تحقیق تعهد و وجدان كاري در مديريت اسلامي

تجزيه و تحليل عوامل مؤثر بر “وجدان كاري”‌ و “انضباط اجتماعي”

در اين تحقيق در ابتدا به اين مطلب مي پردازدكه چرا مقوله هاي وجدان كار و انضباط اجتماعي بسيار كم و جزئي در مطالعات و نوشته هاي سازماني آمده است. اين تحقيق ضمن شناخت اين دو مقاله يك طرح نظري براي شناخت، پژوهش و تجزيه و تحليل علل و عوامل بوجود آورنده و مؤثر بر آنها ارائه مي‎دهد. محقق وجدان كاري در سازمان را يك پديده عقيدتي مي داند كه در عمق ذهنيت افراد سازماني نفوذ كرده و با آثار مثبت، مفيد و اثربخشي از قبيل: تعهدكاري، درست كاري، وقت شناسي، كيفيت كار و … در متن “فرهنگ سازماني” جلوه گر و نمايان مي‎شود. برمبناي مطالب اين تحقيق هر نوع بررسي و تحقيق در ماهيت، ريشه هاي آثار عوامل و متغيرهاي وجدان كاري در سازمان يك مدل سه بعدي را دربرمي گيرد كه در يك بعد آن علل و عوامل ساختاري، در بعد ديگر علل و عوامل رفتاري و در بعد سوم علل و عوامل زمينه اي روي پژوهش قرار گرفته و مشخص مي‎شوند.

اهميت كار

كار جوهر وجود آدميان است براي يك يك افراد جامعه كاركردهايي بسيار دارد كه از آن جمله اند:

 • تأمين نيازهاي حياتي و اقتصادي
 • ارضاء خواسته هاي رواني.

بدين سان كه از طريق كار مولد، انسان احساس بودن مي نمايد هستي خويش را مفيد مي شمارد و از حاصل كارش لذت مي‎برد. از اينرو است كه بسياري، مهم ترين عامل از خود بيگانگي[۱] را نديدن حاصل كر توسط عامل و آفريننده آن مي دانند به نظر ما، حاصل كار، جلوه اي از وجود فرد دارد انسان در آن آيينه اي هستي خويش را مي بيند حاصل كار، تبلور و مصداق حيات است. حال اين دستاورد مي‎تواند مادي باشد، نظير توليد يك كفش، يا غيرمادي، نظير انتقال انديشه و تربيت.

براي جامعه نيز كار، كاركردهايي بي شمار دارد. كار انسانها مايه حيات و بقاء جامعه است يعني فقر و غناي جامعه مستقيماً با كميت و كيفيت كار انسانها در ارتباط است.

شرابير در اثرش تكاپوي جهاني مي نويسد ژاپنيها در آغاز قرن نوزدهم خود را از كاروان توسعه دور يافتند براي رسيدن بدان بسيار انديشيدند اما، در اين ميان هيچ نيافتند. نه سرزميني وسيع داشتند و نه منابع زيرزميني گسترده بنابراين، به بالاترين و پايان ناپذيرترين ثروتهاي عالم، يعني كار، توليد و آفرينش تمسك جستند و اين همان ثروتي بود كه در همه برهه هاي حيات، اين كشور را ياري داد. حتي زماني كه بر اثر جنگي خون ريز و اتمي جاي جاي جامعه تخريب شده بود.

براي جامعه كار نه تنها مايه بقاء حياتي است، بلكه بقاء تاريخي جامعه نيز از طريق توليد و كار تحقق پذير است. دستاوردهاي كار آدميان در دل تاريخ مي نشيند و با آن، يادگارهاي جاودان بشر فراهم مي آيند جامعه از طريق كار آدميان طبيعت را تسخير مي كند، بر آن چيره مي‎شود و انسانهايش مصداق تحقق خليفة ا… مي گردند.

مفهوم كار

«كار» در زبان فارسي به معناي شغل است و گاه نيز به فعل آمده است. كار فعلي است كه با مشقت توأم باشد. «راغب اصفهاني»، بر اين اعتقاد است كه هر فعلي كه با اراده از حيوان صادر شود كار است.[۲]

در اينجا مقصود از كار، كار انساني است چون حيوانات نيز به كار و كار گروهي مي پردازند ملاك تمايز كار انسان از كار ساير جانداران، آگاهانه بودن كار انساني است.

خصوصيت ديگر كار انسان مفيد بودن آن است با توجه به اين ويژگي اقتصاددانان ليبرال كار را چنين معرفي مي كنند:

«كار عبارت است از استفاده اي كه انسان از نيروهاي مادي و معنوي خود در راه توليد ثروت يا ايجاد خدمات مي نمايد».

خاصيت توليدي بودن نيز در تعريف كار از ديدگاه برخي اقتصاددانان داراي اهميت است «لوردويك اچ ماي»، اقتصاد دان آمريكايي كار را با توجه به ويژگي توليدي آن چنين تعريف مي‎كند: «هر گونه تلاش انساني خواه تلاش ذهني، جسمي و معنوي كه به توليد كالاهاي اقتصادي منتهي شود كار ناميده مي‎شود».

«كار، فعاليت انسان به منظور توليد، تغيير شكل يا انتقال اشياء است، حاصل تلاش مذكور را هم كار گويند».[۳]

برگسن مي گويد:[۴] «كار عبارت است از آفرينش امر فايده بخش».[۵]

پرودن[۶] در تعريف كار، آنرا عمل هوشيارانة انسان بر روي ماده مي داند.[۷] و فريدمن[۸] كار را مجموعة اعمالي مي داند كه انسان بر روي ماده با هدفي معطوف به فايده و مصلحت، به كمك مغز و دست و اعضاي ديگر انجام مي‎دهد.[۹]

به عقيده «كارل ماركس» كار عملي است كه بين انسان و طبيعت به وقوع مي پيوندد.

وي در اين زمينه در كتاب سرمايه مي نويسد: «كار نخستين برخورد بين انسان و طبيعت است. انسان در برابر طبيعت نقش يك قدرت طبيعي را ايفا مي كند، او قدرت جسماني خود يعني قدرتي كه در بازوها، پاها و سروصورت خود دارد به حركت وامي دارد تا مواد را به شكل درآورد كه براي زندگي اش مفيد باشد».[۱۰]

به طور كلي كار داراي مفاهيم مختلفي است:

[۱]  Alienation

[۲] علي اكبر فرهنگي، نگرش فلسفي اجتماعي بر كار و مسايل آن، مجله دانش مديريت، شماره ۱۲، ۱۳۷۰، ص ۲۴٫

[۳] محمدجعفري لنگرودي، ترمينولوژي حقوق، چاپ پنجم، كتابخانة گنج دانش، تهران، ۱۳۷۰، ص ۵۱۶٫

[۴]  Bergson.

[۵] بيروآلن، فرهنگ علوم اجتماعي- ت- دكتر باقر ساروخاني- انتشارات كيهان، تهران ۱۳۶۶، ص ۴۵۲

[۶] Proudhon

[۷]  همان.

[۸]  Friedmann

[۹] همان.

[۱۰] مسعود حاجي زاده، ميهندي، آشنايي با جامعه شناسي كار، محيط كار و جامعه، شماره ۲، خرداد ۷۲، ص ۴۰٫

تحقیق تعهد و وجدان كاري در مديريت اسلامي

نوشته تحقیق تعهد و وجدان كاري در مديريت اسلامي اولین بار در فايل مارکت - بازار فايل. پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico


 • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   
جمعه 19 بهمن 1397  12:05 ب.ظ

تحقیق جرائم كامپيوتري

جرائم كامپيوتري چيست؟

تعريف جرائم كامپيوتري نامشخص و اغفال كننده مي‎باشد، استفاده از كامپيوتر به منظور فريب دادن جهت استفاده شخصي، مشخصاً جرائم كامپيوتري گفته مي‎شود. بنابراين وقتي يك رئيس پليس مدارك رانندگي خود را از طريق شبكه كامپيوتري تغيير مي‎دهد، دليل بسيار خوبي است كه آن را جرائم كامپيوتري بناميم. هر چند بسياري از جرائم كامپيوتري را مي‎توان در ديگر انواع جرائم تقسيم بندي گردد. موارد زير را در نظر بگيريد:

 • يك برنامه نويس، برنامة پرداخت سود سهام را تغيير مي‎دهد تا سود سهام هشت تن از سهامداران را كاهش دهد و چكي را در وجه شخصي غيرحقيقي به مبلغ ۵۶۰۰۰ دلار صادر مي‎كند.
 • يك شركت فروشنده تجهيزات كامپيوتري، ظرفيت و حافظة سيستم هاي كامپيوتري فروخته شده را تغيير مي‎دهد. يعني سيستمي كه فروخته مي‎شود از نظر نرم افزاري و سخت افزاري با آنچه سفارش داده شده است متفاوت است.
 • در موردي كه خدمات تاريخ گذاري كامپيوتري مورد غفلت قرار گرفته شده بود چون رجوع به تاريخ محدود و غيرمقتضي بود. مالك جديد دايره تاريخ گذاري به عدم استفاده از كامپيوتر از آن زمان اشاره مي كرد هر چند استفاده از كامپيوتر توصيه شده بود.

در مورد اول كه پرداخت سود سهام مي باشد، به راحتي مي‎تواند اختلاس نام گيرد. كامپيوتر وسيله اي در جهت رسيدن به هدف بوده است. مورد دوم، تجهيزات رايانه‌اي به درستي عرضه نشده است.

و سرانجام در مورد آخر استفاده از رايانه براي تطابق تاريخ در هيچ جايي تعهد نشده بود. در حقيقت تلقي آن به عنوان جرم رايانه اي جاي سوال دارد.

براي توصيف دقيق مواردي كه جرم خاصي را شكل مي دهد، بايد از قانون كمك گرفت. همانطور كه در نمايه ۱۱ مي بينيد بسياري از ايالتها بعضي از قوانين جرائم رايانه اي را تصويب كرده اند و بسياري از ايالتها در قوانين خود تجديدنظر كرده اند. توجه داشته باشيد كه در نماية ۱۱ بسياري از اين قوانين provisions (قيدهايي) دارند كه عبارتند از (۱) مواردي كه در بسياري از ايالتها متفاوتند. (۲) اعلام بعضي از قوانين جرائم كوچك (۳) اعلام بعضي از قوانين جنايتي كه اصطلاحاً جرائم بزرگ مي گويند، آنچه در اين نمايه بدان اشاره نشده است اينست كه اكثر ايالتها به يك سري آزادي هايي در امر قضايي نياز دارند بنابراين واژگاني همچون كينه جويي، عمداً‌ و جسورانه و در امر پيگيرد، بايد به آنها توجه شود. هر چند ممكن است مشكل به نظر برسد. برطبق اطلاعات مركز ملي جرائم رايانه (NCCD – جمع آوري كننده اطلاعات جرائم كامپيوتري) ۷۷% از جرائم رايانه اي به دادگاه ارجاع داده مي‎شود بعد از اينكه گناهكار شناخته شده است و ۸% باقيمانده ناشي از مواردي است كه مدعي عليه، در طي محكوميت مجرم شناخته مي‎شود.

در نماية ۲-۱۱ : فاصله بين هزينه تجهيزات رايانه اي و كنترلهاي رايانه اي زياد مي‌باشد، بنابراين سواستفاده از رايانه افزايش مي يابد.

تعريف جرائم رايانه مهم مي‎باشد زيرا اين تعريف در محاسبة آمار چنان جرائمي مؤثر مي‎باشد. به عنوان مثال بزرگترين جرم رايانه اي در مورد ثبت وجوه حاصل از سرمايه- شامل ۲۰۰ ميليون دلار زيان مستقيم بر شركت و ۲ ميليون زيان غيرمستقيم بر ديگر شركتها و سرمايه گذاران در سهام عادي و اوراق قرضه بود. اين زيانهاي بزرگ در صورتي كه به عنوان جرائم رايانه اي شناخته شوند تاثيري جدي بر آمار چنين فعاليتهايي (جرائم رايانه اي) دارند. سوال اينجاست كه آيا ما بايد مورد وجوه سرمايه را به عنوان سوء استفاده از رايانه تلقي كنيم. ما در اين فصل نگاه دقيق تري به اين مورد خواهيم داشت.

در بررسي روشها و شيوة جرائم رايانه اي ما بسياري از فريبكاريهاي معمول را يافتيم كه در گذشته به دفعات تكرار شده است. در مواردي كه توسط برنت (Brant) مورد بررسي قرار گرفته است به عنوان مثال، نيمي از آنها شامل انتقال وجوه از مجموعه اي از حسابها بوده است. و دلارها نهايتاً‌در يك كش و قوص به دست مجرمين مي رسيده است. در ديدگاه روش شناسي، يك متخصص رايانه جرائم رايانه اي را چنين تعريف مي‎كند: «شراب كهنه در بطري نو.»

يكي از انواع محدود فعاليتهايي كه ممكن است به عنوان جرائم رايانه اي طبقه بندي شود سرقت برنامه هاي رايانه اي است. تمام تجهيزات و وسايل رايانه اي نياز به دانش كامل و همچنين روش شناسي محاسباتي دارند. موارد زير ممكن است در طبقه زير قرار گيرد.

 • رسانه هاي خبري اروپايي گفتند يك بچة مدرسه اي ۱۵ ساله، به سيستم زماني تجاري از طريق نفوذ در برنامه سيستم عملياتي دست پيدا كرد اين سيستم عملياتي توسط استفاده كنندگان ممتاز و از طريق كد قابل دستيابي بود.
 • مالك يك شركت نرم افزار اقساطي (leosing) برنامه نويسان را متقاعد كرد كه يك كپي از برنامه هايي كه به شركت هاي فروش اقساطي فروخته شده است به او بدهند.
 • يك برنامه نويس در يك دوره كوتاه ۵۶ دفعه در تلاشهاي گمراه كننده رايانه ها را خاموش كرد. بعد از مدتي برنامه نويس به دام افتاد و شركت نيم ميليون دلار هزينه كرد تا سخت افزار مشكل دار را پيدا كند.
 • يك فرد ناشناس با درخواست از نگهبان كه در را براي وي باز كند به اتاق پايانه اي رايانه دسترسي پيدا كرد و قفل تلفن ها و پايانه ها را باز كرد تا بتواند به خدمات سهميه بندي زماني دسترسي پيدا كند.
 • دو سازندة رايانه اي و تجهيزات جنبي در يك رقابت غيرمنصفانه و جاسوسي صنعتي، از طريق نوارهاي جاسوسي به تخريب محصولات و تسهيلات يكديگر پرداختند.

اگرچه اين موارد موادي است كه به عنوان جرائم رايانه اي طبقه بندي مي‎شود هنوز مبناهايي وجود دارد كه در اين گونه طبقه بندي ترديد كرد. در مواردي بعضي از جرائم از روي تفريح و شوخي انجام مي‎شود بنابراين به مبارزه طلبيدن و رقابت بيش از «استفاده شخصي» به عنوان عامل تحريك كننده شناخته مي‎شود.

در موارد مشابه مورد ۳، مشكلات شخصيتي بجاي سرقت براي استفاده شخصي رخ مي نمايد. نتيجه آنكه متأسفانه يك تعريف روشن از جرائم رايانه اي در دست نيست.

جرائم رايانه اي- ما آمار دقيقي از آن نداريم

يك آمار دقيق از جرائم رايانه اي موجود نيست.

عدم وجود اطلاعات دقيق از جرائم رايانه اي زماني كه ما مي خواهيم ميانگين زمانها را محاسبه كنيم، بيشتر جلب توجه مي‎كند. حتي اگر موارد وجوه سرمايه را مستثني كنيم، ميانگين زيانهاي ناشي از جرائم رايانه اي كشف شده ۶۵۰۰۰۰ دلار مي‎باشد كه در مقايسه با ديگر جرائم كه زيان ناشي از آنها به طور كلي ۱۹۰۰۰ دلار مي‎باشد مبلغ زيادي مي‎باشد. بنابراين اگر مجرم به دام نيفتد، زيانهاي ناشي از اين جرائم بيشتر و بيشتر مي‎شود.

توضيح در مورد عدم وجود اطلاعات دقيق در مورد جرائم رايانه اي از چندين عامل سرچشمه مي‎گيرد. يكي از علل (عوامل) احتمالي اينست كه بخش بزرگي از جرائم رايانه اي در شركتهاي خصوصي روي مي‎دهد و اين جرائم به عنوان موضوعات داخلي (internal matter) تلقي مي‎شود و هرگز گزارش نمي‎شود. دومين عامل اينست كه توصيف جرائم رايانه اي به اندازه اي گمراه كننده مي‎باشد كه آنها را نمي توان در يك ليست جامع جمع آوري كرد. به عنوان مثال، وقتي يك نمايندگي دولت فدرال از كارمندان خويش درخواست كرد كه جرائم رايانه اي كه در سال گذشته رخداده است را معين كنند به اين درخواست تنها يك پاسخ مثبت داده شد. هرچند وقتي به اين كاركنان توضيحات كافي در مورد اين جرائم و همچنين فرايند رايانه اي داده شد، هزاران پاسخ به اين درخواست داده شد.

مشخص ترين توضيح براي كمبود اطلاعات جرائم رايانه اي اينست كه اين جرائم كشف نمي‎شود. زيرا اكثر مجرمان رايانه اي از روي اتفاق، حادثه و يا از روي خوش شانسي به دام مي افتند.

به همين دليل، ما مي توانيم جرائم رايانه اي شناخته شده را به عنوان نمونه هايي از سوء استفاده از رايانه در نظر بگيريم نه به عنوان يك جامعه كامل. اگرچه ما مي توانيم يك آمار تخميني از اين اطلاعات بدست آوريم. در تعميم نمونه بايد محتاط بود زيرا اين نمونه با توجه به موارد محدود گزارش شده، مشكلات در برآورد زيانها و با نشأت از ملاحظات شهروندي (كه زيانهاي تنبيهي را از سوي دادگاه به دنبال دارد) به دست آمده است. با توجه به اين مشكلات، بايد بگوييم كه اسناد تاريخي جرائم رايانه اي، مطالعة خوبي در جرم شناسي مدرن انجام داده است. موقعيت مجرمين، تعداد همدستان جزئي از چنين مطالعه اي مي‎باشد. همچنين روش شناسي جرائم، توجه چندين متخصص را به خود جلب كرده است.

تحقیق جرائم كامپيوتري

نوشته تحقیق جرائم كامپيوتري اولین بار در فايل مارکت - بازار فايل. پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico


 • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   
جمعه 19 بهمن 1397  12:05 ب.ظ

تحقیق شرح و توصيف انواع ابرها

الف: ابرهاي بالا HIGH CLOUDS

 • ابرهاي سيروس CIRRUS (CI)- اين نوع ابر بصورت رشته هاي گسترده كه به صورت پر مرغ يا يال اسب و يا انبوه موهاي پريشان ديده مي‎شود رنگ آن سفيد است و سايه ندارد و خورشيد و ماه از پشت آن بخوبي ديده مي‎شوند. اين ابر از كريستالهاي يخ تشكيل شده است.

در طبقه بندي ابرها اين نوع ابر بالاترين و نازكترين است و ميزان برودت آن در ۲۰۰۰۰ پائي بين ۳۶- درجه تا ۴۱- درجه سانتيگراد است.

گوناگوني اين ابر زياد است و هنگامي كه بصورت خيلي نازك- توري شكل و جدا از هم ظاهر مي‎شود و با ابر سيرواستراتوس و آلتواستراتوس نيز ارتباطي برقرار نكرده باشد يعني پس از اين ابر دو ابر فوق الذكر به ترتيب ظاهر نشوند، معمولاً بعنوان علامت هواي خوب و پايدار شناخته شده است.

با افزايش بخار آب در اين نوع ابر شكل آن از حالت رشته اي بصورت منگوله هاي زير كه به طور منظم و در يك رديف پهلوي هم قرار دارند تبديل مي‎شود و اگر بعد از اين نوع ابر، ابرهاي پوششي سيرواستراتوس و آلتواستراتوس همراه باشد معمولاً مي‎توان بعد از ۲۴ تا ۴۸ ساعت انتظار هواي نامساعد را داشت. هنگام طلوع و غروب خورشيد اگكر رنگ اين ابر در افق زرد يا متمايل به قرمز روشن باشد معمولاً اين علامت مناسب براي هواي خوب فرد است.

لذا نام ابري كه داراي و يا همراه با لغت نيمبو يا نيمبوس باشد به معني باران زا بودن آن ابر است.

نكته: بعلت اهميت خاص ابركومولو نيمبوس كه هميشه همراه با توربولانس TURBULANCE باران شديد HEAVY RAIN- رعد و برق THUNDER مي‎باشد خلبانان اين ابر را به نام (SEA BEE) مي گويند.

يكي از كتب پراهميت سازمان جهاني هواشناسي WMO كتاب اطلس ابر است كه با مراجعه به آن و مطالعه عميق در مورد انواع ابر- ساخت و ارتفاع آن مي‎توان اطلاعات دقيقتري درباره ابر به دست آورد.

باستناد كتاب ديرباني ابر به شماره ۴۰۷ : WMO : NO ارتفاع ابر بر حسب عرضهاي مختلف به قرار زير است:

ارتفاع ابر در         منطقه قطبي       مناطق معتدله     منطقه حاره

بالا-      پا(۲۵۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰)  پا(۴۵۰۰۰ تا ۱۶۵۰۰)  پا(۶۰۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰)

متوسط –   پا(۱۳۰۰۰ تا ۶۵۰۰)   پا(۲۳۰۰۰تا ۶۵۰۰)    پا(۲۵۰۰۰تا ۶۵۰۰)

پائين-        پا(۶۵۰۰ تا سطح زمين)    پا(۶۵۰۰تا سطح زمين) پا(۶۵۰۰تا سطح زمين)

اين ابر بر اثر نوسانات و جنبشهايي كه در لايه نازكي از ابر سيروس يا سيرواستراتوس قرار دارند و در دماي خاصي نيز ناپايدار هستند شكل مي گيرند. بهرحال اين ناپايداري معمولاً در زمان محدودي انجام مي‎شود.

ابر سيروس و سيرواستراتوس در بعضي اوقات سريعاً تبديل به ابر سيروكومولوس شده ولي بعد از مدت كمي فرم اصلي خود را به دست مي آورند كه هيچگونه نشانه اي از ابر سيروكومولوس CIRRO COMULUS (Cc) در آن مشاهده نمي‎شود. اين نوع ابر غالباً بشكل كركهاي منگوله اي ديده مي‎شود و معمولاً اين نوع ابر همراه با هواي خوب مي‎باشد.

اگر ضخامت اين ابر افزايش يافته و سايه آن نيز تيره تر شده و بعد از آن همراه با ابر آلتواستراتوس باشد احتمال وقوع باد و باران موجود است.

ب- ابرهاي متوسط MEDIUM OR MIDDLE CLOUDS

 • ابر آلتوكومولوس ALTOCUMULUS (Ac)

اين نوع ابر شبيه توده عظيمي از حبابهاي كوچك كه به رنگ سفيد يا مايل به خاكستري است و بعضي قسمتهاي آن داراي سايه است ديده مي‎شود. حبابهاي تشكيل شده اين ابر همراه با نظم خاصي پهلوي هم قرار دارند. اگر در ارتفاعات بالا باد شديد در حال وزش باشد اين ابر تغيير شكل يافته و به صورت عدسي هاي پراكنده در يك يا چند لايه ملاحظه مي‎شود.

اين نوع ابر را آلتوكومولوس لنتي كولاريس ALTOCUMULUS   LINTI CULARIS يا آلتوكومولوس عدسي شكل گويند.

شناخت اين نوع ابر براي خلبانان هواپيماهاي كوچك داراي اهميت است زيرا با مشاهده اين ابر مي‎توان به باد شديد در ارتفاع برابر با اين لايه پي برد. در ابر Ac خورشيد و ماه به سختي ديده مي‎شوند و با افزايش ضخامت آن ديگر مشاهده نمي‎شوند.

 • ابر سيرواستراتوس CIRRO STRATUS (CS)

تحقیق شرح و توصيف انواع ابرها

نوشته تحقیق شرح و توصيف انواع ابرها اولین بار در فايل مارکت - بازار فايل. پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico


 • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   

مبانی نظری و پیشینه تحقیق بخشش و انتقام

دارای منابع کامل (فارسی و انگلیسی)
دارای رفرنس دهی استاندارد
تعداد صفحات :۴۱
فرمت: docx

بخشی از متن :
بخشش
۲-۱-۱٫ تعریف بخشش
از بخشش تعاریف گوناگونی به عمل آمده است‌ که‌ بـرخی‌ از آنـها بیش‌تر به جنبه‌های‌ بیرونی و محیطی‌ و برخی به عوامل درونی و روانی افراد بیش‌تر تأکید کرده است.در این‌جا به عنوان نمونه، به‌ دو تعریف از این تعاریف‌ اشاره‌ می‌کنیم که‌ عبارت‌اند:

تعریف نورث (۱۹۸۷) و تعریف ان رایت و همکاران (۱۹۹۱).

نورث، تعریف بسیار‌ جالبی از بخشش بـین فـردی عـرضه کرده است. براساس تعریف او: بخشش عـبارت اسـت‌ از‌ تـغییر اردای(همراه با خواست) و آگاهانه و آزادانه قلبی، و نتیجه‌ موفقیت‌آمیز کوشش‌ فعالی‌ برای جایگزینی افکار بد با‌ اندیشه‌های‌ خوب، تندی و عصبانیت با احساس ترحم و شفقت. بخشودن عـبارت اسـت از غـلبه بر احساسات‌ منفی(از‌ قبیل: عصبانیت، تنفر، کینه، انتقام‌جویی) و جایگزین‌کردن آن‌ها با احـساسات‌ مـثبت(از‌ قبیل: شفقت، ترحم، خیرخواهی، عشق، علاقه)، ولی‌ این فرآیند زمانی‌ بخشش‌ نامیده می‌شود و دارای‌ ارزش‌ اخلاقی‌ است، که درست و برای دلایل درستی صورت گرفته باشد. اگر قرار بـود کـه انـسان قرصی‌ را مصرف‌ کند که عصبانیت و کینه‌توزی او‌ را‌ به افکار‌ مثبت‌ و انـسان دوستانه تبدیل کند، این‌ امر، موردی از بخشش به حساب نمی‌آمد و ارزش اخلاقی بخشش را‌ نداشت(نورث، ۱۹۸۷).

«نورث» در این تعریف، ابتدا به عاطفی عفو و گـذشت‌ کـه‌ در‌ آرامـش‌ روانی و کاهش‌ اضطراب‌ و کینه‌توزی مؤثر است تأکید نموده است، و سپس تلویحا بـرای فـرآیند عفو و گذشت‌ اهمیت قایل شده است‌ که‌ فرآیندی‌ منحصر به فرد است و تنها نتیجه‌ را‌ در‌ نظر‌ نگرفته‌ اسـت؛ یعنی، در‌ حـقیقت، عفو و گـذشت محصول مجموعه‌ای از تغییرات اساسی، در بینش نسبت به‌ افرادی است که ما را ناراحت کرده‌اند(نورث، ۱۹۸۷).

«ان رایت» و هـمکارانش(۱۹۹۱) پس از تـعریف «نورث»(۱۹۸۷)، بخشش را این‌گونه‌ تعریف نکرده‌اند: تمایل به صرف نظر کردن از حق‌ خویش‌ برای بروز خشم و کینه، قضاوت‌ منفی و رفتارهای بـی‌توجهانه، نسبت بـه فردی که غیر منصفانه موجب رنجش فرد شده است؛ هم‌چنین پرورش رفتارهایی از قبیل: ترحم و شفقت، انسانیت‌ و حـتی عـشق و عـلاقه‌ نسبت‌ به فرد خاطری، هرچند که لیاقت دریافت این رفتارها و منش‌های انسانی را نداشته باشد. بعد از این‌ تعریف، «ان رایت» و هـمکاران تـأکید می‌کنند که باید برای فهم این‌ تعریف‌ به نکات زیر توجه‌ داشت:
….
..
.

منابع فارسی

بیاضی، محمدحسین؛ گوهری، زکیه؛ حجت، سیدکاوه؛ بهراد، آرمان. (۱۳۹۲). رابطه بین طرحواره های هیجانی با میزان اضطراب وافسردگی و سبک ها ی مقابله با استرس در بیماران کرونری قلب. مجله علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی خراسان جنوبی، دوره ۵، شماره ۵: ۵۶-۴۳٫

پوراسمعلي، اصغر؛ بيرامي، منصور؛ هاشمي، تورج. (۱۳۹۱). رابطه عامل هاي شخصيتي و زير مولفه هاي بخشش در بين دانشجويان. انديشه و رفتار (روانشناسي كاربردي)، دوره ۶ ، شماره ۲۳: ۹۳-۸۳٫

پيرساقی، فهيمه؛ نظری، علی محمد؛ نعيمی، قادر؛ شفائی؛ محمد. (۱۳۹۴).تعارض های زناشويي؛ نقش سبک های دفاعی و طرحواره‌های هيجانی. روان پرستاری، دوره ۳، شماره ۱: ۶۹-۵۹٫

خدابخش، محمد رضا و کیانی، فریبا. (۱۳۹۲). بررسی نقش عفو در سلامت و بهزیستی روان شناختی دانشجویان. مجله تحقیقات نظام سلامت، ۹ (۱۰): ۱۰۶۱-۱۰۵۰٫

خدابخشی کولایی، آناهیتا؛ بسازی مطلق، طیبه؛ تاجیک اسماعیلی، عزالله؛ تقوایی، داوود؛ رحمتی زاده، معصومه. (۱۳۹۳). طرحواره های ناسازگار اولیه و نگرش صمیمانه در مردان متاهل پیمان شکن و غیر پیمان شکن. روان پرستاری، دوره ۲: شماره۳: ۲۳-۱۲٫

داتیلیو، فرانک و بیرشک، بهروز. (۱۳۸۵).
رفتار درمانی شناختی زوج ها- بخش دوم: مقاله مروری.تازه های علوم شناختی، سال ۸، شماره ۳: ۸۰-۷۱٫

داتیلیو، فرانک. (۲۰۱۰). درمان شناختی رفتاری با زوجها و خانواده ها: راهنمای جامع برای درمانگران. ترجمه نبی الله خواجه، پریناز سجادیان، فاطمه بهرامی (۱۳۹۱). تهران: ارجمند.

ذوالفقاری، مریم؛ فاتحی زاده، مریم؛ عابدی، محمد رضا. (۱۳۸۷). تعیین رابطه بین طرحواه های ناسازگار اولیه با ابعاد صمیمیت زناشویی زوجین شهر اصفهان. خانواده پژوهشی، سال چهارم، شماره۱۵: ۲۶۱-۲۴۷٫

زندی پور، طیبه؛ آزادی، شهدخت؛ ناهید پور، فرزانه. (۱۳۹۰). بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی، بخشش و سلامت روان در زوج های مراجعه کننده به مراکز بهداشت گچساران. فصلنامه علمی پژوهشی جامعه شناسی زنان، سال دوم، شماره دوم:۱۸-۱٫

زندي پور، طيبه؛ شفيعي نيا، اعظم؛ حسيني، فاطمه. (۱۳۸۷). رابطه بخشش خيانت همسر و سلامت روان زنان متاهل. پژوهش هاي مشاوره (تازه ها و پژوهش هاي مشاوره)، دوره ۷، شماره ۲۸: ۶۶-۵۳٫

شهامت، فاطمه. (۱۳۸۹). پيش بيني نشانه هاي سلامت عمومي (جسماني سازي، اضطراب و افسردگي) بر اساس طرحواره هاي ناسازگار اوليه. پژوهش هاي نوين روانشناختي (روانشناسي دانشگاه تبريز)، شماره ۲۰، دوره ۵: ۱۲۴-۱۰۳٫

غباری بناب، باقر. (۱۳۷۹). رفتار بخشایشگرانه در نهج الباغه، بررسی مبانی نظری و انسان شناختی و کشف اثرات روان شناختی آن. پژوهش های تربیت اسلامی، شماره ۴: ۳۱۰-۲۸۹٫

غباری بناب، باقر؛ کیوان زاده، محمد؛ و وحدتی تربتی. (۱۳۸۷). بررسی رابطه بین عفو و گذشت و سلامت روانی در دانشجویان علوم پزشکی. مجله روان شناسی و علوم تربیتی، سال ۳۸، شماره ۲: ۱۸۰-۱۶۷٫

فرانکن، رابرت. (۲۰۰۵). انگیزش و هیجان. مترجمان: حسن شمس اسفند آباد، غلامرضا، محمودی، سوزان امامی پور (۱۳۸۴).تهران: نشر نی.

قدیری، محمد حسین. (۱۳۸۴). مدیریت خشم. نشریه معرفت، شماره ۱۴: ۱۰۶-۹۳٫

کرمي، الهام؛ بهرامي، هادي؛ محمدي آريا، عليرضا؛ اصغرنژادفريد، علي اصغر؛ فخري، زهرا.(۱۳۹۲). رابطه طرحواره هاي ناسازگار اوليه و جامعه ستيزي در زنان بي خانمان وابسته به مواد. روان شناسي كاربردي، دوره ۷ ، شماره ۲ (پياپي ۲۶): ۱۱۰-۹۳٫

لواف پورنوری، فرشاد؛ زهرا کار، کیانوش؛ و آذر هوش فتیده، زهرا. (۱۳۹۳). تبیین نقش اثر بخشی مداخله ی بخشش فرایند محور در کاهش انگیزه های انتقام جویی و دوری گزینی دانش آموزان پسر دوره راهنمایی. مجله روان شناسی مدرسه، دوره ۳، شماره ۲: ۱۸۵-۱۷۰٫..

.

منابع لاتین

Berry, J. W. & Worthington, E. L. Jr. (2001). Forgiveness, relationship quality, stress while imagining relationship events, and physical and mental health. Journal of Counseling Psychology, 48, 447–۴۵۵٫

Bidadian, M., Bahramizadeh, H., & Poursharifi, H. (2011). Obesity and Quality of Life: The Role of Early Maladaptive Schemas. Journal of Social and Behavioral Sciences, 30, 993-998.

Brock, Joy. P. (2014). Examining the Relationships between Early Maladaptive Schemas, Forgiveness and Vengeance. Doctoral dissertation, Regent university. Retrieved from http.proquest.com/docriew/1534533290.

Bromberger, J. T., & Marrhews, K. A. (1996). A زfeminineس model of vulnerability to depressive symptoms: A longitudinal investigation of middle-aged woman. Journal of Personality and Social Psychology, 70, 591-598.

Buss, D. M. (1996). Social adaptation and the five major factors of personality. In J. S. Wiggins (Ed.), The five-factor model of personality: Theoretical perspectives (pp. 180-207). New York: Guilford Press.

Ciuluvica, C., Ameriob, P., Fulcheri, M. (2014). Emotion Regulation Strategies and Quality of Life in Dermatologic Patients . Procedia – Social and Behavioral Sciences, 127:661 – ۶۶۵٫

Coats, A. H.,& Blanchard-Fields, F. (2008). Emotion regulation in interpersonal problems: the role of cognitive-emotional complexity, emotion regulation goals, and expressivity.Psychol Aging;23(1):39-51.

Corral, C., & Calvete, E. (2014). Early maladaptive schemas and personality disorder traits in perpetrators of intimate partner violence. Span J Psychol, 17: 10.1017.

Enright, R. D, & The Human Development study Group (1991). The moral development of forgiveness. In Hand book of moral behavior and development. Ed W. kurtines and J. GEWIRTZ, vol I ,123-152. Hillsdale, N. J Erlboum.
Enright, R. D., & Fitzgibbons, R. P. (2000). Helping clients forgive: An empirical guide for
resolving anger and restoring hope. Washington, DC: APA.

Fitzgibbons, R. P. (1986). The cognitive and emotive uses of forgiveness in the treatment of anger. Psychotherapy, 23, 629-633.

نوشته مبانی نظری و پیشینه تحقیق بخشش و انتقام اولین بار در فايل مارکت - بازار فايل. پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico


 • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   

مبانی نظری و پیشینه تحقیق در مورد طرحواره های ناسازگار اولیه

دارای منابع کامل (فارسی و انگلیسی)
دارای رفرنس دهی استاندارد
تعداد صفحات :۲۵
فرمت: docx

بخشی از متن:

۲-۱- طرحواره های ناسازگار اولیه
۲-۱-۱ مفهوم طرحواره
واژه طرحواره در اصل ریشه یونانی کلمه Scheen به معنای “داشتن” و یا شکل گرفتن” است. آرون بک معتقد است که طرحواره ها نقش اصلی در ارتباط با موضوعات تکراری در تداعی آزاد، تصورات و رویاها، ایفا می کنند. او معتقد بود که طرحواره ها ممکن است عملا مدت ها غیر فعال باشند اما بعدا تقویت یا خاموش شوند که نتیجه تغییرات در نوع داده های دریافتی از محیط است(داتیلیو، ۲۰۱۰؛ ترجمه خواجه و همکاران، ۱۳۹۱).

بعدها نظریه پردازان دیگر، مفهوم اصلی طرحواره را توسعه دادند. برای مثال سگال (۱۹۸۸)نوشت که طرحواره ها شامل ” عناصری سازمان یافته از واکنش ها و تجارب گذشته هستند که پیکره ای پیوسته و پایدار از اطلاعات قابل هدایت برای ادراک و تصدیق های بعدی را شکل می دهند”. یانگ (۱۹۹۰) زمانی کاربرد روش متمرکز بر طرحواره در اختلالات شخصیتی را معرفی کرد، این مفهوم را گسترش داد. یانگ اظهار کرد که اگر چه بک و همکارانش (۱۹۷۹) به اهمیت طرحواره ها در درمان اشاره کردند، اما راهکارهای درمانی خاص بسیار اندکی را برای پروتکل های درمانی خود تا به امروز ارائه کرده اند. به همین دلیل یانگ مدل بک از طرحواره را توسعه داد و معتقد به یک نظریه چهار سطحی بود که شامل ۱) طرحواره های ناسازگار اولیه۲) نگهداری طرحواره ۳) اجتناب از طرحواره ۴) جبران طرحواره می شد(داتیلیو، ۲۰۱۰؛ ترجمه خواجه و همکاران، ۱۳۹۱).

اگر چه طرحواره درمانی متمرکز بر روی زوج ها و خانواده ها شامل توجه به طرحواره های شخصی خود افراد می شود، اما تاکید بیشتر روی سیستم رابطه ای و طرحواره هایی است که به طور ویژه، حول شخص در رابطه گسترش می یابند. همچنین طرحواره درمانی از خانواده اصلی و تجارب اولیه افراد با اعضاء خانواده استفاده می کند(داتیلیو، ۲۰۱۰؛ ترجمه خواجه و همکاران، ۱۳۹۱).

۲-۳-۱٫ افکار و طرحواره های خودکار

افکار خودکار، شکل کلیدی دیگری از شناخت در نظریه شناختی-رفتاری است که گاهی اوقات با طرحواره درهم می آمیزد، بویژه به این دلیل که تا اندازه ای همپوشی بین هر دو وجود دارد. افکار خودکار اولین بار توسط بک (۱۹۷۶) به عنوان شناخت های همزمانی تعریف شدند که به سبکی سریع اتفاق می افتند وغالبا آگاهانه و به سهولت قابل دسترسی هستند. بنابراین افکار خودکار آگاهانه، مسیری برای کشف باورها و طرحواره های زیربنایی شخص فراهم می کنند(داتیلیو و بیرشک، ۱۳۸۵).

اپستین (۱۹۸۸) به طرحواره شخصی به عنوان “فرضیات برجسته و نسبتا پایداری که شخص راجع به چگونگی عملکرد دنیا خود و جایگاه خود در آن دارد” اشاره می کند. این فرضیات راجع به ویژگی ها و فرایندهایی است که معمولا اتفاق می افتند و به عملکرد انطباقی با سازماندهی تجارب شخصی در درون الگوهای با معنی کمک می کنند و پیچیدگی محیط را کاهش می دهند. با محدودیت انتخابی و راهنمایی و سازماندهی اطلاعات که فرد در اختیار دارد، طرحواره او تفکر مناسب و امکان عمل را امکان پذیر می کند(داتیلیو، ۲۰۱۰؛ ترجمه خواجه و همکاران، ۱۳۹۱).

نوشته مبانی نظری و پیشینه تحقیق در مورد طرحواره های ناسازگار اولیه اولین بار در فايل مارکت - بازار فايل. پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico


 • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   

مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع طرحواره های هیجانی

طرحواره های هیجانی

۲-۴-۱٫مفهوم هیجان

عواطف از بزرگترین نعمت های الهی اند که در انسان به ودیت نهاده شده، زندگی بدون آن ها، بی روح، تیره و ماشینی می نماید. و سلامت روانی و عقلانی انسان ها تا حد زیدی به سلامت عاطفی و هیجانی وابسته است. وضعیت عاطفی می تواند قضاوت های فرد در مورد رفتارهای خود و دیگران و نیز نحوه برخوردهای اجتماعی وی را تحت تاثیر قرار دهد. جلوه های هیجانی نقش های متفاوتی ایفا می کنند؛ از جمله اینکه به عنوان وسیله ای برای برقراری ارتباط با دیگران به کار می روند و فرد می تواند از طریق آن ها اطلاعاتی را در مورد احساسات، نیازها و امیال خود به دیگران منتقل نماید. از سوی دیگر نیز ما یا می گیریم پیام های هیجانی دیگران را بخوانیم، بازشناسی کنیم و طبق آن ها رفتاری مناسب انجام دهیم(قدیری، ۱۳۸۴).

طی سالیان به خاطر پیچیدگی زیاد هیجان، تعاریف مختلفی از آن ارائه شده است. پل کلینجا و آن کلینجا (۱۹۸۱) تعریفی را ارائه کرده اند که عناصر اصلی تعاریف قبلی را شامل می شود. بر طبق این تعریف هیجان حاصل تعامل بین عوامل ذهنی، محیطی و فرایندهای عصبی و هورمونی است. آنها در تایید این تعریف، نکات زیر را مطرح می کنند:

۱٫         هیجان ناشی از تجاربی عاطفی مثل لذت و ناراحتی است.

۲٫         هیجان ها باعث می شوند تا فرد تبیین های شناختی خلق کند.

۳٫         هیجان ها باعث انواع سازگاری های درونی مثل بالارفتن ضربان قلب می شود.

۴٫         هیجان رفتارهایی را فرا می خواند که اغلب و نه همیشه، بیانی (خندیدن و گریستن)، هدفمند(کمک کردن یا اجتناب کردن)  انطباقی ( حذف چیزی که تهدیدی بالقوه برای بقا محسوب می شود ) هستند(فرانکن[۱]، ۲۰۰۵؛ ترجمه اسفند آباد، محمودی و امامی پور،۱۳۹۲).

۲-۴-۲٫                مدل فرا-هیجان

گاتمن و همکارانش (۱۹۹۶) معتقداند یک مولفه مهم از اجتماعی شدن، شامل دیدگاه فلسفی والدین درباره هیجان یا همان مقوله ای است که والدین آن را «فلسفه فرا-هیجانی» می نامند. به طور اخص، برخی از والدین تجربیات کودک از هیجان ها و ابراز هیجان ها (مانند خشم، غم، یا اضطراب) توسط وی را نوعی رویداد منفی قلمداد می کنند که باید از آن اجتناب کرد. این دیدگاه های هیجانی منفی، در تعاملات والدین به دیگران منتقل می شوند، مانند آنکه والد مربوطه نسبت به هیجان های کودک بی اعتنا خواهد بود یا از آنها انتقاد خواهد کرد و یا طاقت خود را در اثر آنها از دست خواهد داد. گاتمن و همکارانش (۱۹۹۶) در نقطه مقابل ایین سبک های اجتماعی شدن هیجانی دردسر ساز، نوعی سبگ مربی گری هیجان را شناسایی کردند که شامل موارد زیر است: توانایی تشخیص سطوح حتی پایینی از شدت هیجانی، قلمداد کردن این هیجان های ناخوشایند به عنوان فرصتی برای ایجاد صمیمیت و انجام حمایت، کمک به کودک در راستای برچسب زنی هیجان ها و افتراق دادن آنها از یکدیگر، و پرداختن به حل مساله با کودک مربوطه. فرزندان والدینی که سبک مربی گری هیجان را در پیش می گیرندف به احتمال بیشتری قادر هستند هیجان های خویش را خودشان ارامش بخشند؛ به عبارت دیگر، مربی گری هیجان به خود تنظیمی هیجانی کمک می کند. از این گذشته، فرزندان والدینی که از مربی گری هیجان استفاده می کنند، دارای تعاملات اثر بخش بیشتری با همسالان خود هستند. بنابراین، فرزندان والدینی که از مربی گری هیجان استفاده می کنند، دارای هوش هیجانی بیشتری بوده، و می دانند در چه هنگام باید هیجان را ابراز کرده و در چه هنگام باید ابراز آن را مهار کنند، و می دانند که هیجان های خود را باید چگونه پردازش کرده و تنظیم کنند. مربی گری هیجان، صرفا نوعی سبک پالایشی را در کودکان تقویت نمی کند؛ بلکه به آنان اجازه می دهد تا شناسایی کرده، افتراق گذارده، اعتباریابی کرده، به خود ارامش بخشی متوسل شده، و به حل مسئله بپردازند. سبک مربی گری هیجان به گونه ای که توسط گاتمن و همکارانش توصیف شده، حالت بسط داده شده ای از رهبردهای حل مساله و مهارت های گوش فرادادن فعال است که مورد حمایت الگوهای مبتنی بر ارتباطات از تعامل روابط قرار دارد( لی هی، تیرچ، ناپولیتانو، ۲۰۰۹؛ ترجمه منصوری راد، ۱۳۹۳).

۲-۴-۳٫                مدل درمان هیجان محور گرینبرگ

درمان هیجان محور (EFT) نوعی درمان تجربی و انسان گرایانه است که از نظریه دلبستگی، علم اعصب هیجانیف و مفاهیم هوش هیجانی  نشات می گیرد. EFT  نوعی درمان مبتنی بر شواهد به شمار می رود که به لحاظ تجربی مورد تایید قرار گرفته است. در EFT  نیز همانند توصیفی که گاتمن از استفاده اثر بخش از هیجان ها در تربیت فرزند ارائه داده است، درمانگر می تواند به عنوان مربی هیجان نیز عمل کند که بیماران را یاریمی دهد تا در پردازش پاسخ های هیجانی خود، کارآمدتر و سازگارانه تر عمل کنند(گرینبرگ[۲]، ۲۰۰۲).

در EFT، رابطه بین روان درمانگر و بیمار، خود به عنوان نوعی عملکرد تنظیم عاطفه قلمداد می شود که از طریق فرآیندهای دلبستگی عمل می کند (گرینبرگ، ۲۰۰۷). در EFT چندین فرآیند را می توان یافت که در روش های درمان شناختی-رفتاری نسل سوم ( مانند پذیرش، برقراری ارتباط با لحظه کنونی، آگاهی ذهنی، پرورش همدلی، و فعال سازی فرآیندهای خود ارامش بخشی مبتنی بر دلبستگی) نیز وجود دارد. به طور اخص، گفته می شود پیوند درمانی در EFT، به عنوان نوعی گروه دو عنصری ارامش بخش عمل می کند. در این تعامل دو عنصری، که مسائل پویای دلبستگی انسانی تکوین یافته نیز دخالت دارند، بیماران ممکن است بتوانند از طریق مربی گری مکرر هیجان و یادگیری تجربتی در جلسات درمانی، درونی سازی قابلیت های خود آرامش بخشی بپردازند. از این گذشته، این پیوند درمانی می تواند محیطی را پدید آورد که در آن بیماران ممکن است به طور مستقیم و به گونه ای عمیق، با هیجان هایی چالش برانگیز مواجه شوند، و در عین حال، مهارت های مورد نیاز خود برای تحمل ناراحتی و تنظیم کارآمد پاسخ های هیجانی خویش را نیز بیاموزند (گرینبرگ، ۲۰۰۲).

اگر چه EST اذغان دارد که شناخت، از مولفه های ضروری پردازش هیجانی است، ولی کنترل شناختی یا ارزیابی مجدد هیجان، فرآیند محموری در الگوی EST قلمداد نمی شود (گرینبرگ، ۲۰۰۲). در الگوی EFTاین موضوع مطرح است که همانطور که شناخت می تواند بر هیجان ها تاثیر گذارد، هیجان ها نیز می توانند بر شناخت تاثیر گذارند. از شناخت می توان برای تاثیر بر هیجان ها استفاده کرد، ولی از هیجان ها می توان حتی برای تغییر ماهیت یا تغییر شکل هیجان های دیگر نیز استفاده کرد. طبق الگوی EFT، فرآیندهای ارزیابی، فرآیند های حسی جسمانی، و سامانه های عاطفی، به شیوه ای منسجم فعال می شوند تا تجربه یک هیجان را پدید آورند. EFT، مفهوم هوش هیجانی، و EFT، همگی حکایت از آن دارند که تجربیات هیجانی، سطح بالایی از فعالیت صناعی و هم زمان را در سامانه های رفتاری و زیست شناختی انسان در بر می گیرند (گرینبرگ، ۲۰۰۷).

 

۲-۴-۴٫                مدل طرحواره هیجانی لی هی

طرحواره هیجانی نوعی الگوی فراشناختی یا ،«الگوی فراهیجانی» برای هیجان است که در آن، هیجان ها، مورد شناخت اجتماعی قرار می گیرند. طرحواره های هیجانی، همانا فلسفه هایی فردی درباره هیجان به شمار می روند که بیانگر تاثیر الگوی فرا-هیجانی گاتمن هستند.

افراد از نظر راهبردهایی که معتقداند برای «مقابله» یا یک هیجان خاص مورد نیاز هستند، با یکدیگر تفاوت دارند، به نحوی که برخی افراد هیجان را می پذیرند، آن را به ارزش های بالاتری مرتبط می سازند، و در جستجوی اعتبار یابی هستند، در حالی که برخی دیگر، تجربه هیجانی خود را سرکوب کرده یا از آن می گریزند یا می کوشند آن را تسکین بخشند( لی هی و همکاران،۲۰۰۹ ، ترجمه منصوری راد، ۱۳۹۳).


 

 

نوشته مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع طرحواره های هیجانی اولین بار در فايل مارکت - بازار فايل. پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico


 • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   

مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره اختلال عملکرد جنسی

اختلال عملکرد جنسی

۲-۲-۱٫ مفهوم اختلال عملکرد جنسی

طبق DSM-IV-TR، تـعریف اختلال عملکرد جـنسی عبارت است‌ از تخریب یک یـا بـیش از یـک مرحله از چرخه‌ی پاسخ‌های جنسی‌ و همچنین وجود درد همراه با آمیزش‌ که موجب‌ پریشانی‌ محسوس‌ و بروز‌ مشکلات بین فردی برای فرد می‌گردد. در این زمینه، برای فراوانی یـا شدت مـشکل، هماهنگی‌ وجـود‌ ندارد و تشخیص بر پایه‌ی قضاوت بالینی‌ انجام می‌گیرد. بدکارکردی بـه طـور گسترده به عنوان عدم توانایی کامل‌ از‌ لذت‌ بردن در مقاربت جنسی تعریف‌ شده است. به طور اختصاصی، بدکارکردی‌های جنسی اختلالهایی هستند که‌ بـا‌ یـک‌ پاسـخ جنسی‌ کامل تداخل می‌کند. این اختلالها مشکلاتی را برای لذت بردن فرد یا داشـتن مقاربت‌ جنسی‌ ایجاد می‌کند‌ و به ندرت بدکارکردی جنسی سلامت فیزیکی را به مخاطره می‌اندازد. اما می‌تواند خسارات و صدمات‌ روانشناختی، افسردگی، اضطراب‌ و احساسهای ضعف و بـی‌کفایتی سـنگینی را ایـجاد کند. نژاد، فرهنگ، مذهب و پیشینه‌ی اجتماعی‌ بیمار باید در‌ فرایند‌ تشخیص‌ باید مورد توجه قرار داد، زیرا هـریک مـی‌توانند تأثیر مهمی بر میل و یا انتظارات جنسی‌ او‌ داشته باشند(انجمن روانپزشکی آمریکا،۲۰۰۰؛ ترجمه نیک خو و آوادیس یانس،۱۳۸۱).

اختلال عملکرد جنسی بر حسب اختلال در فرآیندهایی که مشخصه چرخه واکنش جنسی هستند یا بر حسب درد مرتبط با آمیزش جنسی مشخص می شود. چرخه واکنش جنسی می تواند به مراحل زیر تقسیم شود (انجمن روانپزشکی آمریکا،۲۰۰۰؛ ترجمه نیک خو و آوادیس یانس،۱۳۸۱).

۱٫       میل: این مرحله شامل خیال پردازی های مربوط به فعالیت جنسی و علاقه به داشتن فعالیت جنسی است.

۲٫       انگیختگی: این مرحله شامل احساس ذهنی لذت جنسی و تغییرات فیزیولوژیایی همراه آن است. تغییرات عمده در مردان شامل تورم و نعوظ آلت تناسلی است. تغییرات عمده در زنان شامل احتقان وردیدی در لگن، لیز شدن و انبساط مهبل، و متورم شدن اندامهای تناسلی بیرونی هستند.

۳٫       اوج لذت جنسی: این مرحله شامل رسیدن به اوج لذت جنسی، همراه با فرونشانی تنش جنسی و انقباض موزون عضلات میان دوراهی و اندامهای تناسلی است/ در مرد، احساس اجتناب ناپذیری انزالف که به دنبال آن دفع منی صورت می گیرد، روی می دهد. در زن انقباض های ثلث خارجی دیواره مهبل روی می دهد. در هر دو جنس، انقباض موزون اسفنکتر مقعدی به وجود می آید.

۴٫       فرونشینی: این مرحله شامل حس آرامش عضلانی و آسایش کامل است. در جریان این مرحله، مردان از لحاظ فیزیولوژیایی برای نعوظ و اوج لذت جنسی دوباره،به مدت یک دوره زمانی متغیر ناگداز هستند. بر عکس زنان ممکن است تقریبا بلافاصله قادر به پاسخدهی دوباره تحریک باشند(انجمن روانپزشکی آمریکا،۲۰۰۰، ترجمه نیک خو و آوادیس یانس،۱۳۸۱).

اختلال عملکرد جنسی با مراحل انگیختگی و ارگاسم و همین طور، با میل جنسی کلی فرد ارتباط دارند (جدول ۲-۱ را ببینید). برخی از  افراد مبتلا به اختلال عملکرد جنسی، میل جنسی کمی دارند یا هیچ میلی ندارند؛ برخی دیگر، در مرحله خاصی از انگیختگی جنسی تاخیر دارند یا اصلا برانگیخته نمی شوند. بعضی ها شدیدا برانگیخته می شوند، اما قادر نیستند رهایی جنسی ارگاسم را تجربه کنند. برخی از افراد خیلی سریع مراحل انگیختگی تا ارگاسم را طی می کنند و از این رو، احساس می کنند روابط جنسی فاقد معنی هیجانی همراه با روش آرمیده تر است. در برخی از موارد، شریک جنسی فرد از آنچه به نظر می رسد انحراف غیر قابل قبول از فعالیت جنسی مطلوب است، ناراحت می شود. با این حال، سایر اختلالات عملکرد جنسی از تجربه درد به جای لذت بردن در مدت آمیزش جنسی حاصل می شوند (هالجین و ویتبورن، ۲۰۰۷؛ ترجمه سید محمدی،۱۳۹۲).

نوشته مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره اختلال عملکرد جنسی اولین بار در فايل مارکت - بازار فايل. پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico


 • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   

مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره شخصیت

۱- شخصیت

۲-۱ تعریف شخصیت

 لغت شخصیت در زبان لاتین (personalite) و در زبان انگلوساکسون (personality) خوانده می‌شود، ریشه در کلمه لاتین (Persona) دارد (شاملو، ۱۳۸۸). این کلمه به نقابی اشاره دارد که هنرپیشه‌ها در نمایش استفاده می‌کردند. پرسونا (نقاب) به ظاهر بیرونی، ظاهر علنی که افراد به دور و بر خود نشان می‌دهند اشاره دارد؛ بنابراین بر اساس ریشه شخصیت، شخصیت به ویژگی‌های بیرونی و قابل رویت ما اشاره دارد؛ اما شخصیت تنها به نقابی که بر چهره می‌زنیم و نقشی که بازی می‌کنیم اشاره ندارد. هنگامی که از شخصیت سخن می‌گوییم ویژگی‌های متعدد فرد، کلیت یا مجموعه خصوصیات گوناگون که از صفات جسمانی فراتر می‌رود را به حساب می‌آوریم. این واژه تعداد زیادی از خصوصیات ذهنی و هیجانی را در بر می‌گیرد، خصوصیاتی که ممکن است نتوانیم مستقیماً آن‌ها را ببینیم و فرد شاید سعی کند آن‌ها را از ما مخفی کند، یا شاید ما از دیگران مخفی کنیم (شولتز و شولتز، ۲۰۰۵، ترجمه سید محمدی،۱۳۹۲).

شخصیت را بر مبنای صفت بارز، یا مسلط یا شاخص فرد نیز تعریف کرده‌اند و بر این اساس است که افراد را داری شخصیت برون گرا، یا درون‌گرا یا پرخاشگر و امثال آن می‌دانند. در واقع چنین فرض می‌شود که در شرایط مختلف، حالت بارز یکی، پرخاشگری و دیگری، درون‌گرایی است. این‌گونه برداشت از شخصیت، در محدوده تیپ‌شناسی می‌گنجد (شاملو، ۱۳۸۸).

آلپورت شخصیت را به این صورت تعریف کرد «شخصیت ساختاری پویا درون فرد متشکل از سیستم‌های روانی- جسمانی است که رفتار و افکار مشخصه او را تعیین می‌کنند» (شولتز و شولتز، ۲۰۰۵، ترجمه سید محمدی، ۱۳۹۲).

شلدون[۱] پویا بودن شخصیت را در تعریف خود مطرح نموده و چنین عنوان می‌کند: «سازمان یافتگی پویشی جنبه‌های ادراکی، عاطفی، انگیزشی و بدنی فرد را شخصیت گویند» (سیاسی، ۱۳۹۰).

گیلفورد[۲] (۱۹۵۹) شخصیت را بدین گونه تعریف کرده است، شخصیت عبارت است از: الگوی منحصربه‌فرد صفات شخصیتی است. درحالی‌که ریموند کتل[۳] (۱۹۵۰)، شخصیت را این‌گونه تعریف کرده است. شخصیت امکان پیش‌بینی آنچه را که فرد در موقعیتی خاص انجام خواهد داد، فراهم می‌کند (راس[۴]، ۱۹۹۲؛ ترجمه جمالفر، ۱۳۸۶).

۲-۳-۱٫              نظریه‌های شخصیت

۲-۳-۲-۱٫      دیدگاه روان پویایی

از دیدگاه فروید، روان یا شخصیت انسان به مثابه‌ی تکه یخ قطبی بسیار بزرگی است که تنها قسمت کوچکی از آن آشکار است؛ این قسمت، سطح آگاه را تشکیل می‌دهد. بخش عمده دیگر آن زیر آب است که ناخودآگاه را تشکیل می‌دهد. بخش ناخودآگاه، جهان گسترده‌ای از خواسته‌ها، تمایلات، انگیزه‌ها و عقاید سرکوب شده است که انسان از آن‌ها آگاهی ندارد. در حقیقت، تعیین‌کننده اصلی رفتاره ای بشر، همین عوامل ناخودآگاه او هستند که از سه قسمت عمده تشکیل می‌شوند: نهاد، خود و فرا خود. این سه عنصر اساسی شخصیت همواره و به صورتی متقابل بر یکدیگر تأثیر می‌گذارند؛ اما از لحاظ ساختار، کنش، عناصر تشکیل‌دهنده و پویایی، به طرز مشخصی با یکدیگر تفاوت دارند. از نظر فروید، رفتار یا روان یا شخصیت انسان، همیشه محصول ارتباط متقابل متداول وی ا متعارض این سه عامل است (شاملو، ۱۳۸۸).

نهاد. فروید اعتقاد داشت که نهاد بخشی از شخصیت انسان است که با خود انسان زاده می‌شود. اساس ذاتی ساختار فوق در غرایزی است که منشأ زیستی دارد. دو بخش دیگر شخصیت سرانجام از نهاد ناشی می‌شوند. نهاد دربردارنده همه انرژی‌های زیست مایه ای و روان‌شناختی است؛ بنابراین نهاد منبع و منشأ تمام انگیزه‌ها محسوب می‌شود و کاملاً ناهشیارنه است (راس،۱۹۹۲؛ جمالفر، ۱۳۸۶). نهاد بر اساس اصل لذت عمل می‌کند، یعنی دریافت لذت و دوری از رنج. به این طریق، نهاد در پی ارضای کامل و فوری است. نهاد نمی‌تواند نومیدی را تحمل کند و از معنیات آزاد است. به واقعیت وقعی نمی‌نهد و می‌تواند از طریق عمل یا از طریق تخیلات به ارضاء برسد و آنچه را که خواسته است به دست آورد (پروین و جان، ۲۰۰۱؛ ترجمه جوادی و کدیور، ۱۳۸۶).

خود. فرآیند نخستین نهاد، به تنهایی نمی‌تواند تنش موجود را کاهش دهد؛ به عبارت دیگر، فقط با تصور و تخیل نمی‌توان نیازها را برطرف کرد. به همین علت، قسمتی از نهاد از آن منشعب می‌شود و به صورت پاره دوم شخصیت که «خود» نام دارد، در می‌آید. «خود» به انسان کمک می‌کند تا از تنش درونی را بکاهد و نیازهایش را بر اساس واقعیت در ارتباط با آن و با استفاده از امکانات واقعی برآورده سازد (شاملو، ۱۳۸۸). خود بر اساس اصل واقعیت عمل می‌کند. در سازمان‌بندی و کنترل اعمال خود از فرایندهای ثانویه استفاده می‌شود. این اعمال شناختی از قبیل ادراک، حافظه، واقعیت آزمایی، جهت‌گیری زمانی، توجه، یادگیری کنترل فعالیت حرکتی، کسب تصور ذهنی از خویشتن و تشخیص و تمیز ما بین واقعیت و خیال را در بر می‌گیرد، بخشی از خود هوشیارانه است (راس،۱۹۹۲؛ جمالفر، ۱۳۸۶).

فرا خود. «فراخود» آخرین قسمت از شخصیت انسان است که از نهاد منشعب می‌شود. در واقع نماینده درونی ارزش‌های فرهنگی، اجتماعی و اخلاقی است که توسط خانواده به کودک منتقل می‌شود و جایگزینی و پایداری آن از طریق پاداش و تنیه صورت می‌گیرد. «فراخود» بخش اخلاقی شخصیت انسان است و از دو قسمت وجدان و خود ایده آل تشکیل می‌شود. وجدان بر اساس رفتاری که خانواده آن را ناپسند می‌داند و شخص را به خاطر آن تنبیه می‌کند، شکل می‌گیرد. خود ایده آل، آن نوع اعمال، افکار و عواطفی را شامل می‌شود که مورد پذیرش خانواده است، آن‌ها این موارد را تأیید می‌کنند و برای انجام آن‌ها به فرد پاداش می‌دهند. کودک به وسیله مکانیسم و تشکیلاتی به نام مکانیسم درون فکنی این ارزش‌ها را در درون خود پی می‌ریزد؛ به عبارت دیگر، معیارهای اخلاقی اولیای خود را درون‌ریزی یا درون فکنی می‌کند. در صورتی که عمل خلاف اخلاقی از شخص سر بزند، وجدان او را تنبیه می‌کند و اگر دست به عمل پسندیده‌ای بزند، خود ایده آل به او احساس غرور و سربلندی می‌دهد (شاملو، ۱۳۸۸).

۲-۳-۲-۲٫      دیدگاه رفتاری

دیدگاه رفتارگرایی بر اهمیت متغیرهای محیطی یا موقعیتی رفتار تاکید می‌کند. در این دیدگاه، رفتار عبارت است از تعامل مستمر بین متغیرهای شخصی و محیطی. شرایط محیطی، رفتار را از طریق یادگیری شکل می‌دهد و رفتار به نوبه خود به محیط شکل می‌دهد. آدمی و محیط بر یکدیگر تأثیر دارند. برای اینکه بتوان دست به پیش‌بینی رفتار زد باید نحوه تعامل ویژگی‌های شخص با خصوصیات محیط را شناخت (اتکینسون و همکاران،۱۹۸۳، ترجمه براهنی و همکاران، ۱۳۸۶). این دیدگاه معتقد است که همسانی در رفتار افراد به دلیل شباهتی است که در شای محیطی موجود است و موجب برانگیختن این رفتارها می‌شود (پروین و جان، ۲۰۰۱؛ ترجمه جوادی و کدیور، ۱۳۸۶).

روان‌شناسان یادگیری-رفتاری به جای صحبت از روان‌درمانی، از اصلاح رفتار و رفتاردرمانی سخن می‌گویند و به جای حل تضادهای درونی و یا تجدید سازمان در شخصیت، رفتارهای خاصی را تغییر می‌دهند و یا اصلاح می‌کنند. چون اکثر رفتارهای مساله ساز، یاد گرفته می‌شوند، می‌توان آن‌ها را از طریق کاربرد شیوه‌هایی که بر یادگیری مبتنی است فراموش کرد و یا تغییر داد (پروین و جان، ۲۰۰۱؛ ترجمه جوادی و کدیور، ۱۳۸۶).

برخی از نظریه‌پردازان مثل واتسون رفتارگرایی صرف را مطرح نموده‌اند؛ که اصرار داشتند روان‌شناسی فقط می‌تواند رفتارهای آشکار و قابل‌مشاهده را مورد مطالعه قرار دهد. در بین آن‌ها کسانی روش‌شناختی رفتارگرایی را تجویز کردند که آن‌ها فرایندهای هیجانی و شناختی به عنوان موضوع‌های مناسب برای مطالعه شخصیت تشخیص داده‌شده‌اند (راس،۱۹۹۲؛ جمالفر، ۱۳۸۶).

۲-۳-۲-۳٫      دیدگاه شناختی

 روان‌شناختی در سال‌های اخیر بر اساس این حقیقت نضج گرفته و رشد کرده است که انسان موجودی برخوردار از قابلیت تفکر است. در سال‌های اخیر تعدادی از نظریه‌پردازان شخصیت به آن توجه کرده‌اند و محور و مرکز اصلی نظریه خود در زمینه شخصیت قرار داده‌اند. مهم‌ترین و مشهورترین آن‌ها جورج کلی[۵] روان‌شناس آمریکایی است که نظریه‌ای به نام «روانشناسی سازه‌های شخصی[۶]» عرضه کرد (شاملو، ۱۳۸۸).

نظریه جورج کلی حول‌وحوش تصوری از انسان، همچون دانشمندی که فرضیه‌هایی در مورد ماهیت و طبیعت انسان ارائه می‌دهد و اقدام به آزمایش آن‌ها می‌کند، بنا شده است. کلی این فرضیه‌ها را به عنوان سازه‌های شخصی در نظر می گیرد که مردم برای معنی دادن به تجاربشان آن‌ها را شکل می‌دهند. نظریه کلی یک نظریه کلی یک نظریه شناختی است؛ چون سازه‌های شخصی با افکار و عقاید مردم در رابطه است. سازه‌های شخصی دارای سه نوع ویژگی هستند: ۱- ویژگی دو مقوله‌ای؛ ۲- ویژگی کاربرد پذیری؛ ۳- ویژگی انعطاف‌پذیری. کلی معتقد است زمانی که یک سازه از ارائه معنی و مفهوم برای یک تجربه شخصی عاجز می‌ماند، هیجان‌های خاصی چون اضطراب و احساس گناه و تهدید در فرد به وجود می‌آید. کلی برای ارزیابی سازه‌های شخصی افراد، آزمون نقش خزانه سازه را تهیه کرده است؛ و برای کمک به آن‌هایی که سازه‌هایشان آن‌ها را به سوی مشکلات و ناراحتی‌ها سوق داده، روش درمان نقش ثابت را ارائه داده است (راس،۱۹۹۲؛ جمالفر، ۱۳۸۶).


 

نوشته مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره شخصیت اولین بار در فايل مارکت - بازار فايل. پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico


 • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   

مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره نارسایی هیجانی

۲-۱٫    نارسایی هیجانی

۲-۳-۱٫  مفهوم عواطف و هیجانات

عواطف از بزرگترین نعمت های الهی اند که در انسان به ودیت نهاده شده، زندگی بدون آن ها، بی روح، تیره و ماشینی می نماید. و سلامت روانی و عقلانی انسان ها تا حد زیدی به سلامت عاطفی و هیجانی وابسته است. وضعیت عاطفی می تواند قضاوت های فرد در مورد رفتارهای خود و دیگران و نیز نحوه برخوردهای اجتماعی وی را تحت تاثیر قرار دهد. جلوه های هیجانی نقش های متفاوتی ایفا می کنند؛ از جمله اینکه به عنوان وسیله ای برای برقراری ارتباط با دیگران به کار می روند و فرد می تواند از طریق آن ها اطلاعاتی را در مورد احساسات، نیازها و امیال خود به دیگران منتقل نماید. از سوی دیگر نیز ما یا می گیریم پیام های هیجانی دیگران را بخوانیم، بازشناسی کنیم و طبق آن ها رفتاری مناسب انجام دهیم (قدیری، ۱۳۸۴).

طی سالیان به خاطر پیچیدگی زیاد هیجان، تعاریف مختلفی از آن ارائه شده است. پل کلینجا و آن کلینجا (۱۹۸۱) تعریفی را ارده کرده اند که عناصر اصلی تعاریف قبلی را شامل می شود. بر طبق این تعریف هیجان حاصل تعامل بین عوامل ذهنی، محیطی و فرایندهای عصبی و هورمونی است. آنها در تایید این تعریف، نکات زیر را مطرح می کنند (فرانکن،۱۹۳۹؛ ترجمه اسفند آباد، محمودی و امامی پور،۱۳۸۴):

۱٫         هیجان ناشی از تجاربی عاطفی مثل لذت و ناراحتی است.

۲٫         هیجان ها باعث می شوند تا فرد تبیین های شناختی خلق کند.

۳٫         هیجان ها باعث انواع سازگاری های درونی مثل بالارفتن ضربان قلب می شود.

۴٫         هیجان رفتارهایی را فرا می خواند که اغلب و نه همیشه، بیانی (خندیدن و گریستن)، هدفمند(کمک کردن یا اجتناب کردن)  انطباقی ( حذف چیزی که تهدیدی بالقوه برای بقا محسوب می شود ) هستند.

براساس این تعریف، هیجان ناشی از فرایند های زیست شناختی، آموخته شده و شناختی است. دیگر عملکرد مهم هیجان عبارت از رفتار پاداش دهنده و تنبیه کننده است. وقتی فرد هیجان بسیار مثبتی را تجربه می کند، به احتمال زیاد به رفتارهایی می پردازد که موجب تولید مجدد آن هیجان شود. به همین صورت، وقتی فرد هیجان بسیار منفی را تجربه می کند، از رفتارهایی که باعث بروز مجدد ان هیجان می شود اجتناب می کند. به بیان دیگر، هیجان در حکم تقویت های رفتاری است (فرانکن،۲۰۰۲؛ ترجمه اسفند آباد و همکاران،۱۳۸۴).

۲-۳-۲٫            کنترل عواطف

یکی از مهم ترین مواردی که در زندگی وجود دارد کنترل عواطف است که شامل استعداد باز گرداندن آرامش به خود و از اضطراب های معمولی، افسردگی، نا امیدی و زودرنجی خود را رها کردن و توانایی پذیرش مسئولیت در قبال هیجان های شخصی و شادکامی است و یعنی اینکه فرد بتواند انگیزه اش را حفظ کند و در مقابل نا ملایمات استقامت کند، در شرایط بحرانی و وجود تکانش خودش را کنترل کند و خونسردیش را حفظ کند، کامیابی را به تاخیر بیاندازد، کارها را بدون دلسردشدن به انجام برساند، حالات روحی خود را تنظیم کند و نگذارد پریشانی خاطر قدرت تفکرش را خدشه دار کند بالاخره استعداد حفظ جنبه های هیجانی است (شریفی در آمدی و آقایار، ۱۳۸۷).

شواهد بسیاری نشان می دهد افرادی که در زمینه احساسات و عواطف خود قوی و چیره دست هستند، یعنی احساسات خود را به خوبی کنترل می کنند و احساسات دیگران را درک کرده اند و با آن ها به خوبی کنار می آیند در هر زمینه زندگی، خواه روابط خصوصی و خانوادگی و خواه در مراودت های سیاسی و اجتماعی از مزیت خوبی برخوردارند. بنابراین ایجاد و بازشناسی هیجان ها شیوه های مهمی برای تنظیم مبادلات اجتماعی و تعادل جسمانی و روانی ما هستند(قدیری، ۱۳۸۴).

اداره هیجان ها ممکن نیست، مگر اینکه با هیجان های بنیادین مثل خشم، ترس، اضطراب، شادمانی، تعجب، اندوه، انزجار و عشق آگاه باشیم و همچنین از دانش کافی درباره سطوح هیجان، مراحل، تظاهرات جسمانی، عاطفی، شناختی و رفتاری آن ها، هیجان های مثبت و منفی و شدت و ضعف آن ها برخوردار باشیم. شناخت هیجان ها به ما قدرت تحلیل و کنترل می دهد و هر قدر این شناخت (قدرت) بیشتر باشد به سوی مدیریت و کنترل عواطف و بهبود روابط بین فردی جلوتر رفته ایم و در مجموع، گام بزرگی در موفقیت زندگی خود در ابعاد گوناگون برداشته ایم(قدیری، ۱۳۸۴).

با توضیحات مزبور، روشن است که کنترل عواطف و استفاده مثبت از آن ها با بحث هوش عاطفی رابطه ای تنگاتنگ دارد. چرا که برخی از مهارت های تشکیل دهنده هوش عاطفی عبارتند از:

۱٫         شناخت احساسات خود (خود آگاهی): توانایی اداره لحظه به لحظه احساسات؛

۲٫         کنترل احساسات: این مهارت بر پایه خود آگاهی و متناسب با موقعیت هاست؛

۳٫         برانگیختن هیجانی: یعنی صف آرایی احساسات در راه خدمت به هدفی خاص؛

۴٫          شناخت احساسات دیگران: همدلی با دیگران براساس خود آگاهی که خود نوعی مهارمردمی است؛

۵٫         تنظیم روابط با دیگران: هنر مراوده و مهارت کنترل و اداره احساسات در دیگران (گلمن، ۱۹۸۵؛ ترجمه پارسا، ۱۳۸۲).

 

۲-۳-۳٫           مدیریت هیجانی

افزایش سطح هوشیاری و خودآگاهی هیجانی به ما کمک تا بتوانیم، احساسات و هیجان ها خود را بهتر مدیریت کنیم. منظور از مدیریت هیجانی آن است بکوشیم احساسات هیجان ها یمان را در اختیار و کنترل خویش درآوریم. بدیهی است که کنترل به معنی ادراه کردن (نه سرکوب کردن) احساسات و هیجان ها است. بازبینی، بازنگری و تنظیم احساسات و هیجانات از مولفه های مدیریت هیجانی به شمار می روند(یوسفی لویه، ۱۳۸۹).

۲-۳-۴٫           چگونگی مدیریت هیجان ها

الف) خود پذیری هیجانی: احساسات و هیجان هایی را که در موقعیت های مختلف حتی در رابطه با مراجعان در خود تجربه می کنیم به عنوان بخشی از آن چه که در درون ما می گذرد، بپذیریم و آن ها را سرکوب و انکار نکنیم. به خدمان فرصت دهیم، حتی  وقتی احساسات ناخوشایندی داریم، با خود مهربان باشیم، همدلی کنیم و آن احساسات ناخوشایند را با خود درمیان بگذاریم و آن ها را نادیده نگیریم (یوسفی لویه، ۱۳۸۹).

ب)گشودگی هیجانی: نسبت به احساسات و هیجان هایمان گشوده و باز باشیم و پیش و پیش هیجان ها را عمیق تر در درون خود لمس نماییم و مانع ظهور آن ها به صورت تکانه در عمل شویم. اگر متوجه شدیم احساسات ناخوشایند ما به ویژه در شرایط مشاوره وارد رابطه ی ما به ویژه در شرایط مشاوره وارد رابطه ی ما با مراجع می گردد آن را به عنوان بخشی از خود بپذیرم و بدون ارزیابی و منفی نگری به یک مشاور متخصص مراجعه کنیم(یوسفی لویه، ۱۳۸۹).

ت) خود تنظیمی هیجانی: خود تنظیمی هیجانی یعنی تجربه احساسات و هیجان ها بدون تاثیر پذیری زیاد از رویدادهای گذشته و رویدادهایی که در اکنون در جهان بیرون از ما و در روابطمان با دیگران در جریان است. افزایش توانایی ما در خودتنظیمی هیجانی مستلزم آن است که با خود و نسبت به دیگران آرمان گرایانه برخورد نکنیم و واقعیت های خود و دیگران را به عنوان آن چه در طبیعت زندگی در جریان است، بپذیریم(یوسفی لویه، ۱۳۸۹).

۲-۳-۵٫           راهبرد های تنظیم شناختی هیجان

راهبردهای تنظیم شناختی هیجان عبارتند از:

سرزنش خود[۱]: خود را مسئول و مقصر دانستن در تجربیات تلخ. کسی که در وقایع پیش آمده به سرزنش خود می پردازد به این معنی است که شخص به شدت گرفتار احساس گناه است. احساس گناه بالا ممکن است منجر به بیماری های روانی چون افسردگی باشد گفته می شود  سبک های اسنادی در رزنش خود دخیل هستند و با افسردگی و دیگر بیماری های روانی مرتبط می باشند(گرونفسکی[۲]،کرجی[۳] و اسپین هون[۴]، ۲۰۰۲؛ به نقل از امین آبادی، دهقانی و خدا پناهی، ۱۳۹۰).

سرزنش دیگران[۵]: نحوه تفکری مبتنی بر اینکه دیگران مئول و مقصر اتفاق بدی که برای شما رخ داده هستند. مطالعات  نشان داده اند که تمام نمونه هایی که تجارب منفی دارند شخص دیگری را در این رویداد مقصر می دانند و به سرزنش او می پردازند، چنانچه گفته می شود که سرزنش و مقصر دانستن دیگران با بهزیستی هیجانی ضعیفی همراه می باشد و در سطح عملکردی با مشکلات رفتاری همراه می شود. سرزنش خود و دیگران سبک های اسنادی هر فردی هستند، طرز تفکری درونی، باثبات و کلی بودن علیت تجارب و وقایع بخصوص وقایع منفی(گرونفسکی  و همکاران، ۲۰۰۲؛ به نقل از امین آبادی و همکاران، ۱۳۹۰).

پذیرش[۶]:دلالت دارد بر پذیرش رویداد و تجربه تلخ و کناره گیری از آنچه روی داده است. پذیرش یک راهبرد مقابله ای است که رابطه مثبت و تعدیل کنند ای با میزانی از خوش بینی و عزت نفس و رابطه منفی با میزانی از اضطراب دارد. اگر چه خود فرایند پذیرش، خوب است اما برای بسیاری از وقایع، سطوح خیلی بالای پذیرش می تواند نشانگر نوعی از کناره گیری حسی شود و به احساس عدم توانایی در تاثیر گذاری روی وقایع منجر گردد

نشخوار ذهنی[۷]: تفکر مداوم به احساسات و تفکرات همراه با اتفاق ناخوشایند بدون اقدام به اصلاح محیط بلاواسطه موثر. اثبات شده است که شیوه مقابله ای نشخوار ذهنی با سطوح الای افسردگی همراه می باشد و البته این نحوه تفکر تا حدی هم به مقابله موثر با شرایط تنیدگی زا کمک می کند(گرونفسکی  و همکاران، ۲۰۰۲؛ به نقل از امین آبادی و همکاران، ۱۳۹۰).

توجه مثبت مجدد[۸]: فکر کردن درباره وقایع مثبت به جای وقایع منفی، تحقیقات نشان داده اند که این راهبرد به خودی خود تاثیر مثبت روی سلامت روانی انسانها دارد؛ اما به کار گیری این راهبرد در سطوح بالا می تواند به عنوان ترک رابطه روانی محسوب گردد. گمان بر این است که این راهبرد در کوتاه مدت یاری دهنده ولی در بلند مدت مانع از مقابله سازنده با رویداد منفی گردد(گرونفسکی  و همکاران، ۲۰۰۲؛ به نقل از امین آبادی و همکاران، ۱۳۹۰).


 

نوشته مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره نارسایی هیجانی اولین بار در فايل مارکت - بازار فايل. پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico


 • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   
چهارشنبه 17 بهمن 1397  12:05 ب.ظ

تحقیق گروه ويتامين B

اثرات فعاليت هاي فيزيكي روي تيامين، ريبوفلاوين و ويتامين ۶-B

خلاصه: بدليل افزايش سوخت و ساز بدن بدليل فعاليت‌هاي فيزيكي كه وابسته به تيامين، ريبوفلاوين و ويتامين ۶-۵ است اين امكان وجود دارد كه دستگاههاي گيرنده اين مواد در بدن افراد فعال و ورزشكاران افزايش يابد. به طور تئوري فعاليت بدني نياز به اين مواد مغذي را به چند طريق افزايش مي‌دهد: از طريق كاهش جذب مواد غذايي – افزايش نقل و انتقالات – سوخت و ساز و يا از دست دادن مواد غذايي – از طريق وفق‌يابي‌هاي بيو مكانيكي در نتيجه فعاليت كه نياز به مواد غذايي را افزايش مي دهد؛ بوسيله افزايش آنزيم‌هاي ميتوكندري كه نياز به مواد مغذي دارند، و يا از طريق افزايش نياز به مواد مغذي براي تقويت و بهبود عضلات. شواهدي بيوشيميايي از كمبود بعضي از اين ويتامين‌ها در افراد فعال گزارش شده است، ولي با اين حال مطالعاتي كه به بررسي اين مطلب بپردازند محدود هستند و اگر هم باشند تقريباً شبيه به همند. بر اساس مطالعات متابوبيكي نشان داده شده است كه ميزان ريبوفلاوين در زنان جوان و مسن تر كه بطور متوسط (۵-۵/۲) ورزش كرده‌اند، بنظر مي رسد كه طي دوره فعاليت كاهش يافته باشد. همچنين طي دوره رژيم غذايي و يا رژيم همراه با فعاليت ورزشي اين ميزان كمتر از دوره كنترل بوده است. هيچگونه مطالعات متابوليكي به مقايسه ميزان ويتامين در افراد داراي فعاليت و افراد كم تحرك نپرداخته است. به نظر مي رسد فعاليت بدني ميزان ويتامين را حتي در افراديكه مقدار كاملي از آنها هم دريافت مي‌كنند، كاهش مي‌دهد. بنابراين افراديكه دريافت انرژي خود را محدود مي سازند و يا رژيم غذايي سختي براي خود مي گذارند. در معرض خطر بيشتري براي كمبود ويتامين به ريبوفلاوين و ميزان ويتامين ۶-B هستند. مقدمه: دو سؤال مرتباً توسط افراديكه درگير فعاليت‌هاي فيزيكي هيتند پرسيده مي‌شود: ۱) آيا فعاليت نياز به ويتامين خاصي را افزايش مي دهد؟ ۲) آيا افزايش ميزان ويتامين در بدن پيشرفت فعاليت‌هاي ورزشي را بهبود مي بخشد؟ بدليل اينكه ويتامين به ريبوفلاوين و ويتامين ۶-B (پيريدوكسين) فاكتورهاي همراه بسياري از عملكرد‌هاي متابوبيكي هستند كه انرژي توليد مي‌كند اين سؤال بسيار بجا و مناسب است. اخيراً، رژيم غذايي توصيه شده (RDAs) براي اين مواد مغذي بر اساس دريافت انرژي (ويتامين و ريبوفلاوين) و پروتئين (ويتامين ۶-B) بررسي و تجويز مي‌گردد. اگر يك شخص از نظر فيزيكي بسيار فعال باشد، منطقي است كه فرض شود مي بايست دريافت انرژي و پروتئين افزايش يابد. متاسفانه اين موضوع هميشه صحيح نيست. در افراديكه رژيم غذايي نامناسبي دارند، يك چنين مواد مغذي نمي بايست با افزايش دريافت انرژي و پروتئين تامين گردد. بلكه برعكس اگر افراد فعاليت فيزيكي خود را افزايش دهد و دريافت انرژي خود را محدود سازند، نياز براي اين ويتامين‌ها ممكن است بيشتر افزايش يابد. اين مقاله به بازبيني مطالب اخير مي پردازد تا روشن شود كه آيا فعاليت يا سوخت و ساز اين ويتامين ها افزايش مي دهند. ابتدا، منبع رژيم براي هر يك از اين

تحقیق گروه ويتامين B

نوشته تحقیق گروه ويتامين B اولین بار در فايل مارکت - بازار فايل. پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico


 • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   
چهارشنبه 17 بهمن 1397  12:05 ب.ظ

تحقیق در مورد ذرت

مقدمه

خشكي، خطري جدي براي توليد موفق ذرت در سراسر جهان محسوب مي شود. منابع آب شيرين در جهان محدوده بوده، و با افزايش جمعيت جهان نياز به استفاده از آب بيشتر مي شود و لذا منابع آب بطور فزآينده اي مورد تهديد قرار گرفته، و از آنجاكه بخش كشاورزي عمده ترين مصرف كننده آب بشمار ميرود، هر گونه صرفه جويي در اين بخش كمك مؤثري به توليد بهينه محصولات زراعي خواهد كرد (۲۰). با در نظر گرفتن روند افزايش جمعيت جهان كه طبق پيش بيني هاي سازمان ملل، اين جمعيت در سال ۲۰۵۰ ميلادي به ۴/۱۴ ميليارد نفر خواهد رسيد (۵۹) . بنابراين ضرورت توليدات غذايي جهت تامين نيازهاي مرتبط امري اجتناب ناپذير است.

ذرت گياهي است گرمسيري كه بدليل ويژگيهاي زياد از جمله قدرت سازگاري با شرايط اقليمي گوناگون مورد توجه توليد كنندگان قرار گرفته بطوريكه ذرت از نظر سطح زير كشت مكان، زراعت آن بعنوان يك گياه پر محصول جهت تأمين كالري مورد نياز بشر بطور مستقيم و غير مستقيم از اهميت ويژه اي برخوردار است . توليد ذرات در جهان در سال ۲۰۰۲ ، ۵۸۹/۱۸۹/۶۰۲ تن بود . حدود ۱۷ درصد سطح زير كشت جهاني ذرت آبياري مي شود كه از اين مقدار حدود ۴۰ درصد مواد غذايي حاصل مي شود ( ۸ و ۴۰ ).

در ايران تقريباً ۷۰ درصد مساحت كشور را اقليم خشك و نيمه خشك شامل مي شود كه متوسط بارندگي ساليانه آنها كمتر از ۳۰۰ ميليمتر است (۸)

از آنجائيكه مرحله گلدهي ذرت به عنوان حساسترين مرحله رشد و نمو ذرت با گرم ترين ماه سال ( تيرماه ) مطابقت دارد و معمولاً نزولات آسماني در اين موقع از سال رخ نمي دهد و از طرفي حداكثر نياز آبي محصولات رايج منطقه ( پنبه ، چغندر قند ، گوجه ) به همين زمان ارسال مربوط مي شود و ظرفيت شبكه هاي آبياري ، زراعت را در وضعيتي قرار داده كه فواصل آبياري ذرت طولاني شده و عملكرد كاهش مي يابد . ذرت در آب و هواي نيمه خشك مديترانه اي براي نيل به عملكرد دانه بالا نياز به آبياري تكميلي دارد (۶۱)

خصوصيات مورفولوژي و فيزيولوژي زيادي ، در مقاومت به خشكي موثر هستند كه به عنوان شاخص هاي مورد انتخاب توصيه شده اند . براي مثال بسته شدن روزنه ها ، كاهش سطح برگ ، افزايش كارايي فتوسنتز ، رسوب چربيها ، توسعه سيستم ريشه اي ، مقاومت در برابر انتشار گازها ، تغيير در مقدار تركيبات آلي ، قندي و ازته ،اسيد آمينه پرولين ، تنظيم پتانسيل اسمزي ، تغييرات سرعت رشد نسبي ، و سرعت رشد محصول از اين جمله مي باشند (۱۲) .

با توجه به خصوصيت اصلي زراعت در مناطق با محدوديت منابع آبي و لزوم گسترش سطح زير كشت با هدف افزايش محصولات زراعي در اين مناطق ، و با توجه به اينكه آبياري يكي از نيازهاي مهم توليدات كشاورزي محسوب مي شود . دستيابي به ژنوتيپ هاي محتمل به شرايط دشوار با كارايي بالاي مصرف آب ضروري بنظر مي رسد .

بنابراين شناسايي مراحلي از رشد كه در آنها به آب كمتري نياز است و حذف آبياريهاي غير ضروري و نيز تعيين مراحل حساس به قطع آب و همچنين يافتن ژنوتيپ هاي محتمل به تنش آبي باعث افزايش كارايي مصرف آب همراه با افزايش سطح زير كشت و نهايتاً عملكرد اقتصادي خواهد شد . مطالعات جدي پيرامون شرايط نامساعد محيطي و عكس العمل گياهان نسبت به آنها از سال ۱۹۴۱ در دنيا شروع شده است (۱۱).

۱-ذرت :

۱-۱-تاريخچه ذرت :

مبداء اوليه ذرت به طور دقيق مشخص نيست . زيرا اجداد وحشي آن شناخته نشده است (۷۱).

فرضيه هاي زيادي در باره طرز پيدايش ذرت وجود دارد . يكي از اين فرضيه ها اين است كه ذرت ممكن است از يك گونه يك ساله وحشي بنام تئوسينت يا تريپساكم به وجود آمده باشد . فرضيه ديگر اينكه ذرت احتمالاً از تلقيح طبيعي تئوسينت با تريپساكم بوجود آمده است و تئوري جديد اين است كه اين گياه از ذرت غلاف دار به دست آمده باشد (۲۱و۳۲).

منشاء اوليه ذرت آمريكاي مركزي است . قبل از كشف قاره جديد ذرت اصلي ترين زراعت جهت تأمين مواد غذايي در آمريكاي مركزي و شمالي و جنوبي بوده است . بررسي هاي سنگواره اي نشان داده است كه ذرت حدود ۴۵۰۰ سال قبل از ميلاد مسيح به صورت يك گياه زراعي در مكزيك مكشت گرديده است . والدن سه مبداء اوليه براي ذرت ذكر كرده است( پرو ، مكزيك ، گواتمالا ).

و ايلوف مبداء اوليه ذرت را جنوب مكزيك ، آمريكاي مركزي ، آمريكاي جنوبي ذكر كرده است .

ذرت به دليل ويژگيهاي زياد از جمله قدرت سازگاري با شرايط اقليمي گوناگون در دنيا گسترش يافت . در حال حاضر بيش از ۱۴۰ ميليون هخكتار از اراضي دنيا به كشت ذرت اختصاص يافته است . از نظر سطح زير كشت رتبه سوم و از نظر توليد و عملكرد رتبه او ل را در بين غلات به خود اختصاص داده است (۲۱و۳۲).

هم اكنون ايالات متحده آمريكا ، كشورهاي اروپاي شرقي ، روسيه ، چين ، و آرژانتين كشورهاي عمده توليد ذرت در جهان محسوب مي شوند . ايالات متحده آمريكا مهمترين صادر كننده و ژاپن و كشورهاي اروپاي غربي عمده ترين وارد كننده آن هستند (۲۱).

فهرست مطالب

عنوان                                           صفحه

مقدمه…………………………………. ۲

۱-  ذرت…………………………………. ۶

۱-۱٫ منشاء و تاريخچه ذرت…………………. ۶

۲-۱٫ اهميت محصول ذرت…………………….. ۷

۳-۱٫ طبقه بندي ذرت………………………. ۸

۴-۱٫ ويژگيهاي انواع ذرت………………….. ۱۰

۵-۱٫ فنولوژي ذرت………………………… ۱۱

۱-۵-۱٫ جوانه زني و سبز كردن ذرت…………… ۱۱

۲-۵-۱٫ مرحله سبز كردن تا ظهور گل آذين نر…… ۱۲

۳-۵-۱٫ مرحله تشكيل گل آذين نر تا ظهور تارهاي ابريشمي ۱۲

۴-۵-۱٫ مرحله تشكيل تارهاي ابريشمي تا رسيدن دانه ۱۳

۶-۱٫ رشد و نمو………………………….. ۱۳

۱-۶-۱٫ رشد اندام هاي رويشي……………….. ۱۳

۱-۱-۶-۱٫ ريشه…………………………… ۱۳

۲-۱-۶-۱٫ برگ……………………………. ۱۴

۲-۶-۱٫ رشد اندام هاي زايشي……………….. ۱۴

۷-۱٫ خاك مناسب ذرت………………………. ۱۵

۸-۱٫ دماي موردنياز………………………. ۱۵

۹-۱٫ رطوبت موردنياز……………………… ۱۶

۱۰-۱٫ تنشهاي محيطي………………………. ۱۷

۱۱-۱٫ خشكي و تنش خشكي……………………. ۱۸

۱۲-۱٫ اثرات عوامل طبيعي اقليمي بر روي نياز آبي گياهان    ۱۹

۱۳-۱٫اثرات فيزيولوژيك تنش آب……………… ۲۱

۱۴-۱٫ تنش خشكيدر مرحله رشد رويشي گياه ذرت …. ۲۵

۱۵-۱٫تنش خشكي و رشد زايشي ذرت ……………. ۲۷

۱۶-۱٫ تنش خشكي و اثرات آن بر روي عملكرد و اجزاء عملكرد   ۲۹

۱۷-۱٫ساير صفات مرتبط با خشكي……………… ۳۳

۱-۱۷-۱٫محتويات نسبي آب برگ (RWC)………….. 33

۲-۱۷-۱٫ پايداري غشاي سيتوپلاسمي……………. ۳۴

۱۸-۱٫ مكانيزمهاي مقابله با تنش هاي خشكي……. ۳۶

۱-۱۸-۱٫ مقاومت به خشكي…………………… ۳۶

۲-۱۸-۱٫فرار از خشكي……………………… ۳۶

۳-۱۸-۱٫اجتناب از خشكي……………………. ۳۷

۴-۱۸-۱٫ صفات مرتبط با اجتناب از خشكي………. ۳۷

۷-۴-۱۸-۱٫ مكانيزم هاي روزنه اي……………. ۳۷

۲-۴-۱۸-۱٫ افزايش بازده فتوسنتزي…………… ۳۸

۳-۴-۱۸-۱٫ كاهش مساحت برگ…………………. ۳۹

۴-۴-۱۸-۱٫ وفور ومحل روزنه ها……………… ۳۹

۵-۴-۱۸-۱٫ سيستمهاي كارآمد ريشه……………. ۳۹

۶-۴-۱۸-۱٫ نسبت زياد ريشه به شاخه………….. ۴۰

۵-۱۸-۱٫ تحمل خشكي……………………….. ۴۰

۶-۱۸-۱٫ مكانيزم هاي تحمل خشكي…………….. ۴۰

۱-۶-۱۸-۱٫ اجتناب از صدمات ناشي از كاهش رشد…. ۴۰

۲-۶-۱۸-۱٫ تحمل در مقابل گرسنگي……………. ۴۱

۳-۶-۱۸-۱٫ اجتناب در مقابل از بين رفتن پروتئين ها ۴۱

۱۹-۱٫ چگونگي ازريابي مقاومت به خشكي……….. ۴۱

۲۰-۱٫ تنش خشكي و شاخص برداشت……………… ۴۲

۲۱-۱٫ كارايي مصرف آب…………………….. ۴۳

 

تحقیق در مورد ذرت

نوشته تحقیق در مورد ذرت اولین بار در فايل مارکت - بازار فايل. پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico


 • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   

تحقیق ساپورت بازيابي اطلاعات درمورد استفاده و ساخت آنتولوژي

ساپورت بازيابي اطلاعات در مورد استفاده وساخت آنتولوژي (antology)

چكيده:

بازيابي اطلاعات مي‌تواند به ساخت آنتولوژيها و كاربرد مؤثر و مفيد آنها، كمك كند. ما از استخراج واژة اصلي مبتني بر تركيب و تجانس (Collocation)، جهت ارائه مفاهيم جديد، استفاده و در مورد ارائة ارتباط وسيع جهت اتوماتيك سازي جمعيت آنتولوژي با مثال، مطالعه مي‌كنيم. ما، متدهاي خود را در تنظيم پروژة كتابخانة ديجيتال، با استفاده از متدولوژي ارزيابي اطلاعات، ارزيابي مي‌كنيم. در يك تنظيم مشابه، در مورد متدهاي بازيابي مطالعه مي‌كنيم كه ساپورت جهت‌يابي ارائه شده توسط روابط معنايي و لغوي موجود در اغلب آنتولوژيها را جهت كمك به كاربران در بررسي آنتولوژي تكميل مي‌كنند.

مقدمه:

متدهاي جستجو، جهت يابي و سازماندهي اطلاعات اينترنت رايج امروز، دهه‌هاي تحقيق دوره بازيابي اطلاعات را پايه و مبنا قرار مي‌دهند. اين متدها مبني بر قوانين آماري كنترل كنندة استفاده انسان از زبان، نه تنها در بازيابي سند و مدرك، بلكه در امورغني‌تر به لحاظ معنايي مثل پاسخگويي به پرسش، مورد استفاده قرار مي‌گيرند. يك شكل Semantic Web اين است كه بسيار شبيه به Web است كه ما امروزه مي‌شناسيم و انتظار داريم كه اسناد مدارك، سرشار از منافع قابل فهم باشند. اين تفسيرها را در مورد اسناد وعبارات قابل توجيهي كه در جستجوي معاني مضمون اسناد ومدارك هستند، ارائه خواهند داد. ما توضيح مي‌دهيم كه صورتهاي صرفي IR چگونه مي‌توانند در اين امر، با كمك آرشيتكت‌هاي آنتولوژي غيرمعمولي، مؤثر باشند. تكنيكهاي IR مي‌توانند به تعريف، تشخيص و بررسي ثبات و تداوم آنتولوژي كمك كنند. هشت مرحله مي‌توانند در پروسه ايجاد آنتولوژي متمايز شوند.

 • تعيين محدودة آنتولوژي

۲- توجه به استفادة مجدد از قسمتهاي مربوط به آنتولوژي موجود

۳- بر شماري و ذكر كلية مفاهيمي كه مي‌خواهيد

۴- تعريف و تشخيص تاكونومي اين مفاهيم

۵- تعريف و تشخيص ويژگيهاي مفاهيم

۶- تعريف و تشخيص جنبه‌هايي از مفاهيم مثل اصول و ارزش‌هاي مورد نياز وغيره

۷- تعريف و تشخيص نمونه‌ها

۸- بررسي ثبات و تداوم آنتولوژي

ما، از ميان اين مراحل، مراحل ۳ و۷ را با تكنيكهاي مبتني بر IR  بررسي كرده و معتقديم كه اين مراحل مي‌توانند به طور مفيدي با استفاده از تكنولوژي بازيابي قابل دسترس امروزي، انجام شوند. مرحلة ۴ براي اتوماتيك سازي، مناسب است، در عين حال، مسئله حل‌شده‌اي به شمار نمي رود و مرحله ۸ در مورد متدهاي استدلال سمبوليك به گونه‌اي كه مثلاً در PACER و FACT اجرا مي‌شوند، بهترين گزينه است. تكنيكهاي IR ، علاوه بر اينكه جهت كمك به سازندگان آنتولوژي مورد استفاده قرار مي‌گيرند، مي‌توانند در جستجو، مرورگري و ارائه موارد غيرمترقبه نيز به كاربران كمك كنند. مردم تمايل دارند كه از Semantic Web شركتها جهت جستجوي اسناد و مدارك، بلكه جهت جستجوي اطلاعاتي در مورد روابط معنايي خاص، مثلاً در تنظيم كتابخانه هاي ديجيتال، استفاده كنند. بنابراين، روش‌هايي را جهت «بازيابي در يك سلسله مراتب مفهومي» ارائه مي‌دهيم، كه در آن‌ها به جستجوي واقعي هماهنگي به نحوييكه توسط اغلب ابزارهاي جهت‌يابي و ويراستارهاي آنتولوژي ارائه مي‌شود. ممكن است مناسب و كافي نباشد. پيشرفتهاي گذشته، با ايجاد آلگوريتم‌هاي بازيابي سند و مدرك مفيد امروزي جهت ايجاد و به‌كارگيري زيرساختار Semantic web، مستقيماً منجر به ايجاد پيشرفتهايي در آينده مي‌شوند. اما دليل متدولوژيكي بيشتري براي نزديك تر كه من اقدامات Semantic web در IR به هم داريم، جامعه IR بر اهميت ارزيابي، تأكيد كرده است. با ظهور كنفرانس‌هاي بازيافت متن (IRC)، ارزيابي آزمايشي امور مربوطه به بازيابي، به پيشرفت چشمگيري

تحقیق ساپورت بازيابي اطلاعات درمورد استفاده و ساخت آنتولوژي

نوشته تحقیق ساپورت بازيابي اطلاعات درمورد استفاده و ساخت آنتولوژي اولین بار در فايل مارکت - بازار فايل. پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico


 • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   
سه شنبه 16 بهمن 1397  12:05 ب.ظ

تحقیق تکنیکهای کشتی

مقدمه:

ورزش به عنوان يكي از مقولات اجتماعي پيوند دهنده ميلياردها انسان در اقصي نقاط عالم است و گاه در اين نقش چنان قدرتمند ظاهر مي گردد كه ندرتاً بتوان مقوله اي چنان جذاب را در بين جماعت بشر يافت و نام برد كه بتواند اين چنين ايفاي نقش كند، آن گاه كه ورزش در قالب هنر و در اوج خلاقيت از چارچوب هاي متصوره بيرون مي رود، انسان را در نهايت شگفتي به تحسين وامي دارد. گرايش اين گونه انسانها به ورزش به لحاظ ماهيت آن آميزه اي است از قدرت، استقامت، هنر و رياضت، و لذت بردن از پرداختن و تماشاي آن شايد تمايل فطري آدمي باشد به كمال مطلق، در ميان ورزشها، آن دسته كه شكل سنت و مذهب يافته اند، طبعاً داراي ابعاد ديگري مي باشند كه علاوه بر تمايل ذاتي به آنها ، تقدس نيز يافته اند، چرا كه گذشته هاي فرهنگي ملل را تداعي مي‎كند و حامل ويژگيهايي هستند كه در تار و پود فرهنگ اين ملتها بافته شده و در باورهاي آنها جايگاهي ويژه دارد.

مبدأ كشتي به شروع حيات انسان برمي گردد از زمانهاي بسيار دور كشتي پديده اي كاملاً متفاوت با ساير پديده هايي كه امروزه آن را مي شناسيم بوده است. در آن هنگام كشتي ورزش نبود كه در اوقات فراغت انجام شود و يا وسيله اي براي تفريح باشد بلكه وسيله اي براي ادامه بقا بوده است و به كمك كشتي انسان مي توانست از جان خود و خانواده اش دفاع كند سابقة كشتي معلوم نيست كه از چه سرزميني مي‎باشد ولي در آثار مصريان چين، ايران، يونان و روم قديم به آن اشاره شده است.

كشتي از مواردي است كه در ميان جوامع قديم تا حال از منزلتي خاص برخوردار بوده آن گونه كه زينت بخش اعياد ملي و مذهبي و جشنها و حتي تعيين كنندة عرصه هاي كارزار ملت ها بوده است و آميزه اي از سنت ها و تجددها مي‎باشد و در حال حاضر نيز به عنوان ورزشي بسياري از مردم جهان را مشغول كرده است.

تاريخچه كشتي:

ورزش كشتي از دوران باستان به شكلهاي مختلف در اكثر كشورها، شهرها و قبايل براي مردم آشنا و شايد از دورانهاي نخستين ظهور انسان بر روي كره زمين بوده، و در اوقات فراغت يا در جنگهاي به شكل طبيعي و غريزه اجرا مي شده است. بخشي از اوقات فراغت انسانهاي اوليه به منظور كسب مهارت و آمادگي لازم، به كشتي گرفتن اختصاص مي يافت، زيرا موقعيت و مقام مرداني كه زورمندتر از بقيه بودند تا جايي كه اينان رئيس و فرماندة بقيه مي شدند.

در جنگهاي دوران باستان، ابتدا پهلوانان هر لشكر، براي كشتي گرفتن به ميدان مبارزه مي رفتند. در قصص انبيا سخن از پهلواناني به نام «سامسون» به ميان مي‎آيد كه قدرت بدني خارق العاده اي داشت و مي توانست با حيوانات نيرومندي مانند شير، كشتي بگيرد و آنها را مغلوب قدرت خود سازد. كشتي را نيز به انبيا و اولياي خدا نسبت مي دهند، نقل است كه هر كشتي گرفتن از اولاد يعقوب پيغمبران بوده و حضرت يعقوب (ع) اين علم را مي دانسته و به فرزندان خود، به منظور گرفتن و دفع دشمن آموخته است. گفته اند كه حضرت آدم (ع) ۴۴۰ هنر مي دانسته از جمله اين هنرها، هنر كشتي گرفتن بوده است و در روايات آمده كه حضرت حمزه سيدالشهدا كه با كافران جنگ مي كرد، اكثر دشمنان را با كشتي بر زمين مي زد. و همچنين نقل ديگري است كه امام حسن (ع) و امام حسين (ع) با يكديگر كشتي مي گرفتند و مشوقين آنها حضرت رسول اكرم (ص) و جبرئيل بوده اند.

كشتي ميان دو پهلوان به نامهاي «اوليس» و «آژاكس» از جالبترين قصه هاي «هومر» شاعر يونان باستان است. كشتي معروف رستم و سهراب نيز يكي از آشناترين قصه هاي ما ايرانيان است كه فردوسي در كتاب شاهنامه از آن به زبان شعر ياد مي‎كند.

گارد در ورزش كشتي

گارد عبارت است از نحوه قرار گرفتن كشتي گير در مقابل حريف، يا نحوة تقابل دو كشتي گير در مقابل هم، و يا طريقة ايستادن كشتي گير براي انجام كشتي.

گارد، زماني صحيح و قابل اطمينان است كه تعادل كشتي گير را در تمام عمليات و مانورها، هنگام كشتي گرفتن، كنترل نمايد، و آن نيز زماني است كه عمليات انجام شده از نظر فيزيكي صحيح باشد تا مركز ثقل بوجود آمده مانع عدم تعادل كشتي گير نگردد. در گاردها دستها نقش مهمي را در كنترل بدن و حفاظت پاها ايفا مي نمايند. گاردها در ورزش كشتي، با توجه به نوع كشتي، نحوة قرار دادن پاها، ميزان خم شدن به طرف جلو،‌ و همچنين تقابل اين گاردها در مقابل هم انواع مختلفي دارد كه به شرح آنها پرداخته مي‎شود.

 • انواع گاردها با توجه به نوع كشتي
 • گارد آزاد: در اين نوع گارد، با توجه به مقررات كشتي آزاد، مجري مي‎تواند براي اجراي فنون از تمام اعضاي بدن خود و حريف استفاده كند. از اين رو، كشتي گيران مجري و مدافع، براي محافظت از بدن و خصوصاً از پاها، در مقابل حملات حريف، از گاردي خميده به طرف جلو استفاده كرده، دستها را به منظور محافظت از پاها در مقابل بدن، قرار مي دهند.
 • گارد فرنگي: در اين نوع گارد، با توجه به مقررات كشتي فرنگي، مجري فقط مجاز است براي اجراي فنون، از بالا تنة حريف استفاده كند، و كشتي گيران مجري و مدافع، مجاز به استفاده از گاردي خميده نيستند، از اين رو كشتي فرنگي از گاردي قائم و بدون خميدگي برخوردار است.

۲- انواع گارد با توجه به روش قراردادن پاها:

 • گارد چپ : در اين گارد، كشتي گير، پاي چپ خود را جلو و پاي راست خود را عقب مي گذارد. در اين حالت پاي چپ را پاي گارد، دست چپ را دست گارد، پاي راست را پاي غيرگارد، دست راست را دست غيرگارد، و كشتي گيري را كه داراي اين نوع گارد است كشتي گير چپ گارد مي گويند.
 • گارد راست: در اين گارد، كشتي گير، پاي راست خود را جلو و پاي چپ خود را عقب مي گذارد، اين حالت، پاي راست را پاي گارد، دست راست را دست گارد، پاي چپ را پاي غيرگارد، دست چپ را دست غيرگارد، و كشتي گيري را كه داراي اين نوع گارد است، كشتي گير راست گارد مي گويند.
 • گارد جفت (ژاپني): در اين گارد، كشتي گير هر دو پاي خود را در يك خط قرار مي دهد، به طوري كه هيچ يك از پاهاي كشتي گير، جلوتر يا عقب تر نباشد. در اين حالت، در شرايط مختلف، با توجه به جهت گرفتن فنون و سمت اجراي مهارتها، دست و پاي گارد مشخص مي شود، و كشتي گيري را كه داراي اين نوع گارد است، كشتي گير جفت گارد مي گويند.

۳- انواع گارد با توجه به ميزان خم شدن به جلو:

 • گارد باز: در اين گارد، كشتي گير به حالت نيمه خميده به طرف جلو، حفاظت و كنترل ضعيفي روي پاهايش دارد و معمولاً از اين نوع گارد در كشتي فرنگي استفاده مي‎شود.
 • گارد بسته: در اين گارد، كشتي گير به حالت كاملاً خميده به طرف جلو، كنترل و حفاظت كاملي روي پاهايش دارد از اين نوع گارد، در كشتي آزاد استفاده مي‎شود.

۴- انواع گارد با توجه به تقابل گاردهاي دو كشتي گير در مقابل هم

 • گارد موافق: هر گاه دو كشتي گير با گاردي يكسان، در مقابل هم قرار گيرند، داراي گاردي موافق هستند كه خود شامل:
  • هر دو چپ گارد: در اين حالت هر دو كشتي گير با گارد چپ در مقابل هم قرار مي گيرند.

۲-۱- هر دو راست گارد: در اين حالت هر دو كشتي گير با گارد راست در مقابل هم قرار مي گيرند.

تحقیق تکنیکهای کشتی

نوشته تحقیق تکنیکهای کشتی اولین بار در فايل مارکت - بازار فايل. پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico


 • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   

سمينار درس فيزيولوژي همزيستي – ميكوريزا

مقدمه

ميكوريزا به عنوان يكي از مهمترين و گسترده ترين انواع همزيستي گسترش و تكامل گياهان عالي را تحت تاثير خود قرار مي دهد قارچهاي ميكوريزي از نظر اكولوژيك مهمند زيرا آنها در داخل و روي ريشه گياهان ميزبان ارتباط همزيست برقرار مي كنند. گياه ميزبان منابع كربن محلول را براي قارچ فراهم مي كند و قارچ باعث افزايش ظرفيت جذب آب و مواد غذايي از خاك توسط گياه مي شود. معلوم شده بخش عمده اي از گياهان حاوي قارچهاي ميكوريزايي هستند. بعضي از وابستگي ها بسيار اختصاصي هستند و برخي ديگر بسيار وسيعند. نود تا نود و پنج درصد از گياهان خشكي زي نوعي ارتباط همزيستي دارند. به نحوي كه ميكورريزاها ونه ريشه ها، اندام اصلي جذب عناصر غذايي خاك توسط گياهان هستند.

گسترده وسيعي از گياهان ميزبان شامل نهاندانگان بازدانگان، نهانزادان آوندي و بعضي خزه ها ، پنجه  گرگيان با گروه نسبتا كوچكي از قارچهاي رشته اي فاقد ديواره عرضي اين ارتباطات را برقرار مي كند.

تاريخچه ميكوريزا مراحل تكوين و عمل سيستم هاي اكتوميكوريزي:

اولين مورد استفاده از قارچهاي ميكوريزا در قرن ۱۸ مي باشد در آن زمان از بازيدوكارپ قارچهاي خوراكي Traffle fungi در گودال هاي كشت نهال بلوط استفاده مي كردند در سال ۱۸۸۵ فرانك مشاهده كرد كه بر روي ريشه گياهان عالي قارچهايي فعاليت مي كنند كه هيچ نوع بيماري در گياه ايجاد نمي كنند و از يك رابطه همزيستي واقعي با ريشه گياه برخوردارند اولين قارچ ها را قارچ ريشه يا اصطلاحاً ميكوريزا ناميد كه از دو كلمه mycete به معناي قارچ و rhizae به معناي ريشه گرفته شده است او بعدا متوجه شد كه برخي از اين قارچ ها در درون سلول، برخي از سطح ريشه و بين سلولها فعاليت مي كنند كه آنها را اندوميكوريز و اكتوميكوريز ناميد.

همزيستي ميكوريزي:

ريشه گياه زيستگاه مناسبي براي بيشتر ارگانيسم هاي خاك فراهم مي كند و به طور طبيعي بيشتر گياهان در طبيعت با قارچهاي همزيست ريشه رابطه دارند. در اين نوع همزيستي قارچ با فرستادن و نفوذ ريشه هاي خود به درون بافت ريشه اي ميزبان بدون ايجاد پاسخ هاي دفاعي ونكروز شدن بافت هاي گياهي ميزبان با گياهان ارتباط غذايي برقرار مي كند به طوري كه قارچ از منابع هيدرات كربن ميزبان استفاده كرده و از طريق شبكه ميسيليوم گسترده اي كه در خاك دارد گياهان را در تامين آب و عناصر مورد نياز خود كمك مي كند اين قارچها به وسيله هيف هاي منفرد و هيف هاي توسعه يافته شبكه اي، كمك به جذب منابع سيال و غير سيال كمك مي كند. هيف هاي شبكه اي عموماً دريافت منابع غذايي سيال را در بعضي از گياهان افزايش مي دهند و به وسيله تغييراتي كه در فيزيولوژي گياه ميزبان ايجاد مي كنند باعث رشد بهتر و سريع تر گياه در شرايط مختلف مي شوند و به اين ترتيب به شيوه هاي متفاوتي در رشد و توليد گياهان موثر هستند ميكوريزا از عوامل عمده افزاينده جذب عناصر از خاك به شمار مي آيند.

فرق اساسي ميكوريز با عوامل بيماريزا اين است كه در ميكوريزا هم ميزبان و هم ميهمان حالت طبيعي خود را حفظ مي كند و از سلامت كامل برخوردارند. همچنين فرق اساسي ارتباط ميكوريزا و ارتباط عمومي جانوران و گياهان در اين است كه نه تنها سطح ريشه در ريزوسفر با قارچهاي ميكوريز ارتباط نزديك دارند بلكه نفوذ درون بافتي نيز دارند.

با توجه به اين مسئله كه بين گياهان براي به دست آوردن آب و مواد غذايي رقابت وجود دارد قارچ هاي ميكوريز از طريق تنظيم دريافت منابع غذايي مي توانند در تنظيم ساختمان و توزيع احتمالي گياه شركت كنند. اين نوع همزيستي يكي از مهمترين و مستحكم ترين همزيستي بر روي زمين است كه در طول ۳۰۰ ميليون سال كمتر دستخوش تغيير وتحول شده است.

گروهي از محققين معتقدند كه پيدايش اين قارچ ها همزمان با افزايش co2 اتمسفر كه تقريباً معادل ۲۰-۱۰ برابر مقدار كنوني بوده است مي باشد. در اين زمان ميزان توليدات گياهي بسيار بيشتر از تجزيه آنها بوده است و مهمترين عامل محدود كننده رشد برگ كمبود مواد معدني بويژه P,N بوده است بنابراين به نظر مي رسد كه پيدايش و تكامل قارچ هاي ميكوريزي در جهت رفع اين محدوديت و افزايش ميزان رشد گياهان در چنين شرايطي بوده است در اكوسيستم هاي طبيعي، بيشتر سيستم هاي ريشه اي مي توانند با قارچهاي ميكوريزي همزيست شوند و اين نوع همزيستي تقريبا در تمام اكوسيستم ها از جمله بيابان هاي خشك و سوزان، مرداب، مناطق قطبي و جنگلي هاي پرباران گرمسيري و جنگل هاي حاره نيز مشاهده شده است وجود ميكوريزا براي پايداري رشد برخي از گونه هاي گياهي ضروري است.

طبقه بندي ميكوريزا

اين طبقه بندي براساس نوع قارچ و گياه وچگونگي ارتباط بين ميسليوم قارچ با رشد گياه صورت مي گيرد و به ۳ گروه اصلي تقسيم مي شوند .

۱- اكتوميكوريزا   ۲- اندوميكورزيرا ۳- اكتندوميكوريز ectendomycarrihzed

البته آندوميكروريزا براساس چگونگي ارتباط غذايي و اندام هاي قارچي به ۳ گروه فرعي تقسيم مي شوند ۱- ميكوريزاي وزيكولار آربوسكولار ۲- ميكروريزاي اركيده ايي و ۳- ميكوريزاي اريكوئيد

ريخت شناسي و مورفولوژي قارچ هاي ميكوريزا: قارچهاي ميكوريزا ويژگيهايي را در ريشه گياهان پس از شروع همزيستي به وجود مي آورند اين ويژگيها هم در درون سلولها و هم در بيرون آنها و يا در بيرون ريشه ديده مي‎شوند.

Interacellularhype     intercellular hype        شبكه هارتيك    mahtle        نوع ميكوريزا

–               +              +                +     اكتو

+                –                         –             –             اندو

+                +                    +             +       اكتندو

اندوميكوريز: دراين نوع قارچها هيف قارچ بين  و درون سلولهاي ريشه گياه ميزبان نفوذ مي كند هيف هاي درون ريشه و هيف هاي تشكيل شده در خارج از ريشه كه با محيط اطراف ريشه ارتباط برقرار مي كنند ساختارهايي را بوجودمي آورند كه مشخصات مورفولوژي آنها از جنبه تاكسونومي داراي اهميت مي باشد.

اجزاء تشكيل دهنده قارچهاي ميكرويزي كه در شناسايي آنها مورد توجه قرار مي گيرد

۱- هيف هاي خارج ريشه ايي: قسمتي از هيف قارچ كه بيرون از ريشه گياه ميزبان قرار دارد ونقش آن جذب مواد از محيط خاك ، ورود به ريشه ها و آلوده كردن گياه است. به طوريكه تشكيل هاگهاي جديد بر روي انشعابات اين نوع هيف انجام مي گيرد.

۲- هيف هاي درون ريشه اي قسمتي از ريشه قارچ همزيست است كه به درون بافت ريشه نفوذ مي كند چگونگي انشعابات اين نوع هيف و همچنين اندازه وساختار آن در ميان گروههاي مختلف قارچهاي ميكوريزي تفاوت دارد. هيف هاي درون ريشه ايي يك پل ارتباطي بين هيفهاي خارجي و درون گياه مي باشند.

۳- آربوسكول:

برخي از انشعابات هيف هاي درون ريشه اي پس از نفوذ در ديواره سلولي گياه ميزبان دوباره منشعب مي شوند وبدون آنكه از غشا سلول عبور كنند و آن را به سمت داخل سلول گياهي مي رانند اين بخش كه ساختاري درخت مانند دارد آربوسكول ناميده مي شود و سطح تماس و ارتباط بين هيف قارچ و غشاء پلاسمايي سلول گياهي را افزايش مي دهد همچنين بر هم كنش شيميايي، تنظيم تبادل كربن، انرژي و مواد غذايي بين قارچ و گياه ميزبان در اين سطح مشترك قارچ و گياه يعني در محل آربوسكول انجام مي گيرد ، تمام قارچهاي ميكوريزي راسته گلومال ، آربوسكول تشكيل مي دهند

۴- حبابچه

اندامكهايي كروي يا بيضي شكل هستند كه در انتهاي برخي انشعابات هيف هاي درون ريشه اي در بين يا درون سلولهاي پوست ريشه به وجود مي آيند.

اين ساختار ها در طي نمو ميكوريز چربيهاي پرانرژي را در خود ذخيره مي كنند و امكان دارد بعد از آنكه اعمال متابوليسم ريشه گياه متوقف شود قارچهاي ميكوريزي با استفاده از منبع ذخيره شده در حبابچه رشد خود را ازسر گيرند.

۵- هاگها

هاگها به منظور بقا، رويش مجدد و پراكنش قارچهاي ميكوريزي بر روي هيف هاي خارجي و در بعضي قارچ ها در هيف هاي دروني به وجود مي آيند از رويش هاگها هيف هايي به وجود مي آيند كه موجب تشكيل همزيستي جديد مي شوند هر هاگ داراي يك ديواره است كه از دو يا چند لايه تشكيل شده است و اين لايه ها از نظر رنگ و ضخامت با يكديگر فرق دارند.

۶- سلولهاي كمكي

سمينار درس فيزيولوژي همزيستي – ميكوريزا

نوشته سمينار درس فيزيولوژي همزيستي – ميكوريزا اولین بار در فايل مارکت - بازار فايل. پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico


 • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   
دوشنبه 15 بهمن 1397  12:05 ب.ظ

تحقیق انرژي باد (توربين هاي بادي)

مقدمه

زندگي  انسان در تمام ادوار تاريخ به انرژي وابسته بوده است . زماني كه در غار زندگي مي‌كرد فقط از نيروي بازوي خويش كمك مي‌گرفت در آن دوران انرژي او محدود بود نياز او را برطرف مي‌كرد ولي امروزه در دوراني زندگي مي‌كنيم كه در آن به مقدار زيادي انرژي نياز داريم. انسان براي حركت ،ماشينها و دستگاهها ووسايل مختلف كه در خدمت اوست به انرژي زيادي احتياج دارد.

انرژي لازم وسايل و دستگاههاي مورد نياز زندگي انسان از مواد فسيلي نظير زغالسنگ- نفت وگاز طبيعي تهيه مي‎شود. از اين رومواد فسيلي را بايستي ركن اساسي گردش چرخ صنعت در اين دوران دانست دنياي امروز با بحرانهاي اقتصادي كه ناشي از وابستگي به انرژي فسيلي و همچنين غير اقتصادي بودن استفاده از اين گونه انرژي‌هاست، روبروست. از همين رو ضروري به نظر مي‌رسد كه انسان به دنبال منابع جديد براي تأمين انرژي ارزان مي‌باشد كه از آن قبيل مي‎توان استفاده از انرژي خورشيد باد زمين گرمايي و آبي را نام برد.

استفاده از انرژي باد وزمين گرمايي در عصر حاضر مورد توجه كشورهاي مختلفي قرار گرفته زيرا تقريباً هم ارزان است و هم بدون آلودگي كه در اين جا به نحوه توليد برق از طريق اين دو انرژي مي‌پردازيم.

 

انرژي باد

از انرژي‌هاي بادي جهت توليد الكتريسته و نيز پمپاژ آب از چاهها و رودخانه‌ها، آرد كردن غلات، كوبيدن گندم، گرمايش خانه و مواردي نظير اينها مي‌توان استفاده نمود.لكن هزينه غيراقتصادي استفاده از اين انرژي بخصوص در ماشينهاي بادي بكارگيري از اين انرژي را محدود ساخته است.

استفاده از انرژي بادي در توربين‌هاي بادي كه به منظور توليد الكتريسته بكار گرفته مي‌شوند از نوع توربين‌هاي سريع محور افقي مي‌باشند. هزينه ساخت يك توربين بادي با قطر مشخص، در صورت افزايش تعداد پره‌ها زياد مي‌شود. در مكانهائي كه شبكه برق رساني ضعيف و بارهاي محلي در نزديكي ژنراتورهاي بادي موجود مي‌باشد استفاده از اين حامل انرژي كاربرد بيشتري خواهد داشت.

نطق بادخيز

ايران كشوري با باد متوسط است ولي برخي از مناطق آن باد مناسب و مداومي براي توليد برق دارد. تاكنون در راستاي اهداف استفاده از انرژي‌هاي نو، مجموعاً بيش از ۴ مگاوات نيروگاههاي بادي در منطقه منجيل و رودبار نصب شده است. ۱۱ واحد در منطقه منجيل و رودبار نصب شده است كه قدرت سه واحد آن هر كدام ۵۵۰ كيلووات و مابقي هر كدام ۳۰۰ كيلووات قدرت دارد.

در جدول زير توان قابل بهره برداري باد در چند منطقه بادخيز نشان داده شده است.

جدول : توان قابل بهره برداري باد در مناطق مختلف

طرحهاي در دست اجراء جهت اسفتاده از انرژي‌هاي بادي به شرح زير مي‌باشند:

پروژه : ۲۵۰ مگاواتي

پروژه : ۶۰ مگاواتي ، انتقال تكنولوژي از ژاپن

انتخاب محل منابس ساخت مزرعه توربين‌هاي بادي به ظرفيت ۶۰ مگاوات ثبت آمار لحظه‌اي باد در منطقه رودبار و منجيل

امكانات موجود

انرژي باد از جمله انرژيهاي تجديد نظر است كه به علت گستردگي، قدرت بازدهي بالا، اقتصادي بودن و اينكه در مقايسه با ديگر انرژيهاي تجديد پذير در ابعاد وسيع‌تري مورد بهره‌برداري قرار گرفته عملا از جايگاهي ويژه برخودار است.

در حال حاضر نيروگاه بادي  منجيل با تعداد ۲۴ واحد جمعا به ظرفيت ۹۴۰۰ كيلوودات و نيروگاه بادي رودبار با تعداد ۴ واحد جمعا به ظرفيت ۲۱۵۰ كيلووات نصب و راه اندازي گرديده است. توليد انرژي اين نيروگاه‌ها مجموعا حدود ۳۶ ميليون كيلووات ساعت بود كه در مقايسه با سال پيش ۷/۲ درصد كاهش را نشان مي‌دهد. نيروگاه‌هاي فوق تحت نظارت سازمان انرژي اتمي قرار دارند.

در ضمن طرز كار توربين‌هاي بادي موتور استفاده به شرح زير مي‌باشد:

توربينهاي بادي انرژي باد را توسط دو يا سه تيغه به شكل پروانه‌اي مي‌گيرند اين تيغه‌ها روي يك روتور نصب مي‌شوند و توليد انرژي مي‌كنند. اين توربينها در بالاي برجهايي در ارتفاع ۱۰۰ فوت بالاي سطح زمين قرار مي‌گيرند و از بادهاي نيرومند و داراي توربالانت پايين انرژي خويش را تأمين مي‌كنند.

رفتار يك تيغه بسيار شبيه بال هواپيما مي‌باشد. هنگامي كه باد مي‌وزد، يك بسته هواي كم فشار، بر روي لبه پائيني تيغه تشكيل مي‌شود. سپس بسته هواي كم فشار مذكور تيغه را بسوي آن مي‌كشد، و باعث چرخيدن روتور مي‌شود.

به عمل برا مي‌گويند . در حقيقت نيروي برا بسيار نيرومندتر از نيروي بار مقابل لبه جلويي تيغه مي‌باشد، كه بدان پسا مي‌گويند. برآيند دو نيروي برا و پسا باعي مي‌شود كه روتور مانند يك پروانه بگردد و چرخش شفت سبب توليد الكتريسيته توسط ژنراتور مي‌شود.

مي‌توان از توربينهاي بادي با كاركردهاي مستقل استفاده نمود؛ و يا مي‌توان آنها را به يك شبكه قدرت تسهيلاتي وصل كرد يا حتي مي‌توان با يك سيستم سلول خورشيدي يا فتوولتانيك تركيب كرد.

عموماً از توربينهاي مستقل براي پمپاژ آب يا ارتبطات استفاده مي‌كنند، هر چند كه در مناطق بادخيز مالكين خانه‌ها و كشاورزان نيز مي‌توانند از توربينها براي توليد برق استفاده نمايند.

براي منابع مقياس كاربردي انرژي باد، معمولاً تعداد زيادي توربين را نزديك به يكديگر مي‌سازند كه بدين ترتيب يك مزرعه بادگير را تشكيل مي‌دهند. كه امروزه داراي پتانسيل

تحقیق انرژي باد (توربين هاي بادي)

نوشته تحقیق انرژي باد (توربين هاي بادي) اولین بار در فايل مارکت - بازار فايل. پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico


 • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   
 • تعداد کل صفحات :4  
 • 1  
 • 2  
 • 3  
 • 4  
آخرین پست ها

کار با اینترنت دانلود منیجر به همراه آموزش نکته ها و قابلیت ها..........سه شنبه 9 اردیبهشت 1399

تحلیل جایگاه اپل از نگاه شرکت اُمدیا..........سه شنبه 13 اسفند 1398

مشخصات گوشی های سامسونگ گلکسی S10 لایت و گلکسی نوت 10 لایت..........پنجشنبه 24 بهمن 1398

معرفی شهر زیبای بانه..........پنجشنبه 17 بهمن 1398

تفریح و سرگرمی؛ هر مناسبت یک پیامک..........سه شنبه 17 دی 1398

پاورپوینت بازار کار اشتغال و بيکاري..........پنجشنبه 10 مرداد 1398

مقاله ويژگي هاي معلم خوب..........پنجشنبه 10 مرداد 1398

مقاله مديريت كلاس و انضباط محيط كلاس..........پنجشنبه 10 مرداد 1398

مقاله راهكارهايي براي ارتقا منرلت معلمان..........چهارشنبه 9 مرداد 1398

مقاله خصوصیات یک معلم..........چهارشنبه 9 مرداد 1398

مقاله راهبردهاي پيشگيرانه انظباطی در كلاس..........چهارشنبه 9 مرداد 1398

مقاله محاسن و معایب شغل معلمی..........چهارشنبه 9 مرداد 1398

مقاله ویژه ارتقاء رتبه شغلی عالی معلمین..........چهارشنبه 9 مرداد 1398

مفهوم استعاره،نظریه و تئوری های سازمانی..........سه شنبه 8 مرداد 1398

مراحل تولید سیمان و بتن ضد آب..........سه شنبه 8 مرداد 1398

همه پستها

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic