پایان نامه کامل بررسي عوامل مؤثر در بهره وري سبز در سالن رنگرزي و چاپ و تكميل صنايع نساجي

دانشكده مهندسي نساجي

پايان نامه جهت دريافت درجه كارشناسي

عنوان :

بررسي عوامل مؤثر در بهره وري سبز در سالن رنگرزي و چاپ و تكميل صنايع نساجي

(مطالعه موردي سالن رنگرزي و چاپ و تكميل يزد باف)

 

مقدمه

از ديرباز بحث بهره وري متوجه جنبه هاي فناوري و اقتصادي مبتني بر ورودي بوده است اين ديدگاه در محيط اجتماعي فناوري و اقتصادي كه به سرعت در حال تغيير است بيش از پيش مورد سؤال ؟؟ قرار گرفته است.

نگراني روزافزون جامعه مدني در خصوص كيفيت زندگي حفاظت از محيط زيست محروميت و بيكاري بهداشت ؟؟ عدالت اجتماعي بقيه ؟؟ مفهوم اصلي بهره وري است بنابراين فراتر از ابعاد اقتصادي بهره وري رفته و توجه خود را به تأثيرات اجتماعي و عوامل تعيين كننده آن معطوف سازيم.

جهت دستيابي به بهره وري و رقابت بلندمدت لازم است سرمايه اجتماعي و انساني تحت كنترل قرار گيرد عدم تعادل و نابرابري به ؟؟ در اقتصاد بازار تبديل شده است اين استباط عمومي كه وظيفه شركت ها سودرساني به سرمايه گذاري است احساس نارضايتي مردم را برانگيخته است.

توجه بيش از پيش به توسعه پايدار حاكميت شركتي مسئوليت ها و اخلاق اجتماعي استانداردها ؟؟ اجتماعي و غيره نمايانگر ؟؟ در الگوي رشد بهره وري مي باشد به معناي ديگر عدالت اجتماعي تنها يك مسئله اجتماعي نيست بلكه به طور بالقوه پيامدهاي جدي را براي حركت بهره وري كه ارتقاء كيفيت زندگي براي تمامي افراد مي باشد ديدگاهي جامع از بهره وري لازم است كه فراتر از عوامل اقتصادي را در نظر بگيرد.

توجه به تأثيرات اجتماعي پيشرفت ها و عوامل تعيين كننده آن كه بهره وري تأثير گذاشته به شكل مبرم مورد نياز است و اين خود نيازمند تعريف ساز وكار جديد براي بهره وري است كه به جاي صرف به استفاده از منابع دربرگيرنده نوع و ميزان توليد و قابليت آن با استفاده از منابع جهت ايجاد سازمان ها و جوامعي سازنده و سالم باشد.

پس جهاني كردن مسائل فوق نتايج فوق العاده ناهنجاري كه ناشي از ؟؟ اقتصاد مي باشد مردم را به تعديل تأثير نظام سرمايه داري حساس نموده، اين در حالي است كه نيروي كار بازار نقش مهمي در ارتقاء بهره وري ايفا مي كند و مي تواند منجر به نتايج ناعادلانه و غير قابل قبول شود.

دليل و اهميت بهره وري از بعد اجتماعي آن است كه بهره وري حق انتخاب ؟؟ افراد را افزايش مي دهد رشد بهره وري با عرضه كالاي مصرفي بيشتر خدمات عمومي بهتر انتقال ؟؟ به قشر فقير ساعت هاي كلمه ي كمتر و تركيب اين چهار گزينه درآمد خاصل افراد را افزايش مي دهد.

تشخيص عوامل تعيين كننده اجتماعي بهره وري يعني آموزش بهداشت و همكاري كار و تجارب گامي مهم و رو به جلو در تحليل عوامل كل رشد بهره وري است.

هدف از بهبود بهره وري تنها درآمد بالا نيست بلكه رفاه اقتصادي است مركز مطالعات استاندارد يك شاخص رفاه اقتصادي براي سطوح مصرف موجودي ثروت كيفيت و امنيت ايجاد نموده است و تأثيرات نسبت روي رفاه اقتصادي اجتماعي ؟؟ با اين تعاريف شرط لازم براي رشد بهره وري و اقتصادي حكومت سياسي خوب است در طي چند دهه گذشته فساد و عدم توجه و ثبات در آفريقا منجر به عملكرد بسيار بد اقتصادي در اين كشور شد در حالي كه تعدادي از كشور آسيايي با داشتن دولت هاي باكفايت و با صداقت به رشد سريع اقتصادي و بهره وري زياد دست يافتند.

ضعف دولت ها باعث مهاجرت نيروي متخص به ساير كشورهايي كه قابليت استفاده از نيروي متخصص را داشته مي شود و باعث افزايش بهره وري آن كشورها مي گردد پس عوامل تعيين كننده اجتماعي تأثير مهم بر رشد بهره وري و متعاقباً رفاه اجتماعي كشور دارد بايد براي ارتقاء بهره وري و توسعه اجتماعي كوشش كرد.

چشم انداز تاريخي

بهره وري چيست؟

بهره وري عبارتست از به دست آوردن حداكثر سود كردن از نيروي كار توان استعداد و مهارت نيروي انساني زمين ماشين پول تجهيزات زمان و مكان و… به منظور ارتقاء رفاه اجتماعي به گونه اي كه با افزايش آن به عنوان يك ضرورت در جهت ارتقاء سطح زندگي انسان ها و ساختن اجتماعي بهتر همواره مدنظر مي باشد.

شايد به طور رسمي وجه نخستين بار لغت بهره وري در مقاله اي توسط فردي به نام كوئيزني(Quesny) در سال۱۷۶۶ ميلادي ظاهر شد. در سال۱۹۵۰ سازمان همكاري اقتصادي ارويا(GEEC) تعريف كامل از بهره وري به شرح زير ارائه داد.

بهره وري خارج قسمت بازده يكي از عوامل توليد است به اين دليل تركيب بهره وري و سرمايه و بهره وري سرمايه گذاري مواد خام بسته به اين كه بازده در ارتباط با سرمايه گذاري و يا مواد خام و غيره باشد مورد بررسي قرار مي گيرد.

تا پيش از دهه۱۹۶۰ بهره وري نيروي كار در آمريكا اساس منظم داشت به عبارت ديگر تا جنگ جهاني دوم يعني تا سال۱۹۶۵ با نرخ متوسط۲/۳ درصد رو به رشد بوده و پس از آن سير نزولي يافت.

آدام اسميت در كتاب خود به نام پژوهشي در ماهيت ريشه هاي ثروت ملل موضوع تقسيم كار را به عنوان افزايش كارايي مطرح كرد كه متعاقباً همين بحث به عنوان تقسيم كار و سودجويي از نيروي متخصص منوط به متخصص شدن و تراكم سرمايه است اين باعث امكان رشد اقتصادي آمريكا و توانايي روزافزون آن جامعه و تمايل به پس انداز و سرمايه گذاري در مقياس گسترده شد.

بهره وري در آمريكا عمداً در سال۱۹۷۰ شكل گرفت و اولين كميسيون بهره وري در اين سال تأسيس گرديد در سال۱۹۵۵ مركز بهره وري ژاپن (JPC) به عنوان هسته مركزي حركت بهره وري در بخش خصوصي در ژاپن با شعار ديدگاه ؟؟ بهره وري شامل احترام به مردم به منظورترويج و پيشبرد رفاه انساني و اجتماعي بود تأسيس گرديد كه سه اصل به عنوان ضابطه مورد نظر گرفته شد:

الف: بهبود بهره وري در نهايت موجب افزايش امكان اشتغال و كنترل سطح بيكاري و تحليل آن به پايين ترين حد ممكن و انتقال كاركنان به بخش هايي كه مورد نياز مي باشند.

ب: مديريت و كارگران روش هاي عملي بهبود بهره وري را مطالعه كنند.

ج: نتايج حاصل از بهره وري منتشر و توزيع گردد.

بعد از آن سعي شد يك سازمان مشابه در اروپا با عنوان (EPA) آژانس بهره وري اروپا تأسيس شد در سال۱۹۵۹ تا۱۹۶۰ كل ابتكارJPC كنفرانس بين المللي به منظور تأسيس سازمان بهره وري آسيا(APO) به توافق رسيدند كه شامل۸ كشور از جمله كره، چين، فيليپين، تايلند، هند، پاكستان، نپال و ژاپن بود تأسيس گرديد ايران تا قبل از انقلاب عضو اين سازمان بود كه بعد از آن عضويت قطع گرديد تا سال۱۳۷۰ كه به صورت رسمي سازمان بهره وري ايران تأسيس گرديد و اكنونAPO داراي۱۶ عضو از جمله بنگلادش، جمهوري چين، هنگ كنگ، هند، اندونزي، ايران، ژاپن، جمهوري كره، مالزي، نپال، پاكستان، فيليپين، سنگاپور، سريلانكا و تايلند مي باشد كه كشورها داراي سازمان ملي بهره وري مي باشند. سازمان بهره وري ايران در سال۱۳۷۷ به سازمان اداري و امور استخراجي ملحق شد كه پيشتر به دنبال ترويج و اشاعه فرهنگ بهره وري در سطوح مختلف جامعه مي باشد.

بهره وري چيست؟

بهره وري مفهوم ساده اي دارد رابطه بين ستاره Qutput يك سازمان و نهادinput مورد نياز را مي توانيم عنوان كنيم كه ستاره را بر نهاده تقسيم كنيم و بهره وري را تعيين كنيم و همچنين مي توانيم با بهبود اين نسبت به تعداد بهره وري بيافزائيم به اين معنا كه با سطح معيني نهاده ستاده بيشتري را به دست آوريم عامل پيچيده در بهره وري كيفيت است كه بهره گيري اثربخش تر از منابع را در حالي كه محصولات به صورت معيوب يا ناقص ارائه گردند مي توان بهره وري دانست و آيا رابطه اي بين بهره وري كيفيت وجود دارد به عنوان مثال بهره وري در يك كشور مثل ژاپن براي يك كارخانه با توليد روزانه ۶۶۰۰ تن مصرف برق ۹۰ كيلووات است در حالي كه در ايران۱۱۵ كيلووات زمين كارخانه ژاپني۲/۰ كيلومتر مربع در حالي كه ايران۴ كيلومتر مربع و يا ساعت كار در كارخانه ژاپني در هفته۴۹ تا۶۰ ساعت در كره جنوبي ۵۴ تا۷۰ در آمريكا۳۶ تا۴۰ در حالي كه در ايران۶تا۹ ساعت در هفته مي باشد و اين به علت پايين بودن بهره وري و نبودن فرهنگ و نگرش بهره وري در ايران است كه بايد سعي در افزايش و تهيه بازخورد دقيق و ارزيابي عملكرد مديريت در اين راستا باشيم.

بهره وري در سازمان

بهبود بهره وري در سازمان نتيجه استفاده بهينه و مؤثر و كارآمد از منابع تقليل ضايعات كاهش قيمت تمام شده، بهبود كيفيت، رضايت مشتريان و افزايش انگيزه و علاقه كاركنان و نهايتاً هدف از بهبود بهره وري عبارتست از استفاده بهينه از منابع مادي نيروي انساني تسهيلات و غيره به ورش علمي با كاهش هزينه ها توليد و گسترش بازار افزايش اشتغال و كوشش براي افزايش دستمزد واقعي و بهبود معيار زندگي به آن گونه كه به سود كارگر مديريت و عموم مصرف كنندگان باشد.

مفهوم فني بهره وري چيست؟

تعريف بهره وري زماني كه يك جواب دقيق مورد نياز است كار آساني نيست به اصطلاح بهره وري يك مفهوم گسترده اي است كه شامل دو ديدگاه اصلي است نسبت ميان ورودي و خروجي به عنوان يك نگرش ذكر شده است خروجي نتيجه يك عملكرد يا نتيجه يك سود خالص را بيان مي كند ورودي به منابع مصرف شده در توليد و يا توزيع خروجي مربوط مي باشد بعضي مواقع مفاهيم مربوط به توليد وسيله بسيار مفيدي جهت سنجش بهره وري مي باشد اين اندازه گيري يك توانايي را براي به كار گيري راندمان منابع موجود در توليد كردن خروجي خواسته شده مي باشد در نتيجه تغييراتي را در بهره وري منعكس مي كند با اين وجود مشكلاتي ممكن است مطرح شد كه آيا ورودي و خروجي فقط كمي مورد بررسي واقع شود و ديدگاه كيفي ناديده گرفته شود در بعضي از موارد ممكن است باعث تضاد در مديريت به علت كاهش قدرت كاري در تلاش كردن براي افزايش بهره وري كار شود براي غلبه كردن بر اين مشكل مفهوم اجتماعي را مورد بررسي قرار مي دهيم مفهوم اجتماعي بهره وري چيست.

بهره وري نبايد فقط به عنوان يك مفهوم فني محدود شود چون داراي مفهوم اجتماعي نيز است بهره وري يك نگرش ذهني است و دائماً سعي در بهتر كردن چيزهايي كه از قبل وجود داشته اند مي كند آن بر اساس عقيده اي كه يك شخص مي تواند كارهاي ؟؟ را بهتر از ديروز و كارهاي فردا را بهتر از امروز انجام دهند و پايه گذاري شده است از حالا به بعد مي توان بهره وري را يك هدف مشترك براي همه اشخاص دانست كه باعث دست يافتن به كيفيت بهتر زندگي براي همه شود.

مفهوم اقتصادي بهره وري چيست؟

بهره وري به توانايي براي ايجاد كردن ارزش بيشتر براي مصرف كنندگان مربوط مي‌باشد براي وجود داشتن بسياري از سازمان هاي تجاري هدف و پايه اقتصادي خلق ارزش ها مي باشد سود اقتصادي براي تمام موارد اعم از كارمندان مديران دولت 

 

 

 

نوشته پایان نامه کامل بررسي عوامل مؤثر در بهره وري سبز در سالن رنگرزي و چاپ و تكميل صنايع نساجي اولین بار در فايل مارکت - بازار فايل. پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico


  • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   
آخرین پست ها

کار با اینترنت دانلود منیجر به همراه آموزش نکته ها و قابلیت ها..........سه شنبه 9 اردیبهشت 1399

تحلیل جایگاه اپل از نگاه شرکت اُمدیا..........سه شنبه 13 اسفند 1398

مشخصات گوشی های سامسونگ گلکسی S10 لایت و گلکسی نوت 10 لایت..........پنجشنبه 24 بهمن 1398

معرفی شهر زیبای بانه..........پنجشنبه 17 بهمن 1398

تفریح و سرگرمی؛ هر مناسبت یک پیامک..........سه شنبه 17 دی 1398

پاورپوینت بازار کار اشتغال و بيکاري..........پنجشنبه 10 مرداد 1398

مقاله ويژگي هاي معلم خوب..........پنجشنبه 10 مرداد 1398

مقاله مديريت كلاس و انضباط محيط كلاس..........پنجشنبه 10 مرداد 1398

مقاله راهكارهايي براي ارتقا منرلت معلمان..........چهارشنبه 9 مرداد 1398

مقاله خصوصیات یک معلم..........چهارشنبه 9 مرداد 1398

مقاله راهبردهاي پيشگيرانه انظباطی در كلاس..........چهارشنبه 9 مرداد 1398

مقاله محاسن و معایب شغل معلمی..........چهارشنبه 9 مرداد 1398

مقاله ویژه ارتقاء رتبه شغلی عالی معلمین..........چهارشنبه 9 مرداد 1398

مفهوم استعاره،نظریه و تئوری های سازمانی..........سه شنبه 8 مرداد 1398

مراحل تولید سیمان و بتن ضد آب..........سه شنبه 8 مرداد 1398

همه پستها

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic