دفترچه دروس عمومی آزمون استخدامی فراگیر ۱۳۹۴

این آزمون، در خردادماه ۱۳۹۴ برگزار شده است

 

نوشته دفترچه دروس عمومی آزمون استخدامی فراگیر ۱۳۹۴ اولین بار در فايل مارکت - بازار فايل. پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico


 • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   
پنجشنبه 23 اسفند 1397  12:05 ب.ظ

آمار و كاربرد آن در مديريت

مقدمه

بي هيچ گفتگوي براي آنكه تحقيقات اجتماعي عصر ما اساس استواري داشته باشد بايد از كمك آمار برخوردار باشد بحث از اهميت آمار در علوم اجتماعي و همبستگي دقيق و عميقي كه در حال حاضر ميان تحقيقات اجتماعي و آماري وجود دارد زائد به نظر مي رسد. از زماني كه روش هاي آماري در تحقيقات اجتماعي وارد شده است طرز تلقي و نحوة تبيين و توجيه مسائل دگرگون شده و در جنبه و جهت كمال و دقت بيشتر پيش رفته است.

مؤسسه مطالعات و تحقيقات اجتماعي نيز از هنگاميكه پي افكنده شد اين نكته را در نظر داشت و براساس همين طرز تفكر از يك طرف در برنامه دورة فوق ليسانس مؤسسه درس مقدمات آمار و نيز درس تخصصي آمار پيشرفته منظور شدو در دورة تكميلي (فوق ديپلم) و همچنين دورة ليسانس علوم اجتماعي، درس آمار از دروس اساسي تلقي گرديد. همچنين لزوم استفاده روز افزون از روشهاي آماري در اقتصاد نوين موجب شده است، دانشگاهها و مؤسسات عالي آموزشي كشور درس آمار را جزو دروس بنيادي در برنامه‌هاي آموزشي علوم اداري و بازرگاني، اقتصادي، اجتماعي، مهندسي، پزشكي و ساير رشته‌ها منظور نمايند.

 

كليات

از واژه آمار سه معني متفاوت استنباط مي شود. در وهله اول از كلمه آمار اطلاعات آماري متبادر به ذهن است. مانند آنكه گفته شود «اداره كل گمرك آمار واردات و صادرات شش ماهه اول سال را منتشر نمود.» در اين جمله واژه آمار و اطلاعات و ارقام مترادف است. مفهوم ديگر آمار تئوري آمار مي باشد، كه در آن اصول و قواعد رياضي پايه محاسبات و فورمولهاي آماري مطرح است. مفهوم آخري واژه آمار روشهائي است كه در جمع آوري و طبقه بندي و تجزيه و تحليل و تعبير تفسير حقايق و داده‌هاي آماري مورد استفاده واقع مي شود.

موضوع اين تحقيق مطالعه روشهاي آمار در علوم اداري، بازرگاني، اقتصاد و اجتماعي است كه بوسيله آن اطلاعات و حقايق لازم جهت تصميم گيري جمع آوري طبقه بندي و تجزيه و تحليل و مورد تعبير و تفسير قرار مي گيرد. با وجود آنكه بكار بردن روشهاي آمار در بسياري از رشته‌هاي علوم و فنون چون روانشناسي، زيست شناسي، تعليم و تربيت و علوم بهداشتي از مدتها پيش معمول و متداول بوده است، با اين وجود در سالهاي اخير استفاده از آن در هيچ يك از رشته‌هاي مزبور به اندازه‌اي كه در امور اداري، بازرگاني و اقتصاد و علوم اجتماعي و صنعت بكار مي رود توسعه نيافته است.

امروزه مطالعه روشهاي آمار براي اشخاصي كه در فعاليتهاي بازرگاني، صنعتي و اقتصادي كار مي كنند اجتناب ناپذير است و استفاده از وسايلي كه اطلاعات متنوع و بيشمار مربوط به جنبه‌هاي مختلف عمليات توليد و توزيع را در دسترس قرار ميدهد، براي اخذ تصميمات مناسب و توفيق در رقابت بازرگاني، ضرورت يافته است. تا چندي قبل نقش آمار در مديريت، جمع آوري اطلاعات مربوط به عمليات گذشته بود. با وجود آنكه اطلاعات مربوط به عمليات گذشته راهنماي حل مسائل موجود است، با اين وجود در حال حاضر از جمع‌آوري و تجزيه و تحليل اطلاعات آماري در طرح ريزي‌هاي اقتصادي و اجتماعي استفاده مي شود و بوسيله آن عمليات مقرون بصرفه را كه در آينده بايد انجام پذيرد پي ريزي مي كنند.

دليل اساسي استفادة روز افزون از روشهاي آمار در علوم اجتماعي و امور اداري و بازرگاني و اقتصاد لزوم بكار بستن شيوة مديريت علمي در فرايند تصميمگيري است كه بايد بر پايه اطلاعات و حقايق و بطريق عيني و روش علمي انجام شود. بدين ترتيب پاية مديريت صحيح را اطلاعات و حقايق آماري تشكيل مي دهد. اطلاعات و حقايق آماري بصورت جدا از هم در هر مورد خاص قابل تجزيه و تحليل و سنجش و مقايسه است و در فعاليتهاي اداري، چون تعيين هدفها و ارزيابي عمليات و اندازه‌گيري پيشرفت كارها و تعيين نقايص و مشكلات، بكار مي رود.

دليل ديگر استفاده از آمار در مديريت، توسعه و گسترش حجم عمليات در سازمانهاي جديد است كه موجب افزايش و عدم تمركز و پراكندگي تشكيلات شده و نظارت و كنترل را براي مديران امري دشوار ساخته است. محدوديت منابع و تنوع مواد خام و پيچيدگي روشهاي توليد و ايجاد محصولات فراوان و اشكالات توزيع و لزوم استفاده از وسايل جديد و تسهيلات نوين در مؤسسات فروش، مسائل و مشكلات فراواني براي اداره كنندگان سازمانهاي دولتي بازرگاني و صنعتي بوجود آورده است.

در شرايط موجود حتي براي مديران مجرب و متخصص نيز امكان ندارد بدون مطالعه و بررسي حقايق و اطلاعات مربوط، جزئيات امور مؤسسات خود را مورد نظارت و كنترل قرار دهند و سياست و خط مشي‌هاي مناسبي جهت توسعه عمليات اتخاذ نمايند.

تعاريف و اصطلاحات

آمار علمي است كه مشخصات كلي يا خصوصيات جامعه‌هاي آماري را با توجه به شرايط كيفي مربوط، بصورت كمي مورد مطالعه قرار ميدهد. اين مطالعه با مفاهيم چندي مربوط مي گردد كه بترتيب در زير تشريح مي شود:

جامعه آماري

اولين موضوعي كه در بررسيهاي آماري بايد بدان توجه نمود جامعة آماري است. جامعه از لحاظ آمار به مجموعه‌اي از افراد اطلاق ميشود كه لااقل داراي

فهرست مندرجات

عناوين                                                                                                                   صفحه

مقدمه…………………………………………………………………………………………………….. ۱

كليات…………………………………………………………………………………………………….. ۲

جمع آوري اطلاعات……………………………………………………………………………….. ۶

پخش فراواني………………………………………………………………………………………… ۱۰

ميانگين ها……………………………………………………………………………………………… ۱۱

انحراف و پراكندگي……………………………………………………………………………….. ۱۵

نمونه گيري……………………………………………………………………………………………. ۲۰

استنباط آماري……………………………………………………………………………………… ۲۳

جداول و نمودارهاي آماري…………………………………………………………………… ۲۵

منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………. ۳۲

آمار و كاربرد آن در مديريت

نوشته آمار و كاربرد آن در مديريت اولین بار در فايل مارکت - بازار فايل. پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico


 • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   

تحقیق تبيين نظري مدل نيازمدار شخصيت و عقب‌ماندگي ذهني ماهيت و ابعاد آن

چكيده:

هدف مقاله حاضر كشف شخصيت افراد عقب مانده ذهني و تبيين آن بر پايه يك مدل نياز مدار شخصيت كه شامل مولفه هايي چون منابع، نيازها و ارزشها است، مي‎باشد. كودكان عقب مانده ذهني به اقتضاء مراحل رشد و تحول در طي زندگي نوعاً با تكاليفي روبرو مي‎شوند كه برايشان آن قدر مشكل است كه از انجام آن ناتوانند و لذت نمي برند. به نظر مي رسد براي اين كودكان، انجام اموري كه به نظر بسياري سخت مي رسد، پاداش دروني ناچيزي وجود دارد. موقعيت هاي زندگي براي بسياري از آنها چنان تكاليف سختي تدارك مي بيند، كه موجب ايجاد احساس ناكامي و شكست هاي پي در پي مي گردد. قرار گرفتن آنها در حاشيه زندگي افراد عادي با همه فشارهايي كه براي سازگاري و منفعل سازي آنها اعمال مي كند، اين روند را شدت مي بخشد تا جايي كه به احساس شايستگي و عزت نفس آنها آسيب هاي جدي وارد مي سازد. اساساً كودكاني كه شكست، ناكامي و عزت نفس پايين بيشتري را تجربه مي كنند، معمولاً براي اداره امور خود، روش هايي را ياد مي گيرند كه فاقد كارآمدي مناسب است. از اين رو ممكن است از هر شيوه اي كه به تخفيف مصيبت ناشي از آنچه «محروميت از موفقيت» ناميده مي شود، استقبال كنند.

پس مسأله اصلي اين است كه اگر زندگي در جامعه ما، چنين اثراتي بر كودكان عقب مانده ذهني دارد، چگونه مي‎توان امور را به گونه اي تغيير دهيم كه اثرات نامساعد آن به حداقل برسد؟ آيا مي‎توان محيط را چنان مرتب كرد كه موجب شكست و آشفتگي در آنها نگردد؟ از اين رو اگر بتوان كودكان عقب مانده ذهني را در برابر ضربات احتمالي كه به عزت نفس شان وارد مي‎شود تقويت كرد و يا مصون نگه داشت در اين صورت مي‎توان گامي نويدبخش در برنامه‌ريزي، توان بخشي و بهداشت رواني آنان برداشت.

واژه هاي كليدي: تبيين، مدل، نيازمدار، شخصيت، عقب ماندگي ذهني

مقدمه

تمركز بر موضوع عقب ماندگي ذهني با تاكيد بر جنبه شناختي آن، يعني ماهيت تاخير تا ناتواني عقلي و تاثير آن بر سازگاري عمومي طي يك قرن گذشته باعث شده كه جنبه عاطفي يا هيجاني آن مورد غفلت قرار گيرد. لذا در مقاله حاضر از اين جنبه فرد عقب مانده را به عنوان شخصي در نظر مي گيريم كه مانند افراد عادي مي تواند تجربيات شادي يا غمگيني داشته باشد. نتيجة يك مطالعه در مورد بزرگسالاني كه در موسسات نگهداري مي شدند و اكنون در جامعه زندگي مي كنند (آدامز و كريستنسون، ۲۰۰۰) نشان داده است كه آنها به زندگي لذتبخش علاقه نشان مي دهند. كار به همين جا خاتمه نمي يابد، و آنها تمايل گسترده‌اي به تفريحات، سرگرمي ها، دوستيابي، و خانواده نشان مي دهند. اين تمايلات بيانگر اين موضوع است كه ما بايد دربارة ماهيت وضعيتٍ اين انسان به عنوان يك فرد نگاه كنيم. برداشت ما از شخصيت افراد عقب مانده بر پايه مدلي است كه نيازهاي جسماني و رواني اساسي آدميان، چه سالم و چه ناتوان، را توصيف مي كند و نحوه تاثيرپذيري اين نيازها را از ناتواني بررسي مي نمايد. بر اساس نتايج به دست آمده از نظريه هاي شخصيت كه علاقه خاصي به خويشتن و انگيزش در انسان دارند (مثلاً دسي و ريان، ۱۹۹۰) اين مدل شخصيت توجه خاصي به عزت نفس به عنوان بر انگيزانندة رفتار دارد. مقاله حاضر يك مدل نياز مدار شخصيت و نحوة تاثيرپذيري اين نيازها از عقب ماندگي ذهني را مورد بحث و تبيين قرار مي‎دهد.

خود شخصيت

منطق اراية يك مدل شخصيت

ارايه يك مدل شخصيتي ويژهِ افراد عقب مانده ذهني برپايه شرايط، ويژگيها و محدوديت‌هايي آنها چه منطقي مي تواند داشته باشد؟ پاسخ به اين سئوال در سودمندي آن براي درك رفتار افراد مبتلا به اختلال و به ويژه، مشكلات رفتاري آنها نهفته است. اين مدل براي درك و شناسايي اين موضوع كه مشكلات رفتاري آنها، مانند مشكلات ما، معمولاً حاصل ناكامي مزمن در ارضاي نيازهاي زيستي و رواني اساس است، كفايت مي‌كند. اگر چه، نظرية شخصيت رفتار مدار، يعني كانون رويكرد درماني ما، حساسيت لازم را براي درك اين موضوع كه چگونه ابعادي نظير پيشايندها و پيامدها بر رفتار اثر مي گذارند، ايجاد مي‌كند، اما در پي تبيين اين نكته نيست كه چرا اين عناصر اينقدر اهميت دارند. سرانجام، در پي تبيين ماهيت پاداش دهنده يا تنبيهي آنها نيز نيست. به منظور درك اين نكته كه چرا پيامدها يا وابستگي هايي معين پاداش دهنده يا تنبيه كننده، يا خنثي هستند بايد به درك ماهيت انگيزشي آنها در ما توجه كرد. اگر چه هيچ نظريه شخصيت به تنهايي صاحب اين ‍‍«حقيقت» نيست (هال و ليندزي، ۱۹۷۰ نقل از باروف و اولي ۱۹۹۹)، حداقل به طريقي نظام دار از لحاظ مفهوم سازي رفتار هيچكدام از آنها در اولويت قرار ندارد. با وجود اين، سهمي از اين حقيقت در درك ما از خود و ديگران دخالت دارد. اين سهم به عنوان صافي يا فيلتري عمل مي كند كه توجه ما را هدايت مي كند و عواملي را كه رفتار ما را برمي انگيزند روشن مي نمايد. همين موضوع درك فزايندة رفتار در همة ما، اعم از عقب مانده و سالم، است كه در مفهوم زير از شخصيت ارايه مي شود.

عناصر اساسي مدل

اين مدل شخصيت نوع انسان را بر حسب سه موضوع مدنظر قرار مي دهد: منابع، نيازها و ارزش ها. هر كدام از آنها به طور جداگانه و مختصر در زير مورد بحث قرار مي گيرند (باروف۳ و اولي۴ ۲۰۰۴)

منابع

منابع به ظرفيت ها يا توانايي ما اشاره دارد و به پنج مقوله تقسيم مي شود. اين مقولات عبارتند از: هوش؛ مهارت هاي ارتباطي؛ سلامتي، حواس، ومهارت هاي جسماني؛ شخصيت- مزاج، هيجان ها، و منش؛ و درك هنري و معنوي گرايي.

 • هوش: هوش معادل توانايي يادگيري، استدلال، دانش و مساله گشايي است.
 • مهارت هاي ارتباطي: اين مقوله از توانايي ها به استعداد ما در درك خود اكثراً از طريق گفتار، و همچنين نوشتار، اداء و اطوارها، زبان اشاره اي، سبك هاي ادبي، شعر، هنر، رقص و موسيقي دلالت دارد.
 • سلامتي، حواس، ومهارت هاي جسماني: اين مقوله به خود «جسماني» ما- وضعيت سلامتي؛ سالم بودن حواس، مخصوصاً بينايي و شنوايي، سالم بودن دست و پاها، بازو و انگشتان، و ويژگي هايي نظير قدرت، مقاومت، سرعت، و هماهنگي مربوط مي شود.
 • شخصيت- مزاج ها، هيجان ها، و منش: مزاج ها، هيجان ها، و منش به عنوان اجزاء اصلي آنچه كه ما آن را «شخصيت» مي ناميم تشكيل مي دهند. مي توان شخصيت را به عنوان يك منبع، يك ظرفيت يا سبك انطباقي در نظر گرفت كه موجب كنار آمدن در زندگي روزمره و دائمي در تعامل هاي اجتماعي مي شود. بر اين اساس مي توان شخصيت را «خوب» يا «انطباقي» و «بد» يا «غيرانطباقي» در نظر گرفت. اجزاء شخصيت به عنوان يك منبع در زير توصيف مي شوند.

مزاج ها: اين مولفه به رفتارهايي اشاره دارد كه در نوزادان و خردسالان ديده مي‌شود. فرض بر اين است كه مزاج ها اساس زيستي دارند و نسبتاً مستقل از شيوه‌هاي فرزند‌پروري هستند. ظاهراً نوزادان و كودكان از همان بدو تولد از لحاظ فعاليت‌هاي حركتي، تحريك پذيري، حواس پرتي، الگوهاي خواب و هشياري، و پاسخ به موقعيت هاي تازه با هم تفاوت دارند (كاگان، ۱۹۸۱). بر پاية اين ابعاد، مي توان تمايزهاي گسترده اي بين نوزادان پرسرو صدا، دشوار يا راحت ترسيم كرد. نوزادان راحت از همان هفته هاي اول خوشحال، آرام و از لحاظ خواب و خوراك قابل پيش بيني اند. نوازادن دشوار تحريك پذيرتر، ناراحت و غيرقابل پيش بيني اند (توماس و چس ۱۹۸۶). در كودكان اخير، مزاج به عنوان عامل تبيين كنندة

تحقیق تبيين نظري مدل نيازمدار شخصيت و عقب‌ماندگي ذهني ماهيت و ابعاد آن

نوشته تحقیق تبيين نظري مدل نيازمدار شخصيت و عقب‌ماندگي ذهني ماهيت و ابعاد آن اولین بار در فايل مارکت - بازار فايل. پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico


 • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   
چهارشنبه 22 اسفند 1397  12:05 ب.ظ

تحقیق اخلاق حرفه‌اي در علم كتابداري

مقدمه: 

به طور مسلم هر حرفه‌اي اخلاق خاص مربوط به خود را دارد، كه اگر چنانچه آنها را به كار ببرند در بهره‌وري آن حرفه تاثير صد چندان دارد. حال در حرفه كتابداري كه به طور ويژه با مراجعه‌كنندگان سروكار دارد، نياز به بكارگيري اصول اخلاقي اهميت بيشتري پيدا مي‌كند.

به مجموعه‌اي از واكنش‌هاي اخلاقي پذيرفته شده كه از سوي سازمان‌ها و انجمن‌هاي حرفه‌اي در نظر گرفته مي‌شود تا مطلوبترين روابط اجتماعي ممكن را براي اعضاء خود را در اجراي  وظايف حرفه‌اي فراهم آورد، اخلاق حرفه‌اي مي‌گويند. اين اخلاق دربرگيرنده مجموعه‌اي از احكام ارزشي، تكاليف رفتار و دستورهايي براي اجراي آنهاست.

در حرفه‌هاي مختلف، قوانين و اصول معمولاً بر اعمالي اشاره دارد كه انتظار مي‌رود در جهت اهداف، مقاصد و الزام‌هاي حرفه‌اي باشد. كتابداران واطلاع‌رسانان در زمينة انجام وظايف حرفه‌اي خود در جامعه مسئوليت‌هاي اخلاقي خاصي دارند تا آزادي افراد بر اثر فشارهاي محيط خدشه‌دار نشود و امكان همزيستي همگان با تبادل درست اطلاعات فراهم آيد.

همان طور كه براي هدايت انسان‌ها قدرت لايزالي وجود دارد، در سراسر دنيا نظم اخلاقي حاكم است كه همه به طور نسبي بايستي آن را رعايت كنند. وقتي ميزان رعايت اصول اخلاقي در زندگي شخص مردم با زندگي اجتماعي آنها را مقايسه كنيم، تفاوت فاحشي ميان آن به دو به چشم مي‌خورد. چرا مردم همان‌گونه كه در زندگي شخصي خود مقيد به اجراي يك سلسله اصول مي‌باشند، اين تقيد را در زندگي اجتماعي خود ندارند؟ چرا مردم خواهان معيارهاي اخلاقي متعالي براي انجام امور و كارهايشان نيستند؟ همه مردم براي ايجاد ثبات در زندگي اجتماعي و شغلي خود نيازمند اصولي مي‌باشند كه عاقلانه و به دور از تعصبات، راهنماي آنها در عمل به ارزش‌هايشان باشد.

تاريخچه

حرفة كتابداري و اطلاع‌رساني دير به عرصه قوانين و رفتارهاي اخلاقي وارد شد. قواعد اخلاقي نخستين بار در قرن نوزدهم توسط مري‌ پلامر[۱]، مدير دانشكده كتابداري مؤسسه پرات[۲] مطرح شد كه گفت پزشكان، حقوقدانان، روحانيون، استادان دانشگاه، افسران ارتش و نيروي دريايي داراي مقرراتي با اين پيش فرض هستند كه درستكارند و مايلند چنين بمانند. كتابداران و مربيان نيز بايد قوانين اخلاقي خود را وضع كنند.

انجمن كتابداران آمريكا، علي رغم بحث‌هاي مكرر در نشريات و انجمن‌هاي حرفه‌اي، تا سال ۱۹۳۸ قواعد اخلاق حرفه‌اي را تدوين نكرد. سال‌هاي متعاقب آن نيز جنگ فراگير شد و سپس مك كارتسيم حكمفرما گرديد. اين امر افكار عمومي را بر محور آزادي هوشمندانه متمركز ساخت. قواعد اخلاقي كتابداران آن دوره در سال ۱۹۳۹ در «لايحه قانوني حقوق كتابخانه‌ها» و نيز در سال ۱۹۵۳ در «بيانيه آزادي خواندن» توسط انجمن كتابداران آمريكا منعكس گرديد.

در سال ۱۹۸۰ صاحب‌نظران كتابداري آمريكا، مجموعة قواعدي مقدماتي فراهم آوردند كه درونمايه آن را سه موضوع اصول اخلاقي در پژوهش، اصول اخلاقي در تدريس اطلاع‌رساني،و اصول اخلاقي در كار اطلاع رساني تشكيل مي داد. در موضوع اخلاق در پژوهش، بحث‌هايي نظير نادرستي سرقت انديشه در پژوهش‌هاي اطلاع‌رساني، اعتبار بخشي نابجا به همكاران آشنا، و زمينه هاي ممنوع التحقيق مطرح شده است؛ در مسأله اخلاق در تدريس به مشكل تدريس سو گرفته و روش تدريس با تكيه بر مسائل ويژه پرداخته اند؛ و در باب اخلاق در كار اطلاع‌رساني، از مطالبي چون استفاده- يا سوء استفاده از تسهيلات كار جهت مقاصد شخصي، لزوم محرمانه بودن اطلاعات، پالايش نتايج داده ها و اطلاعات بنا به مقاصد خاص، مشكلات ميانجيان اطلاع رساني و فروشندگان اطلاعات پيوسته؛ و پيامدهاي سوء استفادة سياسي از اطلاعات به منزله منشاء قدرت سخن رفته است. در انگليس، توجه حرفه

[۱] . Mary W.Plommer

[۲] . Pratt Institute

تحقیق اخلاق حرفه‌اي در علم كتابداري

نوشته تحقیق اخلاق حرفه‌اي در علم كتابداري اولین بار در فايل مارکت - بازار فايل. پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico


 • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   
چهارشنبه 22 اسفند 1397  12:05 ب.ظ

تحقیق انقلاب خرداد ۱۲۸۴- مرداد ۱۲۸۵

انقلاب (خرداد ۱۲۸۴- مرداد ۱۲۸۵ / ژوئن ۱۹۰۵- اگوست ۱۹۰۶)

در نتيجة بحران اقتصادي اوايل سال ۱۲۸۴/ ۱۹۰۵ ضربة نهايي وارد شد. برداشت بد محصول در سراسر كشور و افول ناگهاني تجارت در مناطق شمالي به دليل شيوع وبا، جنگ روس و ژاپن و پس از آن انقلاب روسيه، به افزايش سريع قيمت مواد غذايي در ايران منجر شد. در سه ماهة اول ۱۲۸۴/۱۹۰۵ ، قيمت قند و شكر ۳۳ درصد و گندم ۹۰ درصد در تهران، تبريز، رشت و مشهد بالا رفت. در اين هنگام كه درآمدهاي حاصل از گمركات در حال كاهش و قيمت مواد غذايي در حال افزايش بود و درخواست وامهاي جديد رد‌ مي شد، دولت تعرفه هاي وضع شده بر تجار داخلي را افزايش داد و بازپرداخت وام اعتباردهندگان محلي را به تعويق انداخت. اين بحران اقتصادي بلافاصله موجب سه اعتراض عمومي شد كه هر يك شديدتر از ديگري بود و سرانجام به انقلاب مرداد ۱۲۸۵/ اگوست ۱۹۰۶ منجر شد.

نخستين اعتراض به صورت يك راهپيمايي آرام در جريان مراسم عزاداري ماه محرم بود. حدود دويست تن از مغازه داران و وام دهندگان، خواستار عزل مسئول گمركات، مسيو نوز بلژيكي و بازپرداخت وامهايي كه دولت از آنها گرفته بود، شدند. راهپيمايان كه پاسخي دريافت نكرده بودند، مغازه ها را بستند، با توزيع عكس مسيو نوز در حالت رقص با لباس روحاني، احساسات مذهبي را برانگيختند و به رهبري يكي از شالفروشان معتبر به سوي حرم حضرت عبدالعظيم راه افتادند. سخنگوي گروه در گفتگويي با خبرنگار حبل المتين، خواسته هاي اصلي را اين گونه خلاصه مي‌كند: «دولت بايد سياست كنوني كمك به روسها را كه به ضرر تجار، اعتبار دهندگان و توليد كنندگان ايراني است، عوض كند. دولت بايد از تجار حمايت كند هر چند كه محصولات آنها هنوز به خوبي محصولات شركتهاي خارجي نيست. اگر سياست كنوني ادامه يابد كل اقتصاد ما نابود خواهد شد. پس از دو هفته گفتگو، مظفرالدين شاه كه براي سفر به اروپا بي تابي مي كرد و از اعلاميه هاي شديد الحن و تحريك كنندة انقلابيون هراسان بود، قول داد كه در بازگشت، نوز را بركنار كند، بدهي ها را بپردازد و كميته اي متشكل از تجار در وزارت تجارت تاسيس كند. اما اين وعده ها هرگز عملي نشد. كميته فقط يك مرجع مشورتي بود؛ بدهي ها به همان حال باقي ماند؛ و روس ها تهديد كردند كه اگر ادارة گمركات دستهاي «مورد اعتماد» را در كند به «اقدامات مقتضي» دست خواهند زد.

اعتراض دوم، در آذرماه و هنگامي كه حاكم تهران مي كوشيد با به فلك بستن دو تن از تجار سرشناس شكر قيمت شكر را پايين آورد، روي داد. يكي از اين افراد، تاجر هفتاد و نه سالة بسيار محترمي بود كه هزينة تعمير بازار مركزي و احداث سه مسجد را در تهران پرداخت كرده بود. وي مدعي بود كه دليل افزايش قيمتها نه احتكار بلكه اغتشاشات روسيه است. براساس گفتة يكي از شاهدان عيني، خبر به فلك بستن تجار مثل برق در سراسر بازار پيچيد. مغازه ها و كارگاهها بسته شد؛ جمعيت در مسجد بازارگرد آمدند؛ و دو هزار تن از تجار و طلاب به رهبري طباطبايي و بهبهاني در حرم حضرت عبدالعظيم بست نشستند. اين گروه از همانجا چهار خواستة اصلي خود را به دولت اعلام كردند: بركناري حاكم تهران؛ عزل نوز؛ اجراي شريعت؛ و تاسيس عدالتخانه. معترضان، موضوع تاسيس عدالتخانه را مبهم گذاشتند تا در مذاكرات بعدي دستشان باز باشد. دولت، نخست با چنين نهادهايي به دليل اينكه همة شئونات و امتيازات را- «حتي ميان شاهزادگان و بقالان معمولي»- از بين مي‎برد، مخالفت ورزيد و به معترضان اعلام كرد كه اگر ايران را دوست ندارند مي‎توانند به آلمان «دموكراتيك» بروند. اما پس از يك ماه تلاش ناموفق براي درهم شكستن اعتصاب عمومي در تهران، سرانجام تسليم شد. معترضان پيروز در بازگشت به شهر با استقبال جمعيت پرشماري كه فرياد «زنده باد ملت ايران» سر داده بودند، روبرو شدند. ناظم الاسلام كرماني در خاطرات خود مي نويسد كه عبارت «ملت ايران» تا آن هنگام هرگز در خيابانهاي تهران شنيده نشده بود.

سومين مرحله از اعتراضات در محرم سال ۱۲۸۵/۱۹۰۶ بود. اين اعتراضات بيشتر نتيجة ناتواني شاه در تشكيل عدالتخانه و عزل نوز و تا حدودي شدت عمل پليس براي دستگيري واعظي بود كه علناً عليه دولت سخنراني كرده بود. وي در اين سخنراني موارد اصلي نارضايتي را به خوبي خلاصه مي‌كند:

اي ايرانيان! اي برادران عزيز من! تا كي اين مستي خائنانه شما را خواب خواهد كرد؟ اين مستي بس است. سرهايتان را بلند كنيد. چشمهايتان را باز كنيد. به اطراف خود نگاه كنيد و ببينيد كه دنيا چقدر متمدن شده است. تمام بردگان آفريقايي و سياهان زنگبار به سوي تمدن، دانش، كار و ثروت در حركت اند. نگاهي به همساية خود (روسها) بيندازيد كه ۲۰۰ سال پيش وضعيتي خيلي بدتر از ما داشت. ببينيد كه حالا چطور صاحب همه چيز مي‎شوند. در گذشته همه چيز داشتيم و اكنون همه اش از دست رفته است. در گذشته، ديگران، به ما به چشم ملتي بزرگ نگاه مي كردند. اكنون به چنان درجه اي تنزل كرده ايم كه همسايگان شمالي و جنوبي، كشور ما را ثروت خود مي دانند و هروقت بخواهند آن را ميان خودشان تقسيم مي‌كنند … ما سلاح، ارتش و هيچ گونه نظام مالي مطمئن، دولت شايسته و قوانين تجاري نداريم. در سراسر ايران كارخانه اي از خودمان نداريم چون دولت ما مزاحم و مانع است … همة اين عقب ماندگي ها نتيجة استبداد، بي عدالتي و بي قانوني است. روحانيون شما هم اشتباه مي‎كنند چون مي گويند زندگي كوتاه است و افتخارات زميني (اين جهاني) فقط از سر خودبينيهاي انسان است. اين موعظه ها شما را از اين دنيا غافل مي‌كند و به تسليم، بردگي و جهل مي كشاند. پادشاهان نيز با سلطه بر اموال، آزادي و حقوق تان شما را غارت مي‌كنند. و در نتيجه اينها، بيگانگان به صحنه مي آيند، بيگانگاني كه پول و ثروت شما را مي گيرند و در مقابل، لباسهاي رنگارنگ، ظروف پرزرق و برق و اشياي لوكس مي دهند. اينها علل بدبختي شما است و همينطور خوشگذراني بيش از حد پادشاهان، برخي روحانيون و بيگانگان.

تحقیق انقلاب خرداد ۱۲۸۴- مرداد ۱۲۸۵

نوشته تحقیق انقلاب خرداد ۱۲۸۴- مرداد ۱۲۸۵ اولین بار در فايل مارکت - بازار فايل. پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico


 • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   

تحقیق تكنولوژي طراحي و توليد به كمك كامپيوتر (CAD/CAM)

مقدمه

مقدمه  نويسنده:

رشد روزافزون تكنولوژي كامپيوتر و قابليت‌هاي كنترلي، محاسباتي و گرافيكي آن موجب شده است تا اين دستاورد حيرت‌انگيز بشري به عرصه طراحي و توليد قطعات صنعتي قدم بگذارد. استفاده از كامپيوتر در فرآيندهاي طراحي و توليد «تكنولوژي طراحي وتوليد به كمك كامپيوتر CAD/CAM

[Computer Aided Design and Computer Aided Manufacturing]

نام دارد . هنگامي كه قطعات داراي تنوع و پيچيدگي‌هاي بسياري هستند و نمي‌توان برنامة ساخت آنها را توسط ماشين CNC و به كمك دست انجام داد،‌كامپيوترها و نرم‌افزارهاي كاربردي در هر دومرحله طراحي و ساخت به كمك انسان مي‌آيند. برنامه ريزي فرايند ساخت، برنامه‌ريزي ملزومات مواد، كنترل كيفيت و تمامي مسائل مربوط به مديريت خودكار توليد،‌با استفاده از اين تكنولوژي به راحتي امكان‌پذير است.

در سالهاي اخير نهدهاي صنعتي كشورمان نيز به تدريج به اهميت شناخت و به كارگيري تكنولوژي CAD/CAM پي‌برده‌اند. اينجانب نيز با توجه به مشغول بودن در صنعت هوافضا و نياز به ساخت و مدلسازي و طراحي قطعات با استفاده از اين فرآيند، اقدام به انتخاب اين موضوع براي پروژة پايان تحصيلي خود نمودم. اميد است اين اقدام، پيش زمينه‌اي براي استفاده بيشتر از اين فرايند براي توليد قطعات مورد نياز كشورمان براي خودم و خوانندگان آن باشد.

فصل اول:

تاريخچة CAD/CAM و مثالهايي كاربردي از آن

 

 • تاريخچة CAD/CAM

در قرن ۱۹ انقلاب صنعتي موجب رشد توان فيزيكي بشر شد. در قرن ۲۰ نيز دومين انقلاب صنعتي با ظهور كامپيوترها به وجود آمده و قابليت‌هاي فكري بشر را رشد داده است.

امروزه بدون استفاده از كامپيوتر نمي‌توان پروژه صنعتي مهمي را انجام داد. از اواخر دهه ۵۰ ميلادي با قوي شدن ظرفيت ذخيره و سرعت عمليات كامپيوترها، كاربرد آنها در پروژه هاي مهندسي به طور وسيعي روبه فزوني نهاد. مخصوصاً با ظهور تكنولوژي ميكروالكترونيكي VLSI يا مدار مجتمع با مقياس بسيار بزرگ، سخت‌افزار كامپيوتر هر روز ارزان و ارزان‌تر شد؛ به گونه‌اي كه شركت‌هاي صنعتي تمايل پيدا كردند، تا از قابليت‌هاي آن استفاده كنند. به دليل كوچك شدن سخت‌افزار كامپيوتر، اين ابزار به سرعت در زمينه‌هايي از صنعت نفوذ كرد كه به دليل بزرگ بودن اندازة كامپيوترهاي سنتي، امكان نفوذ چنداني نداشت. در نتيجه اين تحولات در علم كامپيوتر، “طراحي به كمك كامپيوتر” و “توليد به كمك كامپيوتر” (CAD/CAM) به خاطر قابليتي كه در افزودن “بهره‌وري” داشت ،‌به سرعت در صنايع مهندسي مقبوليت يافت. همان‌طور كه نام CAD/CAM نشان مي‌دهد، اين تكنولوژي مي تواند چنين تعريف شود: “استفاده از كامپيوترها به منظور كمك به فرايند طراحي و توليد”؛ به عبارت ديگر CAD/CAM عبارت است از كابرد كامپيوترها در فرايند توليد قطعات مهندسي كه از دفتر نقشه كشي شروع شده و پس از دپارتمان توليد، كارگاه ماشين، دپارتمان كنترل كيفيت، نهايتاً به انبار قطعات ساخته شده ختم مي گردد.

اين تكنولوژي روشي موثر، صحيح و رضايت‌بخش را براي طراحي و توليد محصولات با كيفيت عالي بيان مي‌كند. CAD/CAM شامل دو بخش جداگانه به       نام‌هاي ذيل مي باشد:

۱- طراحي به كمك كامپيوتر    Computer Aided Desing

۲- توليد به كمك كامپيوتر Computer Aided Manu facturing

اين دوبخش در طي ۳۰ سال گذشته به طور مستقل رشد كرده‌اند و هم اكنون هردوي آنها با هم تحت عنوان سيستم‌هاي CAD/CAM يكپارچه شده‌اند. معناي يكپارچگي اين است كه كليه عمليات طراحي و توليد مي تواند در يك سيستم واحد مورد نظارت و كنترل قرار گيرد.

طراحي به كمك كامپيوتر، اساساً بريك تكنيك متنوع و قدرتمند به نام گرافيك كامپيوتري (Computer Graphics) استوار است. گرافيك كامپيوتري عبارت است از ايجاد و دستكاري اشكال بر روي يك دستگاه نمايش به كمك كامپيوتر، گرافيك كامپيوتري در سال ۱۹۵۰ در دانشگاه ام.آي. تي آمريكا پايه‌ريزي شد و اولين تصاوير ساده برروي كامپيوتر «ويرل‌ونيد» Whirlwind نمايش داده شد. با ظهور سخت‌افزار پيشرفته كه حافظه و سرعت آن بالا و ارزان نيز بود، نرم‌افزارهاي جديدتري نيز در زمينه گرافيك به وجود آمدند. نتيجه چنين تحولي، كاربرد روزافزون CAD در صنعت بود. در آغاز، سيستم‌هاي CAD به صورت ايستگاههاي نقشه‌كشي خودكاري بودند كه در آن رسام‌هاي Plotter تحت كنترل كامپيوتر، نقشه‌هاي مهندسي را توليد مي‌نمودند.

امروزه سيستم هاي CAD مي‌توانند به مراتب بيشتر از نقشه‌كشي عادي كار انجام دهند. برخي از سيستم‌ها داراي قابليت‌هاي تحليلي نيز هستند . براي نمونه نرم‌افزارهايي از CAD وجود دارند كه با روش المان محدود مي توانند قطعات را از نظر مسائل تنش، حرارت و مسائل مكانيكي مورد تجزيه و تحليل قرار دهند. همچنين نرم افزارهايي از CAD وجود دارند كه مي‌توانند حركت قطعات را نيز مورد مطالعه قرار دهند. توليد به كمك كامپيوتر اساساً با ظهور كنترل عددي Numerical) Control) يا (NC) مطرح شد. در اواخر دهة ۴۰ فردي به نام “جان پارسونز” Jon T.parsons روشي خاص براي كنترل يك ماشين ابزار ابداع كرد. در روش او كارت‌هاي سوراخ شده (Punched Cards) به كار برده شده بود. تا اطلاعات مختصاتي حركت ماشين به آن ارائه گردد. در اين حالت، امكان انجام ماشين‌كاري روي سطوح موردنظر توسط ماشين ميسر مي‌شد. با مشخص شدن مقادير عددي براي حركت محور ماشين ابزار، تحولي در حركت مكاني ماشين ابزار ايجاد شد. اولين نمونه ماشين NC در سال ۱۹۵۲ ساخته شد. تا بتواند توانايي‌هاي آن را بيان كند. سپس، سازندگان ابزار و صنايع توليدي متحداً ماشين‌هاي NC جديدي متناسب با نيازهايشان ساختند. در اواخر دهة ۵۰ كامپيوترها در دسترس بودند و مسلم شده بود كه آنها مي‌توانند مقادير عددي مورد لزوم ماشين‌هاي كنترل عددي را توليد نمايند.

در اين مرحله نيروي هوايي آمريكا با پرداخت مبالغ زيادي به دانشگاه ام.آي. تي خواستار طراحي يك برنامه‌نويس قطعه شد كه بتواند براي تعريف حركات هندسي ابزار، در ماشين‌هاي كنترل عددي به كار گرفته شود. نتيجه اين كار پيدايش زبان APT   [Auto matically Programed Tools] شد،‌كه امروزه به عنوان زبان استاندارد ماشين NC ساخته شده است.

APT امكاناتي را فراهم مي آورد كه برنامه نويس قطعه مي‌تواند ميان دستورالعمل‌هاي ماشين‌كاري و ماشين ابزار ارتباط برقرار سازد. با ATP برنامه‌نويس مي تواند اشكال ابزار، تلرانس‌ها،‌تعاريف هندسي، حركات ابزار و فرامين كمكي ماشين را تعريف كند. تعدادزيادي  زبان برنامه‌‌نويسي NC نيز براساس زبان APT بعداً به وجود آمدند. همانگونه كه شرح داده شد، پيشرفت‌هاي اوليه CAM عمدتاً در حوزة كنترل عددي تمركز داشته است. تا اين اواخر، فرامين و دستور‌العمل‌هاي NC هنوز در دست انسان توليد و تصحيح مي‌شدند.هم‌اكنون سيستم‌هاي CAM مي‌توانند برنامه‌هاي NC را با درجه‌اي از صحت ودقت بالا توليد كنند و مسير ابزار (Cutter Line) را براي مشخص شدن ترتيب مراحل ساخت روي صفحه تصوير Monitor سريعاً نشان دهند. برخي از اين سيستم‌ها حتي قابليت مديريت كارخانه را نيز دارند؛ و جريان كار و مواد را در طول كارخانه هدايت مي‌كنند. دست آورد تكنولوژيك جديدي كه به تدريج به جمع فعاليت‌هاي CAM پيوست، كه در آن بازوهاي متحرك خودكار، قطعات كاري و ابزارها را به كار مي گيرند. ]رجوع به ۱و ۸[

۲-۱ مثالهايي كاربردي از تكنولوژي CAD/CAM در جهان

 • درسيستم‌هاي اوليه CAD/CAM ، بيشتر تجهيزات حجيم بودند و قيمت بالاي چند ميليون دلار داشتند. همچنين براي به كاربردن آنها نياز به يك اپراتور بود كه به كارهاي برنامه‌ريزي و كاربرد كامپيوتر آشنايي داشته باشد. درنتيجه فقط شركتهاي بزرگ ساخت هواپيما و صنايع هوافضا و خودروسازي قادر به استفاده از آنها بودند؛ و هنوز هم بسياري از تجيهزات سيستم‌هاي CAD/CAM تحت استفاده انحصاري اين شركت‌هاي بزرگ قرار دارد.

اما در حين سير نزولي كه در اندازه و قيمت اين مجموعه روزبه روز صورت        مي‌گيرد، قدرت محاسباتي آنها بالا مي‌رود. نتيجه اين امر رشد و گسترش وسيع و سريع سيستم‌هاي مذكور در صنايع عمومي بود كه از طريق وارد شدن اين سيستم‌هاي مستقل و نه‌چندان هزينه بر كه در آنها استفاده كننده مي‌تواند عمليات طراحي خيلي پيچيده، تجزيه و تحلي و ديگر كارهاي توليدي را انجام دهد ،‌صورت گرفت. اين امر يعني بهره گيري از كامپيوترهاي كوچك ،‌به استفاده كننده اجازه مي‌دهد كه بدون آموختن برنامه‌نويسي و نحوة‌ كاربرد كامپيوتر، از مزاياي آن بهره بگيرد. اگرچه سيستمهاي خيلي پيشرفته در كارخانه‌هاي بزرگ باقي مي‌مانند، ولي بسياري از كارخانه هاي كوچك كه قبلاً توانايي خريد

تحقیق تكنولوژي طراحي و توليد به كمك كامپيوتر (CAD/CAM)

نوشته تحقیق تكنولوژي طراحي و توليد به كمك كامپيوتر (CAD/CAM) اولین بار در فايل مارکت - بازار فايل. پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico


 • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   
چهارشنبه 22 اسفند 1397  12:05 ب.ظ

تحقیق اشتباه و ابطال قراردادها

مقدمه:

براي بحث دربارة اشتباه بهتر است ابتدا مادة ۱۹۰ي قانون مدنی را مطالعه نمود چون در اين ماده از شرايط اساسي صحت معامله صحبت شده و بند اول آن قصد و رضاي طرفين معامله را يكي از شرايط دانسته است.

براي انعقاد هر عقدي طرفين بايد قصد و رضا يعني اراده داشته باشند و آنها نه فقط بايستي اراده خود را بصورت ايجاب و قبول اظهار دارند بلكه رضاي طرفين بايد موجود باشد. در مورد قصد بايد دانست كه قصد يا موجود است و يا معدوم.

بديهي است كه در صورت عدم وجود قصد، معامله باطل خواهد بود ولي رضا ممكن است موجود و در عين حال معلول باشد. طبق مادة ۱۹۹ قانون مدني، موجبات معلول بودن رضا دو امر است: اكراه- اشتباه.

اين ماده فقط اكراه و اشتباه را موجب عدم نفوذ دانسته است. البته با مطالعة مواد ۴۱۶ و ۴۳۹ قانون مدني به اين نتيجه ميرسيم كه تدليس و غبن نيز در نفوذ معامله بي‌تأثير نيست. منتهي فقط به مغبون حق فسخ ميدهد. ولي جاي بحث فقط در اشتباه است. زيرا قانون صراحت دارد كه اشتباه موجب عدم نفوذ معامله است. پس اين را به عنوان يكي از موارد عيوب اراده مورد بحث قرار مي‌دهيم.

 

فصل اول

تعريف اشتباه:

واژه اشتباه در زبان حقوقي در زبان حقوقي معني محدودتري دارد. اشتباه را نويسندگان حقوق مدني چنين تعريف كرده اند:

«اشتباه تصور نادرستي است كه انسان از حقيقت پيدا مي‌كند»[۱] و يا:

«تصور غلطي است كه انسان از شيئي مي‌كند»[۲]

در كتب عربي اشتباه را غلط مي نامند. فقهاي اسلامي اشتباه را تحت عنوان خطاء، جهل و نسيان ناميده اند.

 

فصل دوم

اقسام اشتباه:

در حقوق ايران اشتباه را از نقطه نظر درجة تأثير آن در عقد تقسيم بندي كرده اند. يعني اقسام اشتباه را اشتباه مؤثر و غيرمؤثر در عقد دانسته اند و اشتباه مؤثر را گاهي موجب بطلان و گاهي موجب عدم نفوذ معامله محسوب داشته اند.

طبق نظر موسوم (در كتب عربي) اشتباه بر سه نوع است:

«اشتباهي كه موجب بطلان عقد است كه آنرا اشتباه مانع ناميده‌اند.

«اشتباهي كه بطور نسبي موجب بطلان عقد است (قابل بطلان).

«اشتباهي كه تأثيري در صحت عقد ندارد.

اشتباه نوع اول را در سه مورد دانسته اند:

«اول در ماهيت عقد- دوم در مورد معامله- سوم در سبب معامله. دكتر السهنوري در كتاب خود اشتباهي را كه هنگام پيدايش اراده صورت نگرفته و اراده را معيوب نمي‌سازد وليكن به هنگام نقل آن صورت بگيرد يعني ارادة حقيقي با ارادة انساني متفاوت داشته باشد اشتباه در نقل ناميده است. و نوع ديگر اشتباه را كه بهنگام تفسير اراده صورت مي‌گيرد، اشتباه تفسيري دانسته است.

در حقوق انگليسي اشتباه را به نوعي ديگر تقسيم كرده و آنرا سه قسم دانسته اند:

«اشتباه مشترك»

«اشتباه متقابل»

«اشتباه يك جانبه»

بعضي از نويسندگان اشتباه مشترك را همان اشتباه متقابل دانسته اند.

الف- اشتباه مشترك:

اين اشتباه در موردي است كه طرفين معامله هر دو اشتباه مشابهي مينمايند. هركدام از آنها قصد طرف ديگر را ميداند و آنرا قبول مي‌كند و هر دو در مسائل اصلي و اساسي عقد اشتباه مي‌كنند. براي مثال مورد معامله اتومبيلي باشد كه از بين رفته (در حين عقد) درحاليكه طرفين آنرا موجود تصور كنند.

ب) اشتباه متقابل:

وقتي است كه طرفين به قصد يكديگر پي نبرده و هر كدام مقصود خود را مي‌فهمند. مثلاً شخص الف پيشنهاد فروش اتومبيلي را مي‌كند كه ولي شخص ب تصور مي‌كند كه پيشنهاد راجع به اتومبيل وي ليكن از مدل ديگر مي‌باشد. در چنين صورتي عليرغم وجود اراده، تطابق واقعي بين پيشنهاد و قبول وجود نداشته و درنتيجه معامله ضرورتاً بايد باطل باشد.

ج) اشتباه يك جانبه:

در اين نوع اشتباه كه اشتباه به معناي واقعي است فقط يكي از طرفين در اشتباه بوده و طرف ديگر نيز از اين امر آگاه مي‌باشد. مثلاً هرگاه شخص الف توافق به خريد نقاشي بخصوصي از شخص ب بنمايد. به تصور اينكه اصل است اما درواقع بدل و كپي آن باشد. اگر ب نسبت به تصور اشتباه الف جاهل باشد مورد از

[۱] – آقاي دكتر كاتوزيان، حقوق مدني، جلد اول، ص ۲۰۸٫

[۲] – حقوق مدني، دكتر عدل، ص ۱۱۸٫

فهرست مطالب

عنوان                                              صفحه

مقدمه…………………………………

بخش اول: اشتباه بطور كلي………………..

فصل اول: تعريف اشتباه…………………..

فصل دوم: اقسام اشتباه…………………..

فصل سوم: آثار اشتباه و شرايط تأثير آن…….

فصل چهارم: موارد حقوقي اشتباه:…………..

مبحث اول: اشتباه در نوع معامله (ماهيت عقد)..

مبحث دوم: اشتباه در موضوع عقد……………

مبحث سوم: اشتباه در شخص طرف عقد………….

مبحث چهارم: اشتباه در قيمت مورد معامله:…..

مبحث پنجم: اشتباه در جهت يا علت معامله……

مبحث ششم: اشتباه در انگيزه يا داعي……….

فصل پنجم: موارد غير حقوقي اشتباه…………

الف- اشتباه ناشي از جهل به قانون…………

ب- اسنادي كه اشتباهاً امضاء ميشود…………

بخش دوم: اشتباه و بطلان …………………

فصل اول : مفهوم بطلان و خصائص وويژگي هاي آن .

مفهوم بطلان و خصائص و ويژگيهاي آن ………..

مبحث اول: تعاريف و مفاهيم……………….

گفتار اول: مفهوم كلي لغوي و اصطلاحي بطلان ….

بند اول: مفهوم لغوي و اصطلاحي بطلان د رحقوق ايران

گفتار دوم : مقايسه مفهوم بطلان بامفاهيم مشابه

بند اول: عقد باطل و عقد فاسد ……………

بند دوم:بطلان عقد و انفساخ آن ……………

بند سوم : مقايسه عقد باطل و عقد و عقد قابل فسخ

بند چهارم: مقايسه عقد باطل و عقد غير نافذ…

بند پنجم: مقايسه بطلان عقد و عدم قابليت استناد

مبحث دوم: خصائص وويژگي هاي بطلان در قراردادها به طور كلي

گفتار اول: مختصات وويژگي هاي بطلان ……….

بند اول: فقدان اثر تملك در قرارداد باطل ….

بند دوم: اثر قهقرائي بطلان ………………

بند سوم : عدم تأثير اجازه بر عقد باطل ……

بندچهارم: عدم تغيير وضعيت عقد باطل به عقد صحيح

گفتار دوم : خصائص و ويژگي هاي بطلان دربرخي از قراردادها

بند اول : ويژگي هاي بطلان در قرارداد نكاح …

بند دوم : ويژگي هاي بطلان در قراردادهاي احتمالي

فصل دوم :بطلان قرارداد بواسطه اشتباه ……..

 

تحقیق اشتباه و ابطال قراردادها

نوشته تحقیق اشتباه و ابطال قراردادها اولین بار در فايل مارکت - بازار فايل. پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico


 • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   
سه شنبه 21 اسفند 1397  12:05 ب.ظ

تحقیق برنج (خصوصيات ، كاشت ، داشت)

فصل اول:

مقدمه:

برنج از گياهان زراعي مهم قاره آسياست . دانه برنج و فراورده هاي حاصل از آن نزديك به ۴۰ درصد غذاي مورد نياز نصف مردم جهان را تشكيل مي دهد و از لحاظ توليد جهاني نيز مي تواند با گندم برابري كند (۱).

برنج شامل دو گروه زراعي آسيايي و افريقايي است . در برنجهاي گروه آسيايي برنج معمولي يا اوريزا ساتيوا[۱] وجود دارد كه بومي آسياست (تصوير ۱-۱) . در گروه برنج آفريقايي اوريزا گلابريما[۲] را مي توان نام برد كه بومي آفريقاست (تصوير ۲-۱)  . حدس زده مي‌شود كه زراعت برنج تقريبا ۳۰۰۰ سال قبل از ميلاد مسيح در كشورهاي هندوستان و چين متداول بوده است . گونه ساتيوا از لحاظ سطح زير كشت، توليد ، و تغذيه اهميت جهاني دارد . ولي زراعت و مصرف برنج گونه گلابريما بسيار كم است. و عمدتا به نقاط پراكنده اي در آفريقا محدود مي شود (۱).

سطح زير كشت برنج پس از گندم از ساير غلات بيشتر است . نزديك به ۹۰ درصد سطح زير كشت و توليد برنج به كشورهاي خاور دور اختصاص دارد . بيش از نصف محصول سالانه برنج در جهان نيز در دو كشور هندوستان و چين توليد مي شود . سطح زير كشت و توليد منطقه آن به شرح جدول (۱-۱) است .

كشورهاي گرمسيري و نيمه گرمسيري برمه ، تايلند ، ويتنام ، لائوس ، اندونزي ، فيليپين ، پاكستان ، هندوستان ، ايالات متحده آمريكا ، ژاپن ، ايتاليا ، مصر ، اسپانيا ، چين ، برزيل ، كوبا ، مكزيك و استراليا از جمله كشورهاي توليد كننده برنج به شمار مي رود . ميزان توليد برنج در تايلند ، برمه ، ويتنام و لائوس بيش از مصرف داخلي است . نزديك به ۹۰ درصد برنج موجود در بازارهاي بين المللي مربوط به اين چهار كشور است . ايالات متحده امريكا ، برزيل ، ايتاليا و مصر از ديگر كشورهاي صادر كننده برنج هستند .(۱)

جدول (۱-۱) توزيع منطقه اي سطح زير كشت و توليد شلتوك در جهان در سال ۱۹۷۱ برحسب  درصد (۱)

منطقه

سطح زير كشت توليد
اروپا ۶/۰ ۱/۱
آمريكاي شمالي ۶/۰ ۲/۱
آمريكاي لاتين ۲/۴ ۵/۳
خاور نزديك ۵/۰ ۶/۰
خاور دور ۸/۹۰ ۰/۹۰
آفريقا ۸/۲ ۵/۲
استراليا كمتر ۰۵/۰ ۱/۰

 

زراعت برنج در شمال ايران  به ويژه در شهر رودسر ، و استان خوزستان تاريخچه طولاني دارد ; بنا به بعضي از روايات كشت اين محصول قرن ها پيش از ميلاد مسيح در زمان هخامنشيان رواج داشته است (۱).

سطح زير كشت ، توليد و عملكرد برنج در استانهاي مختلف ايران برابر آمار منتشر شده از طريق وزارت كشاورزي در جدول (۲-۱) درج شده است. اين جدول نشان مي دهد كه نزديك به ۸۰ درصد محصول برنج ايران در دو استان گيلان و مازندران  توليد مي شود . زراعت برنج در استانهاي فارس ، خوزستان ، اصفهان ، آذربايجان شرقي ، و نيز گرگان و گنبد متداول است . در سطوح كوچكي از مناطق بسيار خشك كشور مثل بلوچستان نيز برنجكاري ديده مي شود (۱).

مهمترين مناطق توليد كننده برنج در استان گيلان عبارت انداز : آستارا، بندر انزلي، فومن، زيبا كنار، رضوان شهر،خمام، لشت نشاء، هشت پر طوالش، لولمان، كوچصفهان، صومعه سرا ، آستانه اشرفيه، رودبار، رودسر، رشت ، سياهكل ، لاهيجان و لنگرود .

مهمترين مناطق توليد كننده برنج در استان مازندران عبارت انداز : چالوس ،تنكابن،قائم شهر،نوشهر،ساري،آمل،بابل،نور،محمود آباد،علمده (رويان) گرگان گنبد (۳) .

توليد برنج ايران تا اوايل دهه ۱۳۴۰ مي توانست نيازهاي داخلي كشور را تا حدي تامين كند اما در حال حاضر با توجه به افزايش سريع جمعيت و بهبود قدرت خريد مردم محصول داخلي كفاف نيازها را نمي دهند و مقادير قابل توجهي برنج همه ساله به ناچار از خارج وارد كشور مي شود (۱).

 

 

جدول (۲-۱) سطح زير كشت و ميزان توليد شلتوك در سال ۱۳۶۶ در ايران (۱)

رديف

استانها

سطح زير كشت

۱۰۰۰) هكتار)

توليد كل

( تن۱۰۰۰)

۱ آذربايجان شرقي ۷/۷ ۲۵
۲ آذربايجان غربي ۸/۰ ۴/۱
۳ اصفهان ۵/۶ ۹/۲۸
۴ ايلام ۵/۱ ۷/۲
۵ چهار محال و بختياري ۵/۲ ۷
۶ خراسان ۶/۰ ۵/۱
۷ خوزستان ۹/۳۶ ۷/۱۰۴
۸ زنجان ۸/۴ ۶/۱۴
۹ سيستان و بلوچستان ۹/۲ ۴/۵
۱۰ فارس ۲۸ ۱/۱۰۶
۱۱ كردستان ۱/۰ ۱/۰
۱۲ كرمان ۱/۰ ۳/۰
۱۳ كهكيلويه و بويراحمد ۸/۴ ۳/۱۳
۱۴ گرگان و گنبد ۱۷ ۲/۵۳
۱۵ گيلان ۳/۲۰۸ ۹/۶۴۵
۱۶ لرستان ۴/۰ ۹/۰
۱۷ مازندران ۱/۲۰۴ ۳/۷۹۲
  كل ۵۲۷ ۳/۱۸۰۳

 

كل سطح زيركشت برنج در كشور ايران از ۳۷۷ هزار هكتار در سال ۱۳۵۱ به ۵۸۸ هزار هكتار در سال ۷۲-۱۳۷۱ و به ميزان ۵۶ درصد افزايش يافته است ، در صورتي كه كل توليد برنج در اين مدت به حدود ۲/۲ برابر رسيده است . در اين مدت ميانگين توليد در واحد سطح از ۲۶۷۹ كيلوگرم در هكتار به ۳۸۸۶ كيلوگرم در هكتار افزايش يافته است، جدول (۳-۱) (۲).

جدول ۳-۱ سطح زير كشت و توليد برنج در ايران

آمار نامه كشاورزي (۵۱-۱۳۷۲)(۲)

سال سطح زير كشت

( هزار هكتار)

عملكرد

(كيلوگرم در هكتار)

كل توليد

(۱۰۰۰ تن)

۱۳۵۱ ۳۷۷ ۲۶۷۰ ۱۰۰۸
۱۳۵۶ ۳۰۸ ۲۴۴۰ ۷۵۲
۱۳۵۸ ۳۱۸ ۲۹۰۰ ۹۱۹
۱۳۶۱-۱۳۶۰ ۴۸۳ ۳۳۲۲ ۱۶۰۰
۱۳۶۳-۱۳۶۲ ۴۲۹ ۲۸۳۰ ۱۲۱۵
۱۳۶۷-۱۳۶۶ ۴۶۵ ۳۰۵۱ ۱۴۱۸
۱۳۶۸-۱۳۶۷ ۵۱۸ ۳۵۷۲ ۱۸۵۴
۱۳۶۹-۱۳۶۸ ۵۲۴ ۳۷۷۹ ۱۹۸۱
۱۳۷۰-۱۳۶۹ ۵۷۳ ۴۱۱۲ ۲۳۵۶
۱۳۷۱-۱۳۷۰ ۵۹۷ ۳۹۶۰ ۲۳۶۴
۱۳۷۲-۱۳۷۱ ۵۸۸ ۳۸۷۶ ۲۲۸۰

[۱] – Oryza satira

[۲] – O. glaberrima

تحقیق برنج (خصوصيات ، كاشت ، داشت)

نوشته تحقیق برنج (خصوصيات ، كاشت ، داشت) اولین بار در فايل مارکت - بازار فايل. پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico


 • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   
سه شنبه 21 اسفند 1397  12:05 ب.ظ

تحقیق جاسوسي شبكه‌اي

در مقابل جاسوسي شبكه‌اي چه كار مي‌توان كرد؟ سؤالي كه مطرح مي‌شود اين است كه تا چه اندازه اطلاعات از طريق منابع آشكار در دسترس مي‌باشد؟ كتابي در سال ۱۳۶۱ صفحه در سال ۱۹۹۱ توسط دو كارشناس ارشد اطلاعات نظامي چين با نام «منابع و روش‌هاي دستيابي به علوم و فنون منابع ملي و فن‌آوري اطلاعاتي» نوشته شد. نويسندگان اين كتاب واژه «اطلاعات» را اين گونه تعريف مي‌كنند «دانش جساس براي نفوذ در فن‌آوري‌هاي اساسي به آنها مي‌گويند كه حدود ۸۰ درصد اطلاعات مورد نياز ارتش چين از طريق منابع آشكار به دست مي‌آيد و بيست درصد بقيه از طريق منابع طبقه‌بندي شده و سري مي‌باشد. از جمله منابع آشكار عبارتند از نشريات، گزارش كنفرانس‌ها و همايش‌ها و اطلاعات آشكار.

در اين تحقيق مي‌گوئيم كه چگونه اينترنت مي‌تواند يك منبع ارزشمند براي دست‌اندركاران جمع‌آوري اطلاعات تجاري به طريق مجاز و اخلاق باشد و چگونه اينترنت مي‌تواند مورد سوء استفاده افراد غيرمجاز قرار گيرد. فن‌آوري به ويژه ريزپردازنده‌ها، رايانه‌ها و شبكه‌هاي جهاني موتور محركه‌اي هستند كه با سرعتي وصف‌ناپذير ما را وارد عصر اطلاعات و دانشي شناخته شده كرده‌اند. اين نيرو همچنين يك نيروي محركه قوي براي اقتصاد جهاني است.

در سطح ملي، توضيح خواهيم داد كه چرا تكامل در شركت‌هاي فراملي يا مديريت مديران قدرتمند مي‌تواند هويت‌هاي شبه سياسي ايجاد كند كه به راحتي فراتر از قانوني‌هاي هر كشوري عمل مي‌كنند و خواهيم گفت كه چرا اين منطق باعث مي‌شود كه شركتي بزرگ فراملي به جاسوسي بپردازند. و گفته خواهد شد كه چگونه جاسوسي به عنوان دومين حرفه كهن جهان اينترنت را به خدمت خود گرفته است. تكامل جاسوسي از طريق شبكه‌هاي رايانه‌اي در فضاي جديد تجارت جهاني تشريح خواهد شد و سپس تفاوت ميان سه نوع جاسوسي تشريح مي‌شود. و اينكه چطور از طريق جاسوسي در شبكه‌هاي رايانه‌اي در قرن ۲۱ به عنوان ابزاري براي حصول به برتري در قالب كشوري، تجاري يا نيروي نظامي اين سه نوع جاسوسي به سمت يكپارچگي به پيش مي‌رود و تمايز ميان آنها كمتر شده است.

اگر تعريف جامع‌تري از جاسوسي داشته باشيم. اين عمل ۵ هدف عمده را دنبال مي‌كند كه عبارتند از: ۱- دفاع از يك كشور. ۲- كمك به شكست دشمن. ۳- افزايش قدرت اقتصادي يك كشور يا يك مؤسسه تجاري. ۴- افزايش سهم در بازار تجاري. ۵- تصميم به در اختيار داشتن يا ادغام يك مؤسسه تجاري در مؤسسه ديگر. قرن ۲۱ كه خيلي از بايگران عمده انتظار دارند كه عصر اطلاعات» يا «عصر فن‌آوري» باشد ممكن است در عوض «عصر جاسوسي از طريق شبكه‌هاي رايانه‌اي و عصر جاسوسي فن‌آوري باشد. چرا گروه‌هاي مثنوعي چون دولت ملي، نهادهاي مجري قانون فدرال، تروريست و غيره در زمينه شبكه‌هاي رايانه‌اي و اينترنت سرمايه‌گذاري عظيم كرده‌اند؟ دليل آن مشخص نيست: تمدن ما در حال گذارند مرحله اعتقاد راسخ به «اتم‌هاي» فيزيكي به مرحله شكوفايي داده‌هاي اطلاعاتي و الكترونيك است. لاجرم جاسوسي شبكه‌اي بيشتر رايج كرده است زيرا به قولي «ويلي ساتون» جاسوسان و ديگر خلافكاران «جايي مي‌روند كه پول در آنجاست».

«روندهاي محيطي در عصر اطلاعات جهاني»

«الگور» تعاون سابق رئيس‌جمهور آمريكا گفته بود كه: ما در شرف يك انقلاب هستيم كه مثل انقلاب صنعتي تأثير زيادي به اقتصاد خواهد داشت. به زودي شبكه‌هاي الكترونيكي اين امكان را براي مردم فراهم مي‌كنند كه مرزها و فاصله‌هاي زماني را بشكنند و از فوايد بازارها و فرصت‌هاي تجاري جهاني استفاده كنند كه امروز حتي تصورناپذير است.

«افول فولت- ملت و ظهور افراد»

زماني كه نگاهي به گذشته بشر مي‌افكنيم از دوره‌اي كه انسان‌ها در غار زندگي مي‌كردند تا به امروز، گاهي متوجه نيستيم كه نهادي كه ما آن را «دولت- ملت» مي‌ناميم تنها در دوره كوتاهي از تاريخ يعني ۷۰۰ سال است كه هويت يافته است و به نظر مي‌رسد دولت- ملتها در حال از دست روان اهميت خود و افراد در مبارزه براي تثبيت جايگاه خود هستند صرف‌نظر از اينكه حاكميت كشورها يا حاكميت اشخاص غلبه يابد، تجارت به حيات خود ادامه خواهد داد.

فن‌آوري پيشرفته:

وقتي صحبت از فن‌آوري پيشرفته مي‌كنيم، منظور ما وسايل فني، تجهيزات، دستگاههاي پردازش اطلاعات و وسايل مخابراتي است كه براي مديريت و پشتيباني از نيازهاي شخصي، تجاري و نهادهاي دولتي استفاده مي‌شود. امروزه در بسياري از وسايل مخابراتي محلي، ملي و بين‌المللي از فن‌آوري پيشرفته استفاده مي‌شود.

پيدايش اينترنت:

ارتباط و اتصال ميان شبكه‌ةاي جاني كه در اواخر قرن بيستم تكامل يافت و به صورت اينترنت نمايان گرديد را مي‌توان «نظام اعصاب جهاني» براي انتقال اطلاعات حاوي حقايق، افكار و فرصتها «از هر نقطه به نقطه ديگر» توصيف كرد. اينترنت ماحصل طرحهايي است كه از طرف «آژانس طرح تحقيقات پيشرفته» آمريكا در دهه ۱۹۶۰ دنبال مي‌شد. اينترنت شايد يكي از تحولات هيجان‌انگيز آن دوره باشد. در اصل اين هدف دنبال مي‌شد كه براي تسهيل دسترسي به منابع پر هزينه رايانه‌اي اقدامي صورت گيرد و ارتباطات نظامي تقويت شود. بدين ترتيب اينترنت از ۱۹۸۸ تا به امروز روند سريع تكاملي خود را كه سابق بر اين، محدود به محافل علمي و نظامي مي‌شد طي كرده و وارد عرصه‌هايي چون تجارت الكترونيكي و ارتباطات رسانه‌اي تجاري شده است. اينترنت كه مي‌توان آن را شبكه منحول جهاني يا شبكه شبكه‌ةا توصيف كرد، بنياني را بوجود آورده است كه مي‌توان بازار تجارت جهاني (تجارت جهاني= واژه ديگري براي تجارت الكترونيكي است) را بر آن بنا نهاد. رايج‌ترين و عمومي‌ترين وسيله دسترسي به اينترنت «شبكه جهاني وب» است. مخترع «وب» هدف از ابداع آن را راهي براي سهيم شدن در اطلاعات مي‌دانست.

يك واقعيت مهم براي مديران،مسؤولين حفاظتي و مجريان قانون اين است كه شبكه جهاني اينترنت «وب» واقعاً جهاني است مرزهاي فيزيكي و نيز فاصله جغرافيايي در «دنياي سايبريك» تقريباً بي‌معني است. يك رايانه كه از نظر جغرافيايي در فاصله‌اي بسيار دور واقع است به راحتي مي‌تواند به مانند يك رايانه در محل مورد حماسه قرار گيرد. مديران شركتها و دواير دولتي و كارشناسان امنيتي و مجريان قانون بايد به خوبي اين مفهوم مهم را درك كنند.

شوك آينده:

با تقدير از كتاب «شوك آينده» تافلر، واكنش مردم و سازمانها نسبت به فضاي ثبت‌آور پيشرفت اينترنت پيچيده بوده است. گرچه برخي افراد و سازمانهاي حرفه‌اي در بهره‌گيري از ظرفيتهاي اين فن‌آوري جديد خيلي سريع و پيشگام بوده‌اند ولي برخي نيز به آهستگي وارد عرصه اينترنت شده‌اند و منتظرند ببينند كه در آينده چه اتفاقاتديگري در راه است. رشد سريع اينترنت سؤالاتي را مطرح مي‌كند و آن اين است كه تا چه اندازه يك جامعه مي‌تواند اين پديده را فراهم كند و سازمانها تا چه اندازه مي‌توانند در اين ظرف زماني فشرده از اين امكان بهره‌مند شوند. سرعت رشد فن‌آوري ارتباطات از طريق اينترنت يا ديگر فن‌آوريهاي جديد اين امكان را فراهم آورده است كه دسترسي به اطلاعات

تحقیق جاسوسي شبكه‌اي

نوشته تحقیق جاسوسي شبكه‌اي اولین بار در فايل مارکت - بازار فايل. پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico


 • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   
سه شنبه 21 اسفند 1397  12:05 ب.ظ

پروژه آموزشگاه های آزاد کامپیوتر

مرحله اول

۱- فرم تقاضای سیستم مکانیزه

متقاضی :

واحد :

تلفن :

تاریخ :
نوع تقاضا :

·        سیستم جدید ü

·        توسعه سیستم

·       ترمیم سیستم

ضرورت :

·        فوری

·        عادی ü

·       متوسط

شرح مسئله :

با توجه به کندی کار امور دفتری خصوصا ایجاد مشکل هنگام تهیه فرم های سازمان فنی و حرفه ای و تعدد مراجعات هنگام اعلام نمرات خواهشمد است جهت تهیه سیستم مکانیزه اقدامات لازم را مبذول فرمایید..

تقاضا :

درخواست سیستم اتوماسین جهت امور مربوط به ثبت نام کاآموزان، مربیان و … آموزشگاه جهت تسهیل در امور اداری، در خواست سیستم اعلام نمرات بصورت گویا.

تصمیم هیئت مدیره

·        تقاضا پذیرفته شد ü

·        پیشنهاد و اصلاح

·       رد تقاضا

تاریخ شروع : 

مسئول پروژه :

 

 

مرحله دوم

  برنامه ریزی

  دامنه پروژه :

سیستم جدید می تواند تمام اطلاعات  مربوط به امور کارآموزان و مربیان و دوره ها (کلاس ها) را ذخیره کند و اقدام به تهیه گزارش های لازم جهت سازمان فنی و حرفه ای یا خود آموزشگاه نماید.

وظایف تحت پوشش

شرح مسئله :

این پروژه سعی دارد تا تمام امور مربوط به ثبت نام کاآموزان و مربیان و نیز کلاس ها را به صورت مکانیزه درآورد تا تهیه گزارش های لازم جهت سازمان فنی و حرفه ای و نیز خود آموزشگاه و نیز مدیریت مربوط به امور فوق الذکر تسهیل یابد. از دیگر قسمت های پروژه که به عنوان قسمت جانبی پروژه می باشد زیر سیستم اعلام نمرات امتحانی به کاآموز به صورت گویا و از طریق خطوط تلفن است.تا اینکه از تعدد مراجعات به آموزشگاه کاسته شود.

 

اهداف سیستم و نیز اطلاعاتی که باید فراهم شود :

سیستم جدید می تواند تمام اطلاعات  مربوط به امور کارآموزان و مربیان و دوره ها (کلاس ها) را ذخیره کند و اقدام به تهیه گزارش های لازم جهت سازمان فنی و حرفه ای یا خود آموزشگاه و یا اطلاع کارآموز نماید.در این سیستم امکان اعلام نمرات امتحانی به کاآموز به صورت گویا و از طریق خطوط تلفن نیز پیش بینی شده است.تا اینکه از تعدد مراجعات به آموزشگاه کاسته شود.

در سیستم جدید امکانات زیر موجود خواهد بود :

 1. ثبت نام کاآموزان
 2. ثبت نام مربیان
 3. تعیین مشخصات کلاس ها و دوره ها
 4. درج مشخصات آزمون
 5. تهیه گزارش ها و فرم های لازم شامل :
 6. ثبت نام آزمون
 7. ثبت نام آزمون مجدد
 8. معرفی کارآموزان به سازمان فنی و حرفه ای بصورت ماهانه و سالانه
 9. صدور کارت شناسایی و کارت ورود به آزمون
 10. تهیه نمودارهای کلاس ها، قبول شدگان و ..

۲- فرم برنامه ریزی پروژه

اتوماسیون آموزشگاه آزاد تاریخ :   

تهیه کننده :

ردیف فعالیت هر مرحله شروع خاتمه نفر ساعت
پیش بینی واقعی پیش بینی واقعی پیش بینی واقعی
۱ آغاز (Inception) ۲۵/۹/۸۴   ۹/۱۰/۸۴   ۳۰  
۲ جزئیات (Elabration) ۴/۱۰/۸۴   ۱۹/۱۰/۸۴   ۴۵  
۳ ساخت (Construction) ۱۰/۱۰/۸۴   ۸/۱۱/۸۴   ۱۰۰  
۴ انتقال (Transition) ۱/۱۱/۸۴   ۱۲/۱۱/۸۴   ۲۵  

 

۳- نمودار گانت

فعالیت هفته اول هفته دوم هفته سوم هفته چهارم هفته پنجم هفته ششم هفته هفتم هفته هشتم هفته نهم
آغاز (Inception)

جزئیات ((Elabration

ساخت (Construction)

انتقال (Transition)

__________

____________

___________________________

_________

 

فهرست مطالب

 

    فرم تقاضای سیستم مکانیزه………………………………………………………………………. ۳

    برنامه ریزی……………………………………………………………………………………………. ۴

    دامنه پروژه……………………………………………………………………………………………. ۴

    وظایف تحت پوشش……………………………………………………………………………….. ۴

    فرم برنامه ریزی پروژه……………………………………………………………………………. ۵

    نمودار گانت………………………………………………………………………………………….. ۵

    امکان سنجی پروژه…………………………………………………………………………………. ۶

    ساختار سازمانی………………………………………………………………………………………. ۷

    متدولوژی انتخاب شده برای تشریح سیستم………………………………………………. ۸

    مشکلات بر سر راه…………………………………………………………………………………. ۱۵

    وضعیت موجود سازمان…………………………………………………………………………. ۱۵

    راه حل های پیشنهادی…………………………………………………………………………. ۱۵

    ویژیگی ها و مشخصات فنی راه حل پیشنهادی…………………………………………. ۱۶

    دامنه پروژه………………………………………………………………………………………….. ۱۶

    وظایف اصلی سیستم……………………………………………………………………………… ۱۶

    مشکلات موجود……………………………………………………………………………………. ۱۷

     بررسی اقتصادی پروژه، معایب و مزایا……………………………………………………. ۱۷

    نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………. ۱۷

    پیشنهادات…………………………………………………………………………………………….. ۱۷

    Glossary…………………………………………………………………………………………… 18

    نمودار موارد کاربرد U.C…………………………………………………………………….. 19

    لیست موارد کاربرد U.C………………………………………………………………………. 20            لیست بازیگرهاActor     ۲۷……………………………………………………………………………………… کلاس دیاگرام            ۲۷

   

پروژه آموزشگاه های آزاد کامپیوتر

نوشته پروژه آموزشگاه های آزاد کامپیوتر اولین بار در فايل مارکت - بازار فايل. پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico


 • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   

تحقیق ناهيجاري‌هاي جسماني و راه‌هاي تشخيص و درمان آن (رشته راهنمائي و مشاوره)

مقدمه

منشاً بسياري از ناهنجاريهاي جسماني ما عدم رعايت بهداشتي حركتي است كه شامل اعمال وعاداتي از قبيل :طرز نادرست نشستن، خوابيدن، راه رفتن، ايستادن، مطالعه كردن و انتخاب كفش نامناسب و… مي باشد. در نتيجه مي توان با فراگيري و رعايت بهداشت حركتي و تجديد نظر در عادات اشتباه روزمره خود از بروز بسياري از آنها جلوگيري كنيم.

و اما براي درمان كيفيت و كميت تمرينها از اهميت بسزائي بر خوردار است لذا توصيه اكيد مي شود كه تمرينها تحت نظر فرد متخصص انجام شوند تا بتوانيم بهترين نتيجه را بگيريم و دچار مشكل نشويم.- بعنوان مثال اگر در انتخاب و يا انجام تمرينها دقت كافي نداشته باشيم نه تنها ناهنجاري اصلاح نمي شود بلكه منجر به بروز صدمات و عوارض ناخواسته هم مي شود. خصوصاً در مورد ناهنجاري هاي ستون فقرات كه از حساسيت بيشتري برخوردارند و همچنين بايد زمان كافي صرف كرد. چرا كه اگر زمان خيلي كمي صرف كنيم مسلماً بهبود نخواهيم يافت و صرف كردن زمان بيش از حد هم… (مثلاً انجام بيش از حد لازم حركات اصلاحي پشت گود منجر به بروز پشت گرد مي شود.)

بعد از درمان و اصلاح نيز بايد توجه داشت كه در صورت عدم رعايت بهداشت حركتي و تكرار علل بروز، ناهنجاري برگشت پذير خواهد بود. در اين جا علل مهم و شايع بروز ۱۴ ناهنجاري، نشانه ها و حركات اصلايشان ارائه مي شود.

بخش اول: علل بروز ناهنجاريها، نشانه ها و روش تشخيص

الف) سر به جلو (لوردوز يا قوس گردني )

علل پيدايش :

 • بيماريهاي نظير سل ستون مهره هاي گردني[۱]، عفونتهاي گردني و پارگي ديسكهاي بين مهره اي.
 • عادات غير صحيح در نشستن، بويژه در هنگام مطالعه، ايستادن، راه رفتن و ورزش كردن.
 • ضعف بينايي بويژه در افراد نزديك بين.
 • بكارگيري با لشهايي با ارتفاع زياد درهنگام خوابيدن.

نشانه ها و روش تشخيص:

 • به جلو رفتن سر و بالا آمدن چانه (در اين حالت زاويه بين گردن و فك حدود ۹۰ درجه مي شود كه اين زاويه خيلي بازتر از حد عادي است و در ارزيابي بدن بوسيله خط شاقولي لاله گوش مقابل آننآ“آ قرار نمي گيرد.)
 • ارتفاع گردن اين افراد نسبت به وضعيت عادي كوتاهتر به نظر مي رسد و بعضاً يقه كت يا پيراهنشان به سمت بالا چروكيده مي شود.
 • افزايش فشار بر روي مفاصل گردن در ناحيه پشت.
 • خستگي در عضلات ناحيه پشت گردن و پشت سر.
ب) كج گردني 
علل

(گرچه علت دقيق پيدايش اين عارضه بخوبي مشخص نيست، اما مهمترين عللي كه تاكنون به آن‌ها اشاره شده بدين ترتيب است:)

 • قرارگيري سر جنين در رحم مادر در وضعيت نامناسب.
 • ضربه هاي درون زهداني كه باعث خونريزي درون عضله شده و تشكيل بافت زخم مي دهد و درنتيجه سبب كوتاهي عضلات گردني مي شود.
 • فلج يا كوتاهي عضله جناغي- چنبري – پستاني – در يك طرف .
 • سوختگي پوست ، پارگي ديسك بين مهره اي، سل ستون مهره هاي گردني.
 • نگهداري سر در وضعيت بد يا نامناسب به مدت طولاني (مثلاً هنگام مطالعه يا انجام فعاليتهاي روزمره).
 • ضعف شنوايي و بينايي به گونه اي كه دانش آموز براي بهتر شنيدن يا بهتر ديدن ناخوداگاه گردن خود را كج مي كند تا گوش يا چشم ضعيف او به منبع صوت يا تصوير نزديكتر شود.

[۱] – صفحه ۳۰ كتاب حركات اصلاحي نوشته دكتر ابوالفضل فراهاني .

فهرست

عنوان                                                    صفحه

 • بخش اول: علل بروز ناهنجاريها، نشانه‌ها و روش تشخيص

الف) سر به جلو(لوردوز يا قوس گردني ) . ۲

ب ) گردن كج (كج گردني )…………… ۳

پ )شانه نابرابر………………….. ۴

ت )پشت صاف ……………………… ۵

ث) پشت گود………………………. ۶

ج )پشت گرد ……………………… ۷

چ‌ )پشت كج (اسكوليوز يا انحناي ستون فقرات به طرفين)  ۸

ح )انحراف جانبي لگن………………. ۱۰

خ )زانوي پرانتزي (واروس يا پاي كماني ) ۱۱

د )زانوي ضربدري (والگوم زانو، زانوي چسبيده يا برونگرا) ۱۳

ذ )كف پاي صاف …………………… ۱۴

ر )كف پاي گود …………………… ۱۶

ز )انگشت كج……………………… ۱۷

ژ )انگشت چكشي …………………… ۱۹

 

 • بخش دوم: نمونه حركات اصلاحي

الف )سر به جلو (لوردور يا قوس گردني ). ۲۰

ب )كج گردني …………………….. ۲۲

پ )شانه نابرابر………………….. ۲۴

ت )پشت صاف ……………………… ۲۴

ث )پشت گود ……………………… ۲۷

ج )پشت گرد ……………………… ۳۱

چ )پشت كج (اسكوليوز يا انحناي ستون فقرات به طرفين ) ۳۵

ح )انحراف جانبي لگن ……………… ۴۰

خ )زانوي پرانتزي (واروس يا پاي كماني ) ۴۴

د )زانوي ضربدري (والگوم زانو، زانوي چسبيده يا برونگرا) ۴۲

ذ )كف پاي صاف …………………… ۴۷

ر )كف پاي گود …………………… ۵۰

ز )انگشت كج (هالوكس والگوس)……….. ۵۰

ژ)انگشت چكشي ……………………. ۵۱

تحقیق ناهيجاري‌هاي جسماني و راه‌هاي تشخيص و درمان آن (رشته راهنمائي و مشاوره)

نوشته تحقیق ناهيجاري‌هاي جسماني و راه‌هاي تشخيص و درمان آن (رشته راهنمائي و مشاوره) اولین بار در فايل مارکت - بازار فايل. پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico


 • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   
دوشنبه 20 اسفند 1397  12:05 ب.ظ

تحقیق بوميان استراليا

مباني مردم شناسي

مقدمه:

استراليا كه همچون جزيره اي بزرگ در اقيانوسيه و در نيمكره جنوبي واقع شده از نظر زمين شناسي كهن ترين خشكي جهان به شمار مي‎آيد.

گرداگرد استراليا را آب فرا گرفته است: درياي ارافورا و درياي تيمور در شمال درياي مرجان در شمال خاوري، درياي تاسمان و اقيانوس آرام جنوبي در خاور آن، اقيانوس هند در باختر و جنوب باختري و اقيانوس منجمد جنوبي در جنوب آن مي‎باشد.

استراليا از شش ايالت و دو سرزمين تشكيل شده است:

 1. ويلز جنوبي نو كه مركز آن سيدني بود.
 2. كوينزلند كه مركز آن بريسبين مي‎باشد.
 3. استرالياي جنوبي كه مركز آن آدلايد است.
 4. تاسمانيا كه جزيره اي است در جنوب خاوري سرزمين اصلي واقع شده و مركز آن هوبارت مي‎باشد.
 5. ويكتوريا كه مركز آن ملبورن است.
 6. استرالياي باختري كه مركز آن پرت مي‎باشد.
 7. سرزمين شمالي كه مركز آن داروين است.
 8. منطقه پايتخت استراليا (كانبرا) مي باشد.

ميراث طبيعي-  چالش مردمان بومي و سكونت با اروپائيان:

استراليا تنها كشوري است كه قارة كاملي را در بر گرفته است.

مساحت استراليا همراه با ايالت جزيره اي تاسمانيا ۷/۷ ميليون كيلومتر مربع است. و بعد از اتحاد شوروي، كانادا، جمهوري خلق چين، ايالات متحده آمريكا و برزيل از لحاظ مساحت ششمين كشور بزرگ جهان به شمار مي رود. و بيش از ۸۰ درصد اين قاره در مناطق اقليمي خشك و نيمه خشك قرار دارد. در واقع استراليا خشك ترين قاره جهان به شمار مي رود. صرف نظر از آنكه اين مقايسه برحسب ميزان بارندگي يا به خصوص، برحسب منابع آب سطحي انجام شود يا خير، كشاورزي بااستفاده از آبياري از لحاظ مساحت محدود است و كشاورزي ديمي تا حدودي منحصر به قسمتهاي شرقي، جنوب شرقي و جنوب غربي قاره است.

اگر قرار باشد كه بهره بردراي از زمين هاي دائمي قابل كشت و نگهداري آنها مطرح باشد بايد محدوديت هاي ناشي از محيط طبيعي شناخته شود. اين محدوديت ها براي مردم بومي مشكلات نسبتاً اندكي بيش مي‎آورد. زيرا فرهنگشان با محيط طبيعي همخواني دارد. در فرهنگ بومي، مردم جزيي از اكوسيستمهايي به شمار مي روند كه در آن مي زيند و به ويژگيها و نوسانهاي محيط به نحوي پاسخ مي گويند كه تعادل اكولوژيك گياهان و جانداران و زمين را حفظ مي‎كند.

درمقام مقايسه سكونت اروپاييان در قاره كشت زمين و ايجاد تغييراتي در گياهان و جانوران اين تعادل را به نحو چشمگيري بر هم زده است. هر چند استراليا فقط دويست سال در تصرف اروپاييان بوده است و گر چه تعداد جمعيت آن اندك بوده از دست رفتن مرغوبيت خاك هم اكنون به صورت بزرگترين مساله محيط زيست در استراليا در آمده است.

و خوشبختانه اكنون به نظر مي رسد كه آگاهي از ابعاد در اين مسأله و نياز ‌به تغيير  شيوه هاي بهره برداري از زمين براي كاهش فرسايش بيشتر روز به روز فزوني مي‎گيرد و اميد مي رود كه روند انحطاط معكوس مي‎شود.

استراليا از اين لحاظ از موقعيت خوبي برخوردار است زيرا تعدادي از مؤسسات پژوهشي معتبر بين المللي اختصاصاً درباره جنبه هاي گوناگون بهره برداري از زمين در اين كشور به بررسي پراخته اند كه قابل توجه مي باشد.

جمعيت استراليا، تركيب و پراكندگي:

تا پيش از دستيابي اروپاييان به استراليا، تنها ساكنان آن مردماني با پوست تيره بودند كه همچنان در اقتصاد نو سنگي (شكار و گردآوري خوراك) به سر مي بردند كه امروزه آسترالويد ناميده مي‎شوند. به گمان دانشمندان بوميان مزبور حدود دوازده هزار سال پيش از جزيره هاي جنوب خاوري آسيا به اين سرزمين راه يافته اند. البته برخي از دانشمندان نژاد شناس مي گويند كه ورود بوميان به اين سرزمين، حدود چهل هزار سال پيش صورت گرفته است.

استراليا از نظر جمعيتي مي‎توان به سه بخش تقسيم كرد: يك بخش تقريبا غيرمسكوني يك بخش با اسكان پراكنده و بخشي ديگر نسبتاً پرجمعيت است.

عامل اصلي افزايش جمعيت برنامه گسترده مهاجرتي اين كشور بوده است از هر چهار نفر استراليايي يكي در خارج از اين كشور چشم به جهان گشوده است. از هر پنج استراليايي يك نفر پدر و يا مادرش در خارج

فهرست

مقدمه…………………………………… ۱

ميراث طبيعي، چالش مردمان بومي و سكونت با اروپاييان  ۲

جمعيت استراليا، تركيب و پراكندگي…………… ۳

سلطه اروپاييان بر بوميان استراليا………….. ۵

زمان آفرينش……………………………… ۷

جمعيت استراليا…………………………… ۸

خوراك بوميان استراليا…………………….. ۱۱

هنر بوميان استراليا………………………. ۱۱

خط و زبان……………………………….. ۱۸

مذهب……………………………………. ۱۸

نتايج…………………………………… ۲۰

پي نوشت ها………………………………. ۲۲

منابع و مآخذ ۲۳

تحقیق بوميان استراليا

نوشته تحقیق بوميان استراليا اولین بار در فايل مارکت - بازار فايل. پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico


 • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   
دوشنبه 20 اسفند 1397  12:05 ب.ظ

تحقیق بررسی علل گسترش فساد اجتماعی

پیشگفتار

يرفع الله الذين امنوا متكم والذين اوتوالعلم درجات

شكر و سپاس به درگاه خداوندي كه جهان ما را با نور معرفت و دانش خود روشنايي بخشيد و زنگار جهل و ناداني را از آينه دل‌هاي ما پاك نمود و درود بر خاتم انبيا محمد مصطفي (ص) كه با ارائه شريعت آسماني و مكتب اسلام ناب محمدي غبار تيرگي از انديشه و روان ما برگرفت و درود به روح بلند امام راحل (ره) بنيانگذار جمهوري اسلامي و سلام به مقام معظم رهبري و ارواح پاك شهداي انقلاب اسلامي.

در اين جا بر خود لازم مي‌دانم كه از استاد عزيزم جناب آقاي دكتر منوچهر جفره كه در طول نوشتن اين مقاله مرا صبورانه تحمل كردند و از هيچ گونه كمك و راهنمايي دريغ نورزيدند تشكر و قدرداني نمايم. و اميدوارم كه خداوند بر ايشان طول عمر عطا فرمايند تا بتوانند سالهاي متمادي در عرصه علم و دانش به كشور و مملكت خدمت نمايند.

 

مقدمه:

جامعه شناسان مي‌گويند هر اجتماعي بر اساس موازين خود داراي حركتي طبيعي است كه پيوند اجتماعي مردم را براي ادامه زندگي حفظ مي كند اگر عملي اتفاق افتد و اين پيوند را برهم زند و مشكلي براي حركت طبيعي جامعه ايجاد كند آن عمل را يك مسأله اجتماعي مي‌گويند. اگر جامعه را به ارگانيسم و سازمان بدني انسان تشبيه كنيم. دراين تشبيه مسائل و مفاسد اجتماعي بيماريهاي آن جامعه به حساب مي‌آيند و همان طور كه بيماريهاي جسمي قابل شناخت و علاجند بيماريهاي اجتماعي نيز قابل تشخيص و درمانند. منتها در درمان بيماريهاي اجتماعي بايد به علل بوجود آورنده آن مسائل يا بيماريها توجه داشت و بر اساس شناخت واقعي علل، راه درمان مناسبي ارائه نمود. ارتباط و وابستگي متقابل امور اجتماعي موجب مي‌شود كه يك مسأله اجتماعي به پيدايش مسايل اجتماعي ديگر كمك كند. مثلاً فقر و ستيز بين افرادي كه در محلات شلوغ و پرجمعيت فقرنشين شهرها زندگي مي كنند. موجب پيدايش و افزايش جرايم ديگر مانند دزدي، تجارت و فحشا مي شود و به همين دليل مي‌گوييم پيدايش يك مسأله اجتماعي، بدون مسائل اجتماعي ديگر وجود ندارد بلكه بدين معني است كه اوضاع و احوال موجود احتمال برخورد با مسائل اجتماعي ديگر را فراهم مي‌آورد و زمينه مساعدي براي پيدايش مسائل اجتماعي ديگر فراهم مي كند. هيچ انساني مجرم و گناهكار آفريده نمي‌شود. شرايط نامتعادل اجتماعي- اقتصادي در جامعه ايجاد فساد مي كند. همچنين در صورتي كه بنيادها و نهادهاي اجتماعي پاسخي براي مسائل افراد جامعه نداشته باشند مفاسد اجتماعي به صورت تصاعدي بالا مي‌رود. چرا كه بنيادهاي اجتماعي مثل اعضاي اصلي بدن هستند كه بايد هر كدام كار خود را انجام دهند و تداخل وظايف باعث فساد همه آنها مي‌شود.

گام اول بيان مسأله

منظور از مسائل اجتماعي چيست؟ مسائل اجتماعي جامعه پديده‌هايي اجتماعي اعم از شرايط ساختاري و يا الگوهاي كنشي هستند كه در مسير تحولات اجتماعي بر سر راه توسعه يعني وضعيت موجود و وضعيت مطلوب مورد توجه مردم و گروه‌هاي اجتماعي قرار مي گيرند و مانع تحقق اهداف و تهديد كننده‌ ارزش‌ها و كمال مطلوب‌هاي آنها مي‌شوند. اين پديده ها معمولا به وسيله انديشمندان اجتماعي به عنوان موانع توسعه (نظير خاص‌گرايي‌هاي فرهنگي و اجتماعي) هزينه‌هاي توسعه (نظير آلودگي محيط زيست) و آثار و تبعات عقب‌ماندگي (نظير بي‌سوادي و خشونت) مورد شناسايي و ارزيابي قرار مي‌گيرند. مسائل اجتماعي به عنوان پديده‌‌هاي نامطلوب اذهان نخبگان و افكار عمومي مردم را به خود مشغول مي‌دارند به طوري كه نوعي وفاق و آمادگي جمعي براي مهار آن‌ها پديد مي‌آيد كه مقامات رسمي كشور را به چاره‌جويي و اقدام عملي در جهت اصلاح و يا رفع و پيشگيري از آن‌ها وامي‌دارد.

مسائل اجتماعي داراي چه ويژگيهايي هستند:

الف) اجتماعي بودن و عمومي بودن مسائل اجتماعي محصول حيات اجتماعي انسانها در قالب واحدهاي اجتماعي مشخص چون گروه، قشر، طبقه, ايل، روستا، شهر، جامعه و نظاير آن هستند. با توجه به اين كه در عالم واقع هيچ جامعه‌اي وجود ندارد كه با مسائل اجتماعي روبه‌رو نباشد. لذا مي‌توان گفت كه مسائل اجتماعي پديدهايي عمومي هستند كه در همه جوامع با كم و كيف متفاوت وجود دارند.

ب) جمعي و غير فردي بودن: مسائل اجتماعي پديده‌هايي جمعي‌اند نه فردي، موانعي هستند كه بر سر راه توسعه واحد اجتماعي مشخصي قرار مي‌گيرند و يا پيامدها و عوارضي هستند كه ارزشها و كمال مطلوب‌هاي اكثريت اعضاي آن واحد تجمعي را تهديد مي‌كنند.

ج) تاريخي بودن: اغلب مسائل اجتماعي در يك فرايند تاريخي مشخص پديد مي‌آيند. بنابراين ابتدا به ساكن نيستند.

د) واقعي بودن: مسائل اجتماعي پديده هايي واقعي و قابل تجربه به معناي عام كلمه هستند. اصطلاح مسئله‌يابي هم مبتني بر پيش‌فرض واقعي بودن مسائل اجتماعي است. در مسئله يابي محقق، مسائل اجتماعي موجود را در مي‌يابد ولي در مسئله آفريني چيزي كه مسئله نيست تبديل به مسئله مي‌شود. حكايت آن كسي است كه مي‌گفت براي رفع خستگي مي‌خواهد به فلان شهر سفر كند. وقتي كه از وي سوال شد شما كه خسته نيستي، در پاسخ گفت وقتي به آن جا برسم خسته خواهم شد.

و: متغير و نسبي بودن: مسائل اجتماعي بر حسب زمان و مكان تغيير مي‌يابند. مسائل امروزي جامعه ما با مسائل گذشته و آينده متفاوت‌اند. معمولا‌ً هر چه از واحدهاي اجتماعي بزرگ‌تر به طرف واحدهاي اجتماعي كوچك‌تر حركت كنيم. از مسائل عام به مسائل خاص هر واحد اجتماعي يا مسائل خرده نظام‌

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                         صفحه

۱- مقدمه ……………………………………………………………………………………………….. ۲

۲- بيان مسأله ………………………………………………………………………………………… ۳

۳- شرح پيامدها و عوارض مسأله ……………………………………………………………. ۹

۴- علل بروز و ظهور مسأله……………………………………………………………………… ۱۱

۵- ارائه راه‌حلها………………………………………………………………………………………. ۲۱

۶- نتايج مورد انتظار ………………………………………………………………………………. ۲۱

۷- منابع ………………………………………………………………………………………………… ۲۳

 

تحقیق بررسی علل گسترش فساد اجتماعی

نوشته تحقیق بررسی علل گسترش فساد اجتماعی اولین بار در فايل مارکت - بازار فايل. پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico


 • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   
یکشنبه 19 اسفند 1397  12:05 ب.ظ

تحقیق در مورد تاي چي

تاي چي يا مديتيشن پويا :

تاي چي يا يوگاي چيني به معني نهايت برتر و نحوه جاري كردن چي يا نيروي حياتي در روان و جسم و به هنرجو آموزش مي‎دهد . تاي چي حاصل تركيب سه فلسفه بوديسم ، تائوئيسم ، و كنفسيوس مي‎باشد . تاي چي هنر مراقبه فعال كه در عصر حاضر يكي از مؤثرترين راههاي رهايي از تنش و بازسازي روان و جسم انسان امروز مي‎باشد . چون در عصر حاضر انسانها عادت به فعاليت و حركت كرده اند و براي آن بسيار مشكل مي‎باشد كه در گوشه اي ، ساكت و ساكن بنشيند و به خود بنگرند . ولي تاي چي به عنوان ، هنر مراقبه فعال به هنرجو ياد مي‎دهد كه چگونه در حين و شدت فعاليت بتواند به نيروي دروني و جوهر ابدي خود آگاه شده و بتواند در ژرفاي وجود خود، تحقيق كند و گوهر وجودي خويش را كه همانا آگاهي و روشنايي است صيد كند . تاي چي از يك سري حركات موزون و مواج ، رقص گونه ، حركات تنفسي ،‌ تمركزي ،  تجسمي و مديتيشن هاي خاص خود تشكيل شده  ، كه به وسيله آنها هنرجو با شعور و هشياري دروني خود ارتباط برقرار كرده و مي‎تواند كيفيتي برتر و متعالي تر را در زندگي عادي و روزمره خود نمايان كند . چاكراها يا مراكز انرژي كه در تاي چي مورد بررسي قرار مي گيرد تمام چاكراهاي اصلي به خصوص چاكراي تاج و چشم سوم . چاكراها دست و پا و درياي يا سرچشمه انرژي ، تانتين مي باشد . تاي چي از بخشي طب سنتي چيني و سوزني است . در اصل نقاط درماني طب سوزني به گونه اي در حركات تاي چي گنجانده شده اند كه يك فرد به طور مستقل بتواند آنها را تحريك كرده و فعالانه باعث شفاي روان و بدن خود شود . تاي چي هنر شفاي كل نگري مانند يوگا ، هوميوپاتي ، انرژي درماني و …… مي‎باشد كه در برخي موارد مزاياي بيشتري نسبت به هر كدام دارا مي‎باشد مثلاً : در يوگا تنها به چاكراهاي اصلي پرداخته مي‎شود و توجه زيادي به چاكراي كف پا مي‎شود و يا به جريان انرژي حيات «پرانا » و حس و تجربه آن نمي‎شود ولي در تاي چي هنرجو  چي يا انرژي حياتي را مي‎تواند كاملاً لمس كرده و با چاكراهاي كف دست و كف پا آشنا مي‎شود  ومي تواند براي تخليه انرژي و نامتعادلي ها به زمين ، شفا و ….. استفاده كند، بدون زحمات و تلاشهاي فراوان و طولاني . در ضمن تاي چي براي عصر حاضر كه بسيار سريع و پرجنب  وجوش است بسيار مناسب تر است و فرد حتي در زندگي عادي روزمره مثلاً : جارو زدن ، رانندگي و … مي‎تواند از آن استفاده كند . تاي چي كلاً بر چند اصلي مانند : قانون يين و يانگ ، قانون انرژي هوشمند حيات «چي » ، قانون تعادل ، قانون اتحاد ، قانون طبيعت ، «غلبه نرمي بر سختي ، همه چيز در حركت است ، دايره » ، قانون عدد ۳ «تثليث » ، قانون ارتعاشات ، قانون خود هشياري ، خويش انضباطي ، خود شناسي ، قانون تسليم ، قانون عدد ۷ يا اكتاو ، قانون برتري ذهن و رابطه متقابل آن با بدن ، تئوري واي دن و قانون روح و ….. استوار است .

اكنون به بررسي چند اصل بنيادين تاي چي مي‎پردازيم :

 

۱ – چي ، جوهر واحد هستي «Spirit , Vital  force»

چي به معناي هوا ، نيرو ، حركت و انرژي حياتي است كه در اصل منظور همان انرژي ذاتي يا انرژي اوليه و مطلق و يا جوهره ي حيات مي‎باشد . اين انرژي حياتي از مبدأيي واحد به بيرون انتشار مي يابد و باعث زندگي و جان بخشيدن به هر چيزي مي‎شود . هستي هر چيز  وهر كس وابسته به اين انرژي حياتي و واحد است كه در زبانهاي مختلف با نامهاي مختلفي مانند ، كي  ياريكي در ژاپن ، نا يا جان يا نيرو در پارسي ، روح الهي يا عشق الهي يا حي يا نور و …. در عرفان اسلامي ، روح القدس يا كلمه در مسيحيت ، تائو در تائوئيزيسم ، پرانادر ودا ، داما در بوديسم ، شي يا چي در چين ، انرژي هوشمند در علم ، ATP در فيزيولوژي  ، ناشناختي در عرفان سرخپوستي ، قانون جاذبه در فيزيك ، كلمه دركا بالا «عرفان يهود » ، نيروي اهورايي در زرتشت ، انرژي حياتي و هخا در هخامنشي ، مهر در آئين ميترايي ، اك در اكنكار ، آگاهي در TA «روانكاوي »، در مصر باستان KA ، در بابل باستان Pneuma در يهود Jesod ، در قبايل آفريقايي Megobe ، در ميان اسكيموها Elima ، در بين سرخپوشان برزيلي Hasina ، در بين شمن ها WaKAN ، در بين صوفيان بركت ، بين جادوگران طلسم ، بين كيمياگران اكسير يا مايع حياتي ، از نظر دكتر رايشن باخ orgon ، دكتر تانسلي odice مي‎نامند .

اين جريان هوشمند از چاكراي تاج وارد بدن مي‎شود و از ميان ۷ چاكراي اصلي عبور مي‎كند و باعث حيان انسان و هر موجود زنده ديگري مي‎شود پس هر چه اين جريان متعادل تر و قويتر باشد موجود سرحال تر و زنده تر و قوي تر مي‎شود و در تاي چي هنرجو نحوه تعادل ، بيشتر كردن و هدايت اين جريان را ياد مي‎گيرد . در واقع مي‎توان گفت : اصل چي همان و شايد جنبه اي ديگر از اصل توحيد و وحدت عالم در حين كثرت مي‎باشد اما در شكلي كاربردي تر چون كه اين جريان در همه چيز و همه كس جريان دارد و همه را به همديگر وصل كرده مانند مرواريدهاي يك گردنبند . چي بي شكل است  اما شكل مي‎دهد ، ثابت اما در جريان است ، نرم اما قدرتمند ومانند طبيعت است . چي سر منشأ حيات و انرژي حيات بخش انسان است . به عبارت ديگر ، چي در زنده و سالم بودن ما نقشي اساسي ايفا مي‎كند . در نتيجه افزايش متعادل چي به افزايش انرژي حياتي ، سرزندگي و سلامت منجر مي‎شود ، اعتقاد چينيان چنين است كه جريان چي از سه طريق دريافت مي‎شود : ۱- آسمان «هوا و …» ۲- زمين «غذا » ۳- انرژي جنسي و به طور مستمر در مسيرهاي انرژي بدن انسان جاري است و هر گاه در اين جريان

تحقیق در مورد تاي چي

نوشته تحقیق در مورد تاي چي اولین بار در فايل مارکت - بازار فايل. پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico


 • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   
یکشنبه 19 اسفند 1397  12:05 ب.ظ

پايان نامه آمــوزش الكتـــرونيك

پايان نامه اخذ مدرك كارداني پيوسته

مقدمه :

در دنياي امروز اهميت آموزش براي همه گان آشكار است اين اهميت در جوامع پيشرفته بيشتر به چشم مي خورد در جوامع مختلف به قدري به مسئله آموزش پرداخته مي‎شود كه مردم و خصوصاً جوانان در سطوح مختلف به امر يادگيري مي پردازند ، ودر سطوح مختلف به تحصيل مي پردازند در اين ميان ممكن است قشري از جامعه وجود داشته باشد كه ، مي خواهند تحصيلات خود را ادامه دهند و يا ياد گرفته هاي خود را تكميل كنند ، ازاين رو واژه آموزش مجازي به ميان مي‎آيد ، تا سدهاي آموزش را از سر راه مردم بردارد ولي ممكن است به خاطر مشغله هاي روزانه وقت آن راه را از ميان راه افراد بردارد تا افراد بتوانند به بهترين وجه به زندگي خود ادامه دهند در ادامه اين پروژه به تفصيل درباره اين امر نوين پرداخته شده است .

در جوامع غربي و پيشرفته اهميت اين قضيه سالهاست ، كه آشكار مي‎باشد اميد آن است كه اين مسئله در كشور ما نيز جا افتاده شود تا سدهاي آموزشي از سرراه بركنار شود .

تاريخچه :

در بخش اول به بحث بررسي پيرامون تاريخچه آموزش مجازي مي‎پردازيم كه چگونه شكل گرفت و تا به امروز به صورت آموزش الكترونيكي درآمد .

مسئله آموزش از ديرباز داراي اهميت خاصي بوده است تا آنجا كه در كشورهاي پيشرفته ممكن بود عده اي به علت زندگي در مناطق دورافتاده و غير قابل دسترس ، دسترسي به آموزش جمعي نداشته اند ، و از جامعه آموزشي عقب مي مانده اند ازاين رو در سال ۱۹۵۰ معلمي به نام ادموندريچاردسون اهل استراليا ايده اي جالب را به ميان گذاشت كه طبق اين ايده آموزش براي همه گان ميسرمي شده اصول كار براين روال بود .  كه آموزش بايد از طريق يك گيرنده و فرستنده انجام مي شد . معلماني بايد استخدام مي شدند تا در مركزي به صورت دسته بندي در مقاطع مختلف فعاليت مي كردند مثلاً ابتدايي اول صبح راهنمايي ظهر و دبيرستان شب توسط بي سيم ارائه مي شد و امتحان در نزديكترين حوزه مربوط به آموزش پرورش منطقه مورد نظر مثلاً سيدني ملبورن و … دانش آموزان در سطوح مختلف و در ساعات گوناگون طبق برنامه اي گرد هم مي آمدند و در امتحان دروس مختلف شركت مي نمودند و كارنامه ها در پايان دوره ارائه مي گرديد ، در سيستم بي سيم ساعت ۸ درس رياضي آغازمي شد و دانش آموز ۱ الي ۲ ساعت فرصت داشت تا اشكالات خود را از طريق سيستم بي سيم با معلم مطرح مي ساختند و معلم از طريق بي سيم سعي در برطرف كردن ، مشكلات دانش آموز مورد نظر داشت .

از آن سو هزينه كردن براي اين سيستم بسيار هنگفت بود ولي تا ساليان مديد و جاي گرفته شدن سيستم هاي كامپيوتري اين روند همچنان ادامه داشت و واژه آموزش الكترونيكي به معناي امروزي پس از بوجود آمدن و جاي گرفتن اينترنت در جهان بوجود آمد اولين بار ايده ارائه آموزش از طريق شبكه اينترنت درسال ۱۹۹۳ در ايالات متحده آمريكا توسط مهندسي به نام رائول گرانيك ارائه شد . بر طبق اين مسئله بايد يكسري افراد آموزش خاصي ببينند تا از طريق شبكه اينترنت بتواند سيستم آموزشي را توسعه دهند ، در اين سيستم سيستم آموزشي به طريق زير  طبقه بندي ارائه مي شد .

 

 

آموزش دبيرستان

– سيستم آموزشي

آموزش ابتدايي
آموزش عالي در سطوح مختلف

 

 

 • آموزش ابتدايي :

در وحله اول معلم دروس را در سطوح مختلف آماده مي كرد و از طريق يك شبكه و سرور بسيار قدرتمند طي يك دوره خاص و حتي كوتاهتر از دوره معمولي به دانش آموز نو نهال ارائه مي‎گشت آمآآ

كه البته داراي مشكلات خاص مربوط به خود بود و در اين دوره امر آزمايش نتيجه نسبتاً متوسط را در سطوح آموزش اوليه را به ارمغان آورد .

در سطح راهنمايي نتيجه نسبتاً خوبي را به ارمغان آورد دراين سطح به خاطر بالاتر بودن سن دانش‎آموزان و درك بالاتر آنها نتيجه نسبتاً بهتري را ارائه  كرد .

گرانيك دريافته هاي خود ثبت كرد كه اين آموزش در وحله اول خود به علت ناشناخته بودن ممكن است با روندنزولي روبرو شود ولي روزي به صورت انفجاري درخواهد آمد .

در سطح دبيرستان اين مسئله به صورت موفق تري انجام شد . دراين آموزش پس از دسته بندي دانش آموزان در سطوح مختلف ، در شبكه آموزشي مربوط به آن توسط معلمين مربوطه ارائه مي‎گرديد در طي اين آموزش يك رمز ورودي و اسم كاربردي دانش آموز داده مي شد تا از طريق كامپيوتر خود و شبكه اينترنت به شبكه مورد نظر وصل شده و از درس هاي خود استفاده مي كرد، كه در سطح خود از موفقيت نسبي برخوردار بود و در نوع خود بسيار مهم بود .

 • سطح آموزش عالي دانشگاه :

مهمترين اثر اين مسئله در سطح آموزش عالي بود كه در ابتداي كار ، پس از انجام مشاهدات خاص و تصميمات اتخاذ شده گروه ديدند كه دراين سطح بايد با انجام مشاهدات ويژه سيستم ديگري را برگزينند تا ممكن است مجبور باشند عوض داخل ايالات متحده آمريكا به خارج از آن نيز سرويس دهند ، ازاين رو تصميم برآن شده تا سيستم شبكه توسعه يابد و حتي ماهواره هاي خاصي در اين راستا تدارك ببينند تا سيستم و سرويس بهتري به سراسر دانشجويان و متقاضيان ارائه دهند .

آشنايي كلي با مفهوم آموزش مجازي                                             (آموزش الكترونيك )

راهنمايي

بعد از مبحث تاريخچه و ملاحظه تاثيرات مختلفي كه آموزش مجازي داشت و طبقه بندي هاي مختلف                          حال به بحث بررسي پيرامون آموزش مجازي مي‎پردازيم .

آموزش عالي
دبيرستان
دبستان

 

« فهرست »

موضوع                                               صفحه

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………. ۱

تاريخچه …………………………………………………………………………………………………….. ۱

آشنايي كلي با مفهوم آموزش مجازي يا e-learning ……………………………………………….. 4

نحوه  كاركرد سيستم ……………………………………………………………………………………… ۷

آگاهي از روند ثبت نام ………………………………………………………………………………….. ۱۰

نمونه فرم ثبت نام ………………………………………………………………………………………… ۱۲

آگاهي از سطوح هاي آموزشي موجود ………………………………………………………………. ۱۳

آگاهي از كاربردهاي مختلف اين سيستم مجازي در صنايع گوناگون …………………………. ۱۷

روندعلمي و نحوه­تدريس يا به­طور كلي گذراندن تحصيل دراين دانشگاه به­چه­صورت است ۱۹

نحوه برگزاري امتحانات در سيستم مجازي………………………………………………………….. ۱۹

نحوه برگزاري كلاسهاي عملي و كارگاه ها  ……………………………………………………….. ۲۱

عكسهايي از آموزش مجازي . …………………………………………………………………………. ۲۱

مزايا و معايب دانشگاه مجازي ………………………………………………………………………… ۲۱

نتيجه گيري كلي ………………………………………………………………………………………….. ۲۳

نقد و بررسي كلي ………………………………………………………………………………………… ۲۹

يك گزارش توسط مديريت دانشگاه مجازي ايران ………………………………………………… ۳۰

تحصيل در مقاطع بالاتر………………………………………………………………………………….. ۳۳

فهرست منابع و مأخذ …………………………………………………………………………………… ۳۵

 

پايان نامه آمــوزش الكتـــرونيك

نوشته پايان نامه آمــوزش الكتـــرونيك اولین بار در فايل مارکت - بازار فايل. پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico


 • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   
 • تعداد کل صفحات :7  
 • 1  
 • 2  
 • 3  
 • 4  
 • 5  
 • 6  
 • 7  
آخرین پست ها

کار با اینترنت دانلود منیجر به همراه آموزش نکته ها و قابلیت ها..........سه شنبه 9 اردیبهشت 1399

تحلیل جایگاه اپل از نگاه شرکت اُمدیا..........سه شنبه 13 اسفند 1398

مشخصات گوشی های سامسونگ گلکسی S10 لایت و گلکسی نوت 10 لایت..........پنجشنبه 24 بهمن 1398

معرفی شهر زیبای بانه..........پنجشنبه 17 بهمن 1398

تفریح و سرگرمی؛ هر مناسبت یک پیامک..........سه شنبه 17 دی 1398

پاورپوینت بازار کار اشتغال و بيکاري..........پنجشنبه 10 مرداد 1398

مقاله ويژگي هاي معلم خوب..........پنجشنبه 10 مرداد 1398

مقاله مديريت كلاس و انضباط محيط كلاس..........پنجشنبه 10 مرداد 1398

مقاله راهكارهايي براي ارتقا منرلت معلمان..........چهارشنبه 9 مرداد 1398

مقاله خصوصیات یک معلم..........چهارشنبه 9 مرداد 1398

مقاله راهبردهاي پيشگيرانه انظباطی در كلاس..........چهارشنبه 9 مرداد 1398

مقاله محاسن و معایب شغل معلمی..........چهارشنبه 9 مرداد 1398

مقاله ویژه ارتقاء رتبه شغلی عالی معلمین..........چهارشنبه 9 مرداد 1398

مفهوم استعاره،نظریه و تئوری های سازمانی..........سه شنبه 8 مرداد 1398

مراحل تولید سیمان و بتن ضد آب..........سه شنبه 8 مرداد 1398

همه پستها

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic