پایان نامه بررسی روند پیشرفت ماشین های بافندگی راپیری سولزر

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی تكنولوژي نساجي

چكيده :

با توجه به روند پيشرفت كمپاني هاي مختلف سازنده ماشين آلات بافندگي نساجي علي الخصوص كمپاني سولزر بر آن شديم در اين پرو‍‍‍ژه دانشگاهي ابتدا در فصل اول  به بررسي اساس سيستم تاري پودي و همچنين به مقايسه كلي بين ماشينهاي باماكو و بي ماكو پرداخته در ادامه  نيز در فصل هاي دوم و سوم و چهارم به بررسي دستورالعمل تنظيم ماشين هاي راپيري سولزر در مدل‌هاي F2001 ،G6100 ،G6200 ،G6500 پرداخته ايم. در آخر نيز موفقيت تمامي دانشجويان عزيز در اين رشته را از خدواند متعال خواستاريم .

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                     صفحه

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱

كليات ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳

هدف………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳

روش تحقيق……………………………………………………………………………………………………………………………………… ۳

فصل اول : بافندگی تاری پودی

۱-۱- اساس بافندگي تاري و پودی………………………………………………………………………………………………..

۲-۱- مكانيزم هاي اصلي بافندگي………………………………………………………………………………………………….

۱-۲-۱- تغذيه نخ هاي تار …………………………………………………………………………………………………………….

۲-۲-۱-  تشكيل دهنه نخ هاي تار………………………………………………………………………………………………..

۱-۲-۲-۱-  هندسه تشكيل دهنه ………………………………………………………………………………………………..

۳-۲-۱- پود گذاري………………………………………………………………………………………………………………………….

۴-۲-۱- تغذيه كننده نخ پود………………………………………………………………………………………………………….

۵-۲-۱- دفتين زدن………………………………………………………………………………………………………………………..

۶-۲-۱- پيچش پارچه……………………………………………………………………………………………………………………..

۷-۲- ۱-  كنترل پارچه…………………………………………………………………………………………………………………..

۱-۷-۲- ۱-  عرض پارچه……………………………………………………………………………………………………………….

۲-۷-۲-۱- حاشيه ها………………………………………………………………………………………………………………………

۳-۱-  سيستم هاي تشكيل دهنه………………………………………………………………………………………………….

۱-۳-۱- مكانيزم  ميل لنگي…………………………………………………………………………………………………………..

۲-۳-۱- مکانیزم تشکیل دهنه بادامکی…………………………………………………………………………………………

۳-۳-۱- مکانیزم تشکیل دهنه دابی………………………………………………………………………………………………

۱-۳-۳-۱-  تشكيل دهنه دابي منفي……………………………………………………………………………………………

۲-۳-۳-۱- تشکیل دهنه دابی مثبت…………………………………………………………………………………………….

۳-۳-۳-۱- دابي روتاري………………………………………………………………………………………………………………….

۴-۱-  بافندگي با ماكو……………………………………………………………………………………………………………………..

۵-۱- بافندگي بدون ماكو (راپيري) ……………………………………………………………………………………………….   ۱-۵-۱- پودگذاري روش گالبر……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

۲-۵-۱- پودگذاری روش دواس……………………………………………………………………………………………………..

فصل دوم : بررسی دستورالعمل تنظیم ماشین بافندگی راپیری سولزر مدل G6200

۱-۲- قسمت تغذیه………………………………………………………………………………………………………………………….

۱-۱-۲- سیستم تغذیه……………………………………………………………………………………………………………………

۱-۱-۱-۲-   نيروي باز كردن چله…………………………………………………………………………………………………

۲-۱-۱-۲- تنظيم نخ پود……………………………………………………………………………………………………………….

۲-۱-۲-  اسنو………………………………………………………………………………………………………………………………….

۱-۲-۱-۲-  میله خالی اسنو نخ تار……………………………………………………………………………………………….

۲-۲-۱-۲- قرار دادن فلانژهاي چله بروي اسنو خالی…………………………………………………………………

۳-۲-۱-۲-  نخ كشي تقارتي شانه…………………………………………………………………………………………………

۴-۲-۱-۲-  وارد كردن چله نخ تار………………………………………………………………………………………………..

۵-۲-۱-۲-  تغيير چله نخ تار…………………………………………………………………………………………………………

۱-۵-۲-۱-۲- تنظيم فرستنده علامت………………………………………………………………………………………….

۳-۱-۲- پل نخ تار ………………………………………………………………………………………………………………………….

۱-۳-۱-۲- عملكرد………………………………………………………………………………………………………………………….

۲-۳-۱-۲- تنظيم كردن كشيدگي………………………………………………………………………………………………..

۳-۳-۱-۲- ردیف موازي غلتك نخ تار…………………………………………………………………………………………..

۴-۳-۱-۲- موقعيت غلطك نخ تار در رابطه با نقطة ثابت (A ) ……………………………………………….

۱-۴-۳-۱-۲-  انواع تنظيم كردن………………………………………………………………………………………………….

۵-۳-۱-۲- موقعيت هاي افقي و عمودي………………………………………………………………………………………

۱-۵-۳-۱-۲- قرار دادن غلتك نخ تار…………………………………………………………………………………………..

۶-۳-۱-۲- بلوكه كردن غلتك نخ تار…………………………………………………………………………………………….

۷-۳-۱-۲- نصب كردن حس گر……………………………………………………………………………………………………

۸-۳-۱-۲- كليد حفاظتي غلتك پل تار………………………………………………………………………………………..

۹-۳-۱-۲- جاذب ضربة هيدروليكي …………………………………………………………………………………………….

۴-۱-۲- سیستم کنترل تار…………………………………………………………………………………………………………….

۱-۴-۱-۲- تنظيم دستگاه كنترل تار…………………………………………………………………………………………….

۱-۱-۴-۱-۲- تنظيم فاصله از آخرين ميله چله كشي………………………………………………………………..

۲-۱-۴-۱-۲- نصب غلتک راهنما………………………………………………………………………………………………….

۳-۱-۴-۱-۲- تنظيم ميله هاي جدا كننده………………………………………………………………………………….

۴-۱-۴-۱-۲- تنظيم حلقه هاي تماسي……………………………………………………………………………………….

۵-۱-۴-۱-۲- طرح حلقة تماس…………………………………………………………………………………………………….

۲-۴-۱-۲- دستور العمل تنظيم دستگاه كنترل تار ( تغيير روش سريع) ………………………………..

۱-۲-۴-۱-۲- تنظيم دستگاه كنترل تار……………………………………………………………………………………….

۲-۲-۴-۱-۲- نصب غلتک راهنما ………………………………………………………………………………………………..

۳-۲-۴-۱-۲- تنظيم ميله هاي جدا كننده………………………………………………………………………………….

۴-۲-۴-۱-۲- قرار دادن تيغة عرضي الكتريكي لامل…………………………………………………………………..

۱-۴-۲-۴-۱-۲- تنظيم ميله عرضي الكتريكي لامل …………………………………………………………………

۵-۲-۴-۱-۲- نصب تنظيم پانه پايين نگهدارنده ………………………………………………………………………..

۲-۲- ناحیه تشکیل پارچه……………………………………………………………………………………………………………….

۱-۲-۲- سیستم تشکیل دهنه……………………………………………………………………………………………………….

۱-۱-۲-۲- سیستم تشکیل دهنه دابی…………………………………………………………………………………………

۱-۱-۱-۲-۲- عملكرد…………………………………………………………………………………………………………………….

۲-۱-۱-۲-۲- تنظيم محور دابي……………………………………………………………………………………………………

۳-۱-۱-۲-۲- جايگزين كردن و كش دادن تسمه V شكل………………………………………………………..

۴-۱-۱-۲-۲- تنظيم بستن دهنة نخ تار………………………………………………………………………………………

۵-۱-۱-۲-۲- تنظيم رديف تسمة دندانه دار……………………………………………………………………………….

۶-۱-۱-۲-۲- سرويس كردن…………………………………………………………………………………………………………

۲-۲-۲- سیستم پود گذاری راپیری………………………………………………………………………………………………

۱-۲-۲-۲- نوار همراه راپير در ماشين سولزر G6200……………………………………………………………..

۲-۲-۲-۲- وارد كردن راپير……………………………………………………………………………………………………………

۱-۲-۲-۲-۲- برداشتن بست اهرمي……………………………………………………………………………………………..

۲-۲-۲-۲-۲- سوار كردن بست اهرمي…………………………………………………………………………………………

۳-۲-۲-۲-۲- برداشتن بست محور كوچك………………………………………………………………………………….

۴-۲-۲-۲-۲- تنظيم بست محوري……………………………………………………………………………………………….

۵-۲-۲-۲-۲- اندازه گيري فشار بستي…………………………………………………………………………………………

۶-۲-۲-۲-۲- راپير دريافتي (گيرندة نوع گوه) ……………………………………………………………………………

۱-۶-۲-۲-۲-۲- دريافت راپير (دريافت كننده موازي ) …………………………………………………………….

۷-۲-۲-۲-۲- نصب سر شبه ماكويي را بر روي نوار راپير…………………………………………………………..

۸-۲-۲-۲-۲- كنترل راپيرها در ماشين بافندگي…………………………………………………………………………

۹-۲-۲-۲-۲- برداشتن قسمت نوسان كننده……………………………………………………………………………….

۱-۹-۲-۲-۲-۲- نصب ورقة اتصال………………………………………………………………………………………………..

۱۰-۲-۲-۲-۲- سرويس كردن نوار راپير………………………………………………………………………………………

۱-۱۰-۲-۲-۲-۲- دريافت و وارد كردن راپيرها…………………………………………………………………………..

۲-۱۰-۲-۲-۲-۲- راهنماهاي نوار………………………………………………………………………………………………..

۳-۱۰-۲-۲-۲-۲- برداشتن راپير به همراه نوار راپير………………………………………………………………….

۱۱-۲-۲-۲-۲- غلتك هاي تسمه اي…………………………………………………………………………………………..

۱-۱۱-۲-۲-۲-۲- برداشتن و نصب غلتك تسمه اي بيروني……………………………………………………..

۲-۱۱-۲-۲-۲-۲- برداشتن و نصب غلتك تسمه اي داخلي …………………………………………………….

۱۲-۲-۲-۲-۲- قرار دادن راهنماهاي نواري…………………………………………………………………………………

۱-۱۲-۲-۲-۲-۲- كنترل ارتفاع راهنماي نواري به همراه حداكثر مقدار و مقدار كاهش يافته عرض بافندگي

۲-۱۲-۲-۲-۲-۲- كنترل راهنماي غلتك نخ عيب دار………………………………………………………………

۳-۱۲-۲-۲-۲-۲- تنظيم چرخ نواري به راهنماي نواري……………………………………………………………

۴-۱۲-۲-۲-۲-۲- نصب راپير با نوار……………………………………………………………………………………………..

۵-۱۲-۲-۲-۲-۲- تنظيم مجدد غلتك تسمه اي……………………………………………………………………….

۶-۱۲-۲-۲-۲-۲- خط موازي نوار راپير………………………………………………………………………………………

۷-۱۲-۲-۲-۲-۲- تنظيم محافظ نوار راپير………………………………………………………………………………….

۱۳-۲-۲-۲-۲- تنظيم بادامك بازكننده……………………………………………………………………………………….

۱-۱۳-۲-۲-۲-۲- بست U شكل…………………………………………………………………………………………………

۱۴-۲-۲-۲-۲- تنظيم شانه بازكننده……………………………………………………………………………………………

۳-۲-۲-۲- تنظيم طول پود……………………………………………………………………………………………………………

۴-۲-۲-۲- محرک نوار – چرخ دندة تك مرحله اي فضايي………………………………………………………..

۱-۴-۲-۲-۲- تنظيم ضربه…………………………………………………………………………………………………………….

۵-۲-۲-۲- عمل با سرعت كريپ…………………………………………………………………………………………………..

۶-۲-۲-۲- كنترل رنگ…………………………………………………………………………………………………………………..

۱-۶-۲-۲-۲- نصب اهرم انتقال…………………………………………………………………………………………………….

۲-۶-۲-۲-۲- نصب شافت هاي تيغه اي………………………………………………………………………………………

۳-۶-۲-۲-۲- تنظيم محور…………………………………………………………………………………………………………….

۴-۶-۲-۲-۲- نصب قسمت رونده………………………………………………………………………………………………….

۵-۶-۲-۲-۲- تنظيم عمل چپ و راست گرفتن چله………………………………………………………………….

۶-۶-۲-۲-۲- نصب انگشت هاي پود…………………………………………………………………………………………….

۱-۶-۶-۲-۲-۲- تنظيم انگشت هاي پود……………………………………………………………………………………..

۷-۲-۲-۲- كنترل پود…………………………………………………………………………………………………………………….

۱-۷-۲-۲-۲- دستگاه بافندگي با قسمت حاشيه دادن……………………………………………………………….

۲-۷-۲-۲-۲- تنظيم قيچي پود…………………………………………………………………………………………………….

۳-۷-۲-۲-۲- تنظيمات همزماني………………………………………………………………………………………………….

۴-۷-۲-۲-۲- نصب قيچي پود……………………………………………………………………………………………………….

۵-۷-۲-۲-۲- تنظيم زمان بندي قيچي………………………………………………………………………………………..

۶-۷-۲-۲-۲- نصب کردن و برداشتن کنترل پود ……………………………………………………………………….

۷-۷-۲-۲-۲- كنترل پود از (WM no.3786) ………………………………………………………………………

۱-۷-۷-۲-۲-۲- تنظيمات بعدي………………………………………………………………………………………………….

۲-۷-۷-۲-۲-۲- تنظيم همزمان بودن………………………………………………………………………………………….

۳-۷-۷-۲-۲-۲- تنظيم قيچي پود……………………………………………………………………………………………….

۴-۷-۷-۲-۲-۲- نصب قيچي پود………………………………………………………………………………………………….

۵-۷-۷-۲-۲-۲- تنظيم زمان بندي قيچي…………………………………………………………………………………..

۱-۵-۷-۷-۲-۲-۲- شرايط استاندارد قيچي ْ۲……………………………………………………………………………

۶-۷-۷-۲-۲-۲- نصب کردن و برداشتن  كنترل پود………………………………………………………………….

۸-۲-۲-۲- ترمز نخ پود EFB………………………………………………………………………………………………………

۱-۸-۲-۲-۲- نخ كشي نخ پود………………………………………………………………………………………………………

۲-۸-۲-۲-۲- مرحله ترمز………………………………………………………………………………………………………………

۱-۲-۸-۲-۲-۲- تغيير ورقة ترمز………………………………………………………………………………………………….

۳-۸-۲-۲-۲- جاگزيني نوار پوشش مغناطيسي…………………………………………………………………………..

۱-۳-۸-۲-۲-۲- نصب نوار پوشش مغناطيسي…………………………………………………………………………….

۴-۸-۲-۲-۲- تنظيم دهانة هوار……………………………………………………………………………………………………

۵-۸-۲-۲-۲- تميز كردن……………………………………………………………………………………………………………….

۶-۸-۲-۲-۲- اتصال الكتريكي……………………………………………………………………………………………………….

۹-۲-۲-۲- ترمز پود………………………………………………………………………………………………………………………..

۱-۹-۲-۲-۲- تنظيم نيروي ترمز و مدت زمان…………………………………………………………………………….

۲-۹-۲-۲-۲- مسير پود………………………………………………………………………………………………………………….

۳-۹-۲-۲-۲- تنظيم دهندة هوا……………………………………………………………………………………………………

۴-۹-۲-۲-۲- تنظيم محافظ غلتك راهنما…………………………………………………………………………………..

۱۰-۲-۲-۲- جاذب پود…………………………………………………………………………………………………………………..

۱-۱۰-۲-۲-۲- كنترل پود…………………………………………………………………………………………………………….

۲-۱۰-۲-۲-۲- سرحسي……………………………………………………………………………………………………………….

۳-۱۰-۲-۲-۲- كنترل جاذب پود…………………………………………………………………………………………………

۳-۲-۲- سیستم دفتین زدن………………………………………………………………………………………………………….

۱-۳-۲-۲- تعادل جرمي شافت نخ كشي……………………………………………………………………………………..

۲-۳-۲-۲- كاردك…………………………………………………………………………………………………………………………..

۱-۲-۳-۲-۲- تنظيم كاردك………………………………………………………………………………………………………….

۲-۲-۳-۲-۲- تنظيم طول صفحه ماكو…………………………………………………………………………………………

۳-۳-۲-۲- دستورالعمل برچسباندن پوشش سطحي صفحه ماكو آديپرن (adiprene) ………

۴-۳-۲-۲- همزمان كاردك با چرخ دندة نخ كشي راست و چپ (WM no.2021) ………….

۱-۴-۳-۲-۲- تراز كردن كاردك……………………………………………………………………………………………………

۵-۳-۲-۲- همزمنان كردن كاردك با رانش پيرز چپ و راست ( از نوع پرز حلقوي) ……………..

۶-۳-۲-۲- شانه……………………………………………………………………………………………………………………………….

۱-۶-۳-۲-۲- عملكرد…………………………………………………………………………………………………………………….

۲-۶-۳-۲-۲- نصب شانه………………………………………………………………………………………………………………..

۳-۶-۳-۲-۲- ضخامت پيشنهادي دندانة شانه……………………………………………………………………………..

۴-۶-۳-۲-۲- تغيير عرض بافندگي………………………………………………………………………………………………

ناحیه برداشت پارچه ………………………………………………………………………………………………………………………..

۱-۳-۲- کشیدن  پارچه………………………………………………………………………………………………………………….

۲-۳-۲- تنظيم تراكم پود……………………………………………………………………………………………………………….

۱-۲-۳-۲- بافندگي با الگو تراكم بود…………………………………………………………………………………………….

۲-۲-۳-۲- تراكم پود بوسيلة الگوي ژاكارد…………………………………………………………………………………..

۳-۲-۳-۲- الگوي تراكم پود توسط ۱/PAS……………………………………………………………………………….

۴-۲-۳-۲- بافندگي بدون الگوي تراكم پود………………………………………………………………………………….

۱-۴-۳-۲- متراكم پود WM- ساده…………………………………………………………………………………………….

۲-۴-۳-۲-  تراكم پود WM – پرز حلقوي…………………………………………………………………………………

۵-۳-۲- كشيدن سريع تار توسط نقطة انتهايي…………………………………………………………………………….

۱-۵-۳-۲- كشش سريع تار به همراه كليد از راه دور…………………………………………………………………

۶-۳-۲- پيچيدن پارچه بروي غلتك………………………………………………………………………………………………

۱-۶-۳-۲- تنظيم كلاج………………………………………………………………………………………………………………….

۲-۶-۳-۲- حس كردن قطر غلتك پارچه……………………………………………………………………………………..

۷-۳-۲- پيچيدن پارچه برروي غلتك…………………………………………………………………………………………….

۱-۷-۳-۲- تنظيم كلاج………………………………………………………………………………………………………………….

۲-۷-۳-۲- پياده كردن غلتك حسي……………………………………………………………………………………………..

۱-۲-۷-۳-۲- تنظیم مکانیزم حسی……………………………………………………………………………………………..

۴-۲- ترمز و کلاج…………………………………………………………………………………………………………………………….

۱-۴-۲- عملكرد……………………………………………………………………………………………………………………………….

۲-۴-۲- سرعت هاي رانيتگ………………………………………………………………………………………………………….

۳-۴-۲-سرعت دستگاه……………………………………………………………………………………………………………………

۱-۳-۴-۲- ماشين ژاكارد كنترل شده از طريق الكتريكي…………………………………………………………..

۴-۴-۲-  پياده كردن و سوار كردن پولي (فلكه) تسمة V شكل موتور………………………………………

۱-۴-۴-۲- نصب تسمة V شكل……………………………………………………………………………………………………

۲-۴-۴-۲- كشش تسمه V شكل…………………………………………………………………………………………………

۵-۴-۲- فاصلة ترمز…………………………………………………………………………………………………………………………

۶-۴-۲- تنظيم فضاي كلاج……………………………………………………………………………………………………………

۷-۴-۲- تنظيم زاوية ترمز………………………………………………………………………………………………………………

۸-۴-۲- نگه داشتن ترمز: ………………………………………………………………………………………………………………

۱-۸-۴-۲- سوار كردن……………………………………………………………………………………………………………………

۲-۸-۴-۲- سرويس كردن………………………………………………………………………………………………………………

۵-۲- سیستم کناره باف(لینو) ……………………………………………………………………………………………………….

۱-۵-۲- ابزاربافت نيم تورلینو…………………………………………………………………………………………………………

۱-۱-۵-۲- كشش نخ ها…………………………………………………………………………………………………………………

۲-۱-۵-۲- قرار دادن ابزار بافت نيم تور………………………………………………………………………………………..

۳-۱-۵-۲- زمان بندي…………………………………………………………………………………………………………………….

۱-۳-۱-۵-۲- لبة كمكي سمت چپ…………………………………………………………………………………………….

۲-۳-۱-۵-۲- لبة كمكي سمت راست………………………………………………………………………………………….

۴-۱-۵-۲- تنظيم نوسان عمل باز كردن الياف…………………………………………………………………………….

۵-۱-۵-۲- تنظيم طول قيطان نايلوني………………………………………………………………………………………….

۱-۵-۱-۵-۲- تنظيم شافت هاي كناري……………………………………………………………………………………….

۲-۵-۱-۵-۲- اندازه يگري قيطان نايلوني جديد…………………………………………………………………………..

۳-۵-۱-۵-۲- اندازه گيري فرآيند…………………………………………………………………………………………………

۶-۵-۲- واحد بافت نيم تور لنو V: (Glass fiber) ………………………………………………………………..

۱-۶-۵-۲- كشيدن نخ ها……………………………………………………………………………………………………………….

۲-۶-۵-۲- در جايگاه قرار دادن بافت نيم تور لنو و دستگاه كناره بافي…………………………………….

۳-۶-۵-۲- زمان بندی…………………………………………………………………………………………………………………….

۱-۳-۶-۵-۲- لبة كمكي سمت چپ…………………………………………………………………………………………….

۲-۳-۶-۵-۲- واحد بافت نيمه تور لینو………………………………………………………………………………………..

۳-۳-۶-۵-۲- لبه كمكي سمت راست………………………………………………………………………………………….

۴-۶-۵-۲- تنظيم نوسان عمل باز كردن نخ…………………………………………………………………………………

۱-۴-۶-۵-۲- واحد بافت نيم تورلینو……………………………………………………………………………………………

۲-۴-۶-۵-۲- لبة كمكي………………………………………………………………………………………………………………..

۵-۶-۵-۲- اندازه گيري قيطان نايلوني جديد……………………………………………………………………………….

۶-۶-۵-۲- تنظيم كشش كابل………………………………………………………………………………………………………

۱-۶-۶-۵-۲- سمت راست…………………………………………………………………………………………………………….

۷-۶-۵-۲- ابزار الكتريكي بافت نيم تور لنو ولبة كمكي……………………………………………………………..

۱-۷-۶-۵-۲- عملكرد…………………………………………………………………………………………………………………….

۲-۷-۶-۵-۲- در جايگاه قرار دادن بافت نيم تور لینو…………………………………………………………………

۳-۷-۶-۵-۲- نخ هاي نخ كشي…………………………………………………………………………………………………….

۴-۷-۶-۵-۲- نكاتي در مورد بافندگي…………………………………………………………………………………………..

فصل سوم : بررسی دستورالعمل تنظیم ماشین بافندگی راپیری سولزر مدل G6500

۱-۳- قسمت تغذیه………………………………………………………………………………………………………………………….

۱-۱-۳- باز كردن چله (۲۵۳ (FG………………………………………………………………………………………………

۱-۱-۱-۳- سلسله تراكم پود به همراه چله mm800 …………………………………………………………

۲-۱-۱-۳- سلسله تركام هاي پود به همراه چله mm 1100 ……………………………………………

۲-۱-۳- كشش دهنده تار – مثبت (۲۶۱- (FG ……………………………………………………………………..

۱-۲-۱-۳- اوضاع استاندارد……………………………………………………………………………………………………………

۱-۱-۲-۱-۳- تنظيم میله خالي نگاهدارنده…………………………………………………………………………………

۲-۱-۲-۱-۳- تنظيم غلتك راهنما……………………………………………………………………………………………….

۳-۱-۲-۱-۳- تنظيم موقعيت افقي و عمودي……………………………………………………………………………..

۲-۲-۱-۳- حس گر ثابت غلتك…………………………………………………………………………………………………….

۱-۲-۲-۱-۳- تعريفي از سلسله موارد استفاده…………………………………………………………………………….

۲-۲-۲-۱-۳- تغییر دادن حس گر……………………………………………………………………………………………….

۳-۱-۳- سيستم كششي…………………………………………………………………………………………………………………

۱-۳-۱-۳- تعريف اطلاعات ميزان كردن………………………………………………………………………………………

۲-۳-۱-۳- تنظيم كششي………………………………………………………………………………………………………………

۲-۳- اسنو…………………………………………………………………………………………………………………………………………

۱-۲-۳- چله تار نخ (۲۵۳/۲۵۱ FG) ………………………………………………………………………………………..

۱-۱-۲-۳- چله تار كامل………………………………………………………………………………………………………………..

۱-۱-۱-۲-۳- آماده كردن میله خالی چله……………………………………………………………………………………

۲-۲-۳- قرار دادن فلانژهاي چله……………………………………………………………………………………………………

۱-۲-۲-۳-شانه كشي تقارني………………………………………………………………………………………………………….

۲-۲-۲-۳- شانه کشی نامتقارن……………………………………………………………………………………………………..

۳-۲-۳- نصب چله تار……………………………………………………………………………………………………………………..

۳-۳- غلتك  پل تار (۲۶۲ (FG…………………………………………………………………………………………………..

۱-۳-۳- غلتك نخ تار منفي …………………………………………………………………………………………………………..

۱-۱-۳-۳- شرايط استاندارد…………………………………………………………………………………………………………..

۲-۱-۳-۳- تنظيم موفقيت هاي افقي و عمودي………………………………………………………………………….

۳-۱-۳-۳- وارد كردن ارتفاع غلتك نخ تار و طور دهانة نخ تار…………………………………………………..

۴-۱-۳-۳- تنظيم ترمز غلتك نخ تار…………………………………………………………………………………………….

۵-۱-۳-۳- بالا بر  و غلتك منحرف شده………………………………………………………………………………………

۶-۱-۳-۳- غلتك نخ تار منفي – بالا برده شده…………………………………………………………………………..

۱-۶-۱-۳-۳- شرايط استاندارد……………………………………………………………………………………………………..

۲-۶-۱-۳-۳- تنظيم حس گر فشار………………………………………………………………………………………………

۳-۶-۱-۳-۳- تنظيم موفقيت افقي و عمودي……………………………………………………………………………..

۴-۶-۱-۳-۳- وارد كردن ارتفاع غلتك نخ تار و طول دهانة نخ تار…………………………………………….

۲-۳-۳- غلتك نخ تار مثبت……………………………………………………………………………………………………………

۱-۲-۳-۳- تنظيم موقعيت عمودي و افقي…………………………………………………………………………………..

۲-۲-۳-۳-غلتك منحرف………………………………………………………………………………………………………………..

۳-۳-۳- حس گر فشار…………………………………………………………………………………………………………………….

۱-۳-۳-۳- تعريف سلسله كاربردها………………………………………………………………………………………………..

۲-۳-۳-۳- جاسازي حس گر بافشار پائين تر……………………………………………………………………………….

۳-۳-۳-۳- جايگزين كردن حس گر فشار بالايي………………………………………………………………………….

۴-۳-۳- كشيدگي محرك سيستم…………………………………………………………………………………………………

۱-۴-۳-۳- تشخيص اطلاعات ميزان گردن…………………………………………………………………………………..

۲-۴-۳-۳- تنظيم سيستم نخ كشي……………………………………………………………………………………………..

۴-۳- قسمت توقف تار…………………………………………………………………………………………………………………….

۱-۴-۳- حركت ايست تارها (۲۷۱ FG) …………………………………………………………………………………….

۱-۱-۴-۳- ثابت كردن فاصلة چارچوب آخر…………………………………………………………………………………

۲-۱-۴-۳- تنظيم میله محافظ نخ…………………………………………………………………………………………………

۳-۱-۴-۳- تنظيم ميله هاي چپ راست………………………………………………………………………………………

۴-۱-۴-۳- تنظيم تيغة عرضي الكتريكي لامل…………………………………………………………………………….

۵-۱-۴-۳- اندازه و تنظيم كردن ريل فشار دهندة لبة پارچه…………………………………………………….

۵-۳- قسمت ناحیه بافت…………………………………………………………………………………………………………………

۱-۵-۳- سیستم های تشکیل دهنه………………………………………………………………………………………………

۱-۱-۵-۳- سیستم تشکیل دهنه دابی (FG451) …………………………………………………………………..

۱-۱-۱-۵-۳- تنظيم بسته شدن دهانة نخ تار……………………………………………………………………………..

۶-۳- سیستم پود گذاری راپیری……………………………………………………………………………………………………

۱-۶-۳- ترمز نخ پود (FG561) ………………………………………………………………………………………………….

۱-۱-۶-۳- مراحل ترمز…………………………………………………………………………………………………………………..

۲-۱-۶-۳- ضخامت پيشنهاد شده براي ورقه هاي ترمز………………………………………………………………

۱-۲-۱-۶-۳- تغيير ورقه ترمز……………………………………………………………………………………………………….

۳-۱-۶-۳- جايگزين كردن نوارهاي پوششي مغناطيسي…………………………………………………………….

۴-۱-۶-۳- تنظيم دهانة هوا…………………………………………………………………………………………………………..

۵-۱-۶-۳- ايجاد اتصال الكتريكي…………………………………………………………………………………………………..

۲-۶-۳- قيچي پود…………………………………………………………………………………………………………………………..

۱-۲-۶-۳- قراردادن قيچي پود………………………………………………………………………………………………………

۲-۲-۶-۳- اندازه گيري فشار پست……………………………………………………………………………………………….

۱-۲-۲-۶-۳- تنظيم نيروي بست…………………………………………………………………………………………………

۲-۲-۲-۶-۳- جايگزين كردن فنر…………………………………………………………………………………………………

۳-۲-۶-۳- جايگزين كردن تيغه گرد…………………………………………………………………………………………….

۴-۲-۶-۳- جايگزين كردن موتور…………………………………………………………………………………………………..

۳-۶-۳- راهنماي نواري (FGV1) ……………………………………………………………………………………………..

۱-۳-۶-۳- قراردادن راهنماي نواري راست…………………………………………………………………………………..

۲-۳-۶-۳- قراردادن راهنماي نواري چپ……………………………………………………………………………………..

۳-۳-۶-۳- تنظيم بازكننده بادامك……………………………………………………………………………………………….

۱-۳-۳-۶-۳-  قراردادن بادامك بازكننده و شبه ماكو U شكل…………………………………………………

۲-۳-۳-۶-۳- تنظيم بادامك بازكننده با استفاده از شبه ماكو فلت…………………………………………..

۳-۳-۳-۶-۳- بادامك بازكننده بر روي راپير نگهدارنده………………………………………………………………

۴-۳-۶-۳- تنظيم بازكننده…………………………………………………………………………………………………………….

۱-۴-۳-۶-۳- قرار دادن ميلة ۲ طرف قلاب ژاكارد در بالاي آن………………………………………………..

۲-۴-۳-۶-۳- قراردادن شانة بازكننده…………………………………………………………………………………………..

۳-۴-۳-۶-۳- تنظيم كردن طول نخ پود………………………………………………………………………………………

۵-۳-۶-۳- جانشين كردن قطعه هاي لغزشي………………………………………………………………………………

۱-۵-۳-۶-۳- جايگزين كردن قطعات لغزشي بالا………………………………………………………………………..

۲-۵-۳-۶-۳- جايگزين كردن قطعات لغزنده پايين تر………………………………………………………………..

۶-۳-۶-۳- جايگزين كردن چرخ نواري…………………………………………………………………………………………

۷-۳-۶-۳- تنظيم يك قطعه مياني……………………………………………………………………………………………….

۴-۶-۳- راپير  ۵۷۲FG………………………………………………………………………………………………………………..

۱-۴-۶-۳- راپير چپ (واردكردن راپير) ……………………………………………………………………………………….

۱-۱-۴-۶-۳- بست U شكل…………………………………………………………………………………………………………

۲-۱-۴-۶-۳- بست فلت…………………………………………………………………………………………………………………

۳-۱-۴-۶-۳- بست اهرمي همراه با سر شانه با نخ فيلامنتي به كار مي روند………………………….

۵-۶-۳- كنترل رنگ ………………………………………………………………………………………………………………………

۱-۵-۶-۳- قراردادن كنترل رنگ – تنظيم استاندارد………………………………………………………………….

۲-۵-۶-۳- جایگاه نصب انگشت پود………………………………………………………………………………………………

۱-۲-۵-۶-۳- تنظيم ارتفاع انگشت پود با كنترل رنگ……………………………………………………………….

۷-۳- سیستم دفتین زدن ……………………………………………………………………………………………………………..

۱-۷-۳- دفتین  (۶۵۱ FG)…………………………………………………………………………………………………………

۱-۱-۷-۳- همزمان كردن دفتین…………………………………………………………………………………………………..

۲-۷-۳- راهنماي راپير (۶۶۱ Fco) …………………………………………………………………………………………..

۱-۲-۷-۳- نصب دندانه هاي محافظ……………………………………………………………………………………………..

۱-۱-۲-۷-۳- كنترل ارتفاع دنده هاي محافظ……………………………………………………………………………..

۲-۲-۷-۳- نصب سطح صفحه ماکو……………………………………………………………………………………………….

۱-۲-۲-۷-۳- تشخيص كشيدگي صفحه ماكو……………………………………………………………………………..

۳-۲-۷-۳- تبديل از صفحه ماكوبه دندانه هاي محافظ………………………………………………………………..

۴-۲-۷-۳- تبديل از دندانه هاي محافظ به صفحه ماكو………………………………………………………………

۳-۷-۳- ميلة محافظ تار………………………………………………………………………………………………………………….

۴-۷-۳- شانه (۶۶۳FG) ……………………………………………………………………………………………………………..

۱-۴-۷-۳- طول شانه و نخ كشي…………………………………………………………………………………………………..

۱-۱-۴-۷-۳- گونه مختلف « هراه با شانة كناري و كمكي مجزا»…………………………………………….

۲-۱-۴-۷-۳- گونه متفاوت ( بدون شانه جانبي كمكي و مجزا) ……………………………………………….

۲-۴-۷-۳- نصب شانه……………………………………………………………………………………………………………………..

۸-۳- ترمز و کلاج…………………………………………………………………………………………………………………………….

۱-۸-۳- محرک اصلي (۱۸۱ FG ) …………………………………………………………………………………………….

۱-۱-۸-۳- تنظيم ترمز دستگاه……………………………………………………………………………………………………..

۲-۱-۸-۳- دستگاه ژاكارد نگهدارنده ترمز (FG452) ………………………………………………………………

۱-۲-۱-۸-۳- نصب دهانه هوا………………………………………………………………………………………………………..

۲-۲-۱-۸-۳- تنظيم آزاد كردن دستي………………………………………………………………………………………..

۲-۸-۳- ورودي نوار(FG171/172) ………………………………………………………………………………………….

۱-۲-۸-۳- نصب كردن اورتراول راپير ( over travel) ………………………………………………………….

۱-۱-۲-۸-۳- راپير چپ (جادادن راپير) ……………………………………………………………………………………..

۲-۱-۲-۸-۳- راپير راست (دريافت راپير) ……………………………………………………………………………………

۲-۲-۸-۳- نظارت ها………………………………………………………………………………………………………………………

فصل چهارم : بررسی قسمت هایی از ماشین های راپیری سولزر مدل F2001 و مدل G6100

۱-۴- سولزر مدل F2001……………………………………………………………………………………………………………..

۱-۱-۴- سیستم تغذیه……………………………………………………………………………………………………………………

۱-۱-۱-۴- سیستم لت آفت…………………………………………………………………………………………………………..

۱-۱-۱-۱-۴- تنظيمات مكانيكي…………………………………………………………………………………………………..

۲-۱-۴- اسنو……………………………………………………………………………………………………………………………………

۱-۲-۱-۴- تنظيمات اساسي ترمز…………………………………………………………………………………………………

۲-۲-۱-۴- ضربه گير هيدروليكي………………………………………………………………………………………………….

۳-۱-۴- سیستم متوقف کننده نخ تار: تنظیم کننده تار(الکتریکی) …………………………………………

۲-۴- قسمت ناحیه بافت…………………………………………………………………………………………………………………

۱-۲-۴- پود گذاری راپیری…………………………………………………………………………………………………………….

۱-۱-۲-۴-  سيستم كنترل نخ پود……………………………………………………………………………………………….

۱-۱-۱-۲-۴- تنظيمات مكانيكي…………………………………………………………………………………………………

۲-۱-۲-۴- تنظيم اساسي زمان بادامك قيچي……………………………………………………………………………..

۳-۱-۲-۴- تنظيم قيچي………………………………………………………………………………………………………………..

۴-۱-۲-۴- تنظيم بادامكهاي كنترل………………………………………………………………………………………………

۵-۱-۲-۴- تنظيمات مكانيكي……………………………………………………………………………………………………….

۲-۲-۴- تنظيمات……………………………………………………………………………………………………………………………

۱-۲-۲-۴-  سوار كردن راپيرها……………………………………………………………………………………………………..

۲-۲-۲-۴- تنظيم محفظه كابل……………………………………………………………………………………………………..

۳-۲-۲-۴-  تنظيم راپير سمت راست…………………………………………………………………………………………..

۴-۲-۲-۴- تنظيم راپير سمت چپ………………………………………………………………………………………………

۵-۲-۲-۴- تنظيم محفظه نوار……………………………………………………………………………………………………….

۶-۲-۲-۴-  تنظيم و كنترل سر راپيرها……………………………………………………………………………………….

۱-۶-۲-۲-۴-  انواع زبانه هاي فنري نگهدارنده نخ براي راپير سمت راست……………………………..

۲-۶-۲-۲-۴- كنترل سرراپير سمت راست توسط گيج……………………………………………………………..

۳-۶-۲-۲-۴-  سر راپيرسمت چپ……………………………………………………………………………………………….

۴-۶-۲-۲-۴- تنظيم اهرم بازكننده سر راپير سمت چپ…………………………………………………………..

۱-۴-۶-۲-۲-۴-انواع زبانه هاي نخگير موجود براي سر راپير سمت چپ…………………………………

۳-۲-۴- نصب كردن سرراپير روي نوار…………………………………………………………………………………………..

۳-۲-۴- نصب كردن سرراپير روي نوار…………………………………………………………………………………………..

۳-۴- دفتین …………………………………………………………………………………………………………………………………….

۴-۴- ناحیه برداشت پارچه……………………………………………………………………………………………………………..

۱-۴-۴- سیستم تیک آب پارچه……………………………………………………………………………………………………

۲-۴-۴- پیچش پارچه………………………………………


 • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   
چهارشنبه 12 تیر 1398  12:05 ب.ظ

تحقیق خلاصه ای از انواع بافت سرژه

مقدمه

پیشرفت تکنولوژی نساجی در چند سال گذشته به اندازه ای چشمگیر و تغییرات تکنیکی آن بقدری متنوع بوده است که می توان به جرات این علم را جز دومین تحول بزرگ صنعتی در زمینه تکنولوژی و ماشین سازی نساجی به حساب آورد.

اولین تحول بزرگ صنعت نساجی در قرن نوزدهم با به کار افتادن چرخهای این صنعت توسط نیروی مکانیکی بود و به طور قطع دومین تحول بزرگ نساجی در قرن بیستم با ارائه روشهای جدید ریسندگی مانند تولید الیاف فيلامنت ها ریسندگی این اند و در بافندگی ، بافندگی جدید چند فازی تقسیم شد وازدیاد سریع جمعیت در قرن نوزدهم و بیستم موجب شد تا نیاز به افزایش تولید کارخانجات نساجی و در نتیجه افزایش تولید ماشین آلات نساجی بیشتر شود.

ماشینهای بافندگی ماکو در دوره توسعه و تکمیل تا زمان بوجود آمدن ماشینهای بافندگی بدون ماکو تحولاتی در این ماشینها داده شده و یا مکانیزه شدن ماشینهای بافندگی ماکو  در این دوره امکان بافت پارچه های از جنس فیلامنت و پشم و مخلوط الیاف مختلف امکان پذیر شدو با پیشرفت صنعت کارخانجات با تلاش خود توانستند ماشینهای بدون ماکو را عرضه نمایند. در این ماشینها می توان انواع رنجهای پارچه را بافت و دیگر مشکلات ماشینهای با ماکو با ساختن این ماشینها از میان برداشته شده بود و بطور کلی این ماشینها ( ماشینهای بدون ماکو ) در کارخانجات عمومیت پیدا کرد.

کلا امروزه می توان ماشینها را بر اساس روش پود گذاری طبقه بندی کرد و هر کدام از این ماشینها ی بافندگی برای مصارف خاصی استفاده می شوند.

هدف از این پروژه توضیح خلاصه ای از انواع بافت سرژه از نظر تشکیل دهنه
می باشد.

فصل اول

كليات

۱-۱- هدف

هدف از انجام اين پروژه بررسي بافت هاي معكوس سرژه از لحاظ تشكيل دهنه رو و زير         مي باشد كه متناسب با اين ارتفاع دهنه در نخ هاي تار كشش هاي مختلفي را ايجاد مي كند كه اين اختلافات روي خواص پارچه هاي توليدي ما تأثير خواهد داشت و بافت هايي كه بررسي خواهد شد شامل  و  و  و  و  و  و  و  و  و مي باشد كه در طي اين پروژه خواصي مثل استحكام، نفوذپذيري هوا و رنگ پذيري و زيردست پارچه و غيره مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

 

۱-۲- پيشينه تحقيق

در بسياري از كارخانجات متناسب با امكانات موجود از بافت هاي مختلف سرژه استفاده مي نمايند، ما در اين پروژه مي خواهيم به نتيجه اي برسيم كه مثلاً بين دو بافت سرژه  و  كدام يك از اين دو طرح نسبت به هم برتري بيشتري دارند و تأثيري كه روي خواص مختلف پارچه مي گذارند چيست و ماشين هاي بافندگي مورد استفاده براي اين بافت ها با كدام طرح بافت روان تر كار مي كند.

 

 

۱-۳- روش كار و تحقيق

براي اين پروژه ابتدا ده نوع پارچه با ماشين بافندگي روتي بافته مي شود سپس  نمونه هاي بافته شده در آزمايشگاه كنترل كيفيت مورد آزمايشهاي مختلف قرار خواهد گرفت نتايج اين آزمايشات در فصول بعدي بررسي خواهد شد و سپس نمونه هاي كوچك ديگري از پارچه هاي بافته شده اند انتخاب مي شود و اين نمونه ها در آزمايشگاه رنگرزي توسط دستگاه آزمايشگاهي نمونه رنگ كشي HT رنگ شده از لحاظ رنگ پذيري روي پارچه ها بررسي مي شود و براي اينكه بتوانيم نتايج دقيقي از ميزان جذب اين پارچه ها به دست آوريم پس آب اين رنگ ها نيز جمع آوري شده و در آزمايشگاه تكميل توسط دستگاه اسپكتروماتوگرافي از لحاظ ميزان جذب رنگ در فصول بعدي بررسي مي شود

فصل‌دوم

۲-۱- مکانیزم های تشکیل دهنده

پارچه از بافت رفتن دو دسته نخ عمود برهم به نام تار و پود تشکیل می شود. نخ هایی که در طول پارچه قرار دارند «تار» و نخ هایی که در عرض پارچه قرار می گیرند «پود» نامیده می شوند. برای تولید پارچه می توان نخ هایی تار و پود را از جنس ها و رنگ های مختلف انتخاب کرد که در این صورت پارچه، طرح دار نامیده می شود. در بعضی موارد به جای یک دسته نخ پود، از چند دسته نخ استفاده می شود که آن را به هم متصل               می کند.

بافت رفتن نخ تار و پود، در ماشین های بافندگی انجام می شود. نخ های دسته اول (تار) توسط مکانیزم تشکیل دهنده، دهنه را ایجاد می کند و نخ های دسته دوم (پود) در داخل دهنه و در لابلای نخ های تار قرار می گیرد در این بخش خواهیم دید که تشکیل دهنده توسط مکانیزم های مختلفی مانند تشکیل دهنه بادامکی ، مکانیزم تشکیل دهنده دابی و مکانیزم های تشکیل دهنه ژاکارد انجام می شود. بنابراین بافت رفتن نخ های پود در واحد سطح، بافت های مختلفی تشکیل می شود و نوع بافت رفتن نخ های تار و پود معمولاً پس از چند تار و پود در طول و عرض پارچه تکرار می شود. این تکرار بافت نخ های تار و پود را راپورت بافت می نامند تعداد نخ های تار و پودی که رایورت بافت را تشکیل می دهند. به ترتیب «راپورت تار» و «راپورت پود» نامیده می شوند. اگر بافت رفتن نخ های تار و پود به طریقی باشد که نخ های تار و پود یک در میان با یکدیگر بافت روند یک طرح تافته تشکیل می شود.

قبل از بافت هر پارچه باید طرح بافت آن را مشخص کرد. این عمل معمولاً بر روی کاغذ نقشه شطرنجی انجام می شود. ستون های عمودی یک کاغذ نقشه معرف نخ های تار و ردیف های افقی آن معرف نخ های پود است. برای مشخص کردن طرح بافت بر روی کاغذ نقشه باید تعیین کرد که در چه محل هایی تار و پود با یکدیگر بافته می شود و در روی پارچه کدامیک از دو دسته نخ از رو یا زیر دسته یکدیگر عبور می کند. با توجه به اینکه گفته شد بافت رفتن نخ ها در یکدیگر بوسیله مکانیزم تشکیل دهنده مشخص می شود، منطقی تر به نظر می رسد که در روی کاغذ نقشه نقاطی را که تنها تار از روی نخ های پود عبور می کنند، مشخص می کنیم

شكل ۲-۱-درگيري نخ هاي  تار و پود

این عمل با پر کردن خانه های شطرنجی نقاط ذکر شده انجام می شود واضح است که خانه های خالی، معرف عبور نخ های تار از زیر نخ های پود است (شکل ۲-۱) با توجه به رابطه ای که بین مکانیزم های تشکیل دهنده و طرح های بافت وجود دارد بهتر دانسته شد که ابتدا طراحی بافندگی مطالعه و بررسی شود.

۲-۲- طرح بافت

به درگیری های نخهای تار و پود بافت گویند . با استفاده از نخهایی با جنس و نمرات مختلف و همچنین بافتهایی با تراکم تار و پود متفاوت می توان انواع متنوعی از پارچه ها را تولید نمود .

 

۲-۳- انواع بافت ها

پارچه ها از نظر نوع بافت به پنج دسته تقسیم می شوند که عبارتنداز :

الف ) بافتهای اصلی

ب ) بافتهای مشتق شده از بافتهای اصلی

پ ) بافتهای ترکیب شده از بافتهای اصلی ( ترکیبی )

ت ) بافتهای مرکب

ث ) بافتهای ژاکارد ( بزرگ )

که در نمودار ذیل انواع آنها آمده است .

 

تحقیق خلاصه ای از انواع بافت سرژه

نوشته تحقیق خلاصه ای از انواع بافت سرژه اولین بار در فايل مارکت - بازار فايل. پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico


 • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   

تحقیق بررسی قسمت هایی از ماشین های راپیری سولزر مدل F2001 و مدل G6100

تولید مقرون به صرفه پارچه

تنوع گسترده سبکها

ماشین پارچه بافی راپیر G6100 بی نهایت انعطاف پذیر است و می تواند برای پاسخگوئی به تغییر در نیازهای بازار به آسانی تطبیق یابد.

تغییرپذیری، لوازم فراگیر و کیفیت پارچه که از خصوصیات ماشین G6100 هستند برتری این ماشین را در بخشهای high fashion مد بالا و در بافت سبکهای چندشافت و پیچیده و پارچه های ویژه نشان می دهد.

گستردگی رنج (range) نخها

این ماشین عملاً با همه انواع نخ کار می کند نخهای تولیدی با مدار طبیعی مصنوعی و ترکیبی، نخهای فیلامنت سلولزی و سینتتیک، تکسچره، نخهای فانتزی، و نخهای تابیده، نخهای شیشه ای اصولاً در این ماشین هیچ محدودیتی برای نمره نخ تار و دانستیته تار وجود ندارد در پود، G6100 با نخهای الیاف کوتاه (۶٫۵-۲۰۰۰ TEX) تا            Tex6(0.5-150)NM  و نخهای فیلامنت بی انتها از (۱۲-۳۴۰۰ d tex)(den 8/10-3000) را به کار می گیرد. تراکم پود بین ۱ و
می باشد و عرض پارچه توليدي از ۱۴۰ تا ۲۸۰ سانتی متر متغيير است.

ماشین پارچه بافی راپیر G6100 در عرضهای اسمی بین ۱۴۰ تا ۲۸۰ سانتیمتر (۵۵ تا ۱۱۰ اینچ) در پایه های ۱۰ سانتی متر (۴) موجود است.

کاهش عرض، براساس عرضهای اسمی به کار گرفته شده ۵۰ تا ۸۰ سانتی متر (۲۰ تا ۳۱ اینچ) می باشد بنابراین ماشین با همه عرضهای رایج پارچه کاملاً تطابق دارد.

تک رنگ و چند رنگ (تا ۱۲ رنگ)

G6100 در فرم تکرنگ با ترکیب کننده پود با ترتیب ثابت ۱/۱ و یا به شکل یک ماشین چندرنگ با ترتیب آزاد (پیک و پیک) برای ۱۲ رنگ مختلف پود، موجود
می باشد.

نزدیک به ۱۰۰۰ متر در دقیقه

میزان پودگذاری در ماشین ۹۸۰ متر در دقیقه (۱۰۷۲ یا رد در دقیقه) و دور ماشین بين (۳۶۰-۴۲۰rpm) متغيير می باشد. میزان پودگذاری و سرعت بستگی به عرض کار و همچنین کیفیت نخ و سبک بافت دارد

ساختمان فشرده

(compact construction)

ساختمان فوق العاده فشرده برای کارآیی سطوح بالا طراحی شده است طرح دینامیک مطلوب و به دنبال آن کاهش نیروهای فونداسیون ضرورت بستن (پیچ کردن bolt) G6100 را به کف کارگاه منتفی می کند و حداقل نوسان را در طول کار تضمین می نماید.

الف) redimensioning اجزاء پودگذاری اثر مثبتی بر پودگذاری و کیفیت محصول دارد.

ب) فرم جدید محاسبه دهانه تار

به علت کاهش اندازه گیره (gripper) می توان حجم متحرک را کم، حرکت دفتین و بالابر دهانه تار را کوتاه نمود. این مسأله باعث کاهش فشار روی شفت ها و مکانیزم پودگذاری و همچنین نخهای تار و پود می گردد و درنتیجه پودگذاری بسیار روان انجام می شود.

ج) مواد مدرن

در مدل G6100 از چرخهای تسمه دوک به (فلنج) (dual-flange ساخته شده از ترکیب پیشرفته و جدید و تقویت شده و همچنین تسمه های راپیر از الیاف کربن كه مقاومت سايش بسيار بالايي دارد استفاده شده است.

(کنترل مکانیکی یا الکترونیک)

کنترل رنگ

ترتیب رنگ به طور مکانیکی یا الکترونیکی کنترل می شود کنترل مکانیکی توسط یک ماشین دابی یا ژاکارد انجام می شود کنترل الکترونیکی در انواع مختلف (versions) دارای حرکت مکانیکی پودگذاری به وسیله یک واحد مجزای کنترل الکترونیک قابل برنامه ریزی و یک انتخاب کننده رنگ الکترومکانیک عملی می شود به وسیله دابی ها و ماشینهای ژاکارد که به طور الکترونیکی کنترل می شوند، ترتیب رنگ به طور مستقیم و از طریق حرکت پودگذاری و انتخاب کننده رنگ الکترومکانیکی کنترل می شود در طی مرحله بافتن پود کنترل رنگ و همه حرکات پودگذاری همزمان رخ می دهند.

اگر فقط مخلوط کردن (mixing) پود موردنظر است، پیشنهاد می شود از یک مخلوط کننده پود با ترتیب ثابت استفاده شود.

غلتک های تار

نوردهای نیمه یا تمام عرض، با ماکزیمم قطرفلبچ Flange 1000mm (39اینچ) روی ماشین سوار می شوند.

قسمتهای ماشین

۱) بوبین های پود ۱۱) حرکت پودگذاری
۲) تغذیه کننده پود ۱۲) شافتها
۳) حس کننده الکترونیکی پود ۱۳) کناره گیر پارچه
۴) کنترل رنگ ۱۴) غلتک راهنمای برداشت پارچه
۵) چرخ دنده مخصوص بازویی ۱۵) غلتک راهنمای پارچه
۶) چرخ محور ۱۶) غلتک پارچه
۷) میله راهنما ۱۷) کاربین کنترل
۸) محور راپیر ۱۸) جعبه کنترل دستگاه
۹) سرگیره ۱۹) حفاظ نور
۱۰) دفتین ۲۰) چراغ اعلام
  ۲۱) محل مرکزی روغن کاری

محرک ماشین   ۹٫۵ *۱۵۲۵

موتور اصلی با استفاده از تسمه های V وکلاج الکترومگنتیک، دنده اصلی و ابزار پودیاب را به کار می اندازد. ترمز، نیز به شکل الکترومگنتیکی عمل می کند. حرکت به جلو معکوس توسط موتور مجزائی امکان پذیر می شود. این موتور در عین حال ابزار پودیاب اتوماتیک را نیز به کار می اندازد.

کنترل تار

عموماً در ماشين G6100 رد شدن تار به طور الکترونیکی کنترل می شود کنترل الکترونیکی تضمین کننده کشش ثابت درنورد تار پرتا خالی می باشد در جاییکه دو نورد half beam نیمه نصب می شود هر نورد موتور راه انداز خود را دارد و بنابراین به علت حرکت مارپیچ دور شونده از اختلاف کشش جلوگیری می شود. کنترل الکترونیکی جریان تار برگشت پذیر است از طریق ورود داده های صحیح میله های استارت را می توان در حداقل ممکن نگهداشت در عین حال موقعی که در موقعیت بالا قرار می گیرد.

نوردتا (با قطر حداکثر mm 800/in31) به وسیله یک دنده سرعت متغیر به طور الکترونیکی کنترل می شود.

ماشین مجهز به یک غلتک متکی به عقب که با فنر بارگیری می شود و ظرفیت وسیعی برای تنظیم افقی و عمودی دارد، می باشد.در صورت درخواست می توان ماشین را مجهز به یک سیستم کنترل مکانیکی جریان تار کرد.

دفتین

دفتین از طریق مبدهای اکسنتر بادامك هاي دوبل که در روغن حرکت می کنند به کار می افتد بازوهای کوتاه دفتین در اتصال با ساختمان قوی دفتین ضربه (beat up) دقیق را تضمین می کند (حتی در سرعتهای بالا و ساختار پیچیده پارچه)

 

 

 

کنترل پارچه

پارچه به وسیله یک دنده برگشت پذیر که مستمراً کار می کند بالا کشیده می شود از طریق یک کلاج اصطکاک (با کنترل عالی) پارچه روی یک نورد ۵۸۰ میلیمتری (حداکثر قطر پیچش) پیچیده می شود یا می توان آن را به وسیله یک کارپیچ
(batch-winder) پیچید.

تراکم پود را می توان به راحتی با تعویض دنده های مختلف تغییر داد.

در صورت درخواست ما می توانیم G6100 را با یک مسدود کننده جریان تار عرضه کنیم تا بتوان تراکم تار را منطبق بر نیازهای بافت افزایش داد.

تجهیزات بافت که پاسخگوی هر نیازی است

تحقیق بررسی قسمت هایی از ماشین های راپیری سولزر مدل F2001 و مدل G6100

نوشته تحقیق بررسی قسمت هایی از ماشین های راپیری سولزر مدل F2001 و مدل G6100 اولین بار در فايل مارکت - بازار فايل. پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico


 • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   

تحقیق تأثير عمليات آنزيم ها برروي پرزهاي سطحي پارچه پنبه‌اي

چكيده :

تأثير عمليات آنزيم برروي پرزهاي سطحي پارچه پنبه‌اي

پارچه پنبه اي تحت عمليات با آنزيم سلولاز قرار گرفته و تغييرات ايجاد شده در استحكام پارچه ، قابليت جذب رنگ و ويژگي هاي ساختاري توسط ميكروسكوپSEM مورد مطالعه قرار گرفت .

قابليت جذب رنگ با استفاده از رنگ راكتيو و مستقيم روي پارچه پنبه‌اي مطالعه شد

تحقيقات با SEM نشان مي دهد كه عمليات توسط سلولاز باعث متورم شدن فيبريل ها شده است وهمچنين نواحي دچار اختلاف بين فيبريل ها در ديواره ثانويه در اثر كاهش وزن در پارچه عمل شده جدا شده اند .

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                    صفحه

مقدمه…………………………………… ۱

فصل اول: كليات آنزيم ها

۱-۱- آنزيمها…………………………….. ۳

۱-۲- نامگذاري آنزيمها…………………….. ۵

۱-۳- اثر PH بر فعاليت آنزيم……………….. ۵

۱-۴- اثر دما بر واكنشهاي آنزيمي……………. ۶

۱-۵- بازدارندگي فعاليت آنزيم………………. ۶

۱-۶- خواص برجسته آنزيمها………………….. ۹

۱-۷- ويژگي آنزيمها براي سوبسترا……………. ۹

۱-۸- آنزيمهاي سلولاز………………………. ۱۰

۱-۹- كاربرد آنزيمها در صنعت نساجي………….. ۱۲

۱-۱۰- كاتيوني كردن……………………….. ۱۷

۱-۱۱- رنگرزي…………………………….. ۱۸

۱-۱۲- كهنه نما كردن………………………. ۱۹

۱-۱۳- ساير كاربردها………………………. ۲۰

۱-۱۴-  اثر آنزيم بر كاهش وزن و استحكام……… ۲۱

۱-۱۵-  اثر زمان و غلظت آنزيم در فرآيند……… ۲۱

۱-۱۶- اثر PH در تكميل آنزيمي پنبه………….. ۲۱

۱-۱۷- اثر دما در تكميل آنزيمي پنبه…………. ۲۲

۱-۱۸- مكانيسم فعاليت تخريبي سلولاز………….. ۲۵

۱-۱۹- روشها……………………………… ۲۸

۱-۲۰- بيوپوبليشينگ……………………….. ۲۹

۱-۲۱- خاتمه فرآيند……………………….. ۳۱

فصل دوم: مقالات مربوط به عمليات آنزيم زني و بررسي جذب رنگ

۲- ۱- هیدرولیز الیاف پنبه ای توسط سلولاز…….. ۳۴

۲-۲- هیدرولیز مجدد بافت پنبه ای هیدرولیز شده با ا فزایش سلولاز جدید ……………………………………….. ۳۵

۲-۳- تغییرات ظرفیت جذب سلولاز پس از هیدرولیز مجدد ۳۶

۲-۴- تغییرات خواص  ساختاری الیاف پنبه ای از راه آنالیز دستگاهی SEM و AFM و X-rag و FT-IR در خلال هیدرولیز توسط آنزیم ۳۷

۲-۵- تعیین شدت های مربوط به پیوند هیدروژنی توسط FT-IR     ۳۸

۲-۶- تعیین تغییرات ملکولی توسط XRD ………… 38

۲-۷- هیدرولیز الیاف پنبه ای با سلولاز خام در طولانی مدت    ۳۹

۲-۸-هیدرولیز دوباره الیاف پنبه ای با سلولاز خام تازه  ۴۲

۲-۹- کاهش ظرفیت جذب سلولاز در خلال هیدرولیز…… ۴۲

۲-۱۰- تأثیر کریستالی شدن سلولز روی میزان هیدرولیز    ۴۴

۲-۱۱- تغییرات ماوراء ساختاری مشاهده شده توسط AFM    ۴۷

۲-۱۲- تغییرات ساختاری الیاف پنبه ای آشکار شده با FI-IR اسپکتروسکوپی……………………………………….. ۵۱

۲-۱۳- افزایش شدت های مربوط به شبکه پیوند هیدروژنی    ۵۲

۲-۱۴- تغییرات باندهای مادن قرمز در نواحی /Cm 800-1400    ۵۳

۲-۱۵- بررسي تغييرات در پنبه آنزيم زده اعم از جذب رنگ و مرفولوژي پنبه……………………………………….. ۵۴

۲-۱۶- كارهاي آزمايشي……………………… ۵۷

۲-۱۷- روش آنزيم زني………………………. ۵۸

۲-۱۸- روش رنگرزي…………………………. ۵۹

۲-۱۹- اندازه گيري توسط اشعه ايكس…………… ۵۹

۲-۲۰- اندازه گيري طيف نسبي مادن قرمز ………. ۶۱

۲-۲۱- اندازه گيري طيف نسبي رامان…………… ۶۱

۲-۲۲- مشاهدات مربوط به ميكروسكوپ الكتروني…… ۶۱

۲-۲۳- جذب رنگ ليف پنبه اي مرسريزه عمل شده با سلولاز   ۶۴

۲-۲۴- تغيير حالت درجه كريستالي الياف عمل شده توسط سلولاز و جذب رنگ……………………………………….. ۶۶

۲-۲۵- ميكروسكوپ الكتروني………………….. ۷۰

۲-۲۶- قابليت رنگرزي الياف سلولزتوسط رنگهاي راكتيو كه قبلاً تحت عمل آنزيم سلولاز قرار گرفته……………………. ۷۵

۲-۲۷- روش رنگرزي…………………………. ۷۹

۲-۲۸- اندازه گيري توسط اشعه ايكس…………… ۸۰

۲-۲۹- اندازه گيري طيف IR ………………….. 85

۲-۳۰- رنگرزي الياف عمل شده توسط سلولاز………. ۸۷

۲-۳۱- ليف رنگ شده كه توسط سلولاز عمل شده است…. ۸۸

 

فصل سوم: آزمایش ها و محاسبات

۳-۱-مقدمه……………………………….. ۹۲

۳-۲- کارهای آزمایشی………………………. ۹۲

۳-۳- گراف های رنگرزی……………………… ۹۴

۳-۴- بررسي تغييرات در ساختار سلولز به وسيله SEM     ۱۲۳

فصل چهارم: اطلاعات تكميلي

۴-۱- مشخصات فنی پارچه ……………………. ۱۴۵

۴-۳- مشخصات رنگ هاي مورد آزمايش……………. ۱۴۶

۴-۴- گزارش بررسی نمونه های ارسالی پارچه پنبه ای آنزیم زده با  SEM ……………………………………….. 150

۴-۵- توضيح مختصر روش آماري تاگوچي………….. ۱۵۴

نتايج…………………………………… ۱۷۰

منابع و مآخذ…………………………….. ۱۷۱

فهرست اشكال

عنوان                                                                                                                                  صفحه

فصل اول: كليات آنزيم ها

شكل ۱-۱- شكسته شدن پيوند۱،۴- – گلوكزيدي توسط آنزيم سلولاز    ۲۶

فصل دوم: مقالات مربوط به عمليات آنزيم زني و بررسي جذب رنگ

شكل ۲-۱ هیدرولیز طولانی مدت الیاف پنبه ای توسط سلولاز A قندهای احیاء شونده B – تغییرات فعالیت های سلولاز – C- عمل مختلف برای CBH  ۴۱

شکل۲-۲ مقایسه کاهش وزن به درصد الیاف پنبه ای بعد از ۶ ،۱۲ ، ۱۸ روز هیرولیز…………………………………. ۴۲

شكل ۲-۳ تغییرات ظرفیت جذب بعد از هیدرولیز –  تغییر ظرفیت جذب سلولاز روی الیاف پنبه بدون پروسس عدمجذب -B- تغییر ظرفیت جذب خاصه الیاف در سدیم استات بافر در دمای ۴۰ درجه وزمان ۱۰ دقیقه. ۴۴

شكل ۲-۴ تغییرات مورفولوژی الیاف پنبه ای توسطSEM الیاف پنبه ای هیدرولیز شده برای ۶ روز D الیاف پنبه ای هیدرولیز شده برای ۱۲ روز ۴۶

شكل ۲-۵ تغییرات مورنولوژی الیاف پنبه ای توسطAFM الیاف پنبه ای هیدرولیز شده برای ۶ روز D الیاف پنبه ای هیدرولیز شده برای ۱۲ روز ۴۹

شكل ۲-۶ ………………………………… ۵۴

شكل ۲-۷ كاهش وزن در اثر عمل سلولاز در برابر زمان عمل براي الياف مرسريزه شده و فرآوري نشده رانشان مي دهد…….. ۵۸

شكل ۲-۸ XRD الياف پنبه اي مرسريزه شده عمل شده – پلان هاي Iو II نشان دهنده سلولز I و سلولز II مي باشد……………. ۶۰

شكل ۲-۹ جذب ۳ رنگ راكتيو ميل تركيبي Congo Red د ربراب كاهش وزن در اثر عمل سلولاز روي فيبر عمل نشده……………….. ۶۲

شكل۲-۱۰ جذب دو رنگ راكتيو وميل تركيبي Congo Red درمقابل افت وزن در اثر عمل سلولاز روي ليف مرسريزه شده………….. ۶۵

شكل ۲-۱۱ حالت كريستالي الياف پنبه اي مرسريزه شده و عمل شده در برابر افت وزن…………………………………. ۶۸

شكل ۲-۱۲ الگوهاي XRD ليف پنبه اي عمل نشده وعمل شده باسلولاز براي درصد كاهش وزن نمونه باصفر درصد افت وزن ماده اوليه است براي عمل با سلولاز حرفهاي I وII  پلان ها نشان دهنده سلولز I وII مي باشد   ۶۹

شكل ۲-۱۳ الگوهاي XRD ليف پنبه مرسريزه و عمل شده با سلولاز براي درصد افت وزن نمونه با صفر درصد كاهش وزن در ماده اوليه براي عمل با سلولاز است.II,I پلان ها نشان دهنده سلولاز II,I مي باشد…… ۶۹

شكل ۲-۱۴ SEM (a) ميگروگرافهاي ليف پنبه عمل نشده(۲) درشت نمايي بالاتر از (۱) (b)SEM ميكروگرافهاي ليف پنبه عمل نشده با افت وزن ۴/۹ درصد كه با سلولاز فرآوري شده بود (۲) درشت نمايي بالاتراز (۱) (c) ميكروليف عمل نشده با افت وزن ۳/۱۷ درصد عمل شده با سلولاز….. ۷۳

شكل ۲-۱۵ SEM ميكرو گراف هاي (a) ليف پنبه  مرسريزه (b) ليف پنبه مرسريزه با افت وزن ۱/۶ درصد عمل شده با سلولاز و (c) ليف پنبه مرسريزه شده با افت وزن ۲۵ درصد عمل شده با سلولاز (d) ليف پنبه اي مرسريزه شده با افت وزن ۱/۳۷ درصد عمل شده با سلولاز [(۲) بزرگنمايي بيشتر از (۱)] ………………………………………… ۸۲

شكل ۲-۱۶ حالت تبلور Xc حاصله از اشعه x در برابر كاهش وزن به علت عمل سلولاز را براي الياف پلي نوزيك و كوپرا نشان مي دهد.  ۸۳

شكل ۲-۱۷ اندكس تبلور Ic بدست آمده توسط روش IR را دربرابر كاهش وزن بعلت فرآوري توسط سلولاز را براي ليف هاي كوپرا وپلي نوزيك نشان مي دهد………………………………………… ۸۴

شكل ۲-۱۸ نمودار عرضي كامل شدت نيمه ماكزيمم يك بازتاب اشعهX  ۲/۱β را در برابر كاهش وزن در اثر عمل با سلولاز را براي الياف پلي نوزيك و كوپرا نشان مي دهد………………………… ۸۴

شكل ۲-۱۹ نمودار جذب رنگ تا مرحله اشباع را در برابر كاهش وزن در اثر عمل با سلولاز براي ليف نشان مي دهد………….. ۸۵

شكل ۲-۲۰ نمودار جذب رنگ تا مرحله اشباع در برابر كاهش وزن بعلت عمل توسط سلولاز را نشان مي دهد ميل تركيبي Congo Red نيز درج شده است.   ۸۶

شكل ۲-۲۱ افت وزن بعلت عمل سلولاز در برابر جذب رنگ ليف پنبه اي يا پنبه……………………………………….. ۸۸

فصل سوم : آزمایش ها و محاسبات

شکل ۳-۱ تصاوير SEM بر روي پارچه خام………… ۱۲۴

شکل ۳-۲ تصاوير SEM بر روي پارچه آنزيم خورده ۲%. ۱۲۷

شکل ۳-۳ تصاوير SEM بر روي پارچه آنزيم خورده ۶% ۱۳۰

شکل ۳-۴ تصاوير SEM بر روي پارچه آنزيم خورده ۱۰% ۱۳۳

فصل چهارم: اطلاعات تكميلي

شكل ۴-۱ دستگاه SEM……………………….. 157

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                                  صفحه

فصل اول: كليات آنزيم ها

جدول ۱-۱- PH محلول بافر اسيد استيك واستات سديم ۲۲

جدول ۱-۲ سنگ شويي………………………… ۲۸

جدول ۱-۳ پدبچ……………………………. ۳۰

فصل دوم: مقالات مربوط به عمليات آنزيم زني و بررسي جذب رنگ

جدول۲-۱ تعیین پارامتر ساختاری لیف پنبه  (لیفA )در حلال هیدرولیزبا آنزیم…………………………………… ۴۴

جدول ۲-۲  آنالیز سطحی تصاویر هیدرولیز آنزیمی الیاف پنبه ای   ۴۷

جدول ۲-۳ ……………………………….. ۵۲

جدول ۲-۴ ساختمان رنگها……………………. ۷۸

فصل سوم : آزمایش ها و محاسبات

جدول ۳-۱ روش آماري تاگوچي…………………. ۹۳

جدول ۳-۲ مواد مورد استفاده در رنگرزی با رنگ مستقیم   ۹۴

جدول ۳-۳ مواد مورد استفاده در رنگرزی با رنگ راکتیو   ۹۵

جدول ۳-۴ کلیه محاسبات انجام شده بر روی پارچه پنبه ای     ۹۶

جدول۳-۵ درصد كاهش وزن در اثر آنزيم زني……… ۱۱۹

جدول۳-۶ درصد استحكام باقي مانده نسبت به آنزيم.. ۱۲۰

جدول۳-۷ درصد رمق كشي براي رنگ راكتيو……….. ۱۲۱

جدول۳-۸ درصد رمق كشي براي رنگ  مستقيم………. ۱۲۲

جدول۳-۹  نمونه هاي رنگ شده با رنگ مستقيم……. ۱۳۶

فصل چهارم: اطلاعات تكميلي

جدول ۴- ۱ كاليبراسيون رنگ راكتيو…………… ۱۵۲

جدول ۴-۲ كاليبراسيون رنگ مستقيم……………. ۱۵۴

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                                                  صفحه

فصل اول: كليات آنزيم ها

نمودار ۱-۱ فعاليت آنزيم سلولاز اسيدي بر حسب درجه حرارت    ۲۴

نمودار ۱-۲ تأثير دما درفعاليت سلولاز محصول شركت Sandoz 25

نمودار ۱-۳ روش استفاده آنزيم سلولاز روي پارچه پنبه اي ۳۰

فصل دوم: مقالات مربوط به عمليات آنزيم زني و بررسي جذب رنگ

فصل سوم : آزمایش ها و محاسبات

نمودار۳-۱درصدكاهش وزن نسبت به آنزيم………… ۱۱۹

نمودار۳-۲ درصد استحكام باقي مانده نسبت به آنزيم ۱۲۰

نمودار۳-۳ درصد رمق كشي براي رنگ راكتيو……… ۱۴۴

نمودار۳-۴ درصد رمق كشي براي رنگ مستقيم……… ۱۵۰

فصل چهارم: اطلاعات تكميلي

نمودار۴-۱  رنگ راكتيو…………………. ۱۵۱

نمودار۴-۲ Abs رنگ راكتيو………………….. ۱۵۲

نمودار۴-۳ رنگ مستقيم………………….. ۱۵۳

نمودار۴-۴ Abs‌ رنگ مستقيم………………….. ۱۵۳

 

 

 

مقدمه

آنزیمها پروتئینهاي هستند که با وزن ملکولی زیاد که واکنش های بیولوژیکی را کاتاليست می کنند ولی با کاتالیزورهای معمولی تفاوت دارند چون در حرارت و PH محدودی عمل می کنند .

ما در این پروژه با آنزیم سلولاز ، بر روی پارچه پنبه ای تحقیق کرده ایم که سلولاز ها کاتالیست های پروتئینی کلوئیدی با وزن ملکولی بالا است که دستخوش تغییر شده و از موادی چون Triehoderma ، fasariumsolani ، Aspergillusniger و Trichodermavride و غیره تشکیل می گردد که سرعت تغییر پذیری بالایی دارد .

طبقه بندی سلولاز ها معمولا بر اساس محدوده PH حداکثر فعالیت آن ها ،صورت می گیرد . که به سه دسته تقسیم می شوند

 • پایدار در اسید
 • پایدار در محیط خنثی
 • پایدار در قلیا

سلولاز برای انجام عملیات نهایی بر روی لیف های سلولزی مورد استفاده است و قابلیت رنگ شدن لیف پنبه ای هیدرولیز شده با سایر الیاف تولید شده و هیدرولیز شده فرق دارد.

همچنین در مقالات علمی مطرح شد که نفوذ آنزیم در الیاف پنبه ای تا الیاف سلولز باز یافته راحتر است. لیف پنبه ای برای تهیه لباس بسیار مناسب است بنابراین مطالعه تأثیر سلولاز روی ساختمان مورفولوژی پنبه حائز اهمیت است .

 

فصل اول

كليات آنزيم ها

 

۱-۱- آنزيمها

آنزيمها پروتئين هايي هستند با وزن مولكولي زياد( در حدود۱۰۰،۰۰۰ ) كه واكنشهاي بيولوژيكي راكاتاليز مي كنند، ولي با كاتاليزورهاي معمولي تفاوت دارند چون در حرارت و PH محدودي عمل مي كنند و اصطلاحاً به آنها بيوكاتاليزور گفته مي شود. آنزيمها به علت ويژيگي فوق العاده كاتاليزي كه دارند در زمره مهمترين مولكولهاي حياتي شناخته شده اند.

تا سال ۱۸۷۷ از نام آنزيم ( به معني خمير مايه) استفاده نمي شد ولي ازمدتها قبل از اين تاريخ مي دانستند كه كاتاليزورهاي بيولوژيكي در تخمير قندها وتبديل آنها به الكل نقش دارند واز اين رو نام مايه را به آنها اطلاق مي كردند.

اولين نظريه كلي راجع به كاتاليز شيميايي توسط آنزيمها در سال ۱۸۳۵ به وسيله برزليوس منتشر شد، كه شامل مثالي بود از دياستاز مالت كه امروزه به عنوان يك آنزيم شناخته شده است و متذكر شد كه هيدروليز نشاسته تحت تأثير اين دياستاز به طور مؤثري كاتاليز مي شودتا بوسيله اسيد سولفوريك .

در سال ۱۸۶۰ لوئي پاستور نظريه خود رادر مورد آنزيم اينطور عنوان كرد كه آنزيمها جزئي از ساختمان سلولي ماده مخمر هستند تا اين كه در سال ۱۸۹۷ ادوارد بوخنر با جدا سازي آنزيمهاي مسئول تخمير الكلي از مخمر آن بزرگترين واقعه مهم در تاريخ تحقيقات آنزيم شناسي را انجام داد. زيرا او به روشني نشان داد كه آنزيم هاي كه يك واكنش را كاتاليز مي كنند مستقل از ساختمان  سلولي عمل مي كنند.

در سال ۱۹۲۶ براي اولين بار يك آنزيم به صورت خالص و متبلور به دست آمد اين آنزيم اوره آز بود كه توسط J.B samaner از عصاره نوعي باقلا جدا شده بود. سامنر ثابت كرد كه بلورها پروتئيني اند ونتيجه گرفت كه برخلاف نظريات دانشمندان آن زمان، آنزيمها از نوع پروتئين هستند.

در حال حاضر ۲۰۰۰نوع مختلف آنزيم شناخته شده واكثر آنها به صورت كاملاً خالص جدا شده اند ودر حدود ۲۰۰ عدد از آنها به صورت متبلور به دست آمده اند.

اطلاعات زيادي در مورد عملكرد آنزيمها در دست نيست و بسياري از چيزها درمورد آنها نا شناخته مانده است . علاوه بر اين هنوز مشخص نشده كه چگونه آنزيمها
مي توانند واكنش شيميايي را با چنين بازده – دقت و ويژگي ،كاتاليز نمايند[۱].

 

۱-۲- نامگذاري آنزيمها

نامگذاري و طبقه بندي آنزيمها بر مبناي نام ماده اي كه بايد تجزيه گردد مشخص مي شود ماده اي كه توسط آنزيم تجزيه مي گردد را سوبسترا مي گويند.

براي تعيين نام آنزيمها پسوند آز (Ase)  را به نام سوبسترا اضافه مي كنند مثلاً آنزيم اوره آز هيدروليز اوره را به آمونياك وگاز كربنيك كاتاليز مي كند.

آنزيم فسفاتاز كه باعث هيدروليز نمكهاي فسفات مي شود.

آنزيم پروتاز كه باعث هيدروليز پروتئين ها مي شود.

آنزيم آميلاز كه باعث هيدروليز نشاسته مي شود.

۱-۳- اثر PH بر فعاليت آنزيم

اغلب آنزيمها در يك PH مشخص داراي فعاليت ماكزيمم مي باشند ودر PH بالاتر و يا پايين تر از آن فعاليتشان كاهش مي يابد . هرچند كه نمودار فعاليت بر حسب تغييرات PH بسياري ازآنزيمها زنگي شكل است ولي ممكن است بطور قابل ملاحظه‌اي با هم متفاوت باشند.

تاثير PH بر فعاليت آنزيم براي هر آنزيم مشخص به رفتار اسيدي- بازي آنزيم و سوبسترا بستگي دارد و همچنين به بسياري از عوامل ديگر كه تجزيه و تحليل آنها معمولاً مشكل است. در اكثر مطالعاتي كه بر روي آنزيمها صورت مي گيرد PH در PH مطلوب يا نزديك به آن ثابت نگه داشته مي شود[۱].

تحقیق تأثير عمليات آنزيم ها برروي پرزهاي سطحي پارچه پنبه‌اي

نوشته تحقیق تأثير عمليات آنزيم ها برروي پرزهاي سطحي پارچه پنبه‌اي اولین بار در فايل مارکت - بازار فايل. پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico


 • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   
چهارشنبه 12 تیر 1398  12:05 ب.ظ

پروژه ذوب ريسي و مسايل مربوط به آن

چكيده اي از پروژه :

اين پروژه در مورد ذوب ريسي و مسايل مربوط به آن مي باشد . كه در چهار فصل مجزا تقسيم بندي شده است . در ابتداي هر فصل مقدمه و نيز معيار و هدف آن فصل تا حدي بيان شده است .

در فصل اول: درمورد فرآيند چرخشي ذوب بحث مي شود كه به نحوة كار اكسترودر وهمچنين نمودارهاي مربوط به فشار و تنشهايي كه در اين بخش برروي اليافي از قبيل       پلي اتيلن – نايلون و پلي استر صورت مي‌گيرد بحث مي شود .

در فصل دوم :كه مربوط به شبيه سازي كامپيوتري فرآيند ذوب مي باشد به گونه اي عمل شده كه بتوان با يك سري معادلات رياضي كه توسط افراد متخصص در اين رشته صورت گرفته فرآيند رابا كامپيوتر و نرم افزارهاي خاص شبيه سازي كرد .

در فصل سوم:  در مورد فرآيند كشش برروي الياف تهيه شده از طريق ذوب ريسي بحث مي شود نمودارهاي اين فصل بيانگر تنشها و كرنشهايي است كه برروي الياف پلي اتيلن – پلي استر – نايلون ۶ – و نايلون ۶۶ ايجاد مي شود . همچنين در اين فصل دستورالعملي درمورد ساخت الياف لطيف از روش ذوب ريسي نيز بيان شده است .

در فصل چهارم :در مورد ساخت يك مخلوط كننده جريان مداوم CFCM)) همراه با نمونه محاسبه اي در هم آميزي نامنظم در يك دستگاه توضيح داده مي شود . از اين روشي يك فيبر دو جزئي توليد مي شود . كه از ساختارهاي فيبريلي كمتر از ميكرون توسط درهم آميزي نامنظم استفاده مي شود .

 

فصل اول :

فرآيند چرخشي – ذوب

 • مقدمه :

فرآيند چرخشي – ذوب  از ساده ترين روش توليد فيبر(رشته) مي‌باشد، به همين دليل آن با مسائلي در رابطه با كاربرد حلال درگير نمي‌باشد.

بنابراين آن متد مطلوبي است، تهيه نمودن پليمر ، ارائه دهنده فرآيند پايدار ذوب مي‌باشد. زمانيكه ريزه‌ها يا خرده‌هاي پليمر براي فرآيند چرخشي ذوب مواد اوليه شكل مي‌گيرند، در ابتدا آنها خشك مي‌شوند و سپس در بيرون ده، ذوب مي‌شوند.

بواسطه كانال‌هاي باريك در سرمادادن سرب؛ ذوب همگن و فيلترشده؛ فوران مي‌شود، در اينجا انجماد رشته گروه‌هاي مايع صورت مي‌گيرد (نمودار۴٫۱). سرانجام چرخش به پايان مي‌رسد قبل از اينكه رشته گروه‌هاي مايع برروي لوله استوانه‌اي شكل چرخانده شوند.

Fig .4-1 A typical melt – spinning line

در طرح‌هاي مدرن؛ پلي‌استر و نايلون در واحدهاي پليمريزاسيون متداومي توليد مي‌شوند، در جائيكه ذوب مستقيماً از آخرين پليمركننده تا واحد چرخشي- ذوب، انتقال مي‌يابد. در مورد پلي پروپپلين ، پليمريزاسيون باعث ايجاد فرآورده‌ جامد مي‌شود، آن از فرآيند چرخشي مجزا مي‌باشد.

عمده‌ترين پيشرفت در ناحيه چرخشي-ذوب در دهه ۱۹۷۰؛ تغيير چرخش متداول در سرعت‌هاي نهايي حدوداً ۱-m min1000 تا بالاترين سرعت چرخشي به سرعت ۱-m min3000 و بالاتر مي‌باشد.

تا سال ۱۹۷۵، بيش از نيمي از الياف بافته شده در دنيا بر پايه كاربرد اين تكنولوژي در توليد الياف بود. اما تك رشته‌اي تداوم داشت تا نسبتاً در سرعت‌هاي كند چرخشي به دليل مسئله انتقال گرما توليد شود. تكنيك‌هاي رويدادنگاري برتوليد فيبر(رشته) كه بر پايه فرآيند چرخشي – ذوب مي باشد به صورت زير است :

۱- فرآيندمتداول : چرخش در ۱-m min1500-600. پس الياف تاب خورده (تابيده) در ۱-m min1000-400 عموماً به نسبت كشش بين ۳ و ۵/۴ كشيده مي‌شود.

۲- فرآيند مستقيم كشش چرخشي : در اين فرآيند بيان شده كه چرخش و كشش در يك عملكرد متداوم به هم مي‌پيوندند، نهايت سرعت ممكن است بالاي ۱-m min6000 باشد، اما بعيد است كه سرعت چرخشي متجاوز از ۱-m min4000 باشد.

۳- فرآيند چرخشي با سرعت بالا : چرخش در  ۱-m min4000-3000 تا اندازه‌اي الياف جهت‌ياب (POY) را بوجود مي‌آورد، كشش بيشتر از ۲ مي‌تواند در طي تركيب كششي همزمان / متوالي مناسب باشد.

۴- فرآيند چرخشي با سرعت بسيار بالا : چرخش  در ۴۰۰۰ تا بيش از ۱-m min6000 به جهت اينكه افروزه در ۱-m min5500 به حالت تابيده در مي‌آيد، هنوز كشش ناچيز بيشتري بايد داشته باشد.

اسامي جامع براي نهايت سرعت هاي تا ۱-m min6000 ، سرعت بالاي چرخشي مي‌باشد و سرعت بسيار بالاي چرخشي به سرعت‌هاي متجاوز از ۱-m min6000 اشاره دارد.

جالب توجه است كه تكنيك‌هاي (۲) ، (۳) و (۴) همگي برپايه سرعت بالاي چرخشي مي‌باشند. در اين فصل، جنبه‌هاي گوناگون عملكرد فرآيند چرخش – ذوب در سرعت‌هاي متفاوت درنظر گرفته خواهدشد، و هم‌چنين فرآيند مستقيم كشش در چرخش بطور خلاصه شرح داده خواهدشد.

۲-۱ : خطوط چرخشي ذوب :

۱-۲-۱ : جنبه‌هاي متداول

از لحاظ كلي در نمودار ۱-۱، خطوط چرخشي- ذوب نشان داده شده است. اصولاً، طرح اوليه خط نمادي از چرخش – ذوب در سرعت‌هاي نسبتاً پايين است كه خرده‌هاي پليمر مانند مواد اوليه به كار گرفته مي‌شوند. از اين خط كه نيازمند به توجه بيشتري مي‌باشد، دو انحراف وجود دارد.

ابتدا، در فرآيند مستقيم چرخشي، ذوب همزمان و قابل چرخش ايجاد شده از طريق پليمريزاسيون ممكن است مستقيماً به سمت ماشيت چرخشي در مرحله پمپ دستگاه؛ انتقال يابد.

دوم، زمانيكه سرعت‌هاي مارپيچي بالا است، ممكن است مستقيماً الياف به سمت انتهاي طرح نزول نمايد، بدون اينكه godets مورد استفاده باشند. واحد صنعتي چرخشي- ذوب فاثد godets در نمودار (a)2-1 نشان داده شده است، درصورتيكه نمودار (b)2-1 نشان‌دهنده بخش پايين‌تر واحد داراي godet مي‌باشند. متون بعدي؛ فشار الياف را برروي دستگاه‌هاي مارپيچي جايز مي‌داند تا كاربرد پوشش- S شكل پيرامون godet سرد كنترل شود.

زمانيكه خرده‌هاي پليمري از مواد اوليه شكل مي‌گيرند، خرده‌هاي بوجودآمده چندين راكتورهاي اتمي پليمريزاسيوني با حداقل دگرگوني گروه به گروه؛ مخلوط مي‌گردد (تركيب مي‌گردد). خرده‌ها خشك مي‌شوند و سپس ذوب مي‌گردند.

در فرآيندهاي همزمان اصلي، ذوب به طور مداوم در ذوب‌كننده‌هاي مارپيچي؛ به انجام مي‌رسد، چونكه اينها ذوب يكنواخت و همزماني را صورت مي‌دهند.

تحت فشار، عمل ذوب پليمر به سمت بلاك‌هاي چرخشي انتقال مي‌يابد، در جايي كه پمپ سنجش‌گر دقيقي وجود دارد، مثلاً پمپ دستگاه ، حتي به شدت باقيمانده‌هاي ذوب را صادر مي‌‌نمايد.

پس فرآيند ذوب پليمر از ميان يك فيلتر مطلوب مهار مي‌گردد. پالايش پليمر ذوب شده صورت مي‌گيردقبل از اينكه آن وارد چرخان شود، ذوب همزمان صورت مي‌گيرد و ناخالصي جامدات مانند ذرات آهني؛ از بين مي‌رود و نيمه جامد باعث تنزل ژلاتين پليمر مي‌گردد و همچنين حباب‌هاي گازدار حذف مي‌شوند.

پالايش پربازده، درهرتوليد هزاركيلوگرمي نسبت انكسار را تا انكسار زير ۶، موجب مي‌گردد و همچنين نوسان تكه‌هاي كوچك يا بخش‌هاي كشيده شده در افروزه تابيده شده، كاهش مي‌يابند.

بعد فرآيند پالايش، ذوب در يك ظرف در ميان لوله كم قطري بنام چرخان صورت مي‌گيرد و در اين روش يك جريان مايع شكل مي‌گيرد. پليمر ذوب شده، بواسطه حضور چرخان و بواسطه رهايي از انرژي الاستيك ذخيره شده در طي جريان برش، در ميان كانالهاي باريك، بيرون مي‌زند.

اين عمل مانند تأثير Dieswell شناخته شده مي‌باشند و در فصل ۳ مورد بحث و بررسي قرار گرفته است.

پس افروزه‌ها خاموش مي‌باشد و در صورتيكه از انتها كشيده شود، در اتاق خاموش سخت مي‌شوند.

پروژه ذوب ريسي و مسايل مربوط به آن

نوشته پروژه ذوب ريسي و مسايل مربوط به آن اولین بار در فايل مارکت - بازار فايل. پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico


 • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   

تحقیق کاربردهای فن آوری نانو در صنعت نساجی

چکیده کلی:

نانو تکنولوژی در حقیقت علم ذرات و مواد در مقیاس  متر است.

فن آوری نانو بعنوان علم روز کاربردهای زیادی در صنعت نساجی داشته است که این مورد به بررسی و تولید مواد در مقیاس نانو پرداخته و امکان بهینه سازی خصوصیات مواد مورد استفاده که اغلب پلیمرها می باشند را به مهندسین می دهد. برای تولید مواد در این مقیاس دو روش کلی وجود دارد، یکی روش تولید از بالا به پایین و دیگری تولید از پایین به بالاست.بهترین،سریعترین و اقتصادی ترین روش تولید از بالا به پایین برای الیاف روش الکتروریسی است.این روش بر گرفته از روشهای سنتی و تولید الیاف (ذوب ریسی و محلول ریسی) می باشد.با این تفاوت که روشهای سنتی بر مبنای کشش می باشد.این روش برای اکثر پلیمرها مورد استفاده قرار می گیرد و روال کار به این صورت است که ابتدا محلول یا مذاب پلیمر تهیه شده و به داخل سرنگی مجهز به پمپ سرنگ با تزریق کاملاً یکنواخت منتقل می شود،جریان برقی با ولتاژ بالا بین سر سوزن سرنگ و صفحه جمع کننده که می تواند چرخان نیز باشد،برقرار ی شود که باعث ایجاد یک جت الکتریکی و در نتیجه انتقال محلول یا مذاب پلیمر باردار شده به روی جمع کننده می شودبعلت پیوستگی بار الکتریکی در اثر انتقال پلیمر به جمع کننده قطع شدگی صورت نمی گیرد.پارامترهای زیادی در کیفیت و یکنواختی الیاف تولید شده دخیل هستند،مانند ویسکوزیته محلول،سرعت دوران جمع کننده،سرعت تزریق،ولتاژ اعمال شده بین سر سوزن  جمع کننده و …

کامپوزیتها که بعنوان ساده ترین کامپوزیت می توان به کاه گل اشاره کرد، امروزه به منظور استفاده در صنایع بسیار حساس تولید و مورد استفاده قرار می گیرد. امروزه نانو کامپوزیتها در حال جایگزینی با فلزات سنگین هستند که با توجه به کارامد بودن آنها که در بیشتر موارد شامل خواص بهتر و وزن بسیار پایین تر می باشند می رود که جای خود را بعنوان ماده جایگزین در بدنه و موتور ماشینها، هواپیماها، موشکها و شاتلهای فضایی و موارد بسیار زیاد دیگر باز کند.

بعلت ابعاد کوچک الیاف در مقیاس نانو می توان از آنها برای تولید فیلترها استفاده کرد. که امروزه امکان تولید فیلترهای با کارایی بسیار بالا با این فن آوری فراهم شده است. در مورد کارایی بسیار بالا نانو فیلترها می توان به فیلترهایی اشاره کرد که عمل فیلتراسیون قارچها، باکتریها و حتی ویروسها را با راندمان مطلوب را انجام می دهند. نانو فیلترها علاوه بر کارایی بالا در زمینه ی فیلتر کردن مواد بسیار ریز، دارای سرعت بسیار بالاتری نسبت به فیلترهای معمولی بوده ضمن اینکه احیای آنها نیز بسیار راحت تر انجام می شود.

مقدمه:

ریچارد فاینمن طی یک سخنرانی در همایش جامعه فیزیک آمریکا در سال  ۱۹۵۹ در مؤسسه تکنولوژی کالیفرنیا که بعد در آنجا استاد فیزیک شد، ایده‌هایی بنیادی در زمینه کوچک‌سازی نوشته جات ، مدارها و ماشینها ایراد کرد: “آنچه من می‌خواهم به شما بگویم، مسئله دستکاری و کنترل اشیاء در مقیاس کوچک است. تردیدی وجود ندارد که در نوک یک سوزن آنقدر جا هست که بتوان تمام دایرة ‌‌المعارف بریتانیکا را جا داد.” فاینمن برای به تفکر واداشتن محققین و تأکید نمودن بر عقیده‌اش مبنی بر امکان فیزیکی چنین معجزه‌ای ، جایزه‌هایی  ۱۰۰۰  دلاری برای اولین افرادی که به اهداف مشخص شده‌ای در کوچک‌ سازی کتابها و موتورهای الکتریکی دست یابند تعیین کرد.

فاینمن تآکید کرد: “من در حال خلق ضد جاذبه نیستم که به فرض روزی اگر قوانین (فیزیک) آنچه ما می‌پنداریم، نبودند عملی شود. من صحبت از چیزی می‌کنم که اگر قوانین آنچه ما می‌پنداریم باشند، عملی خواهد بود. ما به آن دست پیدا نکرده‌ایم چون خیلی ساده هنوز در صدد انجام آن نبوده‌ایم.” جمله معروف ریچارد فاینمن فیزیکدان برجسته در این زمینه که می‌فرماید: فضای زیادی در سطوح پایین وجود دارد، بیانگر این مدعاست. هر کشوری در پی آن است که فرصتها را کشف کند تا بتواند پیشرفت کند.

تاریخ کشورهایی که امروزه ما آنها را کشورهای پیشرفته و ثروتمند می‌دانیم هم حاکی از همین مسئله است، کشورهایی که به انقلاب صنعتی روی خوش نشان دادند، کشورهایی که با فناوری دیجیتال همگام شدند، کشورهایی که از همان ابتدا کامپیوتر و جهان پس از آن آنرا باور کردند و… .

این فرصتها هر چندین سال یک بار اتفاق می‌افتند و هر کشوری که گوش به زنگ باشد می‌تواند از آثار مثبت آنها برخوردار شود. اکنون نانو تکنولوژی هم یک فرصت است، فرصتی که اگر به آن بها داده شود می‌تواند یک جهش علمی و اقتصادی در پی داشته باشد بخصوص برای کشور ما. ما باید علوم و فناوریهای جدید را با آغوش باز بپزیریم و برای آن هزینه کنیم.

اما متأسفانه به نظر نمی‌رسد که در کشور ما توجه خاصی به این مسئله شده باشد، اما حقیقتا درصد بسیار کمی از این حرفها راهی بسوی عملی شدن پیدا می کنند. هر کشوری در پی آن است که فرصتها را کشف کند تا بتواند پیشرفت کند. در نیم قرن گذشته شاهد حضور حدود پنج فناوری عمده بودیم، که باعث پیشرفتهای عظیم اقتصادی در کشورهای سرمایه گذار و ایجاد فاصله شدید بین کشورهای جهان شد.

متأسفانه در کشور ما بدلیل فقدان جرأت علمی و عدم تصمیم گیری به موقع ، به این فرصتها پس از گذشت سالیان طلائی آن بها داده می‌شد که البته سودی هم برای ما به ارمغان نمی‌آورد، همچون فنآوری الکترونیک و کامپیوتر در دو سه دهه گذشته که امروزه علیرغم توانایی دانشگاهی و داشتن تجهیزات آن ، هیچگونه حضور تجاری در بازارهای چند صد میلیاردی آن نداریم. فناوری نانو جدیدترین این فرصتهاست، که کشور ما باید برای حضور یا عدم حضور در آن خیلی سریع تصمیم خود را اتخاذ کند.[۱]

 

دیدکلی:

در دو دهه اخیر ، پیشرفتهای تکنولوﮋی وسایل و مواد با ابعاد بسیار کوچک بدست آمده است و بسوی تحولی فوق‌العاده که تمدن بشر را تا پایان قرن دگرگون خواهد کرد ، ﭘیش می‌رود. برای احساس اندازه‌های فوق ریز ، قطر موی سر انسان را که یک دهم میلیمتر است در نظر بگیرید، یک نانومتر صد هزار برابر کوچکتراست.

تکنولوﮋی و مهندسی در قرن پیش با وسایل ، اندازه گیریها و تولیداتی سر و کار خواهد داشت که چنین ابعاد فوق ریزی دارند. درحال حاضر ﭘروسه‌های در ابعاد چند مولکول قابل طراحی و کنترل است.

 

تاریخچه

تکنولوﮋی در قرن گذشته در هر چه ریزتر کردن دانه‌های بزرگتر ﭘیشرفت چشمگیری داشته است.تکنولوﮋی نو درقرن حاضر مسیر عکس را طی می‌کند. یعنی مواد فوق ریز را باید ترکیب کرد تا دانه‌های بزرگتر و کارآمد بوجود آورد. درست همان روشی که در طبیعت برای تولید کردن حاکم است. مجموعه‌های طبیعی ، ترکیبی از دانه‌های فوق ریز قابل تشخیص با خواص مشابه و یا متفاوت با اندازه‌هایی در حدود نانو است.

معجزه نانو تکنولوژی:

به احتمال زیاد قبل از پایان هزاره سوم انسان در بدن خود انواع لوازم مصنوعی و دیجیتالی را خواهند داشت. از بیماری ، پیری ، درد ستون فقرات ، کم حافظه‌ای و … رنج نخواهد برد. قابلیت فهم و تحلیل اطلاعات در مغز آنها در مقایسه با امروز بینهایت خواهد شد. در هزاره‌های آینده انسانهای طبیعی مانند امروز احتمالا برای مطالعات پژوهشی نگهداری شده و به نمونه‌های آزمایشگاهی و بطور حتم قابل احترام تبدیل خواهند شد و مردمان آینده از این همه درد و ناراحتی که اجداد آنها در هزاره‌های قبل کشیده‌اند، متعجب و متأثر خواهند بود.[۱]

 

فناوري نانو چيست؟ 

به طور كلي اين فناوري عبارت از كاربرد ذرات در ابعاد نانو است. يك نانومتر، يك ميلياردم متر است. از دو مسير به اين ابعاد مي توان دسترسي پيدا كرد. يك مسير دسترسي از بالا به پايين و ديگري طراحي و ساخت از پايين به بالا است. در نوع اول، ساختارهاي نانو با كمك ابزار و تجهيزات دقيق از خرد كردن ذرات بزرگ تر حاصل مي شوند. در طراحي و ساخت از پايين به بالا كه عموما آن را فناوري مولكولي نيز مي نامند، توليد ساختارها، اتم به اتم و يا مولكول به مولكول توليد و صورت مي گيرند. به عقيده مدير اجرايي موسسه نانوتكنولوژي انگلستان، فناوري نانو ادامه و گسترش روند مينياتوريزه كردن است و به اين طريق توليد مواد، تجهيزات و سامانه هايي با ابعاد نانو انجام مي شود. درحقيقت فناوري نانو به ما امكان ساخت طراحي موادي را مي دهند كه كاملا داراي خواص و اختصاصات جديد هستند.

به بيان ديگر اين نوع فناوري چيزهايي را كه در اختيار داريم با خصوصيات جديد در اختيار قرار مي دهد و يا آنها را از مسيرهاي نويني مي سازد. اما گويا صنايع داروسازي از مدت ها قبل به ساخت ذرات ريز مشغول بوده اند. به نظر پروفسور  Buckton، طي سخنراني كه در كنفرانس علوم دارويي انگلستان  (BPC) انجام داد ادعا نمود كه فناوري نانو در داروسازي اصطلاح تازه به كار گرفته شده اي براي فناوري توليد ذرات در اندازه ميكروني  (particles Micro) است كه از سال ها قبل تهيه و ساخته مي شده اند. پس چه چيزي در اين بين جديد خواهد بود؟ به عقيده مدير اجرايي موسسه فناوري نانو انگليس، دستيابي و ساخت دستگاه هاي آناليز پيشرفته و ابداع روش هاي آناليز نوين سبب مي شود تا ما بتوانيم رفتار مواد را به دقت مورد شناسايي قرار دهيم و از اين رهگذر بتوانيم آنها را با ظرافت خاصي دستكاري كنيم.[۲]

 

تازه‌های نانو تکنولوژی:

شرکت Mobil  کاتالیستهای نانو ساختاری را برای دستگاههای شیمیایی تولید کرده است و شرکت Merck  ، داروهای نانو ذره‌ای را عرضه کرده است.

شرکت تویوتا در ژاپن مواد پلیمری تقویت شده نانو ذره‌ای را برای خودروها ، سامسونگ الکترونیک در کره ، در حال کار بر روی سطح صفحات نمایش توسط نانو لوله‌های کربنی هستند.[۳]،[۴]،[۵]

 

چشم انداز فناوری نانو تکنولوژی:

انتظار می‌رود که مقیاس نانو متر به یک مقیاس با کارایی بالا و ویژگیهای منحصر بفرد ، طوری ساخته خواهند شد که روش شیمی سنتی پاسخگوی این امر نمی‌تواند باشد.

نانو تکنولوژی ، مراقبتهای بهداشتی ، طول عمر ، کیفیت و تواناییهای جسمی بشر را افزایش خواهد داد.

تقریبا نیمی از محصولات دارویی در  ۱۰  تا  ۱۵  سال آینده متکی به نانو تکنولوژی خواهد بود که این امر ، خود  ۱۸۰  میلیارد دلار نقدینگی را به گردش در خواهد آورد.

کاتالیستهای نانو ساختاری ، در صنایع پتروشیمی دارای کاربردهای فراوانی هستند که پیش‌بینی شده است این دانش ، سالانه۱۰۰ میلیارد دلار را طی  ۱۰  تا  ۱۵  سال آینده تحت تأثیر قرار دهد.[۱]

استفاده تایلند از نانو تکنولوژی برای بهبود کیفیت ابریشم:

۲۱ ژانویه ۲۰۰۴ فیزیکدانان تایلندی به منظور بهبود کیفیت ابریشم، در مسیر جدیدی از نانو تکنولوژی وارد شده اند.

فهرست مطالب

 

فصل اول: مقدمه ای بر کاربردهای نانو تکنولوژی

مقدمه                                                                                                                                             ۷

تاریخچه                                                                                                                                          ۸

استفاده تایلند از نانو تکنولوژی برای بهبود کیفیت ابریشم                                                           ۱۱

لباسهای بی نیاز از شستشو و پارچه های ضد چروک و لکه     ۱۲

نانو جوراب       ۱۳

نانو فیلتراسیون           ۱۴

لوله های انتقال گاز نانوژل        ۱۶

الکتروريسي    ۱۹

 

فصل دوم: تولید نانو الیاف با تکنولوژی الکتروریسی

الكترو ريسي الياف نانو كولاژن            ۲۴

   روشها           ۲۷

الكتروريسي مداوم نانو الياف پليمر خطي روي يك درام جمع كننده سيمي   ۳۵

بررسي اثر حلال روي الكتروريسي توسط شبيه سازي كامپيوتري     ۴۰

   مورفولوژي الياف الكتروريسيده شده            ۴۱

شبيه سازي جریان برشی                                                                                                           ۴۲

الكتروريسي ترپليمر نايلون   ۶ ، ۶ ۶ ، ۱۰۱۰         ۴۶

   خصوصیات کششی:                                                                                                                   ۴۸

   دست آوردها و مباحث          ۴۸

ساخت مکانهای مشخص مولکولی در الکتروریسی پلیمر نانوالیاف از طریق جانشینی مولکولی          ۵۹

   جانشینی مولکولی    ۶۱

نانو الیاف پلیمری الکتروریسیده استحکام بالای ساخته شده از BPDA-PDA       ۶۴

   تهیه PI از پیش ماده BP-PAA    ۶۶

   الکتروریسی و تهیه ورقه نانو لیف PI                                                                                       ۶۶

نانوساختار الیاف  بافته شده باو الکتروریسی فرکانس بالا        ۷۳

تهیه نانو الیاف  ابر آبدوست با خصوصیات مغناطیسی قابل تغییر         ۸۲

   جزئیات آزمایش        ۸۳

 

فصل سوم: کاربرد نانو الیاف در کامپوزیتها

تهیه نانوتیوب تک دیواره کربنی تقویت شده با نانوالیاف و غشاهای پلی استایرن و پلی یورتان با الکتروریسی         ۹۲

نانو الیاف کامپوزیت:مورفولوژی،خواص نوری و ترانزیستورهای اثر میدان                                  ۱۰۴

خصوصیات مکانیکی و فیزیکی کامپوزیتهای اپوکسی تقویت شده با نانو الیاف کربن ۱۱۶

   فرآورش ورقه های نانو کامپوزیت     ۱۱۷

   خواص مکانیکی        ۱۱۹

نتیجه گیری کلی         ۱۲۵

منابع و ماخذ    ۱۲۶

تحقیق کاربردهای فن آوری نانو در صنعت نساجی

نوشته تحقیق کاربردهای فن آوری نانو در صنعت نساجی اولین بار در فايل مارکت - بازار فايل. پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico


 • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   

تحقیق اصول کلی جریان یک سیال در طول ریسندگی لیف

فصل اول:

۱- اصول کلی جریان یک سیال در طول ریسندگی لیف

۱-۱- مقدمه

اولین علم مورد نیاز برای توسعه روش های ریسندگی استفاده شده، برای تولید لیف به وسیله بررسی بر روی عنکبوت و کرم ابریشم ارائه شد. این مخلوقات نشان داده اند که مراحل زیر برای استخراج الیاف ممتد نازک موردنیاز می باشند.

۱- کسب مایع ریسندگی

۲- شکل گیری مایع ریسندگی

۳- سخت شدن مایع ریسندگی

به علاوه الیاف تولید شده ای که ما به حالت ریسیده به دست می آوریم. ممکن است این که الیاف تولید شده به طراحی بعدی نیاز داشته باشند. بنابراین آنها باید دارای خصوصیات کافی باشند. در کارخانه الیاف پلیمری، پلیمردر شکل مذاب یا محلول تحت فشار از طریق اجسام موئینه دارای ضخامت های مشخص در دسته ۰۰۲/۰ تا ۰۴/۰ سانتی متر و طول هایی برابر با ۳ تا ۴ برابر ضخامت جریان دارد. مایع از جسم موئینه به صورت یک نخ بیرون می آید و مذاب به سرعت در یک ماشین نخ پیچی جمع می شود. به صورتی که مذاب رنگ شده و در آخر جامد شده و در نهایت به صورت یک لیف نازک که از کاهش تدریجی بخش مقطع عرضی ایجاد می شود که به صورت یک لیف با سطح مقطع متحدالشکل با ضخامت یکسان به دست می آید. اولین مایعات قابل ریسندگی محلولهای نیترات سلولز در یک ترکیب الکل/ حلال اتر بودند و جامد سازی مایع ریسندگی به وسیله تبخیر حلال ایجاد شده است.

دومین روش تولید لیف که توسعه یافت فرآیند ویسکوز بود. که در آن یک محلول سلولز به وسیله انعقاد شیمیایی جامد شده بود. پلی اکریلونیتریل اغلب به وسیله این روش ریسیده شده است.

سومین روش با توسعه یک ماده مذاب – پایدار (نایلون ۶۶) ایجاد شده و جامد سازی مایع ریسندگی به وسیله منجمد کردن آن صورت می گیرد. پلی اتیلن تر فتالات، نایلون ۶۶ و پلی پروپیلن، (منظم) همه به وسیله این روش ریسیده شده اند.

روش های اول، دوم و سوم ارائه شده در بالا همگی روش های خوبی هستند که به صورت روش های خشک ریسی، تر ریسی و ذوب ریسی شناخته شده اند.

ریسندگی مذاب جدیدترین و اقتصادی ترین روش می باشد.

ریسندگی مذاب نیز ساده ترین ریسندگی می باشد و از نظر تکنولوژیکی زیباترین روش تولید الیاف می باشد. جامد سازی نخ مذاب وابسته به انتقال گرما می باشد، در حالی که در خشک ریسی این نیز وابسته به یک راه انتقال توده می باشد و در تر ریسی وابسته به دو راه انتقال توده می باشد. نتیجه این است که نسبت های تولید سریع در ذوب ریسی امکان پذیر شده مذاب نرم می باشد. پایداری گرمایی پلیمر مذاب یک شرط مهم برای ذوب ریسی می باشد. پلیمرهایی که یک نقطه ذوب پایدار را دارا نمی باشند. گاهی اوقات نرم کردن و شکل دادن آنها با یک ماده نرم کننده فرار یا قابل استخراج قبل از ریسندگی، صورت می گیرد. به هر حال، این روش به اندازه روش ریسندگی از محلول ها در سطح وسیعی استفاده نشده است. انتخاب بین خشک ریسی و ترریسی براساس یک تعداد از عواملی که بعداً شرح داده می شود. انجام شده است.

جدول ۱-۳- الیاف تولید شده به روش ریسندگی متفاوت را نشان می دهد. گرچه پلیمرهای آروماتیک در طبقه تر ریسی ذکر شده اند.

اما آنها به وسیله جت خشک تر ریسی با استفاده از تکنولوژی ریسندگی کریستال مایع تولید شده اند. به طور مشابه گرچه الیاف پلی اتیلن به وسیله ریسندگی مذاب تولید می شوند اما وزن مولکولی فوق العاده بالا و تراکم بالای پلی اتیلن در استفاده از روش ریسندگی – ژل پلی اتیلن به لیفی تبدیل می شود که دارای قدرت ارتجاعی بالایی می باشد.

کیفیت یک لیف ریسیده عملکرد بعدی آنرا در صورتی تعیین می کند که لیف ریسیده متحد الاشکل و مشابه باشد، لیف طراحی شده، مورد استفاده تجاری نیز متحد الاشکل و یک جور می باشد. خصوصیاتی آن نظیر خصوصیات مکانیکی و خصوصیاتی مثل قابلیت خشک شدن نیز مهم می باشند که این یک جنبه خیلی مهم می باشد. اگر لیف ریسیده متحد الاشکل و یک جور نباشد، لیف نهایی دارای ناحیه های ضعیفی بوده و متحد الشکل نبوده و باعث ایجاد ضرر می شوند و جنبه غیر رقابتی در بازار پیدا
می کنند.

عملکردهای ریسندگی شرح داده شده در بالا وابسته به جریان مواد مذاب و محلولها بوده که در این قسمت یک بررسی خلاصه راجب جریان مذاب می کنیم.

این به خوبی شناخته شده است که مواد اصلی می توانند در سه حالت توده وجود داشته باشند که این سه حالت عبارتند از: گاز، مایع و جامد. حالت توده یک ماده اصلی بوسیله رابطه بین میانگین انرژی جنبشی و میانگین انرژی اصلی فعل و انفعال بین مولکولهای ماده اصلی تعیین می شود. در گازها، میانگین انرژی جنبشی خیلی بیشتر از میانگین انرژی اصلی فعل و انفعال بین مولکولها می باشد.

از طرف دیگر در جامدات، میانگین انرژی اصلی فعل و انفعال مولکولی خیلی بیشتر از میانگین انرژی جنبشی می باشد. در مایعات، این مقدارها تقریباً برابر هستند.

یک نتیجه این است که حالت مایع یک حالت نظم کمی را نشان می دهد که این برعکس حالت جامد است که بوسیله هم ردیف کوتاه و هم ردیف طولانی order مشخص شده است یا حالت گاز که هیچ order را نشان نمی دهد. این باید تأکید شود که این طبقه بندی مبهم نمی باشد، چرا که یک ماده نظیر قیر می تواند بصورت جامد یا مایع در مقیاسهای زمانی متفاوت عمل کند. در وزن مولکولی پایین مایعات در حالت سکون، یک تغییر پیوسته ذرات کنار هم زمانی وجود دارد که مولکولها از یک موقعیت به موقعیت دیگر جهش کنند. در مایعات پلیمری، ممکن است که تغییر همسایه ها طبق یک نمونه قبول شده در سطح وسیع که بعداً شرح داده خواهد شد، صورت پذیرد. زمانیکه در حالت ساکن، تعداد جهش ها در هر یک مسیر به اندازه تعداد جهش ها در مسیرهای دیگر می باشد، در آنجا یک به عنوان خود انتشاری رخ می دهد. به هر حال، اگر مایع در معرض یک فشار خارجی قرار بگیرد و در آنجا هیچ حرکت ترجیح داده شده ای در مسیر فشار وجود نداشته و ما جریان را بدست می آوریم. این بعنوان یک جریان ویسکوز شناخته شده است. راحتی کار با اینکه کدامیک از مولکولهای ارائه شده همسایه هایشان را تغییر می دهند با یک خاصیت خیلی مهم یک مایع با نام ویسکوزیته آن مرتبط شده است. طبق این نمونه، جریان زمانی امکانپذیر می شود که مولکولها انرژی فعالیت لازم را برای جدا شدن از نیروهای جاذب که آنها را به همسایه هایشان متصل می کنند را بدست می آورند. انرژی فعالیت برای جریان بوسیله Kauzmann و Erying برای یک مجموعه از هیدروکربن های نوع پارافین با طولهای متعدد زنجیره تعیین شده است. در نمودار ۱-۱، ارزشهای حاصل از انرژی فعالیت در نقطه مقابل تعداد اتم های کربن در زنجیره طراحی شده است و می توان گفت که انرژی فعالیت ابتدا متناسب با تعداد اتمهای کربن افزایش می یابد، اما با افزایش بعدی در طول زنجیره، نسبت افزایش فعالیت آهسته تر شده به یک محدودیت برای یک طول زنجیره حدود ۲۵ اتم کربن نزدیک می شود که وابستگی انرژی فعالیت برای جریان ویسکوز (چسبنده) پارافین به تعداد اتم های کربن در زنجیره را نشان می دهد.

و میتوان گفت که واحدی که در طول جریان حرکت می کند. کل مولکول نیست و یک بخش کوچک زنجیره می باشد. یک مشاهده مشابه بوسیله Flory انجام شده است، او چسبندگی در دما وفشار ثابت یک دسته وسیع polydecame thylene اندازه گیری کرد.

او دریافت که انرژی فعالیت سطوح جریان ویسکوز (چسبنده) برای یک ارزش پایدار قطع شده، اندازه جهش بخشی که بر مانع غلبه می کند. تقریباً برای نمونه های متعدد، یکسان می باشد. اخیراً آنجا توسعه های خاصی در درک پایه مولکولی جریان مایع، ایجاد شده است. تولید همه الیاف ریسیده شده وابسته به جریان مایع می باشد و بنابراین، این مهم است تا ابتدا اصول اساسی در رابطه با جریان مایعات در کانال رشته ساز و سپس در خط ریسندگی را شرح دهیم. در این فصل تلاشهایی انجام شده است تا بصورت خلاصه با این دو جنبه ارتباط داشته باشند. بعلاوه یک بررسی خلاصه از فرضیه های مولکولی جریان و مفهوم قابلیت ریسندگی انجام شده است و عواملی که باعث ناپایداری جریان می شوند بررسی شده است.

۲-۱- جریان برش (Shear flow)

۱-۲-۱- جریان ویسکوز (چسبنده) و مایعات نیوتنی

پاسخ یک مایع به یک نیروی خارجی بکار رفته می تواند با کمک نمودار۱-۱ شرح  داده شود که یک حجم مایع شامل شده بین دو طرح موازی که هر کدام از ناحیه   A cm2 و h cm جدا هستند را در نمودار ۱-۱ نشان می دهد.

نمودار ۱-۱- وابستگی انرژی فعالیت برای جریان ویسکوز (چسبنده) پارافین به تعداد اتم های کربن در زنجیر

شکل ۱-۱- تعیین یک حجم که در معرض یک نیروی لیزری برش قرار گرفته است.

وقتیکه یک نیروی F dyn برای طرح بالاتر بکار رفته است، فشار برش t روی این طرح عمل کرده (F/A dyn cm-2)، باعث می شود که این با یک سرعت معین نسبت به طرح پایین تر حرکت کند. این جریان، جریان آرام نامیده شده است و بصورت یک مجموعه از طرح های اجسام یامواد موازی که روی یکدیگر سر می خورند به تصویر کشیده شده است. زاویه g یک اندازه کشش برش است.

در شکل ۲-۱، C و D نشان دهنده دو لایه خط جریان، جریان مایع تحت شرایط پایدار می باشند. دو ذره سبک P و Q که به ترتیب در لایه های C و D قرار داده شده اند یک فاصله dy جدا در یک زمان t می باشند بصورتیکه خط اتصال آنها در راست گوشه به موازات خطوط جریان قرار دارد که در طول مسیر y می باشد.

سرعت جریان مایع به مقدار جزئی در طول دو خط جریان تفاوت دارد، بنابراین که بعد از یک زمان بعدی dt، ذره P به P’ می رود در حالیکه Q به Q’ می رود. خط اتصال P’Q’ در زاویه dy به محور y است که یک اندازه کشش برش است. نسبت برش dy/dt می باشد.

اگر سرعت جریان مایع در طول خط جریان C، u باشد و در طول D، u +(du/dy)dy باشد، جاییکه dy در طول محور y است، سپس در زمان dt، ذره P یک فاصله u را طی می کند در حالی که ذره Q یک فاصله [u+(du/dy)dy]dt را طی می کند. حالا

                               (۱-۱)

شکل ۲-۱ جریان لایه های جریان ثابت یک مایع تحت شرایط پایدار

                                                           (۲-۱)

بنابراین، نسبت برش مایع برابر با سرعت شیب تدریجی طبیعی برای مسیر جریان
می باشد.

برای تعدادی از مایعات دربر دارنده جریان چند لایه، نیوتن دریافت که فشار برشی که روی سطوح عمل می کند موازی با مسیر جریان مورد نیاز برای حفظ یک نسبت برش ارائه شده است و متناسب است با نسبت برش.

بنابراین:

یا  (۳-۱)

جاییکه h یک پایدار برای یک مایع ارائه شده در یک دما و فشار ارائه شده می باشد.

یک مایعی که برای آن رابطه بالا حفظ می شود «نیوتنی» نامیده شده و h به عنوان عامل مشترک ویسکوزیته یا ویسکوزیته برش شناخته شده است.

تحقیق اصول کلی جریان یک سیال در طول ریسندگی لیف

نوشته تحقیق اصول کلی جریان یک سیال در طول ریسندگی لیف اولین بار در فايل مارکت - بازار فايل. پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico


 • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   

تحقیق مقابله با كودك‌ آزاري (مروري بر راهكارهاي موجود)

مقدمه

کمتر كسي را می توان يافت  که در کودکي  مورد آزار و اذيت اين وآن قرار نگرفته و به نوعی تنبيه نشده  باشد. كودکان همواره آسيب پذير ترين اقشار جامعه هستند که به دلائل مختلف از جمله پايين بودن سن و نداشتن مهارتهای  کافی قادر به حفاظت و حمايت کامل از خود نبوده و نيازمند حمايت بزرگسالان و به خصوص والدين خود هستند. اينان انسانهايي هستند كه اغلب با حقوق خود آشنا نيستند و نمی توانند در برابر انواع بدرفتاريها در خانواده از خود  محافظت کنند. اين معضل بزرگ اجتماعی كه از آن به عنوان كودك آزري یاد می شود  همه جوامع چه پیشرفته و چه در حال توسعه را در بر گرفته وآثار کوتاه مدت و بلند مدت متعددی  را هم در شرايط فعلی و هم بر آينده او يعنی دوران بزرگسالی بر جای می گذارد ؛ اثراتی که گاه بسيار جبران ناپذير است.

كودک آزاری يعنی هرگونه فعل يا ترک فعلی که باعث زيان  روحی و جسمی و ايجاد آثار ماندگار در وجود يک طفل شود. شکل های متعددی از کودک آزاری وجود دارد که آثار آن می تواند آشكار يا مخفی باشد و تنبيه بدنی و تجاوز جنسی به کودک هم از انواع کودک آزاری است که علائم آن قابل رديابی است. ممانعت از حاضر شدن کودک در کلاس درس، محروم کردن او از غذا، حبس در حمام يا زيرزمين از اشکال مخفی کودک آزاری است. طبق تعريف پيمان نامه جهانی حقوق  کودک، افرادي كودك محسوب مي شوند كه زير  ۱۸ سال سن داشته باشند (۲۰). اما از نظر سازمان بهداشت جهانی  انسان از بدو تولد تا سن ۱۵ سالگي كودك ناميده مي شود( ۱۰ ) و کودک آزاری  از نظر اين سازمان عبارت از  هرگونه آسيب و يا تهديد سلامت جسم، روان، سعادت، رفاه و بهزيستی کودک يا هرگونه کوتاهی و غفلت و انجام هر نوع عملی است که موجب آزار جسمی، ذهنی، عاطفی و روانی کودک شده و به رشد و سلامتش ضربه بزند. معمولا کودکان بیمار, نارس، بدخلق، بازیگوش و بهانه گیر و کودکانی که ناخواسته به دنیا می آیند در معرض آزار هستند.

انواع كودك آزاري

به طورکلی آزار و شکنجه کودکان به چهار دسته تقسیم می شوند:

آزار جسمي : شامل كبود شدگي، سوختگي، خراشيدگي، جراحت، ورم و آثار كمربند، دست و لگد،  چنگ و دندان و ناخن است.  کودک آزاری جسمی و بدنی  اولين نوع کودک آزاری است که بيشتر در خانواده های نيازمند و در معرض از هم پاشيدگی اتفاق می افتد. کار پيش از موعد کودکان  در مزرعه  و کارگاههای زير زمينی  و  خيابانها پيش از۱۵ سالگی  و نيزکودک ربايی که  به منظور انتقام گرفتن از والدين و يا باج خواهی مالی  صورت می گيرد از مصاديق عمده کودک آزاری جسمي در تمام کشورهای جهان  است. در مواردي کودک آزاری های جسمی  منجر به مرگ می شود  كه اغلب در خانواده های از هم پاشيده و به دليل اعتياد و يا زندانی بودن يکی از والدين اتفاق می افتد.

آزار جنسي : شامل تجاوز به عنف و استثمار جنسي است. آزار جنسی يکی از اشکال کودک آزاری محسوب می شود که متاسفانه سير فزاینده و نگران کننده ای  به ويژه در کودکان دختر دارد. نمايش رفتارهای جنسي، تجاوز و تماس و هر گونه بهره برداری از کودکان جهت کسب لذايذ و ارضای ميل جنسي، آزار جنسی محسوب می شود. در سراسر جهان بيش از ۳۰۰ هزار دختر و پسر جوان به عنوان کودکان سرباز وجود دارد که بسياری از کودکان در سن زير ۱۰ سال قرار دارند و در اين ميان اکثر دختران سرباز مورد سوء استفاده جنسی قرار می گيرند. در همین ارتباط، يکی از سياستهای به خصوص در جنگ بالکان وادار کردن دختران سرباز به بارداری و حفظ فرزند دشمن بود که در نهايت در بسياری موارد به خودکشی اين دختران منجر شد.

 آزار عاطفي : شامل آزار روحي، كلامي و آسيب ذهني است كه منجر به اختلال رفتاري، شناختي، عاطفي و يا فكري در كودك مي شود. کودک آزاری روانی همانند فحش، توهين، تبعيض،  تحقير،  سرزنش  و خدشه دار کردن شخصيت کودک است که علاوه بر خانواده های  مشکل دار در خانواده های نسبتا مرفه جامعه نيز ديده می شود . متاسفانه  بسياری از والدين اين موارد را کودک آزاری به شمار نمی آورند( ۴)

قصور در حق كودكان : همان غفلت و بي توجهي همه جانبه به كودك است كه او را از رشد و پيشرفت انساني محروم مي سازد. قصور در حق كودكان بر سه نوع مي تواند باشد :

قصور جسمي : شامل عدم مراقبت پزشكي، گرسنگي و خواب آلودگي، كثيف بودن و عدم پوشاك مناسب، ضعف در مراقبت و شرايط ناسالم وغير بهداشتي خانه مي باشد. هر عمل که به علت غفلت  موجب وارد آمدن آسيب جسمی به يک کودک شود از طرف افراد بالغ و به صورت صدمه به پوست و بافتهای سطحی سر، بخشهای داخلی و سيستم استخوانی نمايان شود کودک آزاری جسمی نام می‌گيرد.

قصور آموزشي : همان  باز داشتن کودکان از تحصیل به دلیل مشکلات اقتصادی است. يکی از مفاد پيمان نامه حقوق کودک بر تحصيل کودکان تاکيد دارد و به همين دليل ممانعت از تحصيل کودکان نيز نوعی کودک آزاری به شمار می رود. هم در قانون اساسی و هم در مفاد آيين نامه حقوق کودک آموزش کودکان تا سنينی اجباری است.

قصور عاطفي : شامل غفلت و بی توجهی به نياز های روحي و عاطفي و شخصيتي کودکان و آفرينش و خلاقيت توسط آنها است که آخرين مورد آن شايع ترين نوع کودک آزاری محسوب می شود(۱۶).

 

 

آثار و تبعات كودك آزاري

حقوق کودکان هر روزه توسط عده ای نادیده گرفته می شود و هر روز کودکانی در چهار دیواری خانه هایشان مورد شکنجه و آزار قرار می گیرند، بی آنکه در جامعه انعکاسی یابد و یا مورد کوچکترین حمایت اجتماعی قرار گیرند. در بسياری از موارد زمانی که کودک مورد آزار قرار می گيرد خانه را ترک می کند و در اين ميان ممکن است مسائلی پيش آيد که نتوان جبران کرد. بی شک يکی از تاثيرات کودک آزاری عواقبی است که در سنين بعدی کودک و بر ذهن او به عنوان عضوی در جامعه بر جای می ماند. کودکانی که مورد آزار قرار می گيرد در بزرگسالی همواره احساس خلاء، ناامنی عاطفی و روانی خواهند كرد ، مسئوليت پذيریشان کم شده و معمولا منزوی و مردم گريز، نامهربان و پرخاشگر از آب در مي آيند ؛ كه اگر به اين معضل رسيدگي نشود  اينان همان جوانان عاصی و بزهکار ناخواسته آینده خواهند بود. زيرا کودکانی که آزار می بينند لاجرم خود آزار رسان می شوند. به تعبير ديگر کودکانی که در دوران طفوليت بی هيچ حمايت اجتماعی مورد اذيت و آزار عضوی از خانواده يا شخص خارج از خانواده قرار گرفته باشد، نمی تواند در بزرگسالی به خدمت جامعه ای در آيند که رنج و آرامش کودکی آنها را نادیده گرفته است.

گفتيم يكي از انواع كودك آزاري ها تنبيه بدني كودكان توسط والدين است. باورهای نادرست مبتنی بر اين که” بسياري از افراد موفق جامعه در کودکی کتک خورده اند”  مانع از رديابی عوارض گسترده اين رفتار در ميان کودکان و نوجوانان مي شود که در آينده افراد بالغ جامعه خواهند بود. متاسفانه  معمول اين است كه وقتی بچه ها کم سن و سال هستند مادرها اغلب مبادرت به تنبيه بدنی آنها می کنند که اين امر در آنها احساس ناامنی و طرد شدن ايجاد می كند و وقتی بزرگتر می شوند و به سنين نوجوانی می رسند، غالبا از سوی پدرشان مورد تنبيه قرار می گيرند كه نتيجه آن  ايجاد احساس حقارت در آنهاست. در حاليكه  تنبيه بدنی به هر شکلی و در هر سطحی آسيب رسان است. اين آثار در موارد شديدتر  به دو صورت افراط و تفريط ديده می شود:  فرد يا گوشه گير و منزوی می شود يا پرخاشگر و خشن. روانشناسان و جامعه شناسان عموما بر اين عقيده هستند که اگر از تنبيه بدنی کودک برای تربيت فرزندان استفاده کنيم، به آنها ياد می دهيم که از ما بترسند و در نهايت مشکلات روانی متعددی – از جمله نفرت و خشم – را در آنها نهادينه می کنيم (۱۴).

در اکثر مواقع والديني  که کودکان خود را  مورد آزار و اذيت قرار می‌دهند  به طور ناخود آگاه، به وسيله مکانيزم دفاعی همانند سازی خود را مانند فرد مهاجم کرده و با فرزندان خود  به پرخاشگری می‌پردازند و به اين ترتيب، احساس کمبود‌ها وناتوانيهای خويش در دوران کودکی را به صورت تنبيه و آزار کودک بروز می‌دهند. آن دسته از والدينی که اقدام به اين گونه كارها مي كنند سعی در جبران ناتوانی‌های خود دارند. آنها وقتی  فرزندانشان را به خاطر رفتارهای نامعقولشان تنبیه بدنی می کنند، متوجه نیستند زمانی که با عصبانیت به پرخاشگری با کودک می پردازند و او را کتک می زنند به او با زبان بی زبانی یاد مي دهند که هر وقت عصبانی شوند می توانند  دیگران را تنبیه نمايند. در حاليکه  واقعيت اين است كه  کودک به هنگام کتک خوردن به اشتباه خود فکر نمی کند و این ادب کردن ها هيچ ثمره ای ندارد جز ترس و پرخاشگری در کودک و از بين رفتن صميميت او با والدين و همچنين پنهان کاری، شب ادراری و در نهايت شکل گيری شخصيتی منزوی و خشن در آنها.

به طور كلي پيامدها و عوارضي كه ناشي از كودك آزاري مي تواند بروز دهد عبارتند از :

 1. عدم اعتماد به نفس
 2. انحراف جنسي
 3. بدبيني نسبت به ديگران
 4. خشم و عصبانيت
 5. خودآزاري
 6. خود زني
 7. گرايش به خودكشي
 8. رفتار منفعلانه و انزواگرايانه
 9. نگراني و ترس
 10. شكست تحصيلي
 11. احساس غمگيني و اضطراب
 12. ديدن كابوس
 13. اعتياد به مواد مخدر
 14. استفاده از مشروبات الكلي (۱۴)

 

 

آمار كودك آزاري

بر اساس آمار سازمان جهانی بهداشت در سال ۱۹۹۹، ۴۰ میلیون کودک زیر ۱۴ سال در سراسر جهان در معرض انواع کودک آزاریها قرار گرفته اند. در ايالات متحده   بیش از سه میلیون کودک  مورد آزار قرار گرفته به مراکز حمایت از کودکان  این کشور گزارش شده است. ۳۲۵۰  مورد مورد سوء استفاده جنسي قرار گرفته اند كه از اين تعداد ۹۱۱/ ۱۲۱ نفر خود از خانه فرار كرده و ۶۰۲/ ۵۱ نفر توسط والدين از خانه بيرون رانده شده اند. ۴۷ درصد از گزارشهاي مربوط به سوء استفاده جنسي مربوط به اعضاي خانواده شامل پدران، ناپدري، عمو، دايي و برادر بزرگتر انجام گرفته و ۴۹ درصد توسط اشخاص شناخته شده مانند معلمان، مربيان، پزشكان، مديران، كشيشان، همسايه ها و مسئولين سازمانهاي جوانان مورد تجاوز جنسي قرار گرفته اند، ۴ درصد توسط افراد غريبه بوده است و ۴۰ درصد روسپيان در خانه مورد تجاوز جنسي قرار گرفته اند ( ۱۴) .

کمیته ملی پیشگیری از کودک آزاری گزارش می دهد که در حال حاضر ۲۲ درصد این کودکان آسیب جسمی و ۸ در صد سوء استفاده جنسی، ۵۴ درصد قصور، ۴ درصد بدرفتاریهای عاطفی و ۱۲ درصد سایر موارد گزارش شده است. اعلامیه این کمیته به مناسبت روز جهانی کودک در سال ۲۰۰۳ می گوید از سال ۱۹۸۸ تا ۱۹۹۷ کودک آزاری در دنیا ۴۱ درصد افزایش داشته و هر دو دقیقه یک کودک توسط یکی از والدین یا هردو مورد آزار و اذیت قرار می گیرد. و هر روز تقریبا هزار کودک توسط یکی از والدین مورد بدرفتاری و اذيت واقع می شوند(۱۸)

یک گزارش دیگر حاکی است در سال ۲۰۰۱  بیست و پنج درصد کودکان پنج ساله از اینترنت استفاده كرده اند  که در سال ۲۰۰۴  این رقم  بیشتر از تعداد بزرگسالان بود. در این میان ۵۰ درصد آنها به تنهایی وارد اینترنت شده اند  و ۲۸ درصد به پورنوگرفی دسترسی داشته  و ۴۴ درصد این کودکان از طریق اینترنت مورد آزار جنسی قرار گرفته اند( همان ).

آمار مربوط به کودک آزاری كشورمان  در سال سال گذشته نشان می دهد که بيشترين کودک آزاری با ۶/۷۰ درصد جسمی بوده است که از اين ميان کتک زدن با کمربند، دست، کابل و سوزاندن بيشترين  روش کودک آزاری جسمی کودکان بوده است. کتک زدن با دست، سوزاندن با قاشق داغ، کشيدن گوش و موی سر کودک، گذاشتن فلفل در دهان کودک و… از اشکال مختلف کودک آزاری جسمی است که به دفتر انجمن گزارش شده است. آزار روحی و عاطفی با ۴/۲۸ درصد در مرتبه دوم نوع کودک آزاری قرار دارد که شامل تحقير، توهين، اخراج از خانه، ممانعت از تحصيل، وادار کردن کودک به تکدی گری، غذا ندادن و… می باشد.

آزار جنسی با ۴ درصد در مرتبه سوم کودک آزاری قراردارد.

این آمار نشان می دهد  ۳/۶ درصد ازکودک آزاریها و به عبارتی دومین جایگاه، آزارهای جنسی بوده است

تحقیق مقابله با كودك‌ آزاري (مروري بر راهكارهاي موجود)

نوشته تحقیق مقابله با كودك‌ آزاري (مروري بر راهكارهاي موجود) اولین بار در فايل مارکت - بازار فايل. پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico


 • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   

تحقیق پردازشگرهاي ديجيتال يا (DSP) Discrete time signal processing

مقدمه

بخش مخابرات هوايي از مهمترين و اصلي ترين بخش هاست و زيرسيستم هاي يك سيستم هوايي را تشكيل مي دهد. درحوزه صنعت هوايي و ناوبري، گيرنده ها و فرستنده هاي راديويي نقش اساسي را دربخش مخابراتي برعهده دارند بخش مخابرات از سه بخش اساسي گيرنده، فرستنده و كانال مخابراتي تشكيل شده است كه دراين مقاله بيشتر به پردازش سيگنالهاي گسسته درزمان مي پردازيم كه در گيرنده ها و فرستنده هاي مخابراتي نقش اساسي را ايفا مي كنند گيرنده هاي راديويي نقش اساس درآشكارسازي، آناليز، شنود و جهت يابي سيگنالهاي دريافتي داشته كه عمدتاً از نوع سوپرهيتروداين استفاده مي شود.

علاوه بر سيستم هاي راديويي، بسياري از انواع سيتمها براي ارسال ديتاهاي با ارزش، از سيگنال هاي راديويي RF استفاده مي كنند كه داراي رشدي مداوم ، پيوسته و قابل توجه هستند، گيرنده هاي هوايي براي انواع مختلفي از كاربردها و حوزه اي عملياتي طراحي و بنا به نياز، بصورت انفرادي و يا عمدتاً درقالب سيستم بكارگيري مي شوند كه  عمده اهداف و مقاصد اين نوع گيرنده ها براي ارتباطات هوايي يا زمين به هوا و بالعكس انجام مي شود عمده تعاريف به كاررفته درمخابرات هوايي يا دركل، مخابرات:

رنج ديناميكي : رنج از كمترين تا بيشترين سيگنالهاي ورودي برحسب dB، كه يك گيرنده مي تواند احساس كند بطور مثال اگر يك گيرنده قادر به آشكارسازي ، سيگنالهاي بين dB 10 و dB50- باشد در اين صورت رنج ديناميكي گيرنده dB 60 خواهد بود.

-پهناي باند لحظه اي : پهناي باند گيرند درهر نقطه معلوم از زمان (كه اساساً كمتر از پهناي باندكلي سيستم براي هرگيرنده مي باشد.

-حساسيت يا Sensitivity: كمترين سطح توان سيگنال دريافتي كه هر گيرنده قادر به آشكارسازي آن مي باشد را گويندكه (برحسب dBm اندازه گيري مي شود)

-پهناي باند راديويي كل : رنج فركانسي كه گيرنده قادر به آشكارسازي آنها مي باشد راگويند.

-توانايي پردازش چندين سيگنال: ميزان قابليت و توانايي گيرنده درتشخيص و تميز دادن بين دو سيگنال راداري درفركانس هاي متفاوت در درون پهناي باند لحظه‌اي يك گيرنده

پردازشگرهاي ديجيتالي درگيرنده هاي ديجيتالي

به دليل استفاده از تكنيك سوپرهيتروداين درگيرنده هاي ديجيتالي ابتدا به مقدمه اي از اين گيرنده ها مي پردازيم سپس گيرنده هاي ديجيتالي را شرح داده و سپس به پردازشگر ديجيتالي كه مهمترين قسمت اين بخش از گيرنده هاست مي پردازيم.

 

گيرنده هاي سوپرهيتروداين:

گيرنده هاي سوپرهيتروداين از رايجترين و پركاربردترين نوع گيرنده ها درجهان براي تقريباً همه سيستم هاي دريافت راديويي و راداري با بهره گيري از ساختار سوپرهيت مي باشد. درگيرنده سوپرهيت نياز به تقويت كننده راديويي باند پهن براي اصلاح حساسيت نيست بلكه به جاي آن، سيگنال [۱]RF با استفاده از يك مخلوط كننده يا ميكسر و يك نوسان ساز محلي[۲] به يك فركانس مياني[۳] تبديل و سپس با استفاده از يك تقويت كننده IF، گين با بهره مورد نياز بدست مي آيد. سيگنال تبديل شده به فركانس پائين[۴] ازميان يك فيلتر ميان گذر[۵] عبور مي كند، اين فيلتر باعث عبور بودن تضعيف سيگنال مورد نظر شده و ساير سيگنالهاي ناخواسته بويژه سيگنالهاي ناشي از حاصلضرب هاي فركانسي كه باعث توليد اعوجاج اينترمدولاسيون و در نتيجه سيگنال نامطلوب مي شوند را حذف مي نمايد و آنها را عبور نمي دهد.

مزيت تبديل سيگنال RF به يك سيگنال IF با فركانس پائين تر به روش سوپرهيت اين است كه فيلتر ها و تقويت كننده هايي با پهناي باند باريك و با مشخصه هاي فركانس قطع[۶] نيز نيازمند است كه درفركانس هاي IF به راحتي در درسترس است به همين دليل گيرنده هاي سوپرهيتروداين داراي حساسيت بالا و انتخاب گري[۷] فركانس بسيار خوبي است كه باعث ايده آل بودن آنها براي آناليز دقيق و جزئي مشخصه هاي سيگنال دريافتي است. هرچند بسبب بالا بودن سطح انتخابگري فركانس اين گيرنده معمولاً داراي پهناي باند فركانس لحظه اي باريك بوده و قادر نيست چندين سيگنال ورودي را بطورهمزمان كنترل و پردازش نمايد. در زمينه پردازش بعداً مفصلاً بحث خواهد شد.

گيرنده هاي ديجيتالي :

بروز وظهور گيرنده هاي ديجيتالي نتيجه پيشرفت و توسعه در طراحي آي سي هاي سرعت بالا و امكان كوچك سازي و بهره گيري از كامپيوترهاي ديجيتال توانمند براي پردازش ديجيتالي سيگنال مي باشد. اصول عملكرد گيرنده ها براساس تبديل سيگنالهاي دريافتي به رشته بيتهاي ديجيتالي است. كه با نمونه برداري و كوانتيزه نمودن سيگنالهاي راديويي (RF)، با بهره گيري از مبدلهاي آنالوگ به ديجيتال با سرعت بالا انجام مي شود. بلوك دياگرام شكل ۱ يك گيرنده ديجيتالي رانشان مي دهد كه از ساختار سوپرهيتروداين براي بخش راديويي بهره گرفته است. فركانس نمونه برداري (FS) مبدل آنالوگ به ديجيتال بايستي حداقل دو برابر پهناي باند سينگنال IF به منظور تحقق معيار نايكوئيست باشد.

 

 

اگرچه انتظار اين است كه پردازش ديجيتالي نقش بسيارزيادي درتوسعه گيرنده هاي هوايي بازي كند اما محدوديتهاي فعلي در سرعت كارآيي و پردازش آي سي ها باعث محدوديت درپردازش پهناي باند لحظه اي سيگنال شده است.

اگرچه امروزه گيرنده هاي ديجيتال باوجود اين محدوديتها، قادرند تا پهناي باند لحظه اي از MHZ500 تا GHZ2 دركانال دريافت، تمامي سيگنال هاي دريافتي، حتي سيگنالهاي همزمان را به فرم ديجيتال پردازش نموده و براي هر سيگنال تمامي اندازه گيريها از جمله، زمان دريافت، دامنه، فاز، فركانس، پهناي پالس، مدولاسيون روي پالس را فراهم سازد.

دربسياري از كاربردهاي هوايي يك گيرنده ديجيتال بايستي قادر به ديجتايز نمودن سيگنال ورودي باشد، تا بتواند رنج وسيعي از فركانس را اشغال نمايد. درحال حاضر، مبدل هاي آنالوگ به ديجيتال[۸] نمي توانند پهناي باندكافي و مناسبي را براي ديجيتايز نمودن مستقيم سيگنالهاي ورودي پوشش دهند. بنابراين، امروزه درگيرنده اي ديجيتالي معمولاً از مبدل A/D به همراه تكنيك سوپرهيروداين، كه سيگنال RF موردنظر راكاهش داده و به فركانس IF تبديل مي كند. استفاده مي شود تا بتوان از تكنيكهاي پردازشي سيگنال ديجيتال بهره گرفت. شكل ۲ بلوك دياگرام يك گيرنده ديجيتال با استفاده از ساختار كاهش دهنده فركانس يا سوپرهيتروداين را نشان مي‌دهد.

 

 

 

 

 

همانطور كه مي دانيد درپردازش ديجيتالي تبديل فوريه يكي از مهمترين بحثهاي اين بخش از تكنولوژي محسوب مي شود لذا دراين بخش از مقوله به تبديل فوريه و بحث هاي مربوط به آن مي پردازيم.

نمونه برداري از تبديل فوريه

همانطور كه مي دانيد در پردازش ديجيتالي سيگنال تبديل فوريه يكي از مهمترين بحثهاي اين بخش از تكنولوژي محسوب مي شود لذا دراين بخش از مقوله به تبديل فوريه و بحث هاي مربوط به آن مي پردازيم.

نمونه برداري از تبديل فوريه

دراين بخش، ما به صورت عمومي تر به بحث درمورد ارتباط بين يك دنباله غيرتناوبي فوريه X(ejw) مي پردازيم و دنباله متناوب به لحاظ اينكه ضرايب DFS مرتبط بانمونه هاي X(ejw) مي باشند به صورت برابر درفركانس جا مي گيرند. ما اين

[۱] . Radio Frequency

[۲] . Local Osilator

[۳] . Inter Mediate Frequency

[۴] . Down Converted

[۵] . Band Past Filter

[۶] . Cut-off

[۷] . Selectivity

[۸] . Analog to Digital

تحقیق پردازشگرهاي ديجيتال يا (DSP) Discrete time signal processing

نوشته تحقیق پردازشگرهاي ديجيتال يا (DSP) Discrete time signal processing اولین بار در فايل مارکت - بازار فايل. پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico


 • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   

طرح و محاسبه سيستم لوله كشي آب و فاضلاب ساختمان

پيش بيني وسايل بهداشتي مناسب و كافي، توزيع صحيح آب و دفع فاضلاب همواره از مسائل بسيار حائز اهميت در معماري ساختمانها مي باشند كه در صورت عدم كفايت مي توانند مشكلات فراواني براي ساكنين آنها پديد آورند. در اين فصل با چگونگي طراحي صحيح و محاسبات شبكه لوله كشي آب و فاضلاب ساختمان آشنا خواهيم شد.

 • سيستم آبرساني ساختمان:

اولين قدم در راه آبرساني ساختمانها، تأمين آب سالم و بهداشتي است. آب مصرفي ساختمان ممكن است از آب لوله كشي شهر، چاه، قنات و يا رودخانه تأمين شود. كنترل كيفيت آب از نظر املاح محلول، رنگ، بو و مزه و باكتريهاي موجود در آن از لخاظ بهداشتي واجد اهميت حياتي است. اين مهم درمورد آب شهر توسط سازمان ذيربط متداوماً انجام مي پذيرد، ولي در صورتيكه آب مصرفي ساختمان بطور اختصاصي از منابعي نظير چاه ، قنات و رودخانه تأمين شود، بايد قبلا ويژگيهاي آن از نقطه نظرهاي مزبور را اساس دستورالعملها و مقررات مدون مورد تدقيق و بررسي قرار گرفته نسبت به ايجاد كيفيت مطلوب اقدامات مقتضي بعمل آيند.

مشخصات آب- اين مشخصات را مي توان به سه دسته فيزيكي، شيميايي و ارگانيك تقسيم نمود:

الف- مشخصات فيزيكي : ويژگيهايي از قبيل دما، رنگ، تيرگي[۱]، بو ومزه جزو خواص فيزيكي آب آشاميدني محسوب مي‌شوند. تمام اين خواص غير از دما، از طريق مطالعه روي نمونه آب مورد نظر، در آزمايشگاه مورد تدقيق قرار مي گيرند. تيرگي آب كه مربوط به گل و لاي معلق در آن است، در سيستم آمريكايي بر حسب قسمت در ميليون (ppm) [2] مواد معلق در آب كه معادل ميلي گرم در ليتر مي باشد، بيان مي گردد. مثلاً اگر ميزان مواد معلق در آب برابر ۱۰ ppm باشد، آب در ليوان به صورت غبارآلود ديده مي‌شود. تيرگي مناسب براي آب معمولا ۵ ppm است. رنگ آب نيز كه از نظر مصرف كننده واجد اهميت مي باشد، پس از خارج كردن گل و لاي موجود در آن ( از طريق سانتريفوژ) و در قياس با رنگ استاندارد و مجاز اندازه گيري مي‌شود. بو و مزه آب كه مربوط به مواد آلي و يا تركيبات شيميايي آن است بايد بطور كامل برطرف گردد تا آب قابل شرب شود.

ب- مشخصات شيميايي خواص شيميايي آب مصرفي از نظر ميزان سختي، درجه اسيدي (pH )، مقدار آهن و منگنز وساير فلزات ، با تكنيكهاي آزمايشگاهي مورد بررسي قرار مي گيرند. مقدار كل فلزات موجود در آب نبايد از ۱۰۰۰ ppm و در بعضي موارد از ۵۰۰ppm تجاوز نمايد. جدول A-5 ميزان حداكثر مجاز مواد شيميايي موجود در آب را بر حسب ppm  نشان مي‌دهد.

 

جدول A-5 : حداكثر مجاز مواد شيميايي موجود در آب

Ppm  
۰٫۱ Lead
۰٫۰۵ Arsenic
۰٫۲ Copper
۵٫۰ Zinc
۱۲۵ Magnesium
۰٫۳ Iron
۲۵۰ Chlorides
۲۵۰ Sulfates
۰٫۰۰۱ Phenol (in comounds)
۱٫۰ (optimum concentration for prevention of tooth decay) Fluorine

درجه سختي آب در سيستم آمريكايي از روي ميزان كربنابت كلسيم[۳] موجود در آب بر حسب ppm تعيين مي‌شود. بالا بودن ميزان سختي آب باعث نزول كيفيت و ميزان مقبوليت آن از نظر مصارف مختلف خواهد شد. مثلاً صابون در آبي كه سختي آن زياد باشد خوب كف نمي كند و لذا مصرف آن بيشتر مي‌شود. در مورد وسايل و اجزاء سيستم رمايش از قبيل ديگ و رادياتور و غيره كه تشكيل رسوب روي جدار داخلي آنها باعث كاهش قدرت انتقال حرارتشان مي شود، ميزان كربنات كلسيم آب بايد خيلي كمتر از ۱۵۰ ppm باشد. از طرف ديگر ، آبي كه درجه سختي آن كمتر از ۳۰ ppm باشد براي آشاميد چندان گوارا نيست، لذا در مورد آب آشاميدني ميزان سختي آب نبايد از اين حد تنزل كند. ميزان تمركز يون هيدروژن كه بعنوان pH ناميده شده و خاصيت اسيدي آب با آن سننجيده مي شود، يكي ديگر از موارد قابل بررسي است. چنانچه عدد pH آب برابر ۷ باشد طبيعي است، كمتر از آن نشان دهنده خاصيت اسيدي و بيشتر از آن نشانه خاصيت قليايي آب است. آبي كه داراي خاصيت اسيدي باشد مي تواند سبب خودگي لوله ها گردد. براي اندازه گيري pH آب از معرفهاي شيميايي استفاده مي‌شود. ميزان تمركز آهن و منگنز آب وقتي بيش از ۰٫۳ ppm باشد ممكن است رنگ لباس را تغيير دهد و اگر افزون بر ۰٫۲ ppm باشد براي بيشتر مصارف صنعتي مناسب نيست.

ج- خواص ارگانيك- در آهاي طبيعي همواره تعداد بسيار زيادي موجودات تك سلولي از قبيل انواع باكتري، پلانكتون و جلبك زندگي مي‌كنند كه برخي از آنها مي توانند موجد انواع بيماريهاي عفوني در انسان يا حيوان باشند. تشخيص و تعيين ميزان ارگانيسم هاي ميكروبي موجود در آب، از طريق يك سلسله آزمايشات دقيق باكتريولوژيكي و بيولوژيكي روي نمونه‌هاي استاندارد صورت مي گيرد.

فشار و افت فشار آب :

براي درك بهتر مباحث بعدي لازم است توضيحي هر چند مختصر در مورد فشار و افت فشار آب داده شود:

الف – فشار استاتيك[۴] آب (PS) اين فشار كه فشار ساكن نيز ناميده مي‌شود ناشي از وزن ستون آب مي باشد و در يك سطح معين بطور يكسان به تمام جهات از جمله جدار لوله وارد مي گردد:

[۱] – Turbidity.

[۲] – Part per Million

[۳] – CaCO3

[۴] – Static Pressure

طرح و محاسبه سيستم لوله كشي آب و فاضلاب ساختمان

نوشته طرح و محاسبه سيستم لوله كشي آب و فاضلاب ساختمان اولین بار در فايل مارکت - بازار فايل. پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico


 • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   

گزارش كارآموزي پرورش و تكثير گلهاي فصلي

گزارش كارآموزي

پرورش و تكثير گلهاي فصلي (گلهاي فضاي آزاد)

چكيده :

به منظور تعيين نياز غذايي و آبي و دمائي گياهان فصلي در هر يك از مراحل رشد شامل كاشت بذر تا رسيدن به مرحله گلهدهي كه عموماً هدف اصلي در كاشت اين نوع گياهان فضاي سبزي باشد و با توجه به اينكه عامل تعيين كننده در بازار صنعت گل، زيبائي و طول عمر گل ها با حفظ طراوت و شادابي است توصيه هاي تغذيه اي با درك نيازهاي غذايي و آبي و مكاني در هر يك از تيره هاي انتخابي به عمل آمده، تا با توجه به شرايط فيزيكي و شيميائي خاك هر منطقه به ايده آل خود در جهت پرورش و تكثير اين نوع گياهان نزديك شويم.

همچنين توصيه هايي در زمينه چينش هر يك از اين گونه هاي گياهي در كنار هم و يا در كنار گياهان ديگر براي ايجاد فضايي سبزي نشاط آور شده است. همچنين در هر يك از تيره هاي منتخب از گياهان فصلي طوري به  جزئيات مربوط به كشت و كار و نگهداري پرداخته شده كه مخاطب با داشتن حداقل مشكلات از لحاظ ناهنجاريهاي رشدي و آفات و بيماريها با اصول  پيشرفته علمي كار آشنا شود.

 

مقدمه:

از آن زمان كه بشر متعقل، به بلاغت فكري و شعور باطني رسيد براي حفظ بقاي خود كوشش نمود و به موازات تلاش براي تهيه غذا و پوشاك و مسكن به حفظ سلامت خويش مي انديشيد بنابراين براي تأمين سلامتي و رفع ناراحتي هاي دروني و بروني جسم خويش درصدد بر آمد  كه از موهبات الهي مدد بسته و موجبات سلامتي تن را فراهم سازد . مردم ايران نيز از دير باز به گلكاري علاقه داشتند و از مهمترين كلكاريها در ايران مي توان به گلكاري هاي باغات قصور سلطنتي مظفرالدين شاه اشاره كرد كه مظفرالدين شاه پس از مشاهده گلكاريهاي زيبا در سفر به اروپا تصميم به اجراء آن در قصور سلطنتي خود نمود و اين كار توسط دو برادر از اهالي چكسلواكي و استخدام آنها براي زيبا سازي فضاي اطراف قصر انجام پذيرفت در دوران ديگري مرحوم وسلاف پرتيوا در باغ خود مردم را كم كم آشنا به بعضي گلهاي زيبا و جديد نمود. و اينك اگر بخواهيم حركت تكاملي را در زمينة بهره گيري كامل و بهينه از منابع طبيعي و مالي داشته باشيم بايد دانش و عمل در كنار هم باشد. مسلماً براي يك كارآموز رشته كشاورزي بهترين طريقه يادگيري و پرورش گل و احياي فضاي سبز نشاط آور به طوريكه هم تكنيك را بياموزد و هم با مسائل ظريف حين كار آشنا شود اينست كه تحت نظر كارشناسان مجرب اين امور عملاً آموزش ببيند.

 

فصل اول

مشخصات تاريخچه تأسيس و توسعه شركت با واحد توليدي:

خصوصيات پاركت سيمرغ (مركز آموزشي گل و گياه)

مركز آموزش گل و گياه واقع در پارك سيمرغ است اين پارك واقع در خيابان ۳۰ متري نيروي هوايي است با مساحت حدود m8960 كه در سال ۱۳۶۳ تأسيس شده اين مركز حاوي كلاس آموزش- آزمايشگاه و كتابخانه و بخش اداري است. و نمايشگاهي از گل و گياه نيز در اين مركز داير است.

كتابخانه اين مركز حاوي كتابهاي مختلف در زمينه هاي كشاورزي، علوم دامي، علف هاي هرز، سموم و آفات و عكس ها و بروشوها كه تماماً مربوط به منطقه ۱۳ است. در آ‌زمايشگاه انواع سموم از جمله بنوميل زينب و كنفيدور و غيره وجود دارد و علفهاي هرز خشك شده و تخم گياهان مثل: آهار، ايري، ناز و حشرات از راستة پروانه ها و سوسك ها و انواع پيوندها مثل اسكنه و تراشه اي و انواع خاكها مثل خاك برگ و خزه ها نام گياهان موجود در محوطه پارك شامل درختاني مانند چنار- تبريزي- سرو معمولي ، افرا، كاج موگو ، سروبادبزني و گياهان ديگر مانند ختمي و ياس و خرزهره و ترون و نهايتاً گياهان فصلي كه چهره زيبا و نشاط آوري به پارك بخشيده اند خصوصيات گلخانه بوستان وحدت: دراين گلخانه كه به مساحت ۶۰۰ متر مربع كه بيش از ۶۰  نوع گياه آپارتماني و چند نوع گياه فصلي وجود دارد.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                 صفحه

چكيده ……………………………….. ۲

مقدمه ………………………………. ۳

فصل اول: مشخصات تاريخچه تأسيس واحد كارآموزي. ۴

فصل دوم: بررسي شرح وظايف و فعاليتهاي صورت گرفته و تكنيكهاي به كار رفته ۵

فصل سوم: پرورش و تكثير گلهاي فصلي (گلهاي فضاي آزاد) ۷

گلهاي فصلي پيازي………………………. ۷

زمان كاشت…………………………….. ۸

گل نرگسي: Narcissus ……………………..

مشخصات گياه شناسي……………………… ۹

زمان كاشت و نحوه ازدياد………………… ۱۰

بستر كاشت…………………………….. ۱۰

نياز آبي……………………………… ۱۱

كاربرد ………………………………. ۱۱

گل كوكب كوهي Rudbeckial: L ………………..

مشخصات گياه شناسي……………………… ۱۲

 

زمان كاشت و نحوه ازدياد ……………….. ۱۲

بستر كاشت نياز آبي…………………….. ۱۳

كاربرد……………………………….. ۱۳

گل رعنا زيبا Gaillardia Pulchella Faug………….

مشخصات گياه شناسي……………………… ۱۴

زمان كاشت و نحوه ازدياد ……………….. ۱۵

بستر كاشت ……………………………. ۱۵

نياز آبي……………………………… ۱۶

كاربرد……………………………….. ۱۶

گل سلوي- صلبي Salvia: L…………………..

مشخصات گياه شناسي……………………… ۱۷

زمان كاشت و نحوه ازدياد………………… ۱۷

بستر كاشت…………………………….. ۱۸

نياز آبي……………………………… ۱۸

كاربرد……………………………….. ۱۹

گل مينا چمني Bellis Perennis: L………………

مشخصات گياه شناسي……………………… ۱۹

زمان كاشت و نحوه ازدياد………………… ۲۰

 

بستر كاشت…………………………….. ۲۰

نياز آبي …………………………….. ۲۰

آفات و بيماريها……………………….. ۲۱

كاربرد……………………………….. ۲۱

گل هميشه بهار Calendula officinalis : L………….

مشخصات گياه شناسي……………………… ۲۲

زمان كاشت و نحوه ازدياد………………… ۲۳

بستر كاشت…………………………….. ۲۳

نياز آبي …………………………….. ۲۳

كاربرد ………………………………. ۲۴

گل جعفري Tagetes L……………………….

مشخصات گياه شناسي……………………… ۲۵

زمان كاشت و نحوه ازدياد………………… ۲۶

بستر كاشت…………………………….. ۲۶

نياز آبي……………………………… ۲۷

كاربرد……………………………….. ۲۷

گل ميمون Antirrhinum L…………………….

مشخصات گياه شناسي……………………… ۲۸

 

زمان كاشت و نحوه ازدياد ……………….. ۲۹

 

بستر كاشت ……………………………. ۳۰

نياز آبي……………………………… ۳۱

آفات و بيماريها……………………….. ۳۲

كاربرد ………………………………. ۳۲

فهرست منابع…………………………… ۳۴

 

گزارش كارآموزي پرورش و تكثير گلهاي فصلي

نوشته گزارش كارآموزي پرورش و تكثير گلهاي فصلي اولین بار در فايل مارکت - بازار فايل. پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico


 • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   

پروژه طرح كسب و كار بانك اطلاعات جامع مراسم

۱ـ۲ـ مأموريت طرح كسب و كار:

راه اندازي يك شركت خدماتي

تأمين درآمد و استقلال اقتصادي

خدمت به جامعه

صرفه جويي در وقت و هزينه

قدرت انتخاب بيشتر

۲ـ۲ـ فهرست محتوا :

۱ـ ليست تالارهاي موجود در شهر

۲ـ ليست عكاسان و فيلم برداران مختلف در سطح شهر

۳ـ موسيقي

۴ـ ليست سالن هاي تهيه غذا و يا آشپزخانه ها با توضيح منوي آنها و قيمت ها و…

۵ـ اسامي سالن هاي آرايش زنانه و مردانه

۶ـ مكانهايي كه ماشين عروس، دسته گل و تاج گل درست مي‌كنند (مثل گل فروشي‌ها)

۷ـ اسامي مزون هاي لباس (شب، نامزدي، عروسي و …)

۸ـ چيدن سفره عقد ـ نامزدي ـ تزئينات

۹ـ آژانسهاي اتومومبيل جهت كرايه ماشين و…

۱۰ـ اسامي شيريني فروشي ها و ميوه فروشي ها (براي تهيه كيك وشيريني و ميوه)

۱۱ـ اسامي مكانهايي كه ظروف و لوازم لازم براي برگزاري مراسم (ميز، صندلي و…) را اجاره مي دهند

۱۲ـ ليست تمامي مساجد موجود در سطح شهر

۳ـ۲ـ مشخصات مجريان طرح  و همكاران

عنوان سمت تاريخ تولد سابقه كاري تحصيلات
مدير عامل ۱۳۶۴ پنج سال فوق ديپلم IT
معاون ۱۳۶۵ سه سال فوق ديپلم IT
مسئول بانك ۱۳۶۱ چهار سال فوق ديپلم IT
امور داخلي ۱۳۶۲ سه سال فوق ديپلم IT

 

 

۴ـ۲ـ اهداف كلي چشم انداز و اهداف

هدف از تأسيس اين شركت آسان تر كردن اين گونه مراسم اشتغال عده اي از جوانان مكانيزه كردن، به روز بودن اين گونه كارها و بألاخره گسترده كردن اين نوع بانكهاي اطلاعاتي در موارد و موضوعات متفاوت ديگر ممكن است.

۵ـ۲ـ محصول يا خدمات

انتخاب تالار و آرايشگاه، همچنين نحوه تزئيين ماشين نوع ماشين، تزئين كيك و ميوه وشيريني و زمان سرو غذا و ديگر خوردنيها ـ نوع غذا، نحوه چيدن سفره عقد و تزئينات، مدل لباس و از طريق بانك اطلاعاتي.

۶ـ۲ـ محل

يك شركت واقع در محل مناسب از لحاظ محيطي و داراي ۳ اتاق به مساحت ۱۲ متر مربع و يك سالن پذيرايي به مساحت ۶۰ متر مربع يكي از ا تاقها، اتاق مدير عامل. ديگري اتاق مخصوص مراجعين و سومين اتاق مربوط به امور داخلي شركت مي باشد. سالن پذيرايي در صورت زياد بودن تعداد مراجعين به عنوان اتاق انتظار در نظر گرفته مي شود.

۷ـ۲ـ مسائل امنيتي

چون، مكانهايي مانند آرايشگاه ها در ارتباط هستيم مسائل امنيتي نقش مهمي را در كارمان ايفا مي‌كند. لذا با توجه به اينكه كساني كه به عنوان عروس به آرايشگاه مي‌روند به‌ آنها اعتماد مي‌كنند و عكس خود را در اختيار آنها قرار مي‌دهند ما هم بايد سعي كنيم كه اين عكسها در اختيار افراد سود جو قرار نگيرد. همچنين فيلم بردارها و عكس برداراني كه به مشتريان معرفي مي‌كنيم بايد افراد خوبي باشند و مورد اعتماد ما باشند. در مورد وسايلي كه به مشتريان كرايه مي دهيم بايد آنان سعي كنند قوانين امانتداري را رعايت كنند و اين وسايل را همانطور كه تحويل گرفته اند به ما تحويل دهند.

۸ـ۲ـ ارزشهاي بنيادي

پايبندي به شئونات اخلاقي اسلامي و قرار دادن اطلاعات به روز در اختيار مشتريان است.

۳ـ توصيف فرصت

براي برگزاري مراسم آبرومند و با قيمت مناسب و با كمترين زمان ممكن به ما مراحعه نمائيد. ما مي توانيم اطلاعات جامعي از كليه خدمات ذكر شده را به شما ارائه دهيم همچنين CD هاي كارهاي خود را با هزينه مناسب در اختيار شما قرار دهيم، ما بانكي را طراحي مي‌كنيم كه شامل تمام اطلاعاتي براي برگزاري يك مراسم است هم اكنون چنين بانك اطلاعاتي وجود ندارد و براي برگزاري چنين مراسمي حتي با حداقل امكانات وقت بسياري صرف مي شود.

۴ـ توصيف ايده

حال ما مواردي را كه در بانك اطلاعاتي خود با كمترين زمان و هزينه مناسب در اختيار شما قرار مي دهيم شرح مي دهيم.

۱ـ تالارهاي موجود در سطح شهر

۲ـ عكاس و فيلم بردارهاي مختلف در سطح شهر

فهرست مطالب

۱ـ عنوان طرح

۲ـ اجزاي طرح

۱-۲- مأموريت طرح كسب و كار

۲-۲- فهرست محتوا

۳-۲- مشخصات مجريان طرح و همكاران

۴-۲- اهداف كلي چشم انداز و اهداف

۵-۲- محصول يا خدمات

۶-۲- محل

۷-۲- مسائل امنيتي

۸-۲- ارزشهاي بنيادي

 

۳ـ توصيف فرصت

۴ـ توصيف ايده

۵ـ تعريف و توصيف كسب و كار

۶ـ تحليل و استراتژي بازار

۷ـ تحليل مالي

۱-۷- هزينه ها

۲-۷- امور مالي

۳-۷- صورتحساب درآمد در يك ماه

۴-۷- صورتحساب دستمزد

۵-۷- صورتحساب هزينه ها

۶-۷-  برآورد تجهيزات

۷-۷- صورتحساب سود و زيان

۸ـ اسناد و مدارك

۹ـ بازار يابي

۱-۹- روشهاي تبليغ

 

۱ـ عنوان طرح

بانك اطلاعات جامع مراسم ….

نام موسسين: سيد نساء سيدحسيني ـ مهراوه علايي مهابادي ـ هنگامه عليدوست ـ نسترن گشاني

تاريخ تأسيس : ۲۷/۷/۸۵

شماره ثبت : ۲۲۲۲۲

۲- اجزاي طرح

پروژه طرح كسب و كار بانك اطلاعات جامع مراسم

نوشته پروژه طرح كسب و كار بانك اطلاعات جامع مراسم اولین بار در فايل مارکت - بازار فايل. پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico


 • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   
یکشنبه 4 فروردین 1398  12:05 ب.ظ

تحقیق وظايف اجتماعي جوانان

مقدمه

از جمله وظايف مهم رهبران ديني، مسئولان نظام و خانواده‌ها هدايت و تربيت نسل جوان جامعه مي باشد. در كشور اسلامي ايران بلحاظ بافت جمعيتي، غالب جمعيت كشور را جوانان تشكيل مي دهند و نقش اين درصد عظيم در سرنوشت سياسي اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي كشور يك نقش بسيار ممتاز و بي بديل مي باشد. وجود خصلت ها و خصوصيات جواني مانند انرژي، انگيزه، طراوت و … موجب گشته است كه جمعيت جوان كشور به عنوان يك منبع عظيم انساني جامعه ايران را جامعه اي جوان و پرانرژي و با طراوت و با انگيزه در ميان جوامع جلوه‌گر سازد. نقش جوانان به همان اندازه كه در راستاي تكامل و سازندگي نظام جمهوري اسلامي يك نقش تعيين كننده است آسيب‌هايي نيز اين جمعيت عظيم را تهديد مي نمايد كه دشمنان نظام جمهوري اسلامي با وقوف به شرائط و فضاي حاكم بر جوانان كشور به آن آسيب‌ها و تهديدها دلبستگي نشان مي دهند.

 

بخش اول: هويت جوان و خصوصيات جواني

الف – هويت جواني

 • جواني، يك پديده‌ي درخشان و يك فصل بي بديل و بي‌نظير هر انساني است. در هر كشوري كه به مسأله‌ي جوان و جوانان، آن چنان كه حق اين مطلب است، درست رسيدگي بشود، آن كشور در راه پيششرفت، موفقيتهاي بزرگي به دست خواهد آورد. اگر كشوري مثل كشور ما باشد – كه جمعبت جوان، يك جمعيت غالب و بزرگ و يك نسبت عظيم از جمعيت كل كشور را تشكيل مي دهد – اين قضيه اهميت بيشتري پيدا مي‌كند. من امروز مايلم قسمت اول صحبتم بيشتر مودر توجه بزرگترها قرار بگيرد. هم مسئولان، هم پدر و مادرها، هم معلمان و متصديان مسائل مربوط به جوانان. در قسمت دوم، خطاب اصلي من به شما جوانان است كه مطالبي را با شما در ميان خواهم گذاشت. .
 • اما قسمت اول كه درباره‌ي مسووليتهايي است كه نسبت به جوان وجود دارد. بايد بگويم كه جواني – اين دوره‌ي مشعشع و درخشان – دوره‌يي است كه اگر چه چندان طولاني نيست، اما آثارش ماندگار و طولاني در همه‌ي زندگي انسان است.
 • جوانها همان طوري كه جسمشان نشاط و تازگي و نيرو دارد روحشان هم سرشار از نشاط است. اين موجود را – با قدرت فكر او، با قدرت خرد او، با توان جسمي او، با توان عصبي او، با نيروهاي ناشناخته‌ي وجود او – خداي متعال خلق كرده است تا  از اين طبيعت، از اين خور و خواب و از اين دنياي مادي، همچون وسيله‌يي استفاده كند و خود را به مقامات قرب الهي برساند.

نبايد تصور كرد كه اين نگاه، نگاه منزوي و منعزل از دنياست، نه، راه قرب الهي از وسط همين ماديات عبور مي كند، اما در ماديات متوقف نمي‌شود. گناه بزرگ بشريتي كه خود را در ماديت غرق كرده است، اين نيست كه به دنيا پرداخته است، گناه او اين است كه فراتر از خواستهاي مادي، آرماني را، ستاره‌ي درخشاني را، هدف و سرمنزل بلندي را تصور نكرده است.

ب – دوره جواني مظهر درخشندگي‌هاي آفرينش الهي

 • جوان در هر جامعه و كشوري، محور حركت است. اگر حركت انقلابي و قيام سياسي باشد، جوانان جلوتر از ديگران در صحنه‌اند. اگر حركت سازندگي يا حركت فرهنگي باشد، باز جوانان جلوتر از ديگرانند و دست آنها كارآمدتر از دست ديگران است. حتي در حركت انبياي الهي هم – جمله حركت صدر اسلام – محور حركت و مركز تلاش و تحر ك، جوانان بودند.

آن كشورهايي كه جوان كم دارند – كما اين كه بعضي از كشورها امروز به خاطر بعضي از سياستهاي تنظيم نسل و خانواده و از اين حرفها، دچار كمبود نسل جوان هستند – ولو در علم و تكنولوژي و ترقيات جلو باشند، كارشان لنگ است، مجبورند از كشورهاي ديگر جوان قرض بگيرند! جوان و جواني، يكي از درخشندگيهاي آفرينش الهي است. دشمنان جوامع اين نكته را خوب تشخيص داده‌اند و بخصوص روي آن انگشت گذاشته‌اند.

ج – ويژگيهاي دوره جواني

 • استقلال خواهي، اسير نبودن طبيعت جوان است
 • جوان مايل به استقلال است. جوان طبيعتاً سرش را بالا مي گيرد و مايل نيست كه اسير و دنباله‌رو باشد.
 • انزجار از زورگويي و ظلم پذيري
 • خصوصيت بسيار مهمش اين است كه درمقابل مظاهري كه از نظر فطرت انساني زشت است – مثل ظلم، زورگويي، تبعيض، بي عدالتي، تقلب، دورويي و نفاق – حساسيت منفي دارد و آن را دفع مي‌كند.
 • آرمان‌گرايي و پرهيز از مصلحت‌گرايي
 • آرمانگرايي در مقابل مصلحت گرايي است، عشق به آرمانها و مجذوب آرمانها شدن ، انسان وقتي كه در محيط تلاش و كار معمولي زندگي قرار مي گيرد، گاهي موانع جلوي چشم او را مي گيرد، آرمانها را دور دست و غير قابل دستيابي به انسان نشان مي دهد، و اين خطر بزرگي است. گاهي آرمانها فراموش مي‌شوند. در محيط جوان، آرمانها محسوس، زنده، قابل دسترسي و دستيابي است، لذا براي آنها تلاش مي شود، خود اين تلاش ، تلاش مباركي است.


تحقیق وظايف اجتماعي جوانان

نوشته تحقیق وظايف اجتماعي جوانان اولین بار در فايل مارکت - بازار فايل. پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico


 • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   

تحقیق فنون روابط عمومي و ارتباط با رسانه‌ها

مقدمه :

يكي از مشكلات روابط عمومي ها دركشورما فقدان منابع علمي و مكتوب دراين حوزه مي  باشد از ديرباز و از زماني كه روابط عمومي بعنوان يك رشته و حرفه در كشور ما متولد شد، به دليل آن كه تولد اين حرفه جديد براساس نيازها و زير ساخت هاي موجود در كشور ما جوابگوي اين نهاد اجتماعي نبود، سازوكارهاي مناسب هم براي توسعه و ارتقاء روابط عمومي ايجاد نشد ولي با گذشت زمان و ايجاد نيازهاي جديد درجامعه در حال گذار ايران نياز به داشتن روابط عمومي هاي كارآمد بيش از پيش احساس شد. با سواد شدن در صد بيشتري ازمردم، ايجاد تمايلات تساوي طلبانه، بالا رفتن توقعات مردم از حكومت، گسترش وسايل ارتباط جمعي، اهميت يافتن هرچه بيشتر افكار عمومي، رشد صنايع و شركتهاي سهامي و … ازجمله اين عوامل به شمار مي روند.

اداره كل تبلغيات معاونت امور مطبوعاتي و تبليغاتي به عنوان متولي روابط عمومي هاي كشور همواره كوشيده است باهمكاري و هماهنگي روابط عمومي ها، ساز و كارهاي لازم را جهت پيشرفت و توسعه روابط عمومي هاي كشور را فراهم سازد.

تاريخچه

روابط عمومي در ايران (قرن حاضر) قبل از پيروزي انقلاب اسلامي در سال ۱۳۲۲ شمسي با تصويب هيأت وزيران، اداره پي به نام «اداره كل انتشارات و تبليغات» تشكيل شد كه وظيفه اصلي آن بيشتر در جهت انتشارات و تبليغات در آن زمان بود. با تشكيل اين اداره به مرور تبليغات و ارتباطات در دستگاه هاي دولتي مورد توجه قرار گرفت.

روابط عمومي به صورت امروزي آن حدود ۳۷ سال در ايران قدمت دارد. اولين روابط عمومي در سال ۱۳۲۷ شمسي از طرف شركت نفت ايران و انگليس در ايران به وجود آمد كه مركز مهم ترين تشكيلات و فعاليت هاي آن در آبادان بود و در تهران فقط يك دفتر داشت اين شركت در توسعه فعاليت هاي خود به تدريج در ساير نقاط ايران از جمله اهواز، مسجد سليمان، كرمانشاه و ديگر مناطق نفت خيز اقدام به ايجاد دفاتر نمايندگي كرد. اين روابط عمومي مطابق با سليقه و فكر موسسين انگليسي خود به نام «اطلاعات» انتخاب شده بود از سال ۱۳۲۳ كه همزمان با ايجاد كنسرسيوم و تأثير و دخالت فكر و ايده آمريكايي در فعاليت هاي مختلف شركت نفت بود. اين بخش به نام روابط عمومي تغيير نام داد و شامل اداره ارتباط با كاركنان و روابط عمومي شد.

بدين ترتيب شركت ملي نفت ايران به وجود آورنده اولين تشكيلات روابط عمومي در ايران است. غير از اين، از تشكيل نخستين روابط عمومي در دستگاه هاي دولتي تاريخ دقيقي در دست نيست و اصولاً روابط عمومي در بخش دولتي با نام «انتشارات» و «مطبوعات» آغاز به كار كرد. بدين ترتيب كه هر يك از موسسه هاي بخش دولتي در سازمان كلي خود يك دفتر انتشارات، مطبوعات داير كردند. از اين طريق چه به صورت مستقيم يعني انتشارات و چه به صورت غيرمستقيم يعني از طريق مطبوعات كه آنها را نماينده افكار عمومي مي شناختند. با مردم ساير ارباب رجوع ارتباط برقرار ساختند. اين روال همچنان ادامه داشت تا اين كه به موجب لايحه قانوني مصوب هشتم فروردين ماه ۱۳۴۳ شمسي وزارت اطلاعات تشكيل شد و بعد از تأسيس وزارت اطلاعات در اواخر دهه چهل اين وزارتخانه به مسأله روابط عمومي اهميتي جدي داد و براي شروع سازمان روابط عمومي صنعت نفت با تشكيلاتي دولتي پس از مدتي تغييراتي كلي در روابط عمومي دولتي در وزارت اطلاعات انجام شد.

در بدو امر قسمت هايي كه در وزارتخانه ها و سازمان هاي دولتي به اعمال نوعي فعاليت هاي روابط عمومي اشتغال داشتند، دفاتر اطلاعات و انتشارات ناميده شدند و وزارت اطلاعات و جهانگردي پس از تصويب عنوان كلي «اداره كل اطلاعات و انتشارات و روابط عمومي» سازماني براي روابط عمومي هاي دولتي تدوين كرد كه بر طبق آن اداره ها بايد تعدادي كارمند داشته باشند. ليكن در عمل هيچ يك از وزارتخانه ها و حتي تشكيلات بزرگ دولتي اين تعدادي كارمند در بخش روابط عمومي نبوده اند. در سال ۱۳۴۸ شمس به پيشنهاد وزارت اطلاعات و جهانگردي و تصويب هيأت وزيران، نام دفترهاي اطلاعات و انتشارات در كليه وزارتخانه و سازمان هاي دولتي و وابسته به دولت به اداره «اطلاعات و روابط عمومي» تغيير نام يافت.

اداره هاي روابط عمومي وزارتخانه ها و موسسه هاي دولتي در عين اين كه فعاليت مستقل داشتند ولي از نظر سياسي عموم فعاليت هاي خود را با يك اداره كل در وزارت اطلاعات و جهانگردي به نام شوراي اطلاعات و انتشارات روابط عمومي هماهنگ مي ساختند. و رئيس با مديران كل روابط عمومي وزارتخانه ها و موسسه هاي دولتي يا تائيد وزارت اطلاعات به اين سمت برگزيده مي شدند.

روابط عمومي در ايران پس از پيروزي شكوهمند انقلاب اسلامي

پس از پيروزي شكوهمند انقلاب انقلاب ايران به رهبري حضرت امام خميني (ره) در بيست و دوم بهمن ماه يك هزار و سيصد و پنجاه و هفت وزارت اطلاعات و جهانگردي هم بر طبق مصوبه مورخ هفت خرداد ماه سال هزار و سيصد و پنجاه و هشت شوراي انقلاب به وزارت ارشاد ملي و حدود يك سال و نيم بعد به وزارت ارشاد اسلامي تغيير يافت.

 

عنوان:

مقدمه……………………………………………………………………………………………………… ۲

تاريخچه روابط عمومي در ايران (قرن حاضر) قبل از پيروزي انقلاب اسلامي  . ۶

روابط عمومي در ايران پس از پيروزي شكوهمند انقلاب اسلامي …………………. ۷

آموزش روابط عمومي در ايران پس از پيروزي انقلاب اسلامي  ………………….. ۷

تعاريف روابط عمومي از نظر ركس ماريو …………………………………………………. ۹

ويژگي هاي يك مدير روابط عمومي ………………………………………………………….. ۹

سازماندهي در روابط عمومي …………………………………………………………………… ۱۰

افكار عمومي …………………………………………………………………………………………… ۱۰

وظايف روابط عمومي در سازمان …………………………………………………………….. ۲۴

نمايشگاه ………………………………………………………………………………………………… ۲۴

سخنراني ………………………………………………………………………………………………… ۲۸

سفر مطبوعاتي ……………………………………………………………………………………….. ۲۸

معاشرت مطبوعاتي …………………………………………………………………………………. ۳۰

راه اندازي دسته هاي مشورتي ………………………………………………………………… ۳۰

نشريه داخلي ………………………………………………………………………………………….. ۳۱

قفسه هاي اطلاعات…………………………………………………………………………………… ۳۲

راه اندازي يا تك اطلاعات ………………………………………………………………………… ۳۲

آرشيو تخصصي …………………………………………………………………………………….. ۳۴

نظام پيشنهاد ها ………………………………………………………………………………………. ۳۴

گزارش اداري ………………………………………………………………………………………… ۳۶

تريبون آزاد كاركنان ……………………………………………………………………………….. ۳۷

برنامه ريزي براي رهبران فكري ………………………………………………………………. ۳۹

انتشار كتاب و كتابچه ………………………………………………………………………………. ۴۰

راه اندازي روزنامه ديواري كاركنان ………………………………………………………… ۴۰

برگزاري مراسم ……………………………………………………………………………………… ۴۰

برگزاري همايش …………………………………………………………………………………….. ۴۱

انتشار بولتن …………………………………………………………………………………………… ۴۲

مجله ويدئويي …………………………………………………………………………………………. ۴۲

راهنمايي ارباب رجوع و تابلو راهنما …………………………………………………………. ۴۳

سفر تبليغاتي …………………………………………………………………………………………… ۴۴

انتشار بروشور ………………………………………………………………………………………. ۴۵

نتايج ………………………………………………………………………………………………………. ۴۵

تحقیق فنون روابط عمومي و ارتباط با رسانه‌ها

نوشته تحقیق فنون روابط عمومي و ارتباط با رسانه‌ها اولین بار در فايل مارکت - بازار فايل. پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico


 • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   
یکشنبه 4 فروردین 1398  12:05 ب.ظ

تحقیق در مورد فرانك اون گهري

مقدمه

فرانك اون گهري

شروع فعاليت‌هاي حرفه‌اي گري، با تشديد دگرگوني‌هاي سياسي و اجتماعي مصادف شد. امواجي كه، پس از ۱۹۶۸ فروپاشي و شكست ساختارهاي پيشين را مي‌طلبيد. نگرش تازه گهري، صرفاً به احياي سيماي مجسمه‌اي و كشف پتانسيل‌هاي نهفته در آن محدود نمي‌گرد، كه در تحقيقات و مشاهدات عميق‌تر، به آفرينش بعدي جديد در زندگي اجتماعي انجاميده است. شخصيتي كه با آگاهي از معناي عدم پذيرش مكانيزم‌هاي شرطي شده‌ي دانش شخصي مترصد زايشي نو است.

معمار، در مواجهه با مقاومت شرايط بيروني، نخست، از خانة شخصي‌اش آغاز مي‌نمايد، اقدامي كه، چون آذرخشي ناپيدا مي‌درخشد. در ساخت و كاربرد مصالح جديد، بابهره‌مندي از پسماندهای ‌شهري صنعتي را مي‌گشايد. با ايجاد تصاوير جديد پلاستيكي، در راستاي محو افسردگي از چهره‌هاي محيط زيست، نهايتاً آثاري چون موزة گوگن‌هايم در بيل بائور مي‌آفريند.

جوهر هنر، در شيوة معماري شهري، كاملاً نمايان و تابان است.

حركت در طرح‌هاي شهري هم چون در آثار سبك‌هاي مدرن نقاشي و مجسمه‌سازي (كوبيسم، سورئاليسم، اكسپرسيونيسم و فوتوريسم) به مثابه‌ي بعد نتيجه، موفقيت در ادامه و تكامل راهي را مي‌رساند كه مربيان فرزانه‌اش (چون لوكوربوزيه و تراني در اروپا و فرانك لويد رايت در آمريكا) برگزيدند، مسيري كه، با گذشت زمان، به سبب خلاقيت، همواره پررنگ‌تر مي‌گردد.
فصل او

زندگي‌نامه

فرانك اون گهري متولد ۱۹۲۹ كانادا (تورنتو) مي‌باشد ولي بعدها يعني در سال ۱۹۵۴ به تابعيت ايالات متحده درآمد. در سال ۱۹۶۲، استوديوي كارآمد معماري خود را تأسيس كرد، اما شانزده سال پس از آن، براي تحقيق و تجربة امري نو و متهورانه، به گونه‌اي پيش‌بيني نشده، از حرفة روزانه‌اش دست كشيد. بازتاب تحقيق فشرده‌ي وي چنان بود كه ارائه‌ آن در نمايشگاه ويژه‌ي سال ۱۹۶۸ توجه بين‌المللي را جلب نمود. ده‌ها طرح اجرائي انجام يافته در سواحل طرفين اقيانوس اطلس، همراه تحسين فراوان اجتماعي، كه آرزوي هر معمار است، از جمله اقدامات بعدي به شمار مي‌آيند و نمونه‌هاي بارز آن‌ها را مي‌توان در طرح‌هاي مركز آمريكائي در پاريس، موزة گوگن‌هايم در بيل بائو، و تالار ديسني در لس‌آنجلس مشاهده نمود. هنر مجسمه‌اي را سامان بخشيد و حتي فضاهاي گود و برجسته را بيدار ساخت، نوعي زيبايي، كه به توسعه گرداب وار اجتماعي توجه مي‌دهد. معماري، از طريق فرم‌ها و بازگشت‌ها ساختار زندگي را مي‌آفريند. معماري گهري، امروزه به جاي سبك مغزي و بدبختي، مار را در زيستن با هوشمندي به غنا، روابط مناسب، انگيزه‌هاي صحيح، دموكراسي واقعي و عشق ياري مي‌رساند، آثار او، براي دميدن شادماني و حياتي تازه در تمامي معماري سودمند مي‌باشد، حضور گهري براي پرتوافشاني دوباره‌ي روشنايي به كشورهاي دوردست و عقب نگه داشته شده، امري اجتناب‌ناپذير است.

فرانك اون گهري، در ۲۸ فورية ۱۹۲۹، در تورنتو (كانادا) متولد شد. نام مذهبي‌اش ابراهيم بود، و محض خنده او را (ماهي) صدا مي‌كردند. بلافاصله پس از جنگ دوم جهاني كانادا را ترك كرد و با خانواده‌اش در لس‌آنجلس اقامت گزيد، آن هم نه در يك خانة ويلايي واقع در حومة سرسبز شهر، كه در مركز شهري با تراكم جمعيت بالا و خطرناك. در كاليفرنيا نام خانوادگي‌اش را از گلدبرگ [gold berg]  تغيير داد، و تا اندازه‌اي با محيط سينمائي درخشان هاليود آشنا گرديد. در سال ۱۹۵۲، در سن ۲۳ سالگي همچون اردكي در بيرون از اب است. در اين هنگام، خانم آنيتا اسنايدر، با درآمدي معمولي براي تأمين مخارج زندگي مستقل خويش، با او آشنا گرديد و ازدواج كرد، در يافتن مسيري براي زيستن، با فروتني به كمك وي شتافت. بدين طريق، گمري توفيق يافت كه در دانشگاه كاليفرنياي جنوبي ثبت نام نمايدذ. او هنر را انتخاب نمود، سپس با تغيير رشتة تحصيلي، در سال ۱۹۵۴ در معماري فارغ‌التحصيل شد. كمي بعد، حين خدمت سربازي در جورجيا [Giorgia] پروژه‌هايي را مطابق «الگوهاي معمار معروف بنام رايت» طرح كرد، آثار كوچكي را، با استفاده از باقي‌مانده‌هاي ابزار ساده‌اي كه طي دوران نوجواني‌اش در مصالح فروشي پدربزرگش مي‌فروخت، به مرحلة اجرا رسانيد. اينك همكاري با ويكتور گروئن [victor/gruen] را آزموده بود، كسي كه، با ورود به لس‌آنجلس، مشي خبرگاني از وين را، چون شيندلر و نوتيرا تعقيب مي‌كرد.

تحقیق در مورد فرانك اون گهري

نوشته تحقیق در مورد فرانك اون گهري اولین بار در فايل مارکت - بازار فايل. پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico


 • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   
 • تعداد کل صفحات :24  
 • ...  
 • 5  
 • 6  
 • 7  
 • 8  
 • 9  
 • 10  
 • 11  
 • ...  
آخرین پست ها

کار با اینترنت دانلود منیجر به همراه آموزش نکته ها و قابلیت ها..........سه شنبه 9 اردیبهشت 1399

تحلیل جایگاه اپل از نگاه شرکت اُمدیا..........سه شنبه 13 اسفند 1398

مشخصات گوشی های سامسونگ گلکسی S10 لایت و گلکسی نوت 10 لایت..........پنجشنبه 24 بهمن 1398

معرفی شهر زیبای بانه..........پنجشنبه 17 بهمن 1398

تفریح و سرگرمی؛ هر مناسبت یک پیامک..........سه شنبه 17 دی 1398

پاورپوینت بازار کار اشتغال و بيکاري..........پنجشنبه 10 مرداد 1398

مقاله ويژگي هاي معلم خوب..........پنجشنبه 10 مرداد 1398

مقاله مديريت كلاس و انضباط محيط كلاس..........پنجشنبه 10 مرداد 1398

مقاله راهكارهايي براي ارتقا منرلت معلمان..........چهارشنبه 9 مرداد 1398

مقاله خصوصیات یک معلم..........چهارشنبه 9 مرداد 1398

مقاله راهبردهاي پيشگيرانه انظباطی در كلاس..........چهارشنبه 9 مرداد 1398

مقاله محاسن و معایب شغل معلمی..........چهارشنبه 9 مرداد 1398

مقاله ویژه ارتقاء رتبه شغلی عالی معلمین..........چهارشنبه 9 مرداد 1398

مفهوم استعاره،نظریه و تئوری های سازمانی..........سه شنبه 8 مرداد 1398

مراحل تولید سیمان و بتن ضد آب..........سه شنبه 8 مرداد 1398

همه پستها

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic