پایان نامه عوامل مؤثر بر عایق حرارتی شدن پرده

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی

 

عنوان:

عوامل مؤثر بر عایق حرارتی شدن پرده

مقدمه

كاهش ذخاير انرژي و نگراني مشتري به خاطر هزينه‌هاي انرژي به افزايش نياز براي تحقيق در حوزه حفظ انرژي منجر شده است. حفظ انرژي در ساختمان‌ها، حفظ انرژي گرمايي همراه با استفاده كم از انرژي را شامل مي‌شود و تا حدودي با حداقل كردن جريان گرمايي بين محيط‌هاي بيرون و داخل بدست مي‌آيد. مطالعات كمي در مورد نقش وسايل نساجي خانگي در حفظ انرژي خانه وجود داشته است. اگرچه پنجره‌هاي داراي عايق بندي خوب پيدا شده‌اند كه انتقال گرما بين محيط بيرون و داخل را كاهش مي‌دهند، اما نقش پرده‌هاي ضخيم در عايق‌بندي پنجره به طور مفصل بررسي نشده‌اند، مخصوصاً مواردي كه به تعديل رطوبت نسبي داخل مربوط مي‌شوند.

پنج درصد از مصرف كلي انرژي ملي ما، از طريق پنجره‌هاي ساختماني به هدر مي‌رود. اخيراً تكنيك‌هاي حفظ انرژي خانه، در كاهش اتلاف انرژي از طريق پنجره‌ها داراي كارايي كمتري نسبت به تكنيك‌هاي حفظ انرژي از طريق ديوارها، سقف‌ها و كف‌ها بوده‌اند.

اگرچه اتلاف كلي انرژي از يك خانه كاهش مي‌يابد زماني كه به خوبي عايق‌بندي شود ولي با اين حال درصد واقعي اتلاف انرژي از طريق پنجره‌ها افزايش مي‌يابد. انواع خاصي از طرح‌هاي پنجره در كاهش اتلاف انرژي مؤثر هستند. با اين وجود، اين كاهش هنوز با كاهش اتلاف انرژي از طريق ديوارهاي داراي عايق مناسب برابر نيست.

اگر به خوبي سامان‌دهي شود، پرده‌هاي پنجره مي‌توانند به كاهش اتلاف انرژي از طريق پنجره‌ها كمك كنند. همچنين آنها مزيت انعطاف‌پذيري را نيز دارد كه به سادگي مي‌توان آنها را باز كرد تا از انرژي خورشيدي استفاده حداكثر را برده يا اينكه بسته شوند تا اتلاف انرژي را كاهش دهند.

پرده‌ها مي‌توانند بر حفظ انرژي به وسيله كاهش اتلاف حرارتي زمستان و بدست آوردن حرارت تابستان تأثير گذارند. بررسي‌ها نشان داده‌اند كه توانايي وسايل سايبان پنجره براي مسدود كردن جريان هوا، تنها ويژگي مهم در تأثير بر مقدار كلي عايق بندي مي‌باشد. با اين وجود اگر پرده‌ها با مدل درزبندي كاربردي و كارايي طراحي شوند.

تا اتلاف حرارت همرفتي را كنترل كنند، اهميت بافت ديگر، ويژگي‌هاي ساختاري و تاروپود به ميان مي‌آيد. در حالي كه چنين مطالعه مجزا بر ويژگي‌هاي عايق بندي مختلف پرده‌ها و ديگر وسايل سايبان متمركز شده‌اند، اهميت نسبي هر يك از اين فاكتورها مشخص نشده‌اند.

رطوبت‌هاي نسبي داخل به طور فصلي فرق مي‌كنند. براساس نوع سيستم گرمايي مورد استفاده، رطوبت‌هاي نسبي بسيار پايين در زمستان متحمل مي‌شوند. با اين وجود، پيشرفت‌ها در تكنولوژي ساخت و ساز كه از تأكيد اخير بر راندمان گرمايي نشات گرفته، به مقادير كم نشت و هواكشي در ساختمان‌ها منجر شده است. علاوه بر تأثير نامطلوب كيفيت هواي داخل  وضعيت ديگري كه از تركيب نشت كم و دماهاي پايين داخل نشات مي‌گيرد افزايشي در رطوبت نسبي داخل اغلب تا نقطه تقطير در ساختمان مي‌باشد. پيچيدگي بيشتر مسئله، رطوبت نسبي داخل را از طريق استفاده از دستگاه‌هاي مرطوب كن مكانيكي افزايش مي‌دهد و به عنوان محافظتي در مقابل سرماي زمستان توصيه مي‌شود.

خواه به خاطر نشت كم، دماي پايين داخل يا استفاده از دستگاه‌هاي مرطوب‌كن فني، تغييرات رطوبت نسبي بر ويژگي‌هاي عايق بندي پارچه‌هاي پرده تأثير خواهد گذاشت.

رابطه بين خصوصيات جذب رطوبت از يك بافت و ويژگي‌هاي عايقي آن در سطوح مختلف رطوبت نسبي توضيح داده نشده است. در حالي كه انتظار مي‌رود كه پرده‌هاي داراي بافت‌هاي هيدروليك واكنش بيشتري به تغيير در رطوبت نسبي نسبت به بافت‌هايي نشان خواهند داد از بافت‌هاي هيدروفوبيك تشكيل شده‌اند، اما تأثير اين واكنش روي ويژگي‌هاي عايق پرده در اين مقاله گزارش نشده است.

تعيين انرژي بهينه كه خصوصيات پرده‌ها را حفظ مي‌كند ضروري است تا پرده‌ها را توسعه دهند تا زماني كه در تركيب با پنجره‌هاي خوب عايق‌بندي شده استفاده مي‌شوند، اتلاف انرژي پنجره را به اندازه اتلاف انرژي از طريق ديوارها كاهش خواهد داد، در حالي كه مزاياي مطلوب پرده‌ها و پنجره‌ها شامل انعطاف‌پذيري، قابل مشاهده بودن و حرارت خورشيدي را موقع نياز و وجود حس زيباشناسي را افزايش مي‌دهد.

اين پروژه بر روابط ميان انتقال حرارت، رطوبت نسبي و چند بافت و پارچه و ويژگي‌هاي ساختاري پرده‌ها متمركز است. متغيرهاي مستقل نوع بافت (هيدروفيليك يا هيدروفوبيك)، رنگ، ساختار پارچه (باز بودن بافت) فشردگي بافت پارچه رويي، و پارچه آستري و فاصله بين روي پارچه پرده و آستر را شامل مي‌شوند. متغير وابسته مقدار انتقال گرمايي از پرده به اضافه پنجره مي‌باشد. مقادير انتقال از مدل‌هاي پرده كه تركيبات سطوح مختلف هر يك از متغيرها را دارا مي‌باشد، به دو روش رطوبت نسبي مختلف اندازه‌گيري مي‌شود.

– اهداف

اهداف كلي اين تحقيق عبارت بودند از:

  1. تعيين نقش رطوبت و هيدروفيليسيتي بافت در جريان گرمايي از طريق دستگاه‌هاي پارچه آستري و پرده منسوج.
  2. مطالعه تأثير هندسه دستگاه پرده (صاف و برعكس بودن پارچه‌هاي پرده و آستري كاملاً پليسه‌دار و تمايز سه بعدي بين پارچه‌هاي پرده و آستري) روي جريان حرارتي.

که نتيجه اين كار بررسي تأثير هندسه پارچه (بافت باز) و ويژگي‌هاي مختلف فيزيكي روي جريان حرارتي بود.

  1. تعيين تأثير سيستم پرده و پنجره روي جريان حرارتي.

۲- فرضيه‌ها

فرضيه‌هاي زير در اين تحقيق بررسي شدند:

  1. تفاوت اساسي بين ده نمونه پارچه موجود از نظر مقادير انتقال تا زماني كه با وضعيت صاف و يك لايه شده آزمايش مي‌شود.
  2. تفاوت اساسي بين مقادير انتقال پارچه‌هاي هيدروفيليك و مقادير انتقال پارچه‌هاي هيدروفوبيك وجود خواهد داشت.
  3. تفاوت اساسي بين مقادير انتقال پارچه‌هاي رنگي روشن و پارچه‌هاي رنگي تاريك وجود خواهد داشت.
  4. تفاوت اساسي بين مقادير انتقال پارچه‌هاي داراي بافت باز و پارچه‌هاي داراي بافت متراكم وجود خواهد داشت.

۵٫ تفاوت اساسي بين مقادير انتقال پرده‌هاي آزمايش شده با رطوبت نسبي پايين و موارد

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                صفحه

مقدمه…………………………….. ۱

۱-۱- اهداف………………………… ۴

۱-۲- فرضيه ها……………………… ۵

۱-۳- پنداشت ها (گمان ها)……………. ۶

۱-۴- محدوديت ها……………………. ۶

۱-۵- تعاريف……………………….. ۷

فصل دوم…………………………… ۱۰

مرور مقاله………………………… ۱۰

۲-۱- حفظ انرژي…………………….. ۱۱

۲-۲- تئورسي انتقال حرارت……………. ۱۲

۲-۳- طراحي و عملكرد پنجره…………… ۱۴

۲-۴- ويژگي هاي بافت، ليف (رشته) وپارچه.. ۱۷

۲- ۵- نشت پذيري هوا و تخلخل…………. ۱۹

۲-۵-۱- رابطه بين نشت پذيري هوا و تخلخل… ۲۱

۲-۵-۲- تخلخل و هندسه پارچه…………… ۲۲

۲-۵-۳- فاكتورهاي پارچه و ليف مرتبط با نشت پذيري هوا  ۲۷

۲-۵-۴- لايه‌هاي چندگانه پارچه………….. ۲۹

 

۲-۶- رطوبت………………………… ۳۰

۲-۷- پرده‌ها و ديگر وسايل عايق‌بندي پنجره. ۳۲

۲-۸- ابزار سازي……………………. ۶۳

فصل سوم : رويكرد……………………. ۶۷

۳-۱- پارچه‌ها………………………. ۶۸

۳-۲- ويژگي‌هاي پارچه………………… ۶۹

۳-۳- شكل هندسي پرده‌ها………………. ۷۵

۳-۳-۱- تعيين سطح اسپيسر……………… ۸۱

۳-۳-۲- تعيين حجم……………………. ۹۰

۳-۳-۳- مساحت سطح پارچه………………. ۹۱

۳-۴- انتقال حرارت………………….. ۹۲

۳-۵- طرح تجربي (آزمايشي)……………. ۹۴

۳-۶- تحليل آماري ………………….. ۹۷

فصل چهارم…………………………. ۹۹

نتايج و بحث ………………………. ۹۹

۴-۱- مقدمه………………………… ۱۰۰

۴-۲- ضريب گسيل لايه‌هاي تكي ………….. ۱۰۱

۴-۲-۱- تضادها براساس نوع بافت………… ۱۰۹

۴-۲-۲- تفاوت‌ها براساس گشادي بافت……… ۱۱۰

۴-۲-۳- تفاوت‌هاي براساس رنگ پارچه …….. ۱۱۱

 

 

 

۴-۳- آزمايش‌هاي دو لايه………………. ۱۱۲

۴-۳-۱- نوع پارچه……………………. ۱۱۶

۴-۳-۲- فشردگي پرده………………….. ۱۱۷

۴-۳-۳- فشردگي آستري…………………. ۱۱۷

۴-۳-۴- فاصله سه بعدي………………… ۱۱۸

۴-۳-۵- تركيب فشردگي پرده و فشردگي آستري.. ۱۱۹

۴-۳-۶- تركيب فشردگي پرده، فشردگي آستري و فاصله گذاري ۱۲۱

۴-۳-۷- رطوبت نسبي…………………… ۱۲۳

۴-۳-۸- خلاصه نتايج چند لايه……………. ۱۲۴

۴-۴- ويژگي‌هاي فيزيكي……………….. ۱۲۴

۴-۴-۱- مدل‌هاي تك لايه………………… ۱۲۵

۴-۴-۲- مدل‌هاي چند لايه……………….. ۱۲۹

۴-۴-۳- ويژگي‌هاي منحصر بفرد…………… ۱۳۱

۴-۵- خلاصه…………………………. ۱۳۲

فصل پنجم …………………………. ۱۳۷

خلاصه، بحث‌ها و توصيه‌ها………………. ۱۳۷

۵-۱- خلاصه و نتايج………………….. ۱۳۸

۵-۲- توصيه‌ها………………………. ۱۴۱

 

 

 

 

عنوان                                                                                                                                        صفحه

۲-۱٫ جدول  : ويژگی های فيزيکی پارچه….. ۳۴

۲-۴٫ جدول : مقدار با عدد a DF = فشردگی پرده به درصد و b LF = فشردگي آستر……………………….. ۴۱

۲-۱۰٫  جدول. دو عامل تحليل واريانس براي پارچه‌ها در لايه‌هاي مجزا……………………………… ۴۲

۲-۱۳٫  جدول ضريب گسيل، با نوع بافت و رطوبت نسبي  ۴۲

۲-۲۳٫  جدول مقادير ضريب گسيل با فشردگي پرده و فشردگي آستري                                         ۴۴

۲-۲۴٫  جدول مقادير ضريب گسيل با فشردگي پرده، فشردگي آستري و فاصله گذاري…………………………… ۴۵

۲-۲۵٫  جدول ضريب گسيل توسط پارچه و فشردگي پرده   ۴۶

۲-۲۶٫  جدول ضريب گسيل توسط پارچه و فشردگي آستر   ۴۶

۲-۲۷٫ جدول ضريب گسيل با پارچه و فاصله گذاري  ۴۷

۲-۲۸ .جدول  ضريب گسيل با پارچه و رطوبت نسبي  ۴۷

۲-۴۰٫ جدول مقادير ضريب گسيل ـ فاز ۲ (لايه‌هاي دوگانه)  ۵۳

۳-۵ . جدول  مساحت سطح پارچه…………. ۹۱

۳-۶٫ جدول مساحت سطح پارچه در وضعيت (مختلف) ۹۱

۴-۷٫  جدول مقادير ضريب گسيل پارچه‌ها (تك لايه‌ها، صاف)  ۱۰۵

۴-۱۴٫ جدول  ضريب گسيل‌ها توسط گشادي بافت….. ۱۰۸

۴-۱۵٫ جدول ضريب گسيل‌ها توسط گشادي بافت و رطوبت نسبي  ۱۰۸

 

۴-۱۶٫ جدول ضريب گسيل‌ها توسط رنگ…………. ۱۰۸

۴-۱۷٫ جدول ضريب گسيل‌ها توسط گشادي بافت و رطوبت نسبي ۱۱۰

۴-۱۸٫ جدول  ضريب گسيل‌ها توسط رنگ………… ۱۱۱

۴-۱۹٫ جدول تفاوت‌هاي پارچه‌هاي تك لايه براساس رنگ   ۱۱۲

۴-۲۰٫ جدول ميانگين‌هاي تأثيرات عامل اصلي براي مدل‌هاي چند لايه                                             ۱۱۴

۴-۲۱٫ جدول تحليل‌هاي واريانس براي پارچه‌هاي لايه‌دار شده ۱۱۵

۴-۳۱٫ جدول تحليل‌هاي رگرسيون براي پارچه‌هاي تك لايه مدل ۱   ۱۲۵

۴-۳۲٫ جدول تحليل‌هاي رگرسيون براي پارچه‌هاي تك لايه، مدل ۲  ۱۲۷

۴-۳۳٫ جدول تحليل‌هاي رگرسيون براي پارچه‌هاي تك لايه ـ مدل ۳ ۱۲۷

۴-۳۴٫ جدول تحليل رگرسيون براي پارچه‌هاي تك لايه ـ مدل ۴    ۱۲۸

۴-۳۵٫ جدول تحليل‌هاي رگرسيون براي پارچه‌هاي تك لايه ـ مدل ۵ ۱۲۹

۴-۳۶٫ جدول تحليل‌هاي رگرسيون براي پرده‌هاي چند لايه ـ مدل ۱ ۱۳۰

۴-۳۷٫ جدول تحليل‌هاي رگرسيون براي پرده‌هاي چند لايه ـ مدل ۲ ۱۳۱

۴-۳۸٫ جدول تحليل‌هاي رگرسيون پرده‌هاي چند لايه ـ مدل ۳  ۱۳۱

۵-۳۹٫جدول مقدار ضريب گسيل ـ فاز يك (تك لايه). ۱۳۷

 

 

 

 

 

 

۲-۲  نمودار  : تراوش پذيری هوا از لايه های متوالی پارچه G     ۳۶

۲-۵  نمودار:ساختار منحنی دارای فشردگی ۵۰  درصدی   ۳۷

۲-۶  نمودار:تعيين فشردگی ۵۰ درصدی ………. ۳۷

۲-۱۱  نمودار:هندسه فاصله دارای فشردگی ۵۰ درصد ۳۸

۲-۱۲  نمودار:بخش A12 از فاصله اندازفشردگی ۵۰ درصد ۳۹

۲-۱۳  نمودار:هندسه فاصله انداز دارای فشردگی ۱۰۰درصد  ۴۰

۲-۳۱ نمودار.ضريب گسيل حرارت پارچه‌هاي تكي در سطوح متفاوت رطوبت                                              ۴۲

۲-۳۲ نمودار.ضريب گسيل انواع بافت با سطوح رطوبت نسبي  ۴۲

۲-۳۳ شكل  .ضريب گسيل پارچه‌هاي پرده لايه شده با پارچه آستري    ۴۳

۲-۳۴ نمودار.تفاوت‌ها در ضريب گسيل بين پارچه‌ها با فشردگي پرده ۴۷

۲-۳۵ نمودار.تأثير فشردگي آستري روي ضريب گسيل ۴۸

۲-۳۶ نمودار.تأثير فشردگي استري روي ضريب گسيل پارچه‌هاي مختلف پرده‌ای……………………………….. ۴۹

۲-۳۷ نمودار. ضريب گسيل پرده‌ها با فاصله‌گذاري ۵۰

۲-۳۸ نمودار.تأثير فاصله گذاري بين پارچه‌هاي روي ضريب گسيل     ۵۱

۲-۳۹  نمودار. تفاوت‌ها در ضريب گسيل بين پارچه‌ها با رطوبت نسبي                                              ۵۲

۳-۱ نمودار  . فاكتورهاي پارچه…………… ۶۸

۳-۳ شكل فاكتورهاي شكل………………….. ۷۶

 

۳-۷ شكل. فشردگي صد در صد……………….. ۷۸

۳-۸ شكل ايجاد كمان داراي فشردگي ۱۰۰ درصد…. ۷۸

۳-۹ شكل اسپيسر آستري…………………… ۷۹

۳-۱۰ شكل. اسپيسرهاي اوليه و ثانويه………. ۸۰

۳-۱۴ شكل. بخش A1 از اسپيسر داراي فشردگي ۱۰۰ درصد  ۸۴

۳-۱۵ شكل. بخش A2 از اسپيسر داراي فشردگي ۱۰۰ درصد  ۸۴

۳-۱۶ شكل. اسپيسر مورد استفاده براي فشردگي آستري ۵۰ درصد  ۸۵

۳-۱۷ شكل. اسپيسرمورد استفاده براي فشردگي پرده ۵۰ درصد با آستري صاف وفاصله گذاري  صفر………………….. ۸۵

۳-۱۸ شكل. اسپيسر مورد استفاده براي فشردگي پرده ۵۰ درصد با آستري صاف و فاصله گذاري ۴/۱ اينچ……………… ۸۵

۳-۱۹ شكل. اسپيسر مورد استفاده براي فشردگي پرده ۵۰ درصد با آستري صاف و فاصله گذاري۲/۱ اينچ………………. ۸۵

۳-۲۰ شكل. اسپيسر مورد استفاده براي فشردگي آستري ۱۰۰ درصد ۸۵

۳-۲۱ شكل. اسپيسر مورد استفاده براي فشردگي پرده ۱۰۰ درصد با آستري صاف و فاصله گذاري صفر…………….. ۸۶

۳-۲۲ شكل. اسپيسر مورد استفاده براي فشردگي پرده ۱۰۰ درصد با آستري صاف و فاصله گذاري ۴/۱ اينچ………… ۸۶

 

 

 

۳-۲۳ شكل. اسپيسر مورد استفاده براي فشردگي پرده ۱۰۰ درصد با آستري صاف و فاصله گذاري۲/۱ اينچ…………. ۸۶

۳-۲۴ شكل. اسپيسر براي سطوح يكسان فشردگي پرده و فشردگي آستري  ۸۶

۳-۲۵ شكل. كمان‌هاي اسپيسر مورد استفاده براي سطوح يكسان فشردگي پرده و فشردگي             آستري…………. ۸۷

۳-۲۶ شكل. كمان‌هاي اسپيسر فشردگي ۱۰۰ درصد….. ۸۸

۳-۲۷ شكل. پنجره آزمايشي………………… ۹۳

۳-۲۸ شكل. طرح تحقيق ـ فاز يك……………. ۹۵

۳-۲۹شكل. طرح تحقيق ـ فاز دو…………….. ۹۶

۴-۳۰ شكل ضريب گسيل حرارتي پارچه‌هاي تك لايه… ۱۰۵

پایان نامه عوامل مؤثر بر عایق حرارتی شدن پرده

نوشته پایان نامه عوامل مؤثر بر عایق حرارتی شدن پرده اولین بار در فايل مارکت - بازار فايل. پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico


  • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   
آخرین پست ها

کار با اینترنت دانلود منیجر به همراه آموزش نکته ها و قابلیت ها..........سه شنبه 9 اردیبهشت 1399

تحلیل جایگاه اپل از نگاه شرکت اُمدیا..........سه شنبه 13 اسفند 1398

مشخصات گوشی های سامسونگ گلکسی S10 لایت و گلکسی نوت 10 لایت..........پنجشنبه 24 بهمن 1398

معرفی شهر زیبای بانه..........پنجشنبه 17 بهمن 1398

تفریح و سرگرمی؛ هر مناسبت یک پیامک..........سه شنبه 17 دی 1398

پاورپوینت بازار کار اشتغال و بيکاري..........پنجشنبه 10 مرداد 1398

مقاله ويژگي هاي معلم خوب..........پنجشنبه 10 مرداد 1398

مقاله مديريت كلاس و انضباط محيط كلاس..........پنجشنبه 10 مرداد 1398

مقاله راهكارهايي براي ارتقا منرلت معلمان..........چهارشنبه 9 مرداد 1398

مقاله خصوصیات یک معلم..........چهارشنبه 9 مرداد 1398

مقاله راهبردهاي پيشگيرانه انظباطی در كلاس..........چهارشنبه 9 مرداد 1398

مقاله محاسن و معایب شغل معلمی..........چهارشنبه 9 مرداد 1398

مقاله ویژه ارتقاء رتبه شغلی عالی معلمین..........چهارشنبه 9 مرداد 1398

مفهوم استعاره،نظریه و تئوری های سازمانی..........سه شنبه 8 مرداد 1398

مراحل تولید سیمان و بتن ضد آب..........سه شنبه 8 مرداد 1398

همه پستها

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic