تحقیق کامل صنايع پوششي و خرده فروشي رقابت جهاني

صنايع پوششي و خرده فروشي : رقابت جهاني

۱-۳- مقدمه

ATMA و NIFT سازمانهايي كه حمايت مالي اين سمينار را بر عهده داشتند، در بروشور خود، به سناريويي كه صنايع پوشاك و نساجي هند احتمالاً در هزارة بعدي با آن روبرو مي شوند، اشاره كرده اند. آماده سازي صنايع پوشاك و نساجي هند براي هزارة بعدي ، موضوع اصلي اين سمينار است. اين بروشور با توصيف سناريوي احتمالي كه صنايع پوشاك و نساجي هند با آن روبرو خواهند شد، اظهار مي كند كه :

هزارة بعدي ، براي صنايع پوشاك و نساجي يك رقابت شديد جهاني را نويد مي دهد. رقابت قريب الوقوع پيش از اين سايه فكني كرده است و بخت و اقبال قدرها در صنعت نساجي را تحت تأثير قرار داده است.

موضوع مورد بحث در اين سمينار، وابستگي متقابل صنايع پوششي و منسوجات است. با اين وجود، تمايل داريم توجه بيشتر را بر صنايع پوششي و خرده فروشي معطوف داريم تا بر منسوجات. اين بدين دليل است كه بخشهاي پوشاك و خرده فروشي في نفسه، ارزش بيشتري به زنجيرة عرضة نساجي مي افزايند، و نيز بدليل اينكه اين بخشها گرايشهاي بازار را هدايت مي كنند. دوم اينكه تمايل داريم توجه خود را بر جهان متمركز كنيم تا صرفاً بر هند، چرا كه صنعت هند بر مبناي صادرات هدايت مي شود و نياز به درك درست سناريوي جهاني دارد و نيز بدين جهت كه پيشرفت ها در هند مهمترين روال كار جهاني را دنبال خواهند كرد.

مصرف كنندگان نهايي در تمام دنيا، ديگر پارچه ها را به عنوان يك محصول خريداري نمي كنند. صنعت نساجي هند نيز بايد بداند كه محصولات به سرعت در حال از دست دادن ماهيت خود به عنوان محصولات مصرفي هستند. آنها به طور روز افزون تبديل به محصولات صنعتي مي شوند كه هدف آنها صنايع پوشاك است و بايد نيازهاي اين صنايع را برآورده سازند. بنابراين ، درك ماهيت رقابتي كه صنايع پوشاك در سالهاي نزديك با آن مواجه خواهند شد و ايجاد راهبردهايي مطابق با آن، براي مديريت صنعت نساجي حائز اهميت است. هدف اين مقاله ايجاد پيش زمينه ايست كه به مديريت عالي رتبة هر دو صنعت كمك مي كند در مورد موضع استراتژيك خود جهت رويارويي با رقابت شديد، تصميم گيري كنند. در بخش ۲-۳ ، در خصوص ماهيت رقابتي كه صنايع پوشاك و نساجي در سالهاي نزديك با آن روبرو خواهند بود، بحث مي كنيم. مشخصات مهمي كه موضع استراتژيك اين صنايع بايد در بر داشته باشد، موضوع بحث بخش ۳-۳ است.

۲-۳- ماهيت رقابت در صنايع پوشاك و نساجي

۱-۲-۳- جابجايي قدرت خريدار در صنعت پوشاك

جهت درك ماهيت رقابت، بايد قدرت چانه زني خريداران را دريابيم، چرا كه عنصر مهمي است كه به ماهيت رقابت، شكل مي دهد. در سطح جهاني ، قدرت خريدار، از عاملان توزيع به خرده فروش ها و كانال آفرين هاي امروزي ، انتقال يافته است.

كانال آفرين ها ، آن دسته از سازمانهايي هستند كه با مصرف كنندگان سر و كار دارند، مارك هايي را كه مصرف كننده توسط آن شناسايي مي كند را در اختيار دارند، و الزاماً داراي تجهيزات توليد، جهت توليد آنچه كه معامله مي كنند، نيستند. آنها به هنگام برخورد با مصرف كنندگان، منحني نوآوري را شرح مي دهند، به نيازهاي مصرف كننده پي مي برند و خرسندي و رضايت را انتقال مي دهند، آنها طراحان ، مديران توليد،‌معامله گران، و بازارياب ها هستند. آنها محصولات را در سطح جهاني از كارآمدترين منابع تهيه مي كنند. آنها در سطح بين المللي خريداري مي كنند و در سطح بين المللي مي فروشند و راهبردهاي جهاني را جهت بازاريابي علائم تجاري خود، به كار مي گيرند. چنين كانال آفرين هايي شامل سازمانهايي از قبيل رالف لورن، تومي هيل فيگر، گپ، لوي استراس ، هوگوباس و وال مارت هستند.

جابجايي در قدرت خريد از اوايل دهة ۱۹۹۰ تاكنون، در شكل ۱-۳ نشان داده شده است.

قدرت كانال آفرين ها، از شناخت آنها نسبت به نيازهاي مختلف مصرف كنندگان و گرايشهاي خرده فروشي و توانايي آنها در تنظيم راهبردهاي خود بر مبناي اين شناخت،‌ناشي مي شود. موفقيت شغلي آنها بستگي به «سرمايه هاي معنوي» (درك و ارتباط با مصرف كننده) دارد تا اينكه وابسته به سرمايه هاي مادي باشد. بنابراين ، اينكه آنها خرده فروش يا توليد كننده باشند، اهميت چنداني ندارد.

مصرف كنندگان روز به روز متوقع تر مي شوند. مصرف كنندگان:

 • رو به «فردگرا» شدن هستند، چيز متفاوتي مي خواهند و پيوسته تقاضاي محصولاتي را دارند كه شخص ديگري آن را نداشته باشند.
 • وفادار به نشان تجاري مي شوند، اما در صورتيكه توليدكنندگان و بازارياب ها نتوانند توقعات آنان را ، براي بار دوم، برآورده سازند، آماده تغيير مارك ها مي شوند.
 • خواهان صرف زمان كمتري براي خريد هستند (شكل ۲-۳) خواستار خدمات و طالب برآورده شدن نيازها در اسرع وقت هستند.
 • روز به روز ، آگاه از ارزش مي شوند، از لحاظ طرح محصول، كيفيت و خدمات به دنبال ارزش هستند، اما خواهان مزاياي قيمت نيز هستند و مي پرسند زماني كه قيمت كامل را مي پردازند آيا پول زيادي نمي دهند . (جدول ۱-۳).

بررسي كه اعضاي پيوستة كورت سلمون (KSA) در كشورهاي مختلف انجام دادند (شكل ۲-۳) نشان مي دهد كه مصرف كنندگان كمترين زمان را براي خريد صرف مي كنند چرا كه ضرورتهاي رقابتي در زمينة وقت آنها وجود دارد. گر چه خريد در هند هنوز داراي اولويت بيشتري است اما در سطح جهاني، در خصوص حق تقدم مصرف كننده ، در مقام پاييني قرار دارد.

در سه كشور، يعني آمريكا، آلمان و فرانسه، به غير از آن شش كشوري كه KSA مورد بررسي قرار داد، بيش از نيمي از پاسخ دهندگان اظهار كردند ترجيح مي دهند بجاي پول وقت آزاد بيشتري داشته باشند. درصد پاسخ دهندگاني كه همين مورد را اظهار كردند، حتي در سه كشور ديگر، يعني ژاپن، انگليس و ايتاليا ، بسيار زياد است.(شكل ۳-۳) . بنابراين شركتهاي پوشاك و نساجي هند بايد بدانند كه زمان، ضروري است و ضروري تر نيز مي شود، و اين شركتها بايد داد و ستد خود را بر مبناي آن تنظيم كنند.

نيازهاي مصرف كننده سه مشخصه برجسته دارند. اول تقاضاي صرفه جوئي در وقت به هنگام خريد است. دوم، تقاضاي خدمات است. نياز به دريافت ارزش به ازاي پول صرف شده،‌اضافه بر دو تقاضاي اول، خواست سوم مصرف كننده است. جهت صرفه جوئي در وقت، مصرف كنندگان از طريق اينترنت و از طريق كاتالوگ ها خريد مي كنند. مصرف كنندگان درخواست خدمات دارند تا در انتخاب به آنها كمك شود. مصرف كنندگان نياز به كسي دارند كه مشخصه هاي محصول را براي آنان توضيح دهد تا در خريد محصولي كه جوياي آن هستند، به آنها كمك كند. آنها نمي خواهند كل سناريوي خريد را خودشان بررسي كنند. فروشگاههاي كالاهاي اختصاصي ، مثل گپ ، رشد چشمگيري داشته اند، زيرا خدماتي را كه مشتريان انتظار دارند، ارائه مي دهند.

علاوه بر پاسخ به نياز مصرف كنندگان،‌شركتهاي پوشاك و منسوجات،‌همچنين بايد پاسخگوي تغييراتي كه در خرده فروشي صورت مي گيرد باشند. خرده فروش ها در حال افزايش قدرت خريد خود، از طريق ادغام و از طريق افزايش خرده فروشي بين مرزي هستند، خصوصيات مهم سناريوي در حال تغيير خرده فروشي عبارتند از:

 • ادغام تجارت خرده فروشي، خرده فروشان بزرگ از طريق اختلاط و جلب منفعت در حال افزايش سهم خود هستند.
 • خرده فروشي بين مرزي رو به افزايش است و بسياري از خرده فروشان سراسر دنيا در حال افزايش كسب و كار خود، خارج از بازار داخلي هستند. حتي در آسيا ، تعداد خرده فروشاني كه در كشورهاي مختلف عمل مي كنند، از سال ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۶ شديداً افزايش يافته است .

CAGR نشانگر ميزان متوسط رشد تركيبي است.

منبع: عصر فروشگاه زنجيره اي و تحليل KSA

به استثناي فروشگاههاي كره و ژاپن

۲-۲-۳- راهبرد كانال آفرين ها

كانال آفرين ها،‌زنجيره عرضه را به عنوان يك مجموعة عرضه،‌سازماندهي مجدد كرده اند. اين مجموعه عرضه، مصرف كننده را در مركز قرار مي دهد و تضمين مي كند كه مصرف كننده هر پروسه را هدايت كند. اين امر با شيوة يك انتهاي زنجيره كه درك نيازهاي مصرف كننده، برگرداندن آن به طراحي و سپس گذراندن آن از زنجيره اي از فرآيندها تا لحظة تحويل محصول مي باشد، تباين دارد.

برنامه ريزي كانال آفرين ها با مصرف نهايي پوشاك آغاز و با طرح ريزي در زمينة سامان دهي و فروش آن به پايان مي رسد. مسائلي كه روند طرح ريزي بدان مي پردازد در برگيرندة طراحي پوشاك،‌جايي كه پوشاك بايد توليد شود و منابعي كه مواد اوليه بايد از آنجا خريداري شود، مي باشد.

سؤالاتي كه هر زنجيرة عرضه با آن سر و كار دارد عبارت خواهد بود از:

 • آيا پوشاك مورد نظر يك مد است و يا يك محصول پايه
 • كالاي مطلوب چه تراكم و آهاري را جلوه مي دهد و لمس پارچه تراكم و آهاري را القاء مي كند؟ به طور مشابه، كالاي مطلوب چه مشخصاتي را براي پارچه هاي پوشاك جلوه مي دهد و لمس پوشاك چه مشخصاتي براي پارچة پوشاك القا مي كند؟
 • مواد اوليه اي كه بايد در توليد پارچة مورد استفاده در توليد پوشاك بكار رود، چه بايد باشد؟
 • آيا بايد محصول را به طور محلي توليد كنيم و يا در منطقه يا هر جاي ديگر جهان؟
 • آيا بايد يك محصول را جهت برآوردن يك تقاضاي ناگهاني توليد كنيم؟
 • آيا بايد آن را در كارخانجات خود توليد كنيم يا اينكه در كارخانة يك فروشنده؟
 • محصول از كجا آمده است، خرده فروش چه زماني آن را مي خواهد، و چگونه بايد آن را ارسال كنيم به گونه اي كه خرده فروش زماني كه آن را مي خواهد با كمترين هزينه آن را دريافت كند؟
 • محصولاتي كه بايد به نمايش بگذاريم، در چه حيطه اي بايد باشد؟
 • چگونه بايد محصولات را به فروش برسانيم؟
 • چگونه بايد عملكرد خريد و فروش را سازماندهي كنيم؟

تفاوت در شيوه اي كه كانال آفرين ها در پيش مي گيرند به صورت زير است:

 • آنها در جهت به حداكثر رساندن كارآيي هر نوع عملكرد خاص مثل عملكرد طراحي و يا عملكرد توليد و يا عملكرد توزيع و فروش، تصميم گيري نمي كنند. آنها تصميماتي اتخاذ مي كنند كه تضمين مي كند آنها نيازهاي مشتري نكته سنج را به نحوي مؤثر و كارآمد برآورده مي كنند.
 • در تمام اين تصميمات، كانال آفرين ها ، كنترل مالك را اعمال نمي كنند. بلكه قدرت خريداران خود را به كار مي گيرند تا مطمئن شوند كلية افراد مربوطه تصميمات را به نحوي مؤثر و كارآمد تحقق بخشيده اند. براي انجام اين كار، آنها ايجاد ارتباط مي كنند و مهارتها و سيستمهاي اطلاعاتي به وجود مي آورند.

مصرف كننده، پوشاكي را كه مصرف كننده مي خواهد معين مي كند و نيز به نوبت،‌طرح پوشاك و تمام مواد اوليه اي كه به كار خواهد رفت تا پوشاك توليد شود، را تعيين مي كند. شايد تأكيد بر واضحات باشد زمانيكه مي گوييم اليافي كه صنعت نساجي به كار مي برد، نخي كه توليد مي كند و پارچه هائي كه به وجود مي آورد، به خودي خود مهم نيستند. بلكه اينها ابزاري هستند كه بازاريابان واقعي جهت دستيابي به يك هدف – هدف برآوردن نيازهاي مشتري نكته سنج به نحوي مؤثر و كارآمد – از آن استفاده مي كنند.

بحث ما در بخش ۱-۲-۳- و ۲-۲-۳- ، استراتژي كانال آفرين و خرده فروش در خصوص خريد پوشاك به طور جهاني را برجسته مي سازد. رشد تجارت بين المللي در زمينه پوشاك اقدام جايگزيني است كه ما در جدول ۴-۳- عنوان كرديم تا خريداري پوشاك در سطح جهاني را نشان دهيم

تحقیق کامل صنايع پوششي و خرده فروشي رقابت جهاني

نوشته تحقیق کامل صنايع پوششي و خرده فروشي رقابت جهاني اولین بار در فايل مارکت - بازار فايل. پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico


 • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   
آخرین پست ها

کار با اینترنت دانلود منیجر به همراه آموزش نکته ها و قابلیت ها..........سه شنبه 9 اردیبهشت 1399

تحلیل جایگاه اپل از نگاه شرکت اُمدیا..........سه شنبه 13 اسفند 1398

مشخصات گوشی های سامسونگ گلکسی S10 لایت و گلکسی نوت 10 لایت..........پنجشنبه 24 بهمن 1398

معرفی شهر زیبای بانه..........پنجشنبه 17 بهمن 1398

تفریح و سرگرمی؛ هر مناسبت یک پیامک..........سه شنبه 17 دی 1398

پاورپوینت بازار کار اشتغال و بيکاري..........پنجشنبه 10 مرداد 1398

مقاله ويژگي هاي معلم خوب..........پنجشنبه 10 مرداد 1398

مقاله مديريت كلاس و انضباط محيط كلاس..........پنجشنبه 10 مرداد 1398

مقاله راهكارهايي براي ارتقا منرلت معلمان..........چهارشنبه 9 مرداد 1398

مقاله خصوصیات یک معلم..........چهارشنبه 9 مرداد 1398

مقاله راهبردهاي پيشگيرانه انظباطی در كلاس..........چهارشنبه 9 مرداد 1398

مقاله محاسن و معایب شغل معلمی..........چهارشنبه 9 مرداد 1398

مقاله ویژه ارتقاء رتبه شغلی عالی معلمین..........چهارشنبه 9 مرداد 1398

مفهوم استعاره،نظریه و تئوری های سازمانی..........سه شنبه 8 مرداد 1398

مراحل تولید سیمان و بتن ضد آب..........سه شنبه 8 مرداد 1398

همه پستها

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic