارت و زمان و ثبات در برابر شستشو مربوط به الیاف پلی استر و نتایج حاصله مورد بررسی قرار گرفته است.

۲- کارهای آزمایشی

۱-۲- مواد مصرف شده

از الیاف پلی استر با مشخصات مختلف برای این آزمایش استفاده شد. رنگ ایندیگو به کار رفته در این آزمایش از شرکت شیمیایی آلدریچ خریداری شد و دی اکسید تیواوره برای احیاء کردن نیز از شرکت فوق خریداری شد. برای زودون رنگینه های سطحی یک نمونه تجاری از سر طح فعال غیر یونی استفاده گردید و سایر مواد شیمیایی استفاده شده همگی معرف های با خلوص آزمایشگاهی بودند.

۲-۲- عملیات رنگرزی

پارچه پلی استر در ظروف استیل سربسته آزمایشگاهی با ظرفیت ۱۲۰ سانتی متر مکعب و ماشین رنگرزی آزمایشگاهی رنگ شد. نمونه ها در یک حمام رنگ ۴۰ درجه سانتی گراد و نسبت ۲۰ به ۱ قرار داده شدند. بعد از ۱۰ دقیقه حرارت تا ۷۰ درجه افزایش داده شد و در این حرارت تهیه ماده اولیه ایندیگو برای مدت ۳۰ دقیقه ادامه یافت و بعد نمونه پلی استر اضافه شد و حرارت تا حد ۱۳۰-۹۰ درجه سانتی گراد بالا برده شد. در پایان رنگرزی ، نمونه های رنگ شده بیرون آورده شدند و پس از شستشو با آب شیر در هوا اکسید گردیدند.

۳-۲- احیاء رنگ

در پایان عمل اکسید کردن ، نمونه ها احیاء و پاک شدند و رنگ سطح الیاف رنگ شده برطرف و پاک شدند. نمونه های رنگ شده با استفاده از محلول زیر شسته شدند:

Na2S2OH یک گرم در لیتر ؛- Na2CO3 2 گرم در لیتر و یک سرفکتانت غیریونی ۲ گرم در لیتر برای مدت ۲۰ دقیقه و در دمای ۶۰ درجه شتشو داده شدند.

۴-۲- تهیه بخش اسید لوکویابی رنگ

تهیه ماده بی رنگ ایندیگو در ۴۰ درجه شروع شد و ۲ گرم کربنات سدیم در لیتر و ۵ گرم در لیتر دی اکسید تیواوره مورد استفاده قرار گرفت. حرارت به ۷۰ درجه رسانده شد و برای مدت ۳۰ دقیقه ادامه داده شد. پس از کامل شدن ، محلول حمام تغییر رنگ داد و رنگ زرد لیوئی ایجاد گردید. در این موقع دیسپرس کننده غیریونی به محلول اضافه و به طور دائم محلول به هم زده می شد و اسید فورمیک برای تنظیم PH اضافه شد و شکل ایندیگوی بی رنگ اسیدی به وجود آمد که به صورت دیسپرس در آمده بود.

۵-۲- اندازه گیری رنگ

مشخصات کالری متری مواد رنگ شده ایندیگو با استفاده از دستگاه اسیپکتر و فتومتر متصل به یک کامیپیوتر تعیین گردید. اندازه گیری با یک قطعه نوری که از اسپیکولار آن جدا شده بود و ماوراء بنفش آن اضافه شده و، با استفاده از ایلومینانت ۶۵D و ۰۱۰ استاندارد. هر پارچه یکبار دولا شده بود به طوریکه ضخامت ۲ تائی داشته باشد و به طور متوسط ۵ بار در هر نوبت قرائت می شد.

۶-۲- آنالیز H P L C  

از دستگاه H P L C برای آنالیز تغییرات ایندیگو در درون نمونه رنگ شده استفاده گردید. برای بررسی مشتقات ایندیگو با استفاده از دی متیل فرمانید برای استحصال اقدام گردید تا بدین وسیله مشتقات ایندیگو از نمونه های رنگ شده در ۹۰ درجه و ۳۰ دقیقه استحصال گردید. اکلیپس H P ؛ C-B D X  ۱۸ (mm150×۶/۴ ، ۵/۳ m) مورد استفاده قرار گرفت و از محلول آب و متانول به نسبت ۹۰ به ۱۰ به عنوان یک فاز متحرک استفاده گردید. میزان جریان ۵/۰ میلی لیتر در دقیقه بود.

۷-۲- تهیه رنگ دیسپرس با استفاده از سیستم ماشینی رنگ

رنگ دیسپرس همان استحکام رنگ ایندیگو را دارا می باشد با سیستم رنگ ماشینی برای مقایسه خواص ثبات در برابر شستشوی هر دو نمونه رنگ استفاده گردید. رنگرزی با رنگ های دیسپرس با استفاده از رنگ های زیر صورت گرفت:

رنگ دیسپرس CI 54 ، دیسپرس قرمز CI 167 و دیسپرس آبی CI79.

۸-۲- ثبات رنگ

ثبات رنگ در برابر شستشو با استفاده از روش ایزو ۱۰۵ انجام شد. نوار پارچه چند شاخه SDC یک ماده ای بود که مورد استفاده قرار گرفت و نمونه ها ۵ نوبت پی در پی شسته شدند.

۳- نتایج و بحث

۱-۳- تأثیر حرارت روی رنگرزی

برای اینکه تأثیر حرارت را روی استحکام رنگ آزمایش کنیم الیاف پلی استر در دماهای مختلف ۹۰ تا ۱۳۰ درجه با ایندیگو رنگ شدند. ۲ گرم در لیتر دی اکسید تیواوره ، به عنوان عامل ایجاد کننده استفاده شد. همراه با ۵ گرم در لیتر کربنات سدیم و ایندیگو ۶ درصد. روش رنگرزی در شکل (۱) نشان داده شده است همراه با استحکام رنگ ایندیگو روی الیاف پلی استر. به طور کلی استحکام رنگ با افزایش حرارت زیادتر شد و جذب رنگ در دمای بالاتر بیشتر بود. در دمالی پائین تر ۹۰ تا ۱۰۰ درجه این شرایط تأثیر کمی روی جذب رنگ در پارچه داشت. به ویژه اینکه جذب کامل رنگ در دمای ۱۱۰ تا ۱۳۰ مناسب بود و مشخص شد که حرارت رنگ با ایندیگو بالاتر از روش استفاده شده در کاربرد رنگ خمی در الیاف سلولز بود این امر مربوط به قدرت پخش شدن در ساختمان کریستالی مولکولهای پلی استر می باشد. نتایج مشاهده شده نشان می دهد که استحکام رنگ ایندیگو که با افزایش دما زیادتر می شد مربوط به انرژی کنیتیک بیشتر مولکولهای ایندیگو و قدرت پخش شدن بیشتر در ساختمان پلیمری و تأثیر تورم بیشتر باقت. در این مورد تصور می شد که شرایط مربوط به دمای رنگ و جذب رنگ روی الیاف پلی استر تابع مکانیزیم مشابه به رنگ های دیسپرس می باشد که مستلزم فشار زیاد و دمای بالا است. تأثیر دما روی جذب رنگ با عکس های گرفته شده از برش عرضی باقت پلی استر رنگ شده تائید شده است. برای اطمینان از نفوذ مولکولهای رنگ ایندیگو به داخل پارچه به رنگ مشکی الیاف در اطراف الیاف رنگ شده ایندیگو در دماهای ۹۰ تا ۱۰۰ درجه قرار داده شد. برعکس در مورد دمای ۱۱۰ تا ۱۲۰ داخل الیاف رنگ شده با ایندیگو دارای حالت سفیدی زمینه ای بود. تصور می شود که این اقدام برای تعیین نفوذ رنگ به داخل الیاف با رنگ کردن در دمای بالا مفید می باشد. شکل(۲) نشان می دهد که عکس پارچه رنگ شده با ایندیگو در ۱۲۰ درجه نفوذ کامل مولکولهای ایندیگو به داخل مواد رنگ شونده به طور کامل انجام شده است.

۲-۳- تأثیر زمان رنگرزی

پس از اطمینان پیدا کردن از اینکه بهترین رنگرزی در دمای ۱۲۰ درجه صورت می گیرد، آزمایشات بیشتری انجام شد تا تأثیر زمان رنگرزی روی استحکام رنگ ایندیگو بررسی شود. نتایج در شکل(۶) نشان می دهد که استحکام رنگ تدریجاً با افزایش زمان رنگرزی بیشتری می شود و نشان می دهد که تغییرات ساختاری مولکولهای ایندیگو در پارچه های رنگ شده مسئول کاهش استحکام رنگ می باشد برای تائید این موضوع آنالیز H P L C انجام شد. برای بررسی مشتقات

تحقیق روشی برای رنگ کردن نخ پلی استر با استفاده از رنگ ایندیگو و افزایش خواص تثبیت رنگ در آن

نوشته تحقیق روشی برای رنگ کردن نخ پلی استر با استفاده از رنگ ایندیگو و افزایش خواص تثبیت رنگ در آن اولین بار در فايل مارکت - بازار فايل. پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico


 • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   

تحقيق تکنولوژی اندازه گیری زیردست پارچه جهت تعيين كيفيت پارچه

فصل اول : تکنولوژی اندازه گیری زیردست پارچه

وضعیت کنونی و ظرفیتهای بالقوۀ آینده

چکیده :

توسعۀ روزافزون منسوجات و صنایع بافندگی به کاربرد موفقیت آمیز روشهای معتبر عینی برای تعیین مشخصات ، پیش بینی و کنترل کیفیت عملکرد پارچه ها وابسته است . در دهۀ گذشته نمونه های متعددی از طرح و توسعۀ پارچه همراه با تولید و کنترل کیفیت فرآیند منسوجات و تهیۀ پارچه بصورت تکنولوژی اندازه گیری عینی کیفیت پارچه شاهد بوده ایم . خصوصیات کیفی و میزان کارایی و عملکرد پارچه ها به تنش  مکانیکی پائین و خواص ابعاد و سطح آنها وابسته است . خطاهای آزمایشی مربوط به اندازه گیری این خواص خیلی کمتر از خطاهای ظاهری مربوط به کیفیت پارچه می باشد ، به ویژه اندازه گیریهایی که توسط افراد انجام می شود.

ما می توانیم مفهوم اندازه گیری عینی پارچه را جهت تعیین کیفیت پارچه ، قابلیت تهیه لباس و دوام آن به صورت یک امر ضروری و پارامترهای قابل اندازه گیری توسط دستگاههای آزمایشی تعریف کنیم . بنابراین تکنولوژی اندازه گیری عینی پارچه نشانۀ بارزی از کیفیت پارچه و قابلیت استفاده آن برای لباس و دوام آن می باشد و این نشان می دهد که دو پارچه هیچ وقت کاملاً شبیه هم نیستند و از لحاظ خصوصیات با یکدیگر فرق دارند . تکنولوژی اندازه گیری خصوصیات عینی پارچه عامل مهمی برای روشهای علمی و مهندسی تعیین خصوصیات پارچه و طرح و فرآیند کنترل آن می باشد . مهمترین نتیجۀ استفاده از تکنولوژی اندازه گیری خصوصیات عینی پارچه ، ایجاد و توسعه رابطه بین بخشهای مختلف صنایع نساجی و                  پوشاک و گروههای تحقیق و توسعه با سایر بخشهای صنایع می باشد. برای مثال تولیدکنندگان پارچه ، فروشندگان ، بازرگانان و سازندگان ماشین آلات که به نحوی در ارتباط با پارچه و منسوجات هستند .

 

مقدمه :

صنایع نساجی و پوشاک همواره به صورت سنتی ارزیابی ظاهری از کیفیت پارچه انجام می داده اند که صرفاً برپایۀ قضاوت فردی بوده است. نشان داده شده است که با وجود اینکه قضاوتهای هر کشور دربارۀ خصوصیات زیردست پارچه یک ایده و طرز تفکر مشترکی می باشد ، امکان اینکه قضاوت فردی بتواند کیفیت یک پارچۀ ویژه را ارزیابی کند وجود ندارد و چنین قضاوتی اشتباهات زیادی را در بر خواهد داشت . با این حال چنین وضعیتی ( قضاوت فردی ) در بیشتر فعالیتها و معاملات صنعتی و تجاری زیاد به چشم     می خورد و شرایطی پیش می آید که افراد مجبور هستند در مورد کیفیت پارچه به قضاوت سطحی و ظاهری متکی باشند .

نظریه و طرز تفکر پیچیدۀ قضاوت در مورد زیردست پارچه می تواند به صورت واکنش بین خصوصیات کیفی سادۀ پارچه مانند نرمی و صافی ، براقیت ، استحکام ، پُری و پیچیدگی ( تجعد ) آنالیز گردد .

یک لیست از واژه های توصیفی برای کیفیت پارچه از زبان ژاپنی ترجمه شده است که عبارات اولیه ای در مورد بیان ویژگی های پارچه می باشد در جدول ۱ آمده است و همچنین خصوصیات دوقطبی پارچه که به کمیتۀ اجرائی اندازه گیری عینی پارچه پشمی در استرالیا مربوط است در جدول ۲ ارائه شده است .

 

جدول ۱  واژه های توصیف کنندۀ پارچه ( ترجمه شده از عبارات اولیۀ ژاپنی )

جدول ۲- خصوصیات دوقطبی پارچه ( کمیته اندازه گیری یا سنجش عینی پارچۀ پشمی استرالیائی )

 

قابل کش آمدن – غیرقابل کش آمدن

انعطاف پذیر – شُل و غیرقابل انعطاف

محکم – نرم و تغییر پذیر

ضخیم – نازک

صاف – زبر

گرم – سرد

 

 

کیفیت و مشخصات کاری و عملکرد پارچه به خصوصیات تنش مکانیکی پائین و خواص سطحی و غیر ابعادی آن مربوط است که در جدول ۳ همراه با نیروی کششی ، پارگی ، خمش ، فشردگی ، اصطکاک سطحی و حالت کش آمدگی بیان شده است .

 

جدول ۳ خصوصیات تنش مکانیکی پائین ، سطحی و ابعادی پارچه

 

کشش

برش

خمش

فشردگی جانبی

فشردگی در سطح/ پیچش

اصطکاک سطحی/ زبری

انبساط رطوبتی

رهایی از آبرفتگی

 

ویژگی های خاص

– دقت اندازه گیری خیلی بیشتر از ارزیابی ظاهری کیفیت پارچه می باشد .

– روش های موجود اندازه گیری تثبیت شده

– به راحتی قابل ذخیره سازی در کامپیوتر است

– ارتباط با بخش صنایع نسبتاً ساده تر است

– می تواند پایه و اساسی باشد برای

–  نوآوری در محصول

–  تضمین کیفیت

–  کنترل کیفیت

در ساخت پارچه و منسوجات

 

اصول و روشهای اندازه گیری خواص مکانیکی پارچه بصورت منطقی قابل انجام است . اطلاعات در این زمینه می تواند به مانند زبان کیفیت باشد که به راحتی توسط صنایع نساجی و پوشاک قابل درک باشد و نیز می تواند به ایجاد استانداردهای کیفی عینی بر اساس اصول مهندسی و علمی مدرن کمک نماید .

 

مفهوم اندازه گیری عینی پارچه

 

در اینجا برای اندازه گیری عینی پارچه ، یکسری از پارامترهای قابل اندازه گیری سودمند را بیان می کنیم که توسط آن کیفیت پارچه ، قابلیت دوزندگی ( دوخت و دوز ) و رفتار ( عملکرد ) پارچه مشخص می شود . در این روش ، تکنولوژی اندازه گیری عینی پارچه ، شاخصهایی همانند اثر انگشت از کیفیت پارچه ، قابلیت دوزندگی و رفتار ( عملکرد ) پارچه مشخص می کند که این امر نشان می دهد که بطور کلی هر دو نمونه پارچه حداقل در تعدادی از خصوصیات قابل اندازه گیری عینی با هم تفاوت دارند .

تکنولوژی اندازه گیری عینی پارچه ، راهکاری برای اصول علمی و مهندسی مورد استفاده در موارد زیر پیش بینی می کند :

 • بهینه سازی خواص پارچه برای طراحی و تولید پارچه های جدید با کیفیت دلخواه و مناسب برای مصرف خاص .
 • توسعه در روشهای نوین تکمیل ، مواد تکمیلی و ماشین آلات تکمیل برای مواد نساجی .
 • کنترل بر عملیات تکمیل و باز تکمیل پارچه به منظور دسترسی به خواص مکانیکی ، سطحی و ابعادی موردنظر .
 • ویژگی های پارچه و عملیات کنترل تولید پارچه .
 • روند کلی پیشرفت پارچه از مادۀ خام تا پوشاک دوخته شده .

 

مهمترین نتیجۀ تکنولوژی اندازه گیری عینی پارچه ، ارتقاء و پیشرفت ارتباط تکنولوژیکی بین عوامل مختلف صنایع نساجی و پوشاک ، کارمندان بخش توسعه و تحقیق و بطور کل تمامی دست اندر کاران صنایع وابسته به تولید الیاف ، منسوجات و پوشاک ( نظیر تولید کنندگان الیاف ، خرده فروشان و تجار )      می شود . ( صنایعی که به نوعی با الیاف ، منسوجات و پوشاک سروکار دارند ) .

 

مکانیک پوشاک

پیشرفتهای قابل توجهی در مطالعۀ مکانیک پوشاک صورت گرفته است ، مثلاً در روابط بین خواص مکانیکی – فیزیکی پارچه و عملیات برش ، دوزندگی و اتو کشی که در تولید پوشاک به کار می رود ، پیشرفت چشمگیری حاصل شده است . برای مثال در شکل ۱ تصویری از الگوی سرشانه و قسمت بالای آستین کُت مردانه نشان داده شده است . کوک هایی با انحنای دوگانه و بزرگ ( سه بُعدی ) در این قسمت از کُت باید مورد استفاده قرار گیرد که شامل درجۀ بالایی از تغذیۀ اضافی ( over feed ) پارچه در جهت اُریب ( تقریباً ۴۵ درجه نسبت به تار و پود ) است . ( منظور از تغذیۀ اضافی ، مقدری از پارچه است که در هنگام دوخت و دوز به داخل می رود ) . مقدار رایج تغذیۀ اضافی پارچه برای این کار توسط کوک های توضیح داده شده در شکل ۱ ، در جدول ۴ برای کُت های مردانۀ دوخته شده در ژاپن و در جدول ۵ برای کُت های دوخته شده در استرالیا آورده شده است .

جدول ۴ مقادیر رایج تغذیۀ اضافی ( over feed ) برای کُت مردانۀ دوخته شده در ژاپن

 

 

محل ( موقعیت )                             زاویۀ اُریب                      تغذیۀ اضافی ( over feed ) ( % )

 

 

شانه : جلو/ پشت (۱و۲)                        جلو ۷۵ /                                     ۵/۸

پشت۷۰

بالای آستین/ شانه :

جلو  (۲و۳)                          ۲۰ /۵۷                                      ۵/۱۶

عقب (۲و۹)                            ۰ /۵۲                                       ۱۱

 

آستین/ شانه  (۳و۴)                                    ۴ /۲۰                                       ۴

 

 

زاویۀ اُریب ، زاویۀ خطی است که نقاط معرفی شده در شکل را در جهت تار منسوج به هم وصل می کند .

 

 

جدول ۵ مقادیر رایج تغذیۀ اضافی ( over feed ) برای کُت مردانۀ دوخته شده در استرالیا

 

 

محل ( موقعیت )                  زاویۀ اُریب             Overfeed        ازدیاد طول اندازه گیری شده         

                                                                   ( % )                  بر روی کُت دوخته شده ( % )

 

 

                                                                                  Overfeed        Underfeed

 

 

شانه : جلو/ پشت (۱و۲)            جلو ۶۵ /                    ۱/۶                  ۸/۲                 ۵/۳-

پشت۷۳

بالای آستین/ شانه :

جلو  (۲و۳)                ۲۷ /۴۶                    ۵/۶                 ۲/۵                 ۴/۱-

عقب (۲و۹)                  ۵ /۵۴                    ۸/۱۱                ۵/۹                ۷/۲-

 

آستین/ شانه  (۳و۴)                        ۵ /۲۱                   ۱/۱                  ۱/۱                      ۰

 

 

زاویۀ اُریب ، زاویۀ خطی است که نقاط معرفی شده در شکل را در جهت تار منسوج به هم وصل می کند .

شکل ۱ : دیاگرام شماتیک از الگوی کُت مردانه که کوک های شمارش شده در جداول ۱ و ۲ را نشان می دهد .

 

از مقادیر بدست آمده می توان نتیجه گرفت که مقدار overfeed بیشتر از ۱۵ درصد در دوزندگی معمول نیست . علاوه بر این ، این مطلب ثابت شده است که تغییرات شکل ناشی از برش در محل برش خورده بر روی کوک های با انحنای دوگانه ای که زاویۀ آنها بیش از ۱۰ درجه و یا گاهی بیشتر از ۱۵ درجه است ، اثر می گذارد .

بطور کلی امروزه این امر پذیرفته شده است که خواص کششی ، برشی ، خمشی و ازدیاد طول پارچه به طور قطع نقطه نظری برای خواص پارچه آرایی یا دوزندگی پارچه است . مقدار بهینه ای از ترکیب این خصوصیات مکانیکی پارچه باعث شده است تا پارچه های پشمی به صورت رضایتبخش و دلخواه مورد دوخت قرار گرفته و تبدیل به پوشاکی با کیفیت بسیار خوب ، بدون کوچکترین چروک و جمع شدگی ، پلیسه ( کیس ) و یا هرگونه ظاهر ناخوشایند دیگری در محل کوک خورده شود . این مطالعه بر روی مکانیک پوشاک روز به روز در حال توسعه است تا جایی که درجۀ اتوماسیون را در تولید پوشاک بالا برده است . اگرچه این روند به طور قطع در طی دهه ها رشد پیدا می کند . به منظور کنترل موفقیت آمیز خواص سطحی و مکانیکی پارچه ، بایستی در طی فرآیند تولید پارچه ، برخی اندازه گیری ها و یا دستگاههای حس کننده با سیستم های اتوماسیون در ارتباط باشد .

 

آزمایشات مکانیکی پارچه

رایج ترین روش برای اندازه گیری خصوصیات مکانیکی پارچه ، استفاده از نتایج یک سیکل کامل ( نمودار هیسترسیس ) تغییر شکل – بازگشت برای پارچه است که نتایج بدست آمده از خصوصیات نهایی کششی و فشاری در شکل ۲ و خصوصیات برشی پارچه در شکل ۳ نشان داده شده است . در تمامی این موارد ، سیکل تغییر شکل – بازگشت به حالت اولیه توسط مقدار مشخصی از تلفات انرژی یا پدیدۀ هیسترسیس اتفاق می افتد که در گراف ها نشان داده شده است .

 

 

شکل ۲ – یک نمونۀ بارز از منحنی تغییر شکل – بازگشت به حالت اولیه برای کشیدگی پارچه یا جمع شدگی اولیه که ناحیۀ هاشور خورده ، مقدار تلفات انرژی در طی یک سیکل کامل تغییر شکل – بازگشت به حالت اولیه را نشان می دهد .

 

از دیدگاه تکنولوژی ، همان گونه که اندازه گیری رفتار تغییر شکل – بازگشت به حالت اولیه برای دستگاه KESF به کار برده می شود ، اندازه گیری عینی پارچه نیز توسط دستگاههای FAST صورت می گیرد ، که اندازه گیری مقادیر یک نقطۀ واحد بر روی منحنی تغییر شکل اساس دستگاههای FAST را تشکیل می دهد .

منحنی های هیسترسیس برش در شکل ۳ نشان داده شده است . همانطور که در شکل می توان دید ، عملیات تکمیل پارچه بر روی خواص مکانیکی پشم تأثیر قابل توجهی می گذارد .

شکل ۳ –  یک نمونه از منحنی های هیسترسیس برش برای پارچه های ساده بافت ( تافته ) : – – – – تکمیل نشده ؛            تکمیل شده .

 

تأثیر مهم عملیات تکمیل در اندازه گیری خصوصیاتی که در شکل ۴ نشان داده شده است ، می باشد . در شکل ۴ خصوصیات مکانیکی هیسترسیس برشی پارچه ، تراکم پذیری جانبی و سختی سطحی ( در جهت پود ) برای یک نمونه پارچۀ پشمی و دو نمونه پارچۀ پشم پلی استر بعد از عبور از مراحل تکمیلی زیر نشان داده شده است :

تحقيق تکنولوژی اندازه گیری زیردست پارچه جهت تعيين كيفيت پارچه

نوشته تحقيق تکنولوژی اندازه گیری زیردست پارچه جهت تعيين كيفيت پارچه اولین بار در فايل مارکت - بازار فايل. پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico


 • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   

تحقیق تاثير نوع نخ روي سيستم ديناميكي تابيدن و پيچش ماشين ريسندگي رينگ

چكيده

در اين مقاله تاثير پارامترهاي جنس نخ روي ديناميك و پايداري شرايط كاري در سيستم تابيدن و پيچش ماشین ريسندگي رينگ در طي پيچش بسته نخ به حالت پودي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است.يك برنامه كامپيوتري پديده ديناميكي را در طي فرآيند ريسندگي شبيه سازي كرده است كه مبناي اين تجزيه و تحليل مي باشد.تغييرات كشش و شكل بالون كه به نوع نخ بستگي دارد از طريق چگالي خطي الياف تعيين مي شود.همچنين مدول سختي اوليه نخ و ضريب اصطكاك آن مورد آزمايش و بررسي قرار گرفته است.

 

لغات مهم :

ماشین ریسندگی رینگ ، سیستم تابیدن- پیچش، پدیده دینامیکی ، شبیه سازی نخ ،چگالی الیاف نخ،مدول سختی اولیه ، ضریب اصطکاک.

مقدمه

با وجود توسعه روشهاي جديد ريسندگي توليد سنتي نخ با استفاده از ماشين ريسندگي رينگ هنوز انجام مي شود.يكي از دلايل اين است كه ماشين ريسندگي رينگ نخ را در يك محدوده وسيعتر از چگالي خطي در مقايسه با روشهاي ديگر ريسندگي توليد مي كند.با توجه به مزاياي نخ ريسيده شده كلاسيك ،توسعه شرايط كاري و افزايش سطح كارايي هدف ثابت و هميشگي توليد كنندگان نخ مي باشد و اين با بهينه سازي شرايط كاري در سيستم هاي تابيدن و پيچش آميخته مي شود.افزايش سرعت دوك يكي از روشهاي ممكن روي افزايش كارايي ماشين رينگ مي باشد.با اين وجود،افزايش كشش نخ در نهايت منجر به پارگي در يك سطح استاندارد مي شود كه از نتايج اين پديده مي باشدو بايد از آن جلوگيري كرد و مزیت خاصی ندارد.تعداد نخ پارگی های نخ با کاهش کشش نخ در طی فرایند ریسندگی کاهش می یابد.آگاهی کامل از شرایط کاری تاثیر پارامترهای نخ ودستیابی به اطلاعات مر بوط به تاثیر انها و عوامل موثر روی دینامیک سیستم تاب و پیچش بسیار مشکل است. در اين صورت با داشتن اين سطح علمي و روشها موثرترين روش براي جمع آوري اطلاعات مربوط به ديناميك سيستم استفاده از مدلهاي رياضي مي باشد. یک برنامه کامپوتری شبیه سازی در بخش “تکنولوژی و ساختار نخها” طراحی شد و تاثیر عوامل ویژه روی دینامیک سیستم به عواملی که در یک روش رایج و جداگانه عمل می کنند مورد مشاهده و بررسی قرار گرفت.هدف اصلی این کار که بررسی تاثیر ویژگیهای نخ روی شدت پدیده دینامیکی سیستم تاب و پیچش در ماشین ریسندگی رینگ است که با ارزیابی وابستگی بین پارامتر های تشکیل دهنده نخ و دینامیک سیستم ارتباط دارد.ار طرفی یک تجزیه و تحلیل کامل انجام شد و در طی آن تاثیر جداگانه ویژگیهای ظاهری نخ روی روش پدیده دینامیکی سیستم آشکار شد . آخرین مرحله بررسی به تاثیر رایج عوامل ذکر شده روی دینامیک سیستم مربوط می شود و به نتایج ذکر شده در این مقاله منتهی می شود.هدف از این مقاله ،تحقیق و جمع آوری اطلاعات مربوط به تاثیر نخ روی سیستم تاب و پیچش ریسندگی رینگ می باشد.

ریسندگی رینگ با ویژگیهای زیر مشخص میشود:

چگالی مواد-مدول سختی الاستیسیته-ضریب اصطکاک نخ

-برنامه ازمایشی و شرایط آزمایشات شبیه سازی:

تحقيقات انجام شده در اين مقاله شامل تجزيه و تحليل تاثير الياف نخ و ويژگيهاي ظاهري آن روي ديناميك سيستم، در طي فرآيند ريسندگي است و شرايط فني آن از طريق عملكرد زير بررسي مي شود:

عملكرد درست و كامل يك سيستم تابيدن و پيچش كه در آن فقط تنشهاي پايه ظاهر مي شود يعني تنشهايي كه ناشي از هندسه خط ريسندگي است. عملكرد سيستم تابيدن و پيچش به طور ناقص كار مي كند كه درآن بهم خوردگي  نخ داراي يك مشخصه جبري و تصادفي است.

 

 

جدول ۱-۲ پارامترهای معرفی شده در برنامه که عملکرد ناقص سیستم تاب و پیچش را مشخص می کند:

جدول شماره ۳ فهرست پارامتر های تغییر شکل یافته را در آزمایشات مشخص می کند:

– برنامه شبیه سازی دینامیک سیستم:

برنامه بر اساس يك مدل رياضي از ديناميك سيستم تابيدن و پيچش طراحي شده است.اين مدل همچنين بهم خوردگيهاي خارجي را در بر ميگيرد.برنامه به كاربر اجازه ميدهد كه آزمايشات عددي را روي سيستم با هر نوع پارامتر پياده كند.

عملکرد برنامه به شرح زیر است:

تعيين و نمايش گرافيكي شكل پايدار بالون براي پارامترهاي كاري سيستم و براي جرم شيطانك مفروض و كشش نخ.(شكل ۱). شبيه سازي فرآيند ديناميكي براي پارامترهاي فني و ساختاري سيستم تاثير گذار در .مشخصه هاي بهم خورگي و اختلال سيستم. (شكل ۲). شبيه سازي پارامترهاي جبري و تصادفي كشش در برابر زمان نخ در ريسندگي تاثير گذار در شكل آني بالون.(شكل۲). نمايش گرافيكي مسيرهاي كشش در برابر زمان كه به مقايسه شرايط كاري سيستم مربوط مي شود.(شكل ۳).

تحقیق تاثير نوع نخ روي سيستم ديناميكي تابيدن و پيچش ماشين ريسندگي رينگ

نوشته تحقیق تاثير نوع نخ روي سيستم ديناميكي تابيدن و پيچش ماشين ريسندگي رينگ اولین بار در فايل مارکت - بازار فايل. پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico


 • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   

پایان نامه عوامل مؤثر بر عایق حرارتی شدن پرده

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی

 

عنوان:

عوامل مؤثر بر عایق حرارتی شدن پرده

مقدمه

كاهش ذخاير انرژي و نگراني مشتري به خاطر هزينه‌هاي انرژي به افزايش نياز براي تحقيق در حوزه حفظ انرژي منجر شده است. حفظ انرژي در ساختمان‌ها، حفظ انرژي گرمايي همراه با استفاده كم از انرژي را شامل مي‌شود و تا حدودي با حداقل كردن جريان گرمايي بين محيط‌هاي بيرون و داخل بدست مي‌آيد. مطالعات كمي در مورد نقش وسايل نساجي خانگي در حفظ انرژي خانه وجود داشته است. اگرچه پنجره‌هاي داراي عايق بندي خوب پيدا شده‌اند كه انتقال گرما بين محيط بيرون و داخل را كاهش مي‌دهند، اما نقش پرده‌هاي ضخيم در عايق‌بندي پنجره به طور مفصل بررسي نشده‌اند، مخصوصاً مواردي كه به تعديل رطوبت نسبي داخل مربوط مي‌شوند.

پنج درصد از مصرف كلي انرژي ملي ما، از طريق پنجره‌هاي ساختماني به هدر مي‌رود. اخيراً تكنيك‌هاي حفظ انرژي خانه، در كاهش اتلاف انرژي از طريق پنجره‌ها داراي كارايي كمتري نسبت به تكنيك‌هاي حفظ انرژي از طريق ديوارها، سقف‌ها و كف‌ها بوده‌اند.

اگرچه اتلاف كلي انرژي از يك خانه كاهش مي‌يابد زماني كه به خوبي عايق‌بندي شود ولي با اين حال درصد واقعي اتلاف انرژي از طريق پنجره‌ها افزايش مي‌يابد. انواع خاصي از طرح‌هاي پنجره در كاهش اتلاف انرژي مؤثر هستند. با اين وجود، اين كاهش هنوز با كاهش اتلاف انرژي از طريق ديوارهاي داراي عايق مناسب برابر نيست.

اگر به خوبي سامان‌دهي شود، پرده‌هاي پنجره مي‌توانند به كاهش اتلاف انرژي از طريق پنجره‌ها كمك كنند. همچنين آنها مزيت انعطاف‌پذيري را نيز دارد كه به سادگي مي‌توان آنها را باز كرد تا از انرژي خورشيدي استفاده حداكثر را برده يا اينكه بسته شوند تا اتلاف انرژي را كاهش دهند.

پرده‌ها مي‌توانند بر حفظ انرژي به وسيله كاهش اتلاف حرارتي زمستان و بدست آوردن حرارت تابستان تأثير گذارند. بررسي‌ها نشان داده‌اند كه توانايي وسايل سايبان پنجره براي مسدود كردن جريان هوا، تنها ويژگي مهم در تأثير بر مقدار كلي عايق بندي مي‌باشد. با اين وجود اگر پرده‌ها با مدل درزبندي كاربردي و كارايي طراحي شوند.

تا اتلاف حرارت همرفتي را كنترل كنند، اهميت بافت ديگر، ويژگي‌هاي ساختاري و تاروپود به ميان مي‌آيد. در حالي كه چنين مطالعه مجزا بر ويژگي‌هاي عايق بندي مختلف پرده‌ها و ديگر وسايل سايبان متمركز شده‌اند، اهميت نسبي هر يك از اين فاكتورها مشخص نشده‌اند.

رطوبت‌هاي نسبي داخل به طور فصلي فرق مي‌كنند. براساس نوع سيستم گرمايي مورد استفاده، رطوبت‌هاي نسبي بسيار پايين در زمستان متحمل مي‌شوند. با اين وجود، پيشرفت‌ها در تكنولوژي ساخت و ساز كه از تأكيد اخير بر راندمان گرمايي نشات گرفته، به مقادير كم نشت و هواكشي در ساختمان‌ها منجر شده است. علاوه بر تأثير نامطلوب كيفيت هواي داخل  وضعيت ديگري كه از تركيب نشت كم و دماهاي پايين داخل نشات مي‌گيرد افزايشي در رطوبت نسبي داخل اغلب تا نقطه تقطير در ساختمان مي‌باشد. پيچيدگي بيشتر مسئله، رطوبت نسبي داخل را از طريق استفاده از دستگاه‌هاي مرطوب كن مكانيكي افزايش مي‌دهد و به عنوان محافظتي در مقابل سرماي زمستان توصيه مي‌شود.

خواه به خاطر نشت كم، دماي پايين داخل يا استفاده از دستگاه‌هاي مرطوب‌كن فني، تغييرات رطوبت نسبي بر ويژگي‌هاي عايق بندي پارچه‌هاي پرده تأثير خواهد گذاشت.

رابطه بين خصوصيات جذب رطوبت از يك بافت و ويژگي‌هاي عايقي آن در سطوح مختلف رطوبت نسبي توضيح داده نشده است. در حالي كه انتظار مي‌رود كه پرده‌هاي داراي بافت‌هاي هيدروليك واكنش بيشتري به تغيير در رطوبت نسبي نسبت به بافت‌هايي نشان خواهند داد از بافت‌هاي هيدروفوبيك تشكيل شده‌اند، اما تأثير اين واكنش روي ويژگي‌هاي عايق پرده در اين مقاله گزارش نشده است.

تعيين انرژي بهينه كه خصوصيات پرده‌ها را حفظ مي‌كند ضروري است تا پرده‌ها را توسعه دهند تا زماني كه در تركيب با پنجره‌هاي خوب عايق‌بندي شده استفاده مي‌شوند، اتلاف انرژي پنجره را به اندازه اتلاف انرژي از طريق ديوارها كاهش خواهد داد، در حالي كه مزاياي مطلوب پرده‌ها و پنجره‌ها شامل انعطاف‌پذيري، قابل مشاهده بودن و حرارت خورشيدي را موقع نياز و وجود حس زيباشناسي را افزايش مي‌دهد.

اين پروژه بر روابط ميان انتقال حرارت، رطوبت نسبي و چند بافت و پارچه و ويژگي‌هاي ساختاري پرده‌ها متمركز است. متغيرهاي مستقل نوع بافت (هيدروفيليك يا هيدروفوبيك)، رنگ، ساختار پارچه (باز بودن بافت) فشردگي بافت پارچه رويي، و پارچه آستري و فاصله بين روي پارچه پرده و آستر را شامل مي‌شوند. متغير وابسته مقدار انتقال گرمايي از پرده به اضافه پنجره مي‌باشد. مقادير انتقال از مدل‌هاي پرده كه تركيبات سطوح مختلف هر يك از متغيرها را دارا مي‌باشد، به دو روش رطوبت نسبي مختلف اندازه‌گيري مي‌شود.

– اهداف

اهداف كلي اين تحقيق عبارت بودند از:

 1. تعيين نقش رطوبت و هيدروفيليسيتي بافت در جريان گرمايي از طريق دستگاه‌هاي پارچه آستري و پرده منسوج.
 2. مطالعه تأثير هندسه دستگاه پرده (صاف و برعكس بودن پارچه‌هاي پرده و آستري كاملاً پليسه‌دار و تمايز سه بعدي بين پارچه‌هاي پرده و آستري) روي جريان حرارتي.

که نتيجه اين كار بررسي تأثير هندسه پارچه (بافت باز) و ويژگي‌هاي مختلف فيزيكي روي جريان حرارتي بود.

 1. تعيين تأثير سيستم پرده و پنجره روي جريان حرارتي.

۲- فرضيه‌ها

فرضيه‌هاي زير در اين تحقيق بررسي شدند:

 1. تفاوت اساسي بين ده نمونه پارچه موجود از نظر مقادير انتقال تا زماني كه با وضعيت صاف و يك لايه شده آزمايش مي‌شود.
 2. تفاوت اساسي بين مقادير انتقال پارچه‌هاي هيدروفيليك و مقادير انتقال پارچه‌هاي هيدروفوبيك وجود خواهد داشت.
 3. تفاوت اساسي بين مقادير انتقال پارچه‌هاي رنگي روشن و پارچه‌هاي رنگي تاريك وجود خواهد داشت.
 4. تفاوت اساسي بين مقادير انتقال پارچه‌هاي داراي بافت باز و پارچه‌هاي داراي بافت متراكم وجود خواهد داشت.

۵٫ تفاوت اساسي بين مقادير انتقال پرده‌هاي آزمايش شده با رطوبت نسبي پايين و موارد

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                صفحه

مقدمه…………………………….. ۱

۱-۱- اهداف………………………… ۴

۱-۲- فرضيه ها……………………… ۵

۱-۳- پنداشت ها (گمان ها)……………. ۶

۱-۴- محدوديت ها……………………. ۶

۱-۵- تعاريف……………………….. ۷

فصل دوم…………………………… ۱۰

مرور مقاله………………………… ۱۰

۲-۱- حفظ انرژي…………………….. ۱۱

۲-۲- تئورسي انتقال حرارت……………. ۱۲

۲-۳- طراحي و عملكرد پنجره…………… ۱۴

۲-۴- ويژگي هاي بافت، ليف (رشته) وپارچه.. ۱۷

۲- ۵- نشت پذيري هوا و تخلخل…………. ۱۹

۲-۵-۱- رابطه بين نشت پذيري هوا و تخلخل… ۲۱

۲-۵-۲- تخلخل و هندسه پارچه…………… ۲۲

۲-۵-۳- فاكتورهاي پارچه و ليف مرتبط با نشت پذيري هوا  ۲۷

۲-۵-۴- لايه‌هاي چندگانه پارچه………….. ۲۹

 

۲-۶- رطوبت………………………… ۳۰

۲-۷- پرده‌ها و ديگر وسايل عايق‌بندي پنجره. ۳۲

۲-۸- ابزار سازي……………………. ۶۳

فصل سوم : رويكرد……………………. ۶۷

۳-۱- پارچه‌ها………………………. ۶۸

۳-۲- ويژگي‌هاي پارچه………………… ۶۹

۳-۳- شكل هندسي پرده‌ها………………. ۷۵

۳-۳-۱- تعيين سطح اسپيسر……………… ۸۱

۳-۳-۲- تعيين حجم……………………. ۹۰

۳-۳-۳- مساحت سطح پارچه………………. ۹۱

۳-۴- انتقال حرارت………………….. ۹۲

۳-۵- طرح تجربي (آزمايشي)……………. ۹۴

۳-۶- تحليل آماري ………………….. ۹۷

فصل چهارم…………………………. ۹۹

نتايج و بحث ………………………. ۹۹

۴-۱- مقدمه………………………… ۱۰۰

۴-۲- ضريب گسيل لايه‌هاي تكي ………….. ۱۰۱

۴-۲-۱- تضادها براساس نوع بافت………… ۱۰۹

۴-۲-۲- تفاوت‌ها براساس گشادي بافت……… ۱۱۰

۴-۲-۳- تفاوت‌هاي براساس رنگ پارچه …….. ۱۱۱

 

 

 

۴-۳- آزمايش‌هاي دو لايه………………. ۱۱۲

۴-۳-۱- نوع پارچه……………………. ۱۱۶

۴-۳-۲- فشردگي پرده………………….. ۱۱۷

۴-۳-۳- فشردگي آستري…………………. ۱۱۷

۴-۳-۴- فاصله سه بعدي………………… ۱۱۸

۴-۳-۵- تركيب فشردگي پرده و فشردگي آستري.. ۱۱۹

۴-۳-۶- تركيب فشردگي پرده، فشردگي آستري و فاصله گذاري ۱۲۱

۴-۳-۷- رطوبت نسبي…………………… ۱۲۳

۴-۳-۸- خلاصه نتايج چند لايه……………. ۱۲۴

۴-۴- ويژگي‌هاي فيزيكي……………….. ۱۲۴

۴-۴-۱- مدل‌هاي تك لايه………………… ۱۲۵

۴-۴-۲- مدل‌هاي چند لايه……………….. ۱۲۹

۴-۴-۳- ويژگي‌هاي منحصر بفرد…………… ۱۳۱

۴-۵- خلاصه…………………………. ۱۳۲

فصل پنجم …………………………. ۱۳۷

خلاصه، بحث‌ها و توصيه‌ها………………. ۱۳۷

۵-۱- خلاصه و نتايج………………….. ۱۳۸

۵-۲- توصيه‌ها………………………. ۱۴۱

 

 

 

 

عنوان                                                                                                                                        صفحه

۲-۱٫ جدول  : ويژگی های فيزيکی پارچه….. ۳۴

۲-۴٫ جدول : مقدار با عدد a DF = فشردگی پرده به درصد و b LF = فشردگي آستر……………………….. ۴۱

۲-۱۰٫  جدول. دو عامل تحليل واريانس براي پارچه‌ها در لايه‌هاي مجزا……………………………… ۴۲

۲-۱۳٫  جدول ضريب گسيل، با نوع بافت و رطوبت نسبي  ۴۲

۲-۲۳٫  جدول مقادير ضريب گسيل با فشردگي پرده و فشردگي آستري                                         ۴۴

۲-۲۴٫  جدول مقادير ضريب گسيل با فشردگي پرده، فشردگي آستري و فاصله گذاري…………………………… ۴۵

۲-۲۵٫  جدول ضريب گسيل توسط پارچه و فشردگي پرده   ۴۶

۲-۲۶٫  جدول ضريب گسيل توسط پارچه و فشردگي آستر   ۴۶

۲-۲۷٫ جدول ضريب گسيل با پارچه و فاصله گذاري  ۴۷

۲-۲۸ .جدول  ضريب گسيل با پارچه و رطوبت نسبي  ۴۷

۲-۴۰٫ جدول مقادير ضريب گسيل ـ فاز ۲ (لايه‌هاي دوگانه)  ۵۳

۳-۵ . جدول  مساحت سطح پارچه…………. ۹۱

۳-۶٫ جدول مساحت سطح پارچه در وضعيت (مختلف) ۹۱

۴-۷٫  جدول مقادير ضريب گسيل پارچه‌ها (تك لايه‌ها، صاف)  ۱۰۵

۴-۱۴٫ جدول  ضريب گسيل‌ها توسط گشادي بافت….. ۱۰۸

۴-۱۵٫ جدول ضريب گسيل‌ها توسط گشادي بافت و رطوبت نسبي  ۱۰۸

 

۴-۱۶٫ جدول ضريب گسيل‌ها توسط رنگ…………. ۱۰۸

۴-۱۷٫ جدول ضريب گسيل‌ها توسط گشادي بافت و رطوبت نسبي ۱۱۰

۴-۱۸٫ جدول  ضريب گسيل‌ها توسط رنگ………… ۱۱۱

۴-۱۹٫ جدول تفاوت‌هاي پارچه‌هاي تك لايه براساس رنگ   ۱۱۲

۴-۲۰٫ جدول ميانگين‌هاي تأثيرات عامل اصلي براي مدل‌هاي چند لايه                                             ۱۱۴

۴-۲۱٫ جدول تحليل‌هاي واريانس براي پارچه‌هاي لايه‌دار شده ۱۱۵

۴-۳۱٫ جدول تحليل‌هاي رگرسيون براي پارچه‌هاي تك لايه مدل ۱   ۱۲۵

۴-۳۲٫ جدول تحليل‌هاي رگرسيون براي پارچه‌هاي تك لايه، مدل ۲  ۱۲۷

۴-۳۳٫ جدول تحليل‌هاي رگرسيون براي پارچه‌هاي تك لايه ـ مدل ۳ ۱۲۷

۴-۳۴٫ جدول تحليل رگرسيون براي پارچه‌هاي تك لايه ـ مدل ۴    ۱۲۸

۴-۳۵٫ جدول تحليل‌هاي رگرسيون براي پارچه‌هاي تك لايه ـ مدل ۵ ۱۲۹

۴-۳۶٫ جدول تحليل‌هاي رگرسيون براي پرده‌هاي چند لايه ـ مدل ۱ ۱۳۰

۴-۳۷٫ جدول تحليل‌هاي رگرسيون براي پرده‌هاي چند لايه ـ مدل ۲ ۱۳۱

۴-۳۸٫ جدول تحليل‌هاي رگرسيون پرده‌هاي چند لايه ـ مدل ۳  ۱۳۱

۵-۳۹٫جدول مقدار ضريب گسيل ـ فاز يك (تك لايه). ۱۳۷

 

 

 

 

 

 

۲-۲  نمودار  : تراوش پذيری هوا از لايه های متوالی پارچه G     ۳۶

۲-۵  نمودار:ساختار منحنی دارای فشردگی ۵۰  درصدی   ۳۷

۲-۶  نمودار:تعيين فشردگی ۵۰ درصدی ………. ۳۷

۲-۱۱  نمودار:هندسه فاصله دارای فشردگی ۵۰ درصد ۳۸

۲-۱۲  نمودار:بخش A12 از فاصله اندازفشردگی ۵۰ درصد ۳۹

۲-۱۳  نمودار:هندسه فاصله انداز دارای فشردگی ۱۰۰درصد  ۴۰

۲-۳۱ نمودار.ضريب گسيل حرارت پارچه‌هاي تكي در سطوح متفاوت رطوبت                                              ۴۲

۲-۳۲ نمودار.ضريب گسيل انواع بافت با سطوح رطوبت نسبي  ۴۲

۲-۳۳ شكل  .ضريب گسيل پارچه‌هاي پرده لايه شده با پارچه آستري    ۴۳

۲-۳۴ نمودار.تفاوت‌ها در ضريب گسيل بين پارچه‌ها با فشردگي پرده ۴۷

۲-۳۵ نمودار.تأثير فشردگي آستري روي ضريب گسيل ۴۸

۲-۳۶ نمودار.تأثير فشردگي استري روي ضريب گسيل پارچه‌هاي مختلف پرده‌ای……………………………….. ۴۹

۲-۳۷ نمودار. ضريب گسيل پرده‌ها با فاصله‌گذاري ۵۰

۲-۳۸ نمودار.تأثير فاصله گذاري بين پارچه‌هاي روي ضريب گسيل     ۵۱

۲-۳۹  نمودار. تفاوت‌ها در ضريب گسيل بين پارچه‌ها با رطوبت نسبي                                              ۵۲

۳-۱ نمودار  . فاكتورهاي پارچه…………… ۶۸

۳-۳ شكل فاكتورهاي شكل………………….. ۷۶

 

۳-۷ شكل. فشردگي صد در صد……………….. ۷۸

۳-۸ شكل ايجاد كمان داراي فشردگي ۱۰۰ درصد…. ۷۸

۳-۹ شكل اسپيسر آستري…………………… ۷۹

۳-۱۰ شكل. اسپيسرهاي اوليه و ثانويه………. ۸۰

۳-۱۴ شكل. بخش A1 از اسپيسر داراي فشردگي ۱۰۰ درصد  ۸۴

۳-۱۵ شكل. بخش A2 از اسپيسر داراي فشردگي ۱۰۰ درصد  ۸۴

۳-۱۶ شكل. اسپيسر مورد استفاده براي فشردگي آستري ۵۰ درصد  ۸۵

۳-۱۷ شكل. اسپيسرمورد استفاده براي فشردگي پرده ۵۰ درصد با آستري صاف وفاصله گذاري  صفر………………….. ۸۵

۳-۱۸ شكل. اسپيسر مورد استفاده براي فشردگي پرده ۵۰ درصد با آستري صاف و فاصله گذاري ۴/۱ اينچ……………… ۸۵

۳-۱۹ شكل. اسپيسر مورد استفاده براي فشردگي پرده ۵۰ درصد با آستري صاف و فاصله گذاري۲/۱ اينچ………………. ۸۵

۳-۲۰ شكل. اسپيسر مورد استفاده براي فشردگي آستري ۱۰۰ درصد ۸۵

۳-۲۱ شكل. اسپيسر مورد استفاده براي فشردگي پرده ۱۰۰ درصد با آستري صاف و فاصله گذاري صفر…………….. ۸۶

۳-۲۲ شكل. اسپيسر مورد استفاده براي فشردگي پرده ۱۰۰ درصد با آستري صاف و فاصله گذاري ۴/۱ اينچ………… ۸۶

 

 

 

۳-۲۳ شكل. اسپيسر مورد استفاده براي فشردگي پرده ۱۰۰ درصد با آستري صاف و فاصله گذاري۲/۱ اينچ…………. ۸۶

۳-۲۴ شكل. اسپيسر براي سطوح يكسان فشردگي پرده و فشردگي آستري  ۸۶

۳-۲۵ شكل. كمان‌هاي اسپيسر مورد استفاده براي سطوح يكسان فشردگي پرده و فشردگي             آستري…………. ۸۷

۳-۲۶ شكل. كمان‌هاي اسپيسر فشردگي ۱۰۰ درصد….. ۸۸

۳-۲۷ شكل. پنجره آزمايشي………………… ۹۳

۳-۲۸ شكل. طرح تحقيق ـ فاز يك……………. ۹۵

۳-۲۹شكل. طرح تحقيق ـ فاز دو…………….. ۹۶

۴-۳۰ شكل ضريب گسيل حرارتي پارچه‌هاي تك لايه… ۱۰۵

پایان نامه عوامل مؤثر بر عایق حرارتی شدن پرده

نوشته پایان نامه عوامل مؤثر بر عایق حرارتی شدن پرده اولین بار در فايل مارکت - بازار فايل. پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico


 • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   

تحقیق رفتار برشي پارچه هاي تاري – پودي

 • تغيير شکلهاي پيچيده پارچه و معرفي پديده برش

پارچه هاي نساجي در هنگام استفاده و کاربردهاي عملي ، تحت يکسري تغييرشکلهاي پيچيده قرار مي گيرند که اين تغيير شکلها افت پارچه ( Drape) ، زير دست پارچه (Handle ) ، چروک شدن (Winkle ) يا تا خوردگي (Crease) و ديگر اثراتي که مرتبط با زيبايي پارچه است مي باشد واضح است که مصرف کنندگان پارچه ها ، بازرگانان و يا توليد کنندگان منسوجات ، اين سري از کيفيتهاي پارچه را بصورت ذهني و با تجربه عملي ارزيابي مي کنند اما اگر يک کارشناس نساجي بخواهد خصوصيات فيزيکي – مکانيکي و کيفيتي پارچه را مورد مطالعه قرار دهد مي بايست اين تغيير شکلهاي پيچيده را بطور عملي بررسي نمايد در واقع مطالعه مکانيک ساختماني پارچه ، تمامي اين موارد را در بر مي گيرد ]۱[

يکي از خصوصيات بارز و مهم منسوجات ، خصوصيات خمش پذيري و انعطاف آنها در مقايسه با ديگر مواد در جهان پيرامون مي باشد اين خصوصيت ويژه پارچه ، ناشي از مواد تشکيل دهنده آن ، يعني الياف مي باشد بطوريکه وقتي پارچه خم مي شود ، الياف مي توانند در کنار هم حرکتي نسبي داشته باشند اين حرکت نسبي مي تواند بين تک تک الياف مجاور و يا بين دسته هاي الياف مجاور (نخ ) رخ دهد در واقع پارچه – پارچه اي که در اين تحقيق مورد مطالعه قرار گرفته است تاري پودي است – مي تواند تحت يک انحناء خم شود ؛ ولي اگر تحت دو انحناء يا بيشتر خم شود پديده برش (Shear) ، رخ مي دهد پس بطور کلي مي توان اين پديده را بدين صورت توضيح داد برش ، تغيير زاويه بين نخهاي متقاطع است و همچنين به عنوان نتيجه خمش و تابيده شدن نخهاي بين نقاط تقاطع نيز تعريف مي شود ]۴[

براي مطالعه مکانيک تغيير شکلهاي پيچيده لازم است ابتدا مطالعات آزمايشگاهي و تئوريهاي تغيير شکل مورد توجه قرار گيرند سپس اين تغيير شکلها را به شکلهاي ساده تر تبديل نمود و در نهايت مباني علمی  رفتار پارچه تحت تغيير شکلهاي ساده بکار گرفته شود ]۱[

مکانيسم برش پارچه ، بر خصوصيات ديگر تغيير شکلهاي پارچه مثل افتايش ، خم پذيري و انعطاف و کيفيت زير دست پارچه تأثير گذار است اين نوع تغيير شکل بر خصوصيات فيزيکي – مکانيکي عملياتي مثل کشش و خمش که در جهتهاي تار ، پود يا ديگر جهات فرعي پارچه کاملا ً غير يکسان هستند نيز تأثير گذار است کلا ً مصارفي که در حين استفاده از پارچه ، تنش در دو محور يا چند محور دخيل هستند يا مصارفي که تنش در حين استفاده بيشتر از حالت عادي تنش وارده به پوشاک است خصوصيت برشي تأثير گذار است و بنابراين قابل ملاحظه است که اين رفتار مهم مورد مطالعه قرار گيرد زيرا خواص برش ، نقش بسيار مهمي در خصوصيات فيزيکي مکانيکي پارچه بر عهده دارد .]۲[

 • تعريف برش پارچه (Shearing)

در هنگام استفاده از پارچه زمانيکه پارچه ، تحت تغيير شکلهاي پيچيده قرار مي گيرد رفتار برشي که يکي از تغييرشکلهاي مهم فيزيکي – مکانيکي در پارچه است مي تواند روشن کننده خصوصيت اجرايي و عملي پارچه باشد تغيير شکل برشي يکي از خصوصيات بارز پارچه نساجي مي باشد که ديگر مواد به شکل ورقه نازک مثل کاغذ يا پلاستيک ، چنين قابليتي ندارند اين ويژگي پارچه را قادر مي سازد تا تغيير شکلهاي پيچيده را متحمل شود و توانايي پوشش بدن انسان را داشته باشند همچنين خصوصيت برشي روي خم پذيري ، انعطاف پذيري و زير دست پارچه تأثير گذار است و نه تنها براي پارچه هاي تاري پودي که براي انواع کامپوزيت هاي پارچه هاي ترکيبي – نساجي نيز از مسائل حائز اهميت مي باشد ]۵[

۱-۲-۱- طبيعت برش

اگر چه در نظر اول ، برش مفهومي بسيار ساده دارد اما در مطالعه جزئيات ، پيچيدگيهايي بوجود مي آيد تحقيقات انجام شده توسط Trelor & Spivak در دانشگاه منچستر و Grosberg & Park در دانشگاه ليدز اين موضوع را به شکل مطلوبي توجيه کرده است براي طرح مسأله برش بهتر است در ابتدا کرنش برشي (Shear strain) که توسط Love(1927) و Jeager(1962) مطالعه شده است مورد بحث قرار گيرد .

کرنش برشي خالص عبارت است از تغيير شکل يک جسم بوسيله ازدياد طول يکنواخت در يک جهت و انقباض در جهت عمود به آن که از اين رو مساحت جسم ثابت باقي مي ماند اين نوع تغيير شکل در شکل ۱ آمده است

اگر کرنش در يک جهت باعث ازدياد طول به اندازه  گردد طول خط  موازي با جهت ازدياد طول ، به مقدار  مي رسد و از آنجا که مساحت ثابت است خط L در زاويه عمود به آن کاهش طول داده و طولش به مقدار  مي رسد در جائيه کرنش کم باشد مورد اخير مساوي با  است که مقدار عددي کرنش براي ازدياد طول و همچنين کاهش طول مساوي خواهد بود با توجه به شکل ، ديده مي شود که چهار گوش abcd با حالت اريب در جهت کرنش اصلي ، تغيير شکل داده است  ، ولي مساحت آن تغيير نکرده است بنابراين اضلاع آن نسبت به حالت قبل داراي زاويه  خواهد بود ؛ و زوايا در گوشه ها به اندازه ۲ از مقدار  به مقدار  تغيير نموده است با توجه به قضيه فيثاغورث مي توان بيان نمود که اضلاع چهارضلعي abcd به اندازه :

طولشان اضافه شده است که با بسط آن مي توان نشان داد مقدار آن ،   مي باشد حال اگر چهارگوش abcd را بچرخانيم به شکلي که يکي از اضلاع موازي جهت اصلي قرار گيرد کرنش برشي ساده آن در شکل (۱٫b) نشان داده شده است جابجايي واقعي يا برش گوشه هاي چهار ضلعي در جهتهاي cg,bf,ae وdh  مي باشد که موازي يکديگرند .

با اين تفاسير اگر يک چهار وجهي در نظر گرفته شود که گوشه هاي آن به يکديگر عمود و موازي با جهت برش ساده باشند بعد از اعمال برش ، شکل آن مطابق با شکل (c10) خواهد بود که اين تغيير شکل در واقع ايده اوليه برش است که اضلاع آن در جهت عمودي با زاويه  هم جهت با برش ، زاويه دار مي گردند مقدار کرنش برشيtg  است که مي توان نشان داد مساوي با tg2 مي باشد و براي کرنشهاي کوچک،  خواهد بود .

بعد از ارائه يک نمايه از کرنش برشي ، نوبت به تنش برشي مي رسد تنش برشي عبارت است از نيروي وارده بصورت تانژانتی  به صفحه ( يا در طول يک خط اگر با صفحه هاي دو بعدي مواجه باشيم ) البته اين پديده بصورت متوازن انجام مي شود يعني نيرويي در جهت مخالف و در يک صفحه موازي با آن وجود دارد تا نيروي گشتاور ثانويه حاصل از آن از چرخش جلوگيري نمايد .

بعد از اين توضيح ، واکنش ناشي از اعمال تنش برشي به يک نمونه پارچه مورد بررسي قرار مي گيرد در حالت کلي تغيير شکلهاي پيچيده اي ناشي از بردارهاي تنش ايجاد مي گردد که مهمترين مسأله تغيير شکل در جهت تنش برش است که به آن کرنش برشي (tg  ) گفته مي شود و ارتباط بين اين دو فاکتور منحني تنش – کرنش مي باشد اين تنش سبب مي شود نمونه بصورت آزادي برش پيدا نمايد و بعد ديگر آن به شکل دلخواه تنظيم  شود همانند آزمايش استحکام که سبب مي شود انقباض بصورت آزادانه در جهت ديگر رخ دهد.

در شکل (a.1) تعادل برش خالص که ترکيب تنش کششي مثبت و منفي در جهتهاي عمود به يکديگر مي باشد نشان داده شده است اما براي حالتهاي ديگر تغيير شکل برشي ، داراي توزيع کرنش کششي دقيقا ً يکسان و همگون نيست بلکه سبب ازدياد طول در bd و فشردگي در طول ac مي شود اما نکته بسيار مهم و قابل توجه اين است که همراه با اين کرنش ، تنش نيز وجود دارد و اين موضوع موجب يک مشکل حقيقي مي شود : پارچه هاي نساجي ، ورقه هاي نازکي هستند و تنش فشردگي نمي تواند ايجاد شود بلکه به راحتي تورم يا بادکردگي (buckling) بوجود مي آيد ]۱[

بسياري از محققين و متخصصين نساجي ، در پي مطالعات پيرامون پديده برش بر اين باورند که باد کردگي در حين عمل برش ، تقريبا ً بزگترين مشکل براي طراحي يک دستگاه آزمايشگر ايده آل مي باشد .

بطور کلي مي توان اظهار نمود که اندازه گيري برش و کمانش ( بادکردگي ) موادي که به شکل ورقه اي مي باشند و سختي کششي و سختي خمشي آنها بسيار پائين است به راحتي کشيده يا به راحتي خم مي شوند نيازمند دستگاههاي با دقت بالا مي باشد ]۵[

تحقیق رفتار برشي پارچه هاي تاري – پودي

نوشته تحقیق رفتار برشي پارچه هاي تاري – پودي اولین بار در فايل مارکت - بازار فايل. پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico


 • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   
 • تعداد کل صفحات :5  
 • 1  
 • 2  
 • 3  
 • 4  
 • 5  
آخرین پست ها

کار با اینترنت دانلود منیجر به همراه آموزش نکته ها و قابلیت ها..........سه شنبه 9 اردیبهشت 1399

تحلیل جایگاه اپل از نگاه شرکت اُمدیا..........سه شنبه 13 اسفند 1398

مشخصات گوشی های سامسونگ گلکسی S10 لایت و گلکسی نوت 10 لایت..........پنجشنبه 24 بهمن 1398

معرفی شهر زیبای بانه..........پنجشنبه 17 بهمن 1398

تفریح و سرگرمی؛ هر مناسبت یک پیامک..........سه شنبه 17 دی 1398

پاورپوینت بازار کار اشتغال و بيکاري..........پنجشنبه 10 مرداد 1398

مقاله ويژگي هاي معلم خوب..........پنجشنبه 10 مرداد 1398

مقاله مديريت كلاس و انضباط محيط كلاس..........پنجشنبه 10 مرداد 1398

مقاله راهكارهايي براي ارتقا منرلت معلمان..........چهارشنبه 9 مرداد 1398

مقاله خصوصیات یک معلم..........چهارشنبه 9 مرداد 1398

مقاله راهبردهاي پيشگيرانه انظباطی در كلاس..........چهارشنبه 9 مرداد 1398

مقاله محاسن و معایب شغل معلمی..........چهارشنبه 9 مرداد 1398

مقاله ویژه ارتقاء رتبه شغلی عالی معلمین..........چهارشنبه 9 مرداد 1398

مفهوم استعاره،نظریه و تئوری های سازمانی..........سه شنبه 8 مرداد 1398

مراحل تولید سیمان و بتن ضد آب..........سه شنبه 8 مرداد 1398

همه پستها

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات