چهارشنبه 19 تیر 1398  12:05 ب.ظ

تحقیق کامل اصول سايز بندي

اصول سايز بندي

 • سايز بندي لباس بچه ها در گروه هاي سني مختلف كار بسيار حساس و دقيقي است . افرادي كه اين كار را انجام مي دهند بايد رشد و نمو اندام بچه ها را در گروه هاي سني مختلف مطالعه و بررسي كنند وهمانطوري كه الگوها را با اندازه هاي بچه ها بزرگتر مي نمايند آگاهي هاي دفاعي در اين زمينه كسب نمايند توصيه مي شود به منظور كنترل وكسب مهارت روي چندين سايز كار كنيد .

مثال:

اندازه هاي داده شده زير اين سايزها بايستي كنترل شوند ، معمولاً از ۱۰۴  و ۱۱۶ و ۱۴۰ مي باشند.

روي كاغذ كه سايز بندي را انجام مي دهيد الگوي پايه بالا تنها يا يك الگوي پايه بالا تنه كه آن را بزرگتر رسم كرده‌ايد رسم كنيد .

اساس قوانين سايز بندي كه در اينجا با دست انجام مي شود كاملاً مطابق با روش بزرگ كردن الگو كه قبلاً شرح داده ايم است .

در صفحات بعدي ۵ جدول اندازه گيري اندام مربوط به ۵ گروه سني مختلف آورده شده است.

 

۱- نوزادان با بلندي تمام قد                       ۶۰ تا ۸۱

۲- كودكان با بلندي تمام قد                      ۸۶تا ۱۰۴

۳- بچه ها با بلندي تمام قد                        ۱۱۰ تا ۱۳۴

۴- نوجوانان دختر با بلندي تمام قد             ۱۴۰ تا ۱۶۴

۵- نوجوانان پسر با بلندي تمام قد               ۱۴۰ تا ۱۷۰

– اولين ستون هر جدولي نشان دهنده ميزان رشد و اندازه بدن بين هر سايز و براي هر اندازه گيري كه انجام شده مي باشد. لزومي ندارد در سايز بندي اين مورد دنبال شود فقط به اندازه هاي صحيح و مطمئن كمك مي كند و تقريباًٌ اين اندازه ها را تصديق مي كند .

– اندازه هايي كه با علامت * دنبال مي شود ، سايز بندي نامنظم و يا اختلاف بين آن سايز و سايزهاي بعدي را نشان ميدهد.

قوانين و روش و سايز بندي برروي كاغذ از كوچكترين تا بزرگترين سايز نشان داده شده است

بزرگترين سايز برروي كاغذ با خطوط نقطه چين رسم شده است .

 

جدول اندازه هاي استاندارد سايز بندي

۸۱ ۷۴ ۶۷ ۶۰   بلندي تمام قد
۱۸ ۱۲ ۶ ۳   سن ( به ماه )
        افزايش‌مجاز  
۲۰ ۵/۱۸ ۱۷ ۵/۱۵ ۵/۱ بلندي بالا تنه پشت (‌از برجستگي مهره‌پشت تا كمر )
۷/۱۷ ۲/۱۶ ۷/۱۴ ۲/۱۳ ۵/۱ بلندي بالا تنه جلو( از گودي گردن تا كمر)
*۵۰ ۴۹ ۴۶ ۴۳ ۳ دور سينه
*۵۶ ۴۸ ۴۴ ۴۰ ۴ دور كمر (‌دور شكم و دور باسن )
۵/۲۵ ۲۴ ۵/۲۲ ۲۱ ۵/۱ دور گردن
۷۵/۶ ۲۵/۶ ۷۵/۵ ۲۵/۵ ۵/۰ سرشانه
۱۹ ۱۸ ۱۷ ۱۶ ۱ كارور پشت
۱۸ ۱۷ ۱۶ ۱۵ ۱ كارور جلو
۵/۲۷ ۲۵ ۵/۲۲ ۲۰ ۵/۲ بلندي آستين
*۱۶ ۵/۱۵ ۵/۱۴ ۵/۱۳ ۱ دور بازو
۱۲ ۵/۱۱ ۱۱ ۵/۱۰ ۵/۰ دور مچ
۱۶ ۵/۱۵ ۱۵ ۵/۱۴ ۵/۰ گشادي لبه آستين ( دم دست)
۱۲ ۵/۱۱ ۱۱ ۵/۱۰ ۵/۰ بلندي فاق جلو
۳۳ ۲۹ ۲۵ ۲۱ ۴ طول فاق جلو و پشت روي هم
۴۸ ۵/۴۲ ۳۷ ۵/۳۱ ۵/۵ بلندي شلوار ( از كمر تا كف پا )
۸ ۸ ۸ ۸   بلندي باسن ( كمر تا باسن )
۲۶ ۲۳ ۲۰ ۱۷ ۳ بلندي دامن (‌كمر تا زانو )
۱۳ ۱۲ ۱۱ ۱۰ ۱ اندازه كف پا
۱۷ ۱۶ ۱۵ ۱۴ ۱ گشادوي دم پاي شلوار
۵/۱۷۴ ۱۷ ۵/۱۶ ۱۶ ۵/۰ بلندي سر
۴۹ ۴۷ ۴۵ ۴۳ ۲ دور سر
۱۵ ۱۴ ۱۳ ۱۲ ۱ گشادي دم پاي شلوار

 

 

جدول اندازه هاي استاندارد سايز بندي

۱۳۴ ۱۲۸ ۱۲۲ ۱۱۶ ۱۱۰   ۱۰۴ ۹۸ ۸۶   بلندي تمام قد
۹ ۸ ۷ ۶ ۵   ۴ ۳ ۲   سن تقريبي ( به سال )
          افزايش‌مجاز       افزايش‌مجاز  
۳۲ ۵/۳۰ ۲۹ ۵/۲۷ ۲۶ ۵/۱ ۵/۲۴ ۲۳ ۵/۲۱ ۵/۱ بلندي بالاتنه پشت‌(‌از ‌بر جستگي ‌مهرة‌پشت گردن تا‌كمر)
۲/۲۹ ۲/۲۷ ۲/۲۶ ۷/۲۴ *۴۵/۲۳ ۲۵/۱ ۲/۲۲ ۷/۲۰ ۲/۱۹ ۵/۱ بلندي بالا تنه جلو( از گودي گردن تا كمر)
۶۶ ۶۴ ۶۲ ۶۰ ۵۸ ۲ ۵۶ ۵۴ *۵۲ ۲ دور سينه
۵۷ ۵۶ ۵۵ ۵۴ ۵۳ ۱ ۵۲ ۵۰ ۴۸ ۲ دور كمر
۷۲ ۷۰ ۶۸ ۶۶ ۶۴ ۲ ۶۲ ۶۰ ۵۸ ۲ دور باسن
۱۶ ۱۵ ۱۴ ۱۳ ۱۲ ۱ ۱۱ ۱۰ ۹ ۱ بلندي باسن ( كمر تاباسن )
۲۷ ۲۶ ۲۵ ۲۴ ۲۳ ۱ ۲۲ ۲۱ ۲۰ ۱ كارور پشت
۲۶ ۲۵ ۲۴ ۲۳ ۲۲ ۱ ۲۱ ۲۰ ۱۹ ۱ كارور جلو
۳/۱۰ ۹/۹ ۵/۹ ۱/۹ ۷/۸ ۴/۰ ۲۵/۸ ۷۵/۷ ۲۵/۷ ۵/۰ سرشانه
۳۱ ۳/۳۰ ۶/۲۹ ۹/۲۸ ۲/۲۸ ۷/۰ ۵/۲۷ ۹/۲۶ *۳/۲۶ ۶/۰ دور گردن
۴۶ ۴۴ ۴۲ ۴۰ ۳۸ ۲ ۳۶ ۳۳ ۳۰ ۳ بلندي آستين
۷۵/۲۶ ۵/۲۵ ۲۵/۲۴ ۲۳ ۷۵/۲۱ ۲۵/۱ ۵/۲۰ ۱۹ ۵/۱۷ ۵/۱ سرشانه تا آرنج
*۵/۱۴ ۵/۱۴ *۱۴ ۱۴ *۵/۱۳ ۵/۰ثابت ۵/۱۳ ۱۳ ۵/۱۲ ۵/۰ دور مچ
۳/۲۰ ۷/۱۹ ۱/۱۹ ۵/۱۸ ۱۸ ۵/۰و۶/۰ ۵/۱۷ ۱۷ ۵/۱۶ ۵/۰ دور بازو
۲۲ ۲/۲۱ ۴/۲۰ ۶/۱۹ ۸/۱۸ ۸/۰ ۵/۱۷ ۲۵/۱۶ *۱۵ ۲۵/۱ بلندي فاق جلو
۶۲ ۶/۵۸ ۲/۵۵ ۸/۵۱ *۴/۴۸ ۴/۳ ۵/۴۵ ۴۲ *۵/۳۸ ۵/۳ فاق جلو و پشت روي هم
۸۴ ۸/۷۹ ۶/۷۵ ۴/۷۱ ۲/۶۷ ۲/۴ ۶۳ ۲۵/۵۸ ۵/۵۳ ۷۵/۴ بلندي شلوار (‌از كمر تا زانو
۴۵ ۴۳ ۴۱ ۳۹ ۳۷ ۲ ۳۵ ۳۲ ۲۹ ۳ بلندي دامن (‌كمتر تا زانو)
۲۹ ۲۸ ۲۷ ۲۶ ۲۵ ۱ ۲۴ ۲۳ ۲۲ ۱ دور زانو
۵/۳۱ ۳۱ ۵/۳۰ ۳۰ ۵/۲۹ ۵/۰ ۲۹ ۵/۲۸ ۲۸ ۵/۰ گشادي دم پاي شلوار
۲۳ ۲۲ ۲۱ ۲۰ *۵/۱۹ ۵/۱۰ ۱۹ ۵/۱۸ ۱۸ ۵/۰ بلندي سر
*۵۵ ۵۵ *۵۴ ۵۴ *۵۳ ۱ ۵۳ ۵۲ ۵۱ ۱ دور سر
۵۲ ۵۱ ۵۰ ۴۹ ۴۸ ۱ ۴۷ ۴۶ ۴۵ ۱ دور صورت

 

سايز بندي الگوي پايه بالا تنه جلو و پشت

 • چهار اندازة‌ زير برروي چهار كاغذ سايز بندي نمايش داده شده است .
 • نوزادان و خردسالان و كودكان
 • بچه ها
 • نوجوانان پسر يا اندازه هايي كه بدون در نظر گرفن جنسيت تعيين مي شود .
 • نوجوانان دختر

محور سايز بندي X براي خط مركزي جلو و پشت

Y براي خط كمر

۱- نوزادان خردسالان : بلندي تمام قد ۶۰ تا ۱۰۴ سانتيمتر

با وجود دشواريهاي سايز بندي در سايز  اين كار با توجه به قوانين سايز بندي با تغييراتي جزئي به آساني انجام مي شود. (‌به خطوط نقطه چين توجه كنيد )

 • خط درز پهلو : براي بلندي تمام قد ۶۰ تا ۷۴ سانتيمتر ۷۵/۰ سانتيمترگشادتر مي شود .
 • ۷۴ تا ۱۰۴ سانتيمتر
 • ۵/۰ سانتيمتر گشاد مي شود

خط كف حلقه آستين : براي بلندي تمام قد ۶۰ تا ۷۴ سانتيمتر

۱/۱ سانتيمتر بالاتر رسم مي شود

۷۴/۱۰۴ سانتيمتر

۷۵/۰ سانتيمتر بالاتر رسم مي شود .

خطهاي كارور جلو و پشت : براي همه سايزهاي ذكر شده هر سايز ۵/۰ سانتيمتر بزرگتر رسم مي شود ( به عبارت ديگر ۵/۰ سانتيمتر به خط كارور اضافه كنيد )

 • چرتهاي كارور جلو و پشت : بلندي تمام قد

۶۰ تا ۸۱ سانتيمتر

۱ سانتيمتر به طرف بالاتر خط چرت تعيين مي شود

بلندي تمام قد ۸۱ تا۸۶

۷۵/۱ سانتيمتر به طرف بالا تر تعيين مي شود

بلندي تمام قد۸۶ تا ۱۰۴

۲۵/۱ سانتيمتر به طرف بالاتر تعيين مي شود

 • خط حلقه يقه : را از خط مركزي جلو وپشت حلقه يقه ۵/۱ سانتيمتر بالاتر رسم كنيد .
 • خط حلقه يقه در سرشانه را ۵/۱ سانتيمتر بالاتر رسم كنيد .

خط حلقه يقه در سر شانه را ۵/۱ سانتيمتر گشادتر كنيد .

 • خط سرشانه : بلندي تمام قد ۶۰ تا ۸۱ سانتيمتر

نوك خط سرشانه را در حلقه آستين ۵/۱ سانتيمتر بالاتر رسم كنيد

بلندي تمام قد : ۸۱ تا  ۸۶ سانتيمتر

نوك خط سرشانه را در حلقه آستين ۷۵/۰ سانتيمتر بالاتر رسم كنيد

بلندي تمام قد : ۸۶ تا ۱۰۴ سانتيمتر

نوك خط سرشانه را در حلقه آستين ۵/۱ سانتيمتر بالاتر رسم كنيد .

 • خط سرشانه را براي سايزهاي ذكر شده ۷۵/۰ سانتيمتر امتداد دهيد .

الگوها

 

نوشته تحقیق کامل اصول سايز بندي اولین بار در فايل مارکت - بازار فايل. پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico


 • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   
آخرین پست ها

کار با اینترنت دانلود منیجر به همراه آموزش نکته ها و قابلیت ها..........سه شنبه 9 اردیبهشت 1399

تحلیل جایگاه اپل از نگاه شرکت اُمدیا..........سه شنبه 13 اسفند 1398

مشخصات گوشی های سامسونگ گلکسی S10 لایت و گلکسی نوت 10 لایت..........پنجشنبه 24 بهمن 1398

معرفی شهر زیبای بانه..........پنجشنبه 17 بهمن 1398

تفریح و سرگرمی؛ هر مناسبت یک پیامک..........سه شنبه 17 دی 1398

پاورپوینت بازار کار اشتغال و بيکاري..........پنجشنبه 10 مرداد 1398

مقاله ويژگي هاي معلم خوب..........پنجشنبه 10 مرداد 1398

مقاله مديريت كلاس و انضباط محيط كلاس..........پنجشنبه 10 مرداد 1398

مقاله راهكارهايي براي ارتقا منرلت معلمان..........چهارشنبه 9 مرداد 1398

مقاله خصوصیات یک معلم..........چهارشنبه 9 مرداد 1398

مقاله راهبردهاي پيشگيرانه انظباطی در كلاس..........چهارشنبه 9 مرداد 1398

مقاله محاسن و معایب شغل معلمی..........چهارشنبه 9 مرداد 1398

مقاله ویژه ارتقاء رتبه شغلی عالی معلمین..........چهارشنبه 9 مرداد 1398

مفهوم استعاره،نظریه و تئوری های سازمانی..........سه شنبه 8 مرداد 1398

مراحل تولید سیمان و بتن ضد آب..........سه شنبه 8 مرداد 1398

همه پستها

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات