پایان نامه ارزيابي زير دست پارچه با روش عبور از نازل

چکيده :

از دير باز متخصصين صنايع مختلف سعي بر آن داشته اند تا بتوانند بيشتر موضوعات و حوادث را قبل از به وجود آمدن پيش بيني نمايند تا جلوي ضررهاواز بين رفت فرصت ها را بگيرند، امروزه اين تلاش وارد حوزه ي رفتاري واحساسات انسان ها نيز شده است . علم نساجي در اين ميان نيز سهيم مي باشد .زير دست پارچه  خصوصيتي از پارچه است كه معمولا خريداران پوشاك اين خصوصيت را در هنگام تهيه البسه ، از لمس  بين انگشتان تشخيص داده و با توجه به احساس خوشايندي كه از آن دارند آن البسه را براي خريد انتخاب مي كنند . در اين پروژه سعي بر آن شده است تا اين احساس را به خواص فيزيكي و مكانيكي پارچه ارتباط داده و در انتها فرمولي منطقي و رياضي با استفاده از نرم افزار spss بدست آورده كه باتوجه به داشتن چند خصوصيت مورد آزمايش پارچه ، نمره اي به زير دست پارچه داده مي شود.

در تحقيق حاضر روش بيرون کشيدن پارچه از درون يک حلقه مورد بررسي قرار گرفته و براي اولين بار از يک حلقه لاستيکي انعطاف پذير همراه با يک نازل صلب فلزي استفاده شده است. منحني نيرو-ازدياد طول حاصل از استفاده از نازل لاستيکي داراي شکل يکنواخت تري بوده است. به کارگيري رگرسيون چند متغيره نشان از امکان پيش گوئي زيردست پارچه توسط معادله اي که در آن مواردي چون زاويه اصطکاک ، نمره ي تار ، نمره ي پود ، تجعد پود ، نوع بافت ، شيب نمودار بدون لاستيک ، شيب انطباق دو نمودار کاربرد نازل  لاستيکي و صلب اثر داده مي شوند با ضريب همبستگي ۹۳۳/۰ قابل پيش بيني مي باشد.

 

فهرست مطالب

 

عنوان                              صفحه

 

فصل اول:مطالعات كتابخانه اي                                     ۱

۱- ۱- سير تاريخي بررسي زير دست                                  ۲

۱-۱-۱- بررسي زير دست پارچه توسط پيرس                            ۲

۱-۱-۲- سيستم کاواباتا                                           ۳

۱-۱-۲-۱- اندازه گيري ذهني زير دست پارچه :                           ۴

۱-۱-۲-۲- ارزيابي واقعي زير دست پارچه :                               ۵

۱-۱-۳- روش ارزيابي سريع                                         ۷

۱-۱-۴- اندازه گيري زير دست با استفاده از دستگاه استحکام سنج :                ۸

۱-۱-۴-۱ – آزمايش کششي :                                    ۸

۱-۱-۴-۲- آزمايش خمش :                                      ۸

۱-۱-۴-۳- آزمايش برشي :                                     ۹

۱-۱-۴-۴- فشار وضخامت پارچه :                                        ۹

۱-۱-۴-۵- آزمايش اصطکاک :                                        ۹

۱-۱-۵- اندازه گيري زير دست با استفاده از عبور از نازل :                       ۱۲

۱-۲- خواص مرتبط با زير دست پارچه :                                   ۱۴

۱-۲-۱- آويزش:                                               ۱۴

۱-۲-۲- ضخامت و وزن پارچه:                                       ۱۵

۱-۲-۳- پرزينگي:                                             ۱۷

۱-۲-۴- پوشانندگي                                            ۱۷

۱-۲-۵- مقاومت خمشي:                                         ۱۸

۱-۲-۶– چين خوردگي پارچه:                                        ۱۹

۱-۲-۷- سختي و انعطاف پذيري:                                    ۲۰

فصل دوم :تجربيات                                           ۲۱

۲-۱- وسايل مورد استفاده :                                       ۲۲

۲-۱-۱- دستگاه ها :                                          ۲۲

۲-۱-۱-۱- دستگاه اندازه گيري استحکام :                                ۲۲

۲-۱-۱-۲- دستگاه اندازه گيري طول خمش :                              ۲۶

۲-۱-۱-۳- دستگاه اندازه گيري ضخامت پارچه :                           ۲۸

۲-۲- مواد اوليه مورد استفاده :                                       ۲۸

۲-۳- آزمايشات انجام شده :                                       ۳۰

۲-۳-۱ -آزمايشات عبور پارچه از حلقه :                                 ۳۰

۲-۳-۲ -آزمايش ارزيابي زير دست نمونه ها توسط اشخاص :                      ۳۵

۲-۳-۲-۱- متوسط درجه ي زير دست :                                 ۳۷

فصل سوم :بحث ونتيجه گيري                                        ۳۹

۳-۱- رگرسيون چند متغيره مرحله اي (Stepwise)                            ۴۰

۳-۱-۱- به طرف جلو (Forward) :                               ۴۰

۳-۱-۲-به طرف عقب (Backward) :                                    ۴۱

۳-۲- دستور کار با نرم افزار:                                    ۴۳

۳-۲- نتيجه گيري کلي                                                                                                                       ۵۱

۳-۳- پيشنهادات جهت ادامه ي پروژه :                                                                                             ۵۲

ضمائم                                                      ۵۳

منابع                                                      ۷۳

 

فهرست جداول

 

عنوان                                                                    صفحه

 

جدول (۲-۱) مشخصات نمونه ها ي مورد آزمايش                             ۲۹

جدول (۲-۲) مشخصات بدست آمده از آزمايش بر روي نمونه ها                ۳۴

جدول (۲-۳) نتايج رتبه بندي زير دست توسط افراد                            ۳۶

جدول (۲-۴)  نتايج متوسط زير دست                                 ۳۸

جدول (۳-۱) علامت هاي اختصاري به کار رفته در نرم افزار                     ۴۲

جدول (۳-۲) Regression                                    ۴۴

جدول (۳-۳) Model Summary                               ۴۵

جدول (۳-۴) ANOVA                                           ۴۶

جدول (۳-۵)Coefficients                              ۴۷-۴۸-۴۹

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست اشكال

 

عنوان                                                            صفحه

 

شكل (۱-۱) فك نگهدارنده ي نازل كه نمونه ي پارچه از آن در حال بيرون آمدن مي باشد.          ۱۴

شکل (۲-۱) دستگاه استحکام سنج به همراه فك حمل كننده ي نازل               ۲۴

شکل (۲-۲) نازل  به کارفته ي به قطر ۳٫۵cm                            ۲۵

شکل (۲-۳) نازل لاستيکی به کارفته دارای سوراخی به قطر۲٫۵cm                 ۲۵

شکل (۲-۴) دستگاه به کار رفته در پروژه به همراه نازل ولاستيک                   ۲۶

شکل (۲-۵) دستگاه اندازه گيري طول خمش                           ۲۷

 

 

 

فصل اول

مطالعات كتابخانه اي

 

 

 

 

 

 

 

 

۱- ۱- سير تاريخي بررسي زير دست [۱]

۱-۱-۱- بررسي زير دست پارچه توسط پيرس

اولين اندازه گيري ها در رابطه با خواص پارچه به سال ۱۹۴۳ برمي گردد که توسط پيرس بر روي خواص خمشي و فشاري به عنوان زير دست پارچه انجام گرفت .

پيرس براي اندازه گيري سختي پارچه از روشي استفاده کرد که تا به امروز نيز استفاده مي شود وآن اندازه گيري طول خمشي پارچه است . اين کميت را مي توان به صورت طولي از پارچه که در اثر وزن خود خم مي شود تعريف کرد . اين پارامتر خود نشاندهنده ي آويزش پارچه سخت تر بوده و هر چه پارچه سخت تر باشد ، طول خمش پارچه بيشتر است

از طول خمش و وزن واحد سطح پارچه ، کميت ديگري به نام سختي خمشي پارچه به صورت رابطه ي زير بدست مي آيد :

سختي خمشي

وزن پارچه

طول خمش

که در اين مورد در بخش بعدي توضيح داده مي شود

خصوصيت ديگري که به هنگام لمس کردن پارچه احساس مي گردد ضخامت پارچه است که خود به مقدار فشردگي پارچه بستگي دارد بدين جهت اين احساس ترکيبي از ضخامت وسختي مي باشد . بنابراين بهتر است سختي مواد با ضخامت هاي مختلف با هم مقايسه و کميت ديگري به نام مدول خمشي که مستقل از ابعاد مورد آزمايش اندازه گيري بصورت رابطه ي زير محاسبه گردد :

مدول خمشي

سختي خمشي

T (mm)ضخامت پارچه

خصوصيات ديگري که پيرس بررسي نمود خواص فشاري پارچه بود . به منظور بدست آوردن مقدار عددي آن ، ضخامت را تحت دو فشار مشخص اندازه گرفت و ميزان اختلاف را به اختلاف ضخامت را به عنوان اندازه ي سختي پارچه و يا مقاومت فشاري (H) در نظر گرفت .

در مورد بعضي ديگر از خصوصيات فيزيکي نيز بحث هاي جداگانه اي را مورد مطالعه قرار داد  و به اين نتيجه رسيد که اغلب اين کميات به همين خواص خمشي وفشاري بستگي دارد بنابراين براي تخمين زير دست پارچه بايد خواص خمشي و فشاري مورد مطالعه قرار گيرد .

 

۱-۱-۲- سيستم کاواباتا

در روش هاي اوليه ، زير دست پارچه از طريق لمس آن توسط کارشناسان ماهر و متخصص ارزيابي شده که اين سيستم احتياج به سال ها تجربه داشته و به طور آشکار مي توانسته است تحت تاثير سليقه شخصي افراد قرار گيرد .

پروفسور کاواباتا از کشور ژاپن سعي نمود تا سيستم اندازه گيري زير دست بر پايه ي ماشين را به جاي سيستم اندازه گيري زير دست توسط متخصص که نتايج ثابت وجديدي مي دهد  رامعرفي نمايد . بنابر نظرات کاواباتا زير دست پارچه را مي توان از خواص فيزيکي و مکانيکي پارچه بدست آورد . رفتار فيزيکي و مکانيکي پارچه در ازدياد  طول و نيروي کم بر زير دست موثرند . بدين معني که اين نيرو و ازدياد طول نبايد به اندازه اي باشد که موجب زوال پارچه شود . و رفتار پارچه در اين نواحي به عنوان زير دست تلقي مي شود .

 

۱-۱-۲-۱- اندازه گيري ذهني زير دست پارچه :

اولين قسمت از کار کاواباتا پيدا کردن توافق در ميان متخصصين از نظر جنبه هاي مهم زير دست بود  و اينکه چطور هر جنبه کمک کند به درجه بندي ازپارچه .

براي هر دسته از پارچه ۴ يا ۵ خاصيت مانند سختي خمشي ، نرمي برشي ، صافي يا ناصافي انتخاب شدند و به آنها عنوان زير دست ابتدايي دادند . ژاپني ها واژه هايي انگليسي معادل معناي ژاپني آن براي زير دست ابتدايي پيدا کردند .مقدار زير دست ابتدايي با درجه بندي زير دست ابتدايي در ۱۰ درجه بدست مي آيد که ۱۰ بهترين مقدار آن و يک کمترين مقدار آن بود .

كاواباتا براساس خصوصيات زير دست ابتدايي  و مقدار زير دست ابتدايي پارچه هاي مورد آزمون را به دسته ها يي تقسيم مي نمود مانند لباس هاي تابستاني مردانه ، لباس هاي زمستاني مردانه و پارچه هاي بانوان .

تركيب مقدار زير دست ابتدايي پارچه ها يک درجه بندي براي پارچه  را بوجودآورذه که آن را به عنوان ارزش زير دست کلي مي شناسند که اين درجه بندي به ۵ درجه تقسيم شده که درجه ۵ بهترين است . مقدار زير دست ابتدايي تبديل مي شود به مقدار زير دست کلي با به کار بردن يک معادله براي يک طبقه پارچه ي خاص که از راه تجربه تعيين ميشود . کتاب هايي شامل نمونه هاي پارچه داراي هر زير دست ابتدايي وهمراه با نمونه هاي استانداردي از زير دست کلي در هر يک از۵ طبقه توسط کميته ارزيابي و استاندارد ژاپن (hesc)   در طبقات پنج گانه زير تهيه شد .

پارچه لباسي مردانه زمستانه يا پاييزه

پارچه لباسي مردانه براي آب و هواي گرمسيري

پارچه لباسي نازک بانوان

پارچه هاي لباسي پيراهني مردانه

پارچه هاي حلقوي براي زير پوش ها

هدف از ارائه چنين استانداردهايي ماخذي براي کمک به کارشناسان در راستاي توليد بيشتر لباس هاي درجه يک از نظر زير دست مي باشد .

 

 

۱-۱-۲-۲- ارزيابي واقعي زير دست پارچه :

دومين قسمت از کار کاواباتا توليد و مرتب کردن وسايلي براي اندازه گيري خواص مناسب پارچه و سپس مربوط کردن کردن اين اندازه ها با اندازه گيري ذهني از زير دست پارچه بود و منظور اين بود که هر فردي بتواند زير دست کلي از پارچه را اندازه گيري کند . در نهايت سيستم KESF طراحي شد که شامل ۴ دستگاه مخصوص اندازه گيري کننده ي خواص زير است :

کششي و برشي   FB1

خمشي   FB2

فشاري FB3

خواص سطحي و ساختماني پارچه    FB4

خواص اندازه گيري شده خواص کششي ، برشي ، خمشي ، فشاري ، سطحي و ساختماني پارچه مي باشند هر کدام از اين خواص بوسيله ۲ يا ۳ مقدار تعريف مي شوند.خواص کششي از روي منحني نيرو – ازدياد طول بدست مي آيند اين منحني بين نيروي صفر و ماکزيمم نيروي ۵۰۰ gf / cm  رسم مي شود منحني برگشت نيز بر روي همين منحني با

پایان نامه ارزيابي زير دست پارچه با روش عبور از نازل

نوشته پایان نامه ارزيابي زير دست پارچه با روش عبور از نازل اولین بار در فايل مارکت - بازار فايل. پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico


  • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   
آخرین پست ها

کار با اینترنت دانلود منیجر به همراه آموزش نکته ها و قابلیت ها..........سه شنبه 9 اردیبهشت 1399

تحلیل جایگاه اپل از نگاه شرکت اُمدیا..........سه شنبه 13 اسفند 1398

مشخصات گوشی های سامسونگ گلکسی S10 لایت و گلکسی نوت 10 لایت..........پنجشنبه 24 بهمن 1398

معرفی شهر زیبای بانه..........پنجشنبه 17 بهمن 1398

تفریح و سرگرمی؛ هر مناسبت یک پیامک..........سه شنبه 17 دی 1398

پاورپوینت بازار کار اشتغال و بيکاري..........پنجشنبه 10 مرداد 1398

مقاله ويژگي هاي معلم خوب..........پنجشنبه 10 مرداد 1398

مقاله مديريت كلاس و انضباط محيط كلاس..........پنجشنبه 10 مرداد 1398

مقاله راهكارهايي براي ارتقا منرلت معلمان..........چهارشنبه 9 مرداد 1398

مقاله خصوصیات یک معلم..........چهارشنبه 9 مرداد 1398

مقاله راهبردهاي پيشگيرانه انظباطی در كلاس..........چهارشنبه 9 مرداد 1398

مقاله محاسن و معایب شغل معلمی..........چهارشنبه 9 مرداد 1398

مقاله ویژه ارتقاء رتبه شغلی عالی معلمین..........چهارشنبه 9 مرداد 1398

مفهوم استعاره،نظریه و تئوری های سازمانی..........سه شنبه 8 مرداد 1398

مراحل تولید سیمان و بتن ضد آب..........سه شنبه 8 مرداد 1398

همه پستها

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic