پایان نامه بررسي رنگرزي الياف اكريليك با رنگهاي طبيعي (‌اسپرك، قرمزدانه، پوست گردو ) با روشهاي مختلف

چكيده :

رنگينه هاي طبيعي از دير باز مورد توجه بشر بوده اند اين رنگينه ها به دليل بهره‌مندي از درجه  سميت پايين و سازگاري با محيط همواره مورد توجه رنگرزان بوده اند از ويژگي هاي اين نوع رنگينه ها مي توان به توليد شيدهاي بسيار زياد و زيبا به همراه نتايج قابل توجه خواص ثبات آنها اشاره كرد در اين راستا رنگينه هاي اسپرك ،
قرمز دانه وپوست گردو ازمعروفترين و همچنين قديمي ترين رنگينه هاي طبيعي
مي باشند كه بشر از ساليان دراز مورد استفاده قرار مي داده است .

روش رنگرزي اين رنگينه ها به كمك انواع دندانه بوده است .

در اين پروژه امكان رنگرزي نخ اكريليك را با رنگهاي طبيعي اسپرك ، قرمز دانه ، پوست گردو به روشهاي پيش و پس و همزمان با دو دندانة زاج سفيد و دي كرومات بررسي مي كنيم و نتايج حاصل را مورد بررسي قرار مي دهيم .

از نتايج حاصله اينگونه استنتاج مي شود كه افزايش دندانه بخصوص دندانة
‌دي كرومات در محيط باعث افزايش جذب رنگ توسط كالا مي شود و همچنين سه روش رنگرزي نيز خود تأثير بسزائي در جذب رنگ دارند كه نتايج حاصل نشان ميدهد. بيشترين رمق كشي و جذب رنگ در روش پس دندانه حاصل شده است .

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                     صفحه

مقدمه……………………………………………………………………………………………………… ۱

فصل اول :‌كليات

۱-۱- هدف …………………………………………………………………………………………… ۴

۱-۲- پيشينة‌تحقيق …………………………………………………………………………………. ۴

  • روش كار تحقيق …………………………………………………………………………… ۵

فصل دوم : اكريليك

۲-۱- تاريخچه ……………………………………………………………………………………….. ۷

۲-۲ – تعريف الياف اكريليك و مد اكريليك ………………………………………………. ۷

۲-۳- سنتز اكريلونيتريل ………………………………………………………………………….. ۸

۲-۴- حلالهاي مناسب الياف پلي اكريلونيتريل ……………………………………………. ۱۱

۲-۵- توليد الياف از پليمر اكريلونيتريل ……………………………………………………… ۱۱

۲-۶- انواع الياف اكريليك و مد آكريليك …………………………………………………… ۱۳

۲- ۷- الياف ارلون ………………………………………………………………………………….. ۱۳

۲-۸- الياف اكريلان ………………………………………………………………………………… ۱۶

۲-۹- الياف كورتل ………………………………………………………………………………….. ۱۹

۲-۱۰- ريسندگي الياف اكريليك ………………………………………………………………. ۱۹

۲-۱۱- خواص فيزيكي و شيميايي الياف اكريليك ………………………………………. ۲۰

۲-۱۲- چگونگي شناسايي الياف اكريليك ………………………………………………….. ۲۲

۲-۱۳-كاربرد نمونه هاي نويني از آكريليك ها ……………………………………………. ۲۳

۲-۱۴- مطالب كه قبل از رنگرزي اكريليك بايد توجه شود …………………………… ۲۸

۲-۱۵- كارهاي پيش از رنگرزي برروي الياف اكريليك ………………………………. ۲۹

۲-۱۶- اصول رنگرزي الياف اكريليك………………………………………………………… ۳۱

۲-۱۷- نحوه رنگرزي و اشكالات موجود در رنگرزي اكريليك ……………………. ۳۵

۲-۱۸- مواد كمكي در رنگرزي الياف اكريليك …………………………………………… ۳۷

۲-۱۹- رنگرزي الياف اكريليك…………………………………………………………………. ۳۸

۲-۲۰- اندازه گيري ارزش اشباع ليف اكريليك ………………………………………….. ۴۴

۲-۲۱- اندازه گيري سرعت رنگرزي اكريليك …………………………………………… ۴۵

۲-۲۲- خنثي كردن الكتريسيتة ساكن الياف اكريليك …………………………………… ۴۶

فصل سوم : رنگزاهاي طبيعي

۳-۱- تاريخچة رنگرزي ………………………………………………………………………….. ۴۸

۳-۲- تاريخچة رنگرزي در ايران …………………………………………………………….. ۵۵

۳-۳- مختصري در مورد رنگينه هاي طبيعي ………………………………………………. ۶۳

۳-۴- كاربرد رنگهاي گياهي در هنرهاي دستي ايران ……………………………………. ۶۶

۳-۵- دلايل اقتصادي استفاده از رنگهاي گياهي …………………………………………… ۶۸

۳-۶- شناسائي مواد رنگزاي طبيعي …………………………………………………………… ۷۱

۳-۷- مقايسة‌خواص مواد رنگزاي طبيعي و مصنوعي …………………………………… ۷۲

۳-۸- قرمزدانه ……………………………………………………………………………………….. ۷۵

۳-۹- انواع قرمزدانه ………………………………………………………………………………… ۷۷

۳-۱۰- طريقه جمع آوري قرمز دانه ………………………………………………………….. ۷۹

۳-۱۱-تأثير مواد گوناگون از قرمزدانه ………………………………………………………… ۸۱

۳-۱۲- تهيه مواد گوناگون از قرمز دانه ………………………………………………………. ۸۲

۳-۱۳- تقلب در قرمزدانه ………………………………………………………………………… ۸۲

۳-۱۴- رنگ بندي قرمزدانه …………………………………………………………………….. ۸۳

۳-۱۵- اسپرك ……………………………………………………………………………………….. ۸۴

۳-۱۶- تاريخچه اسپرك ………………………………………………………………………….. ۸۵

۳-۱۷- خصوصيات گياه اسپرك ……………………………………………………………….. ۸۶

۳- ۱۸- چگونگي برداشت محصول اسپرك…………………………………………………. ۸۸

۳-۱۹- پوست گردو ……………………………………………………………………………….. ۸۹

۳-۲۰-گرفتن رنگ از پوست گردو …………………………………………………………… ۹۰

۳-۲۱-اثر دندانه ها بر پوست گردو …………………………………………………………… ۹۱

۳-۲۲- تأثير مواد شيميايي بر محلول پوست گردو ………………………………………. ۹۱

۳-۲۳- طرز خشك كردن گياه …………………………………………………………………. ۹۲

۳-۲۴- آب در رنگرزي ………………………………………………………………………….. ۹۳

۳-۲۵- دندانه ها …………………………………………………………………………………….. ۹۶

۳-۲۶- اسيدهاي مورد استفاده در رنگرزي ………………………………………………… ۱۰۴

۳-۲۷- پتانسيل آينده استفاده از رنگزاهاي طبيعي ……………………………………….. ۱۰۵

فصل چهارم : آزمايشات رنگرزي

۴-۱- توضيحات …………………………………………………………………………………….. ۱۰۸

۴-۲- مشخصات كالا ………………………………………………………………………………. ۱۰۹

۴-۳-مشخصات مواد مصرفي…………………………………………………………………….. ۱۰۹

۴-۴- وسايل آزمايشگاهي مورد استفاده ……………………………………………………… ۱۰۹

۴-۵- مراحل انجام آزمايش ……………………………………………………………………… ۱۱۰

۴-۶- دندانه دادن كالا ……………………………………………………………………………… ۱۱۰

۴-۷-انجام آزمايشات رنگرزي …………………………………………………………………. ۱۱۲

۴-۸- عمليات شستشوي كالاهاي رنگ شده ………………………………………………. ۱۱۴

۴-۹-تعيين ماكزيمم طول موج براي رنگهاي مصرفي ………………………………….. ۱۱۵

۴-۱۰- رسم منحني كاليبراسيون ……………………………………………………………….. ۱۱۸

۴-۱۱-محاسبه درصد رمق كشي…………………………………………………………………….۱۲۳

۴-۱۲-نتيجه گيري و پيشنهادات…………………………………………………………………….۱۲۵

منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………. ۱۲۹

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                     صفحه

۳-۱- جدول تأثير دندانه ها در روي رنگرزي پشم با قرمزدانه ………………………. ۸۴

۴-۱- جدول مشخصات كالاي اكريليك …………………………………………………….. ۱۰۹

۴-۲- جدول حمامها براي دندانه دادن ……………………………………………………….. ۱۱۱

۴-۳- جدول حمامهاي رنگرزي به روش پيش دندانه ………………………………….. ۱۱۲

۴-۴- جدول حمامهاي رنگرزي به روش همزمان ……………………………………….. ۱۱۳

۴-۵- جدول حمامهاي رنگرزي به روش پس دندانه …………………………………… ۱۱۳

۴-۶- جدول حمام شستشوي كالاي اكريليك رنگرزي شده …………………………. ۱۱۵

۴-۷- جدول ميزان جذب پساب رنگرزي و پساب شستشوي قرمزدانه در شرايط مختلف   ۱۲۲

۴-۸- جدول ميزان جذب پساب رنگرزي و پساب شستشوي  اسپرك  در شرايط مختلف   ۱۲۲

۴-۹- جدول ميزان جذب پساب رنگرزي و پساب شستشوي پوست گردو در شرايط مختلف        ۱۲۳

۴-۱۰- جدول درصد رمق كشي اكريليك با قرمزدانه …………………………………… ۱۲۴

۴-۱۱-  جدول درصد رمق كشي اكريليك با اسپرك ……………………………………. ۱۲۴

۴-۱۲- جدول درصد رمق كشي اكريليك با پوست گردو ……………………………… ۱۲۴

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                                     صفحه

نمودار( ۴-۱) جذب  قرمز دانه ………………………………………………………….. ۱۱۷

نمودار (۴-۲) جذب  پوست گردو………………………………………………………. ۱۱۷

نمودار (۴-۳) جذب  اسپرك………………………………………………………………. ۱۱۸

نمودار(۴-۴) كاليبراسيون پوست گردو………………………………………………………… ۱۱۹

نمودار (۴-۵) كاليبراسيون قرمزدانه…………………………………………………………….. ۱۲۰

نمودار (۴-۶) كاليبراسيون اسپرك……………………………………………………………….. ۱۲۱

نمودار (۴-۷) درصد رمق كشي الياف اكريليك با قرمز دانه…………………………….. ۱۲۵

نمودار (۴-۸) درصد رمق كشي الياف اكريليك با اسپرك……………………………….. ۱۲۶

نمودار (۴-۹) درصد رمق كشي الياف اكريليك با پوست گردو……………………….. ۱۲۷

 

مقدمه:

مجموعه اي كه پيش روي شماست برگرفته از مقالات، كتابها و تجربيات حاصل از آزمايشات مختلف مي باشد كه به بررسي شرايط مختلف رنگ پذيري الياف اكريليك با دندانه ها و روشهاي مختلف پرداخته است اين مجموعه از ۴ فصل مجزا تشكيل شده است كه فصل ۱ آن شامل كلياتي در مورد اهداف انجام پروژه- پيشينه هاي تحقيق و همچنين توضيحاتي در مورد نحوة انجام كار و جمع آوري مطالب مي باشد.

در فصل ۲ بطور اجمالي به شرح الياف اكريليك پرداخته و خصوصياتي از قبيل ساختار- خواص فيزيكي و شيميايي، مراحل ريسندگي و توليد و انواع اكريليك ها و روشهاي رنگرزي اكريليك مورد بررسي قرار داده است تا خواننده با بررسي آن بهتر بتواند پديده هايي كه در بخشهاي بعدي به آن مي پردازيم را توجيه كند.

در فصل ۳ به بررسي رنگينه هاي طبيعي و تاريخچه آنها و اهميت آنها نسبت به
رنگينه هاي صنعتي پرداخته مي شود و به طور مبسوط بر روي ۳ رنگينه اسپرك، قرمزدانه و پوست گردو و خصوصيات آنها از قبيل مشخصات، تركيبات و خواص ديگر آنها پرداخته مي شود.

فصل ۴ مربوط به آزمايشات انجام شده پيرامون رنگرزي اكريليك با رنگينه هاي طبيعي اسپرك، قرمزدانه و پوست گردو در حضور داندانه هاي زاج سفيد و دي كرومات پتاسيم به روشهاي پيش دندانه، همزمان و پس دندانه و ميزان رمق كشي و جذب رنگ و خواص ثباتي اين رنگينه ها مي باشد.

در آخر به صورت خلاصه به تجزيه و تحليل داده ها و بررسي نمودارهاي بدست آمده مي پردازيم و يك نتيجه گيري كلي پيرامون نتايج حاصل از اين پروژه مطرح مي شود. در خاتمه بر خود لازم مي دارم از جناب آقاي دكتر محمد ميرجليلي كه با راهنمايي‌هاي فراوان و دلسوزانه خود مرا در انجام هر چه بهتر اين پروژه ياري كرده‌اند صميمانه قدرداني نمايم.

پایان نامه بررسي رنگرزي الياف اكريليك با رنگهاي طبيعي (‌اسپرك، قرمزدانه، پوست گردو ) با روشهاي مختلف

نوشته پایان نامه بررسي رنگرزي الياف اكريليك با رنگهاي طبيعي (‌اسپرك، قرمزدانه، پوست گردو ) با روشهاي مختلف اولین بار در فايل مارکت - بازار فايل. پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico


  • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   
آخرین پست ها

کار با اینترنت دانلود منیجر به همراه آموزش نکته ها و قابلیت ها..........سه شنبه 9 اردیبهشت 1399

تحلیل جایگاه اپل از نگاه شرکت اُمدیا..........سه شنبه 13 اسفند 1398

مشخصات گوشی های سامسونگ گلکسی S10 لایت و گلکسی نوت 10 لایت..........پنجشنبه 24 بهمن 1398

معرفی شهر زیبای بانه..........پنجشنبه 17 بهمن 1398

تفریح و سرگرمی؛ هر مناسبت یک پیامک..........سه شنبه 17 دی 1398

پاورپوینت بازار کار اشتغال و بيکاري..........پنجشنبه 10 مرداد 1398

مقاله ويژگي هاي معلم خوب..........پنجشنبه 10 مرداد 1398

مقاله مديريت كلاس و انضباط محيط كلاس..........پنجشنبه 10 مرداد 1398

مقاله راهكارهايي براي ارتقا منرلت معلمان..........چهارشنبه 9 مرداد 1398

مقاله خصوصیات یک معلم..........چهارشنبه 9 مرداد 1398

مقاله راهبردهاي پيشگيرانه انظباطی در كلاس..........چهارشنبه 9 مرداد 1398

مقاله محاسن و معایب شغل معلمی..........چهارشنبه 9 مرداد 1398

مقاله ویژه ارتقاء رتبه شغلی عالی معلمین..........چهارشنبه 9 مرداد 1398

مفهوم استعاره،نظریه و تئوری های سازمانی..........سه شنبه 8 مرداد 1398

مراحل تولید سیمان و بتن ضد آب..........سه شنبه 8 مرداد 1398

همه پستها

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic