پایان نامه بررسی روند پیشرفت ماشین های بافندگی راپیری سولزر

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی تكنولوژي نساجي

چكيده :

با توجه به روند پيشرفت كمپاني هاي مختلف سازنده ماشين آلات بافندگي نساجي علي الخصوص كمپاني سولزر بر آن شديم در اين پرو‍‍‍ژه دانشگاهي ابتدا در فصل اول  به بررسي اساس سيستم تاري پودي و همچنين به مقايسه كلي بين ماشينهاي باماكو و بي ماكو پرداخته در ادامه  نيز در فصل هاي دوم و سوم و چهارم به بررسي دستورالعمل تنظيم ماشين هاي راپيري سولزر در مدل‌هاي F2001 ،G6100 ،G6200 ،G6500 پرداخته ايم. در آخر نيز موفقيت تمامي دانشجويان عزيز در اين رشته را از خدواند متعال خواستاريم .

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                     صفحه

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱

كليات ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳

هدف………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳

روش تحقيق……………………………………………………………………………………………………………………………………… ۳

فصل اول : بافندگی تاری پودی

۱-۱- اساس بافندگي تاري و پودی………………………………………………………………………………………………..

۲-۱- مكانيزم هاي اصلي بافندگي………………………………………………………………………………………………….

۱-۲-۱- تغذيه نخ هاي تار …………………………………………………………………………………………………………….

۲-۲-۱-  تشكيل دهنه نخ هاي تار………………………………………………………………………………………………..

۱-۲-۲-۱-  هندسه تشكيل دهنه ………………………………………………………………………………………………..

۳-۲-۱- پود گذاري………………………………………………………………………………………………………………………….

۴-۲-۱- تغذيه كننده نخ پود………………………………………………………………………………………………………….

۵-۲-۱- دفتين زدن………………………………………………………………………………………………………………………..

۶-۲-۱- پيچش پارچه……………………………………………………………………………………………………………………..

۷-۲- ۱-  كنترل پارچه…………………………………………………………………………………………………………………..

۱-۷-۲- ۱-  عرض پارچه……………………………………………………………………………………………………………….

۲-۷-۲-۱- حاشيه ها………………………………………………………………………………………………………………………

۳-۱-  سيستم هاي تشكيل دهنه………………………………………………………………………………………………….

۱-۳-۱- مكانيزم  ميل لنگي…………………………………………………………………………………………………………..

۲-۳-۱- مکانیزم تشکیل دهنه بادامکی…………………………………………………………………………………………

۳-۳-۱- مکانیزم تشکیل دهنه دابی………………………………………………………………………………………………

۱-۳-۳-۱-  تشكيل دهنه دابي منفي……………………………………………………………………………………………

۲-۳-۳-۱- تشکیل دهنه دابی مثبت…………………………………………………………………………………………….

۳-۳-۳-۱- دابي روتاري………………………………………………………………………………………………………………….

۴-۱-  بافندگي با ماكو……………………………………………………………………………………………………………………..

۵-۱- بافندگي بدون ماكو (راپيري) ……………………………………………………………………………………………….   ۱-۵-۱- پودگذاري روش گالبر……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

۲-۵-۱- پودگذاری روش دواس……………………………………………………………………………………………………..

فصل دوم : بررسی دستورالعمل تنظیم ماشین بافندگی راپیری سولزر مدل G6200

۱-۲- قسمت تغذیه………………………………………………………………………………………………………………………….

۱-۱-۲- سیستم تغذیه……………………………………………………………………………………………………………………

۱-۱-۱-۲-   نيروي باز كردن چله…………………………………………………………………………………………………

۲-۱-۱-۲- تنظيم نخ پود……………………………………………………………………………………………………………….

۲-۱-۲-  اسنو………………………………………………………………………………………………………………………………….

۱-۲-۱-۲-  میله خالی اسنو نخ تار……………………………………………………………………………………………….

۲-۲-۱-۲- قرار دادن فلانژهاي چله بروي اسنو خالی…………………………………………………………………

۳-۲-۱-۲-  نخ كشي تقارتي شانه…………………………………………………………………………………………………

۴-۲-۱-۲-  وارد كردن چله نخ تار………………………………………………………………………………………………..

۵-۲-۱-۲-  تغيير چله نخ تار…………………………………………………………………………………………………………

۱-۵-۲-۱-۲- تنظيم فرستنده علامت………………………………………………………………………………………….

۳-۱-۲- پل نخ تار ………………………………………………………………………………………………………………………….

۱-۳-۱-۲- عملكرد………………………………………………………………………………………………………………………….

۲-۳-۱-۲- تنظيم كردن كشيدگي………………………………………………………………………………………………..

۳-۳-۱-۲- ردیف موازي غلتك نخ تار…………………………………………………………………………………………..

۴-۳-۱-۲- موقعيت غلطك نخ تار در رابطه با نقطة ثابت (A ) ……………………………………………….

۱-۴-۳-۱-۲-  انواع تنظيم كردن………………………………………………………………………………………………….

۵-۳-۱-۲- موقعيت هاي افقي و عمودي………………………………………………………………………………………

۱-۵-۳-۱-۲- قرار دادن غلتك نخ تار…………………………………………………………………………………………..

۶-۳-۱-۲- بلوكه كردن غلتك نخ تار…………………………………………………………………………………………….

۷-۳-۱-۲- نصب كردن حس گر……………………………………………………………………………………………………

۸-۳-۱-۲- كليد حفاظتي غلتك پل تار………………………………………………………………………………………..

۹-۳-۱-۲- جاذب ضربة هيدروليكي …………………………………………………………………………………………….

۴-۱-۲- سیستم کنترل تار…………………………………………………………………………………………………………….

۱-۴-۱-۲- تنظيم دستگاه كنترل تار…………………………………………………………………………………………….

۱-۱-۴-۱-۲- تنظيم فاصله از آخرين ميله چله كشي………………………………………………………………..

۲-۱-۴-۱-۲- نصب غلتک راهنما………………………………………………………………………………………………….

۳-۱-۴-۱-۲- تنظيم ميله هاي جدا كننده………………………………………………………………………………….

۴-۱-۴-۱-۲- تنظيم حلقه هاي تماسي……………………………………………………………………………………….

۵-۱-۴-۱-۲- طرح حلقة تماس…………………………………………………………………………………………………….

۲-۴-۱-۲- دستور العمل تنظيم دستگاه كنترل تار ( تغيير روش سريع) ………………………………..

۱-۲-۴-۱-۲- تنظيم دستگاه كنترل تار……………………………………………………………………………………….

۲-۲-۴-۱-۲- نصب غلتک راهنما ………………………………………………………………………………………………..

۳-۲-۴-۱-۲- تنظيم ميله هاي جدا كننده………………………………………………………………………………….

۴-۲-۴-۱-۲- قرار دادن تيغة عرضي الكتريكي لامل…………………………………………………………………..

۱-۴-۲-۴-۱-۲- تنظيم ميله عرضي الكتريكي لامل …………………………………………………………………

۵-۲-۴-۱-۲- نصب تنظيم پانه پايين نگهدارنده ………………………………………………………………………..

۲-۲- ناحیه تشکیل پارچه……………………………………………………………………………………………………………….

۱-۲-۲- سیستم تشکیل دهنه……………………………………………………………………………………………………….

۱-۱-۲-۲- سیستم تشکیل دهنه دابی…………………………………………………………………………………………

۱-۱-۱-۲-۲- عملكرد…………………………………………………………………………………………………………………….

۲-۱-۱-۲-۲- تنظيم محور دابي……………………………………………………………………………………………………

۳-۱-۱-۲-۲- جايگزين كردن و كش دادن تسمه V شكل………………………………………………………..

۴-۱-۱-۲-۲- تنظيم بستن دهنة نخ تار………………………………………………………………………………………

۵-۱-۱-۲-۲- تنظيم رديف تسمة دندانه دار……………………………………………………………………………….

۶-۱-۱-۲-۲- سرويس كردن…………………………………………………………………………………………………………

۲-۲-۲- سیستم پود گذاری راپیری………………………………………………………………………………………………

۱-۲-۲-۲- نوار همراه راپير در ماشين سولزر G6200……………………………………………………………..

۲-۲-۲-۲- وارد كردن راپير……………………………………………………………………………………………………………

۱-۲-۲-۲-۲- برداشتن بست اهرمي……………………………………………………………………………………………..

۲-۲-۲-۲-۲- سوار كردن بست اهرمي…………………………………………………………………………………………

۳-۲-۲-۲-۲- برداشتن بست محور كوچك………………………………………………………………………………….

۴-۲-۲-۲-۲- تنظيم بست محوري……………………………………………………………………………………………….

۵-۲-۲-۲-۲- اندازه گيري فشار بستي…………………………………………………………………………………………

۶-۲-۲-۲-۲- راپير دريافتي (گيرندة نوع گوه) ……………………………………………………………………………

۱-۶-۲-۲-۲-۲- دريافت راپير (دريافت كننده موازي ) …………………………………………………………….

۷-۲-۲-۲-۲- نصب سر شبه ماكويي را بر روي نوار راپير…………………………………………………………..

۸-۲-۲-۲-۲- كنترل راپيرها در ماشين بافندگي…………………………………………………………………………

۹-۲-۲-۲-۲- برداشتن قسمت نوسان كننده……………………………………………………………………………….

۱-۹-۲-۲-۲-۲- نصب ورقة اتصال………………………………………………………………………………………………..

۱۰-۲-۲-۲-۲- سرويس كردن نوار راپير………………………………………………………………………………………

۱-۱۰-۲-۲-۲-۲- دريافت و وارد كردن راپيرها…………………………………………………………………………..

۲-۱۰-۲-۲-۲-۲- راهنماهاي نوار………………………………………………………………………………………………..

۳-۱۰-۲-۲-۲-۲- برداشتن راپير به همراه نوار راپير………………………………………………………………….

۱۱-۲-۲-۲-۲- غلتك هاي تسمه اي…………………………………………………………………………………………..

۱-۱۱-۲-۲-۲-۲- برداشتن و نصب غلتك تسمه اي بيروني……………………………………………………..

۲-۱۱-۲-۲-۲-۲- برداشتن و نصب غلتك تسمه اي داخلي …………………………………………………….

۱۲-۲-۲-۲-۲- قرار دادن راهنماهاي نواري…………………………………………………………………………………

۱-۱۲-۲-۲-۲-۲- كنترل ارتفاع راهنماي نواري به همراه حداكثر مقدار و مقدار كاهش يافته عرض بافندگي

۲-۱۲-۲-۲-۲-۲- كنترل راهنماي غلتك نخ عيب دار………………………………………………………………

۳-۱۲-۲-۲-۲-۲- تنظيم چرخ نواري به راهنماي نواري……………………………………………………………

۴-۱۲-۲-۲-۲-۲- نصب راپير با نوار……………………………………………………………………………………………..

۵-۱۲-۲-۲-۲-۲- تنظيم مجدد غلتك تسمه اي……………………………………………………………………….

۶-۱۲-۲-۲-۲-۲- خط موازي نوار راپير………………………………………………………………………………………

۷-۱۲-۲-۲-۲-۲- تنظيم محافظ نوار راپير………………………………………………………………………………….

۱۳-۲-۲-۲-۲- تنظيم بادامك بازكننده……………………………………………………………………………………….

۱-۱۳-۲-۲-۲-۲- بست U شكل…………………………………………………………………………………………………

۱۴-۲-۲-۲-۲- تنظيم شانه بازكننده……………………………………………………………………………………………

۳-۲-۲-۲- تنظيم طول پود……………………………………………………………………………………………………………

۴-۲-۲-۲- محرک نوار – چرخ دندة تك مرحله اي فضايي………………………………………………………..

۱-۴-۲-۲-۲- تنظيم ضربه…………………………………………………………………………………………………………….

۵-۲-۲-۲- عمل با سرعت كريپ…………………………………………………………………………………………………..

۶-۲-۲-۲- كنترل رنگ…………………………………………………………………………………………………………………..

۱-۶-۲-۲-۲- نصب اهرم انتقال…………………………………………………………………………………………………….

۲-۶-۲-۲-۲- نصب شافت هاي تيغه اي………………………………………………………………………………………

۳-۶-۲-۲-۲- تنظيم محور…………………………………………………………………………………………………………….

۴-۶-۲-۲-۲- نصب قسمت رونده………………………………………………………………………………………………….

۵-۶-۲-۲-۲- تنظيم عمل چپ و راست گرفتن چله………………………………………………………………….

۶-۶-۲-۲-۲- نصب انگشت هاي پود…………………………………………………………………………………………….

۱-۶-۶-۲-۲-۲- تنظيم انگشت هاي پود……………………………………………………………………………………..

۷-۲-۲-۲- كنترل پود…………………………………………………………………………………………………………………….

۱-۷-۲-۲-۲- دستگاه بافندگي با قسمت حاشيه دادن……………………………………………………………….

۲-۷-۲-۲-۲- تنظيم قيچي پود…………………………………………………………………………………………………….

۳-۷-۲-۲-۲- تنظيمات همزماني………………………………………………………………………………………………….

۴-۷-۲-۲-۲- نصب قيچي پود……………………………………………………………………………………………………….

۵-۷-۲-۲-۲- تنظيم زمان بندي قيچي………………………………………………………………………………………..

۶-۷-۲-۲-۲- نصب کردن و برداشتن کنترل پود ……………………………………………………………………….

۷-۷-۲-۲-۲- كنترل پود از (WM no.3786) ………………………………………………………………………

۱-۷-۷-۲-۲-۲- تنظيمات بعدي………………………………………………………………………………………………….

۲-۷-۷-۲-۲-۲- تنظيم همزمان بودن………………………………………………………………………………………….

۳-۷-۷-۲-۲-۲- تنظيم قيچي پود……………………………………………………………………………………………….

۴-۷-۷-۲-۲-۲- نصب قيچي پود………………………………………………………………………………………………….

۵-۷-۷-۲-۲-۲- تنظيم زمان بندي قيچي…………………………………………………………………………………..

۱-۵-۷-۷-۲-۲-۲- شرايط استاندارد قيچي ْ۲……………………………………………………………………………

۶-۷-۷-۲-۲-۲- نصب کردن و برداشتن  كنترل پود………………………………………………………………….

۸-۲-۲-۲- ترمز نخ پود EFB………………………………………………………………………………………………………

۱-۸-۲-۲-۲- نخ كشي نخ پود………………………………………………………………………………………………………

۲-۸-۲-۲-۲- مرحله ترمز………………………………………………………………………………………………………………

۱-۲-۸-۲-۲-۲- تغيير ورقة ترمز………………………………………………………………………………………………….

۳-۸-۲-۲-۲- جاگزيني نوار پوشش مغناطيسي…………………………………………………………………………..

۱-۳-۸-۲-۲-۲- نصب نوار پوشش مغناطيسي…………………………………………………………………………….

۴-۸-۲-۲-۲- تنظيم دهانة هوار……………………………………………………………………………………………………

۵-۸-۲-۲-۲- تميز كردن……………………………………………………………………………………………………………….

۶-۸-۲-۲-۲- اتصال الكتريكي……………………………………………………………………………………………………….

۹-۲-۲-۲- ترمز پود………………………………………………………………………………………………………………………..

۱-۹-۲-۲-۲- تنظيم نيروي ترمز و مدت زمان…………………………………………………………………………….

۲-۹-۲-۲-۲- مسير پود………………………………………………………………………………………………………………….

۳-۹-۲-۲-۲- تنظيم دهندة هوا……………………………………………………………………………………………………

۴-۹-۲-۲-۲- تنظيم محافظ غلتك راهنما…………………………………………………………………………………..

۱۰-۲-۲-۲- جاذب پود…………………………………………………………………………………………………………………..

۱-۱۰-۲-۲-۲- كنترل پود…………………………………………………………………………………………………………….

۲-۱۰-۲-۲-۲- سرحسي……………………………………………………………………………………………………………….

۳-۱۰-۲-۲-۲- كنترل جاذب پود…………………………………………………………………………………………………

۳-۲-۲- سیستم دفتین زدن………………………………………………………………………………………………………….

۱-۳-۲-۲- تعادل جرمي شافت نخ كشي……………………………………………………………………………………..

۲-۳-۲-۲- كاردك…………………………………………………………………………………………………………………………..

۱-۲-۳-۲-۲- تنظيم كاردك………………………………………………………………………………………………………….

۲-۲-۳-۲-۲- تنظيم طول صفحه ماكو…………………………………………………………………………………………

۳-۳-۲-۲- دستورالعمل برچسباندن پوشش سطحي صفحه ماكو آديپرن (adiprene) ………

۴-۳-۲-۲- همزمان كاردك با چرخ دندة نخ كشي راست و چپ (WM no.2021) ………….

۱-۴-۳-۲-۲- تراز كردن كاردك……………………………………………………………………………………………………

۵-۳-۲-۲- همزمنان كردن كاردك با رانش پيرز چپ و راست ( از نوع پرز حلقوي) ……………..

۶-۳-۲-۲- شانه……………………………………………………………………………………………………………………………….

۱-۶-۳-۲-۲- عملكرد…………………………………………………………………………………………………………………….

۲-۶-۳-۲-۲- نصب شانه………………………………………………………………………………………………………………..

۳-۶-۳-۲-۲- ضخامت پيشنهادي دندانة شانه……………………………………………………………………………..

۴-۶-۳-۲-۲- تغيير عرض بافندگي………………………………………………………………………………………………

ناحیه برداشت پارچه ………………………………………………………………………………………………………………………..

۱-۳-۲- کشیدن  پارچه………………………………………………………………………………………………………………….

۲-۳-۲- تنظيم تراكم پود……………………………………………………………………………………………………………….

۱-۲-۳-۲- بافندگي با الگو تراكم بود…………………………………………………………………………………………….

۲-۲-۳-۲- تراكم پود بوسيلة الگوي ژاكارد…………………………………………………………………………………..

۳-۲-۳-۲- الگوي تراكم پود توسط ۱/PAS……………………………………………………………………………….

۴-۲-۳-۲- بافندگي بدون الگوي تراكم پود………………………………………………………………………………….

۱-۴-۳-۲- متراكم پود WM- ساده…………………………………………………………………………………………….

۲-۴-۳-۲-  تراكم پود WM – پرز حلقوي…………………………………………………………………………………

۵-۳-۲- كشيدن سريع تار توسط نقطة انتهايي…………………………………………………………………………….

۱-۵-۳-۲- كشش سريع تار به همراه كليد از راه دور…………………………………………………………………

۶-۳-۲- پيچيدن پارچه بروي غلتك………………………………………………………………………………………………

۱-۶-۳-۲- تنظيم كلاج………………………………………………………………………………………………………………….

۲-۶-۳-۲- حس كردن قطر غلتك پارچه……………………………………………………………………………………..

۷-۳-۲- پيچيدن پارچه برروي غلتك…………………………………………………………………………………………….

۱-۷-۳-۲- تنظيم كلاج………………………………………………………………………………………………………………….

۲-۷-۳-۲- پياده كردن غلتك حسي……………………………………………………………………………………………..

۱-۲-۷-۳-۲- تنظیم مکانیزم حسی……………………………………………………………………………………………..

۴-۲- ترمز و کلاج…………………………………………………………………………………………………………………………….

۱-۴-۲- عملكرد……………………………………………………………………………………………………………………………….

۲-۴-۲- سرعت هاي رانيتگ………………………………………………………………………………………………………….

۳-۴-۲-سرعت دستگاه……………………………………………………………………………………………………………………

۱-۳-۴-۲- ماشين ژاكارد كنترل شده از طريق الكتريكي…………………………………………………………..

۴-۴-۲-  پياده كردن و سوار كردن پولي (فلكه) تسمة V شكل موتور………………………………………

۱-۴-۴-۲- نصب تسمة V شكل……………………………………………………………………………………………………

۲-۴-۴-۲- كشش تسمه V شكل…………………………………………………………………………………………………

۵-۴-۲- فاصلة ترمز…………………………………………………………………………………………………………………………

۶-۴-۲- تنظيم فضاي كلاج……………………………………………………………………………………………………………

۷-۴-۲- تنظيم زاوية ترمز………………………………………………………………………………………………………………

۸-۴-۲- نگه داشتن ترمز: ………………………………………………………………………………………………………………

۱-۸-۴-۲- سوار كردن……………………………………………………………………………………………………………………

۲-۸-۴-۲- سرويس كردن………………………………………………………………………………………………………………

۵-۲- سیستم کناره باف(لینو) ……………………………………………………………………………………………………….

۱-۵-۲- ابزاربافت نيم تورلینو…………………………………………………………………………………………………………

۱-۱-۵-۲- كشش نخ ها…………………………………………………………………………………………………………………

۲-۱-۵-۲- قرار دادن ابزار بافت نيم تور………………………………………………………………………………………..

۳-۱-۵-۲- زمان بندي…………………………………………………………………………………………………………………….

۱-۳-۱-۵-۲- لبة كمكي سمت چپ…………………………………………………………………………………………….

۲-۳-۱-۵-۲- لبة كمكي سمت راست………………………………………………………………………………………….

۴-۱-۵-۲- تنظيم نوسان عمل باز كردن الياف…………………………………………………………………………….

۵-۱-۵-۲- تنظيم طول قيطان نايلوني………………………………………………………………………………………….

۱-۵-۱-۵-۲- تنظيم شافت هاي كناري……………………………………………………………………………………….

۲-۵-۱-۵-۲- اندازه يگري قيطان نايلوني جديد…………………………………………………………………………..

۳-۵-۱-۵-۲- اندازه گيري فرآيند…………………………………………………………………………………………………

۶-۵-۲- واحد بافت نيم تور لنو V: (Glass fiber) ………………………………………………………………..

۱-۶-۵-۲- كشيدن نخ ها……………………………………………………………………………………………………………….

۲-۶-۵-۲- در جايگاه قرار دادن بافت نيم تور لنو و دستگاه كناره بافي…………………………………….

۳-۶-۵-۲- زمان بندی…………………………………………………………………………………………………………………….

۱-۳-۶-۵-۲- لبة كمكي سمت چپ…………………………………………………………………………………………….

۲-۳-۶-۵-۲- واحد بافت نيمه تور لینو………………………………………………………………………………………..

۳-۳-۶-۵-۲- لبه كمكي سمت راست………………………………………………………………………………………….

۴-۶-۵-۲- تنظيم نوسان عمل باز كردن نخ…………………………………………………………………………………

۱-۴-۶-۵-۲- واحد بافت نيم تورلینو……………………………………………………………………………………………

۲-۴-۶-۵-۲- لبة كمكي………………………………………………………………………………………………………………..

۵-۶-۵-۲- اندازه گيري قيطان نايلوني جديد……………………………………………………………………………….

۶-۶-۵-۲- تنظيم كشش كابل………………………………………………………………………………………………………

۱-۶-۶-۵-۲- سمت راست…………………………………………………………………………………………………………….

۷-۶-۵-۲- ابزار الكتريكي بافت نيم تور لنو ولبة كمكي……………………………………………………………..

۱-۷-۶-۵-۲- عملكرد…………………………………………………………………………………………………………………….

۲-۷-۶-۵-۲- در جايگاه قرار دادن بافت نيم تور لینو…………………………………………………………………

۳-۷-۶-۵-۲- نخ هاي نخ كشي…………………………………………………………………………………………………….

۴-۷-۶-۵-۲- نكاتي در مورد بافندگي…………………………………………………………………………………………..

فصل سوم : بررسی دستورالعمل تنظیم ماشین بافندگی راپیری سولزر مدل G6500

۱-۳- قسمت تغذیه………………………………………………………………………………………………………………………….

۱-۱-۳- باز كردن چله (۲۵۳ (FG………………………………………………………………………………………………

۱-۱-۱-۳- سلسله تراكم پود به همراه چله mm800 …………………………………………………………

۲-۱-۱-۳- سلسله تركام هاي پود به همراه چله mm 1100 ……………………………………………

۲-۱-۳- كشش دهنده تار – مثبت (۲۶۱- (FG ……………………………………………………………………..

۱-۲-۱-۳- اوضاع استاندارد……………………………………………………………………………………………………………

۱-۱-۲-۱-۳- تنظيم میله خالي نگاهدارنده…………………………………………………………………………………

۲-۱-۲-۱-۳- تنظيم غلتك راهنما……………………………………………………………………………………………….

۳-۱-۲-۱-۳- تنظيم موقعيت افقي و عمودي……………………………………………………………………………..

۲-۲-۱-۳- حس گر ثابت غلتك…………………………………………………………………………………………………….

۱-۲-۲-۱-۳- تعريفي از سلسله موارد استفاده…………………………………………………………………………….

۲-۲-۲-۱-۳- تغییر دادن حس گر……………………………………………………………………………………………….

۳-۱-۳- سيستم كششي…………………………………………………………………………………………………………………

۱-۳-۱-۳- تعريف اطلاعات ميزان كردن………………………………………………………………………………………

۲-۳-۱-۳- تنظيم كششي………………………………………………………………………………………………………………

۲-۳- اسنو…………………………………………………………………………………………………………………………………………

۱-۲-۳- چله تار نخ (۲۵۳/۲۵۱ FG) ………………………………………………………………………………………..

۱-۱-۲-۳- چله تار كامل………………………………………………………………………………………………………………..

۱-۱-۱-۲-۳- آماده كردن میله خالی چله……………………………………………………………………………………

۲-۲-۳- قرار دادن فلانژهاي چله……………………………………………………………………………………………………

۱-۲-۲-۳-شانه كشي تقارني………………………………………………………………………………………………………….

۲-۲-۲-۳- شانه کشی نامتقارن……………………………………………………………………………………………………..

۳-۲-۳- نصب چله تار……………………………………………………………………………………………………………………..

۳-۳- غلتك  پل تار (۲۶۲ (FG…………………………………………………………………………………………………..

۱-۳-۳- غلتك نخ تار منفي …………………………………………………………………………………………………………..

۱-۱-۳-۳- شرايط استاندارد…………………………………………………………………………………………………………..

۲-۱-۳-۳- تنظيم موفقيت هاي افقي و عمودي………………………………………………………………………….

۳-۱-۳-۳- وارد كردن ارتفاع غلتك نخ تار و طور دهانة نخ تار…………………………………………………..

۴-۱-۳-۳- تنظيم ترمز غلتك نخ تار…………………………………………………………………………………………….

۵-۱-۳-۳- بالا بر  و غلتك منحرف شده………………………………………………………………………………………

۶-۱-۳-۳- غلتك نخ تار منفي – بالا برده شده…………………………………………………………………………..

۱-۶-۱-۳-۳- شرايط استاندارد……………………………………………………………………………………………………..

۲-۶-۱-۳-۳- تنظيم حس گر فشار………………………………………………………………………………………………

۳-۶-۱-۳-۳- تنظيم موفقيت افقي و عمودي……………………………………………………………………………..

۴-۶-۱-۳-۳- وارد كردن ارتفاع غلتك نخ تار و طول دهانة نخ تار…………………………………………….

۲-۳-۳- غلتك نخ تار مثبت……………………………………………………………………………………………………………

۱-۲-۳-۳- تنظيم موقعيت عمودي و افقي…………………………………………………………………………………..

۲-۲-۳-۳-غلتك منحرف………………………………………………………………………………………………………………..

۳-۳-۳- حس گر فشار…………………………………………………………………………………………………………………….

۱-۳-۳-۳- تعريف سلسله كاربردها………………………………………………………………………………………………..

۲-۳-۳-۳- جاسازي حس گر بافشار پائين تر……………………………………………………………………………….

۳-۳-۳-۳- جايگزين كردن حس گر فشار بالايي………………………………………………………………………….

۴-۳-۳- كشيدگي محرك سيستم…………………………………………………………………………………………………

۱-۴-۳-۳- تشخيص اطلاعات ميزان گردن…………………………………………………………………………………..

۲-۴-۳-۳- تنظيم سيستم نخ كشي……………………………………………………………………………………………..

۴-۳- قسمت توقف تار…………………………………………………………………………………………………………………….

۱-۴-۳- حركت ايست تارها (۲۷۱ FG) …………………………………………………………………………………….

۱-۱-۴-۳- ثابت كردن فاصلة چارچوب آخر…………………………………………………………………………………

۲-۱-۴-۳- تنظيم میله محافظ نخ…………………………………………………………………………………………………

۳-۱-۴-۳- تنظيم ميله هاي چپ راست………………………………………………………………………………………

۴-۱-۴-۳- تنظيم تيغة عرضي الكتريكي لامل…………………………………………………………………………….

۵-۱-۴-۳- اندازه و تنظيم كردن ريل فشار دهندة لبة پارچه…………………………………………………….

۵-۳- قسمت ناحیه بافت…………………………………………………………………………………………………………………

۱-۵-۳- سیستم های تشکیل دهنه………………………………………………………………………………………………

۱-۱-۵-۳- سیستم تشکیل دهنه دابی (FG451) …………………………………………………………………..

۱-۱-۱-۵-۳- تنظيم بسته شدن دهانة نخ تار……………………………………………………………………………..

۶-۳- سیستم پود گذاری راپیری……………………………………………………………………………………………………

۱-۶-۳- ترمز نخ پود (FG561) ………………………………………………………………………………………………….

۱-۱-۶-۳- مراحل ترمز…………………………………………………………………………………………………………………..

۲-۱-۶-۳- ضخامت پيشنهاد شده براي ورقه هاي ترمز………………………………………………………………

۱-۲-۱-۶-۳- تغيير ورقه ترمز……………………………………………………………………………………………………….

۳-۱-۶-۳- جايگزين كردن نوارهاي پوششي مغناطيسي…………………………………………………………….

۴-۱-۶-۳- تنظيم دهانة هوا…………………………………………………………………………………………………………..

۵-۱-۶-۳- ايجاد اتصال الكتريكي…………………………………………………………………………………………………..

۲-۶-۳- قيچي پود…………………………………………………………………………………………………………………………..

۱-۲-۶-۳- قراردادن قيچي پود………………………………………………………………………………………………………

۲-۲-۶-۳- اندازه گيري فشار پست……………………………………………………………………………………………….

۱-۲-۲-۶-۳- تنظيم نيروي بست…………………………………………………………………………………………………

۲-۲-۲-۶-۳- جايگزين كردن فنر…………………………………………………………………………………………………

۳-۲-۶-۳- جايگزين كردن تيغه گرد…………………………………………………………………………………………….

۴-۲-۶-۳- جايگزين كردن موتور…………………………………………………………………………………………………..

۳-۶-۳- راهنماي نواري (FGV1) ……………………………………………………………………………………………..

۱-۳-۶-۳- قراردادن راهنماي نواري راست…………………………………………………………………………………..

۲-۳-۶-۳- قراردادن راهنماي نواري چپ……………………………………………………………………………………..

۳-۳-۶-۳- تنظيم بازكننده بادامك……………………………………………………………………………………………….

۱-۳-۳-۶-۳-  قراردادن بادامك بازكننده و شبه ماكو U شكل…………………………………………………

۲-۳-۳-۶-۳- تنظيم بادامك بازكننده با استفاده از شبه ماكو فلت…………………………………………..

۳-۳-۳-۶-۳- بادامك بازكننده بر روي راپير نگهدارنده………………………………………………………………

۴-۳-۶-۳- تنظيم بازكننده…………………………………………………………………………………………………………….

۱-۴-۳-۶-۳- قرار دادن ميلة ۲ طرف قلاب ژاكارد در بالاي آن………………………………………………..

۲-۴-۳-۶-۳- قراردادن شانة بازكننده…………………………………………………………………………………………..

۳-۴-۳-۶-۳- تنظيم كردن طول نخ پود………………………………………………………………………………………

۵-۳-۶-۳- جانشين كردن قطعه هاي لغزشي………………………………………………………………………………

۱-۵-۳-۶-۳- جايگزين كردن قطعات لغزشي بالا………………………………………………………………………..

۲-۵-۳-۶-۳- جايگزين كردن قطعات لغزنده پايين تر………………………………………………………………..

۶-۳-۶-۳- جايگزين كردن چرخ نواري…………………………………………………………………………………………

۷-۳-۶-۳- تنظيم يك قطعه مياني……………………………………………………………………………………………….

۴-۶-۳- راپير  ۵۷۲FG………………………………………………………………………………………………………………..

۱-۴-۶-۳- راپير چپ (واردكردن راپير) ……………………………………………………………………………………….

۱-۱-۴-۶-۳- بست U شكل…………………………………………………………………………………………………………

۲-۱-۴-۶-۳- بست فلت…………………………………………………………………………………………………………………

۳-۱-۴-۶-۳- بست اهرمي همراه با سر شانه با نخ فيلامنتي به كار مي روند………………………….

۵-۶-۳- كنترل رنگ ………………………………………………………………………………………………………………………

۱-۵-۶-۳- قراردادن كنترل رنگ – تنظيم استاندارد………………………………………………………………….

۲-۵-۶-۳- جایگاه نصب انگشت پود………………………………………………………………………………………………

۱-۲-۵-۶-۳- تنظيم ارتفاع انگشت پود با كنترل رنگ……………………………………………………………….

۷-۳- سیستم دفتین زدن ……………………………………………………………………………………………………………..

۱-۷-۳- دفتین  (۶۵۱ FG)…………………………………………………………………………………………………………

۱-۱-۷-۳- همزمان كردن دفتین…………………………………………………………………………………………………..

۲-۷-۳- راهنماي راپير (۶۶۱ Fco) …………………………………………………………………………………………..

۱-۲-۷-۳- نصب دندانه هاي محافظ……………………………………………………………………………………………..

۱-۱-۲-۷-۳- كنترل ارتفاع دنده هاي محافظ……………………………………………………………………………..

۲-۲-۷-۳- نصب سطح صفحه ماکو……………………………………………………………………………………………….

۱-۲-۲-۷-۳- تشخيص كشيدگي صفحه ماكو……………………………………………………………………………..

۳-۲-۷-۳- تبديل از صفحه ماكوبه دندانه هاي محافظ………………………………………………………………..

۴-۲-۷-۳- تبديل از دندانه هاي محافظ به صفحه ماكو………………………………………………………………

۳-۷-۳- ميلة محافظ تار………………………………………………………………………………………………………………….

۴-۷-۳- شانه (۶۶۳FG) ……………………………………………………………………………………………………………..

۱-۴-۷-۳- طول شانه و نخ كشي…………………………………………………………………………………………………..

۱-۱-۴-۷-۳- گونه مختلف « هراه با شانة كناري و كمكي مجزا»…………………………………………….

۲-۱-۴-۷-۳- گونه متفاوت ( بدون شانه جانبي كمكي و مجزا) ……………………………………………….

۲-۴-۷-۳- نصب شانه……………………………………………………………………………………………………………………..

۸-۳- ترمز و کلاج…………………………………………………………………………………………………………………………….

۱-۸-۳- محرک اصلي (۱۸۱ FG ) …………………………………………………………………………………………….

۱-۱-۸-۳- تنظيم ترمز دستگاه……………………………………………………………………………………………………..

۲-۱-۸-۳- دستگاه ژاكارد نگهدارنده ترمز (FG452) ………………………………………………………………

۱-۲-۱-۸-۳- نصب دهانه هوا………………………………………………………………………………………………………..

۲-۲-۱-۸-۳- تنظيم آزاد كردن دستي………………………………………………………………………………………..

۲-۸-۳- ورودي نوار(FG171/172) ………………………………………………………………………………………….

۱-۲-۸-۳- نصب كردن اورتراول راپير ( over travel) ………………………………………………………….

۱-۱-۲-۸-۳- راپير چپ (جادادن راپير) ……………………………………………………………………………………..

۲-۱-۲-۸-۳- راپير راست (دريافت راپير) ……………………………………………………………………………………

۲-۲-۸-۳- نظارت ها………………………………………………………………………………………………………………………

فصل چهارم : بررسی قسمت هایی از ماشین های راپیری سولزر مدل F2001 و مدل G6100

۱-۴- سولزر مدل F2001……………………………………………………………………………………………………………..

۱-۱-۴- سیستم تغذیه……………………………………………………………………………………………………………………

۱-۱-۱-۴- سیستم لت آفت…………………………………………………………………………………………………………..

۱-۱-۱-۱-۴- تنظيمات مكانيكي…………………………………………………………………………………………………..

۲-۱-۴- اسنو……………………………………………………………………………………………………………………………………

۱-۲-۱-۴- تنظيمات اساسي ترمز…………………………………………………………………………………………………

۲-۲-۱-۴- ضربه گير هيدروليكي………………………………………………………………………………………………….

۳-۱-۴- سیستم متوقف کننده نخ تار: تنظیم کننده تار(الکتریکی) …………………………………………

۲-۴- قسمت ناحیه بافت…………………………………………………………………………………………………………………

۱-۲-۴- پود گذاری راپیری…………………………………………………………………………………………………………….

۱-۱-۲-۴-  سيستم كنترل نخ پود……………………………………………………………………………………………….

۱-۱-۱-۲-۴- تنظيمات مكانيكي…………………………………………………………………………………………………

۲-۱-۲-۴- تنظيم اساسي زمان بادامك قيچي……………………………………………………………………………..

۳-۱-۲-۴- تنظيم قيچي………………………………………………………………………………………………………………..

۴-۱-۲-۴- تنظيم بادامكهاي كنترل………………………………………………………………………………………………

۵-۱-۲-۴- تنظيمات مكانيكي……………………………………………………………………………………………………….

۲-۲-۴- تنظيمات……………………………………………………………………………………………………………………………

۱-۲-۲-۴-  سوار كردن راپيرها……………………………………………………………………………………………………..

۲-۲-۲-۴- تنظيم محفظه كابل……………………………………………………………………………………………………..

۳-۲-۲-۴-  تنظيم راپير سمت راست…………………………………………………………………………………………..

۴-۲-۲-۴- تنظيم راپير سمت چپ………………………………………………………………………………………………

۵-۲-۲-۴- تنظيم محفظه نوار……………………………………………………………………………………………………….

۶-۲-۲-۴-  تنظيم و كنترل سر راپيرها……………………………………………………………………………………….

۱-۶-۲-۲-۴-  انواع زبانه هاي فنري نگهدارنده نخ براي راپير سمت راست……………………………..

۲-۶-۲-۲-۴- كنترل سرراپير سمت راست توسط گيج……………………………………………………………..

۳-۶-۲-۲-۴-  سر راپيرسمت چپ……………………………………………………………………………………………….

۴-۶-۲-۲-۴- تنظيم اهرم بازكننده سر راپير سمت چپ…………………………………………………………..

۱-۴-۶-۲-۲-۴-انواع زبانه هاي نخگير موجود براي سر راپير سمت چپ…………………………………

۳-۲-۴- نصب كردن سرراپير روي نوار…………………………………………………………………………………………..

۳-۲-۴- نصب كردن سرراپير روي نوار…………………………………………………………………………………………..

۳-۴- دفتین …………………………………………………………………………………………………………………………………….

۴-۴- ناحیه برداشت پارچه……………………………………………………………………………………………………………..

۱-۴-۴- سیستم تیک آب پارچه……………………………………………………………………………………………………

۲-۴-۴- پیچش پارچه………………………………………


  • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   
آخرین پست ها

کار با اینترنت دانلود منیجر به همراه آموزش نکته ها و قابلیت ها..........سه شنبه 9 اردیبهشت 1399

تحلیل جایگاه اپل از نگاه شرکت اُمدیا..........سه شنبه 13 اسفند 1398

مشخصات گوشی های سامسونگ گلکسی S10 لایت و گلکسی نوت 10 لایت..........پنجشنبه 24 بهمن 1398

معرفی شهر زیبای بانه..........پنجشنبه 17 بهمن 1398

تفریح و سرگرمی؛ هر مناسبت یک پیامک..........سه شنبه 17 دی 1398

پاورپوینت بازار کار اشتغال و بيکاري..........پنجشنبه 10 مرداد 1398

مقاله ويژگي هاي معلم خوب..........پنجشنبه 10 مرداد 1398

مقاله مديريت كلاس و انضباط محيط كلاس..........پنجشنبه 10 مرداد 1398

مقاله راهكارهايي براي ارتقا منرلت معلمان..........چهارشنبه 9 مرداد 1398

مقاله خصوصیات یک معلم..........چهارشنبه 9 مرداد 1398

مقاله راهبردهاي پيشگيرانه انظباطی در كلاس..........چهارشنبه 9 مرداد 1398

مقاله محاسن و معایب شغل معلمی..........چهارشنبه 9 مرداد 1398

مقاله ویژه ارتقاء رتبه شغلی عالی معلمین..........چهارشنبه 9 مرداد 1398

مفهوم استعاره،نظریه و تئوری های سازمانی..........سه شنبه 8 مرداد 1398

مراحل تولید سیمان و بتن ضد آب..........سه شنبه 8 مرداد 1398

همه پستها

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic