پايان نامه كارشناسي انتقال الكترونيكي وجوه و بانكداري الكترونيكي در ايران

پيشگفتار

بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات در عرصه‌هاي مختلف اقتصادي، بازرگاني تاثيرات شگرف اين پديده را بيش از پيش نمايان ساخته است. مزاياي فراوان اقتصادي كاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات در اقتصاد و بازرگاني شامل صرفه‌جويي هزينه مبادلاتي، افزايش بهره‌وري بنگاه و صنعت، تغيير فرايندهاي مديريت و توليد بنگاه‌هاي اقتصادي، كاهش هزينه جستجو، دسترسي بيشتر و آسانتر و ارزانتر به اطلاعات، كاهش محدوديت هاي ورود به بازار، شمار بيشتر عرضه كنندگان، افزايش رقابت، كاهش سود انحصاري ، كاهش هزينه تمام شده و قيمت كالا و تسهيل تجاري موجب توجه روزافزون به اين پديدة نوين شده است.

سازمان‌هاي بين المللي به رهبري سازمان ملل و سازمان هاي وابسته به آن همانند UNCTAD و UN/CEFACT طي چند سال گذشته، با ارايه استانداردها و راهبردهاي پيشنهادي به كشورهاي عضو، اقدامات عملي براي توسعه تجارت الكترونيكي و زيرمجموعه‌هاي آن يعني بانكداري الكترونيكي، حمل و نقل الكترونيكي بيمه الكترونيكي و … در جهان به عمل آورده‌اند. دولت‌ها نيز اقدامات گسترده‌اي براي توسعه تجارت الكترونيكي انجام داده‌اند. برخي دولت‌ها در كشورهاي پيشرفته با بسترسازي حقوقي، قانوني، اقتصادي، فني، مخابراتي و ارتباطي و با سياستگزاري و هدايت كلان به توسعه تجارت  و بانكداري الكترونيكي همت گمارده‌اند. در اين كشورها بخش خصوصي پويا و كارآمد محوريت را به عهده گرفته و از آخرين تحولات فني در فعاليت‌هاي خود استفاده مي‌كند.

از سوي ديگر در برخي كشورهاي در حال توسعه پيشرو همانند كشورهاي آسياي جنوب‌شرقي، دولت ها علاوه بر سياستگزاري و هدايت كلان، حمايت گسترده‌اي از توسعه تجارت و بانكداري الكترونيكي به عمل آورده‌اند. پيوند با اقتصاد جهاني، اصلاحات اقتصادي مناسب، توسعه منابع انساني، بسترسازي اقتصادي،‌ حقوقي، فني، مخابراتي و ارتباطي و بخش خصوصي نسبتاً كارآمد شرايط مناسبي را براي توسعه تجارت و بانكداري الكترونيكي در اين كشورها بوجود آورده است.

بدين‌ترتيب فعالان اقتصادي در سراسر جهان به ويژه در كشورهاي پيشرفته و در حال توسعه پيشرو با بكارگيري آخرين يافته‌هاي فناوري به ويژه فناوري ارتباطات و اطلاعات بطور فزاينده مبادلات تجارت الكترونيكي خود را گسترش مي‌دهند. در اين راستا برخي بنگاههاي اقتصادي از جمله بانك‌ها با مهندسي مجدد فعاليت‌هاي مديريتي و توليدي و خدماتي خود و بكارگيري كسب و كار الكترونيكي توانسته‌اند سهم بازار خود را در بازارهاي جهاني ابتدا حفظ و سپس ارتقاء دهند. بديهي است براي بنگاههايي كه در اين رقابت عقب بمانند، كاهش سهم بازار اولين پيامد آن خواهد بود.

مصرف‌كنندگان نيز در كشورهاي مختلف تمايل چشمگيري براي انجام مبادلات به صورت الكترونيكي از خود نشان داده‌اند. كاهش هزينه و افزايش سرعت دسترسي به اينترنت و مزاياي اقتصادي و اجتماعي تجارت و بانكداري الكترونيكي از دلايل اصلي توجه مردم به اينگونه مبادلات است.

در ايران نيز طي چند سال گذشته دولتمردان با درك مزايا و اثرات تجارت الكترونيكي به طراحي و ايجاد تجارت الكترونيكي همت گمارده‌اند. بي‌گمان يكي از وظايف اصلي در توسعه تجارت و بانكداري الكترونيكي كشور، آگاه سازي عمومي است كه در اين راستا،‌ معاونت برنامه‌ريزي و بررسيهاي اقتصادي وزارت بازرگاني برنامه‌هايي براي طراحي و پشتيباني از برنامه‌هاي آموزشي و پژوهشي به مورد اجرا گذاشته شده است.

مجموعه حاضر حاصل پژوهشي است كه در زمينه نقل و انتقال الكترونيكي وجوه، به سفارش معاونت برنامه‌ريزي و بررسيهاي اقتصادي وزارت بازرگاني و توسط مركز ملي شماره‌گذاري كالا و خدمات ايران انجام شده است. بدين روي لازم است ضمن تشكر از مدير محترم مركز ملي شماره‌گذاري كالا و خدمات ايران از پژوهشگران محترم نيز تشكر و تقدير شود.

نكته قابل ذكر اينكه، هر چند ممكن است متن حاضر داراي نواقصي بوده و در برخي مواقع مطالب ارائه شده با نظرات معاونت مطابقت نداشته باشد، ولي از آنجا كه مي‌تواند براي مطالعه دست‌اندركاران فناوري اطلاعات و ارتباطات و علاقمندان به اين موضوع مفيد باشد، تصميم به انتشار آن گرفته شده است.

فرصت را مغتنم شمرده با اميد به آنكه اين مجموعه براي دست‌اندركاران و علاقمندان تجارت و بانكداري الكترونيكي مفيد واقع شود، از كليه عزيزان علاقمند دعوت مي‌شود تا نظرات و ديدگاههاي خود را درباره توسعه تجارت و بانكداري الكترونيكي ايران و به ويژه برنامه‌هاي آموزشي، ترويجي و پژوهشي براي اين معاونت ارسال كنند.

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                    صفحه

 

پيشگفتار

 

فصل اول : تجارت الكترونيكي

۱ـ۱ـ مقدمه

۲ـ۱ـ مفهوم تجارت الكترونيكي

۳ـ۱ـ تاريخچه تجارت الكترونيكي

۴ـ۱ـ مزاياي ايجاد تجارت الكترونيكي

۵ـ۱ـ معايب تجارت الكترونيكي

۶ـ۱ـ مراحل تجارت الكترونيكي

۷ـ۱ـ مدلهاي تجارت الكترونيكي

۸ـ۱ـ عواملي كه باعث شتاب تجارت الكترونيكي شده‌اند

۹ـ۱ـ تجارب كشورها در خصوص تجارت الكترونيكي

۱۰ـ۱ـ اثرات تجارت الكترونيكي بر كشورهاي در حال توسعه

۱۱ـ۱ـ محدوديت‌هاي رشد تجارت الكترونيكي در كشورهاي در حال توسعه

۱۲ـ۱ـ عوامل مؤثر در گسترش تجارت الكترونيكي

۱۳ـ۱ـ جايگاه تجارت الكترونيكي در ايران

 

فصل دوم : انتقال الكترونيكي وجوه و بانكداري الكترونيكي

۱ـ۲ـ مقدمه

۲ـ۲ـ پول و نقش آن در تجارت

۱ـ۲ـ۲ـ نقش‌هاي اساسي پول

۲ـ۲ـ۲ـ ويژگيهاي مطلوب پول

۳ـ۲ـ۲ـ انواع تقسيم‌بندي پول

۳ـ۲ـ چگونگي پيدايش نظام بانكداري در جهان و سير تكاملي آن

۱ـ۳ـ۲ـ تاريخچه و چگونگي پيدايش بانكداري

۲ـ۳ـ۲ـ تاريخچه پيدايش بانكداري الكترونيكي

۳ـ۳ـ۲ـ مقايسه بانكداري سنتي و بانكداري الكترونيكي

۴ـ۲ـ انتقال الكترونيكي وجوه

۱ـ۴ـ۲ـ مقدمه

۲ـ۴ـ۲ـ مفهوم انتقال الكترونيكي وجوه (EFT)

۳ـ۴ـ۲ـ اهميت و جايگاه EFT

۴ـ۴ـ۲ـ مزاياي بكارگيري انتقال الكترونيكي وجوه

۵ـ۴ـ۲ـ نحوه عملكرد انتقال الكترونيكي وجوه

۶ـ۴ـ۲ـ انواع سيستم‌هاي انتقال الكترونيكي وجوه

۷ـ۴ـ۲ـ معماري سيستم‌هاي پرداخت الكترونيكي

۵ـ۲ـ سوئيفت (SWIFT)

۱ـ۵ـ۲ـ مقدمه

۲ـ۵ـ۲ـ تعريف سوئيفت

۳ـ۵ـ۲ـ تاريخچه سوئيفت

۴ـ۵ـ۲ـ مزاياي سوئيفت

۵ـ۵ـ۲ـ كاربرد سوئيفت

۶ـ۵ـ۲ـ مكانيزم عمل سوئيفت

۶ـ۲ـ كارت‌هاي بانكي

۱ـ۶ـ۲ـ مفهوم كارت‌هاي بانكي

۲ـ۶ـ۲ـ تاريخچه كارتهاي بانكي

۳ـ۶ـ۲ـ مزاياي كارتهاي بانكي

۴ـ۶ـ۲ـ انواع كارتهاي بانكي

۵ـ۶ـ۲ـ مكانيزم عمل كارتهاي بانكي

۶ـ۶ـ۲ـ الزامات و تجهيزات سيستم مديريت كارت

۷ـ۶ـ۲ـ مسائل و مشكلات كارتها

۷ـ۲ـ پول الكترونيكي

۱ـ۷ـ۲ـ مقدمه

۲ـ۷ـ۲ـ تعريف پول الكترونيكي

۳ـ۷ـ۲ـ اهميت و مزاياي پول الكترونيكي

۴ـ۷ـ۲ـ انواع پول الكترونيكي

۵ـ۷ـ۲ـ معايب و پيامدهاي منفي پول الكترونيكي

۸ـ۲ـ پرداخت الكترونيكي صورت‌حسابها

۱ـ۸ـ۲ـ مقدمه

۲ـ۸ـ۲ـ تعريف پرداخت الكترونيكي صورت حسابها

۳ـ۸ـ۲ـ اهميت پرداخت الكترونيكي صورت حسابها

۴ـ۸ـ۲ـ فرآيند پرداخت الكترونيكي صورت حسابها

۵ـ۸ـ۲ـ مزاياي پرداخت الكترونيكي صورت حسابها

۹ـ۲ـ امنيت در سيستم‌هاي الكترونيكي انتقال وجوه

۱ـ۹ـ۲ـ مقدمه

۲ـ۹ـ۲ـ مفهوم امنيت

۳ـ۹ـ۲ـ مسائل مربوط به امنيت

۴ـ۹ـ۲ـ فناوري‌هاي امنيت اطلاعات

 

فصل سوم : انتقال الكترونيكي وجوه و بانكداري الكترونيكي و موانع گسترش آن در ايران

۱ـ۳ـ مقدمه

۲ـ۳ـ بانكداري الكترونيكي در ايران

۳ـ۳ـ مشكلات و موانع گسترش انتقال الكترونيكي وجوه و بانكداري الكترونيكي در ايران

۱ـ۳ـ۳ـ مشكلات  مربوط به زيرساخت‌هاي اساسي

۲ـ۳ـ۳ـ كمبود سرمايه‌هاي انساني مناسب براي انتقال الكترونيكي وجوه در ايران

۳ـ۳ـ۳ـ موانع قانوني كاربرد انتقال الكترونيكي وجوه در ايران

۴ـ۳ـ۳ـ موانع اقتصادي گسترش و توسعه انتقال الكترونيكي وجوه در ايران

۵ـ۳ـ۳ـ موانع فرهنگي ـ اجتماعي گسترش و توسعه انتقال الكترونيكي وجوه در ايران

۶ـ۳ـ۳ـ موانع سياسي گسترش و توسعه انتقال الكترونيكي وجوه در ايران

۷ـ۳ـ۳ـ موانع مربوط به مقاومت كاركنان و مديران بانكها در مقابل تغيير حركت از بانكداري سنتي به بانكداري الكترونيكي

۸ـ۳ـ۳ـ مشكلات مربوط به نظام مديريتي حاكم بر بانكهاي كشور

۹ـ۳ـ۳ـ سنتي بودن سيستم‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي سازمانها و مؤسسات دولتي و بخش خصوصي در ايران

۱۰ـ۳ـ۳ـ دولتي بودن بانكهاي كشور و وضعيت غيررقابتي بودن آنها

۱۱ـ۳ـ۳ـ مشكلات امنيتي

۱۲ـ۳ـ۳ـ اثرات ناشي از تحريم اقتصادي آمريكا

 

فصل چهارم : راههاي گسترش و توسعه بانكداري الكترونيكي در ايران

۱ـ۴ـ مقدمه

۲ـ۴ـ برنامه راهبردي تحول در نظام بانكداري جمهوري اسلامي ايران

۳ـ۴ـ نقش وظايف بانك مركزي در برنامه تحول در نظام بانكداري جمهوري اسلامي

۴ـ۴ـ شيوه ايجاد تحول در يك بانك

ضميمه: تعريف واژه‌هاي كليدي

 

 

 

پايان نامه كارشناسي انتقال الكترونيكي وجوه و بانكداري الكترونيكي در ايران

نوشته پايان نامه كارشناسي انتقال الكترونيكي وجوه و بانكداري الكترونيكي در ايران اولین بار در فايل مارکت - بازار فايل. پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico


  • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   
آخرین پست ها

کار با اینترنت دانلود منیجر به همراه آموزش نکته ها و قابلیت ها..........سه شنبه 9 اردیبهشت 1399

تحلیل جایگاه اپل از نگاه شرکت اُمدیا..........سه شنبه 13 اسفند 1398

مشخصات گوشی های سامسونگ گلکسی S10 لایت و گلکسی نوت 10 لایت..........پنجشنبه 24 بهمن 1398

معرفی شهر زیبای بانه..........پنجشنبه 17 بهمن 1398

تفریح و سرگرمی؛ هر مناسبت یک پیامک..........سه شنبه 17 دی 1398

پاورپوینت بازار کار اشتغال و بيکاري..........پنجشنبه 10 مرداد 1398

مقاله ويژگي هاي معلم خوب..........پنجشنبه 10 مرداد 1398

مقاله مديريت كلاس و انضباط محيط كلاس..........پنجشنبه 10 مرداد 1398

مقاله راهكارهايي براي ارتقا منرلت معلمان..........چهارشنبه 9 مرداد 1398

مقاله خصوصیات یک معلم..........چهارشنبه 9 مرداد 1398

مقاله راهبردهاي پيشگيرانه انظباطی در كلاس..........چهارشنبه 9 مرداد 1398

مقاله محاسن و معایب شغل معلمی..........چهارشنبه 9 مرداد 1398

مقاله ویژه ارتقاء رتبه شغلی عالی معلمین..........چهارشنبه 9 مرداد 1398

مفهوم استعاره،نظریه و تئوری های سازمانی..........سه شنبه 8 مرداد 1398

مراحل تولید سیمان و بتن ضد آب..........سه شنبه 8 مرداد 1398

همه پستها

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic