مقاله آموزش پرورش در پرتو هوش هيجاني و كاربردهاي آن

مقدمه

زندگي كردن در جوامع نوين امروزي، مستلزم تمركز بر اطلاعات، آگاهي ها و كسب مهارت‌هايي است كه تا به حال كمتربه آن‌ها توجه شده است، دانستني‌ها و مهارت‌هايي كه شهروندان براي آنچه «يك زندگي خوب» يا «طرز خوب زيستن» در يك جامعه انساني آزاد، ناميده مي شود، بدان نياز دارند. تا به حال تصور بر اين است كه نيل به مهارت‌هاي اساسي زندگي و «زيستن به صورت مسالمت‌آميز با ديگران» تنها با داشتن مهارت‌ها و حالت‌هاي ذهني ناشي از «هوشبهر بالا» و كسب مهارت‌هاي تحليلي و جزئي نگر در طي سالهاي تحصيل در مدارس و دانشگاه عايد مي گردد.

اما با يك مرور مختصر بر روي تجارب آموزشي و كم و كيف ياد‌گيري‌هايي كه تا به حال آموزش و پرورش بر آنها صحه گذاشته است، در مي يابيم كه ما در گذشته تحت شرايط كاملاً متفاوتي آموزش ديده ايم و نمي توانيم ادعا نمائيم كه اين روشها و محتواها، بهترين شيوه ها و محتواهاي آموزشي بوده اند و منجر به ايجاد ياد‌گيري هاي اصيل و باثبات در ما گرديده‌اند. از اين رو لازم است تا تمام روش‌ها و مواد آموزشي را با اين واقعيت تلخ هماهنگ سازيم و براي در امان ماندن از پيامدهاي هر چه نامطلوب تر آن، تدابيري بينديشيم. اين اظهارات به يك معني مي‎تواند توجه كارگزاران آموزش و پرورش را به اين پيشنهاد جلب نمايد كه لازم است تمركز و علاقه سنتي بر مهارت‌هاي ذهني- شناختي- همچون هوش بهر (IQ) جاي خود را به علاقه شديد و تمركز بر مهارت‌هاي عاطفي- اجتماعي و هوش بهر هيجاني (EIQ) بدهد و يا اگر نمي‌تواند اين جايگزيني را به تصور اينكه ممكن است زيان و آسيب ديگري بر آن مترتب باشد، سرلوحه كار خود قرار دهد، لااقل پذيرفتن آموزه‌هاي هوش هيجاني و تزريق آنها به پيكره آموزش و پرورش مي‎تواند روح تازه‌اي به آن بدمد تا جايي كه بتوان به خلإها و كمبودهاي انسان امروز، كه كيفيت زندگي او را به مخاطره انداخته است پاسخ داد. از اين رو به نظر مي رسد كه براي اجتناب از پا نهادن در «منطقه خطر»، نه تنها به آموزش و پرورش مهارت هايي كه برگيرنده مهارت هاي تحليلي و جزئي نگر مي باشند، بلكه به مهارت هاي كلي نگري از زمينه مباحثات و مبادلات اجتماعي، معاشرت هاي شخصي و انعطاف پذير بودن كه جملگي «قابليت هاي هوش هيجاني» را نيز دربرمي‌گيرند، نياز داريم. قابليت هايي كه با رشد آنها مي‎توان نيروهاي برانگيزنده و راهبر را در جهت نيل به اهداف مثبت سوق داد.

تاريخچه

اگر چه در سال‌هاي اخير مفهوم هوش هيجاني به شدت موردتوجه واقع گرديده است اما اين سازه، سازه اي نيست كه يك دفعه به وجود آمده باشد. در دهة ۱۹۲۰ روان‌شناس مشهور، «ثرندايك» در بحث هوش، از هوشي نام مي‎برد به نام «هوش اجتماعي» كه آن را «توانايي ادراك و فهم ديگران و انجام اعمال مناسب در برقراري روابط بين شخصي» تعريف و آن را يكي از ابعاد هوش شخصي به حساب مي‎آورد. (گلمن، ۱۹۹۵) در همين سالها، ژان پياژه، (۱۹۷۵) اگرچه سرگرم مطالعه تحول شناخت است اما از توجه به عواطف به مثابه نيروي انگيزشي و پويشي در تحول شناخت غفلت نمي ورزد و با بيان اينكه شناخت و عاطفه دو جزء مستقل اما مكمل يكديگرند نشان مي‎دهد كه به عنوان يك دانشمند بزرگ به نقش تأثيرگذار عواطف بر تحول انديشه و شخصيت آدمي واقف است. جان ديوئي (۱۹۳۸) به صورت عميق و گسترده در مورد ماهيت كلاس درس اين گونه نتيجه گرفت كه كلاس درس، جايي است كه دانش آموزان در مورد مهارت‌ها و حالت‌هاي ذهني موردنياز جهت نيل به آن و شرايط اجتماعي و عاطفي كه براي انتقال و تداوم آن موردنياز است، اطلاعات و آگاهي هايي كسب مي‌كنند. او در كتاب «چگونه فكر مي كنيم» نشان مي‎دهد كه از مهارت هايي موردنياز شهروندان براي زندگي كردن در يك جامعه باز به خوبي آگاه است.

در دهه، ۱۹۸۰، مقالات «رابرت استرنبرگ» و «هوارد گاردنر» علاقه به مطالعه هوش عاطفي- اجتماعي را دگربار احياء مي‌كنند. كارهاي استرنبرگ نشان داد كه مردم نسبت به «مهارت هاي اجتماعي» در افراد باهوش توجه خاصي دارند، همچنين بر ارزش هوش اجتماعي و تفاوت آن با توانايي هاي تحصيلي تأكيد زيادي مي ورزند.

سهم هوارد گاردنر (۱۹۹۳) با ابداع سازه «هوش چندگانه» در ارتقاء مفهوم هوش هيجاني اينست كه او با طرح دو نوع هوش به نام هاي «هوش درون شخصي» و هوش بين شخصي۵ به وضوح آنچه كه امروز به نام هوش هيجاني شناخته مي شود، را پي افكند. او هوش درون شخصي را به معناي توانايي آگاهي از خود و استفاده از خود و هوش بين شخصي را توانايي درك و فهم ديگران و اينكه با چه چيز و چگونه مي‎توان آنان را به فعاليت و همكاري برانگيخت، تعريف مي‌كند. (گاردنر، ۱۹۹۳، نقل از كياروچي و ديگران، ۲۰۰۲).

در سال ۱۹۹۰ مفهوم هوش هيجاني در قالب پژوهش هاي ماير و سالووي متولد شد و با انتشار كتاب پرتيراژ دانيل گلمن به نام «هوش هيجاني» در سال ۱۹۹۵ آن به زباني ساده و قابل فهم براي مردم عادي، افراد متخصص و مجامع علمي مطرح گرديد.

تعريف هوش هيجاني

برنامه هاي فوري براي حفظ زندگي كه تكامل در وجود ما به تدريج به وديعه گذارده است. ريشه اصلي لغت “emotion” فعل لاتين ” motere” به معناي «حركت كردن» و يا اخذ شده از emote به معناي «سوق دادن» مي‎باشد كه اضافه شدن پيشوند “e” به آن معناي ضمني «دور شدن» را به آن مي بخشد.

قبل از پرداختن به تعريف هوش هيجاني بايد به خاستگاه واژه «هيجاني» در كنار و بعد از واژه هوش توجه كرد. واژه هيجاني در اينجا اساساً جنبه حياتي دارد. تمام هيجان، در اصل تكانه هايي براي عمل كردن هستند. «استفاده بهينه» از هوش هيجاني در جهت هدايت اعمال و رفتارها اهميت ويژه اي دارد زيرا در حكم القاي عاطفي عمل مي‌كند. آنچه در گام نخست، بر مفهوم هوش هيجاني مترتب است، استفاده مثبت از هيجانات و سائقه‌ها به صورت تعديل يافته و مهار شده به منظور دستيابي به اهداف زندگي روزمره است. براي مثال «بزرگي گفته است احساس روي قله بودن به صعود موفقيت آميز از قله بسيار كمك مي‌كند» (نقل از فاطمي، ۱۳۸۳) از اين رو براساس ادبيات هوش هيجاني مي‎توان گفت آدمي در صعود از قله هاي رفيع دانش با داشتن احساس مملو از شوق روي «قله دانش بودن» و با دريافت يك خودپنداره مثبت، برانگيخته شده و پوياتر عمل مي‌كند و بهتر مي‎تواند ناكامي‌هاي احتمالي و رنج و مشقت هاي درس خواندن را پشت سر بگذارد.

به اعتقاد ماير و سالووي (۱۹۹۷) هوش هيجاني عبارت است: توانايي درك و فهم عواطف به منظور ارزيابي افكار و خلق و خو و تنظيم آن ها به گونه اي كه موجب تعالي و تحول عقلي- عاطفي گردد. دانيل گلمن در كتابي كه به نام هوش هيجاني نوشته است، ابتدا براساس پژوهش هاي ماير و سالووي به پنج بعد هوش هيجاني و سپس در آخرين نوشته هاي خود بر مطرح قابليت هاي پنج گانه هوش هيجاني به شكل «خودآگاهي هيجاني»، خود تنظيمي هيجانات (مديريت بر عواطف)، خودانگيزشي، خودآگاهي اجتماعي و مهارت‌هاي ارتباطي و اجتماعي، صورت بندي جديدي را عنوان مي‌كند.

به طور كلي در تعريفي كه از هوش هيجاني توسط ماير، سالووي و گلمن، به عمل آمده هوش هيجاني نقش اساسي و مركزي در تعامل هاي انسان ها با يكديگر دارد و در فعاليت هاي مرتبط با خانه، مدرسه، شغل و ديگر موقعيت ها تاثيرگذار است. چه به قول پاتريشياپتن هوش هيجاني چه بسا مي‌توان به معناي اكتسابي هوشي دانست تا خود و ديگران را بهتر بشناسيم (شافعي مقدم و ايجادي، ۱۳۸۳)

از آنجا كه هوش هيجاني از مجموعه اي از مهارت هاي گوناگون ساخته شده است كه بيشتر آنها را مي‎توان از طريق آموزش و ياد‌گيري در ديگران ايجاد نمود و يا پرورش داد (سالووي و ماير، ۱۹۹۷) بنابراين شگفت آور نيست اگر ادعا كنيم كه مي توان، آموزش و پرورش را به مثابه نهاد اصلي و مدارس را به عنوان اولين مراكز و پايگاه‌هاي پرورش هوش هيجاني به حساب آورد.

[گلمن در مصاحبه‌اي درباره اينكه آيا مي‌توان هوش هيجاني را آموزش و يا پرورش داد، مي‌گويد هوش هيجاني ضمن اينكه از يك زمينه بالقوه ذاتي برخوردار است، جنبه اكتسابي سالم دارد. و بر همين خاطر است كه همه بهبود خويشتن منجر مي‌شود. اساساً در بحث «شخصيت» ما از دو اصطلاح سخني به ميان مي‌آوريم يكي «اثرحالت» و ديگري «اثرصفت». كه البته آن‌گونه كه در روانشناسي مطرح است،تفاوت ثبتي بين آنها وجود دارد. شما وقتي يك كارگاه هوش هيجاني مي‌رويد، بلافاصله «اثرحالت» را تجربه مي‌كنيد، احساس خوبي داريد، مي‌گوئيد «خيلي خوب بود» اما بدانيم كه در اينجا يك حقيقتي وجود دارد بنام «زندگي قفسه‌اي» كه مبين اينست كه ما در اصل در قفس شخصيت خودمان زندگي مي‌كنيم و بيرون آمدن از اين قفس به اين سادگي نيست. به هر حال زندگي همچنان جاري است و شما در زندگي خود زير فشار هستيد و يا با همسرتان يا همكارتان مشاجره مي‌كنيد، اين اثر حالت است كه نشان مي‌دهد آنچه شما از كارگاه آموزشي به يكباره آموخته‌ايد چندان دوامي نداشته، يعني تا زماني كه اثر كارگاه آموزش وجود دارد خوب است اما

مقاله آموزش پرورش در پرتو هوش هيجاني و كاربردهاي آن

نوشته مقاله آموزش پرورش در پرتو هوش هيجاني و كاربردهاي آن اولین بار در فايل مارکت - بازار فايل. پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico


 • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   

تحقیق جمع‌ آوري و تدوين استانداردهاي مستند سازي ISO , IEEE

ارزش نقش ارتباط رسانهاي فني در توسعه سيستم‌هاي اطلاعاتي

چكيده: طيف نقشهاي اجرا شده توسط ارتباط رسانهاي فني در فرآيند توسعه سيستم‌ها شناسايي شده و براساس يك تحقيق توسط ارتباط رسان هاي فني استراليايي در سال ۱۹۹۷ منتشر شد. تحقيق موردي پس از آن بررسي توسعه ۲۰ سيستم اطلاعاتي جديد را انجام داد. هدف تحقيق، كميت بخشي به مشاركت ارتباط رسانان منفي از ديدگاه بيروني توسعه دهندگان و كاربران –اين مقاله يافته‌هاي عمده از اين تحقيق را شرح مي‌دهد- نتايج، حاوي يافته‌هاي تحقيق ۱۹۹۷ است كه در آن ارتباط رسانان فني مشاركت مثبتي در توسعه سيستم‌هاي اطلاعاتي داشتند. نتايج به طور كميتي نشان مي‌دهد كه كاربران به طور برجسته در جائيكه ارتباط رسانان فني در فرآيند توسعه حضور داشتند.

اصطلاحات شاخص سيستم‌هاي اطلاعاتي ارتباط سازمان فني

چرخه عمر توسعه سيستم‌هاي سنتي، نياز به گزارش سازي كاربر را شناسايي كرده اما به طور كل نگارش اين موضوع بر مراحل بعدي چرخه پيش از مرور دوباره سيستم و شروع دوباره چرخه، منتقل مي‌كند مراجع مربوط به نقش ارتباط رسانان فني به دليل عدم حضور آنها در ادبيات سيستم هاي اطلاعاتي آشكار و واضح است. در ادبيات ارتباط فني، وضعيت ارتباط رسانان فني در سيستم‌هاي توسعه نيز به مقدار كم گزارش شده است. اين تعجب برانگيز نيست بنابراين، توجه كم به حوزه حضور ارتباط رسان فني در فرآيند توسعه سيستم و  وقتي كه اين مشاركت حداكثر ارزش را دارد. داده شده است. كار اخير با حمايت مالي انجمن ارتباط فني با هدف نحوه عمل ارتباط رسانان در افزايش ارزش اجرا شده Redigh از اين مطالعه گزارش مي‌دهد كه در حوزه تكنولوژي اطلاعات، كار ارتباط سازان فني به كاهش هزينه‌هاي تعميرات و نگهداري و زمان برنامه ريزي، هزينه‌هاي كمتر آموزشي و حمايتي و كاهش خطاهاي كاربر منجر شد. مثالهاي ديگري توسط ادبيات ارائه شده اند، كه حمايت بيشتري را در مورد اينكه ارتباط رسانان فني موجب افزايش ارزش فرآيند توسعه مي‌شوند ، ارائه مي‌كنند.

يك مقاله‌اي كه زودتر در يك تحقيق ملي از ارتباط رسانان فني گزارش شده هدف آن شناسايي نقش ارتباط رسانان فني در توسعه سيستم‌هاي اطلاعاتي در استراليا است. مقاله گزارش دادكه نقشهاي زير به طور وسيع توسط ارتباط رسانان فني اجرا شده است.

 • عمل به عنوان حامي كاربر
 • نگارش كمك آنلاين
 • نگارش وويرايش سيستم و پيامها و
 • ارائه توصيه به طرح رابطه

اين مسئله در ديگر مطالعات گزارش شده در ادبيات ارتباط فني ثابت است كه معتقدند ارتباط رسانان فني مهارت اجراي نقشها را دارند.

نتايج تحقيق ۱۹۹۷ بيشتر از قبل نشان داد كه براي حضور كارآمد ارتباط رسانان فني و براي مشاركت آن با حداكثر ارزش، آنها بايد در مرحله آغازين فرآيند توسعه حاضر شوند. و آغازين يعني، پيش يا در مرحله طراحي- مقاله گزارش داد كه ۶۶% ارتباط رسانان فني در پيش يا در مرحله‌ طراحي حاضر شدند.

در حاليكه تحقيق مي‌توانست به طور واضح شناسايي كند كه نقشهاي ارتباط رسانان فني كدام است و در چه زمان آنها در فرآيند توسعه حاضر شده‌اند، نتايج جزئيات بيشتري را از نحوه مشاركت اين نقشها يا افزايش ارزش در توسعه سيستم‌ها، خصوصاً از يك ديدگاه كاربر را ارائه نكرده‌اند- كار مطالعه موردي بيشتر براي شرح و ارائه جزئيات بيشتر تأثير كار ارتباط رسان فني طراحي شد.

روشها

كار تحقيق ۱۹۹۷ و تحقيق گزارش شده در اينجا بخشي از كار آرايه‌اي انجام شده از طريق مدرسه سيستم‌هاي اطلاعاتي دانشگاه Monash، ملبورن، استراليا است. مطالعه موردي بررسي توسعه ۲۰ سيستم اطلاعاتي را شامل مي‌شد. نيمي از سيستمها در طول توسعه، يك ارتباط رسان فني را حاضر كردند، كه با سيستم‌هاي نوع A شناسايي مي‌شدند و نيمي ديگر سيستم‌هاي نوع B بودند كه از حضور آنها استفاده نكردند.

فهرست

عنوان                                                                                                    صفحه

فصل ۱ ‍: استانداردهاي مستندسازي IEEE

بخش ۱-ارزش نقش ارتباط رسانهاي فني در توسعه سيستم‌هاي اطلاعاتي

چكيده:………………………………… ۱

روش تجزيه و تحليل هاي مطالعه موردي ………. ۴

بحث در مورد يافته ها …………………… ۵

ديدگاه ارتباط سازمان فني ……………….. ۵

ديدگاههاي كاربر ……………………….. ۱۱

تجزيه و تحليل داده هاي كيفي كاربر ……….. ۱۶

طراحي رابط كاربر ………………………. ۱۹

بخش ۲ – كاربرد سبك هاي ياديگري در تهيه گزارش نرم افزار

اصطلاحات شاخص………………………….. ۲۷

تغيير دادن سبك ها ……………………… ۳۲

بخش ۳ – گرايشات در توليد گزارش اتوماتيك

كاربرداتوماسيون ……………………….. ۳۹

پيشينه   ۴۰

كاهش تلاش ۴۳

 

فصل ۲ : استانداردهاي مستندسازي ISO

بخش ۱٫ استانداردهاي بين المللي

مقدمه…………………………………. ۴۷

موضوع…………………………………. ۴۸

مرجع هاي معيار و ضابطه اي……………….. ۴۸

تعاريف ……………………………….. ۴۹

ويژگيهاي مورد نياز …………………….. ۴۹

گزارش ………………………………… ۵۳

بخش ۲: پردازش اطلاعات دستورالعمل هاي براي مستندسازي سيستم هاي كاربردي بر مبناي كامپيوتر

موضوع و زمينه كاربرد …………………… ۵۵

اصول مستندسازي ………………………… ۵۶

احتمال مطالعه………………………….. ۵۹

مطالعه طرح سيستم ………………………. ۶۳

طراحي سيستم و توسعه ……………………. ۶۶

پشتيباني سيستم ………………………… ۶۹

اجزاي سيستم …………………………… ۷۲

بررسي هاي اجراي بعدي …………………… ۷۳

مديريت سندها…………………………… ۷۴

بخش ۳ – سندسازي – ارائه پايان نامه ها و سندهاي مشابه:

مقدمه

* موضوع و زمينه كاربري ………………….. ۸۴

* منابع ……………………………….. ۸۵

* تعاريف ………………………………. ۸۵

* مقدمه هاي توليد ………………………. ۸۵

*تربيت اجزاء…………………………… ۸۶

* جلد …………………………………. ۸۷

صفحه  گذاري …………………………… ۸۸

* غلط نامه …………………………….. ۹۱

*چكيده نامه مطالب ………………………. ۹۲

*فهرست مطالب …………………………… ۹۲

*تصاوير جداول ………………………….. ۹۳

*علائم اختصاري ………………………….. ۹۳

*متن اصلي ……………………………… ۹۴

*ليست منابع كتاب شناختي …………………. ۹۹

*ضميمه ها:……………………………… ۹۹

*فهرست راهنما ………………………….. ۱۰۰

*كتاب شناختي …………………………… ۱۰۱

بخش ۴ – تكنولوژي اطلاعاتي – خط مشي هاي براي مديريت مستندات نرم افزار

*موضوع ………………………………… ۱۰۳

*منابع ………………………………… ۱۰۴

*تعاريف ……………………………….. ۱۰۴

*نقش مديران ……………………………. ۱۰۴

عملكردهاي مستندات نرم افزار …………….. ۱۰۵

ايجاد سياست (حط مشي) مستندسازي ………….. ۱۰۸

ايجاد استانداردهاي مستندسازي و دستورالعمل ها. ۱۱۰

ايجاد مراحل مستندسازي ………………….. ۱۱۸

توزيع منابع به مستندات …………………. ۱۱۸

برنامه ريزي مستندسازي ………………….. ۱۲۰

 

 

تحقیق جمع‌ آوري و تدوين استانداردهاي مستند سازي ISO , IEEE

نوشته تحقیق جمع‌ آوري و تدوين استانداردهاي مستند سازي ISO , IEEE اولین بار در فايل مارکت - بازار فايل. پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico


 • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   
پنجشنبه 9 اسفند 1397  12:05 ب.ظ

تحقیق گچبري و تاريخچه آن

مقدمه

هنر گچبري از دير باز درمعماري جهان و ايران وجود داشته و موجب زيبائي درون و بيرون بناها و ساختمانها شده است، و جلوه‌ائي ديگر به معماري داده است.

اين هنر در هر گوشة جهان، متناسب با آداب و علائق و نيز فرهنگ در هر زمان سيروتكامل خاص خود را داشته و از بينش هنرمندان نيز متأثر شده است، اما يك عامل عمده كه همواره تمام مسائل زندگي بشر و هنر او را تحت تأثير گذاشته و به شكل‌گيري و تكامل آن جهت داده است، دين بوده است.

طبيعتاً در كشور ما ايران هم اين عوامل تأثيرگذار بوده است، تمدن ايران باستان و دوره‌هاي مختلف تاريخي و حكومتي و بعد‌ها هم اسلام به عنوان دين مردم در اين رهگذر موثر بوده‌اند.

در اين مجال اندك ما در واقع نظري كوتاه به هنر گچ‌بري مي‌اندازيم.

 

گچبري و تاريخچه آن:

معماري ايران از شروع دوران آغاز تاريخي و دوران هخامنشي و سپس در دوران‌هاي اشكاني و ساساني، به مسئله‌گچ و گچبري و گچ‌كاري توجه نموده و از آن به عنوان يك ماده سازنده و استوار بهر‌ه‌گيري شده است، كما اينكه به عنوان ملاط جهت طاقها و جرز ديوارها از آن سود جسته‌اند.

پس از سپري شدن عصر حكومت پاتيان كه خود در اين زمينه داراي سبك و تمدن و هنر خاصي بوده و از روش‌هاي يوناني و يا هلنيستي نيز استفاده مي‌كردند، ساسانيان به نوآوري و ابتكاراتي جديد در اين زمينه دست زده و به اين هنر با ويژگي‌هاي خاص خود توجه نموده و بزودي توانستند عواملي نوظهور، از جمله اشاعه و گسترش طاق و طاق‌سازي و در مراحل تكميلي كاخ‌سازي را رونق دوباره‌اي بخشند كه نمونة اين كاخها معرف يك هنر خاص در يك عنصر خاص بوده و در پايان اين عصر رونق بخش هنر‌هاي اسلامي و تأثيرگذاري بر آثار اين عصرها گرديد.

ساده‌ترين نمونة معماري عصر ساسانيان كه بدون بكارگيري چوب و مصالح سنگ، جزآثار برجسته و ماندگاري است كه از گچ و ني ساخته شده و نمونه ارزنده‌اي است از كاربرد گچ در ساخت بناء چهار طاقي‌نيا و نسا يا نيزار در نزديكي كاشان است، كه آتشكده‌اي در جوار چشمه‌اي مابين كاشان و دليجان واقع شده است.

 

مشخصه‌هاي بارز چهار طاقي نيسار:

هنرمندان عصر ساساني علاوه بر بهره‌گيري از گچ به عنوان ملاط، در زمينه طرح‌اندازي گنبد نيز از اين ماده بهره مؤثري گرفته‌اند، در سرطاقي‌هاي هلالي شكل نيز از گچ به مقدار فراوان استفاده، شده است، چهارطاقي نيسار يا نيزار در مجموع كاربرد سه‌گانة گچ را در عصر ساساني و هنر گچبري آنان نشان ميدهد:

۱- به كارگيري گچ به عنوان ملاط

۲- به كارگيري گچ براي زدن نيم قوس‌هاي زير گنبد

۳- به كارگيري گچ براي هلال‌هاي گچي

مراحل سه‌گانه فوق، پس از اندكي جهت شكوه بخشيدن به كاخ‌هاي عظيم به صورت طاق‌ها، ايوان‌ها و گنبد‌هاي سترگ به كارآمده متعاقباً در عصر پرشكوه اسلام در مساجد و مدارس و امامزاده‌هاي قديمي وارد گرديد و در هلالي چهار ايواني‌ها، گنبدهاي بلند عصر اسلامي و سردرهاي باشكوه به صورت پوشش ديده مي‌شود.

استادان گچ‌بر و هنرمندان چيره دست معمولاً براي برجاي نهادن انديشه خويش دربه كارگيري بهتر از گچ، معمولاً

تحقیق گچبري و تاريخچه آن

نوشته تحقیق گچبري و تاريخچه آن اولین بار در فايل مارکت - بازار فايل. پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico


 • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   

مقاله سير تكاملي جغرافيا در بستر تاريخ

بخش اول: جغرافياي قديم

كلمه جغرافيا از واژه‌اي يوناني است كه به طور تحت اللفظي يعني (توصيف توضيحزمين) زمانيكه انسان‌ها در رابطه با محيط طبيعي به پديده‌هاي طبيعي و واقعيات طبيعي توجه كردند، جغرافيا به وجود آمد. جغرافيا علم زمين شناخته شده يعني اولين كتاب جغرافياي در قديم در يونان باستان به نام كتاب «وصف زمين نوشته‌ هكاتائوس مي‌باشد كه اين امر نشان مي‌دهد كه در ابتدا جغرافيا را علم وصف زمين مي‌دانستند و جغرافيا جنبه توصيفي داشته است يعني پديده‌هاي مختلف طبيعي را در قالب جغرافيايي توصيف مي‌كردند و به روابط علمي مانند جغرافياي امروز توجه نداشتند.

دومارتون مي‌گويد: «هر علم هنگام برخورد، به مسأله پراكندگي يك پديده، به جغرافيا نزديك مي‌شود.»

بخش دوم: ارتباط تاريخي در جغرافيا

هرودوت مورخ مشهور يوناني كه كتاب تاريخ اثر معروف اوست مي‌گويد: «بايد باتاريخ، برخوردي جغرافيايي و با جغرافيا برخوردي تاريخي كرد و نيز تفكر جغرافيايي زائيده تاريخ است.» هر چيز كاپيتان جان اسميت درارتباط تاريخي در جغرافيا و ارتباط متقابل اين دو علم مي‌گويد: «جغرافيا بدون تاريخ مانند: ماشين و محرك بدون حركت مي‌ماند، همانطوريكه تاريخ بدون جغرافيا، تنها مي‌ماند، مانند: يك كوچ‌نشين (بي‌خانمان) كه مكان و سكونت‌گاه معيني ندارد.» پس ارتباط مهم و جدانشدني تاريخ و جغرافيا و سير تاريخي را مشاهده مي‌كنيم.

همانطوري كه در مورد هر علمي و چيزي كه مي‌خواهيم با آن عمل كنيم بايد ابتدا پيشينه تاريخي آن را هر چند ناچيز برانيم در مورد جغرافيا نيست هم اين طور مي‌باشد علم جغرافيا را به دو طريق امروزه بررسي مي‌كنند. يكي ۱) تقسيم‌بندي مكاني: يعني تاريخ علم جغرافيا را در مكان‌هاي مختلف (قاره‌ها، كشورها و …) بررسي مي‌كنند. مثل: جغرافياي ايران، جغرافيايي كشورهاي اسلامي، جغرافياي اروپا و …

۲) تقسيم‌بندي زماني: يعني تاريخ علم جغرافيا را برحسب تقسيمات زماني بررسي مي‌كنند: مثل: جغرافياي كلاسيك (سنتي)، جغرافياي قرون وسطي و …

بخش سوم: جغرافياي مدرن (جديد)

درگذشته ايام (جغرافياي قديم): جغرافيا بيشتر براي تكميل اطلاعات مورخين به كار رفت، اما امروزه جغرافياي مدرن (جديد)، نه آن وظيفه قديم را دارد و نه صرفاً به دنبال جمع‌آوري مجموعه‌اي از اطلاعات كمابيش مرتب ازاسامي و اعداد كوهها، رودها (توصيفي) است، بلكه جغرافياي جديد بر اثر تماس با علوم طبيعي و استفاده از فعاليت مكتشفان و ترقيات زمين‌شناسي تجديد حيات كرده است و در زمره مهمترين تحقيقات علمي درآمده است.

جغرافياي مدرن، امروزه به عنوان يكي از مطالعات اجتماعي كه با همه چيز ديگر و ارتباط و تماس برقرار كرده است مطرح مي‌شود. اين علم جديد، يك علم ميان رشته‌اي شناخته مي‌شود كه البته تاريخي روند تكاملي طي نموده است.

فهرست كنفرانس

عنوان                                             صفحه

۱-بخش اول شرح مختصري از جغرافياي قديم…….. ۱

۲-ارتباط تاريخ و جغرافيا (ارتبطا تاريخي در جغرافيا) ۱

۳-جغرافياي جديد (مدرن)………………….. ۲

۴-مبحث فناوري اطلاعات وارتباطات (IT) و تحول جغرافياي مدرن شامل GIS,GPS 3

مقاله سير تكاملي جغرافيا در بستر تاريخ

نوشته مقاله سير تكاملي جغرافيا در بستر تاريخ اولین بار در فايل مارکت - بازار فايل. پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico


 • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   

مقاله اثر پيش كاهش كاتاليزور بروي هيدروژاناسيون ايزوبوتان بر كروم و آلومينيوم

اثر پيش كاهش مونوكسيد كربن و هيدروژن بر فعاليت اوليه و غيرفعال كردن آلومينيوم/ كروم در روند دي هيدروژناسيون ايزوبوتان بررسي شد، ارزيابي ها در ۵۸ درجه در يك واكنشگر با سطح ثابت شده انجام شده و با پخش در محل x اشعه مادون قرمز اسپكتروسكوپي انتقال (DRIFTS) Fourier با اسپكترومتري انبوه تركيب شد. پيش كاهش با هيدروژن فعاليت دي هيدروژناسيون را در مقايسه با يك كاتاليزور با ايزو بوتان كاهش يافته، كم كرده و پيش كاهش توسط مونوكسيد كربن فعاليت شكاف گذاري را افزايش داد كاتاليزور با زمان در جريان و به دليل شكل گيري رسوبات حاوي كربن غيرفعال شد. كربوكسيلاتها و آليفاتيك و گونه هاي هيدروكربن خوشبو/ غيراشباع شده اثرات مشاهده شده عمدتاً به گروههاي هيدروكسيل شكل گرفته در طول پيش كاهش هيدروژن و براي كربنات و شكل دادن گونه ها در طول كربن پيش كاهش مونوكسيد نسبت داده شد. به علاوه سطح مونوكسيد پيش كاهش يافته كربن احتمالاً تعداد بيشتري از محل‌هاي كروميم فعال انتخاب شده براي دي هيدروژناسيون را شامل مي شد.

مقدمه

كروميوم حمايت شده در آلومينيوم يك كاتاليزور فعال در دي هيدروژناسيون آلكانهاي سبك در آلكن ها است. آلومينيوم/ كروم اكسيد شده عمدتاً كروميوم Cr6+ , Cr3+ و در مقادير كم Cr5+ را شامل مي‎شود. مقادير نسبي و ساختارهاي Cr3+ و اكسيدهاي Cr6+ به مقدار كروميوم كاتاليزور بستگي دارد. در بارهاي كروميوم كم زير حدود %۴-۸wt) 5atcm2 بسته به سطح محل كاتاليزور)، Cr6+ غالب شده و مونو و پلي كرومات ها را شكل مي‎دهد. با مقدار فزاينده كروميم، مقدار Cr6- ثابت مي‎شود. در حاليكه مقدار Cr3+ اضافه مي‎شود. مرحله اكسيد Cr3+ ابتدا نامنظم است، كريستال Cr2O3 شناسايي شده، مثلاً پخش اشعه ايكس بالاي حدود ۱۰-۸ است. در شرايط هيدروژناسيون، وضعيت اكسيداسيون بالا و گونه هاي كروميوم توسط آلكان با آزادسازي اكسيد كربن و آب كاهش يافته است. سپس محصولات دي هيدروژناسيون شكل مي گيرند.

يونهاي مرتبط اشباع نشده و شكل گرفته در كاهش يا موجود در كاتاليزور اكسيد شده به طور كل به عنوان محل هاي فعال در هيدروژناسيون بررسي شده اند. دوره اوليه احتراق غيرانتخابي را مي‎توان توسط پيش كاهش كاتاليزور مثلاً با هيدروژن يا مونوكسيد كربن جلوگيري كرد. اما اين گازها بر فعاليت دي هيدروژناسيون در مقايسه با كاهش با تغذيه آلكان اثرگذار هستند.

پيش كاهش با هيدروژن كاهش دهنده فعاليت دي هيدروژناسيون و پيش كاهش توسط مونوكسيد كربن افزايش دهنده واكنش هاي فرعي است. مثل شكاف پيدا كردن و شكل گيري كك در طول دي هيدروژناسيون است. اين اثرات توسط شكل گيري گونه هاي سطح جذب شده متفاوت يا وضعيتهاي اكسيداسيون كروميوم در طول كاهش با گازهاي مختلف ديده شده است. قبلاً ما با اسپكتروسكوپي انتقال fouried اشعه قرمز و انعكاس پخش در محل (DRIFTS)، خصوصيت گونه هاي سطح شكل گرفته در طول كاهش كروميوم آلومينيوم توسط مونوكسيد كربن، هيدروژن، پروپان، ايزوبوتان را بررسي كرديم- گروههاي هيدروكسيل در كاهش توسط هيدروژن يا آلكان ها شكل گرفتند و گونه هاي كربن حاوي اكسيژن در كاهش توسط مونوكسيد كربن يا آلكانها شكل گرفتند- هدف اين مطالعه ارزيابي اثر اين گونه ها بر فعاليت اوليه كروميم/ آلومينيوم در دي هيدروژناسيون ايزوبوتان است. هدف ديگر اين مطالعه تعيين اثر پيش توليد مونوكسيد كربن بر غيرفعال كردن آلومينيوم/ كروميوم بود. كربن حاوي رسوبات در طول دي هيدروژناسيون شكل گرفته كه كاهش دهنده فعاليت كاتاليزوري و بازتوليد دوره اي ضروري كاتاليزور است- قبلاً ما انحلال كك در كاتاليزورهاي آلومينيوم/ كروميوم با هيدروژن پيش توليد شده پروپان و دي هيدروژناسيون ايزوبوتان در محل DRIFT و اسپكتروسكوپي هاي Raman را بررسي كرديم- اين ۲ روش مكمل اطلاعاتي را در مورد انواع گوناگون رسوبات كربن به دست مي‎دهد- اسپكتروسكوپي داراي اشعه مادون قرمز را مي‎توان براي پيگيري در شكل گيري گوشه هاي هيدروكربن معطر و آليفاتيك و رسوبات اكسيژن (مثل كربنات ها و كربوكسيلات ها) و نمونه هاي اكسيد به كار برد. ارزيابي هاي اسپكتروسكوپي شايد نشان دهنده گونه هاي هيدروكربن معطر و رسوبات مشابه گرافيت باشد. ارزيابي هاي DRIFT ما نشان داد كه بر آلومينيوم / كروميوم ابتدا كربوكسيلاتها و رسوبات هيدروكربن و سپس با افزايش زمان بر جريان گونه هاي معطر/ اشباع شده شكل گرفتند. به علاوه، ارزيابي هاي اسپكتروسكوپيك شكل گيري رسوبات مشابه گرافيت در زمان طولاني تر در جريان را نشان داد. پيش كاهش هيدروژن، كاهش دهنده نسبت رسوب كك بوده اما بر خصوصيت رسوبات اثري نگذاشت.

دي هيدروژناسيون ايزوبوتان توسط ارزيابي هاي فعاليت در ۵۸۰ درجه سانتيگراد و در محل DRIFTهاي تركيب شده با اسپكترومتري انبوه MS بررسي شد. روشهاي استفاده شده به ما اجازه داد تا به طور مطمئن تر اثر پيش كاهش را بر مراحل آغازين دي هيدروژناسيون و بر غيرفعال سازي كاتاليزور به كار ببريم. فعاليت كاتاليزور را مي‎توان تقريباً به طور مداوم اندازه گيري كرد. و چون DRIFT به عنوان روش اسپكتروسكوپي در محل انتخاب شده اند، كاهش Cr6+ و شكل گيري هيدروكسيل ها و اكسيژن و گونه‌هاي كربناتي نوع هيدروكربن در طول كاهش و دي هيدروژناسيون را مي‎توان پيگيري كرد.

بخش آزمايشي

نمونه هاي استفاده شده در مطالعه- سه كاتاليزور آلومينيوم/ كروميوم آماده شده توسط تكنيك رسوب لايه اتمي در مطالعه استفاده شده در تكنيك ALD ، توليد اكسيد فلز در حمايت از مرحله گازي در طول اشباع كردن واكنش هاي گاز- جامد، رسوب پيدا كرده است. حفاظت آلومينيوم y خرد و الك شده و با هوا در ۶۰۰ درجه سانتيگراد براي ۱۶ ساعت كلسين شده است. كاتاليزورها در واكنشگر ALD نوع جريان آماده شدند. شكل قديمي كروميوم، كروميوم (۳) استيلاستونات، Cr ، تبخير شده و در بستر حفاظتي در ۲۰۰ درجه سانتيگراد نگهداري شدند. پس از جذب شيميايي Cr ، شكل قبلي اضافه از واكنشگر با نيتروژن حذف شده و ليگاندها توسط هوا در ۵۲۰ درجه سانتيگراد حذف شدند.

جذب شيميايي ليگاند و چرخه هاي حذف آن تكرار شدند، ۱، ۶ يا ۱۲ بار بارهاي متفاوت كروميوم را به دست آوردند كه پس از آن نمونه ها با هوا در ۶۰۰ درجه سانتيگراد براي ۴ ساعت كلسين شدند. برطبق تحليل هاي اوليه، كاتاليزورها كروميوم ۲/۱ و ۵/۷ و ۵/۱۳ را شامل شدند و نيز ۳% – نمونه ها را در متن بر طبق مقادير كروميوم آنها بررسي مي‌كنيم- هيچ كريستالين Cr2D3 توسط پخش اشعه ايكس شناسايي نشد- و نشان داد كه گونه هاي كروميوم به خوبي پخش شده اند- ارزيابي‌هاي (xps) اسپكتروسكوپيك الكترون فوتو نشان داد كه كاتاليزور ۱۳٫۵ CrAl حاوي Cr6+ , Cr3+ پس از اكسيداسيون بوده و عمدتاً Cr3+ پس از كاهش با هيدروژن، مونوكسيد كربن يا بوتان n بوده است. روشها در يك واكنشگر متصل شده مستقيم به سيستم xps انجام شدند كه انتقال نمونه در وكيوم را اجازه مي دادند. براي مقايسه همچنين، محافظ آلومينيومي و يك نمونه كروم بررسي شدند- نمونه كروم در هواي ۶۰۰ درجه سانتيگراد به

مقاله اثر پيش كاهش كاتاليزور بروي هيدروژاناسيون ايزوبوتان بر كروم و آلومينيوم

نوشته مقاله اثر پيش كاهش كاتاليزور بروي هيدروژاناسيون ايزوبوتان بر كروم و آلومينيوم اولین بار در فايل مارکت - بازار فايل. پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico


 • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   

تحقیق اثر سولفيدهاي آروماتيك بر روي سرعت و گزينش پذيري واكنشهاي تبديلي هيدروكربنها

در اين مقاله به اثر سولفيدهاي آروماتيك بر روي سرعت و گزينش‌پذيري واكنشهاي تبديلي هيدروكربنها. همينطور تشكيل گرمايي كه در لوله‌هاي فولاد ضدزنگ در راكتورها پرداخته شده است كه سرعت از بين رفتن هپتان (در ۱۰۰kp, 7000c و نسبت ) تا حدود ۱۶-۲۶% افزايش مي‌يابد و اگر ۱/۰ تا ۱% جرمي دي‌بنزيل سولفيد به چپتان افزوده شود گزينش‌پذيري كاهش مي‌يابد. و افزودن ۱% چربي دي‌سولفيد دي‌بنزيل موجب افزايش تجزيه شيميايي هپتان تا حدود ۸% مي‌شود. افزايش اين تركيبات (۵/۰%- ۱/۰ جرمي) در خوراك ورودي پديده ككينگ را تا ۷۰% در كوره‌هاي پيروليز در دماي ۸۲۰۰c بدون حضور بخار كاهش مي‌دهد و كاهش كك گرفتگي در عوض موجب افزايش مقدار موجودي آروماتيك‌ها در محصولات مايع پيروليز مي‌گردد. اين نتايج با استفاده از گاز كروماتوگراني با لوله موئين و اسپكترومتري جرمي بدست آمده است.

مقدمه:

توليد الفين‌هاي سبك حاصل از پيروليز هيدروكربنها به روشهاي متعددي صورت مي‌پذيرد. افزودنيهاي خاصي موجب كاهش دماي مورد نياز براي پيروليز شده و ميزان تبديل راديكالي را افزايش مي‌دهد و موجب افزايش انعطاف‌پذيري در فرآيند پيروليز شده و گزينش‌پذيري را بالا مي‌برد. اخيراً‌تحقيقات گسترده‌اي در جهت ساخت اين تركيبات (همگن و غيرهمگن) آغاز شده است. تركيباتي كه بر روي فرآيند پيروليز در مراحل مختلف مؤثر باشند مثل (شروع كننده‌ها، كاتاليتها و فعال كننده و …) و موادي كه از پيروليز محصولات غيردلخواه جلوگيري نمايد مانند (بازدارنده‌ها و متوقف‌كننده‌ها). كاربرد اين مواد محدود به تأثيرگذاري- در دسترس بودن و قيمت آنها مي‌باشد. تركيباتي كه بتوانند روي فرآيندهاي راديكالي مربوط به تجزيه گرمايي مواد آلي و معدني، نيتروژن، اكسيژن، سولفورو فسفر مؤثر باشند.

تركيبات گوگردي نه تنها روي واكنشهاي اوليه اثر مي‌گذارند بلكه بر روي واكنشهاي ثانويه كه موجب پديد آمدن مشكلات قابل ملاحظه‌اي هستند نيز مؤثرند. از مثالهاي آن مي‌توان به اثر هيدروژن سولفيد بر سينتيك و گزينش‌پذيري و تبديل هيدروكربنها اشاره كرد. تحقيق بر روي ساير تركيبات گوگردي كه بتوانند در پيروليز هيدروكربنها به اولفين‌ها مؤثر باشند ادامه دارد. آروماتيك سولفيدها روي سولفيدها كه به راديكالهاي پايدار تجزيه مي‌شوند نيز مورد توجه هستند اين تركيبات شامل دي‌بنزيل سولفيد و دي‌بنزيل دي سولفيد هستند. تأثير اين مواد بر روي سرعت تبديل و تشكيل كك در پيروليز هيدروكربونها مورد مطالعه است. تمام  اين آزمايشات در ۲ جريان در راكتورهاي لوله‌اي فولاد ضد زنگ كه داراي سطح داخلي بزرگي هستند انجام مي‌پذيرد. نقش دي‌بنزيل دي‌سولفيد و دي‌بنزيل سولفيد روي گزينش‌پذيري و تبديل هپتان در مقاله قبلي توضيح داده شده است. راكتور اين واكنش از نوع Tubein-Tabe با نسبت سطح به حجم حدود ۶٫۶۵cm مي‌باشد. تركيب درصدهاي جرمي در اين راكتور به قرار زير است. كروم ۱۶٫۸% نيكل ۱۰٫۷%، ۱۰۱%Mn و كربن %۰٫۰۸ و هپتان با شدت  وارد مي‌شود. دماي عملياتي ۷۰۰۰c مي‌باشد با توجه به سهم و اثر مهم سطح داخلي، بخار با بعضي از تركيبات واكنش مخصوصاً آنهايي كه وزن مولكولي زيادي دارند و آنهايي كه پتانسيل بالايي در تشكيل كك دارند واكنش مي‌دهد. نسبت جرم آب به هپتان  است. مقدار آب ۵۷/۲ تا ۸۵/۵  است. اين راكتورها u شكل بوده و  آن ۶٫۶۶cm است و تركيب درصد اجزاء مطابق مقابل مي‌باشد. C 0.18%, Mn 0.7%, Ni 904%, Cr 17.5%. اثر دي‌بنزيل دي‌سولفيد و دي بنزيل سولفيد به تشكيل كك در پيروليز
Reformer Raffinate گرفته شده از قسمت كاتاليست ريفرمينگ نفتا بعد از استخراج آروماتيك، مورد بررسي قرار گرفته است. اين پس ماند (با رنج تقطير (۲۷-۱۵۶۰c) داراي تركيب درصد زير است.

آلكان غيرشاخه‌اي ۸/۱۸%، آلكان شاخه‌دار ۴/۶۰% آلكان حلقه‌اي ۳/۱۰% و آروماتيك ۶% و باقي مانده محصولات در حدود ۵/۴% است. شدت جريان حدود molhr-10.3 است. پيروليز بدون حضور بخار و در ۸۲۰ درجه سانتي‌گراد و فشار KP 100 انجام مي‌شود. مقدار كك تشكيل شده از روي وزن كردن راكتور قبل و بعد از آزمايش مشخص مي‌شود. تجديد دوباره راكتور قبل از هر آزمايش مهم مي‌باشد. سوزاندن كك قبل از هر آزمايش با هوا و تركيب درصد اكسيدهاي فلزي و با حل در اسيد (H2CO43% + HCl 3%) انجام مي‌شود. وقتي كه راكتور تجديد شد مطابق انحراف استاندارد آن از ۵% به ۱۲% تغيير مي‌كند.

حجم معادل راكتور (VR) از پروفايل دمايي غير ايزوترمال راكتور طبق Watson, Hougen مشخص شده است. و زمان اقامت در آن همانطور كه توضيح داده شد تعيين مي‌گردد. تركيب درصد مخلوط محصولات مايع و گازي در برج‌هاي پر شده با عمل گاز كروماتوگرافي تعيين شده است. محصولات مايع قبلاً با مقدار زياد حل گاز كروماتوگرافي محاسبه شده بودند لوله موئين كه با فاز ساكن SE – 30 پوشانده شده است با فاز متحرك گاز هليم كار مي‌كند و جداسازي‌ها در تحت دماي برنامه‌ريزي شده صورت مي‌گيرد. براي يافتن تركيبات گوگردي لوله موئين در گاز كروماتوگراف قرار مي‌گيرد كه با مشعل‌هاي موازي يونيزاسيوني و آشكار كننده‌هاي فتومتريك (FPD) تجهيز شده‌اند. ستون به صورت مستقيم در منبع يونها قرار مي‌گيرد و آناليزهاي كمي انجام مي شود.

نتايج:

۱) سرعت تجزيه‌اي حرارتي:

تجزيه هپتان در دماي ۷۰۰ درجه سانتي‌گراد و با زمان اقامت ۰٫۰۲- ۰٫۱۲ S در حضور ۰٫۱-۰٫۰۵ تا ۱% از دي‌بنزيل سولفيد و ۱% دي‌بنزيل دي‌سولفيد انجام گرفت. وابستگي تبديل هپتان به زمان اقامت براي ۳ تركيب درصد مختلف دي‌بنزيل سولفيد و دي‌بنزيل دي‌سولفيد در شكل ۱ نشان داده شده است. نتايج در ۲ پروفايل دمايي بدست آمده است. براي پروفايل دمايي اول حجم معادل حدود cm 7-5 است. پروفايل دمايي دوم باريك‌تر بوده و حجم معادل آن cm 4-5 است. ميانگين مقادير حجم معادل جدول ۱ آمده است.

براي مشخص شدن مرتبه واكنش تجزيه هپتان از روش Kershenba Martin استفاده شده است. براي تبديل هپتان مقدار مرتبه واكنش در حضور دي‌بنزيل سولفيد و دي‌بنزيل دي‌سولفيد در حدود يك است. شكل ۲ بدست آوردن مرتبه واكنش تجزيه هپتان را در حضور ۱% دي‌بنزيل سولفيد در پروفايل دماي ثابت و فشار ثابت نشان مي‌دهد. معادله روبرو برقرار است.

حاصل محاسبات مقدار ۰۷/۱ مي‌باشد. قسمت سمت راست معادله تابعي از زمان اقامت براي معادل شدن دي‌بنزيل سولفيد و دي‌بنزيل دي سولفيد است كه در شكل ۳ نشان داده شده است. مقدار ريت ثابت تبديل هپتان بدون سولفور تحت آزمايش مشابهي صورت گرفته است. با توجه به محاسبات عددي مقدار ماكزيمم ريت ثابت انحراف حدود ۶/۹% در مي‌آيد. درصد تبديل اثر خاصي روي ريت ثابت ندارد. مي‌توان نتيجه گرفت كه دي‌بنزيل سولفيد ودي‌بنزيل دي‌سولفيد موجب شتاب گرفتن واكنش تجزيه حرارتي هپتان مي‌شوند در اين حالت دي‌بنزيل سولفيد ۱۶ تا ۲۶% و دي‌بنزيل دي‌سولفيد حدود ۸% اين كار را مي‌كند در شرايط مقايسه‌يا ميزان تجزيه هپتان در حضور ۵/۰ -۱/۰% تيوفن در حدود ۱۴% افزايش مي‌يابد و در حضور ۰۲/۰% گوگرد تا حدود ۲۸% افزايش پيدا مي‌كند.

۲) گزينش‌پذيري تجزيه حرارتي:

در تجزيه هپتان در حضور دي‌بنزيل سولفيد و دي‌بنزيل دي‌سولفيد ۳۵%-۱۰ محصولات در فاز گازي تشكيل مي‌شوند بسته به درصد تبديل شكل ۴ در ۱۸ درجه سانتي‌گراد

تحقیق اثر سولفيدهاي آروماتيك بر روي سرعت و گزينش پذيري واكنشهاي تبديلي هيدروكربنها

نوشته تحقیق اثر سولفيدهاي آروماتيك بر روي سرعت و گزينش پذيري واكنشهاي تبديلي هيدروكربنها اولین بار در فايل مارکت - بازار فايل. پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico


 • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   

تحقیق آنيتا گونزالز و حكايت‌هاي ناگفته از سال‌هاي آخر زندگي Jelly Roll Morton

جزئيات زير كه بصورت خط برجسته نشان داده شده است در گواهي فوت شماره‌ي ۹۶۸۲ در مركز كاليفرنيا درج شده است.

اين جزئيات واقعيات برهنه‌اي (آشكاري) را از زندگي … Ferdinand Morton كه به نام delly Roll بيشتر شناخته شده است بيان مي‌كند. او يكي از برجسته‌ترين شخصيت‌هايي است كه تاريخ موسيقي آمريكا از او ياد مي‌كند.

در واقع جزئيات درج شده در گواهي فوت او بيانگر هيچ يك از آخرين دست‌آوردهاي او كه به فرهنگ ملي ما پيش‌كش شده است، از قبيل صدها قطعه‌ي تصنيفي او، سبك پيانو نوازي كه او پيش‌گام آن بوده است و حتي دلايلي كه او را در نزد موزيسين‌هاي برجسته محبوب كرده است،‌ نمي‌باشد.

حتي اين گواهي فوت اطلاعات نادرستي از بيوگرافي او بيان مي‌كند. در واقع تاريخ تولد حقيقي Morton 20 اكتبر ۱۸۹۰ بوده و نام حقيقي پدرش Edward. J Lamothe بوده و در واقع Edward Morton پدر خوانده‌ي او محسوب مي‌شده.

آخرين نام درج شده در گواهي فوت به شخص خاصي نسبت داده نمي‌شود اما در واقع Anita Gonzales الهام‌دهنده‌ي حداقل ۲ مورد از ساخته‌هاي Morton بوده است. معدن شيرين (Sweet Anita mine) Anita

تانگوي مشكل Morton به نام Mama, Nita

آنيتا خواهر يكي از نوازندگان پيش‌گام كه هم پيانيست، كلارنيست و دراميست بوده، به نام Oliver- Dink- Johnson نسبت داده مي‌شود. او از زنان زيباي كريوليه بود كه ارتباط او با Morten به سال‌ها قبل (احتمالاً به ابتداي قرن ۲۰)- قبل از ترك مورتون از New orleans برمي‌گردد. آنيتا نيز نقش تأثيرگذاري را در زندگي Morton jazz در كاليفرنيا بعد از جنگ جهاني اول بازي كرد البته آنيتا تنها براساس شواهد مدت اندكي را در آخرين روزهاي زندگي Morton با او به سر برده و جزو آخرين افرادي بود كه Morton را زنده ديده بود. البته آنيتا در تاريخ به عنوان همسر او معرفي مي‌شود اما در حقيقت هيچ‌گاه مدرك ثبت شده‌اي بر اين موضوع صحت نمي‌گذارد.

اكثر طرفداران جاز با داستان پيروزي Morton در اين سبك آشنايند.

او شهرت و ثروت خود را از رهبري در گروه مشهور Red Hot peppers كه در واقع مهيج‌ترين گروه موسيقي در تاريخ موسيقي new orleans بوده مديون است. Morton هيچ‌گاه شخص شكسته نفسي نبود، او با ۱۰۰۰ دلار در كيف پوش و در هر جيبش مقداري الماس مغرورانه و مدعي اين بود كه سبك جاز ساخته اوست كه اين ادعا عادلانه صحيح است. كارت ويزيت او همواره معرفي‌گر او به اين گونه بود:

كه مبدع سبك‌هاي جاز و استومپ- Jelly Roll Morton هنرمند شماره‌ي يك در ضبط‌هاي ويكتور، نويسنده‌ي عاليترين ملودي‌هاي دنيا.

در طي سال ۱۹۲۰ Morton توانست به موفقيت‌هاي بي‌وقفه‌اي دست پيدا كند اما اين موفقيت‌ها در زمان‌هايي همانطور كه با سرعت حاصل مي‌شدند با سرعت نيز به شكست منجر مي‌شدند در سال ۱۹۳۰ دوران جاز تقريباً به دوران نهايي و انتهايي خود نزديك مي‌شد. ويكتور ديگر قرارداد ضبط Morton را تمديد نكرد و براي اجراهاي گروه Red hot peppers هم‌ديگر بليط‌هاي آن چناني رزرو و نمي‌شد در آن زمان بود كه اين دوران به طور كامل پايان يافت و مكتب جاز كاملاً بسته شد. جاز نوازان بسياري براي بر سر مقدار دلارهاي موجود كه مصادف با سقوط جدي اقتصادي آمريكا (Depresion) بود رقابت و مبارزه‌ي شديدي با يكديگر مي‌نمودند. اين وضعيت به جايي رسيد كه Morton با آخرين الماس نيم قراتي خود كه در يكي از دندان‌هاي جلويي‌اش كار گذاشته بود تنها ماند.

در آن سال او مجبور شد تا تحقير پيانو نوازي در يكي از شركت‌هاي ضبط نامطرح و محقر به نام wingy manone را تحمل كند. از كارهاي اين دوران او تك‌نوازي پيانو روي قطعه شعر never had no loving كه مورد مقبول واقع نشده بود. شركت wingy در مطرح كردن نام morton، به همانگونه‌اي كه خرسندانه نام‌هاي آرتي شاو، بودي فري‌من و جان كيربي را مطرح مي‌نمود، كوتاهي مي‌كرد.

شركت كلمبيا زيركانه ضبط‌هاي او را تا ۲۰ سال بعد زماني كه اين ركوردها به عنوان اديسيون مخصوص براي كولكسيونرها در نظر گرفته شدند پذيرا نبود. حال مكتب swing craze بود كه به دوران طلايي مورتون فصل پاياني و مؤخره اضافه مي‌نمود.

نام مورتون كوچك و ريز زير نوشته‌هاي قطعات روي ميليون‌ها ركورد (صفحه) نوشته مي‌شد. اما عموم مردم به اعتبارات آهنگساز توجهي نمي‌نمودند. مورتون هيچ‌گاه جبران حقيقي براي عمده‌فروشي آهنگ‌هايش را، بعلت بي‌توافقي بين او و انتشاراتش و محدوديت‌هاي ضبطي كه براي او توسط سازمان ASCAP ايجاد شده بود، كسب نكرد.

مورتون مي‌دانست كه او بوده كه در ايجاد «گروه بزرگ صدا» كمك نموده ولي هيچ‌گاه به چنين اعتباري دست پيدا نكرد. نااميدانه و تلخ‌وار حتي با كاهش شرايط سلامتي‌اش او موفق شد كه در سال ۱۹۳۸ به مدت اندكي دوباره به سطح بيايد و توانست براي برخي از مريدان وفادارش در مسافرخانه‌اي به نام Jungle كه كلوب شلوغي

تحقیق آنيتا گونزالز و حكايت‌هاي ناگفته از سال‌هاي آخر زندگي Jelly Roll Morton

نوشته تحقیق آنيتا گونزالز و حكايت‌هاي ناگفته از سال‌هاي آخر زندگي Jelly Roll Morton اولین بار در فايل مارکت - بازار فايل. پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico


 • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   
چهارشنبه 8 اسفند 1397  12:05 ب.ظ

تحقیق بررسي بروسلوز در اطفال

چكيده

هدف از بررسي بروسلوز در اطفال نشان دادن شايع‌ترين علائم باليني و يافتن بهترين روش آزمايشگاهي جهت تشخيص بيماري و بررسي راه‌هاي شايع انتقال و چگونگي پيشگيري از آن و نهايتاً مقايسه روش‌هاي مختلف در مالي و يافتن مؤثرترين راه درمان است.

روش تحقيق يك بررسي گذشته‌نگر مي‌باشد كه بر روي پرونده‌هاي بيماران بستري در بيمارستان بهرامي در طي سالهاي ۸۴-۷۴ انجام شده است.

در بين سالهاي ۸۴-۷۴ تعداد بيماران بستري در بيمارستان بهرامي با تشخيص بروسلوز حدود ۲۴ نفر بوده است.

با توجه به مطالب مندرج شده در پرونده‌ها جنبه‌هاي مختلف بيماري ازجمله شيوع سني- جنسي- نشانه‌ها علائم باليني وسابقه مصرف لبنيات محلي غيرپاستورزيزه تست‌هاي آزمايشگاهي انجام شده تحت بررسي قرار گرفت و مهمترين يافته‌ها به شرح زير است:

 • بيتشرين شيوع سني در بين بيماران بستري در اين بيمارستان بين ۸-۷ سال بوده است كوچكترين بيمار ۱ سال و بزگترين آنها ۱۴ سال داشت.
 • از نظر جنسي شيوع بيماري در جنس مذكر بيشتر بوده است حدود ۱۵ نفر (۵/۶۲% مذكر) و ۹ نفر (۵/۳۷%) مؤنت بودند.
 • سابقه مصرف لبنيات محلي آلوده در ۱۸ نفر از بيماران (۷۵%) مشاهده شده است و ۵ نفر از بيماران ۸/۲۰% سابقه هدف لبنيات را نمي‌دادند.

از ميان تظاهرات باليني: تب، آترالژي- تعريق شبانه شايع‌ترين علامت و نشانه‌هاي بيماري بودند.

از ميان عوارض بيماري آرتريت- آنمي- لكوپني از شايع‌ترين عوارض در بين اين بيماران بودند. آرتريت مفاصل بزرگ شايع‌تر بوده است.

از نظر تست‌هاي آزمايشگاهي: كشت خون در همه بيماران انجام شده و همه موارد منفي گزارش شده است با توجه به اينكه در بيمارستان كشت را فقط تا سه روز نگهداري مي‌كنند. تست SAT رايت در همه بيماران انجام شده و نتيجه مثبت بوده است و فقط در ۸ بيمار كمتر از ۱:۳۲۰ گزارش شده كه با مثبت شدن آزمون ۲ME تشخيص در اين گروه مسجل شده است.

تمام بيماران به استفاده از درمان آنتي‌بيوتيكي كوتريماكسازول- ريفامپين- آمينوگليكوزيد درمان شدند و موارد عود بيماري وجود نداشته است.

 

تب مالت (Brucellosis)

تعريف: بروسلوز، بيماي مشترك بين انسان و دام است كه از حيوانات به انسان انتقال مي‌يابد. بروسلاپارازيت حيوانات اهلي و انساني بوده و در بدن ميزبان در درون سلول جاي دارد. فعاليت متابوليكي اين باكتري ضعيف است. بروسلوز انساني يا تب مواج يا تب مالت در ابتدا بصورت باكتري حاد و سپس به شكل مزمن از بيماري درمي‌آيد كه بسياري از بافتها را گرفتار مي‌سازد. بطور معمول بوسيله سقط جنين با باقي ماندن در رسم با اختلال باروري، اوركيت، اپيديديمت در ميزبانهاي اصلي حيواني وتب و لرز و درد مفاصل، سردرد، دردهاي عمومي در انسان مشخص مي‌گردد.

تاريخچه: عامل بيماري براي اولين بار درسال ۱۸۸۶ توسط «ديويد بروس» پزشك انگليسي از طحال سرباز تلف شده از بيماري در جزيره مالت جدا گرديد و ميكوكوكوس ملي‌تنيس نام گرفت. در سال ۱۸۹۶«برنارد بانك» دامپزشك دانماركي باكتري ديگري را از جنين سقط شده گاو پيدا كرد. در سال ۱۹۰۵ «ژاميت» پزشك اهل مالت با جدا كردن باكتري از شير بز، رابطه بين بيماري انسان را با مصرف شيرخام با اثبات رسانيد. در سال ۱۹۱۴ باكتري مشابهي از جنين سقط شده خوك بوسيله «راكوب تراوم» جدا گرديد. در سال ۱۹۱۸ خانم اوانس ميكروبيولوژيست آمريكايي شباهت كامل بيماري انسان و حيوانات را بررسي نمود. دو سال بعد «ميرشا» به افتخار كشف اوليه بررسي اين باكرتيها را بروسلا نام‌گذاري كرد. در سال ۱۹۲۸ «هودسون» خصوصيات بيوشيمايي و بيولوژيكي سه گونه اصلي «بروسلا ملي تنسيس»- «بروسلا آبورتوس»- «بروسلا سوئيس» را مشخص نمود.

در سالهاي ۱۹۵۶-۱۹۵۷-۱۹۶۸ بترتيب بروسلا اويس ازگوسفند، بروسلا نئوتومه از موش درختي و بروسلا كنيس از سگ جدا گرديد.

در ايران عامل بيماري در سال ۱۳۱۱ شمسي در انيستيتو پاستور بوسيله كشت خون انساني و در سال ۱۳۲۳ در انيستيتو رازي از جنين سقط شده گاو و در سال ۱۳۲۹ در انيستيتو رازي از شير بز و ميش و در سال ۱۳۵۰ از جنين سقط شده خوك جدا گرديد.

تحقیق بررسي بروسلوز در اطفال

نوشته تحقیق بررسي بروسلوز در اطفال اولین بار در فايل مارکت - بازار فايل. پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico


 • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   
چهارشنبه 8 اسفند 1397  12:05 ب.ظ

تحقیق كشف قانون تناوبي

مندليف دانشمند مشهور روسي و لوتارمير دانشمند آلماني، به طور همزمان و بدون اطلاع از كار يكديگر، بررسيهاي دقيق و بسيار اساسي در مورد ارتباط جرم اتمي عنصرها و خواص آنها به عمل آوردند كه سرانجام منجر به كشف پديده‌اي شد كه امروزه قانون تناوبي نام دارد.

مندليف در سال ۱۸۶۹ جدولي از عنصرهاي شناخته شده زمان خود منتشر كرد كه با جدول نيوزلندز، مشابهت داشت.

لوتارمير نيز در همان سال و كمي پس از نشر جدول مندليف، جدول مشابهي تنظيم و در سال ۱۸۷۵ منتشر كرد كه تا اندازه‌اي با جدول مندليف مشابهت داشت.

در فاصله بين سالهاي ۱۸۶۹ تا ۱۸۷۱، لوتارمير بررسيهاي گسترده‌اي انجام داد و نمودار تغييرات بسياري از خواص فيزيكي عنصرها را نسبت به جرم اتمي آنها رسم و مشاهده كرد كه اين تغييرات روندي تناوبي دارند. براي نمونه نشان داد كه حجم اتمي عنصرها، نسبت به جرم اتمي آنها، مطابق شكل به طور تناوبي تغيير مي‌كند.

در همين فاصله، مندليف نيز با بررسي خواص عنصرها و تركيبهاي آنها از جمله تركيبهاي دوتايي هيدروژن‌دار و اكسيژن‌دار آنها، دريافت كه تغييرات خواص شيميايي عنصرها مانند خواص فيزيكي آنها، نسبت به جرم اتمي، روند تناوبي دارد. از اين رو جدولي را كه در سال ۱۸۶۹ منتشر كرده بود، به صورت جديدي در هشت ستون و دوازده سطر منظم كرد. بدين ترتيب، مندليف و لوتارمير به كشف قانون تناوبي دست يافتند كه در سال ۱۸۷۱ منتشر شد و مفهوم آن چنين است: «خواص عناصر، تابعي از تناوبي از جرم اتمي آنها است».

براساس اين قانون، جدول طبقه‌بندي عنصرها كه توسط مندليف منظم شده بود، «جدول تناوبي عناصر» نيز ناميده شد.

مندليف، با توجه به اشكالات و نارساييهاي جدول نيولندز و لوتارمير و حتي جدولي كه خود وي در سال ۱۸۶۹ منتشر كرده بود، جدولي تقريباً بدون اشكال ارائه داد كه فراگير و ماندني شد. در اين جدول به ابتكارات و نوآوريهاي جالبي به شرح زير دست زد:

۱- شك در درستي جرم اتمي برخي از عنصرها و ارزيابي دوباره آنها.

۲- توجه به اصل تشابه و مقدم شمردن بر جرم اتمي، به حكم ضرورت. بر همين اساس؛ مثلا با وجود اين كه جرم اتمي كبالت از نيكل بيشتر بود آن را پيش از نيكل قرار داد.

۳- خالي گذاشتن برخي از خانه‌هاي جدول، به منظور رعايت هر چه بيشتر اصل تشابه و پيش‌بيني وجود عنصرهاي ناشناخته.

۴- پيشگويي خواص عنصرهاي ناشناخته با توجه به خواص عنصرهاي مجاور و طبقه‌بندي سه تايي‌هاي دو بر اينر.

۵- تقسيم عنصرهاي هر ستون به دو گروه اصلي و فرعي (a و b) به منظور رعايت هر چه بيشتر اصل تشابه.

مثلا در سال ۱۸۶۹، مس، نقره و طلا را مانند فلزهاي قليايي در ستون اول قرار داده بود، اما كمي بعد، عنصرهاي اين ستون را به دو گروه اصلي a (فلزهاي قليايي) و فرعي b (مس، نقره و طلا) تقسيم كرد.

۶- تنظيم ده سطر جدول به صورت پنج دوره، به ترتيبي كه دوره‌هاي اول و دوم شامل يك سطر و هر يك از دوره‌هاي سوم به بعد، شامل دو سطر باشد.

۷- توجه به اين كه ۹ عنصر: آهن، كبالت، نيكل، روتنيم، رديم، پالاديم، اسميم، ايريديم و پلاتين، خواص نسبتاً مشابهي با يكديگر داشته و با عنصرهاي اصلي و يا فرعي گروههاي ديگر شباهتي ندارند و براي رعايت هر چه بيشتر اصل تشابه، اين عنصرها را در سه سري سه تايي در ستون جداگانه‌اي قرار داد. به عبارت ديگر. به گروههاي هفت گانه جدول پيشين خود، گروه ديگري (گروه VIII) را اضافه كرد.

در زمان تنظيم جدول تناوبي، هنوز گازهاي كمياب كشف نشده بود. از اين رو، در متن جدول اصلي مندليف، جايي براي اين عنصرها پيش‌بيني نشد. اما با توجه به نبوغ مندليف در تنظيم جدول تناوبي، اين امر اشكالي به وجود نياورده بود. به طوري كه هنگامي رامسي و رايلي در سال ۱۸۹۴ گاز آرگون را كشف كردند و تا سال ۱۹۰۸ گازهاي كمياب ديگر نيز كشف شد، از آنجا كه اين عنصرها فعاليت شيميايي نداشته، به بيان ديگر، ظرفيت شميايي آنها برابر صفر در نظر گرفته شده بود آنها را پيش از فلزهاي قليايي در ستون جداگانه‌اي به نام گروه صفر قرار داد البته بعدها، پس از كشف ساختار اتم و با توجه به آرايش الكتروني اتمها، آنها را به آخر جدول منتقل كردند.

در سال ۱۹۱۳ يعني در همان سالي كه بور دانشمند دانماركي نظريه اتمي خود را منتشر كرده بود، موزلي دانشمند انگليسي، با استفاده از دستگاه طيف سنجي كه توسط براگ (Bragg) اختراع شده بود، طيف پرتوهاي X تعداد زيادي از عنصرها (از آلومينيوم تا نقره) را با دقت مورد بررسي قرار داد و دريافت كه از انواع ديگر طيفها (مثلا طيف اتمي و طيف مولكولي) ساده‌تر است و همان‌طور كه باركلا و سدلر، نظر داده بودند، شامل دوسري متمايز از خطوط (سري K و سري L) مي‌باشند.

تحقیق كشف قانون تناوبي

نوشته تحقیق كشف قانون تناوبي اولین بار در فايل مارکت - بازار فايل. پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico


 • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   
چهارشنبه 8 اسفند 1397  12:05 ب.ظ

تحقیق طاووس آبي هندي

طاووس من با يك نر مشكلي درشت اندام با ۳ مرغ آبي هندي، يك جوجه نر سفيد و يك مرغ در سال ۱۹۶۳، طاووس بدليل افسانه‌اي بودن و تقدس بيش از اندازه‌اي كه در آداب و سنن هندي داشت، به عنوان« پرنده ملي هند» اعلام شد. (آيا اين مسئله، طاووس را متمايزترين نژاد پرندگان مي‌كند؟ طاووس ماده چطور؟). توانايي طاووس ماده، در تخم‌گذاري، ۳ تا ۱۲ تخم است، با اين وجود ۴ تا ۶ تخم، متوسط تخم‌گذاري است. معمولاً، طاووس ماده دو روز روي تخم‌ها به طور جداگانه مي خوابد. تخم‌هاي طاووس پس از ۲۸ روز شكسته مي‌شود و جوجه سر از آن بيرون مي‌آورد. جوجه‌ها به عنوان Peachicks (جوجه طاووس) نام‌گذاري مي‌شود. جهت اطلاعات بيشتر راجع به
Raising Chicks, Peachicks را ببينيد. جهت آگاهي راجع به ايده‌هايي در مورد سازگاري اقليمي طاووس‌هاي نر و ماده به بخش Acclimating Guineos مراجعه كنيد.

جهت پرورش طاووسيان شما بايد حداقل ۴۰۰ فوت مربع (۳۷ مترمربع) فضا داشته باشيد. مرغ‌هاي بزرگتر، بهترند. سقف حداقل بايد ۲/۶۱ فوت ارتفاع داشته باشد با نشستگاهي، حداقل ۴۰ اينچ زيرزمين. طاووس تا سه سالگي پرهاي بلندشان را گسترده نمي‌كنند و سپس سال به سال پرهايشان مي‌ريزد. در نيويورك آنها در اواخر جولاي يا اوايل آگوست به پرريزي مي‌كنند و تا سپتامبر آنرا به پايان مي‌رسانند. اين پرها دم واقعي طاووس نيستند خود اين دسته دم، شامل ۱۵۰-۱۰۰ پوشش دم است كه با ۲۰ Rectric (شاهپر) ساپورت مي‌شوند.

بدن طاووسيان

طاووسيان كم سن و جوان‌، داراي جثه‌هاي يكسان نيستند. اگر شما گروهي از طاووسيان هم سن داشته باشيد، پس از چند ماه، معمولاً نرها داراي پاهاي بلندتري خواهند بود. نكته ديگر، رنگ تازه از تخم بيرون آمدگان است. اين رنگ از همان اول، مشخص و نمايان است در زير، چند تصوير از پرهاي اوليه طاووسيان نر و ماده آمده است.

دسته‌بندي علمي طاووسيان.

شاخه: Chorlata

زيرشاخه: مهره‌داران.

دسته: پرندگان

گونه: Galliforms

خانواده: Phasianina (قرقاوليان)

زيرخانواده: Phasianinae (قرقاول)

سرده: Pavo (طاووس رنگين‌كماني)

گونه‌هاي: Pavo Cristatus (آبيها) و Pavo Muticus (سبزها)

زيرمجموعه‌ها براي p. m. spicifer, p.m. muticus: p.muticus و p.m. imperator

سرده ديگري براي طاووسيان كنگو وجود دارد (Afropavo). گونه تك شناخته شده، Afropavo Congenisis مي‌باشد. در حال حاضر، اطلاعات كمي راجع به طاووسيان كنگويي در دسترس و شناخته شده است كه اولين بار در سال ۱۹۳۶ به ثبت رسيد.

نژاد طاووسيان، متعلق به هند، برمه، جاوا، سيلون، شبه‌جزيره مالايا، و كنگو مي‌باشد. طاووسيان از خانواده قرقاول است. تفاوت عمده ميان طاووس و قرقاول، در بال و پرهاست. طاووسيان، پرندگان بسيار پرتوان و پرطاقتي هستند و با مراقبت كافي، بين چهل تا پنجاه سال عمر مي‌كنند. واژه “Peafowl” (طاووسيان) برمي‌گردد به نام اين گونه پرنده. نر آن، “Peacock” و ماده آن، “Peahen” نام دارد. نوزادان زير يكسال، “Peachicks” نام دارند.

طاووسيان در رنگهاي بسيار گوناگوني، شامل آبي، سبز، سفيد، قهوه‌اي روشن، و بنفش هستند. اين رنگها و بسياري از رنگهياي ديگر كه ذكر نشدند زائيده فكري بشر در تمام جهان است. طاووس هندي آبي و طاووس سبز، متداول‌ترين رنگهاي طاووسيان يافته شده در جهان هستند. طاووسيان هندي آبي تاكنون متداول‌ترين طاووس در به دام افتادن هستند و همان دسته از طاووسيهاني هستند كه مردم با بازديد از باغ‌وحش‌ها و پاركها، با آنها آشنا هستند.

جفتگيري

معمولاً طاووسيان در سن ۲ سالگي، جفتگيري مي‌كنند. گاهي طاووس‌هاي ماده يكساله هم روي تخم‌هاي بارور مي‌خوابند. آنها در اواخر تابستان، پس از رسيدن به سن يك‌سالگي تخم‌گذاري مي‌كنند. بهترين شانس براي يك مرغ يكساله، جهت تخم‌گذاري كردن زماني است كه در همان مرغداني كه طاووس بالغ نر است، باشد. يك طاووس نر بالغ، طاووس نري است كه حداقل ۳ ساله است. يك طاووس نر، تا زماني كه ۳ ساله نشود، كاملاً بالغ نشده است. دنباله دم، دراز خواهد شد و طي ۲ تا ۳ سال، پرتر مي‌شود. پس از اينكه طاووس پنج يا شش ساله مي‌شود، طول دم ثابت مي‌ماند و تا زمانيكه پرنده سالم باشد كيفيت

تحقیق طاووس آبي هندي

نوشته تحقیق طاووس آبي هندي اولین بار در فايل مارکت - بازار فايل. پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico


 • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   

تحقیق نگرشهاي مولكولي و فيزيولوژيكی به تحمل خشكسالي

آب عامل اصلی محدود کننده در کشاورزی جهان می باشد. در کل اغلب گیاهان زراعی، حتی به یک تنش ملایم از دست دادن آب نیز به دشت حساس هستند. با وجود این، چند جنس از گیاهان مختص آفریقای جنوبی وجود دارند که قابلیت بسیار بالا برای مقاومت در برابر از دست دادن آب و خشک شدن را دارند. به این جنس ها، گیاهان قیامت “resurrection Plants” گفته می شود.

ما از Xerophta viscose به عنوان نمونه گیاهان قیامت (تک لپه ای) استفاده کردیم تا ژن های مرتبط با تحمل فشار اسمزی را استخراج کنیم. چندین ژن که بصورت متمایز بیان می شوند، در سطوح بیوشیمایی و ملکولی مورد مطالعه قرار گرفتند. این ژنها همان هایی هستند که قابلیت عملکردی خوبی به اشریشیاکلی در شرایط تنش اسمزی می دهند. ما در این مقاله از این آزمایش به عنوان پایه ای برای بحث درباره نگرش های ملکولی و فیزیولوژیکی به تحل خشکسالی، استفاده خواهیم کرد.

(osmoprotectants)، آبسیزیک اسید (ABA) و عوامل رونویسی

مقدمه:

آب یک جزء مهم و اساسی در متابولیسم تمام ارگانیسم های رانده است. آب، انجام شدن بسیاری از واکنش های حیاتی زیست شناختی را بوسیله دارا بودن خصوصیاتی نظیر حلالیت، فراهم کردن محیط انتقال، سرد کردن محیط از راه تبخیر، تسهیل می کند. (Bohert et al., 1995).

در گیاهان و سایر فتواتوتروف ها، آب نقش مهمی در فراهم کردن انرژی مورد نیاز برای پیشبرد فتوسنتز دارد. ملکولهای آب، طی فرآیندی بنام اتولیز شکسته شده و الکترونهایی بر جای می گذارند که این الکترونها برای به چرخه درآوردن انرژی نوری ذخیره شده در فتوسیستم II ضروری می باشند. (Salisbury an Ross, 1992a)

یکی از پیامدهای مهم تنش خشکی، از دست دادن آب پروتوپلاسمی است که منجر به افزایش غلظت یونهایی مانند  می شود. در غلظت های بالا چنین یونهایی به طور موثری مانع عملکرد متابولیکی می شوند (Hartung et al., 1998). همچنین افزایش غلظت اجزای تشکیل دهنده پروتوپلاسم و از دست دادن آب سلول باعث ایجاد وضعیت خاصی به نام «حالت شیشه ای: glassy state» می شود. در این حالت، ویسکوزیته مایع موجود در داخل سلول بیشتر می شود که در نتیجه باعث افزایش احتمال برهم کنش های مولکولی و واسرشت شدن پروتئین ها و فیوژن غشا می شوند. (Hartung et la., 1998; Hoekstra et al., 2001).

بنابراین گیاه برای حفظ تورگور سلولی و عملکردهای متابولیکی نیاز به بیان ژنهای خاصی دارد. گروه تحقیقاتی ما می کوشد گیاهان تراژنی زراعی و همچنین وحشی را که قادر به مقاوت در برابر خشکی باشند، ایجاد کند. منبع ژنها گیاهی به نام Xerophyta viscose (Baker) از خانواده Vello=iaceae است که متعلق به گروه کوچکی از نهاندانگان می باشد. این گیاه به علت قابلیت فوق العاده تحمل خشکی به «گیاه قیامت» ملقب شده است (Farrant, 2000, Gaff, 1977).

این گیاه (X. viscose) تا ۵ درصد محتوای آب نسبی (RWC) می تواند آب از دست دهد و آبیاری مجدد این گیاه تقریباً به مدت ۸۰ ساعت آنرا سیراب کرده و گیاه فعالیت های یزیولوژیکی خود را از سر می گیرد. (Sherwin and Farront, 1998).

ژنهایی که در این مقاله مورد بررسی قرار خواهند گرفت، شامل موارد زیر هستند: (XVPer 1 (کد کننده یک آنتی اکسیدان)، VATP1XV (کد کننده یک پروتئین زیر واحدی C مانند از آنزیم –H+ آدنوزین تری فسفاتاز)، XVGOLS (کد کننده یک گالاکتینول سنتاز)، ALDRXV4 (کد کننده یک آلدوز ردوکتاز)، XVSAP1 (کد کننده یک پروتئین متصل شونده به غشای سلولی) و DREB1A (کد کننده یک عامل رونویسی). برای تعیین اثرات ناشی از بیان این ژنها در تک لپه ای ها، آنها را به گیاه علفی بنام Digitaria sanguinalis انتقال دادیم و برای انتقال این ژنها خودمان یک سیستم انتقال طراحی کرده ایم (chen et al., 1998). سپس اگر نتایج مثبت باشند، ژنها به محصولات زراعی مانند ذرت (Zea mays) نیز منتقل خواهند شد. برای انجام چنین کاری بر روی دو لپه ای ها، ما نخست آن ژن ها را به Arabidopsis thaliana و Nicotina tobacum منتقل می کنیم.

پدیده تحمل خشکی یک پدیده پیچیده است که شامل بیان سازمان یافته ژنهای زیادی است (Walters et la., 2002) به عبارت دیگر، برای بدست آوردن گیاهان مقاوم در برابر خشکی، چند ژن باید به طور همزمان بیان شوند (Co-expression).

به عنوان مثال، بیان XVPer1، که به نظر می رسد DNA را در برابر گونه های فعال اکسیژن محافظت می کند، همزمان با بیان XVSAP1، که احتمالاً از تراوایی غشا جلوگیری می کند، همراه با بیان XVGOLS و ALDRXV4 که هر دو محافظت کننده اسمزی هستند، مجموعه ای از پروتئین های مرتبط به هم را نتیجه می دهد که با همکاری یکدیگر خصوصیت مقاومت در برابر خشکی را نتیجه می دهند.

برخی تغییرات ساختاری و فیزیولوژیکی ایجاد شده در سطح سلولها و در نتیجه در تمام پیکر گیاه از آنجائیکه پاسخ گیاهان به خشکی پیچیده و مختلف است، بنظر نمی رسد که فقط یک ژن در ایجاد تحمل خشکی نقش داشته باشد. بنابراین نیاز به درک پاسخ فیزیولوژیکی گیاهان تحت شرایط کمبود آب از اهمیت خاصی برخوردار است. (رجوع شود به Alpert and Oliver, 2002; Levitt, 1980, Walters et la. 2002 برخلاف گیاهان عادی، که پتانسیل آب را بالاتر از محیط حفظ می کنند و تلاش می کنند به فعالیت خود در دوره های کمبود آب ادامه دهند، گیاهان مقاوم خشکی یک استراتژی کاملاً متفاوت را به کار می گیرند: بافت های زنده تمام آب آزاد خود را از دست می دهند و سپس به طور آنی آب در دسترس بافت ها قرار می گیرد. این توانایی غیرعادی برای بقا در فقدان شدید آب در بافتهای زنده فقط در ۱۰۰ نهاندانه مشاهده شده است (Gaff, 1977). اگر چه گیاهان قیامت ارزش اقتصادی چندانی برای کشاورزی ندارند، فهم بیشتر این پدیده می تواند نگرشهایی در مکانیسم های ممکن برای بهبود مقاومت گیاهان زراعی، ایجاد کند. در واقع روشهای زیادی وجود دارد که بوسیله آنها گیاهان مختلف به خشکسالی پاسخ می دهند (خلاصه شده در نمودار ۱)

تحقیق نگرشهاي مولكولي و فيزيولوژيكی به تحمل خشكسالي

نوشته تحقیق نگرشهاي مولكولي و فيزيولوژيكی به تحمل خشكسالي اولین بار در فايل مارکت - بازار فايل. پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico


 • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   

تحقیق بازارهاي الكترونيكي تأثير و تبعات

 • تأثير اقتصادي بازارهاي الكترونيكي (بازارهاي- e) را بررسي مي‌كنيم.
 • نمونه‌هاي بازارهاي e تأثير بازارهاي- e بر ريو ساختار صنايع، فرق‌هاي هزينه خريدار و فروشنده براي بازارهاي سنتي و الكترونيكي، تبعات منبع درآمد براي فروشنده‌ها و واسطه‌گرهاي داد و ستد و تعيين كننده‌هاي موفقيت بازار- e را شناسائي و تحليل مي‌كنيم.
 • مسأله كلي بيان شده اين است كه آيا انگيزه‌هاي اقتصادي براي بازارهاي الكترونيكي وجود دارند، يا آنها فقط سرگرمي موقتي مي‌باشند؟

(بازارهاي الكترونيكي: اقتصاد هزينه داد و ستد؛ اقتصاد اطلاعات؛ ساختار صنعت؛ رفتار مصرف كننده؛ استراتژي (خط‌مشي) تجارت)

 

۱- مقدمه

 • داد و ستدهاي بازرگاني براي قرنها صورت پذيرفته‌اند، اما انقلابي در حال وقوع است كه بازار را متحول مي‌سازد.
 • اين تحول حادث مي‌گردد زيرا رابطه بين سازمانها و مصرف‌كننده‌ها بطور فزاينده از طريق فن‌آوري اطلاعات الكترونيكي (IT) تسهيل مي‌شوند.
 • عموماً به اين امر به عنوان بازرگاني الكترونيكي (بازرگاني-e) اشاره مي‌گردد كه جزء عمده بازرگاني- e بازارهاي در حال ظهور به حد كافي درك نمي‌شود.
 • در ۱۹۹۶ تعداد متضرهاي (ضرر ديده‌ها) از تعداد سود برنده‌ها به نسبت ۲ به ۱ از بابت فعاليت‌هاي بازرگاني اينترنتي پيشي گرفتند (Rebello et al، ۱۹۹۶)
 • سؤالي كه از رشد جاري بازارهاي الكترونيكي پديدار مي‌گردد اينست كه آيا انگيزه‌هاي اقتصادي براي خريداران و فروشنده‌ها جهت مشاركت در آنها وجود دارند، يا آيا آنها سرگرمي موقتي هستند.
 • هدف اين مقاله بيان نمودن اين مسئله مي‌باشد.
 • كار گذشته بر روي رابطه نظري كه عموماً براساس تحليل اقتصادي هزينه داد و ستد (Williamson، ۱۹۸۵)، بين IT و طرز انجام داد و ستد است (بازارهاي در مقابل سلسله مراتب) متمركز گشته است.

(Bakos، ۱۹۹۱، بنيامين و Wigand، ۱۹۹۵، Whang, Eurbaxani، ۱۹۹۱؛ Malone et al، ۱۹۸۷؛ Malone et al، ۱۹۸۹؛ Rokart، ۱۹۹۱).

 • مطالعه ما شامل تحليل اقتصادي بر مبناي هزينه، مشابه با كار قبلي است، اما بازارهاي سنتي را با بازارهاي الكترونيكي به جاي بازارهاي داراي سلسله مراتب مقايسه مي‌كنيم.
 • Williamson بيان مي‌دارد كه مؤسسات اقتصادي سرمايه‌داري (يعني بازارها و سلسله مراتب) هدف اصلي و تأثير اقتصادي‌سازي بر روي هزينه‌هاي داد و ستد دارند (Williamson، ۱۹۸۵)
 • تز ما اين است كه در اكثر موارد، بازارهاي الكترونيكي از مزيت‌هاي هزينه داد و ستد بر روي بازارهاي سنتي بهره‌ مي‌گيرند.
 • به خاطر اين مزيت‌هاي هزينه داد و ستد مي‌توانيم رشد مداوم را در بازارهاي بر روي خط شبكه در اكثر صنايع انتظار داشته باشيم.
 • بخش‌هاي بعدي يافته‌هاي مطالعه ما را شرح مي‌دهند.
 • در بخش ۲ چند نمونه بازارهاي الكترونيكي را براي فراهم نمودن زمينه براي بخش‌هاي باقي ارائه مي‌كنيم.
 • بخشهاي باقي تأثير بازارهاي- e را از سه منظر: خريداران، فروشنده‌ها و ساير سازمانهاي همراه با داد و ستدهاي بازرگاني شرح مي‌دهند.
 • در بخش ۳ تأثيراتي را كه بازارهاي- e بر روي ساختارهاي صنعت دارند شناسائي مي‌كنيم.
 • ساختار صنعت خرده‌فروشي، ساختار صنعت براي بازارهاي- e محصول غيرديجيتالي و ساختار صنعت براي بازارهاي- e همراه با محصولات ديجيتالي را مورد بحث قرار مي‌دهيم.
 • در بخش ۴ خصوصيات بازارهاي سنتي و الكترونيكي را از منظر خريدار ارزيابي مي‌كنيم.
 • تعدادي تبعات درآمدي براي فرشنده‌ها و ساير سازمانها از اين تحليل و نيز تحليل از بخش قبلي استنتاج مي‌كنيم.
 • در بخش ۵ فرق‌هاي بر مبناي هزينه، بين بازارهاي سنتي و الكترونيكي را از منظر فروشنده مورد ارزيابي قرار مي‌دهيم.
 • در بخش ۶ تأثيري را كه بازارهاي- e بر روي منابع درآمدي براي فراهم‌كنندگان محصول/خدمات، واسطه‌گرهاي داد و ستد، فراهم‌كنندگان خدمات اينترنتي (ISPها) و دولت ايالتي و فدرالي دارند مورد بحث قرار مي‌دهيم.
 • نهايتاً در بخش ۷ چند عامل تأثيرگذار بر روي موفقيت بازارهاي-e را شناسائي مي‌كنيم و در بخش ۸ نتيجه‌گيري‌هاي كلي خودمان را مورد بحث قرار مي‌دهيم.

 

۲- بازارهاي الكترونيكي: شرح و نمونه‌ها

 • انتقال به سوي بازرگاني الكترونيكي انقلابي است زير آن مرتبط‌سازي مصرف‌كنندگان به بازارهاي الكترونيكي را دربر مي‌گيرد و نه تنها به طور الكترونيكي داد و ستدهاي سلسله مراتبي را در داخل و بين سازمانها پشتيباني مي‌نمايد (عموماً به عنوان مسأله يكپارچه‌سازي داد و ستد اشاره مي‌گردد) شمول مصرف‌كنندگان، علاوه بر فراهم‌كنندگان محصول/خدمات، بطور برجسته، بزرگي بالقوه تغيير را افزايش مي‌دهد.
 • قسمت قابل ملاحظه GDP هزينه‌هاي شخصي هستند (Stat-USA، ۱۹۹۸)
 • رشد گذشته در سيستم‌هاي يكپارچه‌سازي داد و ستد اين داد و ستدها را از دست داد.
 • ماهيت انقلابي بازرگاني الكترونيكي انگيزه كافي را براي مطالعه بازارهاي الكترونيكي جهت افزايش در فهم از تأثير آنها بر روي مشاركت‌كنندگان بازاري، صنايع سنتي و جديداً ايجاد شده و نيز به طور كلي اقتصاد فراهم مي‌سازد.
 • مدل فرآيند تجارت از منظر مصرف‌كننده متشكل از فعاليت‌هائي كه مي‌توانند به سه فاز گروه‌بندي گردند مي‌باشد: تعيين پيش خريد، انجام خريد و تعامل بعد خريد (Whinston, Kalakota، ۱۹۹۶)
 • هر يك از اين فازها مي‌تواند در بازارهاي-e مكمل بطور الكترونيكي پشتيباني شود، اما امروزه بازارهاي-e عموماً تنها فعاليت‌هاي تعيين پيش‌خريد را پشتيباني مي‌نمايد، گرچه آنها بيشتر به سوي انجام خريد حركت مي‌كنند.

 

۱-۲- توصيف بازار الكترونيكي

 • بازارهاي الكترونيكي اساس بازرگاني الكترونيكي هستند.
 • آنها بطور بالقوه تبليغ، محصول، تحويل محصولات قابل ديجيتالي و سيستم‌هاي پرداخت را يكپارچه مي‌نمايند.
 • بازار الكترونيكي (يا سيستم بازار الكترونيكي) سيستم اطلاعاتي سازماني است كه به خريداران و فروشنده‌هاي مشاركت كننده امكان مي‌دهد كه اطلاعات درباره قيمت‌ها و ارائه‌هاي محصول را مبادله نمايند.
 • به شركت عمل كننده سيستم به عنوان واسطه‌گر اشاره مي‌گردد كه ممكن است مشاركت كننده بازاري، خريدار يا فروشنده، طرف ثالث مستقل، يا كنسرسيوم چند شركتي باشد (Bakos، ۱۹۹۱)
 • بازارهاي- e روش الكترونيكي يا متصل به شبكه (on line) را براي تسهيل داد و ستدهاي بين خريداران و فروشنده‌هائيكه به طور بالقوه پشتيباني براي تمام مراحل در كل فرآيند اجراي سفارش تأمين مي‌نمايند فراهم مي‌سازند.

 

۲-۲- نمونه‌هاي بازارهاي الكترونيكي

 • تعدادي بازارهاي الكترونيكي براي خريد محصولات از CDها گرفته تا اتومبيل‌ها براي مصرف‌كنندگان فراهم هستند.
 • در ذيل نمونه‌هاي كنوني محصولات و يا خدمات هستند كه از طريق بازارهاي الكترونيكي مهيا مي‌باشند.
 • گلها. Calyx و Corolla بازرگاني-e را براي تحول اساسي روشي كه گلهاي تازه چيده از توليدكننده به مصرف‌كننده مي‌رسند مورد استفاده قرار داده‌اند.
 • بطور سنتي، زنجيره ارزشي كه گلهاي چيده عرضه شده را دربرمي‌گيرد عبارتند از پرورنده، واسطه‌گر براي حمل به عمده‌فروش و نهايتاً گل‌فروش
 • از پژوهش گل فروش‌هاي بوستون در جولاي ۱۹۹۵، قيمت، شامل هزينه تحول و ماليات، براي ترتيب نمونه‌اي گلها ۶۰ دلار بود.

تحقیق بازارهاي الكترونيكي تأثير و تبعات

نوشته تحقیق بازارهاي الكترونيكي تأثير و تبعات اولین بار در فايل مارکت - بازار فايل. پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico


 • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   

پروژه کارآفرینی تولید خوراک دام و طیور

فصل اول

کلیات

۱- ۱ مقدمه :

تهيه و تامين علوفه جهت تغذيه جمعيت دامى كشور ، در نيم قرن اخير همواره از مشكلات و معضلات مملكت بوده است. جمعيت دامى كشور بر اساس آمارهاى موجود بالغ بر ۱۲۰ ميليون واحد دامى است. براى تغذيه و تعليف دامهاى كشور دست كم به حدود ۸/۵۱ ميليارد واحد علوفه اى نيازمنديم. در حال حاضر وابستگى دامى كشور به ميزان ۲۵ درصد به مراتع و ۷۵ درصد به ساير منابع از جمله كارخانه هاى تهيه كننده خوراك دام مى باشد.

تغذیه مهمترین امر در پرورش طیور بوده و حدود ۷۵ تا ۸۰ درصد هزینه تولید را شامل می شود بنابراین با توجه به اهمیت و ضرورت ان لازم است که مدیریت تغذیه و کاربرد روش های جدید مدیریتی به عنوان یک مساله مهم وجدی مدنظر پرورش دهندگان قرار گیرد تحقیقات و گزارش های متعدد منتشره حاکی از آن است که بافت دان تاثیر بسزایی درعملکرد مرغ گوشتی دارد وبه ویژه دان پلت ، سرعت رشد را بهبود بخشیده کارایی دان را افزایش می دهد در این مقاله تاثیر بافت و شکل دان بر صفات تولیدی مرغ گوشتی مورد بررسی قرار می گیرد .

۱ – ۲ نام کامل طرح و محل اجرای آن :

تولید خوراک دام و طیور

محل اجرا :

۱ – ۳ – مشخصات متقاضیان :

نام نام خانوادگی مدرک تحصیلی تلفن

 

۱ – ۴ – دلایل انتخاب طرح :

توجه به خودکفایی این صنعت و همجنین نیاز بازار داخلی به تولید این محصول با توجه به این که تولید خوراک دام و طیور می تواند به رشد و شکوفایی اقتصادی کشور کمکی هر چند کوچک نماید و با در نظر گرفتن علاقه خود به فعالیت های تولیدی این طرح را برای اجرا انتخاب کرده ام.

 

۱ – ۵ میزان مفید بودن طرح برای جامعه :

این طرح از جهات گوناگون برای جامعه مفید است ، شکوفایی اقتصادی و خودکفایی در تولید یکی از محصولات ، سوددهی و بهبود وضعیت اقتصادی ، اشتغالزایی ، استفاده از نیروی انسانی متخصص در پرورش کالای داخلی و بهره گیری از سرمایه ها و داشته های انسانی در بالندگی کشور .

 

۱ – ۶  – وضعیت و میزان اشتغالزایی :

تعداد اشتغالزایی این طرح ۲۰  نفر میباشد .

 

تاریخچه و سابقه مختصر طرح :

الف – علوفه ‏ها

هرگونه خوراك گیاهى و پرحجم كه ارزش غذایى داشته باشد و خوش ‏خوراك هم باشد، علوفه نام دارد.

ماشین آلات خوراک دام

یونجه :

این علوفه ارزش غذایى زیادى دارد. یونجه به عنوان یك غذاى عالى در تغذیه دام به خصوص براى گاو شیرى استفاده مى‏شود. پروتئین و كلسیم بالاى این علوفه نشانه مرغوب‏ بودن آن است. زمان برداشت یونجه وقتى است كه یك سوم بوته ‏ها به گل بنشینند. در جیره غذایى گاو شیرى، بین دو تا چهار كیلوگرم یونجه در روز كافى و مناسب است.

ماشین آلات تولید خوراک دام

علف باغ:

این علف در تغذیه گاو شیرى و پروارى استفاده مى‏شود.به دلیل داشتن رشته‏ هاى بلند، نشخوار دام‏ها را زیاد مى ‏كند. به علاوه در گاوهاى شیرى باعث بیشترشدن چربى شیر مى‏شود. براى جلوگیرى از خارج‏ شدن سریع خوراك‏هاى آردى از بدن دام‏هاى پروارى از این علوفه استفاده مى‏ كنند.

كاهها:

كاهها به علت خشك و پُرحجم‏ بودن، ارزش غذایى زیادى براى دام‏ها ندارد. از نظر ارزش غذایى، كاه جو از كاه گندم بهتر است. همچنین كاه گندم از كاه برنج بهتر است. براى دام‏هاى سنگین بهتر است كه كاه به صورت رشته‏ هاى بلند باشد. مصرف كاه باید كم و به مقدار لازم باشد. هر چه مقدار این علوفه در جیره غذایى دام‏ها بیشتر باشد، جلوى هضم و مصرف بیشتر غذا را مى‏گیرد. بهتر است كاه را همیشه بعد از خوراك‏هاى دیگر به دام‏ها داد. اگر كاه و علوفه‏ هاى مانند آن به صورت غنى

پروژه کارآفرینی تولید خوراک دام و طیور

نوشته پروژه کارآفرینی تولید خوراک دام و طیور اولین بار در فايل مارکت - بازار فايل. پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico


 • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   

تحقیق و پژوهش در مورد بانكداري اينترنتي

بانكداري اينترنتي: مطلوب يا نامطلوب

بدون ترديد، اينترنت باعث وقوع انقلابي فراگير در كل سيستم ارتباطي دنيا شده است. بانكداري نيز، به واسطه بهره‌گيري روزافزون از ارتباطات، از اين قاعده مستثني نبوده و به قافله ارتباطات جهاني پيوسته است. اگر نگاهي گذرا به ارقام نجومي نرخ رشد و ظرفيت‌هاي بالقوه بانكها براي استفاده بهينه از اينترنت بيندازيم، مي‌توانيم از كاركردها و تأثيراتي كه اينترنت بر بانكداري مي‌گذارد، آگاه شويم. اينترنت نيز همانند هر فن‌آوري جديد ديگري، داراي هزينه‌هاي خاص و مسائلي از قبيل امنيت سيستم و احتمال بروز مشكلات پيش‌بيني نشده است. زماني كه بانكها بتوانند اين كمبودها و مشكلات را برطرف كنند، قادر خواهند بود از تمام مزاياي انقلاب ديجيتال برخوردار شوند.

مقدمه:

«وينتون كرف» كه از او به عنوان «پدر اينترنت» نام برده مي‌شود، يك تصوير ذهني را به جهانيان عرضه كرد كه در آن، ميلياردها نفر حضور دارند. اينترنت، كه در سال ۱۹۶۹ پا به عرصه ظهور گذاشت، به گفته خود «كرف»، «آتش فراگيري» است كه تمام جهان را فرا خواهد گرفت. «كرف» پيش‌بيني كرد كه تا سال ۲۰۱۰، بيش از ۳ ميليارد نفر، كاربر اينترنت خواهند بود و تعداد وسايل on-line در سراسر جهان نيز تا سال ۲۰۲۰ به ۶ تا ۳۰ ميليارد عدد خواهد رسيد. براساس پيش‌بيني او تا سال ۲۰۳۰، ما قادر خواهيم بود با رايانه‌هاي خود صحبت كنمي و آنها نيز به ما پاسخ دهند. تعداد مصرف‌كنندگان از اينترنت فقط ظرف ۴ سال به ۵۰ ميليون نفر رسيد، در حالي كه اين امر براي راديو، نزديك به ۲۸ سال طول كشيده بود.

بانكداري، صنعتي است كه بر مبناي اطلاعات موثق شكل مي‌گيرد و مبادلات بانكي را مي‌توان بدون هيچ‌گونه مبادله فيزيكي پول انجام داد. چنين ويژگي‌هايي باعث شده كه بانكها بتوانند به يك كاربر كامل و تمام عيار اينترنت در عصر ارتباطات تبديل شوند.

با اين همه، مراحل اوليه بانكداري اينترنتي، با مشكلات موثق شكل مي‌گيرد و مبادلات بانكي را مي‌توان بدون هيچ‌گونه مبادله فيزيكي پول انجام داد. چنين ويژگي‌هايي باعث شده كه بانكها بتوانند به يك كاربر كامل و تمام عيار اينترنت در عصر ارتباطات تبديل شوند.

با اين همه، مراحل اوليه بانكداري اينترنتي، با مشكلات و شكست‌هاي پياپي همراه شد. در نتيجه، مشتريان، علاقه چنداني به بانكداري اينترنتي نشان ندادند. شايد به همين دليل بود كه مجله معتبر «پورو ماني» (Euro Money) در سال ۱۹۹۹، مقاله‌اي در مورد بانكاداري اينترنتي با عنواني عجيب: «كليك، كليك- شما مرديد» درج كرد، اما هدف نويسندگان مقاله ياد شده اين بود مشخص كنند كه آيا بانكداري اينترنتي، چيز خوبي است يا بد.

 

انواع بانكداري اينترنتي

در سالهاي اخير، سه نوع بانكداري اينترنتي به شرح زير در بازار مورد استفاده قرار گرفته است:

۱- اطلاعات:

اطلاعات، متداول‌ترين و اصلي‌ترين سطح از بانكداري اينترنتي است كه در آن، بانك اقدام به بازاريابي محصولات و خدمات خود از طريق اينترنت مي‌كند. اين نوع خدمات بانكداري اينترنتي را مي‌توان يا از خود بانك دريافت كرد و يا اين كه به صورت پيمان‌سپاري به دست آورد. به دليل آسيب‌پذير بودن وب‌سايت در مقابل و تقلب و كلاهبرداري، كنترل‌هاي خاصي در اين زمينه پيش‌بيني شده است تا از هرگونه سوءاستفاده اطلاعاتي از وب‌سايت جلوگيري شود.

۲- ارتباطات:

اين نوع بانكداري اينترنتي، امكان برقراري تماس بين سيستم‌هاي بانك و مشتريان را فراهم مي‌كند. اين نوع بانكداري اينترنتي ممكن است به پست الكترونيكي (E-mail)، درخواست وام يا دسترسي به فايل‌هاي آماري حساب محدود شود. در اين حالت، ميزان ريسك نسبت به نوع قبلي (اطلاعاتي) بيشتر خواهد بود. لذا كنترل‌هاي خاصي براي جلوگيري، گزارش و هشدار در مورد هرگونه تلاش غيرقانوني و غيرمجاز براي دسترسي به شبكه داخلي بانكها و سيستم‌هاي رايانه‌اي انديشيده شده است. در اين سيستم، مشتري براي آگاهي از وضعيت حساب خود و ساير امور مربوط به آن، تقاضاي رسمي ارايه مي‌كند و بانك به آن تقاضا پاسخ مي‌دهد، به طور دقيق به همان صورت كه براي (E-mail) انجام مي‌شود.

 

۳- معامله:

در اين سيستم بانكداري اينترنتي، مشتريان بانك قادر به انجام معاملات با بانك هستند. اين سيستم در مقايسه با دو سيستم قبلي، داراي بيشترين ميزان ريسك بوده و نيازمند قوي‌ترين و متمركزترين كنترل‌ها است. در اين سيستم، مشتريان قادر به انجام فعاليت‌هايي مانند دسترسي به حساب، پرداخت چك، انتقال پول و غيره هستند.

 

رشد بانكداري اينترنتي

رشد بانكداري اينترنتي، بسيار اميدوار كننده بوده و بسياري از بانكها و مؤسسات مالي در اين زمينه فعال هستند. هم اكنون، تعداد مشتريان on-line بانك‌ها كه از بانكداري اينترنتي بهره مي‌گيرند، به سرعت در حال افزايش است كه اين نه فقط در كشورهاي صنعتي، بلكه در كشورهاي در حال توسعه نيز كاملاً مشهود است.

البته توجه و تمايل به بانكداري اينترنتي در ميان مشتريان جوان و ميانسال بانكها، بيشتر به چشم مي‌خورد. افراد بين سنين ۱۸ تا ۴۹ سال با درآمد بين ۴۱۰۰۰ دلار تا ۵۹۰۰۰ دلار، بيشترين گرايش را نسبت به بانكداري الكترونيكي نشان مي‌دهند و برعكس، مشتريان بالاي ۶۵ سال بانكها، كمترين علاقه را به  اين نوع بانكداري ابراز داشته‌اند.

رشد سريع و آمار و ارقام نجومي بخش بانكداري اينترنتي، به واسطه تأثيرگذاري عوامل زير تحقق يافته است:

 

۱- تأثير شگرف مبادلات اينترنتي:

انواع مختلف تسهيلات بانكي اينترنتي از قبيل پرداخت چك، انتقال وجوه (در درون و يا بين بانكها) و مبادله سهام و اوراق بهادار، همگي مشتريان بانكها را تشويق به استفاده از سيستم‌هاي on-line مي‌كند. تعداد روزافزون مشتريان دايمي اين نوع خدمات، مؤسسات مالي را تشويق مي‌كند تا زير ساخت‌هاي لازم را براي گسترش هر چه بيشتر اين فعاليت‌ها و خدمات فراهم آورند.

۲- چرخه‌هاي سريعتر عرضه محصولات جديد:

توسعه بانكداري اينترنتي بسياري از مؤسسات مالي را وادار كرده تا با توجه به نياز بازار و مشتريان و همچنين نوآوري‌هاي فن آورانه، برنامه‌هاي جديدتري را به اجرا درآورند، به ويژه در زمينه كنترل و بازبيني چكهاي برگشتي، خريدهاي on-line كالا و خدمات، تماس با سايت‌هاي ويژه تجارت الكترونيكي و استفاده از XML كه همه اين موارد، بر ميزان هر چه بيشتر مشتريان در حوزه بانكداري اينترنتي خواهد افزود.

۳- دسترسي جغرافيايي:

تحقیق و پژوهش در مورد بانكداري اينترنتي

نوشته تحقیق و پژوهش در مورد بانكداري اينترنتي اولین بار در فايل مارکت - بازار فايل. پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico


 • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   

مقاله فرهنگ‌ها و واژه‌نامه‌هاي عربي به عربي

چكيده:

اين مقاله، نگاهي اجمالي دارد به سير تدوين معاجم و واژه‌نامه‌هاي عربي به عربي از قبل از اسلام تاكنون. قبل از اسلام در بين اعراب، فرهنگ‌هاي شفاهي رايج بود ولي كم‌كم با ظهور و گسترش اسلام، لزوم تدوين فرهنگها و معاجم لغوي به صورت مكتوب احساس گرديد. لذا پايه‌هاي تدوين واژه‌نامه‌ها با اتخاذ يكي از چهار شيوة معجم‌نويسي بنا نهاده شد. معاجم و كتب لغت فراواني در اين رابطه تاليف شدند وبا گذشت زمان بر غناي مجموعه افزوده شد.

از جمله اين كتب لغات، كتاب‌هاي «العين»، «التهذيب اللغه»، «المحيط»، «البارع في اللغه»، «المحكم»، «الجمهره اللغه»، «المقاييس»، «مجمل‌اللغه»، «الصحاح»، «العباب»، «لسان‌العرب»، «قاموس‌المحيط»، «تاج‌العروس»، «اساس البلاغه»، «محيط‌المحيط»، «اقرب الموارد»، «المنجد في‌اللغه»، «معجم‌الوسيط» مي‌باشند.

كليد واژه‌ها:

لغت، معجم، واژه‌نامه‌هاي عربي، حروف الفباء، نظام الفبائي، تبويب.

 

مقدمه:

قبل از اسلام، اعراب توجه چنداني به تحصيل علم از جمله علم صرف و نحو نداشته و تحصيل آن را جزو صنايع و حرف مي‌دانستند و سرودن اشعارشان صرفاً براساس شرايط آب و هوائي و نژاد و فطرتشان بود. ولي به دليل رفت و آمد عربها با بيگانگان و انحراف تدريجي در لغت زبان عربي و از طرفي گسترش اسلام در بين مردم غيرعرب، فراگيري زبان عربي به عنوان زبان دين لازم شناخته شد تا مردم تازه مسلمان در فهم معاني قرآن و احاديث دچار اشتباه نشوند و يا قرآن دستخوش تحريف نگردد. در نتيجه كم‌كم لغت‌شناسي و فرهنگ‌نويسي و تدوين لغت‌نامه‌ها مورد توجه قرار گرفت.(۱)

روش‌هاي تدوين معاجم:

تنظيم كلمات و مفردات برحسب معاني و موضوعات وتدوين رساله‌هاي كوچك فراوان در اين رابطه، به تدريج راه را براي ظهور معاجم هموار كرد و بعدها براي تدوين معاجم نيز طرق مختلفي بكار گرفته شد. از جمله:

۱) روش اول:

نخستين روش معجم‌نويسي، از آن خليل بن احمد فراهيدي پيشگام در علم نحو و واضع علم عروض مي‌باشد. وي صاحب كتاب «العين» اولين كتاب لغت در زبان عربي مي‌باشد.(۲)

در اين روش، لغات بر مبناي مخارج حروف (مواضع تلفظ حروف در حلق و دهان) مرتب مي‌شوند. اين حروف عبارتند از: «ع ح هـ غ خ، ق ك، ج ش ض، ص س ز، ط د ت، ظ ذ ث، ر ل ن، ف ب م، و ي ا» و خليل معجم خود را با حروف عين يعني «كتاب العين» آغاز كرد.(۳)

معجم وي از «كتب» مختلفي تشكيل مي‌شود و هر كتاب براساس ساختمان كلمه تبويت مي‌گردد.

او هر حرف را يك كتاب ناميد كه در برگيرنده لغات زيادي بود و واژگان عربي اعم از مستعمل و مهمل را داراي چهار حالت ثنائي (دو حرفي) و ثلاثي (سه حرفي) و رباعي (چهار حرفي) و خماسي (پنج حرفي)دانست.

خليل در تأليف معجمش دو نكته را لحاظ كرد: اول تنظيم كتاب براساس مخارج حروف و دوم، مسئله تقاليب.

احتمالاً ابتكار خليل بن احمد در تنظيم معجم براساس مخارج حروف كه برگرفته از هنر موسيقي و آشنائي او با دستگاه صوتي مي‌باشد، به خاطر آن است كه حروف از طريق صوت راحتتر از كتابت و نوشته، تشخيص داده مي‌شوند. وي در تأليف كتاب «العين»، موضوع «تقاليب» را مد نظر قرار داد. به اين معني كه تمامي كلمات قابل تصور بعد از جابجا كردن حروف يك كلمه، در يك جايگاه واحدي قرار مي‌گيرند. مثلاً وي با قلب ودگرگوني كلمه «ضرم» كه در كتاب ضاد قرار گرفته، كلمات ديگري چون ضمر، مرض، مضر، رضم، رمض را به دست آورد. و آنها را هم در همان كتاب قرار داد. و از تكرار اين كلمات در ساير كتب معجم‌العين از جمله كتاب م، ر، … هم خودداري كرد. چرا كه در كتاب «ضاد» از آنها ياد كرده‌ بود. (۴)

از جمله كتب ديگري كه مشابه روش خليل تأليف شده، كتاب «التهذيب اللغه» تأليف ابومنصور محمدبن احمدبن از هر بن طلحه معروف به ازهري هروي مي‌باشد.

او به تبعيت از خليل، معجم خود را براساس مخارج حروف تدوين كرد و هدفش از تأليف آن، پاكسازي و پيرايش لغات از موارد خطا و اشتباه بود و به همين علت هم كتابش را «التهذيب» ناميد.

وي كتابش را با حروف حلقي آغاز كرد و اول آن را حرف عين قرار داد و به حروف شفهي (يعني فاء و باء و ميم) ختم كرد. او همچنين روش خليل در قلب كردن كلمات يعني نظام تقاليب را در معجمش اعمال كرد. (۵)

اما در بعضي جاها با او اختلاف نظر داشت از جمله اينكه برخلاف خليل كه هر كلمه‌اي كه يك يا دو حرفش از حروف علّه (واو- الف- ياء) بود و آنها را به همراه مهموزها (كلمات داراي همزه) در باب لفيف (كلمات داراي دو حرف علّه) قرار مي‌داد، او مهموزها را از معتل جدا كرد. (۶)

ابن منظور در لسان العرب، تهذيب اللغه را از مختصرترين كتب لغت بر مي‌شمارد. (۷)

كتاب ديگري كه به شيوة خليل تأليف شده كتاب «المحيط» تأليف ابوالقاسم اسماعيل بن عبّاد (۳۲۶ هـ

مقاله فرهنگ‌ها و واژه‌نامه‌هاي عربي به عربي

نوشته مقاله فرهنگ‌ها و واژه‌نامه‌هاي عربي به عربي اولین بار در فايل مارکت - بازار فايل. پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico


 • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   
آخرین پست ها

کار با اینترنت دانلود منیجر به همراه آموزش نکته ها و قابلیت ها..........سه شنبه 9 اردیبهشت 1399

تحلیل جایگاه اپل از نگاه شرکت اُمدیا..........سه شنبه 13 اسفند 1398

مشخصات گوشی های سامسونگ گلکسی S10 لایت و گلکسی نوت 10 لایت..........پنجشنبه 24 بهمن 1398

معرفی شهر زیبای بانه..........پنجشنبه 17 بهمن 1398

تفریح و سرگرمی؛ هر مناسبت یک پیامک..........سه شنبه 17 دی 1398

پاورپوینت بازار کار اشتغال و بيکاري..........پنجشنبه 10 مرداد 1398

مقاله ويژگي هاي معلم خوب..........پنجشنبه 10 مرداد 1398

مقاله مديريت كلاس و انضباط محيط كلاس..........پنجشنبه 10 مرداد 1398

مقاله راهكارهايي براي ارتقا منرلت معلمان..........چهارشنبه 9 مرداد 1398

مقاله خصوصیات یک معلم..........چهارشنبه 9 مرداد 1398

مقاله راهبردهاي پيشگيرانه انظباطی در كلاس..........چهارشنبه 9 مرداد 1398

مقاله محاسن و معایب شغل معلمی..........چهارشنبه 9 مرداد 1398

مقاله ویژه ارتقاء رتبه شغلی عالی معلمین..........چهارشنبه 9 مرداد 1398

مفهوم استعاره،نظریه و تئوری های سازمانی..........سه شنبه 8 مرداد 1398

مراحل تولید سیمان و بتن ضد آب..........سه شنبه 8 مرداد 1398

همه پستها

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات