پنجشنبه 2 اسفند 1397  12:05 ب.ظ

تحقیق نور و افتالمولوژي

نور و افتالمولوژي

Pamela S. Chavis, MD, & William F. Hoyt, MD

چشمها ارتباط تنگاتنگي با مغز دارند و غالباً سرنخ هاي تشخيص مهمي دربارة اختلالات سيستم عصبي مركزي ارائه مي دهند. در حقيقت عصب اپتيك بخشي از سيستم عصبي مركزي است. بيماريهاي داخل جمجمه اي غالباً با تخريب يا فشار بر بخشي از مسيرهاي اپتيك موجب اختلالات بينايي مي شوند. اعصاب جمجمه اي II ، IV و VI‌ كه حركات چشم را كنترل مي كنند نيز ممكن است گرفتار شوند و اعصاب V‌و VII نيز رابطة‌ نزديكي با اعمال چشم دارند.

مسير حس بينايي

مرور توپوگرافيك

عصب جمجمه اي II حس اختصاصي بينايي را هدايت مي كند. نور توسط استوانه ها و مخروطهاي شبكيه حس مي شود و مي توان آنها را عضو نهايي حسي ويژه براي بينايي تلقي نمود. جسم سلولي هاي اين گيرنده ها استطاله هايي مي فرستند كه با سلول دو قطبي، يعني نورون دوم در مسير بينايي، سيناپس مي كند. سلول هاي دوقطبي به نوبة خود با سلول هاي گانگليوني شبكيه سيناپس برقرار مي كنند. آكسون سلولهاي گانگليوني، لايه الياف عصبي شبكيه را مي سازند و به هم مي پيوندند تا عصب اپتيك را بسازند. عصب از پشت كرة چشم بيرون مي آيد و در بين مخروط عضلاني به عقب سير مي كند تا از طريق كانال اپتيك وارد حفرة جمجمه اي شود.

درون جمجمه، دو عصب اپتيك به هم مي پيوندند تا كياسماي اپتيك را تشكيل دهند. در كياسما بيش از نيمي از الياف (آنها كه از نيمة نازال شبكيه مي آيند) به سمت مقابل رفته و به الياف تمپورال عصب مقابل كه تقاطع نمي كنند مي پيوندند تا راه اپتيك (optic tract) را تشكيل دهند. هر راه اپتيك به دور پايك مغزي كشيده مي‌شود و به طرف هسته زانويي خارجي مي رود تا در آنجا سيناپس برقرار كند. بنابراين تمام اليافي كه تكانه‌هاي نيمة راست ميدان بينايي را دريافت مي دارند راه اپتيك چپ را مي سازند و روي نيمكرة مغزي چپ معطوف مي شوند. به همين ترتيب، نيمة چپ ميدان بينايي روي نيمكرة مغزي راست معطوف مي شود. بيست درصد الياف در راه بينايي مربوط به عمل مردمك هستند. اين الياف درست در جلوي هسته از آن جدا مي‌شوند و از طريق بازوي كوليكولوس فوقاني به هستة pretectal در مغز مياني مي روند. بقية الياف در هستة زانويي خارجي سيناپس برقرار مي كنند. جسم سلولي هاي اين ساختمان، راه ژنيكولوكالكارين را مي سازند. اين راه از طريق اندام خلفي كپسول داخلي مي گذرد و سپس بصورت اشعة بينايي گسترده مي شود. اشعة بينايي از بخشهايي از لوب هاي تمپورال و پاريتال مي گذرد تا به قشر پس سري برسد.

تجزيه و تحليل ميدان بينايي براي

يافتن محل ضايعه در مسير بينايي

در تجربة باليني، محل ضايعات مسيرهاي بينايي با معاينة ميدان بينايي محيطي و مركزي تعيين مي شود. روش آن (پريمتري) در فصل دو بحث شده است. شكل ۳-۱۴ انواع نقايص ميدان در اثر ضايعات محلهاي مختلف مسير را نشان مي دهد. ضايعات جلوي كياسما (در شبكيه يا عصب اپتيك) باعث نقايص يكطرفة ميدان مي‌شوند؛ ضايعات هر جاي مسير بينايي در خلف كياسما باعث نقايص هومونيموس سمت مقابل مي شوند. اين نقايص ممكن است هم ارز (congruent) (يعني داراي اندازه، شكل، و محل يكسان) يا غير هم ارز باشند. ضايعات كياسما معمولاً باعث نقايص باي تمپورال مي شوند.

ايزوپترهاي متعدد (آزمونهاي بينايي با اشيايي به اندازه هاي گوناگون) را بايد جهت ارزيابي كامل نقايص استفاده نمود. علامت بيماري رو به گسترش و فعال در يك نقص بينايي عبارت است از نواحي «اسكوتوم نسبي» (يعني يك نقص ميدان بزرگتر براي يك شيءِ آزموني كوچكتر). اين نقايص ميدان را «سراشيب (sloping)‌» مي گويند. اين بر خلاف ضايعات عروقي با كناره هاي شيب دار است (يعني نقص به يك اندازه است و ربطي به اندازة شيء آزموني مورد استفاده ندارد). اين نقايص ميدان بينايي را مي گويند كه «قطعي» است.

قانون كلي مهم ديگر اين است كه هر چه نقايص هرمونيموس ميدان، هم ارزتر باشند (يعني دو نيمه ميدان مشابه تر باشند)، ضايعه در جاي عقب تري در مسير بينايي قرار دارد. ضايعة‌ ناحية پس سري باعث نقايص مشابه در هر دو ميدان مي شود، در حالي كه ضايعات راه اپتيك باعث نقايص هرمونيموس ميدان بصورت غير هم ارز (نامشابه) مي شوند. همچنين هر چه ضايعات عقب تر باشد، احتمال مصون ماندن ماكولا بيشتر است، بنابراين، حفظ تيزبيني خوب در دو نيمه ميدان محتمل تر است. البته يك همي آنوپي هومونيموس كامل بايد تيزبيني سالم در ميدان بينايي غيرگرفتار داشته باشد (مسير خلف كياسمايي سالم)، زيرا آن قسمت از ميدان بينايي حاوي هر دو عمل ماكولا و شبكية‌ محيطي است. ضايعات پس سري ممكن است باعث ناهمگوني بين آزمونهاي استاتيك و كينتيك شوند (پديدة ريدوخ (Riddoch) ).

عصب اپتيك

نوريت اپتيك

(پاپيليت)

نوريت اپتيك و پاپيليت واژه هاي گسترده اي هستند كه به التهاب دژانراسيون، با ميلين زدايي از عصب اپتيك به علت انواع گسترده اي از بيماريها، اطلاق مي شوند. فقدان ديد، شكايت اصلي است و در افتراق پاپيليت از ادم پاپي به كار مي آيد زيرا ممكن است در معاينة افتالموسكوپي شبيه به آن به نظر آيد.

نوريت رتروبولباريك يك نوع نوريت اپتيك است كه آنقدر دور از ديسك اپتيك رخ مي دهد كه تغييرات اوليه در ديسك اپتيك توسط افتالموسكوپ ديده نمي شوند. تيزبيني بشدت كاهش يافته است («بيمار چيزي نمي‌بيند و دكتر هم چيزي نمي بيند»). پاپيليت عبارت است از تورم ديسك در اثر التهاب اپتيك موضعي در سر عصب (عصب اپتيك داخل چشمي).

شايعترين علت نوريت رتروبولبار، اسكلروز مولتيپل است. در واقع، تشخيص اسكلروز مولتيپل در %۶۰-۲۵ بيماري كه بين ۲۰ و ۴۵ سالگي هستند و يك حملة نوريت رتروبولبار داشته اند، داده مي شود. درصد پيشرفت اسكلروز مولتيپل پس از يك حملة نوريت اپتيك با افزايش مدت پيگيري بيماران بالاتر خواهد بود. ساير علل عبارتند از مراحل آخر نوروسيفليس، آمبليوپي هاي توكسيك، ساير بيماريهاي ميلين زدا، آتروفي اپتيك لِبِر، ديابت مليتوس، و كمبود ويتامين. اگر فرآيند به حد كافي مخرب باشد منجر به پيشرفت آتروفي اپتيك رو به عقب مي شود و نقايص دستجات الياف عصبي در لاية الياف عصبي شبكيه ظاهر مي شود (شكل ۵-۱۴). ديسك رنگ صورتي طبيعي خود را از دست مي دهد و رنگپريده مي شود. موارد راجعة شديد منجر به يك ديسك سفيد گچي با حدود مشخص در يك چشم نابينا مي شوند.

يافته هاي باليني

معمولاً يك كاهش بينايي موقتي اما شديد رخ مي دهد. ممكن است در ناحية كرة چشم، بخصوص هنگام حركت آن، درد وجود داشته باشد.

اسكوتوم هاي مركزي شايعترين نقايص ميدان بينايي هستند. آنها معمولاً دايره اي هستند و پهنا و تراكم متفاوتي دارند. اگر اسكوتوم مركزي به محيط گسترش يابد بايد به يك ضايعة فشارنده فكر كرد، گرچه مي تواند در پاپيليت شديد نيز اتفاق بيفتد. تقريباً هر تغيير ميدان يكطرفه اي امكان پذير است. رفلكس مردمك به نور، كُند است و اگر عصبهاي اپتيك بطور ناقرينه گرفتار شده باشند يك نقص آوران مردمكي ممكن است موجود باشد. در افتالموسكوپي، هيپرمي ديسك اپتيك و اتساع وريدهاي بزرگ، علايم اولية پاپيليت هستند. مبهم شدن لبه‌هاي ديسك و پر شدن فنجان فيزيولوژيك شايعند. روند بيماري ممكن است تا ادم شديد سر عصب پيشرفت كند، اما برآمده شدن بيش از ۳ ديوپتر (mm 1) غيرمعمول است. ادم وسيع در شبكيه اطراف ممكن است وجود داشته باشد، خونريزيهاي شعله شمعي ممكن است در لايه الياف عصبي نزديك به ديسك اپتيك رخ دهند و در پاپيليت، سلول هاي زجاجيه اي را مي توان در ناحية قبل پاپيلايي مشاهده نمود.

تشخيص افتراقي

ادم پاپي شايعترين مشكل تشخيص افتراقي است (شكل ۶-۱۴). در ادم پاپي اغلب برآمده شدن سرعصب اپتيك بيشتر است، تيزبيني نزديك به طبيعي است، رفلكس هاي مردمك در پاسخ به نور طبيعي است، فشار داخل جمجمه اي بالاست، و نقصي در ميدان بينايي وجود ندارد بجز آنكه نقطه كور بزرگ شده است. اگر ادم پاپي حاد همراه با عدم جبران عروقي (يعني خونريزي و لكه هاي پنبه اي  (cotton- wool) يا ادم پاپي مزمن همراه با ايسكمي ثانويه در عصب اپتيك وجود داشته باشند، نقايص ميدان بينايي بوجود مي آيند كه مي توانند شامل نقايص دسته هاي الياف عصبي و كوآدرانوپي نازال باشند. ادم پاپي معمولاً دو طرفه است در حالي كه پاپيليت معمولاً يكطرفه است. علي رغم اين تفاوتهاي آشكار، تشخيص افتراقي همچنان دشوار است زيرا يافته هاي افتالموسكوپي مشابه اند و ادم پاپي مي تواند كاملاً غيرقرينه باشد و پاپيليت در برخي وقايع پس از ويروسي مي‌تواند دو طرفه باشد (مثل بيماري Devic يا (neuromyelitis optica.

درمان

ايده آل است كه درمان در جهت رفع علت زمينه اي باشد. كورتيكواستروئيدهاي سيستميك با كوتاه كردن سير بيماري در نويت رتروبولبار مؤثرند. ارزش آنها در تأثير بر عاقبت نهايي در دست تحقيق است. در پاپيليتي كه با شواهد اندك براي بيماري كلاژن و اسكولار يا ساير علايم MS همراه باشد، درمان با متيل پردنيزولون درون وريدي بصورت pulse therapy (مقادير زياد در نوبت هاي متناوب) در طول روزها تا هفته ها ممكن است ضرورت بايد زيرا كاهش بينايي اغلب بسيار وسيع است.

سير و پيش آگهي

كاهش بينايي طي چند ساعت پس از شروع رخ مي دهد و چند روز بعد به حداكثر مي رسد. بدون درمان، تيزبيني معمولاً ۲ تا ۳ هفته بعد از شروع بهبود مي يابد و گاهي طي چند روز به حد طبيعي بازمي‌گردد. بهبودي ممكن است به آهستگي در يك دورة ۶ هفتگي ادامه يابد. ظهور آتروفي اپتيك نشاندهندة يك تخريب دايمي در ميلين و الياف عصبي همراه با فقدان دايمي عمل آنهاست. نوريت اپتيك همراه با لوپوس اريتماتو يا ساير بيماريهاي كلاژن و اسكولار، مي توانند از نظر باليني با اسكلروز مولتيپل غيرقابل افتراق باشند. نوريت اپتيك در بيماري ميلين زدا، بدون درمان پيش آگهي مطلوبي در يك حمله دارد، اما طي سالها، كاهش بينايي شديد اجتناب ناپذير است زيرا حملات مكرر باعث آسيب دايمي مي شوند.

اسكلروز مولتيپل

اسكلروز مولتيپل يك اختلال ميلين زداي مزمن و راجعه در سيستم عصبي مركزي است كه علت آن ناشناخته است. مشخصاً، ضايعات در زمانهاي مختلف و محلهاي غيرهمجوار در سيستم عصبي رخ مي دهند. شروع بيماري معمولاً در دورة جواني زندگي است، اين بيماري بندرت پيش از ۱۵ سالگي يا پس از ۵۵ سالگي شروع مي شود. تمايل به گرفتار ساختن عصب اپتيك و كياسما، ساقة مغز، پايك هاي مخچه اي، و طناب نخاعي دارد، گرچه هيچ بخش از سيستم عصبي مركزي محفوظ باقي نمي ماند. سيستم عصبي محيطي بندرت گرفتار مي شود.

تحقیق نور و افتالمولوژي

نوشته تحقیق نور و افتالمولوژي اولین بار در فايل مارکت - بازار فايل. پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico


 • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   
پنجشنبه 2 اسفند 1397  12:05 ب.ظ

تحقیق شبكيه و تومورهاي داخل چشمي

شبكيه و تومورهاي داخل چشمي

Robert A . Hardy, MD

I . شبكيه

شبكية انسان يك ساختمان بسيار سازمان يافته است كه از لايه هاي متناوب اجسام سلولي و زوايد سيناپسي تشكيل يافته است. عليرغم اندازة فشردة‌ آن و سادگي ظاهري، در مقايسه با ساختمانهاي عصبي مانند قشر مغز، قدرت پردازش شبكيه از سطح بسيار پيشرفته تري برخوردار است. پردازش بينايي توسط شبكيه شروع و در مغز تكميل مي شود، و درك رنگ، كنتراست، عمق، و شكل در قشر انجام مي گيرند.

آناتومي شبكيه در فصل يك نشان داده شده است. شكل ۱۷-۱ انواع اصلي سلولي را نشان مي دهد و لايه هاي اين بافت را مشخص مي سازد. تقسيم شبكيه به لايه هاي متشكل از گروههاي مشابه سلولي به كلينيسين اجازه مي دهد كه يك فعاليت يا يك اختلال فعاليت را به يك لاية واحد يا گروه سلولي خاص نسبت دهد. پردازش اطلاعات توسط شبكيه از لاية گيرنده هاي نوري شروع مي شود و از طريق آكسون سلول هاي گانگليوني به عصب اپتيك و مغز مي رسد.

فيزيولوژي

شبكيه پيچيده ترين بافت چشم براي ديدن بايد به عنوان يك وسيلة اپتيكي، به عنوان يك گيرندة‌ پيچيده، و به عنوان يك مبدل كارآمد عمل كند. سلول هاي مخروط و استوانه در لاية گيرندة‌ نوري، قادرند محرك نوري را به يك تكانة عصبي تبديل كنند كه توسط لاية تارهاي عصبي شبكيه به عصب اپتيك و در آخر به قشر بينايي پس سري هدايت مي شود. ماكولا مسئوليت بهترين تيزبيني و ديد رنگي را به عهده دارد، و بيشتر گيرنده هاي نوري آن مخروطها هستند. در فووه آي مركزي، تقريباً نسبت ۱:۱ بين گيرنده هاي نوري مخروط، سلول گانگليوني مربوط به آن و تار عصبي مرتبط با آنها وجود دارد و اين دقيق ترين ميزان بينايي را تضمين مي كند. در شبكية محيطي، بسياري از گيرنده هاي نوري به يك سلول گانگليوني جفت مي شوند، و سيستم پيچيده تر تقويتي موردنياز آنها است. نتايج چنين نظامي آن است كه ماكولا اساساً براي ديد مركزي و ديد رنگي استفاده مي شود (ديد فوتوپيك) در حالي كه بقية شبكيه، كه عمدة آن را گيرنده هاي نوري تشكيل مي دهند، اساساً براي ديد محيطي و شب (اسكوتوپيك) استفاده مي شوند.

گيرنده هاي نوري مخروط و استوانه در آخرين لاية فاقد عروق شبكية حسي قرار دارند و محل واكنشهاي شيميايي هستند كه پردازش (فرآيند) بينايي را آغاز مي كنند. هر سلول گيرندة نوري استوانه داراي رودوپسين (rhodopsin)‌ است كه يك رنگدانة بينايي حساس به نور است و از تركيب مولكول هاي پروتئين اوپسين با cis retinal- 11 ساخته مي شود. هنگامي كه يك فوتون نور توسط رودوپسين جذب مي شود،‌ cis retinal- 11 فوراً به ايزومر كاملاً trans خود تبديل مي شود. رودوپسين يك گليكوليپيد متصل به غشا است كه بخشي از آن درون ديسك هاي غشايي مزدوجِ بخش خارجيِ گيرندة نوري فرورفته است. اوج جذب نور توسط رودوپسين در تقريباً nm 500 رخ مي دهد، كه ناحية آبي- سبز از طيف نور را تشكيل مي دهد. بررسيهاي حساسيت طيفيِ رنگدانه هاي نوري مخروط نشان داده اند كه حداكثر جذب طول موجهاي نور در ۴۳۰، ۵۴۰، و ۵۷۵ نانومتر بترتيب براي مخروطهاي حساس به آبي، سبز و قرمز رخ مي دهد. رنگدانه هاي نوري مخروط از cis retinal- 11 متصل به انواعي از پروتئين هاي اوپسين تشكيل شده است.

ديد اسكوتوپيك (scotopic)‌ تماماً توسط گيرنده هاي نوري استوانه صورت مي گيرد. با اين شكل از سازگاري به تاريكي، انواع سايه هاي خاكستري ديده مي شوند، اما رنگها را نمي توان تفكيك كرد. هنگامي كه شبكيه كاملاً با نور سازگاري مي يابد، حساسيت طيفي شبكيه از سمت اوج جذبي كه رودوپسين غالب بود (nm 500) به تقريباً nm 560 نقل مكان مي كند، و حساسيت به رنگ ظاهر مي شود. يك شيء وقتي داراي رنگ مي شود كه حاوي رنگدانه هاي نوري باشد كه طول موجهاي خاصي از نور را جذب كنند و طول موجهاي معيني از نور مرئي (nm700-400) را بطور انتخابي بازتاب يا منتقل سازند. ديد در نور روز اساساً توسط گيرنده هاي نوري مخروط انجام مي شود، ديد در نور شفق (تاريك و روشن) با همكاري مخروطها و استوانه، و ديد در شب توسط گيرنده هاي نوري استوانه انجام مي گيرند.

معاينه

معاينة شبكيه در فصل ۲ شرح داده شده و در شكلهاي ۱۳-۲ تا ۱۹-۲ نشان داده شد. شبكيه را مي توان با افتالموسكوپي مستقيم يا غيرمستقيم يا توسط اسليت لامپ (بيوميكروسكوپ) و لنزهاي تماسي يا دو سو محدب دستي معاينه كرد. معاينه گر مجرّب با استفاده از اين وسايل مي تواند لايه هاي شبكيه را تفكيك كند تا نوع، سطح، و وسعت بيماري شبكيه را معين نمايد. عكس برداري از فوندوس و آنژيوگرافي فلوئورسئين مكمل‌هاي مفيدي براي معاينة‌ باليني اند؛ عكسهايي كه توسط عكس برداري به دست مي آيند براي مقايسه در آينده مفيدند، و آنژيوگرافي جزئيات مورد نياز براي درمان ليزري بيماريهاي شبكيه را فراهم مي سازد.

كاربرد باليني آزمونهاي الكتروفيزيولوژيك و پسيكوفيزيكي در فصل ۲ شرح داده شده اند. چنين آزمونهايي ممكن است در رسيدن به تشخيص بيماريهاي خاص مفيد باشند.

بيماريهاي ماكولا

دژنراسيون وابسته به سن ماكولا

دژنراسيون وابسته به سن ماكولا سردستة‌ علل كوري دايمي در سالمندان است. علت دقيق نامعلوم است، اما ميزان بروز با هر دهه در بالاي ۵۰ سال زياد مي شود. ساير عوامل مرتبط علاوه بر سن عبارتند از نژاد (معمولاً سفيدپوستان)، جنس (كمي در جنس مؤنث بيشتر است)، سابقة خانوادگي، و سابقة كشيدن سيگار. بيماري شامل طيف گسترده اي از يافته هاي باليني و پاتولوژيك است كه مي توان آنها را به دو گروه تقسيم كرد: غيراگزوداتيو («خشك») و اگزوداتيو («مرطوب»). گرچه هر دو نوع پيشرونده و معمولاً دو طرفه اند، ولي تظاهرات، پيش آگهي، و درمان آنها متفاوت است. شكل اگزوداتيو كه شديدتر است موجب تقريباً %۹۰ تمام موارد كوري قانوني به علت دژنراسيون وابسته به سن ماكولا مي شود.

 • دژنراسيون غيراگزوداتيو ماكولا

دژنراسيون غير اگزوداتيو و وابسته به سن مشخص مي شود با درجات متغيري از آتروفي و دژنراسيون در شبكية خارجي، اپي تليوم رنگدانه دار شبكيه، غشاي بروخ و كوريوكاپيلاريس. از تغييرات اپي تليوم رنگدانه دار و غشاي بروخ كه در افتالموسكوپي ديده مي شوند «دروزن» (drusen) شاخص ترين است. «دروزن» رسوبات سفيد- زرد، مدور، و مجزا است كه در تمام ماكولا و قطب خلفي پراكنده است. با گذشت زمان، آنها بزرگ شده، به هم مي پيوندند، كلسيفيه مي شوند، و تعدادشان زياد مي شود. از نظر بافت شناسي، قسمت عمدة «دروزن» از تجمع كانوني مواد ائوزينوفيل در بين اپي تليوم رنگدانه دار و غشاي بروخ تشكيل شده است؛ بنابراين آنها بيانگر جداشدگي كانوني اپي تليوم رنگدانه دار هستند. علاوه بر «دروزن»، توده هاي رنگدانه اي به بطور نامنظم درون نواحي آتروفية فاقد رنگ پراكنده اند ممكن است بتدريج در تمام ماكولا ظاهر شوند. سطح اختلال بينايي متغير است و ممكن است جزيي باشد. آنژيوگرافي فلوئورسئين الگوهاي نامنظمي از هيپرپلازي و آتروفي اپي تليوم رنگدانه اي ماكولا را نشان مي دهد. آزمونهاي الكتروفيزيولوژيك در اكثر بيماران طبيعي است.

هيچ درمان يا روش پيشگيري پذيرفتة همگاني براي اين مرحله از دژنراسيون ماكولا وجود ندارد. شواهد اخير حاكي از آن است كه مكمل هاي «روي» خوراكي ممكن است پيشرفت بيماري را در بيماراني كه قبلاً دژنراسيون ماكولا برايشان تشخيص داده شده تقليل دهد. اكثر بيمارني كه «دروزن» ماكولا دارند هيچگاه دچار كاهش قابل توجه ديد مركزي نمي شوند؛ تغييرات آتروفيك ممكن است ثابت بمانند يا به آهستگي پيشرفت كنند. اما مرحلة اگزوداتيو ممكن است ناگهان در هر زمان روي دهد، و علاوه بر معاينات منظم چشم پزشكي به بيماران بايد يك شبكه آمسلر (Amsler grid) داد تا به كنترل و گزارش هر تغيير علامت دار كمك كند.

 • دژنراسيون اگزوداتيو ماكولا

گرچه بيماران مبتلا به دژنراسيون وابسته به سن ماكولا معمولاً فقط تظاهرات تغييرات غيراگزوداتيو را دارند، ولي در اكثر بيماراني كه دچار كاهش بينايي شديد به علت اين بيماري مي شوند، ايجاد عروق جديد در زير شبكيه و ماكولوپاتي اگزوداتيو حاصله موجب آن شده است. مايع سروز از مشيمية زيرين مي تواند از طريق شكافهاي كوچك در غشاي بروخ نشت كند و موجب جداشدگي كانوني اپي تليوم رنگدانه اي گردد. نشت كردن بيشتر مايع منجر به جداشدگي بيشتر در شبكية حسيِ روي آن مي شود و اگر فووه آ درگير شود معمولاً ديد كاهش مي يابد. جداشدگي هاي اپي تليوم رنگدانه اي شبكيه ممكن است خودبخود مسطح گردد، كه نتايج بينايي متغيري دارد، و يك ناحية جغرافيايي از رنگدانه زدايي در ناحية گرفتار برجا مي گذارد.

رويش عروق جديد كه از مشيميه به داخل فضاي زير شبكيه كشيده مي شوند ممكن است روي دهد و مهمترين تغيير هيستوپاتولوژيك است كه بيمارانِ داراي «دروزن» را مستعد جداشدگي ماكولا و فقدان برگشت ناپذير ديد مركزي مي سازد. اين عروق جديد به شكل چرخ گاري يا مرجان دريايي از محل ورود خود به سوي فضاي زيرشبكيه اي مختصر هستند و ممكن است به آساني از نظر دور بمانند؛ در اين مرحلة مخفي از تشكيل عروق جديد، بيمار بدون علامت است، و ممكن است عروق جديد با روش هاي افتالموسكوپي يا آنژيوگرافي مشاهده نشوند.

هرگاه بيمار داراي شواهد دژنراسيون وابسته به سن ماكولا اخيراً يا ناگهان دچار كاهش ديد مركزي همراه با تاري ديد، اعوجاج تصوير يا يك اسكوتوم جديد شده است، چشم پزشك بايد به وجود عروق جديد در زير شبكيه بسيار مشكوك شود. اگر در معاينة فوندوس، خون و اگزوداي زير شبكيه اي يا ضايعة مشيميه اي سبز مايل به خاكستري در ماكولا مشاهده شد، احتمال وجود عروق جديد بسيار بالا مي رود، و آنژيوگرام فلوئورسئين را بايد بسرعت انجام داد تا وجود يك ضايعة قابل درمان معين گردد.

گرچه برخي از غشاهاي نوعروقي زير شبكيه اي ممكن است خودبخود پسرفت كنند، ولي سير طبيعي تشكيل عروق جديد زيرشبكيه اي در دژنراسيون وابسته به سن ماكولا در جهت از دست رفتن برگشت ناپذير ديد مركزي در مدت زمان متغير است. شبكية حسي ممكن است در اثر ادم طول كشيده، جداشدگي يا خونريزي در زير آن آسيب ببيند. بعلاوه، يك جداشدگي يا خونريزي در زير آن آسيب ببيند. بعلاوه، يك جداشدگي هموراژيك شبكيه ممكن است دچار متاپلازي فيبرو شود كه ايجاد يك تودة برآمدة زير شبكيه اي به نام اسكار ديسكي شكل مي كند. اين تپّة ليفي- عروقي با اندازة متغير، بيانگر مرحلة نهايي سيكاتريسيالِ دژنراسيون اگزوداتيو وابسته به سن ماكولا است. معمولاً در مركز قرار دارد و منجر به فقدان دايمي ديد مركزي مي شود.

درمان

اگر عروق جديد زير شبكيه اي تشكيل نشده اند، هيچ درمان طبي يا جراحي براي جداشدگيِ سروز اپي تليوم رنگدانه اي شبكيه فايدة اثبات شده اي ندارد. اما، اگر يك غشاي نوعروقي زيرشبكيه اي با حدود مشخص در خارج از فووه آ وجود دارد، فوتوكوآگولاسيون ليزري ضرورت مي يابد. آنژيوگرافي، محل دقيق و حدود غشاي نوعروقي (neovascular) را مشخص مي سازد، سپس با ايجاد سوختگي هاي ليزري متلاقي سنگين، بطور كامل آنها را ريشه كن مي سازند. فوتوكوآگولاسيون، شبكية رويي را نيز منهدم مي كند اما اگر بتوان غشاي زير شبكيه اي را در فاصلة كوتاهي از فووه آ متوقف نمود با ارزش است.

بر اساس يك مطالعة جديد، فوتوكوآگولاسيون عروق جديد زير شبكيه اي كه در مجاورت فووه آ (۲۰۰ از مركز فاقد عروق فووه آ) باشند توسط ليزر كريپتون، براي بيماران غيرهيپرتانسيو توصيه مي شود. درمان غشاهاي نوعروقي زير فووه آ (شامل مركز فووه آ) مورد بحث است و اخيراً در دست بررسي است. توانايي تعيين سرعت و جهت احتماليِ رشد غشاي نوعروقي زير شبكيه اي، تصميم گيري باليني را دربارة انجام و زمان درمان غشاي مذكور براي مواردي كه انديكاسيون هاي درمان روشن نيستند، تسهيل مي كند.

در نيمي از موارد تا ۲ سال پس از فوتوكوآگولاسيون موفقيت آميز يك غشاي نوعروقيِ زير شبكيه اي، عود عروق جديد چه در مجاورت و چه دور از اسكار ليزر ممكن است رخ دهند. عود اغلب با كاهش بينايي شديد همراه است، بطوري كه نظارت دقيق با شبكه هاي آمسلر، افتالموسكوپي، و آنژيوگرافي ضروري اند. بيماراني كه ديد مركزي هر دو چشم آنها مختل شده ممكن است از انواع وسايل كمكي براي ديد ضعيف بهره ببرند.

كوريورتينوپاتي سروز مركزي

كوريورتينوپاتي سروز مركزي مشخص مي شود با جداشدگي سروزِ شبكية حسي در نتيجة نشت كانوني مايعِ كوريوكاپيلاريس از شكافي در اپي تليوم رنگي شبكيه. اين بيماري نوعاً مردان جوان تا ميانسال را گرفتار مي كند و ممكن است در ارتباط با حوادث تنش زاي زندگي باشد. اكثر بيماران با شروع ناگهاني تاري ديد، ميكروپسي (micropsia)، متامورفوپسي (metamorphopsia)، و اسكوتوم مركزي مراجعه مي كنند. تيزبيني اغلب فقط مختصري كاهش يافته است و ممكن است با كمي اصلاح هيپروپي تا حد نزديك به طبيعي بهبود يابد.

تحقیق شبكيه و تومورهاي داخل چشمي

نوشته تحقیق شبكيه و تومورهاي داخل چشمي اولین بار در فايل مارکت - بازار فايل. پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico


 • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   
چهارشنبه 1 اسفند 1397  12:05 ب.ظ

گزارش كارآموزي اتوماسيون صنعتي PLC

مقدمه:

هر سيستم كنترلي را به سه بخش اصلي مي‌توان تقسيم كرد: ورودي، بخش پردازشگر و خروجي. سيگنالهاي ورودي توسط مبدل‌ها كه كميت‌هاي فيزيكي را به سيگنال‌هاي الكترونيكي تبديل مي‌كنند فراهم مي‌شوند. يك سيستم كنترل بايد بتواند بر طريقه عملكردي يك فرآيند دخالت و تسلط داشته باشد. اين كار با استفاده المان‌هاي خروجي، از قبيل پمپ‌ها، موتورها، پيستون‌ها، رله‌ها و … انجام مي‌شود.

يك طرح كنترلي به دو روش قابل اجرا است:

با استفاده از سيستم‌هاي كنترل غيرقابل تغيير توسط اپراتور و نيز با استفاده از كنترل كننده‌هاي قابل برنامه‌ريزي.

رله‌ يكي از قطعات مهم در بيشتر سيستم‌هاي كنترل مدرن است. اين قطعه‌ يك سوئيچ الكتريكي با ظرفيت جرياني بالاست. يك سيستم رله‌اي ممكن است شامل چند صديا حتي چند هزار كنتاكت باشد.

PLCها به عنوان جانشيني براي سيستم‌هاي منطقي رله‌اي و تايمري غيرقابل تغيير توسط اپراتور طراحي شدند تا به جاي تابلوهاي كنترل متداول قديمي استفاده شوند. اين كار به وسيله برنامه‌ريزي آن‌ها و اجراي دستورالعمل‌هاي منطقي ساده كه اغلب به شكل دياگرام نردباني است، صورت مي‌گيرد. PLCها داراي يك سري توابع دروني از قبيل: تايمرها و شمارنده‌ها و شيفت رجيسترها مي‌باشند كه امكان كنترل مناسب را‏، حتي با استفاده از كوچك‌ترين PLC نيز، فراهم مي‌آورند.

يك PLC با خواندن سيگنال‌هاي ورودي، كار خود را شروع كرده و سپس دستورالعمل‌هاي منطقي (كه قبلاَ برنامه‌ريزي شده و در حافظه جاي گرفته است) را بر روي اين سيگنال‌هاي ورودي اعمال مي‌كند و در پايان، سيگنال‌هاي خروجي مطلوب را براي راه‌اندازي تجهيزات و ماشين‌آلات توليد مي‌نمايد. تجهيزات استانداردي درون PLCها تعبيه شده‌اند كه به آن‌ها اجازه مي‌دهد مستقيماَ و بدون نياز به واسطه‌هاي مداري يا رله‌ها، به المان خروجي يا محرك (actuator) و مبدل‌هاي ورودي (مانند پمپ‌ها و سوپاپ‌ها) متصل شوند.

با استفاده از PLCها، اصلاح و تغيير يك سيستم كنترل بدون نياز به تغيير محل اتصالات سيم‌ها ممكن شده است.

برخي ويژگي‌هاي خاص، آن‌ها را ابزاري مناسب جهت انجام عمليات كنترل صنعتي نموده است. برخي از اين ويژگي‌ها عبارتند از:

 • تجهيزات حفاظت كننده‌ها PLCها از نويز و شرايط نامساعد محيطي
 • ساختار PLCها، كه به سادگي امكان تعويض يا افزودن واحد يا واحدهايي را به PLC مي‌دهد. (مثلاَ واحد ورودي/ خروجي)
 • اتصالات استاندارد ورودي/ خروجي و نيز سطوح سيگنال استاندارد
 • زبان برنامه‌نويسي قابل درك و آسان (مانند دياگرام نردباني يا نمودار وظايف)

محدوده PLCهاي در دسترس، از PLCهاي جامع و كامل كوچك با ۲۰ ورودي/ خروجي و ۵۰۰ مرحله يا گام برنامه‌نويسي تا سيستم‌هاي مدولار با مدول‌هاي قابل افزايش را دربرگرفته است مدول‌ها براي انجام وظايفي نظير:

 • ورودي/ خروجي آنالوگ
 • كنترل PID (تناسبي، انتگرال‌گير و مشتق‌گير)
 • ارتباطات
 • نمايش گرافيكي
 • ورودي/ خروجي اضافي
 • حافظه‌هاي اضافي و … استفاده مي‌شوند.

فهرست

عنوان                                                صحفه

مقدمه…………………………………. ۱

كنترل كننده هاي قابل برنامه‌ريزي (PLC) ها……. ۲

برنامه نويسي (PLC) ها…………………….. ۷

PLCهاي زيمنس……………………………. ۱۱

PLC لوگو……………………………….. ۱۴

گزارش كارآموزي اتوماسيون صنعتي PLC

نوشته گزارش كارآموزي اتوماسيون صنعتي PLC اولین بار در فايل مارکت - بازار فايل. پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico


 • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   
چهارشنبه 1 اسفند 1397  12:05 ب.ظ

تحقیق ترويج وفاداري به مشتري

همگام با ابزارهاي جديدي كه در بازاريابي طراحي شده تا بتوان بين رقبا بازار را تصاحب كرد بهتر است احتمال اين را بدهيد كه برخي از اين ابزراها نيز در دست رقيب شماست. در حالي كه نشسته ايد و داريد براي يك نبرد فاتحانه و هيجان انگيز نقشه مي كشيد، آنها نيز ممكن است همين كار را با مشتريانتان بكنند. در طول تاريخ ارتش هاي زيادي وجود داشتند كه به كشورهاي بيگانه حمله كردند تا مردم را از خانه هايشان بدون هيچ دفاعي بيرون كنند و سرزمينشان را فتح كنند اما در نهايت غلبه بر دشمن ولي در عوض بر جاي گذاشتن تلي از اجساد در راه بازگشت، بسيار مسخره است. بازاريابان امروزي نيز از اين قاعده مستثني نيستند.

چرا ميليونها دلار خرج مي‎شود تا مشتري جديد جلب كنيم در حالي كه اجازه مي‎دهيم مشتري فعلي از دست برود؟ اجازه بدهيد مثالي بزنم: فرض كنيد شما ۲۰ سهم داريد و تلاش مي‎كنيد آنرا به ۲۵ برسانيد. اگر اين كار ۵ ميليون دلار خرج بردارد، آيا ارزش ندارد روش ارزانتري پيدا كنيد كه همين تعداد مشتري فعلي را از دست ندهيد؟ در همين هفته تيم Bozell Direct من با روش فوق روي يك محصول غذايي بسته بندي شده كار مي كردند تا برايش بازاريابي كنند چون اين محصول تقريبا بازار جهاني داشت، قيمت پائين ولي فروش دائمي شامل اين طرح نشد ولي به هر حال كه يك ميليون دلار در نظر گرفته شد تا مشتريان فعلي شناسائي و حفظ شوند. از نظر برخي شايد اين بودجه كمي زياد باشد براي بقيه نيز ممكن است خيلي كم هم باشد. در مورد اين قبيل تلاشها مي‎توان به راحتي برحسب پتانيسل هاي فروش و كارآئي آن قضاوت كرد. زيرا حفظ مشتريان خودي آسانتر از جلب مشتريان سايررقباست. (و شايد به خاطر اينكه مشتريان از قبل نسبت به جنس، شناخت و رضايت دارند) اين يك ميليون دلار كه براي اين كار تخصيص داده شد مي‎تواند روي ارزش فروش خالص به صورت تصاعدي ۵ برابر بيشتر تاثير بگذارد. همچنين به ياد داشته باشيد كه احتمالا مشتريان فعلي شما نسبت به گسترش خط توليد و فروش بالا واكنش نشان مي دهند در مورد برخي از محصولات يا خدمات ممكن است با تشويق مشتريان فعلي به خريد بيشتر ، ۱۰% سود بيشتري بدست آوريم تا اينكه دنبال ۱۰% مشتري جديد ديگري بگرديم.

پايان بازاريابي:

طبق نظريه پروفسور «فيل كتلر» از دانشگاه نورت وسترن بسياري از بازارها به اوج خود رسيده اند:

«مشتريان جديد زيادي وارد اين مقوله نمي‎شوند همچنان كه رقابت بيشتر مي‎شود هزينه جلب مشتريان جديد هم بالا مي رود. در اينگونه بازارها هزينه جذب نيروي جديد پنج برابر بيشتر از آن است كه بتوان خواسته مشتري فعلي را برآورد.

در كتاب انقلابي بازاريابي (كتب مرجع چاپ سال ۱۹۹۱) «آرتوكوين جي كلنسي» و «رابرت اس شولمان» اين پايان را رد مي كنند و معتقدند كه يافتن مشتري جديد و فروش به او (برنامه اكتسابي) بسيار مهم تر از اين است كه مشتري فعلي را نگهداشت (برنامه هاي نگهداري) يا سود بيشتري از مشتري فعلي بدست آورد (برنامه هاي توسعه). آنها اين نظريه را همانگونه كه در جدول ۱-۸ آمده به تصوير كشيده اند.

هزينه برنامه ارزش براي بازاريابي

تلاش براي بازاريابي

نوع مشتري
زياد كم زياد مشتري جديد(اكتسابي)
متوسط زياد متوسط مشتري فعلي (نگهداري)
كم متوسط كم مشتري فعلي (توسعه)

منبع: به نقل از خبرنامه اصول بازاريابي (ماركهام، انتاريو)

 

تبديل امتحان كنندگان جنس به مشتري (دائمي)

سرمايه هاي زيادي صرف اين مي‎شود كه براي خريدار فرصتي فراهم آورد تا محصول يا سرويس ارائه شده را امتحان كند. متاسفانه تمام افرادي كه جنسي را امتحان مي كنند دوباره آنرا نمي خرند حتي اگر آن جنس تاثير مثبتي بر روي مشتري گذاشته باشد، حتي اگر جريانات منطقي باشد و حتي اگر قيمت مناسبي داشته باشد. وقتي مشتري را ترغيب به امتحان آن جنس مي كنيم به اين مقاومت هاي پنهاني موجود بايد غلبه كنيم كه شامل عادت، جبر، ناآشنائي و يا فراموشكاري محض؛ مي‎باشد. (مثلا) در مورد آبميوه اي مثل  V-8 جملاتي نظير «من قبلا آبميوه V-8 را خورده ام» يك روش جالب و متداول آگهي دادن در نشريات است. البته با علم به اينكه مصرف كنندگان هميشه همان انتخاب خود را نمي خرند. براي من جالب بود برخي از بازاريابان آنقدر خود را درگير اين مسئله مي كنند تا مشتري را به امتحان جنس وادارند. آنها اجناس خويش را به مرد م عرضه مي دارند بدون اينكه مشتري انگيزه اي جهت خريد مجدد داشته باشد. براي خريد اول تخفيف درنظر مي گيرند ولي از خريد دوم خبري نيست.

متخصصان بازاريابي مدتها قبل متوجه شدند نه تنها امتحان كردن جنس لازم است بلكه بايستي امتحان كردن به خريداري تبديل شود. در غير اين صورت اين سيگارهاي جديد با ظاهري خوب يا نمونه غذاهاي غله اي در گوشه خيابان و يا نمونه هايي كه در سوپرماركتها جهت چشيدن عرضه مي‎شوند با هر نوع بسته بندي كه داشته باشد انگيزه اي جهت خريد ايجاد نمي كنند. تجربه نشان داده است درخواست تست اجناس بدون ترغيب مشتري براي خريد دوم كاري جز اتلاف وقت نيست. كساني كه از طريق سفارش پستي، تجارت مي كردند مدتهاي مديدي توسط آگهي دهندگان به فراموشي سپرده شدند. بنابراين وقتي به اين مشكل برخوردند ترجيح دادند روشي را بكار گيرند تا از عهده اين مشكل برآيند. ارزش «تبديل امتحان كننده به مشتري» حتي در واژه سفارش پستي نيز مهشود است . ما براي توصيف مشتري يكبار مصرف از عباراتي نظير مخاطب، امتحان كننده، و آغازگر استفاده مي كنيم و بعدا اين عبارات تبديل به مشتري، اعضاء و مشترك (آبونمان) خواهد شد. وقتي من انجمن “capital Record” را اداره مي كردم هرساله يك ميليون مخاطب به ما محلق مي شدند كه در جستجوي اين قبيل خدمات رايگان مرسوم در آن زمان بودند.

اما واژه اعضا را براي آنهايي كه خريدهاي لازم را مي كنند و پرداخت پول براساس زماني صورت مي‎گيرد بكار مي بريم. معمولا مجلات نيز نسخه هاي رايگان يا با نرخ ارزان به مشتريان ارائه مي كنند و متعاقبا شروع به فرستادن مجله و صورتحساب براي متقاضيان مي كنند. اما در اكثر موارد فقط نيمي از آنها مشترك خواهند شد. و تنها نيمي از اين افراد پس از اولين اشتراك مجددا اين كار را انجام مي دهند.

شركتهاي سرمايه دار به دلايل خاصي براي يافتن مشتري اقدام به نامه نگاري فراوان و يا درج آگهي در روزنامه مي كنند. اما اين افراد تا زماني كه براي بار دوم اقدام به ارسال نامه نكنند اهدا كننده (خدمات) تلقي نمي‎شوند. و تنها در صورتي شركتها مي‎توانند راجع به اين نوع روابط نامه نگاري، قضاوت كنند كه وضعيت مالي آنها بهبود يافته باشد.

تبديل:

فرآيند تبديل «امتحان كنندگان» محصول به «مشتري» در كار سفارش پستي تبديل (conversion) ناميده مي‎شوند. اين مسئله جزء اصول اوليه كارهاي تبليغاتي در هر نوع كسب و كار است كه با مشتريانش ارتباط مستقيم دارد. سوال اصلي اين است كه چرا در همه تجارتها نه تنها محصولات بسته بندي شده بلكه محصولات توليدي، خدمات بازرگاني، و يا ساير سرويس ها و خدمات، نسبت به اين مسئله با توجه بيشتري برخورد نمي‎شود.

كيت معارفه

اين كار بايستي حتي از اولين مشتري شروع شود. شركتهاي سفارش پستي يك كيت معارفه و خوش آمدگويي با هداياي خاص براي مشتري مي فرستند و با فروش محصولات خود شروع به ساختن اين روابط مي كنند. اين روش مي‎تواند در هر زمينه اي بكار برده  شود.

شركت MCI توضيحات دوستانه اي براي دوستان جديد و اعضاء خانواده ها مي فرستند. شركت UPS براي مشتريان تجاري يك كيت جهت شروع به كار مي فرستد. كارخانجات توليدي اغلب دفترچه راهنماي استفاده از محصول را دوستانه توضيح داده و به چاپ مي رسانند تا بگويند چگونه مي‎توان از اين محصول خريداري شده حداكثر استفاده را برد. اما تعداد اين شركتها كم هستند. چرا همه توليد كنندگان محصولات غذايي دستور طبخ و پيشنهاد سرو آنرا كه مشهودترين روش در اين زمينه است ارائه نمي

تحقیق ترويج وفاداري به مشتري

نوشته تحقیق ترويج وفاداري به مشتري اولین بار در فايل مارکت - بازار فايل. پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico


 • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   
چهارشنبه 1 اسفند 1397  12:05 ب.ظ

تحقیق آناتومي و جنين شناسي چشم

آناتومي و جنين شناسي چشم

paul Riordan. Eva, FRCS, FCO phth & Khalid F. Tabbara, MD

الف- آناتومي طبيعي

كاسه چشم (THE ORBIT)

(شكلهاي ۱-۱ و ۲-۱)

حفره كاسه چشم شبيه هرمي چهارضلعي است كه راس آن در عقب واقع شده است. ديواره هاي داخلي راست و چپ كاسه چشم موازي اند و توسطي بيني از هم جدا شده اند. در هر كاسه چشم (اربيت) ديواره هاي داخل يو خارجي زاويه اي ۴۵ درجه تشكيل مي دهند، در نتيجه زاويه بين دو ديواره خارجي قائمه مي‎شود. شكل اربيت را به گلابي اي تشبيه مي كنند كه عصب بينايي (optic nerve) دم آن را مي سازد. قطر محيط قدامي قدري كوچكتر از ناحيه بلافاصله پشت لبه است، بنابراين حاشيه محافظ محكمي را مي سازد.

حجم اربيت فرد بزرگسال تقريبا ۳۰ ml است و كره چشم فقط در حدود يك پنجم اين فضا را اشغال مي‎كند عمده فضاي باقيمانده را چربي و عضله اشغال مي كنند.

حد قدامي حفره اربيت را سپتوم پيشاني در پايين با سينوس فكي و در سمت داخل با سينوسهاي پرويزني و پروانه اي (spenoid) مرتبط است. ضربه مستقيم به كره چشم براحتي موجب آسيب كف نازك اربيت مي‎شود كه بصورت ترك برداشتن (شكستگيblowout) شود و محتويات اربيت را گرفتار كند. خوردگي سقف اربيت (مانند نوروفيبروماتوز) ممكن است موجب ضربانهاي آشكار كره چشم شود كه از مغز منتقل مي‎شوند.

ديواره هاي اربيت

سقف اربيت عمدتا توسط صفحه اربيتال استخوان پيشاني تشكيل مي‎شود غده اشكي در حفره اشكي واقع در ضلع قدامي خارجي سقف قرار دارد. در خلف ، بال كوچك استخوان اسفنوئيد كه كانال اپتيك را در خود جاي مي دهد، سقف را كامل مي‎كند.

ديواره خارجي توسط شيار كاسه چشمي فوقاني از سقف جدا مي‎شود اين شيار بال كوچك استخوان پروانه اي را از بال بزرگ جدا مي‎كند. قسمت قدامي ديواره خارجي توسط سطح اربيتال استخوان زيگوماتيك (گونه اي) تشكيل مي‎شود كه محكم ترين قسمت اربيت استخواني است. ليگمان هاي آويزان كننده (suspensory) تاندون پلكي خارجي، و ليگان هاي گونه اي بوسيله بافت همبندي به دگمه اربيتال خارجي متصل مي‎شوند.

كف اربيت بوسيله شيار اربيتال تحتناي از ديواره خارجي جدا مي‎شود. صفحه اربيتال ماگزيلا، قسمت بزرگ مركزي كف اربيت را مي سازد كه بخش اعظم شكستگي هاي blowout در آنجا اتفاق مي افتد. زايده پيشاني ماگزيلا از سمت داخل و استخوان زيگوماتيك از سمت خارج لبه تحتاني اربيت را كامل مي كنند. زايده اربيتال استخوان گام مثلث كوچكي ازقسمت خلفي كف اربيت مي سازد. حدود ديواره داخلي كمتر مشخصند. استخوان پرويزني بسيار نازك است اما در جلو كه به استخوان اشكي (lacfrimal bone) مي رسد، ضخيم مي‎شود. بدنه استخوان پروانه اي (sphenoid b.) خلفي ترين بخش ديواره داخلي را مي سازد، و زايده گوشه اي (angular) استخوان پيشاني بخش فوقاني ستيغ اشكي خلفي را مي سازد. بخش تحتاني ستيغ اشكي خلفي از استخوان اشكي تشكيل مي‎شود. ستيغ اشكي قدامي به آساني از طريق پلك قابل لمس است و از زايده پيشاني استخوان ماگزيلا ساخته مي شو، ناودان اشكي بين دو ستيغ قرار دارد و حاوي كيسه اشكي (lacrimal sac) است.

نوك اربيت (orbital apex)

شكل (۳-۱)

نوك اربيت مدخل تمام اعصاب و عروق چشم و مبدا تمام عضلات خارج چشمي بجز مايل تحتاني است. شيار كاسه چشمي فوقاني (superior orbital fissure) بين بدنه و بالهاي بزرگ و كوچك استخوان پروانه اي قرار دارد. (trochlear) از بخش خارجي شيار عبور مي‎كنند كه خارج از حلقه zinn قرار دارد. شاخه هاي فوقاني و تحتاني عصب اكولوموتور را بدوسنس و اعصاب نازوسيلياري از پخش داخلي شيار و از داخل حلقه زين مي گذرند. عصب اپتيك و شريان افتالميك از كانال اپتيك عبور مي كنند كه آنهم در داخل حلقه زين قرار دارد. وريد افتالميك تحتاني ممكن است از هر يك از بخشهاي شيار اربيتال فوقاني عبور كند از جمله بخش مجاور بدنه اسفنوئيد كه پايين و داخل تر از حلقه زين قرار دارد. وريد افتالميك تحتناي ممكن است ازهر يك از بخشهاي شيار اربيتال فوقاني عبور كند از جمله بخش مجاور بدنه اسفنوئيد كه پايين و داخل تر از حلقه زين قرار دارد. وريد افتالميك تحتاني اغلب پيش از خروج ازاربيت به وريد افتالميك فوقاني مي پيوندد.

خونرساني

(شكل هاي ۴-۱ تا ۶-۱)

خونرساني شرياني اصلي اربيت و ساختمانهاي آن از شريان افتالميك تأمين ميشود كه اولين شاخه اصلي قسمت داخل جمجمه اي شريان كاروتيد داخلي است. اين شاخه از زير عصب اپتيك عبور مي‎كند و آن را در مسير كانال اپتيك تا اربيت همراهي مي‎كند. اولين شاخه داخل اربيتي، شريان مركزي شبكيه است كه در ۸ تا ۱۵ ميلي متري زير كره چشم وارد عصب اپتيك مي‎شود. ساير شاخه هاي شريان افتالميك عبارتند از شريان اشكي (lacrimal a.) كه غده اشكي و پلك فوقاني را مشروب مي كند؛ شاخه هاي عضلاني به عضلات مختلف اربيت؛ شريانهاي مژگاني كوتاه و بلند؛ شريانهاي پلكي داخلي (medial palpebral a.s) به هر دو پلك و شريانهاي سوپرا اربيتال و سوپرا تروكلئار. شريانهاي مژگاني خلفي كوتاه مشيميه و بخشهايي از عصب اپتيك را مشروب مي سازند. دو شريان مژگاني خلفي بلند، جسم مژگاني را مشروب مي سازند و با يكديگر و با شريانهاي مژگاني قدامي آناستوموز مي يابند تا حلقه شرياني اصلي عنبيه را تشكيل دهند. شريانهاي مژگاني قدامي از شاخه هاي عضلاني به عضلات ركتوس جدا مي‎شوند. آنها به قدام صلبيه اپي اسكلرا، ليمبوس، و ملتحمه خون مي رسانند و در حلقه شرياني اصلي عنبيه شركت مي كنند. قدامي ترين شاخه هاي افتالميك در تشكيل قوسهاي شرياني پلك ها نقش دارند كه از طريق شريان فاسيال با گردش خودن كاروتيد خارجي ارتباط برقرار مي كنند.

عمده تخليه وريدي اربيت از طريق وريدهاي افتالميك فوقاني و تحتاني است كه وريدهاي ورتكس (vortex) وريدهاي مژگاني قدامي و وريد مركزي شبكيه را زه كشي مي كنند. وريدهاي افتالميك ازطريق شيار اربيتال تحتاني به سينوس غاري (cavernous) و از طريق شيار اربيتال تحتاني به شبكيه وريدي رجلي (pterygoid) متصل مي‎شوند. وريد افتالميك فوقاني از به هم پيوستن وريدهاي سوپرا اربيتال و سوپرا تروكلئار و شاخه اي از وريد آنگولار تشكيل مي‎شود كه همه آنها پوست ناحيه پري اربيتال را زه كشي مي كنند. اين وريد ارتباط مستقيمي بين پوست صورت و سينوس غاري برقرار مي كند، كه اساس ترومبوز سينوس غاري ثانويه به عفونت سطحي پوست پري اربيتال است كه مي‎تواند كشنده باشد.

كره چشم

كره چشم طبيعي در بزرگسالان تقريبا كروي است و قطر قدامي خلفي آن بطور متوسط mm 5/24 است.

ملتحمه

ملتحمه غشاي مخاطي شفاف و نازكي است كه سطح خلفي پلكها (ملتحمه پلكي) و سطح قدامي صلبيه (ملتحمه كره چشمي) را مي پوشاند. درلبه پلك ملتحمه در امتداد پوست قرار مي‎گيرد (پيوستگاه پوستي مخاطي) و در ليمبوس (محيط عنبيه) به اپي تليوم قرنيه مي پيوندد.

ملتحمه پلكي سطح خلفي پلك ها را مي پوشاند و محكم به تارسوس چسبيده است. در لبه هاي فوقاني و تحتاني تارسوس، ملتحمه به عقب تا مي خورد(در بن بست هاي فوقاني و تحتاني) و بافت اپي اسكلرا را مي پوشاند تا ملتحمه چشمي به وجود آيد.

ملتحمه چشمي (bulbar conjunctive) اتصال سستي با سپتوم كاسه چشمي در فورنيكس ها دارد  وبه دفعات چين خورده است. اين امر، حركت چشم و بزرگ شدن سطح ملتحمه ترشحي را امكان پذير مي سازد.(مجاري غده اشكي به داخل فورنيكس گيجگاهي فوقاني باز مي‎شوند) ملتحمه چشمي اتصال سستي با كپسول تنول و اسكلري زير آن دارد (بجز در ليمبوس كه كپسول تنون و ملتحمه در پهناي mm3 به هم جوش خورده اند)

يك چين متحرك و ضخيم از ملتحمه چشمي (چين هلالي semilunar fold) در كانتوس داخلي قرار دارد كه معادل پرده nictitating  در برخي حيوانات پست تر است. يك ساختمان گوشتي اپيدرموئيد (كارونكل caruncle) به سطح قسمت داخلي چين هلالي چسبيده است كه يك ناحيه تغيير بافت است زيرا داراي هر دو عنصر پرده مخاطي و پوستي است.

بافت شناسي

بافت پوششي ملتحمه از دو تا پنج لايه سلول هاي پوششي مطبق ستوني تشكيل يافته است كه در طبقات قاعده اي و سطحي قرار دارند. بافت پوششي ملتحمه در نزديك ليمبوس. روي كارونكل، و نزديك پيوستگاههاي مخاطي- پوستي در لبه پلكها، ازسلول هاي پوششي مطبق اسكرآموس تشكيل يافته است. سلول هاي پوششي سطحي حاوي سلول هاي جامي goblet گرد يا بيضي هستند كه موكوس ترشح مي كنند  موكوس پس از تشكيل هسته سلول جامي را به كنار مي راند و براي گستردن متناسب فيلم اشكي بر روي قرينه ضروري است. سلول هاي پوششي قاعده اي بيش از سلول هاي سطحي رنگ مي گيرند و در نزديك ليمبوس ممكن است حاوي رنگدانه باشند.

استروماي ملتحمه به دو لايه آدنوئيد (سطحي) و فيبرو (عمقي) تقسيم مي‎شود. لايه آدنوئيد (غددي) حاوي بافت لنفاوي است و در بعضي نواحي ممكن است داراي ساختمان «فوليكول مانند» بدون مراكز زايگر باشد. لايه آدنوئيد تا قبل از ۲ يا ۳ ماهگي زندگي تشكيل نشده است. به همين دليل كنژونكتيويت انكلوزيوني نوزادان بيشتر بصورت پايپلايي است تا فوليكولي در حالي كه بعدا فوليكولي مي‎شود. لايه فيبرو (ليفي) از بافت همبندي تشكيل شده كه به صفحه تارسي چسبيده است. همين، موجب واكنش پاپيلايي در التهاب ملتحمه مي‎شود. لايه فيبرومي روي كره چشم ناچيز است.

غدد اشكي فرعي (غدد كراوز Krause و لفرينگ walfring ) كه ساختمان و عمل آنها شبيه غدد اشكي است، در استروما جاي دارند. بيشتر غدد كراوز در فورنيكس فوقاني قرار دارند، و چند تاي بقيه در فورنيكس تحتاني غدد ولفرينگ در لبه فوقانيث تارسوس فوقاني جاي دارند.

خونرساني، عروق لنفاوي و عصب دهي

شريانهاي ملتحمه از شريانهاي مژگاني قدامي و پلكي منشعب مي‎شوند. اين دو شريان بطورآزادانه آناستوموز برقرار مي كنند و همراه با تعداد زيادي وريدهاي ملتحمه اي كه عموما الگوي شرياني را تعقيب مي

تحقیق آناتومي و جنين شناسي چشم

نوشته تحقیق آناتومي و جنين شناسي چشم اولین بار در فايل مارکت - بازار فايل. پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico


 • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   

تحقیق بی میلی و سرد مزاجی در مردان و راهکارهای درمان آن

این تحقیق در مورد بی میلی جنسی و سرد مزاجی در مردان و راهکارهای درمان آن در ۳۲ صفحه و در قالب ورد و شامل بی میلی جنسی و سرد مزاجی در مردان و راهکارهای درمان آن،بی میلی جنسی و سرد مزاجی ،بی میلی جنسی مردان ، مشکل زناشویی،کاهش میل جنسی مردان،سرد کنندهای جنسی مردان،آموزش جنسی و تراپی،مشاوره جنسی،سردمزاجی یا کاهش میل جنسی،و غیره می باشد.

فهرست

مقدمه. ۳

بی میلی جنسی مردان ، مشکل زناشویی. ۳

بی میلی جنسی مردان. ۳

داروها هم می توانند باعث کاهش میل جنسی مردان شوند ۵

دلایل سرد شدن مرد از زن در روابط : ۸

متزلزل بودن. ۹

ترس از تعهد ۹

نقد مداوم ۹

احساسات قدیمی. ۱۰

نگاه داری از شما ۱۰

غر زدن. ۱۰

توقع زیاد ۱۱

محافظه کاری.. ۱۱

سرد کنندهای جنسی مردان چیست؟. ۱۲

سردی جنسی. ۱۴

سردی مردان در روابط جنسی. ۱۴

آموزش جنسی و  تراپی. ۱۶

عدم درمان سرد مزاجی و بی میلی جنسی در مردان. ۱۷

پیامد های سرد مزاجی در مردان بی میلی جنسی در مردان. ۱۷

درمان سرد مزاجی و بی میلی جنسی طولانی مدت در مردان. ۱۷

مشاوره جنسی و  هنر زندگی. ۱۸

داروها هم می‌توانند باعث کاهش میل جنسی مردان شوند؟. ۲۴

مهم‌ترین نکته‌ای که در درمان مشکلات جنسی باید در نظر داشت، چیست؟. ۲۶

ازدواج. ۲۷

سردمزاجی یا کاهش میل جنسی در مردان. ۳۱

منبع : ۳۳

 

مقدمه بی میلی جنسی مردان ، مشکل زناشویی

مشکلات مرتبط با میل جنسی، زمانی مطرح می شود که افراد نداشتن میل جنسی یا میل جنسی پایین را تجربه کنند، درحالی که سایر افراد میل جنسی بالا یا دائمی دارند. میل جنسی بسیار بالا یا بسیار پایین می تواند برای افرادی که این مشکلات را تجربه می کنند، ناراحت کننده و آزاردهنده باشد و طبیعی است که طرف مقابل را هم ناراحت کند. بخشی از مشکل زناشویی زوچین بی میلی جنسی مردان است که منجربه سردی زندگی مشترک خواهد شد ، روان پزشک و عضو گروه پژوهشی خانواده و سلامت جنسی، درباره دلایل و درمان های کاهش میل جنسی مردان به پرسش های موجود در این حوزه پاسخ داده است بی میلی جنسی مردان گاهی ریشه در سردمزاجی و گاهی متاثر از علل دیگری است که زنان نادانسته و ناخواسته آن را انجام می دهند و رابطه زناشویی را با مشکل روبرو می کنند.

چرا بعضی مردان تمایلی به برقراری رابطه زناشویی با همسرشان ندارند؟

اصولا داشتن فعالیت جنسی چه در زنان و چه در مردان امری چند بعدی است و عوامل مختلفی مانند همسر، شرایطی که رابطه در آن اتفاق می افتد و عوامل فردی در شکل گیری آن بستگی دارد،

بنابراین این مساله باید از جنبه های مختلف که در ارتباط با آن است مانند میل جنسی، برانگیختگی، ارگاسم و… و از دیدگاه عوامل فردی، بین فردی، روان شناختی، پزشکی، محیطی و… بررسی شود. اینکه برخی مردان تمایلی به داشتن روابط زناشوییبا همسرشان ندارند، امری است که ممکن است عوامل متعددی در آن نقش داشته باشند.

بی میلی جنسی مردان

بی میلی جنسی مردان نسبت به رابطه با همسرشان

مهم ترین نکته در تبیین چگونگی این مساله، دانستن این موضوع است که این اتفاق در چه شرایطی رخ داده است؟

آیا از همان سال های اولیه زندگی مشترک بی میلی وجود داشته است یا تحت شرایط زمانی و مکانی خاصی این مساله شکل می گیرد؟ آیا ممکن است بی میلی تحت تاثیر مسایل دیگر (مشاجره با همسر، استرس، مشکلات اقتصادی و…) باشد؟ و سوال های متعدد دیگری که لازم است پاسخ آنها به دقت بررسی شود.

یک فرد معمولی از کجا می تواند متوجه شود که احتمالا با کاهش میل جنسی مواجه شده است؟

اغلب افراد میل جنسی را شهوت و هوای نف

نوشته تحقیق بی میلی و سرد مزاجی در مردان و راهکارهای درمان آن اولین بار در فايل مارکت - بازار فايل. پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico


 • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   

تحقیق راه‌كارهاي مقابله با تهديدات نظامي آمريكا

مقدمه:

بعد از جنگ سرد شاهد ظهور طيف جديدي از حاكميت در آمريكا بوده‌ايم كه از آنها به عنوان محافظه‌كاران ياد مي‌شود. آنها معقتدند بعد از فروپاشي شوروي، آمريكا تنها ابر قدرت نظامي، سياسي، اقتصادي و فرهنگي در جهان بوده و بايد از اين قدرت بنحو احسن استفاده نمايد و تمامي كشورها به نوعي در سلسله مراتبي كه آمريكا مشخص مي‌كند، جاي گرفته و نقش تعيين شده خود را ايفا نمايند. ابراز اظهاراتي نظير «تقسيم‌بندي كشورها به خير و شر» «جدا نمودن كشورهاي به خودي و غيرخودي» تعيين كشورهايي به عنوان «محور شرارت» و امثالهم توسط مسئولين وقت آمريكا، در اين راستا ارزيابي مي‌شود. حمله به افغانستان و عراق (كه بدون اجماع جهاني انجام شد) نمود عملي و اجراي سياست را شفاف‌تر مي‌نمايد.

بطور خلاصه مي‌توان ديدگاه محافظه‌كاران جديد (يا راستهاي افراطي) آمريكا را شامل موارد زير دانست.(۱)

 • اعتقاد به نظام تك‌قطبي (بجاي دو قطبي يا چند قطبي) كه در اين نظام آمريكا سطره‌ي تمام عيار بر جهان خواهد داشت.
 • تغيير معادلات و قوانين بين‌المللي، مربوط به دوران جنگ سرد بوده و در وضعيت تك قطبي، توان اداره جهان را ندارد.
 • اعتقاد به جنگ پيشگيرانه براي نيل به منابع و مصالح ملي و بر خلاف استراتژي بازدارندگي كه مربوط به جنگ سرد است، آنان اعتقاد دارند چون ماهيت دشمنان آمريكا تغيير نموده و از روشهاي مخفي براي ايراد ضربه به منابع آمريكا استفاده مي‌شود لذا آمريكا مجاز است قبل از آنكه آنان بخواهند وارد عمل شوند عليه آنان دست به حمله بزند. در اين زمينه مي‌توان به موارد متعددي از جمله، حمله‌ي موشكي آمريكا به كارخانه داروسازي سودان اشاره نمود.
 • بي‌توجهي به افكار عمومي جهان كه اعتقاد آنان بر اقناع افكار عمومي نبوده بلكه مي‌خواهند مردم را بترسانند تا به آنان احترام بگذارند.
 • ارتباط استراتژيك با اسرائيل كه هرگونه فشار بر دولت اسرائيل را مخالف مصالح و منابع ملي آمريكا تلقي مي‌نمايند بخصوص اينكه تعدادي از تئورسين‌هاي اين استراتژي از جمله مايلك ليدن،(۲) ديك‌چني، دونالد رامسفلد، گلاس‌وايت و ريچارد پرل از لابي‌هاي صهيونيسم هستند. مهمتر آنكه محافظه‌كاران جديد اعتقاد به صهيونيسم مسيحي يا صهيونيسم آمريكايي دارند.
 • از نظر آنان دشمنان براساس نظريه‌ي برخورد تمدنها شامل اسلامگرايان شيعه در ايران و لبنان، اسلامگرايان سني در كشورهاي عربي و اسلامي (بخصوص القاعده، حماس، جهاد اسلامي و …) نظام‌هاي بعثي در عراق و سوريه، نظام‌هاي كمونيستي در كره‌شمالي و كوباست. هر چند ظهور محافظه‌كاران جديد بعد از جنگ سرد مخالف اين نظريه بوده است ولي آنان بعد از حاكميت جمهوري‌خواهان (جرج بوش پدر و بخصوص جرج بوش پسر) اجازه عملياتي شدن تئوري‌هاي خود را يافتند. حادثه ۱۱ سپتامبر نيز باعث جهش عظيمي در اجراي اين سناريو گرديد. بطوريكه حمله آمريكا به افغانستان و عراق ميسر گرديده و تهديدات مختلف عليه ايران، سوريه، كره‌شمالي و عربستان علمي شد. بر همين اساس آمريكا از حمله نظامي اسرائيل به سوريه (مهرماه ۱۳۸۲) بطور آشكار حمايت و پشتيباني نمود.

يكي از كشورهايي كه قبل از جنگ سرد و بخصوص در دوران جديد از نظر آمريكا جزء دشمنان استراتژيك آمريكا و اسرائيل بوده، جمهوري اسلامي ايران است. اين دشمن در ديدگاه‌هاي محافظه‌كاران جديد مبني بر، مقابله شديد با مخالفين آمريكا و اسرائيل كه بطور مشخص از ايران و سوريه نام برده مي‌شود، روشن‌تر مي‌گردد. علاوه بر آن ايران جزء يكي از محورهاي سياست آمريكا در خاورميانه محسوب مي‌شود و چون هم از ذخاير سرشار نفت و گاز برخوردار بوده و هم با سياست‌هاي اسرائيل مخالفت مي‌نمايد و مهتر اينكه جمهوري اسلامي ايران از جمله مراكز عمده‌ي اسلامگرايي در خاورميانه است. از طرفي ايران مركز اسلام شيعي بوده كه براساس نظريه برخورد تمدن‌ها، مقابله با تهديدات ناشي از آن در استراتژي آمريكا به صراحت قيد شده است.

آريل شارون در اين زمينه اظهار داشته: پس از عراق نوبت ايران، ليبي و سوريه است … حتي در زماني كه توجه آمريكا به موضوع عراق متمركز است، نبايد ايران را فراموش كرد.(۳)

حال اين سئوال به ذهن متبادر مي‌گردد كه: جمهوري اسلامي ايران براي مقابله با تهديدات نظامي آمريكا از چه راه‌كارهايي مي‌تواند استفاده نمايد؟ هر چند بعضي از صاحبنظران مقابله‌ي نظامي آمريكا را با ايران به صلاح نمي‌دانند و راه‌كارهاي ديگري از جمله راه سياسي و فرهنگي را تجويز مي‌نمايند ولي بنظر مي‌رسد يكي از گزينه‌هاي هيأت حاكمه‌ي آمريكا حمله نظامي به ايران است. كه البته در صورت حمله نظامي از شيوه‌هاي مختلفي استفاده خواهد نمود.

علاوه بر آن از نظر تئوري و نظري اين موضوع براي انديشمندان قابل توجه است كه بدانند جمهوري اسلامي ايران براي مقابله با تهديدات نظامي آمريكا از چه راه‌كارهايي مي‌تواند استفاده نمايد. اهم اين راه‌كارها ذيلاً تشريح مي‌گردند.

۱- راه‌كار سياسي:

انديشمندان علوم امنيتي نظريات مختلفي را در باب امنيت ملي ابراز نموده‌اند. از جمله‌ي اين نظريات، نظريه واقع‌گرايان و ذهن‌گرايان است. واقع‌گرايان تأمين امنيت ملي را تنها از طريق افزايش قدرت نظامي دنبال نموده و ذهن‌گرايان اين موضوع را از طريق صلح، دوستي، همكاري، وابستگي متقابل و امثالهم پي مي‌گيرند. در صورت تهاجم نظامي آمريكا عليه ايران مي‌توان ضمن بهره‌گيري از نظريات فوق در دو محور از راه‌كار سياسي استفاده نمود:

الف- قبل از حمله نظامي:

آنچه مسلم است قدرت‌هاي كوچك در قبال قدرت بزرگ از نظر نظامي و تسليحات جنگي، قابل قياس نيستند نيستند و در يك جنگ متعارف قطعاً با ضربات جبران‌ناپذيري مواجه خواهند شد. در اين زمينه عراق  نمونه بارزي محسوب مي‌شود لذا اينگونه كشورها نبايد به آساني و خيلي زود با قدرتهاي بزرگ وارد كارزار شوند و تا

تحقیق راه‌كارهاي مقابله با تهديدات نظامي آمريكا

نوشته تحقیق راه‌كارهاي مقابله با تهديدات نظامي آمريكا اولین بار در فايل مارکت - بازار فايل. پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico


 • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   

پايان‌نامه سيستم گردش محصولات چاپي به روش افست

پايان‌نامه دوره كارشناسي مديريت و خدمات

چاپ و نشر

مقدمه:

ارتباط يكي از مهم‌ترين نيازهاي بشر مي‌باشد. انسان از طريق ارتباط با ديگران به قابليت و نوآوري در زمينه‌هاي گوناگون دست مي‌يابد و زندگي اجتماعي خود را شكل مي‌دهد. كه در اين تبادل از يك سو انديشه‌هاي او را پربارتر مي‌كند واز سوي ديگر تجربيات و دانش او به سايرين منتقل مي‌گردد.

براي جاودانه ماندن خاطرات خود را با علايم و نشانه‌ها ثبت كرد كه بتدريج با تبديل و تكميل اين علايم خط اختراع شد. اين اختراع تغييرات زيادي را در زندگي انسان‌ها ايجاد كرد و به عنوان يكي از مهمترين دستاوردهاي بشر ثبت شد و از ارتباط مستقيم و رودررو بي‌نياز گرديد. دست نوشته‌هاي اوليه بر روي سنگ، چوپ و چرم انجام مي‌شد. با افزايش جمعيت و توسعه علوم دست نوشته‌هاي كارآيي خود را از دست دادند وا نسان درصدد يافتن راهي برآمد كه اطلاعات را سريعتر در دسترس همگان قرار دهد. نخستين كوشش انسان در  اين راه حكاكي كلمات روي لوحه گلي بود. كوشش بعدي در راه چاپ، حك كلمات روي قطعات چوب و سفال بود كه بي‌شك تمدنهاي باستاني مشرق زمين تلاش عظيمي در راه تكثير به كار بستند و تجريبات اندوختند.

پيدايش فنون جديد چاپ در اروپا همزمان با رنسانس اقتصادي و فرهنگي بود. ابتدا چاپ از طريق صفحات حكاكي شده انجام پذيرفت و سرانجام به دليل مسائل و مشكلاتي كه وجود داشت حروف متحرك گوتنبرگ اختراع شد با پيشرفت در دانش و علوم و فنون با تكميل روش‌هاي چاپ، چاپ افست كه بر پايه روش چاپ ليتو بود كامل گرديد و در سال ۱۹۰۴ ميلادي ابداع گرديد كه تا بحال در حال ابداع و كامل شدن تكنيك‌هاي مختلف در روش چاپ افست مي‌باشد.

چاپ به روش افست براي چاپ انواع محصولات تجاري و فرهنگي كاربر دارد (شامل: اوراق، برگ‌هاي تجاري، كاتالوگ، پوستر، جعبه و بسته‌بندي- كتاب و انواع مجله و روزنامه)

روش چاپ افست وابسته به ملزومات ديگري است كه بدون آن قادر به فعاليت نيست به عبارتي با هم لازم و ملزم مي‌باشند ملزوماتي از قبيل: كاغذ، مركب و ساير مواد مصرفي كه با توضيح و ارتباط آنها با يكديگر سعي به ارائه مختصات فني درهر بخش به اختصار، هماهنگي مابين آنها روشن گردد.

براي تهيه اين تحقيق از منابع مختلفي استفاده شده كه در آخر اين فصل پايان‌نامه آمده است. اين تحقيق جمع‌آوري از مطالب كتب و مقالاتي بوده كه حاصل تجربيات و فعاليت از گذشته تا حال تمامي افرادي است كه براي تجلي اين صنعت زحمت و كوشش فراوان كرده‌اند. اميد است در اين راه توفيقي حاصل شده باشد.

فصل اول

روش چاپ

در ابتدا لازم است قبل از وارد شدن به جريان گردش كار محصولات چاپي به روش افست توضيحاتي در مورد روش چاپ داده شود. چاپ و جريان به سه بخش عمده تقسيم مي‌گردد.

۱-بيش از چاپ Prepress2-چاپ PREE  ۳- پس از چاپ Post press

۱- پيش از چاپ Pre pess

عمليات پيش از چاپ شامل مرحله‌اي مي‌شود كه از طرح اوليه شامل متن و عكس طي روش‌هاي مورد استفاده طرح اوليه در قالب فرم آم

اده جهت چاپ به وجود مي‌آيد.

اورژينال (متن عكس)                 فرم       فيلم   زينك

 

طرح اوليه بايد بعد از انجام مراحل مختلف در طي عمليات پيش از چاپ به فرم تبديل و آماده

چاپ گردد.  اين مراحل شامل چندين مرحله كاري به روي طرح اوليه و تهيه فرم نهايي جهت انتقال بر روي پليت يا زينك مي‌باشد كه اين مراحل به نام فتوليتوگرافي ناميده مي‌شود.

۱-۱-فتوليتوگرافي

طرح اوليه در قسمت ۱-تصوير يا عكس ۲-متن مي‌شود كه در جريان كار ليتوگرافي با هم تلفيق شده و به صورت يك فرم واحد حاوي متن و تصوير مي‌باشد

همانطور كه در نمودار ديده مي‌شود طرح اوليه با دو شاخه يعني متن و عكس تقسيم مي‌گردد كه هر كدام مراحل آماده سازي مختلفي را شامل مي‌شوند.

۲-۱-متن

متن بعد از جمع آوري و آماده سازي اوليه براي گزارش به صورت دستي يا الكترونيكي ارسال مي‌گردد. آماده سازي به صورت دستي كه حروف چيني ناميده مي‌شود

فهرست مطالب

عنوان                                                صفحه

مقدمه……………………………….. ۱

فصل اول

روش چاپ……………………………… ۴

پيش از چاپ…………………………… ۵

فتوليتوگرافي…………………………. ۶

پردزاش،‌ تفكيك و تهيه فيلم الكترونيكي……. ۱۱

پردازش، تفكيك و تهيه فيلم فتومكانيكي……. ۱۶

چاپ، روش چاپ افست…………………….. ۱۸

انواع ماشين افست……………………… ۲۰

پس از چاپ……………………………. ۲۴

صحافي ماشيني…………………………. ۲۵

صحافي سنتي…………………………… ۳۴

فصل دوم

تقسيم‌بندي محصولات چاپي به روش افست………. ۳۸

فرم‌هاي تجاري…………………………. ۳۹

بروشور و پوستر……………………….. ۳۹

كتاب………………………………… ۴۱

دفاتر و دفترچه……………………….. ۴۶

سربرگ و پاكت…………………………. ۴۷

سررسيد و تقويم……………………….. ۵۰

جعبه و بسته‌بندي………………………. ۵۰

 

فصل سوم

عنوان                                                صفحه

مواد اوليه مصرفي و گردش مواد و محصولات چاپي. ۵۴

كاغذ………………………………… ۵۵

ويژگي‌هاي چند نوع كاغذ پر مصرف………….. ۵۸

اندازه و محاسبات كاغذ…………………. ۶۴

محاسبه حجم و وزن كاغذ…………………. ۷۸

مركب………………………………… ۸۶

خواص فيزيكي مركب……………………… ۸۶

سياليت………………………………. ۸۷

چسبندگي……………………………… ۹۲

رابطه فيزيكي آب منبع افست با مركب چاپ…… ۹۷

مواد مصرفي در صحافي…………………… ۹۸

چسب…………………………………. ۹۸

طبقه‌بندي چسب‌ها……………………….. ۹۹

چسب‌هاي گرما سخت………………………. ۱۰۰

چسب‌هاي گرما نرم………………………. ۱۰۱

چسب‌هاي گرما ذوب و واكس‌ها………………. ۱۰۶

مفتول……………………………….. ۱۰۹

نخ………………………………….. ۱۰۹

گردش مواد و محصولات چاپي……………….. ۱۰۹

پايان‌نامه سيستم گردش محصولات چاپي به روش افست

نوشته پايان‌نامه سيستم گردش محصولات چاپي به روش افست اولین بار در فايل مارکت - بازار فايل. پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico


 • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   

تحقیق قلمزني و شيوه ها و مراحل مختلف آن

مقدمه:

صنايع دستي ايران بخصوص هنر فلزكاري كه مورد گفتگوي ماست، تجليگاه سنن، آداب و رسوم قوم ايراني است. گرچه در متن تاريخ ايران به هنر، بويژه هنر فلزكاري، توجه زيادي نشده است و بدين لحاظ چهره‌هاي بسياري از هنرمندان بخصوص فلزكاران را غبار فراموشي فراگرفته است، اما شاهكارهاي بجا مانده گواهي پرمعني از انديشمندي و سختكوشي آنان در آفرينش هنرهاي ارزنده ايراني است.

هدف تاريخ هنر عبارت است از شناخت و ارزيابي هنر، از هر زمان و مكاني كه آمده باشد و با هر دستي كه ساخته شده باشد در خارج از عرصه فرهنگ، دو اصطلاح هنر و تاريخ اين چنين تنگاتنگ دركنار يكديگر قرار نمي‌گيرند. مردم غالباً تاريخ را سند و تفسير كارهاي گذشته انسان و هنر را- بدرستي- چيزي موجود در برابر قواي بينايي و لامسه مي‌پندارند، كه البته رويدادهاي از ياد رفته و محو شده‌اي كه اجزاي تشكيل دهنده تاريخ به شمار مي‌روند چنين نيستند. واقعيت اين است كه اثر هنري، بدليل مرئي و ملموس بودنش، گونه‌اي رويداد پايداري كننده است. اين اثر در زمان و مكاني خاص و به دست اشخاصي خاص آفريده شده است، حتي اگر ما هميشه آگاهي درستي درباره زمان و مكان و آفريينده آن نداشته باشيم. اين اثر با آنكه آفريده‌اي متعلق به روزگاران سپري شده است، در زمان حال به حياتش ادامه مي‌دهد و تا مدتهاي طولاني از روزگار خوش باقي مي‌ماند[۱].

تاريخچه:

اشياء و آثار زيادي كه بوسيله اجتماعات باستاني چه در طول دورانهاي پيش از تاريخ و چه در دورانهاي تاريخي در محل استقرار آنها چه در غارها، تپه‌هاي باستاني، يا ابنيه تاريخي بر جاي و به يادگار باقي مانده است بخوبي ثابت مي‌نمايد كه بشر علاقه، شوق و استعداد خاصي براي توليد نمودن اشياء ظريف و زيبا داشته و رهگذر بنا به اقتضاء و امكان و تسهيلات موجود در هر زمان اثر و نمونه‌اي برجاي گذارده است. نقاشي‌هاي جالب و زيباي غارهاي باستاني در نقاط مختلف جهان، تزئينات ظريف و قابل توجهي كه بر روي ادوات و ابزارهاي استخواني دوران پيش از تاريخ به كار گرفته شده است، ادوات ظريف و زيباي ساخته شده از سنگهاي مختلف كه همگي باقيمانده از دورانهاي اوليه‌ايست كه بشر به صورت غارنشيني به زندگاني خود ادامه مي‌داده صحبت اين فرضيه را ثابت نموده و نمايشگر اين طبيعت عمومي افراد انساني از نظر گرايش به زيبايي و زيباپسندي و توجه بدين نكته مي‌باشد.

در دورانهاي گذشته در طول سير تكامل تمدن و فرهنگ و هنر بنابر امكانات موجود و قدرت و امكان دست‌يابي به منابع اوليه و خام در طبيعت و طرز استفاده از آن، مواد مختلفي چه بصورت اصلي در طبيعت و چه بصورت توليدي و مصنوعي براي ساختن زيورآلات و ابزار و ادوات و اشياء نفيس و تزئيني بكار گرفته شده است. اين مواد طبيعي يا صنعتي جلب توجه هنرمندان و صنعتگران با استعداد را نموده و از آنها اشياء مختلفي را بوجود آورده‌اند. اگر چه كشف اين گونه ساخته‌هاي دست بشر متعلق به آن دورانها، با توجه به پيشرفت صنعت و تكنيك عصر حاضر شايد خاصي نداشته باشد، ولي با در نظر گرفتن زمان و هنگام توليد و تكنيكهاي اوليه موجود در آن زمان بيانگر پيشرفت خاص و استعداد قابل توجه سازندگان آنها بوده و مراحل اوليه پيشرفت هنر و صنايع را معرفي مي‌نمايند. هم‌چنين از طرف ديگر با توجه به امكانات زمان،‌ انتخاب و اهميت هر ماده خاص، براي ساختن اين گونه آثار در دورانهاي مختلف متفاوت بوده است.

در آن هنگام كه بشر زندگاني دوران جمع‌آوري غذا را پشت سر گذارده و از زندگاني غارنشيني به تدريج به مرحله زندگاني استقرار در دهكده‌ها رسيد، از نظر امرار معاش و تهيه مايحتاج روزانه زندگي آرامش و تأمين بيشتري بدست آورد. تكثير وتوليد مواد غذايي از طريق كشاورزي فرصت و فراغت بيشتري در شبانه‌روز براي بشر بوجود آورد. اين فرصت اضافي در راههاي ديگري منجمله ساختن ادوات تزئيني و يا تزئيني نمودن ادوات و ابزارهاي عادي احتياجات زندگي روزمره بكار گرفته شد. نمونه اين نحوه فعاليتهاي تزئيني در اشيائي مانند كاسه‌هاي سنگي تزئين شده با نقوش كنده و يا برجسته كه از اين دورانها باقيمانده است مشاهده مي‌گردد. علاوه بر مواد طبيعي مانند سنگ و چوب و استخوان كه براي ساختن اشياء، ابزار و ادوات ساده در اختيار جوامع اوليه بشري وجود داشت،‌انسان در همان مراحل اوليه استقرارهاي كشاورزي و دهكده‌اي به رفر ساختن ظروف سفالي براي نگاهداري مايعات و ساير مواد پي برد. با وجوديكه ظروف و اشياء سفالي در ابتدا بسيار ساده و براي استفاده زندگاني عادي و روزمره بكار مي‌رفت به زودي در ساختن اين ظروف تزئينات خاص چه از نظر شكل و چه از نظر نقش بخصوص با پيشرفت تكنيك سفالگري بوجود آمد و سفالگران به ساختن ظروف سفالين با نقوش تزئيني به رنگهاي مختلف و يا با نقوش كنده و يا برجسته شروع نمودند.

پس از گذشت اين دوران كه استعداد هنرمندان بيشتر بر روي ساختن نمونه‌هاي ظروف سفالين زيبا و متناسب بكار مي‌رفت بتدريج اجتماعات بشري با پيشرفت تكنيك به كشف

[۱] – گاردنر، هلن، فرامرزي، محمدتقي- هنر در گذر زمان.

فهرست مطالب

عنوان                                                     صفحه

مقدمه…………………………………. ۱

تاريخچه……………………………….. ۲

فصل اول: خواص فلزات

خواص و ويژگي‌هاي عمومي فلزات……………… ۱۵

خواص و ويژگي‌هاي مس……………………… ۱۷

فصل دوم: قلمزني و شيوه‌هاي مختلف آن

قلمزني………………………………… ۲۳

قلمزني برجسته………………………….. ۲۶

مشبك‌كاري………………………………. ۲۷

ترصيع‌كاري……………………………… ۲۷

ميناكاري………………………………. ۲۸

مليله‌كاري……………………………… ۳۱

طلاكوبي روي فولاد………………………… ۳۷

فصل سوم: مراحل قلمزني

مراحل قلمزني…………………………… ۳۹

فصل چهارم: مراحل انجام كارهاي عملي پروژه

 

عنوان                                                     صفحه

مراحل انجام كارهاي عملي پروژه……………. ۴۶

فصل پنجم: خواص برخي اسيدها و پاتينه كردن مس

استات مس………………………………. ۵۱

اكسيد مس………………………………. ۵۲

اسيد نيتريك……………………………. ۵۳

روش پاتينه كردن مس……………………… ۵۴

تحقیق قلمزني و شيوه ها و مراحل مختلف آن

نوشته تحقیق قلمزني و شيوه ها و مراحل مختلف آن اولین بار در فايل مارکت - بازار فايل. پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico


 • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   

مقاله بهينه سازي در مديريت آزمايشگاه و بررسي علل عدم تحقق TQM

مقدمه:

بدون شك يكي از مهمترين دغدغه هاي مديران آزمايشگاه ها، اجراء استاندارد كليه فرايندهاي آزمايش مي‎باشد و بسياري در جهت تحقق اهداف مزبور منابع زيادي در اختيار قرار مي دهند. ولي متأسفانه در بررسي نهايي نتايج استاندارد سازي مطلوب نبوده و بسياري از آزمايشگاه ها در اجراء مديريت جامع كيفيت موفق نگرديده اند.

در اين مقاله به بهينه سازي در مديريت آزمايشگاه و بررسي علل عدم تحقق TQM اشاره مي‎شود.

 

روش اجراء:

آزمايشگاه به عنوان يك مركز خدمات تخصصي نيازمند مديريت صحيح در كليه فرآيندهاي جاري مي‎باشد و زمانيكه فرد به اهميت نتايج آزمايش در روند تشخيص و درمان بيمار آگاه مي باشد، به ارزشمندي مديريت بهينه در آزمايشگاه واقف مي گردد.

در بررسي جامع به مدت ۳ سال (۱۳۸۱ الي ۱۳۸۳) در آزمايشگاه بيمارستان آيت الله كاشاني تهران مديريت جامع كيفيت اجراء و نتايج قابل قبولي كسب گرديد.

با اجراء برنامه TQM در سال ۱۳۸۱ نتايج موردنظر محقق نگرديد. در بررسي به عمل آمده علت آن عدم بسترسازي مناسب جهت تحقق اهداف برنامه مشخص گرديد.

برنامه‌ريزي مديريت جهت استانداردسازي در آزمايشگاه زماني محقق مي گردد كه بسترسازي مناسب جهت اجراء برنامه هاي TQM وجود داشته باشد و در حقيقت عدم موفقيت برنامه هاي فوق، عدم توجه به موارد مذكور مي‎باشد. در بسترسازي مناسب مديريت كيفيت نكاتي حائز اهميت مي‎باشد كه مديران كمتر به آن توجه نموده و اين نكات ارزشمند از نگاه مديران دور مانده است.

در برنامه‌ريزي انجام شده كليه مواردي كه باعث اختلال و جلوگيري اجراء برنامه TQM مي گردد، مورد مطالعه قرار گرفته، راهكارهاي اجرايي آن جهت برطرف نمودن مشكلات موجود تدوين شده، كليه موارد اجراء گرديده است و يك سيستم نظارتي كنترل كامل بر اجراء آن را بر عهده دارد. با رفع موانع موجود بستر مناسبي جهت برنامه TQM  ايجاد شده است.

نكات ارزشمند در بسترسازي مديريت جامع كيفيت به شرح ذيل بيان مي گردد.

 • آموزش (Education) :

آموزش به عنوان يكي از اركان اصلي سيستم تأثير مستقيم در كيفيت خدمات ارائه شده دارد. مراكز درماني كه آموزش را به عنوان يكي از برنامه هاي عملياتي خود در نظر گرفته و اجراء مي نمايند فعاليت با دقت و صحت بالاتري ارائه مي دهند.

در عبارت ديگر:

«آموزش    كار»

آموزش به عنوان يكي از اركان فعاليت آزمايشگاه محسوب شده و يك فعاليت جانبي و سليقه اي نمي باشد. آموزش در آزمايشگاه را مي‎توان به آموزش مداوم، مقطعي و ساير گروه هاي پزشكي تقسيم بندي نمود.

الف- آموزش مداوم: در اين نوع آموزش برنامه روزانه، هفتگي، ماهانه، ساليانه و به طور اتفاقي Random در صورت نياز وجود دارد. با اين برنامه پرسنل با آموزش عجين شده و آموزش را جزئي از برنامه كاري خود محسوب مي نمايند. زمينه هاي مختلف و جنبه هاي گوناگون را مي‎توان در برنامه آموزش مداوم گنجانيد كه مهمترين آنها به شرح ذيل مي‎باشد.

 • مرور اصول اوليه آزمايشگاه (Review)
 • مرور مطالب عملي در آزمايشگاه (Practical)
 • كارگاه‌هاي استانداردسازي (Standard workshop)
 • معرفي آزمايشات جديد (new test)
 • بحث (Standard Operation Procedure) SOP

مقاله بهينه سازي در مديريت آزمايشگاه و بررسي علل عدم تحقق TQM

نوشته مقاله بهينه سازي در مديريت آزمايشگاه و بررسي علل عدم تحقق TQM اولین بار در فايل مارکت - بازار فايل. پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico


 • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   

تحقیق آشنايي با گياه دارويي آويشن

مقدمه

آويشن يكي از قديمي ترين گياهان دارويي و ادويه اي است. به طوري كه مصريان و يونانيان باستان از آويشن براي درمان بيماري هاي خود استفاده مي كردند. به علت خواص ضدباكتريايي، ضد قارچي و ضد انگلي اسانس آويشن، اين گياه از قرن ۱۶ رسماً به عنوان يك گياه دارويي معرفي شد و در تمامي فارماكوپه هاي معتبر خواص درماني آن مورد تاييد قرار گرفت.

نيومن در سال ۱۷۲۵، ماده موثره اين گياه را كشف كرد و آن را كافور آويشن ناميد و دانشمند ديگري به نام لالماند در سال ۱۸۵۳، اين ماده را تيمول نام گذاشت. از اين زمان به بعد، بررسي هاي زيادي بر روي اثر درماني اين گياه به عمل آمد و از آن در معالجه بيماري هاي مختلف استفاده شد.

آويشن يكي از گياهان مهم تجاري است كه در برخي از كشورها از جمله مجارستان از نظر صادراتي ارزش خاصي دارد. به طوري كه ساليانه معادل ۲۰ تن آويشن به ارزش ۶۰ هزار دلار از مجارستان به ساير كشورهاي اروپايي صادر مي شود. اسپانيا و فرانسه نيز تهيه كنندگان آويشن براي آمريكا هستند.

در حال حاضر آويشن در سطوح وسيعي در كشورهاي اسپانيا، آلمان، فرانسه، پرتغال، امريكا، چك اسلواكي، مجارستان و شمال افريقا كشت مي شود.

مشخصات گياه شناسي

آويشن گياهي خشبي و چند ساله است. منشأ آن نواحي مديترانه گزارش شده و در جنوب اروپا در سطوح وسيعي مي رويد. اين گياه در نواحي نيمه خشك زلاندنو در سطح زيادي مشاهده مي شود.

ريشه مستقيم، كم و بيش چوبي و انشعاب هاي فراواني دارد. ساقه مستقيم، چهار گوش و ارتفاع آن متفاوت بوده و بين ۲۰ تا ۵۰ سانتي متر يافت مي شود كه به شرايط اقليمي محل رويش آن بستگي دارد. پايين ساقه چوبي است در حالي كه قسمت هاي فوقاني آن سبز رنگ بوده و انشعاب هاي فراواني دارد. با گذشت سن گياه، بر تعداد انشعاب هاي ساقه اضافه مي شود و گياه بسيار انبوه و بر پشت به نظر مي رسد.

برگ ها كوچك، متقابل و كم و بيش نيزه اي شكل و بدون نوك و دمبرگ هستند. برگ ها پوشيده از كرك هاي خاكستري رنگ و حاوي اسانس است گل ها كوچك، نر ماده و به رنگ هاي سفيد، صورتي يا ارغواني مشاهده مي شوند. گل ها به صورت مجتمع در قسمت هاي فوقاني ساقه هايي كه از بغل برگ ها خارج مي شوند، به طور مجتمع پديدار مي شوند. كاسه گل داراي دو لبه كاملاً مشخص است. لبه بالايي داراي سه دندانه و كوتاه و نسبتاً پهن و لبه پاييني از دو دندانه بلند و باريك كاملاً مشخص تشكيل شده است. كاسه گل پوشيده از كرك هاي غده اي حاوي اسانس است، گل ها از سال دوم رويش، اواسط ارديبهشت ظاهر مي شوند.

ميوه فندقه به رنگ قهوه اي تيره و طول آن يك ميلي متر است. داخل ميوه چهار بذر به رنگ قهوه اي تيره وجود دارد. بذر آويشن بسيار زير است و وزن هزار دانه آن ۲۵/۰ تا ۲۸/۰ گرم است.

پيكر رويشي آويشن از بوي مطبوعي برخوردار است كه ناشي از وجود اسانس است. اسانس در كرك هاي غده اي ساخته و ذخيره مي شود. اندام هاي هوايي اين گياه (غير از ساقه هاي چوبي) حاوي اسانس هستند. مقدار اسانس در شرايط اقليمي مختلف متفاوت و بين ۱ تا ۵/۲ درصد است. در پيكر رويشي آويشن غير از اسانس تركيب هايي مانند تانن (۸ تا ۱۰ درصد)، فلاونوئيد، ساپونين و مواد تلخ وجود دارد.

بذرهاي آويشن ۲ الي ۳ سال از قوه رويشي خوبي برخوردار هستند. در شرايط اقليمي مناسب ۱۴ تا ۲۰ روز پس از كاشت، سبز مي شوند. رشد اوليه اين گياه بسيار كند و بطئي است. آويشن در اوايل رويش نسبت به ساقه بسيار حساس است و به تابش نور كافي نياز دارد. با گذشت سن (گياهان چند ساله) در اوايل بهار (فروردين) رويش گياهان آغاز مي شود و از اواسط ارديبهشت، اولين گل ها ظاهر مي شوند و گل دهي تا اواخر خرداد همچنان ادامه مي يابد. چنانچه گياهان در تابستان برداشت شوند، تحت شرايط اقليمي مناسب و با تشكيل ساقه هاي گل دهنده مجدداً به گل مي روند.

طبقه بندي

نام آويشن براي گروهي از گياهان كه همگي به خانواده نعناعيان تعلق دارند، به كار برده مي شود. اين گياهان شامل سه جنس مختلف به شرح زير هستند.

جنس Zataria

اين جنس داراي گونه اي به نام Zmultiflora BOISS است كه در جنوب ايران تحت عنوان «آويشن شيرازي با آويشن برگ پهن» ساخت شده است و گياهي است خشبي با برگ هاي كوچك و تقريبا گرد و ساقه هاي سفيد رنگ. كاسه گل آن تخم مرغي لوله اي و داراي ۵ دندانه مساوي و كوچك است.

اين گياه پراكندگي محدودي در جهان دارد و منحصراً در ايران، افغانستان و پاكستان مي رويد. پراكندگي آن در كشورمان محدود به مناطق اصفهان، فارس، كرمان، بندرعباس، بلوچستان و خراسان است.

جنس Ziziphora

اين جنس داراي گونه اي است كه به «آويشن برگ باريك» معروف است و از نظر شكل ظاهري به جنس Thymus شباهت

تحقیق آشنايي با گياه دارويي آويشن

نوشته تحقیق آشنايي با گياه دارويي آويشن اولین بار در فايل مارکت - بازار فايل. پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico


 • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   

تحقیق براي اخلاقي نمودن بيشتر پليس

چكيده

يكي از وظايف پليس ايجاد امنيت اخلاقي است،‌در حقيقت اقدامات پليس تا زماني كه به افزايش احساس امنيت در جامعه منجر نشود، مثبت ارزيابي نمي‌گردد، لذا يكي از اقداماتي كه مي‌تواند در اين راستا مورد توجه قرار گيرد، اهميت و توجه به ضريب احساس امنيت در جامعه مي‌باشد، احساس امنيت به عوامل مختلفي بستگي دارد كه يكي از اين عوامل اخلاق‌مداري خود پليس مي‌باشد، سئوالي كه در اينجا مطرح است، اين مي‌باشد كه چگونه سازمان پليس را مي‌توان بيش از پيش به سمت اخلاق‌مداري سوق داد؛ تدوين استراتژي اخلاقي پليس، به همراه تدوين راهكارهايي جهت اجرايي و عملي نمودن اين استراتژي مي‌تواند به پليس در رسيدن به اين هدف ياري رساند، در ادامه در پاسخ به اين سئوال كه آيا در كليه اقدامات انجام شده موفق بوده‌ يا خير، پليس را به گام بعدي يعني به سمت ارزيابي اقدامات و بررسي نتايج سوق مي‌دهد، بدين ترتيب مثلث اقدامات پليس در راستاي اخلاقي نمودن كامل مي‌شود.

كليد واژه

پليس، اخلاق، اخلاق پليس، چشم‌انداز، آموزش.

 

طرح مسئله و انتخاب روش مطالعه

يكي از وظايف پليس اسلامي ايجاد امنيت اخلاقي است، با رعايت و انجام اين تعهد اساسي از جانب پليس، مي‌توان به نقش مثبت و سازنده پليس بعنوان يك نيروي خلاقه‌اي نظم‌آفرين در اجتماع طرفي بست (پازوكيان، ۱۳۸۴، ص ۶۵ و ۶۶).

لذا مي‌توان انتظار داشت كه اقدامات پليس تا زماني كه تأثير مثبتي در افزايش احساس امنيت در جامعه نداشته باشد، مثبت تلقي نشود. عوامل مختلفي در احساس امنيت دخيل مي‌باشند كه يكي از اين موارد كه به سازمان پليس ارتباط تنگاتنگي دارد، پليس اخلاقي يا بعبارت ديگر اخلاق‌مداري پليس مي‌باشد، سئوالي كه اينجا مطرح مي‌شود، اين است كه چگونه مي‌توان اخلاق‌مداري را در پليس گسترش داد؟ در اين مقاله با رويكرد مديريت استراتژيك سعي مي‌شود به اين سئوال به بهترين نحو پاسخ داده شود، قابل ذكر است كه الگوي مديريت استراتژيك مورد استفاده دراين مقاله براساس نظريه فردديويد انتخاب شده است، او در كتاب مديريت استراتژيك خود سه مرحله را براي مديريت استراتژيك انتخاب مي‌كند.

مرحله اول را مي‌توان مرحله تدوين استراتژي سازمان ناميد كه با تدوين مأموريت يا چشم‌انداز سازمان اين مرحله به سرانجام مي‌رسد، مرحله دوم، مرحله اجراي استراتژي است، يعني راهكارهايي كه مي‌توانيم استراتژي تدوين شده را به مرحله عمل برسانيم، در بعضي موارد جهت عملي نمودن استراتژي حتي در ساختار و رويه‌هاي سازمان تغييرات مقتضي صورت مي‌گيرد در اين مقاله در قسمت تغيير و اصلاح نظام آموزشي در حقيقت به لزوم تغيير رويه آموزش اشاره شده است، مرحله سوم نيز ارزيابي استراتژي است. (براي آشنايي با نظرات فرد ديويد درخصوص مراحل مديريت استراتژيك رجوع شود به: ديويد، ۱۳۷۹، صص ۵۵۷- ۱۶۷).

اين شيوه با توجه به تعريفي كه از اخلاق حرفه‌اي براي نويسندگان اين مقاله مطرح بوده است، انتخاب گرديده، چرا كه اخلاق حرفه‌اي مفهومي فراتر از اخلاق‌ فردي و شغلي است؛ اخلاق حرفه‌اي را به مسئوليتهاي اخلاقي سازمان تعريف مي‌كنيم، اين تعريف فراگيرتر و جامع‌تر از تعريف سنتي است. زيرا مسئوليتهاي اخلاقي سازمان شامل همه اضلاع و ابعاد سازمان مي‌شود و اخلاقيات شغلي را نيز در برمي‌گيرد. در حالي كه اخلاق شغلي بدليل تأكيد بر وظايف اخلاقي اعضاي گروه، مسئوليتهاي اخلاقي خود گروه و سازمان را شامل نمي‌شود. تعاريف سنتي از اخلاق حرفه‌اي، آنرا به مفهوم فروتر (اخلاق كار) تحويل مي‌دهند. علاوه بر آن اين تعاريف بر نگرش اصالت فردي مبتني است و از توجه به اهميت مجموعه و حيات سازمان غافل هستند. بنابراين، تأكيد بر مسئوليتهاي اخلاقي سازمان اولاً بر نگرش كل گرايانه و سيستمي استوار است. ثانياً تعريف جامع و فراگيري از اخلاق بدست مي‌دهد. (قراملكي، ۱۳۸۲، ص ۱۰۷)

 

مقدمه:

احساس امنيت در يك جامعه به احساس رواني شهروندان از ميزان وجود و يا عدم وجود جرم در آن جامعه برمي‌گردد و هر مقدار فراواني جرم بالاتر باشد، احساس امنيت پايين‌تر است. ولي اين احساس ناامني صرفاً منبعث از عدم وجود امنيت يك جامعه نخواهد بود (حاصلي، ۱۳۸۳، ص ۱۷۱). براي نمونه در تحقيقي اثبات شده است قبول هدايا از طرف پليس، ظاهري جانبدارانه دارد و باعث كاهش اعتماد، اطمينان و احساس امنيت خواهد شد، اگر قرار است كه خدمات پليس به جامعه بصورتي برابر در اختيار همه قرار گيرد،‌ در دستيابي به خدمات، حضور پليس در محله و برخورد يكسان با كليه شهروندان، لازم خواهد بود كه درخواست اين كمكها از پليس بدون ترس و بدون احساس جانبداري انجام گيرد. دريافت هدايا از مردم نه تنها احساس نابرابر عمل كردن پليس را در اذهان عمومي ايجاد مي‌كند، در عين حال فرصتي بوجود مي‌آورد كه قانون‌شكنان فكر كنند مي‌توانند با پليس مصالحه كنند (ترويانوويچ و كوروكس، ۱۳۸۳، ص ۹۹). بديهي است وجود تبعيض و يا احساس تبعيض موجب بدبيني، كينه و ايجاد بي‌تفاوتي مي‌شود اگر اعمال نابرابري در امور با اهميت جامعه باشد، بي‌اعتمادي بيشتري را بدنبال خواهد داشت و تأثير عميقي بر احساس امنيت در افراد خواهد گذاشت (حاصلي، ۱۳۸۳، ص ۱۷۸). اگر مسائلي چون دادن هدايا به پليس تا به اين حد براي جامعه اهميت دارد مسلماً مسائل مهم‌تري چون رفتار مجرمانه تأثير بسيار بدي بر آنها خواهد گذاشت. اگر مردم احساس كنند كه پليس در گذشته به آنها صدمه زده است و يا از مواردي اطلاع داشته باشند كه باعث نگراني آنها بشود، نسبت به پليس بي‌اعتماد خواهند شد. در اين صورت مردم بدنبال انگيزه خاصي براي هر كدام از اقدامات پليس خواهند بود و سعي مي‌كنند نوعي رفتار نابرابر و نامناسب در آنها بيابند. وقتي اعتماد به پليس كم شود، مقاومت در مقابل پليس و سوءظن افزايش پيدا مي‌كند و شايعات گسترش مي‌يابند. نبود احترام و اعتماد نسبت به پليس از طرف جامعه بدين معني است كه اقتدار پليس در جامعه از بين رفته و آشوب بوجود مي‎آيد. در نتيجه ملغمه‌اي متشكل از نبود اطمينان عمومي، تقويت بي‌اعتمادي، تشديد ترس از رفتار غيرعادلانه توسط پليس و بالاخره عدم رضايت از پليس بوجود مي‌آيد (ترويانوويچ و كوروكس، ۱۳۸۳، ص ۱۰۰ و ۱۰۱). لذا سالم‌سازي پليس مي‌تواند حركت كاهش احساس امنيت را معكوس نمايد، در تحقيقي نشان داده شد كه يك سازمان وقتي سالم است كه مسايل اخلاقي در آن رعايت شود (همان، ص ۱۲۴).

تحقیق براي اخلاقي نمودن بيشتر پليس

نوشته تحقیق براي اخلاقي نمودن بيشتر پليس اولین بار در فايل مارکت - بازار فايل. پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico


 • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   

تحقیق هنر قلم زني و چگونگي انجام آن

فصل اول:

تاريخچه:

درباره اينكه هنر مدرن دقيقاً از چه زماني آغاز مي‌شود و كدام اثر هنري، سبك هنري، جنبش هنري يا حتي گفتمان هنري را مي‌توانيم در توالي زماني تاريخ هنر، نقطه شروع هنر مدرن بدانيم، اختلاف‌نظرهايي ميان مورخان و پژوهشگران هنر وجود دارد. برخي هنر مدرن را حدوداً هنر قرن بيستم مي‌دانند و سال ۱۹۰۵، يعني زمان گشايش نمايشگاه فووها در سالن پاييز در پاريس را نقطه عزيمت خود قرار مي‌دهند. برخي ديگر، از جمله كريستوفر ويتكومب، پژوهشگر آمريكايي هنر، معتقدند كه هنر مدرن در دهه ۱۸۶۰ با نمايش تابلوي ناهار در سبزه‌زار اثر ادوارد مانه در سالن مردودهاي پاريس آغاز مي‌شود و حدوداً تا دهه ۱۹۷۰ ادامه مي‌يابد.

اصطلاح هنر مدرن در پيشينه تاريخ‌نگاري هنر در قرون گذشته نيز به كرات به كار رفته است و كاربردش در قرن بيستم به هيچ‌وجه تازگي ندارد. چنينو چنيني (حدود ۱۳۷۰-۱۴۴۰) نقاش فلورانسي در اثري با عنوان كتاب هنر كه در ۱۴۳۷ تأليف كرده است توضيح مي‌دهد كه جوتو چگونه نقاشي را «مدرن» ساخته است. جورجو وازاري (۱۵۱۱-۱۵۷۴) نقاش، معمار و تاريخ‌نگار ايتاليايي هنر در ۱۵۵۰ كتابي را با عنوان زندگي هنرمندان تأليف كرد كه تا به امروز به عنوان يكي از معتبرترين منابع اطلاعاتي درباره هنر و هنرمندان دوره رنسانس، مورد رجوع قرار گرفته است. وازاري نيز در اين كتاب هنر عصر خويش را هنر «مدرن» مي‌خواند. او در اين كتاب مهم، كه در واقع الگو و سرمشق بسياري از مورخان هنر و خاطره‌نويسان دوره‌هاي بعد قرار گرفته است، بر اين انديشه تكيه مي‌كند كه هنر داراي ماهيت تكامل يابنده است و هنرمندان نسل‌هاي متوالي از دستاوردهاي پيشنيان خود بهره‌ مي‌گيرند و سير تكاملي هنر را دنبال مي‌كنند. همچنين بد نيست كه بدانيم معيار هنر راستين در نگاه وازاري، تقليد مخلصانه و شورمندانه طبيعت است كه بايد با مهارت دستان هنرمند و قالب آرماني (يا فرم ايده‌آل)ي كه پيشاپيش در ذهن او شكل گرفته است به تحقق درآيد.

آنچه را كه وازاري معيار هنر راستين مي‌داند بازتابنده ديدگاه مسلط در فضاي هنري رنسانس است. اين معيار در دوره‌هاي بعد نيز همچنان اعتبار خود را حفظ مي‌كند و در قرن هجدهم، اساس نظريه‌پردازي‌هاي نوين فلسفي درباره چيستي هنر و به تبع آن، تعريف هنر واقع مي‌شود. شارل ‌باتو، روحاني و متفكر فرانسوي، در ۱۷۴۶ مقاله مهم و دوران‌سازي را با عنوان هنرهاي زيبا تحويل شده به اصلي واحد به رشته تحرير درمي‌آورد و «نظام مدرن هنرها» را براساس همان اصل واحد تدوين مي‌كند. اين اصل واحد يا مشترك هنرهاي زيبا چيزي جز «تقليد از طبيعت زيبا» نيست. نظريه تقليد طبيعت يا بازنمايي واقعيت قابل شناخت تا ‎آغاز نيمه دوم قرن نوزدهم نافذيت خود را حفظ مي‌كند و تا آن زمان همچون گفتماني مسلط بر همه جنبش‌هاي هنر بصري سايه‌افكن است.

تحولات بزرگي كه در نيمه دوم قرن نوزدهم در سه حوزه فناوري (از جمله اختراع و تكامل صنعت و هنر عكاسي از ۱۸۳۹ به بعد و تكامل سيستم‌هاي ارتباطي) علم و فلسفه، و نيز اقتصاد و سياست صورت مي‌گيرند عميقاً جهان‌بيني هنرمندان را تحت تأثير قرار مي‌دهند. اين تحولات هم وضعيت مادي هنرمندان را دگرگون مي‌سازند و هم بر ارزش‌ها و آرمان‌هاي معنوي آنها تأثير مي‌گذارند. نظام جديد ترويج، عرضه و فروش آثار هنري، آزادي نويافته‌اي را براي هنرمندان به ارمغان مي‌آورد. هنرمندان اكنون بعد از قرن‌ها وابستگي به حاميان از جمله پادشاهان،‌ شهرياران، پاپ‌ها و اسقفان‌ و اشراف هنردوست و هنرپرور، خود را آزاد احساس مي‌كنند وبر پاي خود مي‌ايستند. ولي آزادي هميشه با مسئوليت ملازمه دارد. هنرمند در اين روزگار ديگر آن هنرمندي نيست كه در قصرهاي مديچي، فيليپ، چارلز و لويي به سر برد و يا به ولي‌نعمتان خود در كليسا و نهادهاي حكومتي تكيه كند و به زعم جورجو وازاري، با بهره‌گيري از دستاوردهاي اسلاف خود، سير تكاملي هنر را پي بگيرد و با مهارت هر چه بيشتر «طبيعت زيبا» را تقليد كند. هنرمند اكنون بايد با آگاهي‌ها و آزادي‌هاي نويافته خويش، زيست بوم خود را از نو بنگرد، باطن خويش را بكاود و كاشف افق‌هاي نويني در عرصه بروني حيات باشد. در چنين فضايي، هنرمند نه تنها به جست و جو و ابتكار مضامين بديع و يافتن نكته‌هاي نغز در لايه‌هاي مغفول زندگي فردي و اجتماعي مي‌پردازد بلكه عميقاً خود را نيازمند جستن و پروراندن زبان و بيان و قالبي نو احساس مي‌كند.

بنابراين هنرمند، به ويژه هنرمند تجسمي، مي‌بايست خود را از قيد سنت‌هاي ريشه‌دار و آيين‌هاي قوام گرفته هنر كلاسيك و آكادميك رها مي‌ساخت و معيارها و هنجارهاي آن را به چالش مي‌گرفت. چه گفتن و چگونه گفتن، هر دو مي‌بايست نو مي‌شدند. اين چرخش گفتماني، هر چند حاصل تحولات كلان نيمه دوم قرن نوزدهم در حوزه‌هاي فلسفه و علم و فناوري، اقتصاد و سياست، و روابط اجتماعي بود، شخصيت‌هايي به طور اخص در ميان خود هنرمندان و خارج از جامعه هنري در زمينه‌سازي و شكل‌گيري آن، نقشي برجسته داشته‌اند. نيچه، كروچه، برگسون، داستايوسكي، اسكار وايلد، والتر پيتر، گويا، كوربه، ترنر، رودن و بالاخره فرويد از جمله

فهرست مطالب

عنوان                                           صفحه

فصل اول (تاريخچه)

تاريخچه……………………………….. ۲

فصل دوم (ابزار و مواد قلمزني)

لوح مسي……………………………….. ۱۳

خواص فيزيكي مس…………………………. ۱۳

خواص مكانيكي مس………………………… ۱۳

قير…………………………………… ۱۴

ميزچوبي يا تنه‌ي درخت……………………. ۱۵

چكش…………………………………… ۱۵

انواع قلم……………………………… ۱۶

رنده………………………………….. ۱۹

مشعل………………………………….. ۱۹

تيزاب…………………………………. ۱۹

بورس سيمي……………………………… ۱۹

خاك اره……………………………….. ۱۹

فصل سوم (شرح طرح كار)

شرح طرح كار……………………………. ۲۱

فصل چهارم (شرح انجام كار)

قيرگذاري………………………………. ۲۴

پياده كردن طرح روي كار………………….. ۲۵

نيم بر كردن……………………………. ۲۵

برجسته كاري……………………………. ۲۵

رنده كاري……………………………… ۲۶

روسازي………………………………… ۲۶

جدا كردن فلز از قير…………………….. ۲۷

پرداخت………………………………… ۲۹

خشك كردن كار…………………………… ۲۹

پتينه‌ي كار…………………………….. ۳۰

فهرست منابع و ماخذ……………………… ۳۱

تحقیق هنر قلم زني و چگونگي انجام آن

نوشته تحقیق هنر قلم زني و چگونگي انجام آن اولین بار در فايل مارکت - بازار فايل. پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico


 • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   

تحقیق سمت يكپارچه‌ سازي فاكتورهاي بحراني موفقيت، براي كاربري‌هاي ERP

چكيده:

علي‌رغم مزاياي حاصله از بكارگيري يك سيستم ERP موفقيت‌آميز، شواهدي نيز دال بر ريسك‌هاي بالاي شكست در پروژه‌هاي كاربري ERP وجود دارد. اغلب مديران پروژه عمدتاً روي جوانب فني و مالي پروژه تمركز مي‌كنند در حاليكه صرفنظر از موضوعات فني، موضوعات غيرفني مي‌تواند مسأله‌ساز باشد. بنابراين يكي از موضوعات اصلي تحقيق در سيستم‌هاي ERP امروزي عبارت است از مطالعه موفقيت بكارگيري ERP.

برخي محققان نشان داده‌اند كه تعريف موفقيت بكارگيري ERP و اندازه‌گيري آن به ديدگاه‌هاي افراد بستگي دارد. يك رهيافت نوعي مورد استفاده براي تعريف و اندازه‌گيري موفقيت بكارگيري ERP بهتر نموده و چگونگي بكارگيري عملي اين فاكتورها را بيان دارد. بر آنيم تا يك مدل متفق و جامع از تحقيقات قبلي حاصل كنيم و يك مدل يكپارچه فاكتورهاي موفقيت بحراني در بكار گرفتن ERP بسازيم.

براي اين منظوره از تئوري grounded به عنوان روش اصلي تحقيق استفاده مي‌كنيم. ما تمام موضوعات مربوطه در نوشتار را جمع‌آوري كرده و آنها را كدگذاري نموده‌ايم.

براي افزايش اعتبار و اطمينان‌پذيري مطالعه، چندين مورد كه در آنها ناسازگاريهائي به چشم مي‌خورد دقيقاً كدگذاري و مطالعه مجدد شده‌اند. در اين مطالعه از تئوري grounded در حالت كدگذاري باز استفاده شده است. بعد از مرحله كدگذاري، يك مدل اوليه يكپارچه بدست مي‌آيد كه براي فاكتورهاي بحراني موفقيت در كاربردي‌هاي ERP مفيد است. سپس اين فاكتورهاي بحراني موفقيت را به صورت يك ماتريس با چهار جنبه نگاشته‌ايم: جوانب‌سازماني، تكنولوژيكي، استراتژيك و تاكتيكي.

 

۱- مقدمه:

يك سيستم برنامه‌ريزي منابع سرمايه‌گذاري (ERP) يك بسته نرم‌افزاري يكپارچه است كه از يك سري ماژولهاي عملكردي استاندارد تشكيل شده است (توليد، فروش، منابع انساني و مالي و …) كه از سوي فروشنده توسعه يافته يا يكپارچه شده است و با هر نياز خاص مشتريان تطابق دارد. همچنين سيستم‌هاي ERP نسل جديد مي‌توانند مدلهاي مرجع و يا الگوهاي فرآيندي ارائه كنند و بدين طريق از فرآيندهاي تجاري سازماني حمايت بعمل آورند. براي حذف مشكلات و معايب استفاده از ERP كه در چكيده اشاره شد، محققان در حال حاضر از رهيافت فاكتورهاي بحراني موفقيت (CSF) براي مطالعه موارد بكارگيري ERP استفاده مي‌كنند.

در اين مقاله يافته‌هاي اصلي يك پروژه براي درك بهتر CSFها در موارد بكارگيري ERP خلاصه شده است. اولين مرحله تحقيق عبارت است از يكپارچه‌سازي CSFها تعريف شده توسط افراد مختلف. بنابراين هدف اين تحقيق عبارت است از يكپارچه‌سازي تحقيقات سابق انجام شده روي موضوع و تعريف و متحد كردن مفاهيم مربوط به CSFها. بطور كلي از كار ۱۰ مطالعه تحقيقي كه به شناسايي و تعريف CSFها مي‌پردازند استفاده نموده‌ايم. اگر چه اين مطالعات و ليست‌هاي ذكر شده اغلب متفاوتند ولي ما به دنبال مشابهت‌ها و الگوهاي ارتباطي در ميان آنها بوديم.

روش تحقيق:

از يك رهيافت تحقيقي كيفي استفاده شده است. اين نوع رهيافت امكان درك يك مسأله را از طريق ابزارهاي تحقيقي كه به سمت تعيين، يافتن، تجزيه و تحليل حقايق در يك برهه مكاني و زماني جهت گيري شده اند فراهم مي سازد. دليل روي آوردن به رهيافت تحقيق كيفي اينست كه بسياري از موضوعات اين تحقيق به صورت سازماني هستند.

تئوري grounded از سوي Glaser , Strauss ارائه شده است. انتخاب اين روش تحقيق همراه با توسعة تئوري emergent است.

تئوري grounded با ساير رهيافت هاي كيفي فرق دارد. قدرت تئوري grounded به توسعة محدودة گونه هاي مفهومي آشكار و اشباع اين مقوله ها براي تفسير داده ها بستگي دارد.

فرايند كليدي در تئوري grounded كدگذاري است. كدگذاري عبارت است از نشان دادن عملكردهايي كه توسط آنها داده مجزا شده و مفهوم يافته و به طريق جديد كنار هم قرار مي گيرند. در اين تئوري (مرحلة كدگذاري) فرايند اصلي و مركزي است كه تئوري ها از روي داده ها ساخته مي‎شوند. اصلي ترين رويه ها براي اين كار عبارت هستند از كدگذاري باز، محوري و گزينشي:

كدگذاري باز: علامت گذاري مفاهيمي كه بيانگر اتفاقات غيرپيوسته و يا ساير لحظات پديده هستند.

تحقیق سمت يكپارچه‌ سازي فاكتورهاي بحراني موفقيت، براي كاربري‌هاي ERP

نوشته تحقیق سمت يكپارچه‌ سازي فاكتورهاي بحراني موفقيت، براي كاربري‌هاي ERP اولین بار در فايل مارکت - بازار فايل. پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico


 • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   

مقاله اثر ريتم شبانه‌روزي بر عملكرد بي‌هوازي

مقاله مروري: اثر ريتم شبانه‌روزي بر عملكرد بي‌هوازي

تأثير ريتم شبانه‌روزي روي عملكرد بي‌هوازي از ديرباز مورد توجه فيزيولوژيستهاي ورزشي بوده است در بعضي از موارد تأثير عامل ذكر شده معني‌دار بوده و در بعضي موارد تفاوت‌هاي كشف شده معني‌دار نبوده است.

در بعضي موارد حساسيت تست‌هاي مورد استفاده براي ارزيابي عملكرد بي‌هوازي بررسي شده است.

همچنين تعيين تأثير ريتم شبانه‌روزي روي اجراي بي‌هوازي در رشته‌هاي مختلف ورزشي مورد استفاده قرار گرفته است.

ريتم شبانه‌روزي تغييراتي را در فعاليتهاي فيزيولوژيكي طي يك دوره ۲۴ ساعتي بوجود مي‌آورد.

(minors and waterhouse 1981) بيشترين تفاوتهاي مشاهده شده در دماي مركزي بدن (Akersted 1979) ضربان قلب (HR, Reilly etal 1984)- اكسيژن مصرفي
(VO2, Reilly and Brooks 1982, Giacomoniet al 1999) و تهويه ريوي
(VE, Reilly and Brooks 1982)- آستانه لاكتات كه به عنوان نقطه‌اي كه لاكتات خون بطور تواني با شدت تمرين افزايش مي‌يابد تعريف مي‌شود. (۱۰) (Yeh ea al 1983) اگر يك ريتم شبانه‌روزي براي پاسخ لاكتات خون به ورزش وجود داشته باشد. آن ممكن است بوسيله افزايش در فعاليت كاتكولامين‌ها تشريح شود. همانطور كه بوسيله Deschenes و همكارانش پيشنهاد شده از آنجائيكه كاتاكولامين‌ها خصوصاً آدرنالين الگوهاي بسيار مشابهي در پاسخ به تمرين بعنوان اين يافته‌ها براي لاكتات خون، دنبال مي‌كنند (۱۰)(Mazzeo and Marshall 1989).

يك توضيح براي ريتم‌ شبانه‌روزي هر غلظت لاكتات خون بوسيله Dalton و همكارانش توضيح داده شده كه آن ممكن است در اثر تغييرات شبانه‌روزي در دماي مركزي بدن باشد يك افزايش در دماي بدن فعاليت آنزيمهايي همانند فسفوفروكتوكيناز و لاكتات دهيدروژناز را افزايش دهد كه مي‌تواند در مقابل توليد لاكتات را طي تمرينات افزايش دهد.

به طور يقين اينكه آيا يك ريتم شبانه‌روزي براي غلظت لاكتات خون در پاسخ به تمرين وجود دارد يا اينكه شدت تمرين در آستانه لاكتات با ريتم شبانه‌روزي تغيير مي‌كند، برقرار نشده است (۱۰) (Reilly and Brooks 1982).

اگر چه تأثير ريتم شبانه‌روزي روي VO2 Kinetics و پاسخ لاكتات به تمرينات شبيه قبلاً گزارش شده تأثير ريتم شبانه‌روزي روي ارتباط بين لاكتات و پاسخ تهويه‌اي كمتر شناخته شده است. بنابراين برخي از تضادهاي درباره ارتباط بين پاسخهاي تهويه‌اي و لاكتات كه در مطالعات قبلي مشاهده شده ممكن است با ريتم شبانه‌روزي ارتباط داشته باشد. هدف بازرسي تأثير ريتم شبانه‌روزي روي ارتباط بين اندازه‌گيري در آستانه تهويه‌اي در مقايسه با آستانه لاكتات است. (۱۱) در ريتم شبانه‌روزي طبق جدول شماره ۱ آستانه تهويه‌اي و آستانه لاكتات در زمانهاي مختلف روز ناشي تغييرات در متغيرهاي مربوط به آنها است.

جدول ۱ و ۲ ضريب همبستگي بين آستانه تهويه‌اي و لاكتات در زمانهاي مختلف روز.

نتايج نشان داده در جدول ۱ همچنين مشخص كرد كه افزايش غلظت لاكتات خون قبل از بالا رفتن در VO2, VE طي

مقاله اثر ريتم شبانه‌روزي بر عملكرد بي‌هوازي

نوشته مقاله اثر ريتم شبانه‌روزي بر عملكرد بي‌هوازي اولین بار در فايل مارکت - بازار فايل. پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico


 • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   
آخرین پست ها

کار با اینترنت دانلود منیجر به همراه آموزش نکته ها و قابلیت ها..........سه شنبه 9 اردیبهشت 1399

تحلیل جایگاه اپل از نگاه شرکت اُمدیا..........سه شنبه 13 اسفند 1398

مشخصات گوشی های سامسونگ گلکسی S10 لایت و گلکسی نوت 10 لایت..........پنجشنبه 24 بهمن 1398

معرفی شهر زیبای بانه..........پنجشنبه 17 بهمن 1398

تفریح و سرگرمی؛ هر مناسبت یک پیامک..........سه شنبه 17 دی 1398

پاورپوینت بازار کار اشتغال و بيکاري..........پنجشنبه 10 مرداد 1398

مقاله ويژگي هاي معلم خوب..........پنجشنبه 10 مرداد 1398

مقاله مديريت كلاس و انضباط محيط كلاس..........پنجشنبه 10 مرداد 1398

مقاله راهكارهايي براي ارتقا منرلت معلمان..........چهارشنبه 9 مرداد 1398

مقاله خصوصیات یک معلم..........چهارشنبه 9 مرداد 1398

مقاله راهبردهاي پيشگيرانه انظباطی در كلاس..........چهارشنبه 9 مرداد 1398

مقاله محاسن و معایب شغل معلمی..........چهارشنبه 9 مرداد 1398

مقاله ویژه ارتقاء رتبه شغلی عالی معلمین..........چهارشنبه 9 مرداد 1398

مفهوم استعاره،نظریه و تئوری های سازمانی..........سه شنبه 8 مرداد 1398

مراحل تولید سیمان و بتن ضد آب..........سه شنبه 8 مرداد 1398

همه پستها

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات