تحقیق تأثير عمليات آنزيم ها برروي پرزهاي سطحي پارچه پنبه‌اي

چكيده :

تأثير عمليات آنزيم برروي پرزهاي سطحي پارچه پنبه‌اي

پارچه پنبه اي تحت عمليات با آنزيم سلولاز قرار گرفته و تغييرات ايجاد شده در استحكام پارچه ، قابليت جذب رنگ و ويژگي هاي ساختاري توسط ميكروسكوپSEM مورد مطالعه قرار گرفت .

قابليت جذب رنگ با استفاده از رنگ راكتيو و مستقيم روي پارچه پنبه‌اي مطالعه شد

تحقيقات با SEM نشان مي دهد كه عمليات توسط سلولاز باعث متورم شدن فيبريل ها شده است وهمچنين نواحي دچار اختلاف بين فيبريل ها در ديواره ثانويه در اثر كاهش وزن در پارچه عمل شده جدا شده اند .

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                    صفحه

مقدمه…………………………………… ۱

فصل اول: كليات آنزيم ها

۱-۱- آنزيمها…………………………….. ۳

۱-۲- نامگذاري آنزيمها…………………….. ۵

۱-۳- اثر PH بر فعاليت آنزيم……………….. ۵

۱-۴- اثر دما بر واكنشهاي آنزيمي……………. ۶

۱-۵- بازدارندگي فعاليت آنزيم………………. ۶

۱-۶- خواص برجسته آنزيمها………………….. ۹

۱-۷- ويژگي آنزيمها براي سوبسترا……………. ۹

۱-۸- آنزيمهاي سلولاز………………………. ۱۰

۱-۹- كاربرد آنزيمها در صنعت نساجي………….. ۱۲

۱-۱۰- كاتيوني كردن……………………….. ۱۷

۱-۱۱- رنگرزي…………………………….. ۱۸

۱-۱۲- كهنه نما كردن………………………. ۱۹

۱-۱۳- ساير كاربردها………………………. ۲۰

۱-۱۴-  اثر آنزيم بر كاهش وزن و استحكام……… ۲۱

۱-۱۵-  اثر زمان و غلظت آنزيم در فرآيند……… ۲۱

۱-۱۶- اثر PH در تكميل آنزيمي پنبه………….. ۲۱

۱-۱۷- اثر دما در تكميل آنزيمي پنبه…………. ۲۲

۱-۱۸- مكانيسم فعاليت تخريبي سلولاز………….. ۲۵

۱-۱۹- روشها……………………………… ۲۸

۱-۲۰- بيوپوبليشينگ……………………….. ۲۹

۱-۲۱- خاتمه فرآيند……………………….. ۳۱

فصل دوم: مقالات مربوط به عمليات آنزيم زني و بررسي جذب رنگ

۲- ۱- هیدرولیز الیاف پنبه ای توسط سلولاز…….. ۳۴

۲-۲- هیدرولیز مجدد بافت پنبه ای هیدرولیز شده با ا فزایش سلولاز جدید ……………………………………….. ۳۵

۲-۳- تغییرات ظرفیت جذب سلولاز پس از هیدرولیز مجدد ۳۶

۲-۴- تغییرات خواص  ساختاری الیاف پنبه ای از راه آنالیز دستگاهی SEM و AFM و X-rag و FT-IR در خلال هیدرولیز توسط آنزیم ۳۷

۲-۵- تعیین شدت های مربوط به پیوند هیدروژنی توسط FT-IR     ۳۸

۲-۶- تعیین تغییرات ملکولی توسط XRD ………… 38

۲-۷- هیدرولیز الیاف پنبه ای با سلولاز خام در طولانی مدت    ۳۹

۲-۸-هیدرولیز دوباره الیاف پنبه ای با سلولاز خام تازه  ۴۲

۲-۹- کاهش ظرفیت جذب سلولاز در خلال هیدرولیز…… ۴۲

۲-۱۰- تأثیر کریستالی شدن سلولز روی میزان هیدرولیز    ۴۴

۲-۱۱- تغییرات ماوراء ساختاری مشاهده شده توسط AFM    ۴۷

۲-۱۲- تغییرات ساختاری الیاف پنبه ای آشکار شده با FI-IR اسپکتروسکوپی……………………………………….. ۵۱

۲-۱۳- افزایش شدت های مربوط به شبکه پیوند هیدروژنی    ۵۲

۲-۱۴- تغییرات باندهای مادن قرمز در نواحی /Cm 800-1400    ۵۳

۲-۱۵- بررسي تغييرات در پنبه آنزيم زده اعم از جذب رنگ و مرفولوژي پنبه……………………………………….. ۵۴

۲-۱۶- كارهاي آزمايشي……………………… ۵۷

۲-۱۷- روش آنزيم زني………………………. ۵۸

۲-۱۸- روش رنگرزي…………………………. ۵۹

۲-۱۹- اندازه گيري توسط اشعه ايكس…………… ۵۹

۲-۲۰- اندازه گيري طيف نسبي مادن قرمز ………. ۶۱

۲-۲۱- اندازه گيري طيف نسبي رامان…………… ۶۱

۲-۲۲- مشاهدات مربوط به ميكروسكوپ الكتروني…… ۶۱

۲-۲۳- جذب رنگ ليف پنبه اي مرسريزه عمل شده با سلولاز   ۶۴

۲-۲۴- تغيير حالت درجه كريستالي الياف عمل شده توسط سلولاز و جذب رنگ……………………………………….. ۶۶

۲-۲۵- ميكروسكوپ الكتروني………………….. ۷۰

۲-۲۶- قابليت رنگرزي الياف سلولزتوسط رنگهاي راكتيو كه قبلاً تحت عمل آنزيم سلولاز قرار گرفته……………………. ۷۵

۲-۲۷- روش رنگرزي…………………………. ۷۹

۲-۲۸- اندازه گيري توسط اشعه ايكس…………… ۸۰

۲-۲۹- اندازه گيري طيف IR ………………….. 85

۲-۳۰- رنگرزي الياف عمل شده توسط سلولاز………. ۸۷

۲-۳۱- ليف رنگ شده كه توسط سلولاز عمل شده است…. ۸۸

 

فصل سوم: آزمایش ها و محاسبات

۳-۱-مقدمه……………………………….. ۹۲

۳-۲- کارهای آزمایشی………………………. ۹۲

۳-۳- گراف های رنگرزی……………………… ۹۴

۳-۴- بررسي تغييرات در ساختار سلولز به وسيله SEM     ۱۲۳

فصل چهارم: اطلاعات تكميلي

۴-۱- مشخصات فنی پارچه ……………………. ۱۴۵

۴-۳- مشخصات رنگ هاي مورد آزمايش……………. ۱۴۶

۴-۴- گزارش بررسی نمونه های ارسالی پارچه پنبه ای آنزیم زده با  SEM ……………………………………….. 150

۴-۵- توضيح مختصر روش آماري تاگوچي………….. ۱۵۴

نتايج…………………………………… ۱۷۰

منابع و مآخذ…………………………….. ۱۷۱

فهرست اشكال

عنوان                                                                                                                                  صفحه

فصل اول: كليات آنزيم ها

شكل ۱-۱- شكسته شدن پيوند۱،۴- – گلوكزيدي توسط آنزيم سلولاز    ۲۶

فصل دوم: مقالات مربوط به عمليات آنزيم زني و بررسي جذب رنگ

شكل ۲-۱ هیدرولیز طولانی مدت الیاف پنبه ای توسط سلولاز A قندهای احیاء شونده B – تغییرات فعالیت های سلولاز – C- عمل مختلف برای CBH  ۴۱

شکل۲-۲ مقایسه کاهش وزن به درصد الیاف پنبه ای بعد از ۶ ،۱۲ ، ۱۸ روز هیرولیز…………………………………. ۴۲

شكل ۲-۳ تغییرات ظرفیت جذب بعد از هیدرولیز –  تغییر ظرفیت جذب سلولاز روی الیاف پنبه بدون پروسس عدمجذب -B- تغییر ظرفیت جذب خاصه الیاف در سدیم استات بافر در دمای ۴۰ درجه وزمان ۱۰ دقیقه. ۴۴

شكل ۲-۴ تغییرات مورفولوژی الیاف پنبه ای توسطSEM الیاف پنبه ای هیدرولیز شده برای ۶ روز D الیاف پنبه ای هیدرولیز شده برای ۱۲ روز ۴۶

شكل ۲-۵ تغییرات مورنولوژی الیاف پنبه ای توسطAFM الیاف پنبه ای هیدرولیز شده برای ۶ روز D الیاف پنبه ای هیدرولیز شده برای ۱۲ روز ۴۹

شكل ۲-۶ ………………………………… ۵۴

شكل ۲-۷ كاهش وزن در اثر عمل سلولاز در برابر زمان عمل براي الياف مرسريزه شده و فرآوري نشده رانشان مي دهد…….. ۵۸

شكل ۲-۸ XRD الياف پنبه اي مرسريزه شده عمل شده – پلان هاي Iو II نشان دهنده سلولز I و سلولز II مي باشد……………. ۶۰

شكل ۲-۹ جذب ۳ رنگ راكتيو ميل تركيبي Congo Red د ربراب كاهش وزن در اثر عمل سلولاز روي فيبر عمل نشده……………….. ۶۲

شكل۲-۱۰ جذب دو رنگ راكتيو وميل تركيبي Congo Red درمقابل افت وزن در اثر عمل سلولاز روي ليف مرسريزه شده………….. ۶۵

شكل ۲-۱۱ حالت كريستالي الياف پنبه اي مرسريزه شده و عمل شده در برابر افت وزن…………………………………. ۶۸

شكل ۲-۱۲ الگوهاي XRD ليف پنبه اي عمل نشده وعمل شده باسلولاز براي درصد كاهش وزن نمونه باصفر درصد افت وزن ماده اوليه است براي عمل با سلولاز حرفهاي I وII  پلان ها نشان دهنده سلولز I وII مي باشد   ۶۹

شكل ۲-۱۳ الگوهاي XRD ليف پنبه مرسريزه و عمل شده با سلولاز براي درصد افت وزن نمونه با صفر درصد كاهش وزن در ماده اوليه براي عمل با سلولاز است.II,I پلان ها نشان دهنده سلولاز II,I مي باشد…… ۶۹

شكل ۲-۱۴ SEM (a) ميگروگرافهاي ليف پنبه عمل نشده(۲) درشت نمايي بالاتر از (۱) (b)SEM ميكروگرافهاي ليف پنبه عمل نشده با افت وزن ۴/۹ درصد كه با سلولاز فرآوري شده بود (۲) درشت نمايي بالاتراز (۱) (c) ميكروليف عمل نشده با افت وزن ۳/۱۷ درصد عمل شده با سلولاز….. ۷۳

شكل ۲-۱۵ SEM ميكرو گراف هاي (a) ليف پنبه  مرسريزه (b) ليف پنبه مرسريزه با افت وزن ۱/۶ درصد عمل شده با سلولاز و (c) ليف پنبه مرسريزه شده با افت وزن ۲۵ درصد عمل شده با سلولاز (d) ليف پنبه اي مرسريزه شده با افت وزن ۱/۳۷ درصد عمل شده با سلولاز [(۲) بزرگنمايي بيشتر از (۱)] ………………………………………… ۸۲

شكل ۲-۱۶ حالت تبلور Xc حاصله از اشعه x در برابر كاهش وزن به علت عمل سلولاز را براي الياف پلي نوزيك و كوپرا نشان مي دهد.  ۸۳

شكل ۲-۱۷ اندكس تبلور Ic بدست آمده توسط روش IR را دربرابر كاهش وزن بعلت فرآوري توسط سلولاز را براي ليف هاي كوپرا وپلي نوزيك نشان مي دهد………………………………………… ۸۴

شكل ۲-۱۸ نمودار عرضي كامل شدت نيمه ماكزيمم يك بازتاب اشعهX  ۲/۱β را در برابر كاهش وزن در اثر عمل با سلولاز را براي الياف پلي نوزيك و كوپرا نشان مي دهد………………………… ۸۴

شكل ۲-۱۹ نمودار جذب رنگ تا مرحله اشباع را در برابر كاهش وزن در اثر عمل با سلولاز براي ليف نشان مي دهد………….. ۸۵

شكل ۲-۲۰ نمودار جذب رنگ تا مرحله اشباع در برابر كاهش وزن بعلت عمل توسط سلولاز را نشان مي دهد ميل تركيبي Congo Red نيز درج شده است.   ۸۶

شكل ۲-۲۱ افت وزن بعلت عمل سلولاز در برابر جذب رنگ ليف پنبه اي يا پنبه……………………………………….. ۸۸

فصل سوم : آزمایش ها و محاسبات

شکل ۳-۱ تصاوير SEM بر روي پارچه خام………… ۱۲۴

شکل ۳-۲ تصاوير SEM بر روي پارچه آنزيم خورده ۲%. ۱۲۷

شکل ۳-۳ تصاوير SEM بر روي پارچه آنزيم خورده ۶% ۱۳۰

شکل ۳-۴ تصاوير SEM بر روي پارچه آنزيم خورده ۱۰% ۱۳۳

فصل چهارم: اطلاعات تكميلي

شكل ۴-۱ دستگاه SEM……………………….. 157

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                                  صفحه

فصل اول: كليات آنزيم ها

جدول ۱-۱- PH محلول بافر اسيد استيك واستات سديم ۲۲

جدول ۱-۲ سنگ شويي………………………… ۲۸

جدول ۱-۳ پدبچ……………………………. ۳۰

فصل دوم: مقالات مربوط به عمليات آنزيم زني و بررسي جذب رنگ

جدول۲-۱ تعیین پارامتر ساختاری لیف پنبه  (لیفA )در حلال هیدرولیزبا آنزیم…………………………………… ۴۴

جدول ۲-۲  آنالیز سطحی تصاویر هیدرولیز آنزیمی الیاف پنبه ای   ۴۷

جدول ۲-۳ ……………………………….. ۵۲

جدول ۲-۴ ساختمان رنگها……………………. ۷۸

فصل سوم : آزمایش ها و محاسبات

جدول ۳-۱ روش آماري تاگوچي…………………. ۹۳

جدول ۳-۲ مواد مورد استفاده در رنگرزی با رنگ مستقیم   ۹۴

جدول ۳-۳ مواد مورد استفاده در رنگرزی با رنگ راکتیو   ۹۵

جدول ۳-۴ کلیه محاسبات انجام شده بر روی پارچه پنبه ای     ۹۶

جدول۳-۵ درصد كاهش وزن در اثر آنزيم زني……… ۱۱۹

جدول۳-۶ درصد استحكام باقي مانده نسبت به آنزيم.. ۱۲۰

جدول۳-۷ درصد رمق كشي براي رنگ راكتيو……….. ۱۲۱

جدول۳-۸ درصد رمق كشي براي رنگ  مستقيم………. ۱۲۲

جدول۳-۹  نمونه هاي رنگ شده با رنگ مستقيم……. ۱۳۶

فصل چهارم: اطلاعات تكميلي

جدول ۴- ۱ كاليبراسيون رنگ راكتيو…………… ۱۵۲

جدول ۴-۲ كاليبراسيون رنگ مستقيم……………. ۱۵۴

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                                                  صفحه

فصل اول: كليات آنزيم ها

نمودار ۱-۱ فعاليت آنزيم سلولاز اسيدي بر حسب درجه حرارت    ۲۴

نمودار ۱-۲ تأثير دما درفعاليت سلولاز محصول شركت Sandoz 25

نمودار ۱-۳ روش استفاده آنزيم سلولاز روي پارچه پنبه اي ۳۰

فصل دوم: مقالات مربوط به عمليات آنزيم زني و بررسي جذب رنگ

فصل سوم : آزمایش ها و محاسبات

نمودار۳-۱درصدكاهش وزن نسبت به آنزيم………… ۱۱۹

نمودار۳-۲ درصد استحكام باقي مانده نسبت به آنزيم ۱۲۰

نمودار۳-۳ درصد رمق كشي براي رنگ راكتيو……… ۱۴۴

نمودار۳-۴ درصد رمق كشي براي رنگ مستقيم……… ۱۵۰

فصل چهارم: اطلاعات تكميلي

نمودار۴-۱  رنگ راكتيو…………………. ۱۵۱

نمودار۴-۲ Abs رنگ راكتيو………………….. ۱۵۲

نمودار۴-۳ رنگ مستقيم………………….. ۱۵۳

نمودار۴-۴ Abs‌ رنگ مستقيم………………….. ۱۵۳

 

 

 

مقدمه

آنزیمها پروتئینهاي هستند که با وزن ملکولی زیاد که واکنش های بیولوژیکی را کاتاليست می کنند ولی با کاتالیزورهای معمولی تفاوت دارند چون در حرارت و PH محدودی عمل می کنند .

ما در این پروژه با آنزیم سلولاز ، بر روی پارچه پنبه ای تحقیق کرده ایم که سلولاز ها کاتالیست های پروتئینی کلوئیدی با وزن ملکولی بالا است که دستخوش تغییر شده و از موادی چون Triehoderma ، fasariumsolani ، Aspergillusniger و Trichodermavride و غیره تشکیل می گردد که سرعت تغییر پذیری بالایی دارد .

طبقه بندی سلولاز ها معمولا بر اساس محدوده PH حداکثر فعالیت آن ها ،صورت می گیرد . که به سه دسته تقسیم می شوند

  • پایدار در اسید
  • پایدار در محیط خنثی
  • پایدار در قلیا

سلولاز برای انجام عملیات نهایی بر روی لیف های سلولزی مورد استفاده است و قابلیت رنگ شدن لیف پنبه ای هیدرولیز شده با سایر الیاف تولید شده و هیدرولیز شده فرق دارد.

همچنین در مقالات علمی مطرح شد که نفوذ آنزیم در الیاف پنبه ای تا الیاف سلولز باز یافته راحتر است. لیف پنبه ای برای تهیه لباس بسیار مناسب است بنابراین مطالعه تأثیر سلولاز روی ساختمان مورفولوژی پنبه حائز اهمیت است .

 

فصل اول

كليات آنزيم ها

 

۱-۱- آنزيمها

آنزيمها پروتئين هايي هستند با وزن مولكولي زياد( در حدود۱۰۰،۰۰۰ ) كه واكنشهاي بيولوژيكي راكاتاليز مي كنند، ولي با كاتاليزورهاي معمولي تفاوت دارند چون در حرارت و PH محدودي عمل مي كنند و اصطلاحاً به آنها بيوكاتاليزور گفته مي شود. آنزيمها به علت ويژيگي فوق العاده كاتاليزي كه دارند در زمره مهمترين مولكولهاي حياتي شناخته شده اند.

تا سال ۱۸۷۷ از نام آنزيم ( به معني خمير مايه) استفاده نمي شد ولي ازمدتها قبل از اين تاريخ مي دانستند كه كاتاليزورهاي بيولوژيكي در تخمير قندها وتبديل آنها به الكل نقش دارند واز اين رو نام مايه را به آنها اطلاق مي كردند.

اولين نظريه كلي راجع به كاتاليز شيميايي توسط آنزيمها در سال ۱۸۳۵ به وسيله برزليوس منتشر شد، كه شامل مثالي بود از دياستاز مالت كه امروزه به عنوان يك آنزيم شناخته شده است و متذكر شد كه هيدروليز نشاسته تحت تأثير اين دياستاز به طور مؤثري كاتاليز مي شودتا بوسيله اسيد سولفوريك .

در سال ۱۸۶۰ لوئي پاستور نظريه خود رادر مورد آنزيم اينطور عنوان كرد كه آنزيمها جزئي از ساختمان سلولي ماده مخمر هستند تا اين كه در سال ۱۸۹۷ ادوارد بوخنر با جدا سازي آنزيمهاي مسئول تخمير الكلي از مخمر آن بزرگترين واقعه مهم در تاريخ تحقيقات آنزيم شناسي را انجام داد. زيرا او به روشني نشان داد كه آنزيم هاي كه يك واكنش را كاتاليز مي كنند مستقل از ساختمان  سلولي عمل مي كنند.

در سال ۱۹۲۶ براي اولين بار يك آنزيم به صورت خالص و متبلور به دست آمد اين آنزيم اوره آز بود كه توسط J.B samaner از عصاره نوعي باقلا جدا شده بود. سامنر ثابت كرد كه بلورها پروتئيني اند ونتيجه گرفت كه برخلاف نظريات دانشمندان آن زمان، آنزيمها از نوع پروتئين هستند.

در حال حاضر ۲۰۰۰نوع مختلف آنزيم شناخته شده واكثر آنها به صورت كاملاً خالص جدا شده اند ودر حدود ۲۰۰ عدد از آنها به صورت متبلور به دست آمده اند.

اطلاعات زيادي در مورد عملكرد آنزيمها در دست نيست و بسياري از چيزها درمورد آنها نا شناخته مانده است . علاوه بر اين هنوز مشخص نشده كه چگونه آنزيمها
مي توانند واكنش شيميايي را با چنين بازده – دقت و ويژگي ،كاتاليز نمايند[۱].

 

۱-۲- نامگذاري آنزيمها

نامگذاري و طبقه بندي آنزيمها بر مبناي نام ماده اي كه بايد تجزيه گردد مشخص مي شود ماده اي كه توسط آنزيم تجزيه مي گردد را سوبسترا مي گويند.

براي تعيين نام آنزيمها پسوند آز (Ase)  را به نام سوبسترا اضافه مي كنند مثلاً آنزيم اوره آز هيدروليز اوره را به آمونياك وگاز كربنيك كاتاليز مي كند.

آنزيم فسفاتاز كه باعث هيدروليز نمكهاي فسفات مي شود.

آنزيم پروتاز كه باعث هيدروليز پروتئين ها مي شود.

آنزيم آميلاز كه باعث هيدروليز نشاسته مي شود.

۱-۳- اثر PH بر فعاليت آنزيم

اغلب آنزيمها در يك PH مشخص داراي فعاليت ماكزيمم مي باشند ودر PH بالاتر و يا پايين تر از آن فعاليتشان كاهش مي يابد . هرچند كه نمودار فعاليت بر حسب تغييرات PH بسياري ازآنزيمها زنگي شكل است ولي ممكن است بطور قابل ملاحظه‌اي با هم متفاوت باشند.

تاثير PH بر فعاليت آنزيم براي هر آنزيم مشخص به رفتار اسيدي- بازي آنزيم و سوبسترا بستگي دارد و همچنين به بسياري از عوامل ديگر كه تجزيه و تحليل آنها معمولاً مشكل است. در اكثر مطالعاتي كه بر روي آنزيمها صورت مي گيرد PH در PH مطلوب يا نزديك به آن ثابت نگه داشته مي شود[۱].

تحقیق تأثير عمليات آنزيم ها برروي پرزهاي سطحي پارچه پنبه‌اي

نوشته تحقیق تأثير عمليات آنزيم ها برروي پرزهاي سطحي پارچه پنبه‌اي اولین بار در فايل مارکت - بازار فايل. پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico


  • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   
آخرین پست ها

کار با اینترنت دانلود منیجر به همراه آموزش نکته ها و قابلیت ها..........سه شنبه 9 اردیبهشت 1399

تحلیل جایگاه اپل از نگاه شرکت اُمدیا..........سه شنبه 13 اسفند 1398

مشخصات گوشی های سامسونگ گلکسی S10 لایت و گلکسی نوت 10 لایت..........پنجشنبه 24 بهمن 1398

معرفی شهر زیبای بانه..........پنجشنبه 17 بهمن 1398

تفریح و سرگرمی؛ هر مناسبت یک پیامک..........سه شنبه 17 دی 1398

پاورپوینت بازار کار اشتغال و بيکاري..........پنجشنبه 10 مرداد 1398

مقاله ويژگي هاي معلم خوب..........پنجشنبه 10 مرداد 1398

مقاله مديريت كلاس و انضباط محيط كلاس..........پنجشنبه 10 مرداد 1398

مقاله راهكارهايي براي ارتقا منرلت معلمان..........چهارشنبه 9 مرداد 1398

مقاله خصوصیات یک معلم..........چهارشنبه 9 مرداد 1398

مقاله راهبردهاي پيشگيرانه انظباطی در كلاس..........چهارشنبه 9 مرداد 1398

مقاله محاسن و معایب شغل معلمی..........چهارشنبه 9 مرداد 1398

مقاله ویژه ارتقاء رتبه شغلی عالی معلمین..........چهارشنبه 9 مرداد 1398

مفهوم استعاره،نظریه و تئوری های سازمانی..........سه شنبه 8 مرداد 1398

مراحل تولید سیمان و بتن ضد آب..........سه شنبه 8 مرداد 1398

همه پستها

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات