سه شنبه 28 اسفند 1397  10:33 ق.ظ

تحقیق در مورد تخت جمشید

تخت جمشید آثار باقیمانده ارگ و کاخ داریوش اول هخامنشی است،که پس از گذشتن ۱۸۹ سال از اغاز بنای آن،اسکندر مقدونی ساختمانهای آنرا،در سال ۳۳۱ پیش از میلاد سوزانده است. تخت جمشید در ۵۶ کیلومتری شمال شرقی شیراز و ۶ کیلومتری استخر ،در جلگه مرودشت واقع است تخت جمشید طبق دو کتیبه ای که در بالای دیوار جنوبی آن کنده شده از بناهایی است که بفرمان داریوش هخامنشی ،در حدود سال ۵۲۰ پیش از میلاد ساخته شده است.

تحقیق در مورد تخت جمشید
تحقیق در مورد تخت جمشید

پلکان بزرگ

راهی که به بالای تخت یا صفه راهنمایی می نماید . دو پلکانی است که در دو طرف،روبروی هم ساخته شده و شماره هر یک از پلکانها ،از پائین تا بالای تخت ۱۱۰ و درازای هر یک ۹۰/۶ متر و پهنایش ۳۸ سانتی متر و بلندیش ۱۰ سانتی متر میباشد.

سردر بزرگ یا مدخل |تحقیق در مورد تخت جمشید

برای وارد شدن به درون ارگ تخت جمشید پس از پلکانهای شرح داده شده،تنها راه،سردر بزرگ بوده و آن ساختمانی است چهار گوشه که در بالای پلکانهای نامبرده،واقع گردیده است . این مدخل دارای ،۴ ستون و سردر غربی و شرقی و جنوبی بوده است که ۴ جرز دو درگاه ان ، با دو تا از ستونهایش ،هنوز بر جا و باقی میباشد.

تحقیق درباره تخت جمشید
تحقیق درباره تخت جمشید

درگاه غربی مدخل

 در ورودی بزرگ نامبرده ، که در خارجی بوده ، رو به مغرب و متوجه پلکان بزرگ می باشد. در طرفین درونی جرزهای درگاه غربی،تقریباً در بلندی دو متر از کف،دو پیکر حیوان بزرگ که بدن و دستهای آنها شبیه باعضای گاو و سرشان مانند سر شیر میباشد،حجاری شده است.

درگاه شرقی

درگاه دومی که درونی بوده به طرف شرق واقع است. جرز های این درگاه دارای دو گاو بالدار با سر انسان است و تاجی هم بر سر دارند، این نقوش بالدار تقلیدی است از مجسمه های دروازه پایتختی که (سارگن) ،پادشاه آشور در حدود ۷۱۲ پیش از میلاد پس از ترک نینوا پایتخت قدیم اشور در ۱۵ میلی شرقی شهر موصل ساخته است.

آپادانه (آپادانا) یا بارگاه

در جنوب سر در بزرگ ،بفاصله ۵۰ متر،ساختمان ستون داری آشکار و نمایان است که موسوم به کاخ آپادانه یعنی کاخ بار عام میباشد .تمام ساختمان بار عام نامبرده،اکنون دارای ۱۳ ستون میباشد،و بوسیله دو پلکان دو طرفی شمالی و شرقی،بآن وارد می شوند . دو پلکان نامبرده ،یکی پلکان کهنه است که به سمت شمال متوجه می باشد ،دیگری پلکان نو پیدایش است

که در سوی خاوری (شرقی )ساختمان واقع است و شرح آن زیر عنوان (( پلکان نو پیدایش)) بیاید. دیوار پیش بست پلکان کهنه ،به نقوش چندین تن از نمایندگان ملل مختلف،مزین و آراسته میباشد . ساختمان آپادانا عبارت بوده از یک تالار چهار گوشه مرکزی،و چهار ایوان به شکل راست گوشه که هر یک از ایوانها ۱۲ ستون و خود تالار مرکزی ۳۶ ستون ،در ۶ ردیف داشته است.

ستونهای بارگاه آپادانه (آپادانا)

بلندی های ستونهای  آپادانا نزدیک به ۱۸ متر و قطر پای آنها دو متر است. قسمت بالای ستونها مرکب از سه جزء است اول سر ستون اصلی دوم قسمت مارپیچ  دوگانه سیم تنه دو گاوی که پشت به پشت داه اند .در بالای تمام ستونهای تالار مرکزی،همین نوع مجسمه گاو بوده است

ولی روی ستون های ایوان شرقی مجسمه دو شیر و در بالای ستون های ایوان غربی، مجسمه دو گاو بدون قسمت مارپیچ دوگانه و سر ستون اصلی بوده است. در ماه شهریور ۱۳۱۲ شمسی، چهار لوح زرین و سیمین از گوشه های شمال شرقی و جنوب شرقی تالار مرکزی اپادانه بدست آمده است که روی همه آنها عبارتی به یک مضمون ، بسه خط میخی پارسی و عیلامی و بابلی نقر گردیده و ترجمه آنها بدینقرار است.

مقاله در مورد تخت جمشید
مقاله در مورد تخت جمشید

ترجمه لوحها

داریوش . شاه بزرگ  شاه شاهان شاه کشور ها پسر وشتاسپ هخامنشی.داریوش شاه گوید : این است کشوری که من دارم . از سکستان آنطرف سغد ، از آنجا تا کوشا (حبشه)، از هندوستان تا سارد(لیدی) ،که اهورامزدا،بزرگترین خدایان بمن داده است. اهورامزدا مرا و خاندان مرا نگهداری کند.

پلکان نو پیدایش

در جانب شرقی ایوان شرقی کاخ آپادانا،باز دو پلکان دو طرفی نمودار و مشهور به پلکان نو می باشد که در آبان ماه ۱۳۱۱ شمسی کشف گردیده است دور پلکان در ردیف صورت ۸ تن سرباز نیزه دار پارسی نقش گردیده و پشت سر آنها ،در هر دو سوی صورت شیری که گاوی را میدرد با یک ردیف درخت سرو دیده میشود.

در سمت راست پیش پلکان ردیف دوم چندین تن از سران سپاه و بزرگان لشگر و سربازان ویژه شاهی،و کماندار و نیزه دار نمایان است در قسمت چپ دیوار پیش بست پلکان نو پیدایش ،در ۲۳ مجلس پیکر و تصویر نمایندگان کلتهای تابعه خشایارشا نقش گردیده است.

این نقوش صورت ملل باجگذاری هستند که در عید نوروز،باج و پیشکشهای خود را آورده میخواهند به پیشگاه اعلیحضرت خشایارشا،شاه توانای آن زمان که سرور ۳۱ کشور باجگذار بوده تقدیم می نمایند. پلکان نو پیدایش ،قرینه آن که در سمت شمال بارگاه آپادان واقع است،طبق کتیبه ای که در دیوار پیش بسمت آن نقر گردیده از بناهای خشایارشا میباشد. تا پیش از

قهرست مطالب|تحقیق درباره تخت جمشید|مقاله در مورد تخت جمشید

تخت جمشید                                                                     ۱

پلکان بزرگ                                                                       ۲

سردر بزرگ یا مدخل                                                             ۲

درگاه غربی مدخل                                                                ۲

درگاه شرقی                                                                       ۳

آپادانه (آپادانا) یا بارگاه                                                     ۳

ستونهای بارگاه آپادانا                                                         ۴

ترجمه لوحها                                                                      ۵

پلکان نو پیدایش                                                               ۵

بارگاه صد ستون                                                                 ۶

ساختمان تالار صد ستون                                                      ۷

درگاههای شمالی صد ستون                                                   ۷

درگاههای شرقی                                                                  ۸

درگاههای جنوبی                                                                 ۸

درگاههای غربی                                                                   ۹

ایوان کاخ صد ستون                                                            ۹

مدخل دوم                                                                        ۹

کاخ سه دروازه                                                                  ۱۰

پلکان دو طرفی کاخ سه دروازه                                              ۱۰

ایوان شمالی سه دروازه                                                      ۱۰

تالار مرکزی کاخ سه دروازه                                                    ۱۱

ایوان جنوبی کاخ سه دروازه                                                  ۱۱

عمارت آئینه یا کاخ تچرا                                                        ۱۲

پلکان غربی کاخ تچرا                                                             ۱۳ 

تالار شمالی کاخ تجرا                                                             ۱۳

تالار مرکزی تچرا                                                                   ۱۳

ایوان جنوبی                                                                        ۱۳

تپه مرکزی                                                                          ۱۴

تزئینات کاخ های هختمنشی                                                    ۱۹

هنر در خدمت ایدئولوژی پادشاهی                                             ۲۲

کاخ کوچک خشایار شاه                                                          ۲۴

 ایوان شمالی هدیش                                                            ۲۵

تالار مرکزی کاخ کوچک خشایارشا                                           ۲۵

بنای اردشیر سوم                                                                 ۲۵

عمارت جنوبی شرقی یا حرمسرا خشایارشا                                ۲۶

تالار بزرگ حرمسرا                                                                ۲۷

نویافته ها                                                                         ۲۷

تالار صد ستون نویافته                                                          ۲۸

تالار ۹۹                                                                             ۲۹

 آب انبار سنگی                                                                   ۲۹

دخمه ها                                                                            ۲۹

برج و بارو                                                                          ۳۰

مدت آبادی تخت جمشید                                                      ۳۰

داریوش سوم از دیدگاه ایران شناسان                                      ۳۳

منابع                                                                                 ۳۵

تحقیق در مورد تخت جمشید

نوشته تحقیق در مورد تخت جمشید اولین بار در فايل مارکت - بازار فايل. پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico


  • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   
آخرین پست ها

کار با اینترنت دانلود منیجر به همراه آموزش نکته ها و قابلیت ها..........سه شنبه 9 اردیبهشت 1399

تحلیل جایگاه اپل از نگاه شرکت اُمدیا..........سه شنبه 13 اسفند 1398

مشخصات گوشی های سامسونگ گلکسی S10 لایت و گلکسی نوت 10 لایت..........پنجشنبه 24 بهمن 1398

معرفی شهر زیبای بانه..........پنجشنبه 17 بهمن 1398

تفریح و سرگرمی؛ هر مناسبت یک پیامک..........سه شنبه 17 دی 1398

پاورپوینت بازار کار اشتغال و بيکاري..........پنجشنبه 10 مرداد 1398

مقاله ويژگي هاي معلم خوب..........پنجشنبه 10 مرداد 1398

مقاله مديريت كلاس و انضباط محيط كلاس..........پنجشنبه 10 مرداد 1398

مقاله راهكارهايي براي ارتقا منرلت معلمان..........چهارشنبه 9 مرداد 1398

مقاله خصوصیات یک معلم..........چهارشنبه 9 مرداد 1398

مقاله راهبردهاي پيشگيرانه انظباطی در كلاس..........چهارشنبه 9 مرداد 1398

مقاله محاسن و معایب شغل معلمی..........چهارشنبه 9 مرداد 1398

مقاله ویژه ارتقاء رتبه شغلی عالی معلمین..........چهارشنبه 9 مرداد 1398

مفهوم استعاره،نظریه و تئوری های سازمانی..........سه شنبه 8 مرداد 1398

مراحل تولید سیمان و بتن ضد آب..........سه شنبه 8 مرداد 1398

همه پستها

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic