مقاله تعيين ارتباط بين سلامت روان و شيوه‌هاي مدارا در دانشجويان جديدالورود دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

سابقه و هدف:

سلامت روان از موضوعات بحث‌انگيز در روانپزشكي است. از جمله عوامل مرتبط با آن توانايي مداراي افراد با تغييرات و استرس‌ها مي‌باشد. اين پژوهش با هدف بررسي سلامت روان و شيوه‌هاي مدارا در دانشجويان جديد الورود (مهرماه ۸۳) دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي انجام پذيرفت.

 

مواد و روشها:

اين پژوهش بر روي ۲۴۹ نفر از دانشجويان پنج دانشكدة دندانپزشكي، پزشكي، پرستاري و مامايي، تغذيه و توانبخشي به شيوة مقطعي و با استفاده از پرسشنامه‌هاي سلامت عمومي ۲۸ سؤالي (GHQ-2-8)، پرسشنامه مداراي بلينگز و موس و يك پرسشنامه اطلاعات دموگرافيك انجام و با شيوه‌هاي آماري كاي‌دو و T-Student Test تجزيه و تحليل گرديد.

 

يافته‌ها:

در كل ۱/۳۶%‌ از دانشجويان مورد مطالعه امتياز بزرگتر يا مساوي نمرة برش در   GHQ (نمره ۲۳) را بدست آوردند كه بين دو جنس تفاوت معناداري مشاهده نشد (۰۵/۰P>).

افرادي كه با استفاده از GHQ به عنوان مشكوك به اختلالات روان‌پزشكي تلقي مي‌شوند (نمره بالاتر يا مساوي با نمرة برش)، بيش از بقيه از راهبرد مداراي جسماني كردن و مهار هيجاني استفاده مي‌نمودند (۰۵/۰P<) و افراد با امتياز كمتر از نمرة برش در GHQ (افراد با سلامت روان بيشتر) از توانايي حل مسأله و ارزيابي شناختي بيشتري برخوردار بودند (۰۵/۰P<).

از نظر جلب حمايت اجتماعي بين دو گروه با امتياز GHQ كمتر از نمرة برش (نمره ۲۳) و امتياز بالاتر يا مساوي نمره برش تفاوت معناداري بدست نيامد.

وضعيت سلامت روان افراد با متغيرهاي جنس، تأهل، رشته تحصيلي، تعداد دفعات شركت در كنكور، وضعيت رضايتمندي از رشته تحصيلي و عوامل مؤثر در انتخاب رشته تحصيلي ارتباط معنادار آماري نداشت.

نتيجه‌گيري:

افراد با سلامت رواني بيشتر از شيوه‌هاي مداراي فعال و مؤثرتري استفاده كرده، بيشتر اقدام به ارزيابي شناختي مشكلات و يافتن راه‌حل مي‌نمايند. باتوجه به جدايي ناپذيري استرس‌ها از روند زندگي و تحصيل، آموزش شيوه‌هاي مؤثر مدارا به دانشجويان خصوصاً در ابتداي دوران تحصيل مي‌تواند مصونيت آنها را در برابر پريشاني رواني افزايش دهد.

واژگان كليدي: سلامت روان، مدارا[۱]، GHQ[2]

 

«مقدمه»

 

موضوع سلامت روان از موضوعات بحث‌برانگيز در روان‌پزشكي است. از جمله عوامل مرتبط با سلامت روان، توانايي مداراي افراد با تغييرات و استرس‌ها مي‌باشد كه به نظر مي‌رسد اين دو رابطه‌اي دوجانبه با يكديگر داشته باشند. يعني برخورداري از توانايي انطباق و مداراي بهتر، در حفظ سلامت روان افراد دخيل است و از طرفي برخورداري از سلامت روان، اتخاذ شيوه‌هاي انطباقي را در پي خواهد داشت.(۱)

از جمله مهارتهاي مدارا (Coping) مي‌توان به شيوه‌هاي مداراي مشكل‌مدار (Problem-focused) و مداراي هيجان‌مدار (Emotion-focused) اشاره كرد كه در شيوه‌هاي مشكل‌مدار شخص مي‌تواند به مسأله يا وضعيت خاصي كه پيش آمده بپردازد و به دنبال راهي باشد براي تغيير دادن وضعيت و اجتناب از آن در آينده. در شيوة هيجان‌مدار، شخص مي‌تواند حواس خود را بر تسكين و تخفيف هيجانات همراه با موقعيت پرفشار متمركز مي‌كند، حتي اگر نتواند آن موقعيت پرفشار را تغيير دهد. اكثر مردم در مواجهه با استرس از هر دو نوع مدارا استفاده مي‌كنند.(۱)

چهار نوع اساسي فرايند مدارا وجود دارد كه عبارتند از (۲):

الف) مداراي روي‌آوري- شناختي (Cognitive-approach coping): تجزيه و تحليل شناختي و ارزيابي مجدد مثبت، پذيرش مسئوليت و خويشتنداري.

ب) مداراي روي‌آوري- رفتاري (Behavioral-approach coping): شامل جستجوي راهنمايي و حمايت و به كارگيري عمل معيني متناسب از قبيل مداراي مبتني بر حل مسأله در رويارويي مستقيم با يك رويداد و پيامد آن است.

ج) مداراي اجتنابي- شناختي (Cognitive-avoidance coping): شامل پاسخهايي كه هدف آن انكار يا به حداقل رساندن جديت يك بحران يا پيامدهاي آنست.

د) مداراي اجتنابي- رفتاري (Behavioral-avoidance coping): شامل مشوقهاي جايگزين است كه در آن شخص سعي مي‌كند درگير فعاليتهاي جديد شود و آنها را به عنوان جايگزين فقدان‌هاي ناشي از بحران‌ها تعيين كند. افرادي كه در موقعيتهاي پرفشار از مداراي مشكل‌مدار استفاده مي‌كنند كمتر دچار افسردگي مي‌شوند.(۱)

در پژوهشي در سال (۳ و۱۹۹۲) مشخص شد كه دانشجوياني كه از مكانيسمهاي مداراي درگير شدن يا روي آوردن (Engagement) استفاده مي‌كنند از ميزان افسردگي كمتري نسبت به گروهي كه از مكانيسمهاي اجتنابي استفاده مي‌كنند برخوردارند(۳) در مطالعه‌اي ديده شد كه شيوه‌هاي فعال‌مدارا (Active coping styles) داراي ارتباط منفي با پريشاني رواني بود.(۴) در بررسي ديگري مشخص شد كه نمرات كسب شده در آزمونهاي مشكل‌مدار تحت تأثير افسردگي و مداراي هيجان‌مدار تحت تأثير ميزان اضطراب واقع مي‌شوند ولي شيوه‌هاي مداراي اجتنابي بطور قابل توجهي از ميزان اضطراب و افسردگي افراد متأثر نمي‌شوند.(۵)

در بررسي ديگري در انگلستان ديده شد، افراد مشكوك به ابتلا به اختلالات روانپزشكي (براساس آزمون GHQ) از مكانيسمهاي مداراي رفتاري- اجتنابي و انكار بيش از ساير افراد استفاده مي‌كنند.(۶)

نتايج تحقيقات موس و شافر (۱۹۹۳) بيانگر آن است كه اكثر افرادي كه بيشتر بر مداراي روي‌آوري متكي‌اند، در زندگي بهتر با عوامل استرس‌زا سازگار مي‌شوند و نشانگان روان‌شناختي كمتري را تجربه مي‌كنند.(۲)

اين مطالعه با هدف بررسي سلامت روان و شيوه‌هاي مدارا و بررسي ارتباط بين اين دو در دانشجويان جديدالورود (مهرماه ۸۳) دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي انجام پذيرفت.

 

«مواد و روشها»

اين مطالعه يك مطالعه مقطعي (Cross-Sectional) از نوع توصيفي تحليلي با حجم نمونه ۲۴۹ نفر مي‌باشد.

نمونه مورد مطالعه از ميان دانشجويان جديدالورود (مهرماه ۱۳۸۳) ۵ دانشكدة دندانپزشكي، پزشكي، پرستاري و مامايي، تغذيه و توانبخشي دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي شركت‌كننده در كارگاههاي آموزش ارتباط مؤثر به شيوة غيرتصادفي ساده انتخاب شدند.

محدودة سني شركت‌‌كنندگان ۳۴-۱۸ سال با متوسط سني ۹۷/۱۸ سال بود. از مجموع ۲۴۹ شركت‌كننده، ۱۶۲ نفر (۱/۶۵%) در مقطع كارشناسي، ۸۵ نفر (۱/۳۴%) در مقطع دكتراي عمومي و ۲ نفر (۸/۰%) در مقطع كارشناسي ارشد مشغول به تحصيل بودند. در مجموع ۱۹۸ نفر (۵/۷۹%) شركت‌كنندگان مؤنث و ۵۱ نفر (۵/۲۰%) مذكر، ۲۴۶ نفر (۸/۹۸%) مجرد و ۳ نفر (۲/۱%) متأهل بودند.

شيوة جمع‌آوري اطلاعات به صورت پرسشنامه‌اي بود. پرسشنامه‌ها بدون ذكر نام و شامل يك پرسشنامه اطلاعات دموگرافيك، يك پرسشنامه سلامت عمومي ۲۸ سؤالي (GHQ-28) و پرسشنامه مداراي بلينگز و موس (Billings , moos) بود. در پرسشنامه اطلاعات دموگرافيك راجع به سن، جنس، تأهل، مقطع تحصيلي، رشته

[۱]- Coping

[۲]- General Health Questionnaire

مقاله تعيين ارتباط بين سلامت روان و شيوه‌هاي مدارا در دانشجويان جديدالورود دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

نوشته مقاله تعيين ارتباط بين سلامت روان و شيوه‌هاي مدارا در دانشجويان جديدالورود دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي اولین بار در فايل مارکت - بازار فايل. پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico


 • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   
دوشنبه 13 اسفند 1397  12:05 ب.ظ

نقد كتاب: ماكياولي

نوشته:‌كوئنتين اسكينر

ترجمه: عزت الله فولادوند

يكي از انتقاداتي كه به اين كتاب وارد است آن است كه ترجمه ايتاليايي كلمه ويرتو صورت نگرفته است. البته مترجم كتاب علت آنرا چند معني بودن اين كلمه‌ مي داند و از اين موضوع دفاع مي‌كند و معتقد است كه لفظ ايتاليايي ويرتو را خود خواننده مي‎تواند آنرا با مطالعه متن كتاب منطبق سازد. يعني خواننده قادر خواهد بود معني درست كلمه را با توجه به متن كتاب دريابد به نظر من بهتر آن بود هر جايي كه نام ويرتو ذكر مي‌گردد، نويسنده كتاب معني صحيح آنرا براي خواننده مشخص مي‌نمود. وقتي كه خود مترجم و يا نويسنده كتاب معني درست ويرتو را (با توجه به جملات) نمي‌داند، چگونه انتظاري مي‌رود كه يك دانشجوي علوم سياسي ويا يك خواننده عادي كتاب بتواند خودمعاني مختلف آنرا (لياقت و استعداد، استعدادهاي فطري و لياقت ذاتي و پاك دامني، توانايي، قدرت بازو، دليري و…)با توجه به جملات متن كتاب استخراج نمايد. البته مترجم مدعي مي‌باشد كه درباره معاني آن شرح و توضيح داده است ولي اين توضيحات ۳ اشكال دارد:‌ ۱- گنگ و نامفهوم است ۲ – معني درست كلمه را مشخص نساخته است. ۳- ممكن است تلقي نويسنده و مترجم صحيح نبوده و بيانگر آنچه كه ماكياولي از اين واژه‌ها ارائه مي‌نموده، مفهوم كلمه ويرو نباشد. مسئله بعدي آنكه ماكياولي در عصر رنسانس مي‌زيسته يعني زماني كه علم وارد عرصه زندگي اروپاييان شد و عقايد امانيستي مطرح شد، به همين دليل وي از امانيستها بسيار متاثر شده است. آنها اعتقاد داشتند كه براي رشد و پيشرفت بايد فرهنگ روم باستان را احيا نمود. اين مطلب درست است كه انسان محوري به جاي خدا محوري حاكم شد ولي ديني در اروپا تعطيل نشد بلكه از سياست جدا شد. عده اي معتقدند كه نوشته هاي ماكياولي متاثر از زمان اوست من اين را قبول دارم ولي اين مساله نبايد توجيه يك سري مسائل ديگر شود. هميشه در تاريخ از بدو به وجود آمدن جهان تا به امروز خوبي خوب بوده، و بدي بد بوده است.رياكاري،‌ نيرنگ و فريب، مكر و خدعه، دروغگويي، تهمت و … از صفات رذيله به شمار مي‌آمده است. و متعاقب آن نيكي، سخاوت، درستي، صداقت و … از فضائل محسوب مي شده است. و اين مطلب را هم ماكياولي و هم مردم فلورانس مي‌دانستند ولي در عصري كه ماكياولي زندگي مي‌كرد به دليل اينكه مردم از كليساي كاتوليك بيزار شده بودند، به اعتقاد من خود ماكياول هم به نوعي از دين بيزار شده بود واز طرفي به خاطر به قدرت رسيدن درخاندان مريچي اقدام به نوشتن يك سري مطالب خلاف و اخلاق وانسانيت در آثار خود نمود. كه اين هم خود نبايد به عنوان توجيه اعمال وي محسوب شود. به نظر من ماكياول انسان خوبي نبوده است و البته انسان بدي هم نبوده است. او هم درآثار خود نكات مثبت دارد وهم منفي و هم درست وهم غلط (ومانند بسياري از انسانهاي ديگر فردي قدرت طلب بوده است. لازم به ذكر است در زمان نگارش شهريار نه ماكياولي و نه معاصران او به هنگام خواندن آن هيچ يك احساس نمي‌كردند كه برداشت او سنگدلانه است. ولي آقاي اسكينر به اين مطلب توجه نكرده است و مطالب اين كتاب را با زمان آن روز تطبيقي نداده است. عليرغم اينكه نيت آقاي اسكينر آن نبوده است. ماكياولي به خاطر ارتباطش با اومانيستها و به خاطر دوستان و پدرش دردربار مريچي به قدرت رسيد و ارتقاء‌ يافت، بعد توسط همين مديچيها به خاطر سوء ظني كه به او پيدا كرده بودند دستگير و زندان شد وبعد از آنان ماكياول سعي كرد جايگاه از دست رفته خود را دوباره بدست آورد. به همين دليل كتاب شهريار را نوشت تا آنرا به خاندان مديچي تقديم كند. مدتي بعد تحت تاثير جمهوري خواهان  قرار گرفت و كتاب گفتارها رانوشت. ولي همواره به خاطر كينه‌اي كه نسبت به مديچيها پيداكرده بود واز طرفي تحت تاثير افكار جمهوري خواهي قرار داشت از آنان انتقاد مي‌نمود. تا اينكه به قول خودش بخت به او رو كرد و در دربار مديچيها ارج و قرب يافت و به نوشتن تاريخ فلورانس پرداخت. بعد از به قدرت رسيدن جمهوري خواهان به خاطر ارتباطش با مديچيها از كار بركنار شد و در انزوا وتنهايي مرد تمامي اين مسائل باعث گرديده است كه مطالب شهريار يا گفتارها ضد و نقيص باشد در كتاب آقاي اسكينر تلاش شده است تا افكار و عقايد ماكياولي توجيه گردد. با توجه به شرايط و اوضاع زمانه (ص۱۵و۱۶) بهتر بود كه نويسنده كتاب و ديگران آن قدر تاثير محيط را در افكار وي دخيل نمي دانستند، هر چقدر محيط مؤثر باشد انسان نبايد وجدان خود را زير پا بگذارند مطلب ديگر آنكه نگرش ماكياولي نسبت به اخلاق و قدرت و … به طور كامل در كتاب آقاي اسكينر بيان نشده است. از اين مطالب حاشيه‌اي خارج شويم. به مطلب اصلي يعني نقد كتاب بپردازيم كتاب ماكياولي نوشته كوئنتين اسكينر،‌ ترجمه عزت‌الله فولادوند كتابي ناقص (از نظر بيان مطالب) است و يك سري اشكالاتي اساسي دارد. برخي از اشكالات مربوط به محتواي مطالب اين كتاب مي‌شود وبعضي ديگر مربوط به ويرايش اين كتاب مي‌شود. در (ص ۱۰۷) در دو جمله از نظر ادبي و سبك نگارش ايراد وارد است. جملة اين صفت را با موفقيت مركوز كرد يعني چه؟ مركوز به چه معناست و يا در جمله بعدي كه مي گويد: چگونه مي‌توان ايشان را آنقدر به خير همگاني علاقمند نگاه داشت تا (عظمت

نقد كتاب: ماكياولي

نوشته نقد كتاب: ماكياولي اولین بار در فايل مارکت - بازار فايل. پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico


 • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   
دوشنبه 13 اسفند 1397  12:05 ب.ظ

مجموعه مقالات پرورش شتر مرغ

تاريخچه شتر مرغ

مصريان باستان در ۲۰۰۰سال قبل شتر مرغ را براي كشيدن ارابه تربيت مي كردند. آرسينو ملكه مصري بر شتر مرغ زين شده اي سوارمي شده است. گروههاي شترمرغ گاهي اوقات در روم براي كشيدن ارابه ها در مسابقات مورد استفاده قرار مي گرفتند. ژنرالهاي رومي كلاه خودهاي رزمي خود را با پرهاي شترمرغ، به عنوان نشانه اي از رهبري (فرماندهي) مي آراستند. همسران آنها خود را با پرهاي شترمرغ به عنوان سلطنتي مي آراستند و در كارهاي روزمره سوار برشتر مرغ مي شدند. پوسته تخم شتر مرغ در غارهاي چين كشف شد كه متعلق به ۲۵۰۰سال قبل است كه توسط انسانها مورد استفاده واقع مي شدند. شواهدي بدست آمده كه پيشنهاد مي كند كه بوشمن هاي اوليه در افريقاي جنوبي اين پرندگان بزرگ را براي گوشت شكار مي كردند. از پوسته هاي شتر مرغ به عنوان ظروف آب استفاده مي كردند از آنها تخت هاي تزئيني مي ساختند. نقاشي هاي قديمي شتر مرغ، در معابد مصري كشف شدند بيانگر آن است كه آنها تا حدي بوسيله مصريان اهلي شده بودند. شتر مرغ نشانه تِمي ، الهه مصري صداقت و عدالت بوده است. فراعنه و خانواده هايشان جزء طبقات برتري بودند كه مي توانستند داراي بادبزنهاي ساخته شده از پر شتر مرغ باشند. روغن شتر مرغ توسط مصريان و روميان باستان به عنوان ماده آرايشي و براي ماده اي جهت درمان درد و روماتيسم استفاده مي شد. در دهه ۱۷۰۰ ماري آنتوانت پرهاي شتر مرغ را به عنوان يك مد دلخواه زنان مجدداً معرفي نمود. آنچه اتفاق افتاد انفجاري در صنعت پر شتر مرغ بود كه در طول قرن نوزدهم و نيز در قرن بيستم ادامه يافت. در دوره معاصر شتر مرغ، پس ازآنكه به واسطه شكار براي برداشت پرهاي باشكوهش منقرض شده بودند، در اكثر مناطق قلمرو طبيعي است در وضعيت حفاظت شده جنوبي قرارداد. مزارع شترمرغ در حال حاضر به طور گسترده در سراسر دنيا راه اندازي مي شوند. توليد پر، گوشت، روغن و تخم براي بازار جهاني آن مي كنند.

 

پرورش شتر مرغ
پرورش شتر مرغ

 

آشنايی با صنعت پرورش شترمرغ

شترمرغ(struthio camelus ) بزرگترين پرنده زنده است كه متعلق به خانواده ratite ها به معناي سينه پهنان مي باشد. اعضاي اين خانواده بوسيله عدم قدرت پرواز‍،توانايي دويدن و فقدان جناق در استخوان سينه شان شناخته مي شوند. اين پرندگان بسيار مقاوم بوده و به آساني مي توانند با شرايط گوناگون اقليمي سازگار شوند. آنها مي توانند در چراگاه هاي فقيري كه گاو و گوسفند قادر به رشد و زندگي نيستند،زنده بمانند.

 

تاريخچه پرورش شترمرغ

در حدود سال هاي ۱۸۶۰ تقاضاي زيادي براي پر شترمرغ،منجر به اهلي كردن آن در آفريقاي جنوبي شد . پس از اختراع دستگاه جوجه كشي مصنوعي ، در سال ۱۸۷۰ اين حرفه تبديل به حرفه اي بسيار سودآور گرديد اما از سال ۱۹۱۴ به بعد،تقاضا براي پر كاهش يافت و در اواخر دهه ۸۰،توجه به گوشت و پوست اين پرنده باعث رونق مجدد اين صنعت شد و تا به امروز اين روند ادامه دارد.

 

انواع شترمرغ

شترمرغ آفريقاي جنوبي (struthio camelus australis )-گردن آبي

شتر مرغ آفريقاي شمالي (struthio camelus camelus )-گردن قرمز

شترمرغ آفريقاي شرقي (struthio camelus massaicus )-گردن قرمز

شترمرغ سومالي (struthio camelus molibdophanes )-گردن آبي

شترمرغ آفريقايي اهلي شده (struthio camelus domesticus )-گردن سياه

مورد اخير نوع اهلي شده اي مي باشد كه از قرن گذشته در آفريقاي جنوبي توليد شده است كه نتيجه تلاقي بين زيرگونه هاي مختلف با انتخاب بهترين پر،بالاترين باروري و مقاوم ترين در حمل و نقل مي باشد.مزاياي هر يك از اين گونه ها بدين شرح است:

گردن آبي:جوجه ها مقاوم تر با درصد قدرت زنده ماني بيشتر اما توليد تخم كمتر

گردن قرمز:قد بلندتر،توليد گوشت بيشتر،بلوغ ديرتر و توليد تخم كمتر گردن سياه(شترمرغ اهلي):مطيع تر،توليد تخم بالا اما جوجه ها ضعيف تر،جثه كوچكتر و توليد گوشت كمتر

 

محصولات شترمرغ

گوشت،پوست،پر و روغن

 

گوشت

گوشت شترمرغ،گوشت قرمز است . طعم، بافت و رنگ گوشت شترمرغ شبيه به گوشت گاو بوده اما ميزان چربي،كالري و كلسترول آن كمتر است. به علاوه گوشت شترمرغ ميزان بالايي از عناصر كم نياز مانند روي و منيزيم را نيز داراست. اين گوشت نياز بدن به ويتامين PP(نياسين) را تامين كرده و نسبت به ساير گوشت ها مقادير بيشتري ويتامين هاي A ، C ، B1 و B2 دارد. همچنين ميزان گوشت بدست آمده از هر شترمرغ نيز بسيار قابل توجه است. يك شترمرغ ۱۲ ماهه با وزن زنده ۱۰۰ كيلوگرم، لاشه اي با وزن ۶۰ كيلوگرم توليد خواهد كرد. از اين ۶۰ كيلوگرم،۲۱ كيلوگرم گوشت درجه يك (استيك و فيله) و ۱۴ كيلو گرم گوشت درجه دو(گوشت لخم) و مابقي استخوان و چربي خواهد بود.اين مقادير بسته به سن،جنس و روشهاي مديريتي تغيير مي كند.

مجموعه مقالات پرورش شتر مرغ

نوشته مجموعه مقالات پرورش شتر مرغ اولین بار در فايل مارکت - بازار فايل. پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico


 • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   

تحقیق موانع توسعه فرهنگي در جمهوري اسلامي ايران

بسمه تعالي

پيشگفتار : 

يكي از مباحث مهمي كه در نيمه دوم قرن بيستم و به دنبال ظهور كشورهاي تازه استقلال يافته جهان سوم در عرصه روابط بين الملل توجه بسياري از انديشمندان علوم سياسي را به خود جلب نموده است، نوسازي و توسعة سياسي و توسعة اقتصادي است. اما اين سوال مطرح مي‌شود كه چرا تابه حال ايران نتوانسته است به الگويي درجهت نيل به توسعه سياسي و اقتصادي دست يابد؟ در اين مسير با چه مشكلاتي مواجه مي‌باشد؟

باعنايت به اهميت اين موضوع، مانيز در اين پژوهش سعي نموده‌ايم ضمن ارائه تصويري از توسعه و ويژگي‌هاي آن، به بررسي ساختارهاي فرهنگي ايران بپردازيم و مهمترين علل توسعه نيافتگي ايران را فرهنگ حاكم بر روح ملت ايران ذكر نموده، و به عنوان راه حل توسعه فرهنگي را مقدم بر توسعه سياسي و توسعه اقتصادي دانسته‌ايم.

ضمنا در اين پژوهش سعي شده است ريشه‌اي ترين مسائل موجود در بطن فرهنگ ايراني و مشكلات ساختارهاي اجتماعي ايران مورد بررسي قرار گرفته تا علل توسعه نيافتگي ايران در عرصه هاي سياسي و اقتصادي مشخص تر گردد.

در مجموع مي‌توان گفت كه هدف اصلي در اين تحقيق اين است كه توسعه سياسي و توسعه اقتصادي در كشور ما، در مقام نخست به معناي پالايش ويژگي‌هاي منفي و فرهنگي است كه در طول تاريخ و در بستر زمان شكل گرفته‌اند و رفع اين موانع جز از طريق ايجاد يك نظام آموزشي كار آمد آن هم از طريق اهتمام جدي دولت كه قادر به تربيت انسانهايي خلاق و با فرهنگ باشد ميسر نيست. بديهي است كه رفع اين نواقص در فرهنگ جامعه، بستري مناسب جهت توسعه همه جانبه را در كشور فراهم خواهد آورد.

اثبات اين موضوع كه توسعه فرهنگي مقدم تر از توسعه سياسي و توسعه اقتصادي است، انگيزة انتخاب موضوع از جانب محقق مي‎باشد.

در خاتمه لازم است از زحمات استاد عزيزم جناب آقاي دكتر سريع القلم كه افتخار شاگردي ايشان را دوران تحصيلم در دانشگاه شهيد بهشتي داشتم تشكر و قدرداني نمايم. زيرا از ايشان مطالب بسياري آموختم كه در تمامي ابعاد زندگيم راهگشايم بودند و در اين پژوهش هم از مطالب كتاب عقلانيت و آينده توسعه‌ يافتگي در ايران ايشان استفاده فراواني نموده‌ام.

البته مطالب كتاب مذكور را با آميخته‌هاي ذهنيم عجين ساخته‌ام بديهي است كه هرگونه كاستي متوجه حقير مي‌باشد.

فصل اول

كليات تحقيق

طرح مسئله:

دغدغه پيشرفت، توسعه يافتگي و ثبات سياسي ايران همچنان ادامه دارد،‌ درحالي‌كه بسياري از كشورهاي هم رديف ما راه و افقهاي خود را پيدا كرده‌اند، ما هنوز در نزاعهاي فكري و سياسي خود غوطه‌وريم. جالب  اينكه مباحث پيشرفت و توسعه يافتگي را قبل از كشورهايي مانند مالزي، چين، كره جنوبي و… آغاز كرده‌ايم.([۱]) سوال اينجاست كه چرا تاكنون ايران نتوانسته است به الگويي در زمينه توسعه دست يابد؟ چرا رهبران و نخبگان ايراني از گذشته درس عبرت نمي‌گيرند و اشتباهات خود را مرتب تكرار مي‌كنند؟ چرا خيلي فكر نمي‌كنند؟‌ و اگر هم فكر كنند صحيح فكر نمي‌كنند؟‌ اگر ريشه مسائل قبل از انقلاب را بخواهيم به بيگانگان و امپرياليسم نسبت دهيم مشكلات بعد از انقلاب را چگونه بايد ارزيابي كنيم؟ ما ايرانيان خيلي ملت خودخواهي هستيم هيچ وقت نمي‌خواهيم بپذيريم كه اشتباه كرده‌ايم عموماً خارج از خود به دنبال علتها، مشكلات و ريشه‌ها هستيم، زماني امپرياليسم را سرزنش كرديم و اكنون كه امپرياليسم در خانه ما نيست جريان و گروه ديگر را متهم مي‌سازيم. هميشه به دنبال اين هستيم كه خود را توجيه كنيم. وقتي رهبران و نخبگان ايراني اشتباه مي‌كنند هيچ وقت از ملت عذرخواهي نمي كنند بلكه اشتباهات خود را به ديگران نسبت مي دهند. مسئله ديگر اين آنكه افكارمان خيلي مدرن است و مانند تكنولوژي سريع وارد مي‎شود، ولي خلقيات ما كه نتيجه وجود سالها استبداد در اين مملكت است،‌ همچنان تعيين كننده مانده است و سرنوشت مارا مي‌سازد. ماافكار بسيار خوب خود را در سخنرانيها نتوانسته ايم به سيستم تبديل كنيم. ظاهراً در نمايش فكر بيش از عمل لذت مي‌بريم. بايد بپذيريم انسانهابا سخنراني تربيت نمي‌شوند، بلكه به طور مقطعي اهميت مسائل تربيتي پي مي‌برند. تربيت يك جامعه تداوم، نظم.‌تفكر و انسانهايي متعهد و حساسي را مي‌طلبد. ديگر آنكه ما سامان و استوار را دوست نداريم،‌چون سامان يافتن خيلي زحمت دارد.‌ ساختن يك سيستم خيلي مشكل است. سيستم پذيري خيلي دشوارتر است، به همين دليل ترجيع داده‌ايم با هيجانات و اوضاع روز زندگي كنيم. برايمان همان كافي است كه درآمد نفت حداقل بقاي ما را تضمين مي‌كند و به همين راضي هستيم. مسئله ديگر اينكه عده‌اي مي‌خواهند به زور عقايد خود را بر ديگران تحميل كنند. برخي مي خواهند تمام مردم ايران را مذهبي كنند، برخي به دنبال غربي كردن همه هستند، برخي به دنبال روشنفكر كردن همه هستند،‌ اينها متوجه نيستند كه هر كدام از اين اسمها نوعي تحميل به عامه مردم است. يك جامعه به همه نوع قشر نياز دارد: مذهبي، غرب زده، روشنفكر،‌ بومي و بسياري از اقسام ديگر. آزادي در اين دنياي پرتنوع و پرتلاطم عبارت است از اينكه هر كس تعلق فرهنگي خود را كسب كند و بدون تعرض و تعدي ديگران و دولت بتواند بدان عمل كند. عمده مشكل توسعه نيافتگي ايران در افكارمان نيست بلكه در تبديل فكر به عمل است وناتواني در ساختن سيستم است و نهايتا در شخصيت پرورش نيافته ماست. اينكه هركسي برايش خودش مهم است و براي عقايد ديگران هيچ ارزشي قائل نمي باشد. در جامعه‌اي كه افراد اين اندازه نسبت به هم دافعه دارند نمي توان يك سيستم اجتماعي را ساخت. ايده گفتگوي تمدنها را مطرح مي‌كنيم و مي‌خواهيم به جهانيان فن گفتگو بياموزيم وهمه را به وحدت فراخوانيم اما برخلاف آنچه كه دينمان به ما آموخته درميان خود ترحم نداريم. حذف و حسادت و تخريب به شدت در ميان ما رواج دارد و بر پايه محبت و عطوفت و همفكري و هم فهمي با يكديگر معاشرت نمي‌كنيم. دو پايه مترولوژيك تمدن غرب، ساماندهي و تشكيل از يك طرف و ظرفيت نقد پذيري از طرف ديگر است. ما در هر دو نوع ضعيف هستيم.

در كشور ما بدترينها، بي‌سوادترينها، گرسنه‌ترينها، عقب مانده‌ترينها، ومنزوي ترينها به حوزه سياست و تصميم گيري وارد مي‌شوند. هركسي نبايد به ميدان نخبگي راه پيدا كند.

در كشور ما به توانايي افراد اهميت داده نمي‌شود، بلكه مردم به دنبال آدم «خوب» هستند. ايرانيان هميشه چه در سطح مديريتي و چه در سطح روشنفكريمشكل «تشخيص موقعيت و وضعيت» خود راداشته‌اند. بالاخره هر چه سريعتر ما بايد ارتباط منطقي ميان هويت («ديني»، ايراني و جهاني) خود را روشن كنيم. قوي بودن هويت ملي و ديني ايرانيان در مقابل هويت جهاني آنان قرار گرفته است. در هويت ملي و ديني ايرانيان در مقابل هويت جهاني آنان قرار گرفته است. در حاليكه كشورهايي مانند مالزي، كرة جنوبي، چين و برزيل توان تطبيق و همگون سازي ميان منابع داخلي و بين المللي خود را پيدا كرده‌اند،‌ ما چنين تواتنمندي را كسب نكرده‌ايم. پيشرفت هر جامعه‌اي مانند موقعيت يك فرد تابع انسجام  انرژي آن جامعه يا فرد است تا هنگاميكه عناصر مختلف سياسي، اقتصادي و به خصوص فرهنگي جامعه‌اي از انسجام و منطق دروني برخوردار نباشند نمي‌توان مجموعه آن جامعه را در مسير پيشرفت يا توسعه يافتگي سوق  داد. توسعه يافتگي به طور اصولي تابعي از عوامل ومحركهاي داخلي است. اگر به هر دليل علم وارد عرصه عمل و فكر يك جامعه نشود و يا با ارزشهاي آن تلفيق منطقي نيابد، نبايد در انتظار پيشرفت و تمدن بود،‌نظام داخلي يك كشور بايد از ظرفيت پذيرش و تركيب و تربيت توامان باشد تا امكانات داخلي و خارجي خود را تشكل بخشد. بيماري يك فرد قبل از آنكه به آلودگي محيط خارجي مربوط باشد، از ضعف و آسيب پذيري جسمي او ناشي مي‌شود. واكسيناسيون فرهنگي و دروني نيز دقيقا به همين منظور يعني قوام بخشيدن به درون، افزايش قواي دروني و آماده سازي داخلي براي مقابله با هجوم خارجي توصيه مي‌شود.([۲])

بنابراين چه در توسعه يافتگي و چه د رتوسعه نيافتگي چه در پيشرفت و بالندگي و تمدن سازي و چه در عقب ماندگي و سقوط و اضحلال و زوال،‌ درون مهمتر از برون است. زوال انسانها، مجموعه‌ها و تمدنها ابتدا ازدرون آغاز مي‌گردد. به همين تناسب و معادله شكوفايي و شوكت انسانها،‌ مجموعه‌ها و تمدنها نيز از درون شروع مي‌شود. دستيابي به تشكل اجتماعي و حل تدريجي بحران مشروعيت،‌ منوط به تحول و آموزشي فرهنگي است. چه جامعه و چه نخبگان به اين تحول فرهنگي در ايران نيازمندند.

پيشرفت و توسعه حاصل يك نگاه خاصي به زندگي و هستي مي‌باشد و بدون توجه به چنين نگرشي توسعه يافتگي و پيشرفت ممكن نيست و براي ايجاد چنين نگرشي در جامعه وجود يك فرهنگ مناسب براي توسعه لازم و ضروري مي‌باشد. فقدان فرهنگ مناسب در ايران همواره به عنوان مانعي در مسير توسعه سياسي  و توسعه اقتصادي اين كشور قرار داشته است. پس سنگبناي هر نوع توسعه‌اي، توسعه‌اي توسعه فرهنگي است يعني قدم اول در راه رسيدن به توسعه «جامعه توسعه يافته» تلاش در فرهنگ سازي و ساخت يك سيستم فرهنگي منسجم از جانب دولت است و قدم دوم بايد اين باشد كه توسعه سياسي و اقتصادي همپا و به موازات هم رشد كنند،‌ نه توسعه اقتصادي بر توسعه سياسي مقدم است«ديدگاه آقاي رفسنجاني» و نه توسعة سياسي بر توسعة اقتصادي مقدم است (ديدگاه آقاي خاتمي) بلكه در مرحلة اول توسعه فرهنگي مقدم است و بعد بايد توسعه سياسي و اقتصادي كه موجبات رشد كمي «اقتصادي» و رشد كيفي «سياسي» را موجب مي‌گردد.

ممكن است اين سوال مطرح شود  كه در كشوري مانند ايران كه با اين همه معضلات سياسي و اقتصادي رو به روست در درجه اول بايد اولويت توسعه اقتصادي باشد يعني مثلا حل تورم،‌ كاهش فقر و…  يا بايد در درجة اول توسعه سياسي مقدم باشد (مثلاً احزاب در ايران شكل بگيرند، مشاركت سياسي به وجود آيد و …) يا اينكه بايد سرمايه‌گذاري خارجي جذب شود و … اينجانب تمام اين مسائل را قبول دارم ولي معتقدم زماني مي‌تواند فقر را ريشه كن ساخت،‌زماني مي‌توان تورم را مهار كرد كه مثلاً فلان برنامه‌ريز اقتصادي و يا مسئول اجرايي واقعا خودش در صد حل اين مسائل باشد نه اينكه در حوزه اقتصادي مسئولين مملكت، مركب از مشتي افراد دزد و يا فاسد يا خائن و يا بي‌سواد و … باشند. كه فقط منافع فردي و جناحيشان مطرح است و نه مردم. فقط به فكر سود خود و اطرافيانشان هستند ونه مردم ومملكت پس مشكل در نخبگان است و اين نخبگان هم كه از كره مريخ و ماه نيامده‌اند. آنان در همين مملكت و در همين جامعه كه همه مردم آن به فكر خود مي‌باشند به دنيا آمده و بزرگ شده‌اند. پس اين مسئله بر مي‌گردد به فرهنگ و فرهنگ سازي يعني تا زمانيكه حس وطن پرستي نوع دوستي و مردم خواهي درميان اكثريت ايرانيان نباشد توسعه سياسي و اقتصادي رخ نمي‌دهد. اگر سرمايه گذاري خارجي جذب شود فوايد آن ابتدا به جيب يك سري افراد خاص واردي شود. اگر بدون توسعه فرهنگي بخواهند مشاركت سياسي به وجود بياورند،‌ مشاركت سياسي تبديل به جناح پرستي و ديكتاتوري واستبداد مي‌شود چون ما ايرانيها هنوز كار با يكديگر را نياموخته‌ايم. زيرا فرهنگ ايراني استبداد پرور است. و هيچ وقت توسعه سياسي بدون توسعه فرهنگي و توسعه اقتصادي بدون توسعه فرهنگي امكان پذير نمي‌باشد. در مجموع ريشه‌هاي عقب ماندگي ايران را بايستي در ضعف نهادها و بنيان‌هاي سياسي اقتصادي و اجتماعي جستجو كنيم كه به نوعي به عامل فرهنگي مرتبط مي‌شوند. تاريخ به ما نشان داده كه هيچ نيرويي قويتر از وطن دوستي براي تحول ملي وجود ندارد به همين دليل پيشنهادي مي‌شود كه دولتمردان ما قبل از اينكه سمت اجرايي قبول كنند،‌ يك دوره كار گاه فشرده وطن دوستي ببينند تا بدانند كه براي چه سرزمين كار مي‌كنند.

و اما پرسشي كه مطرح مي‎باشد اين است كه:

۱- دكتر محمودسريع القلم، عقلانيت و آينده توسعه يافتگي در ايران، (تهران- مركز مطالعات استراتژيك خاورميانه- چاپ دوم-۱۳۸۱) ص ۳

۱- همان كتاب، ص۱۶

تحقیق موانع توسعه فرهنگي در جمهوري اسلامي ايران

نوشته تحقیق موانع توسعه فرهنگي در جمهوري اسلامي ايران اولین بار در فايل مارکت - بازار فايل. پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico


 • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   
دوشنبه 13 اسفند 1397  12:05 ب.ظ

ترجمه كتاب Political Education and Stability

فصول ۱ و۴

درس : جامعه شناسي سياسي

معرفي:‌ در زير اثري از هربت‌هايمن در (سال) ۱۹۵۹، چاپ شده است. سياست اجتماعي به سرعت گسترش يافته است. نظم زير گروهي داخل تحقيقات سياسي مي‎باشد. امروزه اين تحقيقات مخصوص در حال پايان هستند و شايد بهتر و به صرفه‌تر بود اگر يك گزارش در مورد آن نوشته مي‌شد تا اينكه يك كتاب ديگر در اين موضوع پوشش داده شود. هر چند من به طور اخص توضيح نمي‌دهم چرا سياست اجتماعي و تحقيق آن در سالهاي ۱۹۶۰ گسترش يافت، نه حتي دلايل سقوط آن را، من به تأثيرات بعضي از پيشرفت هاي اصلي مربوط ساخته ام. من هم چنين به بعضي از تاليفات مركزي براي نشان دادن اين كه كدام براي آناليز جامعه سياست معاصر در داخل دموكراسي‌هاي انگلو- آمريكا است. نيز توجه كرده ام چنانچه اين كتابي است كه سعي مي‌كند شماري از چيزهاي مختلف را بررسي كند. بين يك دولت رقابتي است كه در آن تغييرات كاركترهاي فرهنگ سياسي آنگلو- آمريكايي را آزمايش مي كند. در زماني كه ما نزديك هستيم تا سالگرد انقلاب امريكا را جشن بگيريم اين به نظر مي رسد كه هر دو در اين زمان مهم است. فرهنگ سياسي دوباره ارزيابي افكار به عنوان حركات است كه ماندگاري دو سياست را تهديد مي‎كند. همچنين نشان مي‎دهد توجهات جامعه شناسي سياسي را براي استفاده از تاريخ معاصر در راستاي هدفش. اين كتاب بنابراين مجموعي از مواد خام متضاد است و هر چند محصول نهايي شايد به سليقه ي همه كس نيايد، آن عكس العمل سنتي در جامعه دارد كه من آن را مي‌پذيرم.

اين كتاب «پايان ايدئولوژي» دانيل بل در يك زندگي سياسي است. «تعريف دموكراسي كاپيتاليستي»، كه در دوره پيشرفت بخش‌هاي صنعتي بود. اين زاويه ديد ديگري از آن زندگي سياسي است. كه البته با سودمندي از تجربيات تاريخي بيشتر نوشته نشده است. سال‌هاي ۱۹۶۰ شاهد،‌ سقوط توافقات سياسي و ايدئولوژي بود. اما در مقايسه سياست‌هاي مانده در بريتانيا و ايالات متحده، هر چند بعضي ها ترس‌ها و اميدهاشان را ابراز كردند،‌ هيچ كدام از دولت‌هاي رياست جمهوري مدار و پارلمان مدار هنوز به پايان نرسيده‌‌اند. در حالي كه من مخالفم با آناليز بل، ولي با بسياري از نكوهش هاي او از چپ سياسي، جنگ نمي‌كنم. بخش كاپيتاليست ترتيبي ساده از توافقات براي حكم راني از يك سطح (طبقه) به سطح (طبقه) ديگر نيست. هم زمان جدايي طبقات تنها جدايي پتانسيل نيروها هستند در بخش مدرن صنعتي و نه لزوما مهم. در واقع آن حركت‌هاي اجتماعي سياست است كه آزمايش شده اند. اين كتاب قابل توجه و دربرگيرندة مثال‌هايي از تضادهاي غير طبقاتي نيست. حركت‌هاي پنج بخش نخست بعضي از مشكلات مركزي داخل سياست اجتماعي سنتي را بررسي مي‌كند. بخش (۱) توضيح مي دهد ارتباط ميان پردازش اجتماعي كاركتر سياست در حالي كه بخش (۲) نشان مي‌دهد كه چگونه آن رفتار بدست آمده است. نتايجي دارد كه نه تنها براي شخص اما براي سيستم سياسي كاربرد دارد. در بخش سوم من بحث كردم تحصيلات نرمال ابزار اصلي تحصيلات سياسي است و آن قابل دسترس مي‎باشد. ولي در بريتانيا، و ايالات متحده ايجاد نشد،‌ و مورد توجه قرار گرفتند گونه‌هاي شهروندي. در بخش چهارم و پنجم الگوهاي مشاركت سياسي مورد توجه قرار گرفته‌اند و پاسخ آن‌ها خوب مي‎باشد به ساختارهاي ارائه شده، و نقش اجتماعي نيز بررسي شده است. قسمت دوم كتاب بر پايه‌ي مواد پرونده‌اي كشيده شده از حركتهاي معاصر سياست – اجتماع است. اين حركتها اساسا برخلاف الگوي دروني قابل ارزيابي هستند. هدف اين است كه ببينيم چه مفهوم‌هايي را آنها نگه داشته‌اند براي پردازش آموز‌ه‌هاي سياسي و چگونه اين مفاهيم ادراك ما را از فرهنگ سياسي انگو- آمريكايي در بر مي‌گيرد. بخش كاركردي روي كلاس مقاومت از نوع تحقيق‌اند.

 

ترجمه كتاب Political Education and Stability

نوشته ترجمه كتاب Political Education and Stability اولین بار در فايل مارکت - بازار فايل. پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico


 • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   

تحقیق تاثير نفت عراق بر اقتصاد جهان پس از سرنگوني رژيم صدام

فصل اول (كليات)

طرح مساله:

حمله امريكابه عراق با وجود هزينه‌هاي كلان سياسي و اقتصادي‌اش براي اين كشور، از ديدگاه اقتصادي گسترش و تعميق و تحميل رژيم سرمايه داري است، كه قلب تپنده آن را نفت تشكيل مي‌دهد. اين جنگ به خاطر تصاحب منابع نفتي عراق نبود، ولي نفت همواره ماده‌اي استراتژيك براي اقتصاد نظام سرمايه‌داري محسوب مي‌شود. از لحظ موقعيت ژئوپلتيك عراق در بطن منطقه نفت خير خاورميانه قرار دارد. به دليل سياستهاي غلط حزب بعث در اقتصاد عراق، در حال حاضر بيش از ۹۵% درآمدهاي اين كشور را در آمدهاي حاصل از فروش نفت تشكيل مي‌دهد.([۱]) ۰(يعني اقتصاد كاملا تك محصولي) ذخاير  اثبات شده نفت اين كشور ۱۱۵ ميليارد بشكه است كه بعد از  عربستان دومين كشور نفت خيز جهان است و هنوز ذخاير اثبات نشده فراواني نيز وجود دارد. اما توليد روزانه نفت در عراق به روزي ۲ ميليون و ۳۰۰ هزار بشكه محدود مانده است. به دليل آنكه در اثر جنگ صنعت نفت عراق به شدت صدمه ديد و بعد از جنگ نيز تاسيسات و خطوط لوله‌هاي نفت در عراق به ويژه خط لوله شمال كه نفت را از كركوك به بندر جيحان در تركيه انتقال مي‌دهد،‌ به وسيله انفجارات بمب بي‌مصرف ماند. در رابطه با ميزان استخراج نفت عراق با روزانه ۱/۲ ميليون بشكه نفت توليد مي‌كند كه  حدود۳/۱ميليون بشكه آن صادر مي‌شود. با در نظر گرفتن قيمت نفت بشكه‌اي ۵۰ دلار ميزان درآمدهاي نفتي اين كشور روزانه ۵۶ ميليون دلار و در سال بيش از ۲۳ ميليارد دلار خواهد بود. اين در حالي است كه ميزان توليد نفت عراق در زمان رژيم صدام روزانه بيشمار از ۹/۲ ميليون بشكه بوده است. جنگ عراق موجب افزايش شاخص سهام بورس در كشورهاي حاشيه خليج فارس شد و بسياري از شركت هاي اين كشورها قراردادهاي پرسودي را امضا كردند اماكارشناسان اقتصادي عقيده دارند در دراز مدت كشورهاي حاشيه خليج فارس با بازگشت عراق به بازار نفت بيشتر از سودي كه در آغاز احياي اقتصادي عراق به دست مي‌آورند، زيان خواهند ديد.([۲]) با اينكه هنوز براي سخن گفتن از رونق اقتصادي عراق زود است. اما نشانه‌هايي وجود دارد كه غول خفته عراق درآينده امكان دارد به يك قدرت اقتصادي منطقه‌اي تبديل شود. علاوه بر ذخاير عظيم نفتي، اين كشور داراي يك نيروي كار ماهر و يك اساس مستحكم براي توسعه كشاورزي نيز مي‌باشد. در دراز مدت، رونق اقتصادي عراق عوارض منفي براي ساير كشورهاي منطقه خواهد داشت. از همه مهمتر افت قيمت نفت است. پس از اينكه عراق توليد و صادرات نفت را با ظرفيت كامل آغاز كند. قيمتها سقوط خواهند كرد و درآمدهاي نفتي ساير كشورهاي خليج بين ۲۰ تا ۲۵ درصد كاهش خواهد يافت. بديهي است با توجه به عمليتهاي انتحاري انفجار خطوط نفت و تاسيسات نفتي عراق، تيراندازي پراكنده به نيروهاي ائتلاف، غارت تجهيزات نفتي، رواج گسترده قاچاق محصولات نفتي، جملگي حكايت از آن دارند كه تامين امنيت وثبات وراه اندازي توليد نفت عراق با دشواريهاي فراوان مواجه است.([۳]) در شرايطي كه سرمايه‌گذاري لازم فقط براي رسيدن به سطح توليد پيش از جنگ، ۷ ميليارد دلار برآورده شده است، روزانه حدود ۷ تا ۸ ميليون دلار هزينه اضافي نيز بر اثر عمليات خرابكارانه درماههاي اول پس از سرنگوني صدام بر اين كشور تحميل شده است. البته نحوه بازسازي عراق آغاز شده است و طبق  طرحهاي آمريكا محور قرار گرفتن نفت به عنوان مهمترين منبع براي بازسازي اين كشور مورد توجه قرار گرفته است. و آمريكا قصد دارد صنعت نفت عراق را به طور كامل خصوصي كند. در اين زمينه گفته مي‌شود كه يكي از مديران بريتيش پتروليوم به عنوان مسئول بازسازي صنعت نفت عراق تعيين خواهد شد.

اهداف تحقيق:

از آنجائيكه كشور عراق دومين كشور ثروتمند جهان از لحاظ منابع نفتي است،‌ هدف از اين پژوهش آن است كه تاثيرات جنگ بر كشورهاي حوزه خليج فارس، صادرات نفت عراق بر اعضاي اوپك و اقتصاد جهان مورد بررسي قرار گيرد.

اهميت تحقيق:

اهميت اين پژوهش در آن است كه نشان مي‌دهد افزايش بهاي قيمت نفت و سرازير شدن دلارهاي نفتي به اقتصاد كشورهاي صادر كننده نفت(به ويژه خليج فارس وايران) آيا قادر خواهد بود موجبات توسعه اين كشورها را فراهم آورد؟ يا برعكس همانند گذشته (مثلا زمان رژيم شاه) باعث وابستگي هر چه بيشتر اين كشورها به غرب و برگشت سرمابه  سمت كشورهاي صنعتي خواهد شد. يا اينكه به دلايل مختلف اين پطرودلارها حيف وميل خواهدشد.

سوال اصلي:‌

تاثير نفت عراق بر اقتصاد جهان پس از سرنگوني رژيم صدام چيست؟

سوال فرعي:

آيا افزايش تقاضاي جهاني نفت، به سرنگوني رژيم صدام مربوط است؟

فرضيه تحقيق:

يكي از دلايل افزايش تقاضاي جهاني نفت، كاهش صادرات محصولات نفتي عراق بعد از سرنگوني صدام مي‌باشد.

متغيرها و مفاهيم عملياتي:

كاهش دلايل افزايش تقاضاي جهاني نفت چيست؟

دلايل صادرات محصولات نفتي عراق چيست؟

روش تحقيق:

روش اين پژوهش مبتني بر جستجو در سايتهاي اينترنتي بوده است. كليه منابع فارسي به جز منابع انگليسي از اينترنت اقتباس شده است.

 

۱- جواد ذاكر كارشناسي اقتصادي، عنوان مقاله افت يارانه‌هاي حزب بعث براي مديران جديد اقتصاد عراق جمعه ۲۹ آريل ۲۰۰۵ جام جم آن لاين

۱- هرمان شر، عنوان مقاله: چالشهاي صنعت نفت در عراق، ترجمه: عباس فياضي منش، مجله آفتاب، شماره ۲۳ اسفند ۱۳۸۲

۱- هوكمركوليك، عنوان مقاله:‌ بي‌نصيب از نفت عراق، مترجم آتوسابي طرف منبع اكونوميست، ۵ آوريل ۲۰۰۵

 

تحقیق تاثير نفت عراق بر اقتصاد جهان پس از سرنگوني رژيم صدام

نوشته تحقیق تاثير نفت عراق بر اقتصاد جهان پس از سرنگوني رژيم صدام اولین بار در فايل مارکت - بازار فايل. پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico


 • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   

تحقیق بهينه سازي منبع با استفاده از شبيه سازي تركيب يافته و الگوريتم ژنتيك

خلاصه

اين مقاله، توسط تركيب كردن فلوچارت ( نمودار گردش كار) براساس ابراز شبيه سازي با يك روش بهينه سازي ژنتيك قدرتمند، يك روش را براي بهينه سازي منبع نشان مي دهد.روش ارائه شده، كمترين هزينه،و بيشترين بازده را ارائه ميدهد، وبالاترين نسبت سودمندي را در عملكردهاي ساخت و توليد فراهم مي آورد. به منظور يكپارچگي بيشتر بهينه سازي منبع در طرح ريزي هاي ساخت،مدلهاي شبيه سازي بهينه يافته (GA) الگوريتم هاي ژنتيكي گوناگون،عموماً با نرم افزارهاي مديريت پروژه بكار رفته شده ادغام مي شوند. بنابراين، اين مدلها از طريق نرم افزار زمان بندي فعال مي شوند و طرح را بهينه مي سازند.نتيجه، يك ساختار كاري تقليل يافته سلسله مراتبي در رابطه با مدلهاي همانندي سازي بهينه يافته GA است. آزمايشات گوناگون بهينه سازي با يك سيستم در دو مورد مطالعه، توانايي آن را براي بهينه ساختن منابع در محدوده محدوديتهاي واقعي مدلهاي همانند سازي آشكار كرد. اين الگو براي كاربرد بسيارآسان است و مي تواند در پروژه هاي بزرگ بكار رود. براساس اين تحقيق، همانندسازي كامپيوتر وا لگوريتمهاي ژنتيك ،مي توانند يك تركيب موثر براي بهبود دادن بازده و صرفه جويي در زمان وساخت و هزينه ها باشند.

 

مقدمه

اين امر كاملاً آشكار شده است كه بازده كاري پايين ،عدم آموزش، و كاهش تعداد معاملات، چالشهاي بحراني هستند كه صنعت ساختمان( ساخت) با آن روبرو خواهد شد.

بهره دهي يا قدرت توليد در رابطه با مطالعه ها، براي مثال،دلالت بر زمان بيكاري (بيهودة) كاربران در ساخت(توليد) دارد كه اين زمان از ۲۰ تا ۴۵% متغير است. اين اتلاف وقت ، كه از طريق منابع ناكارآمد و طرح ريزيهاي غيربسنده( نامناسب) ناشي مي شود، تاثير و پيامد فوق العاده اي در هزينه هاي ساخت دارد. همچنين، پيماناكاران كه مهارتهاي مديريتي منابع كارآمد را ندارند، اين رقابت كردن در بازارهاي ساخت جهاني كه آنها د ر آن فرصتها بسياري را خواهند يافت، براي آنها كاري بس دشوار خواهد بود.

با ايجاد تجهيزات و نيروي كار براي امر ساخت و توليد، اين امر آشكار است كه تدبيرهاي كاربرد نيروي كار متناوب و كاربرد بهتر از منابع كاري موجود، به منظور بهبود دادن،بهره دهي كاري و كاهش هزينه هاي ساخت، مورد نياز است. استفاده كارآمد از منابع پروژه، هزينه هاي ساخت را براي مالكان و مصرف كنندگان كاهش مي دهد، و در عين حال سودمنديهايي را براي پيمانكاران افزايش مي دهد. با اين وجود،برخي فاكتورها وجود دارند كه ،مديريت منبع را امر دشواري مي سازند، اين فاكتورها در مراحل زير توضيح داده شده اند:

 • سياست جداسازي مديريت منبع:در ادبيات، محققان گوناگون، تعدادي تكنيكها را براي پرداختن به جنبه هاي فردي مديريت منبع، همانند تخصيص منبع، سطح بندي منبع، مديريت نقدينگي، و تجزيه و هزينه و زمان معاملات (TCT) ، ارائه داده اند. مطالعات تالبوت و پترسون(۱۹۷۹) و گاوليش و پيركون (۱۹۹۱)، براي مثال، به تخصيص منابع مربوط بود ، در حاليكه بررسيهاي Easa (1989) و Shah et al (1993) به سطح بندي و تراز كردن منابع مي پرداخت روشهاي ديگر ، تنها روي تجزيه TCT متمركز شدند. همانطوريكه اين بررسيها سودمند واقع شدند، آنها به ويژگيهاي مجزايي پرداختند كه يكي پس از ديگري براي پروژه ها بكار برده مي شدند ( نه بطور همزمان) . بوسيله پيچيدگي اساسي پروژه ها و مشكلاتي در رابطه با الگوبرداري تمام ويژگيهاي تركيب يافته، تلاش بسيار كمي براي بهينه سازي منابع تركيب شده به عمل آمد.

ناكارآمدي الگوريتم هاي بهنيه سازي سنتي: در چند دهه گذشته ، بهينه سازي منبع سنتي، براساس روشهاي رياضي يا براساس تكنيكهاي ذهني(غيرمستدل) بوده است. روشهاي رياضي ، همانند برنامه ريزيهاي عدد صحيح ، خطي، يا برنامه ريزيهاي ديناميكي ،براي مشكلات منبع فردي پيشنهاد شده بودند.با اين وجود ، روشهاي رياضي از لحاظ محاسبه اي براي هر پروژه واقعي انعطاف ناپذير بودند كه اين روش فقط براي سايزهايي از پروژه مناسب مي باشد. همچنين ،روشهاي رياضي پيچيده ايشان دستخوش تغيير مي شوند وممكن در مطلوبترين وبهينه ترين قرار بگيرند، روشهاي ذهني (غيرمستدل) ، ازسوي ديگر، تجربيات وقوانين

تحقیق بهينه سازي منبع با استفاده از شبيه سازي تركيب يافته و الگوريتم ژنتيك

نوشته تحقیق بهينه سازي منبع با استفاده از شبيه سازي تركيب يافته و الگوريتم ژنتيك اولین بار در فايل مارکت - بازار فايل. پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico


 • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   

تحقیق موانع ساختاري توسعة سياسي در عربستان سعودي

طرح مسئله (مقدمه):

جامعة توسعه يافته، جامعه اي است كه در حوزه هاي مختلف فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي، تكنولوژي و سياسي دچار تحول و دگرگوني شده است. در حوزة سياسي جامعة نوساز و توسعه يافته داراي ويژگيهاي خاصي از جمله تغيير فرهنگ سياسي مردم و دگرگوني روابط مبتني بر قدرت، تغيير ساختارها و پيدايش نهادهاي اجتماعي، سياسي جديد و تغيير در بنيانها و سيستم حقوقي روبه روست. توفيق در امر توسعه موجب تمايز كشورها از يكديگر با عناويني چون كشورهاي توسعه يافته يا پيشرفته و كشورهاي توسعه نيافته يا عقب مانده مي‎شود. اكثر كشورهاي توسعه نيافته به ضرورت توسعة سياسي پي برده اند. چرا كه تحولات عمومي جهان، دگرگونيهاي اقتصادي- اجتماعي، شهري شدن، گسترش و پيچيدگي ارتباطات در جهان امروزي و افزايش سطح سواد و فرهنگ جوامع و … جملگي عامل رشد و آگاهي سياسي مردم شده و تقاضا براي مشاركت سياسي را افزايش مي دهند. در صورتيكه ساختارهاي سياسي جوامع همگام با افزايش رشد و آگاهي سياسي به بسط و افزايش امكانات پاسخگويي نپردازند، ثبات سياسي جوامع به مخاطره مي افتد. اگر بين تحولات اقتصادي، اجتماعي با تحولات سياسي هماهنگي و همگامي وجود نداشته باشد، تضاد و تعارض شديدي در جوامع ايجاد مي‎شود كه مي‎تواند موجبات فروپاشي نظامهاي سياسي را فراهم نمايد. از اين رو اكثر كشورها، با ساختارهاي سياسي سنتي به ضرورت ايجاد توسعه و نوسازي سياسي ولو به ظاهر پي برده و درصدد ايجاد تغييرات سياسي برآمده اند. زيرا توسعة سياسي وضعيتي است كه در آن يك نظام سياسي با اتخاذ سياستهاي روشن و كارشناسانه و ايجاد نهادهاي مؤثر براي پاسخگويي به نيازهاي جامعه ظرفيت سياسي خود را افزايش بدهد. در چنين نظامي مشاركت افراد، انفكاك ساختاري و حاكميت قانون ديده مي‎شود و دموكراسي شيوة رسوم حكومتي آن جامعه بوده است. در پادشاهي عربستان سعودي خصوصاً در چند سالة اخير يك سلسله رفرمها و تحولات جديد در جهت تجديدبناي ساختارهاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي ديده مي‎شود. اقدامات و اصلاحات مزبور قاعدتاً مي بايست تغيير ساختارها و ثبات سياسي عربستان از شكل سنتي به فرهنگي مدرن را منجر و باعث توسعة سياسي عربستان شود اما در واقع چنين نشده است.

فرضية تحقيق:

ساخت سياسي عربستان و روابط مبتني بر قدرت هيأت حاكمه در عربستان مانع اصلي توسعة سياسي بوده است. چرا كه ساختار سياسي عربستان سنتي مي‎باشد. بنابراين كلية اقدامات و اصلاحات انجام شده قاعدتاً مي بايست با نگرش سنتي توأم باشد نه اصلاحاتي عميق و بنياني.

سؤال اصلي:

موانع ساختاري توسعة سياسي در عربستان سعودي كدامند؟

سؤالات فرعي:

 • توسعة سياسي چيست؟
 • نقش عوامل اجتماعي و بين المللي در عدم توسعه سياسي عربستان چيست؟
 • نقش حكومت در اين راستا چه مي باشد؟

هدف تحقيق:

اين پژوهش مي‌خواهد نشان دهد كه باورهاي سنتي (انديشه ها و فرهنگ سنت گرايانه) چگونه مي‎تواند مانع توسعة سياسي گردد.

موانع و مشكلات تحقيق:

عدم وجود منابع تخصصي كافي و موردنياز در كتابخانه ها در خصوص ساختار سياسي عربستان سعودي و به روز نبودن، علمي نبودن و عدم جامعيت آنها.

سازماندهي تحقيق:

در فصل اول به تعريف توسعة سياسي، شاخصهاي توسعه و برداشتهاي مختلفي كه از مفهوم آنان وجود دارد پرداخته و سپس موانع سه گانه در توسعة سياسي مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

فصل دوم به بررسي موانع موجود در راه توسعة سياسي عربستان كه مربوط به جامعة مدني است، مي پردازد. در اين فصل ابتدا موانع اجتماعي نظير: وهابيت، فرهنگ سياسي زنان در عربستان، مطبوعات، طبقة متوسط عربستان مورد بررسي قرار مي‎گيرد. و در قسمت دوم همين فصل به موانع خارجي يا بين المللي توسعة سياسي عربستان پرداخته خواهد شد.

در فصل سوم حكومت به عنوان مانع توسعة سياسي فرض شده است. در اين قسمت بررسي ساخت قدرت در عربستان سعودي، ابزارها و شيوه هاي اعمال قدرت، بررسي ايدئولوژي وهابيت به عنوان ابزار و نفت مهمترين ستوني كه بنيان نظام آل سعود بر آن استوار است مورد بحث قرار مي‎گيرد. در قسمت بعدي همين فصل روند اصلاحات سياسي در عربستان بررسي خواهد شد در اين رابطه حوزة جامعه و محيط بين المللي و حكومت به عنوان اصلي ترين مانع توسعة سياسي مطرح مي‎شود. و در بخش پاياني به ارائه نتيجة نهايي از بحث و تطابق مباحث تئوريك با مباحث تاريخي و عملي خواهيم پرداخت.

روش تحقيق:

روش جمع آوري اطلاعات اين پژوهش منابع كتابخانه اي مي‎باشد.

اهميت تحقيق:

اين پژوهش مي‌خواهد نشان دهد كه چه عواملي مانع توسعه سياسي است و چگونه مي‎توان به توسعة سياسي رسيد.

 

فصل اول- كليات

ديدگاههاي نظري در مورد موانع ساختاري توسعة سياسي

مفهوم توسعة سياسي:

به طور يقين اگر علل اجتماعي، فرهنگي، سياسي و بين المللي، عدم توسعه و موانع توسعه در يك كشور مورد بحث قرار نگيرد، توسعه شناخته نخواهد شد.

قبل از تعريف توسعة سياسي بايد ديد كه توسعه چيست؟ در يك تعريف كوتاه و خلاصه، توسعه يك دگرگوني عميق سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي است. اين دگرگوني مربوط به انسان و جامعه است. هنگامي حركت توسعه درست انجام خواهد گرفت كه با معيارهاي ارزشي جامعة انساني سازگار باشد. مايكل تودارو توسعه را پديده اي صرفاً اقتصادي نمي داند و معتقد است توسعه بايد به عنوان جرياني چند بعدي كه مستلزم تجديد سازمان و جهت گيري مجموعه نظام اقتصادي و اجتماعي كشور است، مورد توجه قرار گيرد.[۱]

بحث ما در ارتباط با توسعة سياسي است. از يك ديدگاه توسعة سياسي داراي دو مفهوم است: ۱- وجود رقابت ايدئولوژيك در جامعه، زماني كه نه تنها گروهها، بلكه ايدئولوژيهاي متفاوت بتوانند با يكديگر رقابت كنند. ممكن است اين رقابت در درجة اول بين نخبگان (اليت) جامعه باشد و لازم نيست كه رقابت در مرحلة اول توده اي باشد. كمااينكه در كشورهاي توسعه يافته نيز در اوايل كار بين نخبگان رقابت ايجاد شد.
۲- مشاركت با هم در سطح گروههاي برگزيده يعني باز بودن نظام سياسي به نحوي كه نوعي گردش نخبگان در جامعه صورت پذيرد و جامعة سياسي راكد و فاسد نشود. با توجه به تعاريف فوق، منطقاً به نظر مي رسد كه براي نائل شدن به توسعة سياسي، نوع خاصي از نظام سياسي لازم است.[۲] در غرب توسعة اقتصادي، شيوة دموكراتيك و در بعضي از كشورهاي ديگر به شيوه هاي اجبارآميز و يا توسط حكومتهاي اصلاح طلب و يا توسط انقلاب تحقق پيدا كرده است. بنابراين توسعة اقتصادي همراه و ملازم با انواع نظامهاي سياسي رخ مي‎دهد. با توجه به تعاريف گذشته از توسعه سياسي اجراي رشد سياسي امكان‌پذير نيست، مگر آنكه نوع خاصي از نظام سياسي موجود باشد.[۳]

تعريفي ديگر: توسعه سياسي فرايندي است كه طي آن مجموعه نظام از آنچنان فرهنگ خود فزاينده و ظرفيت هماهنگ ساز و توان سازگاري برخوردار باشد كه بتواند ثبات و تعادل و مشروعيت سياسي خود را حفظ كند.

تعريفي ديگر: دستيابي به موقعيتي است كه طي آن يك نظام سياسي به جستجوي آگاهانه و موفقيت آميز براي افزون شدن كيفي ظرفيت سياسي خود از طريق ايجاد نهادهاي مؤثر و موفق نائل آيد.

[۱]  – مايكل تودارو، توسعة اقتصادي در جهان سوم، چاپ سوم، ترجمة غلامعلي فرجادي (تهران- وزارت برنامه و بودجه- ۱۳۶۷) جلد اول، ص ۱۱۵

[۲] – مجلة فرهنگ و توسعه، سال اول، شمارة ۳، آذروردي ۱۳۷۱ ، ص ۵

[۳] – مجلة راهبرد، سال اول، شمارة اول، ص ۳۸

تحقیق موانع ساختاري توسعة سياسي در عربستان سعودي

نوشته تحقیق موانع ساختاري توسعة سياسي در عربستان سعودي اولین بار در فايل مارکت - بازار فايل. پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico


 • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   

تحقیق درجه بندي شير و پاستوريزه كردن آن

معايب و درجه بندي شير:

اهميت درجه بندي شير در اين حقيقت نهفته است كه محصولات لبني به همان خوبي مواد طبيعي اي خواهند بود كه از آن تهيه مي شوند. دانش كارمندان لبنيات سازي از روشهاي ارزيابي و درك حسي از اهميت برخوردار است. تشخيص طعم بد و طعم مطلوب، بعلاوه دلايل احتمالي آن، سبب توانايي در توليد شير با كيفيت بالا و متعاقباً توليد محصولات لبني با كيفيت بالا خواهد شد.

درجه بندي شير:

 • حس چشايي
 • حس بويايي
 • روشها (تكنيك ها)

معايب شير:

 • ليپولايز ( تجزيه چربيها)
 • اكسيداسيون
 • نور خورشيد
 • پختن ( پخته شدن)
 • انتقال
 • ميكروبي

درجه بندي شير:

درك و شناخت اصول ارزيابي حسي براي درجه بندي ضروري است. همه حواس پنجگانه اصلي در ارزيابي حسي محصولات لبني استفاده مي شوند: بينايي، چشايي، بويايي، لامسه  و شنوايي. اگر چه، بيشترين تاكيد بر روي حس چشايي  وبويايي است.

 

حس چشايي:

منافذ ( جوانه هاي ) چشايي، يا گيرنده هاي چشايي، بيشتر روي سطح خارجي زبان قرار دارند، اما ممكن است روي گونه ونرم كامه افراد جوان هم وجود داشته باشند. قبل از اينكه حس چشايي اتفاق بيفتد، بايد حدود ۹۰۰ جوانه چشايي با طعم ارتباط برقرار كنند. البته ، بزاق (آب دهان) در برقراري اين تماس بسيار ضروري است. چهار نقطه عصبي متفاوت روي زبان قرار دارند كه چهار مزه اصلي را شناسايي مي كنند : شيرين، شور، ترش، تلخ. ازاينرو ، نمونه ها بايد درون دهان پخش شوند تا تشخيص دقيقي از مزه ها ممكن باشد. علاوه بر اين مزه هاي ابتدايي، دهان به ما اين اجازه را مي دهد كه واكنشهايي  نظير سردي، گرمي، شيريني، سختي وغيره را حس كنيم.

حس بويايي:

ما در تشخيص حس بويايي نسبت به حس چشايي تواناتر هستيم. براي مثال، ممكن است ماده اي خوشبو ( معطر) مثل mercaptain در ۲۰ ميليارد (بيليون) نقطه از هوا قابل شناسايي باشد. مركز حس بويايي در بالاترين قسمت حفره بيني قرار دارد. براي اينكه ماده اي توسط حس بويايي قابل شناسايي باشد، بايد در دماي بدن حل شده و قابل حل در حلال چرب (غليظ) باشد.

توجه : هر دو حس بويايي، و چشايي ، ممكن است در صورت استفاده دائمي فرسوده شوند. يك داور خوب ( نظردهنده خوب) بيش از يك نمونه را در هر دقيقه امتحان نمي كند. شستشوي دهان با آب در فواصل امتحان نمونه ها، به تجديد ميزان حساسيت كمك مي كند.

شيوه درجه بندي شير:

براي اينكه هر گونه بو ورايحه اي ، با بوكشيدن ظرف آن بلافاصله قابل تشخيص باشد، دما بايد بين ۷۰-۶۰ درجه فارنهايت ( ۲۰-۵/۱۵ ) باشد.

همچنين ، با گذاشتن نمونه در دهان، ما خواهان افزايش دما هستيم. اين امر به تبخير عناصر اصلي منجر مي شود.

به رايحه اي كه بلافاصله با قراردادن بيني بطور مستقيم به روي ظرف، پس از يك دم كامل حس مي كنيد ، توجه كنيد هر گونه بوي بدي را متوجه خواهيد شد.

لازم است نسبت به گويا ( فراگير) بودن نمونه مطمئن شويد ؛ مخلوط كردن و بهم زدن (تكان دادن) داراي اهميت است.

تكان دادن (بهم زدن) ، لايه نازكي از شير روي سطح داخلي باقي مي گذارد كه سبب تبخير رايحه متصاعد شده موجود مي شود.

در حين آزمايش، جرعه بزرگي را درون دهان بچرخانيد و به طعم آن توجه كرده و سپس تف كنيد. قورت دادن شير آزمايش ضعيفي است.

براي افزايش درك از طعم ( مزه) ، به آرامي از طريق دهان هواي تازه را به درون كشيده و سپس به آرامي از طريق بيني بيرون دهيد. با اين آزمايش، حتي ضعيف ترين بوها را نيز متوجه خواهيد شد.

اگر شير، قبل از چشيدن يا بعداز چشيدن ، بو داشته باشد، يا بعداز چشيدن (حالت) وضعيت تميز، شيرين، و خوشايندي در دهان ايجاد نكند، داراي عيب و نقصان در مزه است.

ويژگيهاي معايب مزه (طعم) ADSA

فساد (ترشيدگي ) ليپوليتيك يا هيدروليتيك

فساد (ترشيدگي ) با هيدروليز (تجزيه با آب ) چربي شير، توسط آنزيمي به نام ليپوپروتئين ليپاز افزايش مي يابد. طعم آن در نتيجه زنجيره كوچك اسيدهاي چرب توليد شده ، بخصوص اسيد بوتيريك است. LPL مي تواند طبيعي يا باكتريايي باشد. LPL در سطح مشترك آب و چربي فعال است، ولي تا

تحقیق درجه بندي شير و پاستوريزه كردن آن

نوشته تحقیق درجه بندي شير و پاستوريزه كردن آن اولین بار در فايل مارکت - بازار فايل. پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico


 • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   
شنبه 11 اسفند 1397  12:05 ب.ظ

تحقیق فورج آلياژهاي آلومينيوم

فورج آلياژهاي آلومينيوم

(بخش اول)

مقدمه :

با توجه به اينكه تا به حال مقاله‌اي در مورد فورج فلزات غير آهني به چاپ نرسيده است سعي گرديده تا با ترجمه متن فوق كمكي به صنعت كشور در زمينه فورج آلومينيم بشود. اين سلسله مقالات شامل قستمهاي مختلفي از جمله فورج پذيري آلومينيم، تجهيزات فورج آلومينيوم، تكنولوژي طراحي قالب و آلياژهاي مختلف آلومينيوم مي‌باشد. در نخستين بخش در مورد روشهاي مختلف شكل دادن آلياژهاي آلومينيوم بحث خواهد شد.

آلياژهاي آلومينيوم در انواع و اشكال مختلف و در طيف وسيعي براي كاربردهاي مختلف مي‌توانند فورج شوند. فورج آلياژ آلومينيوم، مخصوصاً در فورج Close-die ، شكل نهايي قطعه فورج توليد شده را صافتر و شفافتر از فورج گرم آلياژ فولاد مي گرداند. آلياژ آلومينيوم بازتاب هاي مختلفي در حرارتهاي زياد در خلال فورج از خود نشان مي‌دهد. صنعتگراني كه به آلومينيم دسترسي دارند، مي توانند از آلياژهاي آلومينيم به جاي فولاد اسفتاده كنند چون اين دو در خيلي از موارد قابل مقايسه با يكديگر مي‌باشند. براي شكل دادن قطعات آلياژ آلومينيم، فشار مورد نياز در فورج مي‌تواند مختلف باشد كه بستگي به تركيبات شيميايي آلياژ، مراحل فورج به كار رفته، نرخ تغيير قطعه در فورج، نوع قطعه فورج، شرايط روانكاري و حرارت قالب دارد.

نمودار ۱ تنشهاي جاري در فورج آلياژهاي آلومينيم در ۳۵۰ تا ۲۷۰ را مقايسه مي‌كند و نرخ تغييرات از ۴ تا ۱۰  در فولاد ۱۰۲۵ را با نرخ تغييرات حرارت در آلياژهاي ديگر مشخص مي‌كند. تنشهاي جاري سبب پايين بودن فشار مورد نياز براي فورج هستند، اگر چه، فشار حقيقي قطعه فورج معمولاً بيشتر است زيرا مراحل ديگر فاكتورهايي را به چارچوب بالا اضافه مي كنند. براي بعضي از آلياژها آلومينيوم از ضعيف تا متوسط مانند ۱۱۰۰ و ۶۰۶۱، تنشهاي مخصوصاً‌ آلياژهاي سري xxx7 مانند ۷۰۷۵، ۷۰۱۰، ۷۰۴۹،۷۰۵۰ ، تنشهاي جاري و در نتيجه فشار فورج در مقايسه با فولاد بيشتر است. بالاخره، آلياژهاي ديگر آلومينيوم، مانند ۲۲۱۹ ، تنشهاي جاري كاملاً مشابهت با فولاد دارد.

نمودار۱- تنشهاي جريان فورج آلياژهاي آلومينيوم و فولاد ۱۰۲۵ در درجه حرارت نمونه فورج و درجات مختلف كرنش كلي

 

ضمناً بايد متذكر شويم كه در مقايسه آلياژ‌هاي مورد توجه آلومينيم با فولاد، فورج آلياژهاي آلومينيم مشكلتر مي باشد. تركيبات شيميايي و خواص مكانيكي آلياژهاي آلومينيوم رابه جلد دوم از چاپ نهم METALS HANDBOOK ارجاع مي دهيم.

فورج پذيري Forgeability

در مقايسه آلياژهاي نيكل، كبالت و تيتانيوم، آلياژهاي آلومينيم توانايي فورج قابل توجهي دارند، مخصوصاً در مراحل تكنولوژي فورج كه قالبها  يا كمتر، بايد گرم شوند.

تغييرات دماي فورج بكار برده شده براي آلياژها توانايي تغيير شكل هر كدام را تغيير مي‌دهد. همچنين مطلب قابل توجه در اين قسمت اين است كه تغيير شكلي كه در آن ترك ايجاد نگردد مشكل است. آلياژهاي آلومينيم مانند ۱۱۰۰ و ۳۰۰۳ توانايي فورج را با توجه به موارد بالا دارند، اگر چه اين آلياژها كاربرد محدودي در فورج به خاطر نداشتن مقاومت كافي در حرارت دارند.

تحقیق فورج آلياژهاي آلومينيوم

نوشته تحقیق فورج آلياژهاي آلومينيوم اولین بار در فايل مارکت - بازار فايل. پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico


 • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   

تحقیق FPGA & CPLD زبان برنامه نويسي VHDL

مقدمه اي درباره FPGA & CPLD

براي آنكه بتوان بخش بزرگي از يك طرح را داخل يك تراشه منتقل نمود و از زمان و هزينه مونتاژ و راه‌اندازي و نگهداري طرح كاست، ساخت تراشه‌هاي قابل برنامه ريزي مطرح شد از جمله مزاياي استفاده از تراشه‌هاي قابل برنامه ريزي در طراحي پروژه‌ها عبارتند از :

 • كاهش ابعاد و حجم
 • كاهش زمان و هزينه طرح
 • افزايش اطمينان از سيستم
 • حفاظت از طرح
 • حفاظت در برابر نويز و اغتشاش

FPGA ها ابزار سخت افزاري قابل برنامه ريزي ارزان قيمت را جايگزين كاربردهاي فعلي كنترلرهاي داخلي (Embedded Controllers) نموده‌اند. به همين دليل بازار آنها رشد گسترده‌اي داشته است. علاوه بر اين به جهت ارائه راه حل‌هاي مناسب براي IC هاي سفارشي با عملكرد بالا موفقيت زيادي به دست آورده‌اند. در واقع به نظر مي‌رسد كه FPGAها با توجه به ارزان بودن، نسل فعلي تراشه‌هاي ASIC را از رده خارج كنند. همين مزيت هزينه و عملكرد توجه زيادي را درحوزه تحقيقات به خود معطوف كرده است.

ويژگي‌ استفاده از قطعات منطقي قابل برنامه ريزي (PLD)  و FPGA، ارزان بودن قيمت و سرعت ورود آنها به بازار است.

قطعات ASIC، هزينه‌هاي توسعه مهندسي غير قابل برگشت بالاتري   دارند و در نتيجه اغلب، قيمت اين محصولات بالاتر است، اما اساساً كارايي بالاتري دارند. اين شيوه‌هاي مختلف طراحي محيطهايي را با مجموعه‌اي از متدولوژي و ابزاهاي مختلف CAD پديد مي‌آورند.

در طول يك دهه گذشته، انواع مختلفي از سخت افزارهاي قابل برنامه ‌ريزي به سرعت پيشرفت كرده‌اند. اين قطعات نام‌هاي مختلفي دارند مثل سخت افزار قابل آرايش مجدد، سخت افزار قابل آرايش، سخت افزار قابل برنامه ريزي مجدد.

ايده اصلي و زير بنايي معماري FPGA و CPLD بسيار ساده است. به طوري كلي ميتوان مدارهاي تركيبي و ترتيبي را مستقيماً روي بستر سيليكون ايجاد كرد. تراشه‌هاي ASIC با اينكه كارايي بالايي دارند اما تنها مي‌توانند يك نوع عمليات را انجام دهند.

از آنجايي كه امكان توزيع هزينه توسعه بين چند كاربر وجود ندارد، قيمت ASIC ها معمولاً بيش از سيستمهاي مبتني بر ريز پردازنده معمولي مي‌شود.

تكنولوژي تراشه‌هاي قابل برنامه‌ريزي

قابليت برنامه ريزي شدن مدارات مختلف و اتصالات متفاوت بر روي PLD به دليل سوئيچ‌هاي قابل برنامه ريزي است كه در اين تراشه وجود دارد، اين سوئيچ‌ها مي‌بايست علاوه بر اشغال فضاي بسيار كم داراي كمترين تأخير زماني باشند بطور كلي سوئيچ‌‌هاي قابل برنامه ريزي در PLD با استفاده از سه نوع تكنولوژي قابل پياده سازي است.

۱-استفاده از Anti – Fuse

۲-استفاده از سلولهاي حافظه موقت Sram

۳-استفاده از گيتهاي شناور EEPROM يا EPROM

Anti – Fuse

خصوصيت اصلي Anti – Fuseها تنها يك بار قابليت برنامه‌ريزي بودن، اشغال فضاي كم و بالا بودن فركانس كاري، به دليل پايين بودن اثر مقاومتي و ظرفيت خازني آنها است.

عيب اصلي اين روش نداشتن قابليت برنامه ريزي مجدد است و زماني كه يك بار برنامه‌ريزي گردد ديگر به حالت اوليه برنمي‌گردد و مزيت اصلي آن فركانس كاري بالا  و اشغال فضاي كم آن است اين نوع PLDها نسبت به انواع ديگر PLDها نسبتاً گرانتر هستند.

SRAM

در روش SRAM از سلولهاي حافظه به دو طريق استفاده مي‌شود، در روش اول از يك سلول حافظه براي كنترل روشن يا خاموش شدن يك ترانزيستور استفاده مي‌گردد كه در اين حالت خروجي سلول  حافظه به بيس ترانزيستور يا گيت فت متصل مي شود،‌ با  روشن يا خاموش شدن ترانزيستور يك مسير وصل يا قطع مي‌شود. در روش دوم سلول حافظه به وروديهاي انتخاب مالتي پلكسر وصل مي‌شود. در اين حالت با صفر يا يك شدن سلول حافظه مسير خطوط عوض مي‌شود، مهمترين عيب اين روش پاك شدن برنامه ريزي با قطع تغذيه مي‌باشد، تراشه‌هايي كه با اين روش برنامه ريزي مي‌گردند، مي‌بايست با استفاده از يك سيستم جانبي با هر بار وصل شدن تغذيه تراشه برنامه ريزي گردد، اين روش نسبت به روش Anti – Fuse فضاي بيشتري اشغال مي‌كند و تأخير زماني نيز بيشتر است.

روش برنامه ريزي EEPROM يا EPROM

مهمترين مزيت اين روش پاك نشدن برنامه ريزي با قطع برق مهمترين عيب آن اشغال فضاي زياد اين نوع ساختار سوئيچ‌ مي‌باشد.

تقسيم بندي PLDها

PLDها شامل قطعات كم ظرفيت و پرظرفيت مي‌باشند. PLDهاي كم ظرفيت (ساده ) معمولاً كمتر از ۶۰۰ گيت قابل استفاده دارند و شامل محصولاتي چون PALها و GALها مي‌شوند.

تحقیق FPGA & CPLD زبان برنامه نويسي VHDL

نوشته تحقیق FPGA & CPLD زبان برنامه نويسي VHDL اولین بار در فايل مارکت - بازار فايل. پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico


 • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   

تحقیق مقايسه دستورالعمل بانكها و صندوق قرض الحسنه

«مقدمه»

فصل اول:

قرض الحسنه اعطايي كه در مؤسسات و بانكهاي ديگر پرداخت مي‎شود:

در قرآن كريم، در آيات متعددي راجع به قرض الحسنه اشاره شده است كه مشهورترين آن آيه شريفه ۱۱ از سوره مباركه حديد مي‎باشد كه مي فرمايد:

من ذالذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضا عنه لَهُ و لَهُ اُجْرُ كريم.

كيست كه به خدا قرض نيكو دهد تا خدا بر او چندين برابر گرداند و پاداشي با لطف و كرامت او را عطا فرمايد.

فرض برعكس ربا- روح عطوفت و ايثار، احسان، مردم داري و قسط و عدل را در جامعه زنده كرده و ربا را از صحنه اقتصادي خارج مي نمايد. در روايات آمده است كه ثواب «قرض» از صدقات نيز به مراتب فزون تر است.

موارد اعطاي قرض الحسنه

طبق ماده ۱۶ آيين نامه فصل سوم قانون عمليات بانكي بدون ربا قرض الحسنه در موارد ذيل پرداخت مي گردد.

الف- تأمين وسائل و ابزار و ساير امكانات لازم براي ايجاد كار جهت كساني كه فاقد اين گونه امكانات مي باشند در شكل تعاوني.

ب- كمك به امر افزايش توليد با تأكيد بر توليدات كشاورزي، دامي، صنعتي.

ج- رفع احتياجات ضروري.

اعطاي قرض الحسنه در خصوص بند الف، طبق ماده ۲ دستورالعمل اجرايي به شركت هاي تعاوني توليدي و خدماتي به منظور ايجاد كار (غير بازرگاني و معدني) اختصاص يافته است.

اعطاي قرض الحسنه مذكور در بند ب، به كارگاهها و واحدهاي توليدي متعلق به اشخاص حقيقي و حقوقي به منظور كمك به افزايش توليد در موارد ذيل، اختصاص يافته است:

 • جلوگيري از توقف كارگاهها و واحدهاي توليدي موجود.
 • راه اندازي كارگاهها و واحدهاي توليدي راكد.
 • توسعه كارگاهها و واحدهاي توليدي كوچك در شهرهاي كوچك و روستاها.
 • ايجاد كارگاهها و واحدهاي توليدي كوچك در شهرهاي كوچك و روستاها.
 • در مواردي كه تأمين نياز كارگاه يا واحد توليدي از طريق ساير تسهيلات امكان‌پذير نباشد اعطاي قرض الحسنه، در خصوص بند (ج) رفع احتياجات اشخاص حقيقي، موارد ذيل را متضمن است:

۱- هزينه هاي ازدواج   ۲- تهيه جهيزيه   ۳- درمان بيماري   ۴- تعمير و تأمين مسكن
۵- كمك هزينه تحصيلي  ۶- كمك براي ايجاد مسكن در روستاها  ۷- رفع نيازهاي متفرقه مشروط به اينكه كل تسهيلات اعطائي در قالب اين بند از ۲۵% مجموع تسهيلات قرض الحسنه اعطائي براي رفع احتياجات ضروري (بند ج) تجاوز ننمايد.

ضوابط اعطاي قرض الحسنه:

 • حصول اطمينان از نياز متقاضي
 • حصول اطمينان از ايجاد كار در مورد بند الف
 • حصول اطمينان از افزايش توليد در مورد بند ب
 • حصول اطمينان از مصرف قرض الحسنه توسط متقاضي.
 • حصول اطمينان از سكونت متقاضي در محدوده‌ي فعاليت واحد بانكي پرداخت كننده‌ي قرض الحسنه.
 • حصول اطمينان از عدم بدهي قرض الحسنه به ساير بانكها.

بايد توجه داشت كه اعطاي قرض الحسنه به كاركنان شاغل بانكها طبق ضوابط اين دستورالعمل ممنوع است. اعطاي قرض الحسنه جهت رفع احتياجات ضروري كاركنان بانكها طبق ضوابط و مقررات مربوط به خود بلامانع است.

 

سقف تسهيلات اعطايي:

 • حداكثر جمع كل قرض الحسنه اعطايي توسط بانكها ده درصد جمع كل تسهيلات اعطايي در هر سال مي‎باشد. مشروط بر ايكه از جمع كل سپرده هاي پس انداز قرض الحسنه تجاوز ننمايد ضمناً حداكثر سقف تخصيصي جهت رفع حوائج ضروري اشخاص (موضوع بند ج) نبايد از ۲۵% كل تسهيلات قرض الحسنه تجاوز نمايد.
 • حداكثر سقف تسهيلات اعطايي قرض الحسنه به شركت هاي تعاوني و واحدهاي توليدي پنج ميليون ريال و اشخاص حقيقي جهت رفع حوايج شخصي دو ميليون ريال تعيين گرديده است.

مدت بازپرداخت:

 • زمان بازپرداخت تسهيلات قرض الحسنه در خصوص واحدهاي توليدي و تعاوني حداكثر ۵ سال.
 • زمان بازپرداخت تسهيلات قرض الحسنه رفع احتياجات ضروري در مورد اشخاص حقيقي ۳ سال تعيين گرديده است.

اقساط تسهيلات اعطايي قرض الحسنه حسب نظر مرجع تصويب كننده بصورت ماهانه، سه ماهه، شش ماهه، سالانه و يا دفعةٌ واحدةٌ خواهد بود.

 

كارمزد

كارمزد تسهيلات اعطايي قرض الحسنه موضوع اين دستورالعمل در حال حاضر حداقل ۵/۲% و حداكثر ۴% مي‎باشد مشروط بر اينكه از هزينه هاي تجهيز منابع قرض الحسنه و نيز هزينه هاي اعطاي آن تجاوز ننمايد. ضمناً نحوه محاسبه آن بدين گونه است كه كارمزد قرض الحسنه در ابتداي اعطاي قرض الحسنه براي مدت باقيمانده همان سال و براي سالهاي بعد در ابتداي هر سال به نسبت مانده و مدت، محاسبه و از گيرنده قرض الحسنه دريافت و در پايان هر سال به حساب بانك منظور مي گردد.

 

فصل دوم: مضاربه

تعريف مضاربه «عقدي است كه به موجب آن احد از متعاملين سرمايه مي‎دهد با قيد اين كه طرف ديگر با آن تجارت كرده و در سود آن شريك باشد. صاحب سرمايه مالك و عامل مضارب ناميده مي‎شود. سرمايه مضاربه بايد وجه نقد باشد.

ويژگي هاي مضاربه:

عقد حضار به داراي ويژگي هاي ذيل مي‎باشد:

 • سرمايه مضاربه «رأس المال» حتماً بايد نقد و عين باشد بنابراين با منفعت يا دين نمي توان مضاربه نمود.
 • مضاربه از جمله عقود جايز است و از اين رو هر يك از طرفين حق فسخ قرارداد را دارند. مگر اينكه شرط ديگري در قرارداد تعيين شده باشد. در قراردادهاي بانكي متن قرارداد مضاربه را طوري تنظيم نموده اند كه عامل با امضاء قرارداد، شرط «ترك فسخ» قرارداد را تا زمان تسويه كامل از جانب خود بپذيرد.
 • مضاربه از جمله تسهيلات كوتاه مدت است و نبايد از يك دوره خريد و فروش، حداكثر يك سال تجاوز نمايد.

تحقیق مقايسه دستورالعمل بانكها و صندوق قرض الحسنه

نوشته تحقیق مقايسه دستورالعمل بانكها و صندوق قرض الحسنه اولین بار در فايل مارکت - بازار فايل. پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico


 • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   

تحقیق جايگاه فيبر و ادوات نوري در شبكه مخابراتي نسل آينده NGN

– مقدمه

امروزه شبكه‌هاي عمومي به دلايل متفاوتي ناهمگن هستند. مشتريان به خدماتي همانند صوت داده و ويدئو نياز دارند و از وسايل متفاوتي نظير نوت بوك‌ها، PDAها، تلفنهاي سلولار، دوربينهاي ويديويي و غيره استفاده مي‌شود. بنابراين رنج وسيعي از وسايل سيار و ثابت پديدار مي‌شود.

ازديدگاه مشتري ناهمگن بودن شبكه غيرقابل درك است. درگذشته شبكه‌هاي متفاوتي براي پاسخ به اين نيازهاي متنوع توسط فراهم‌كننده‌هاي سرويس ساخته شده است كه هر يك براي يك نياز ويژه بهينه شده بودند. براي مثال PSTN براي خدمات صوتي، شبكه Ip براي خدمات اينترنت (Web) و شبكه داده مبني بر سوئيچ براي خدمات ATM و Frame relay و هم چنين شبكه‌هاي ويژه‌اي براي يك كاربرد خاص نظير كنفرانس ويديويي طراحي شده بودند [۳] [۱].

اين گزارش براوردي از شبكه‌هاي نسل آينده، فوايد NGN و همچنين نقش مهم تكنولوژي انتقال فيبر نوري را كه اخيراً توسعه داده شده است را ارائه مي‌كند. تكنولوژي DWDM دسترسي به NGN را ميسر مي‌سازد. خدمات NGN مبني بر سوييچينگ پيشرفته با يك سطح كنترل يكپارچه خواهد بود. در فصل ۲ تعريفي از NGN ارائه و معماري و اجزا اصلي آن معرفي مي‌شود در فصل سوم اتصالهاي متقابل نوري و فوتوني بررسي مي‌شود. در فصل چهارم فيبرها و ظرفيت‌ آنها در شبكه NGN، اجزا ارسال سيستم انتقال فيبر نوري و درنهايت برد فيبرهاي موجود بررسي مي شود. انتخاب معماري شبكه عنوان فصل ۵ مي‌باشد در اين قسمت سه معماري شبكه مختلف معرفي مي‌شود شبكه Shared Ip-Only ، شبكه مركب و شبكه فيبر. و در فصل ۶ به dark fibre ها پرداخته مي‌شود و نگاهي به تكنولوژيهاي موجود و آينده، تكنولوژيهاي فيبر و سوييچينگ نوري آخرين فصل اين گزارش به شمار مي‌آيد.

۲- بررسي اجمالي NGN

۲-۱- NGN چيست؟

تعريف واحد و پذيرفته شده‌ اي از NGN[1] وجود ندارد و در حال حاضر عبارت مبهمي است. تعاريف ارائه شده از NGN نسبتاً گسترده هستند. سازمانهايي مثل ETSI و ITU-T[2] مشخصات اصلي NGN را معرفي كرده اند. به عنوان مثال NGN;ITU-T را به عنوان شبكه‌اي مبتني بر بسته[۳] تعريف كرده است، كه خدماتي شامل سرويسهاي ارتباطي، توانايي استفاده از پهناي باند چندگانه[۴] و كيفيت سرويس[۵] كه براي تكنولوژيهاي انتقال تهيه شده است را فراهم مي‌كند. عموماً NGN به عنوان all IP يا شبكه‌هاي مجتمع مبتني بر بسته با مشخصاتي كه درجدول (۲-۱) نشان داده شده است بيان مي‌شود. NGN به تنهايي مشخصات شبكه را پوشش نمي‌دهد اما مشخصات سرويس آن فرصتهاي جديدي را براي اپراتورهاي شبكه، فراهم كننده‌هاي سرويس،[۶] توليد كننده‌هاي ارتباطات و كاربرها فراهم مي‌كند [۱].

جدول (۲-۱) مشخصات اصلي  NGN[1]

 

all Ip يا شبكه مبتني بر بسته

بيشتر كارشناسان معمولاً NGN را به عنوان يك شبكه چندسرويسي[۷] مبني بر تكنولوژي Ip مي‌شناسند.

NGN مانند يك شبكه Ip مجتمع مي‌تواند براي ارتباطات بي‌سيم و با سيم انواع ترافيك يا برنامه‌هاي كاربردي را روي شبكه‌هاي مبتني بر بسته بكار گيرد. در مجموع، بسياري از كارشناسان استدلال مي‌كنندكه NGN در ده سال آينده جايگزين مدار رايج مبني بر PSTN[8] خواهد شد.

خدمات كاربردي مجزا از شبكه انتقال

NGN يك معماري باز[۹] بوسيله برنامه هاي كاربردي و شبكه‌هاي مجزا فراهم مي‌كند و به آنها اجازه مي‌دهد به صورت جداگانه ارائه شوند و برنامه‌هاي كاربردي مي توانند مستقلاً صرف‌نظر از نوع شبكه‌اي كه استفاده مي‌شود توسعه پيدا كنند. با يك معماري باز استانداردسازي به طور فزاينده‌اي اهميت پيدا مي‌كند اما به كاربران شبكه اجازه مي دهد كه بهترين محصولات موجود را انتخاب كنند

[۱] – Next Generation Network

[۲] – International Telecommunications union

[۳] – packet-based network

[۴] – multiple broadband

[۵] – quality of Service

[۶] – Service providers

[۷] – multi-service

[۸] – public switched Telephone Network

[۹] – open Architecture

فهرست مطالب

عنوان ………………………………….. صفحه

۱- مقدمه ………………………………….

۲- بررسي اجمالي NGN…………………………

۲-۱- NGN چيست؟ …………………….

۲-۲- معماري NGN…………………….

۲-۳- اجزا اصلي NGN………………….

۳- تجهيزات سوييچينگ ………………………..

۳-۱- اتصالهاي متقابل نوري …………..

۳-۲- اتصالهاي متقابل فوتوني …………

۴- فيبرها و تجهيزات انتقال ………………….

۴-۱- انواع فيبر و ظرفيت آنها ………..

۴-۲- اجزا ارسال ……………………

۴-۳- برد ………………………….

۵- انتخاب معماري شبكه ………………………

۵-۱- شبكه Shared Ip-only…………………

۵-۲- شبكه مركب …………………….

۵-۳- شبكه فيبر …………………….

۶- Dark Fibre………………………………….

۷- تكنولوژي‌هاي موجود و آينده ………………..

۷-۱- تكنولوژيهاي فيبر ………………

۷-۲- سوييچينگ نوري …………………

نتيجه گيري ………………………………..

پيوست……………………………………..

مراجع …………………………………….

 

تحقیق جايگاه فيبر و ادوات نوري در شبكه مخابراتي نسل آينده NGN

نوشته تحقیق جايگاه فيبر و ادوات نوري در شبكه مخابراتي نسل آينده NGN اولین بار در فايل مارکت - بازار فايل. پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico


 • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   

تحقیق بررسي چسبندگي پوشش الكترولس به زير لايه پلاستيكي در فرايند آبكاري پلاستيكها

چكيده :

در اواخر دهه ۱۹۷۰ استفاده از پلاستيكهاي آبكاري شده به منظور كاهش وزن و ايجاد پوششهاي تزئيني بر روي برخي از قطعات خودرو اهميت يافتند. هم زمان با آن توسعه صنعت الكترونيك استفاده از پلاستيكهاي آبكاري شده در ساخت صفحات مدارهاي چاپي به منظور ايجاد خاصيت هدايت الكتريكي اهميت يبشتري يافت، به طوري كه با پيشرفت روز افزون اين صنعت، بررسي خواص چسبندگي پوششهاي فلزي به زير لايه پلاستيكي مهم به نظر مي‌رسند.

در اين تحقيق ضمن معرفي فرآيند آبكاري پلاستيكها به بررسي برخي از عوامل موثر بر چسبندگي پوشش به زير لايه پرداخته شده، به طوري كه عواملي نظير خواص فيزيكي و شيميايي پوششهاي فلزي، چگونگي آماده ساختن زيرلايه پلاستيكي و خواص فيزيكي و شيميايي زير لايه پلاستيكي به عنوان مهم ترين عوامل موثر بر چسبندگي پوششهاي فلزي به زير لايه پلاستيكي ارزيابي شده اند.

 

۱- اهميت آبكاري پلاستيكها

استفاده از قطعات پلاستيكي آبكاري شده در اواخر دهه ۱۹۷۰ در صنايع مختلف گسترش چشمگيري يافت، به طوري كه به سرعت در صنايعي نظير خودرو سازي، الكترونيك و مصارف تزئيني به ويژه توليد وسايل خانگي كاربرد وسيعي يافتند[۱]. مثالهايي كه از اين كاربردها در ادامه آورده شده است.

الف صنعت خودرو

پلاستيكهاي آبكاري شده هم به منظور زيبايي و هم به منظور افزايش مقاومت به خوردگي در قسمتهاي مختلف خودرو استفاده مي‌شوند. به عنوان مثال برخي از پلاستيكهاي آبكاري شده مقاوم به سايش نظير پلي اورتان در قسمت‌هاي داخلي اتومبيل استفاده شده‌اند، ضمن اين كه از قطعات پلاستيكي آبكاري شده كه داراي خاصيت مقاومت به ضربه باشند نيز مي‌توان در سپرهاي خودرو استفاده كرد. در شكل (۱) نمونه اي از اين كاربرد نشان داده شده است.

ب صنعت الكترونيك

در صنعت الكترونيك ، آبكاري پلاستيكها به منظور ايجاد خاصيت هدايت الكتريكي انجام مي شود كه نمونه بارز اين كاربرد در ساخت صفحات مدارهاي چاپي (P.C.B) Printed Circuit Board مي‌باشد [۲] .

شكل (۲) نمونه اي از اين كاربرد را در ساخت صفحات مدارهاي چاپي نشان مي‌دهد.

 

ج جنبه هاي تزئيني

استفاده از پلاستيكهاي آبكاري شده به دليل خاصيت مقاومت به خراش و خواص زينتي پوششهاي ايجاد شده به طور وسيع در توليد وسايل خانگي مورد توجه قرار گرفته اند.[۱]

درشكل (۳) نمونه‌اي از اين كاربرد نشان داده شده است.

۲- معرفي پوشش الكترولس

آبكاري الكترولس عبارت است از احياء شيميايي با اتوكاتاليتيكي يونهاي فلزي موجود در وان الكترولس بر روي سطح قطعات. در اين فرايند پوششي يكنواخت از فلز مورد نظر به وسيله يك سري واكنشهاي شيميايي بر روي سطح قطعه ايجاد مي‌شود.

پرمصرف ترين پوشش‌هاي فلزي كه در آبكاري الكترولس مورد استفاده قرار مي‌گيرند، مس و نيكل مي‌باشند. كه درادامه به مكانيزم اصلي عمليات آبكاري الكترولس نيكل اشاره مي‌شود[۳].

۳- اجزاء حمام الكترولس

به طور كلي در حمام الكترولس هشت جزء وجود دارد:

۳-۱- منبع يونهاي نيكل

متداول‌ترين نمكهاي به كار رفته در فرايند الكترولس نيكل، سولفات نيكل و كلريد نيكل مي‌باشند، به طوري كه غلظت يونهاي نيكل در حمام‌هاي اسيدي بين ۴ تا ۱۰ گرم در ليتر مي‌باشند. [۴و۵]

۳-۲- هيپوفسفيت سديم

اين ماده يونهاي نيكل را در محلول به شكل عنصر، احياء مي كند به طوري كه در طي فرايند احياء آنيونهاي هيپوفسفيت به ارتوفسفيت تجزيه شده و گاز هيدروژن ايجاد مي‌گردد. ضمن آن كه درصد فسفر تا حدود ۱۵ درصد نيز در رسوب نيكل ظاهر مي‌شود. [۳]

۳-۳- بافرها

وظيفه بافرها جلوگيري از تغييرات PH در حمام مي‌باشد به طوري كه از افزايش بيش از حد اسيديته محلول در طي رسوب گذاري جلوگيري مي‌كنند.[۳]

۳-۴- كمپلكس كننده ها

اين اجزاء تقريباً اسيدهاي آلي بوده كه معمولاً دي كربوكسيلاتها مي‌باشند. اين مواد تاثير دو گانه اي دارند زيرا اولا باعث كاهش نرخ رسوب گذاري شده، ثانياً همانند يك بافر عمل مي كنند[۳].

۳-۵- شتاب دهنده ها

شتاب دهنده‌هايي نظير تركيبات فلوئوريدي و تيواوره در حد ppm2 تا ۲۰ باعث افزايش نرخ رسوب گذاري مي‌شوند [۴].

 

۳-۶- پايدار كننده ها

وظيفه پايدار كننده‌هايي نظير تركيبات سرب، كادميم و روي يا تركيبات سيانيدي در حد ppm1 تا ۱۰ اين است كه از تجزيه خود به خودي حمام در اثر حرارت اضافي يا وجود عناصر ناخالصي (ذرات گرد وغبار) جلوگيري مي‌كنند.[۳]

۳-۷- عوامل تر كننده :

اين مواد باعث كاهش كشش سطحي حبابهاي گازي ايجاد شده در حمام مي شوند و از ايجاد حفرات گازي بر روي رسوب جلوگيري مي‌كنند[۳].

۳-۸- متعادل كننده ها:

اين مواد باعث افزايش نرخ رسوب گذاري به وسيله تبديل يون ارتوفسفيت به هيپوفسفيت مي شوند[۳].

۴- معرفي پروسه آبكاري پلاستيكها

عمده فرايند آبكاري پلاستيكها مربوط به عمليات پيش از آبكاري است، به طوري كه از هفت مرحله پروسه مربوط به آبكاري پلاستيكها به روشهاي متداول (مانند الكتروپليت يا الكترولس) امكان پذير گردد[۱].

اين مراحل عبارتند از :

الف آمده سازي اوليه

در اين مرحله عمليات تميز سازي سطح و چربي زدايي به وسيله محلول‌هاي اسيدي و قليايي انجام مي‌شود [۶].

ب- اچ كردن

هدف از اين مرحله افزايش انرژي سطحي قطعه پلاستيكي و ايجاد زيري ميكروسكوپي و تغييرات شيميايي در سطح پلاستيك مي‌باشد كه در نهايت قطعه پلاستيكي آماده پذيرش رسوب فلزي با چسبندگي مناسب مي شود. درواقع وظيفه ماده اچ كننده جدا كردن يك ماده پليمري فعال از سطح پلاستيك و يا تغيير در شيمي سطح پلاستيك مي‌باشد. به عنوان مثال در مورد پليمر اكريلونيتريل بوتادين استايرن (A.B.S) ‏ ، ذرات بوتادين به وسيله محلول اچ اكسيد شده و در محلول حل مي‌شوند و درنهايت حفرات ميكروسكوپي در سطح قطعه به وجود مي آيند. محلول اچ كننده مورد استفاده در اين حالت تركيبي از اسيد سولفوريك واسيد كرميك مي‌باشد[۱و۶].

ج اچ كردن

تحقیق بررسي چسبندگي پوشش الكترولس به زير لايه پلاستيكي در فرايند آبكاري پلاستيكها

نوشته تحقیق بررسي چسبندگي پوشش الكترولس به زير لايه پلاستيكي در فرايند آبكاري پلاستيكها اولین بار در فايل مارکت - بازار فايل. پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico


 • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   
جمعه 10 اسفند 1397  12:05 ب.ظ

پروژه تونل سازي

تعريف تونل: تونل راهرو زيرزميني افقي يا تقريباً افقي كه از هر دو طرف به هواي آزاد مرتبط است.

مراحل تونل سازي: مراحل احداث و آماده سازي تونلها به شرح زير است:

الف) تهيه طرح تونل      ب) نقشه برداري مسير و تحقيقات مهندسي    ج) حفر تونل

د) نگهداري موقت تونل

طبقه بندي تونلها: به طور كلي تونلها را مي توان به سه دسته تونلهاي حمل و نقل، تونلهاي صنعتي و تونلهاي معدني تقسيم كرد.

تونلهاي حمل و نقل: اين تونلها به قصد رفت و آمد افراد و حمل مواد احداث شده و خود به گروههاي زير تقسيم مي شوند:

الف) تونلهاي راه آهن    ب) تونلهاي راه     ج) تونلهاي پياده رو    د) تونلهاي ناوبري    هـ) تونلهاي مترو

تونلهاي صنعتي: اين تونلها به منظور انتقال مواد و تاسيسات احداث مي شوند و گروه تونلهاي زير را دربرمي گيرند.

الف) تونلهاي مربوط به نيروگاههاي آبي   ب) تونلهاي انتقال آب   ج) تونلهاي استفاده همگاني و پناهگاهها   د) تونلهاي فاضلاب   هـ) تونلهاي طرحهاي صنعتي  و) انباري هاي نظامي   ذ) تونلهاي دفن زباله هاي اتمي

تونلهاي معدني: اين تونلها كه به منظور احداث شبكه معادن حفر مي شوند، شامل تونلهاي زير هستند:

الف) تونلهاي گشايشي معدن    ب) تونلهاي اكتشافي    ج) تونلهاي استخراجي (مثل راهروهاي معدني، گالريها)       د)تونلهاي خدماتي         هـ) تونلهاي زهكشي

تونلهاي حمل و نقل به عنوان يك سازه دائمي و براي استفاده طولاني مدت طراحي مي شوند و سيستم نگهداري آنها بطور اصلوي با تونلهاي معادن متفاوت است.

از جمله اختلافات ديگر تونلهاي معدني و حمل و نقل، ابعاد  آنهاست. تونلهاي معدني ابعاد محدودي دارند، حال آنكه تونلهاي حمل و نقل به مراتب ابعاد بزرگتري دارند.

قبل از حفر و احداث تونل، بايستي منطقه موردنظر را مطالعه كرد و مناسب ترين مسير تونل را برگزيد و آنگاه مسير را مطالعه كرد. واضح است كه اين مطالعات زمان بر و هزينه بر است، اما بدون انجام آن ممكن است اشكالات اساسي در ضمن احداث تونل بروز كند. به طور كلي مطالعات مسيريابي را مي توان به شرح زير رده بندي كرد:

الف) جمع آوري اطلاعات منطقه   ب) بررسي عكسهاي هوايي و نقشه هاي توپوگرافي منطقه   ج) مطالعات زمين شناسي سطحي   د) مطالعات ژئوفيزيكي   ل) حفر گمانه هاي اكتشافي    ن) مطالعات آب شناسي   ي) حفر گالريهاي اكتشافي   و) آزمايشات برجا    ه) بررسيهاي آزمايشگاهي

از ديدگاه مهندسي، خاك يا سنگي كه مسير تونل از آنها مي گذرد، در واقع نوعي مصالح ساختماني به شمار مي رود و بنابراين براي آ“كه بتوان شيوه حفر و نگهداري مناسب را برگزيد، ابتدا بايد ويژگي هاي مهندسي ژنها را به خوبي شناسايي كرد.

با توجه به اين واقعيت كه در واقع زمين محل، مصالح سازنده فضاي زيرزميني را تشكيل مي دهد، نه پوششهاي موقت و يا دائمي به هنگام طراحي تونل ها بايد نكات زير را مدنظر قرار داد:

الف) مطالعه دقيق وضعيت زمين شناسي و ژئوتكنيكي محل   ب) تطبيق هر چه بيشتر طرح و اجراي آن با شرايط طبيعي زمين   ج) حداقل دستكاري در وضعيت طبيعي زمين  د) ثبت دائمي حركات زمين در اطراف فضاي ايجاد شده

قبل از هرگونه عمليات تحقيقاتي در مورد منطقه، ابتدا بايد اطلاعات موجود را جمع آوري كرد. بدين منظور بايستي با مراجعه به سازمان ها و موسساتي كه احتمال دارد در منطقه كاركرده باشند، اطلاعات احتمالي را به دست آورد. اين اطلاعات شامل موارد زير است: الف) نقشه توپوگرافي منطقه كه معمولاً از طريق سازمان نقشه برداري كشور و يا سازمان جغرافيايي ارتش تهيه مي شود    ب) نقشه زمين شناسي منطقه كه براي تهيه آن بايد به سازمان زمين شناسي كشور مراجعه كرد    ج) عكسهاي هوايي منطقه كه براي تهيه آن بايد به سازمان جغرافيايي ارتش مراجعه كرد.    د) مراجعه به بانكهاي اطلاعاتي براي تهيه تحقيقات احتمالي كه در مورد منطقه انجام گرفته است.

ارزيابي ساختمان تونل: براساس مطالعاتي كه درباره ساختگاه تونل انجام مي گيرد، مي توان محدوده را از نظر ژئوتكنيكي ارزيابي كرد. اصولاً بسته به واكنش زمين نسبت به ايجاد تونل (يا هر فضاي زيرزميني ديگر) آن را به دو گروه كلي با شرايط مناسب و نامناسب تقسيم بندي مي كنند. اگر شرايط زمين مناسب باشد، در زمينه حفر تونل مشكلي پيش نمي آيد، حال آنكه در مورد زمينهاي نامناسب ممكن است احداث تونل با خطراتي توام باشد و يا موجب توقف، تاخير و افزايش غيرعادي هزينه ها بشود. در چنين شرايطي قبل از شروع حفاري تونل، بايد زمين را بهسازي كرد. عوامل اصلي تعيين كننده شرايط زمين عبارتند از:

الف) مشخصات سنگ     ب) خاك     ج) آب زيرزميني    د) ساير عوامل

پيش بيني نشت زمين:

در اثر احداث تونل، وضعيت تنشهاي موثر بر زمين تغيير مي كند كه تغيير شكلهايي را به دنبال دارد. اگر براي مهار اين تغيير شكلها تدبيري اتخاذ نشود، امكان دارد كه تاج تونل نشت كند و تاثير آن به سطح زمين برسد و سرانجام باعث نشت ساختمانها و تاسيسات واقع در بالاي تونل بشود. يكي از عوامل ديگر كه در نشت زمين موثر است، زهكشي آب زيرزميني منطقه به وسيله تونل و در نتيجه پايين رفتن سطح ايستابي است.

با توجه به اهميت پديده نشت زمين بايد روشهايي را براي حفر و نگهداري تونلها برگزيد كه نشت به حداقل ممكن برسد.

در بعضي موارد طراحي و اجراي سيستم نگهداري مناسب، مانع از نشت موثر زمين يم شود و گاه نيز لازم است زمين بهسازي يا تقويت شود. ميزان نشت به شرايط زمين شناختي، ابعاد تونل و روش حفاري و نگهداري بستگي دارد.

پديده نشت معمولاً در مورد تونلسازي در زمين هاي خاكي مهمتر از زمينهاي سنگي است، اما در پاره اي موارد اجراي نامناسب حفاري و نگهداري تونل در زمينهاي سنگيني نيز پديده نشست را به دنبال داشته است.

شكل و ابعاد مقطع تونل:

انتخاب شكل و ابعاد مقطع تونل تابع هدف احداث تونل، سيستم حفر تونل،‌ شيوه بارگيري و روش نگهداري دايمي آن است. در مواردي كه استفاده از شكلهاي مختلف امكان پذير باشد، بايد شكلي را انتخاب كرد كه هزينه هاي كلي احداث تونل به حداقل ممكن برسد.

تونلهاي مترو:

ابعاد تونلهاي مترو نيز تابع نوع قطارها و سرعت آنها است.

امتداد تونلها:

تونلهاي مترو: حداقل شعاع انحناي تونلهاي مترو نيز تابع سرعت ماكزيمم پيش بيني شده براي قطارها است. به عنوان مثال، حداقل شعاع انحناي تونلهاي مترو شهر نيويورك واقع در ايالات متحده آمريكا، ۱۰۷ متر در نظر گرفته شده، حال آنكه اين عدد در مورد مترو شهر سانفرانسيسكو همين كشور، حداقل ۱۱۰۰ متر است.

شيب تونلها:

تونلهاي مترو: حداقل شيب مجاز تونلهاي مترو در طول مسير ۳ درصد و در ايستگاهها ۱ درصد و حداقل آن ۵/۰ درصد مي باشد.

پروژه تونل سازي

نوشته پروژه تونل سازي اولین بار در فايل مارکت - بازار فايل. پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico


 • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   
آخرین پست ها

کار با اینترنت دانلود منیجر به همراه آموزش نکته ها و قابلیت ها..........سه شنبه 9 اردیبهشت 1399

تحلیل جایگاه اپل از نگاه شرکت اُمدیا..........سه شنبه 13 اسفند 1398

مشخصات گوشی های سامسونگ گلکسی S10 لایت و گلکسی نوت 10 لایت..........پنجشنبه 24 بهمن 1398

معرفی شهر زیبای بانه..........پنجشنبه 17 بهمن 1398

تفریح و سرگرمی؛ هر مناسبت یک پیامک..........سه شنبه 17 دی 1398

پاورپوینت بازار کار اشتغال و بيکاري..........پنجشنبه 10 مرداد 1398

مقاله ويژگي هاي معلم خوب..........پنجشنبه 10 مرداد 1398

مقاله مديريت كلاس و انضباط محيط كلاس..........پنجشنبه 10 مرداد 1398

مقاله راهكارهايي براي ارتقا منرلت معلمان..........چهارشنبه 9 مرداد 1398

مقاله خصوصیات یک معلم..........چهارشنبه 9 مرداد 1398

مقاله راهبردهاي پيشگيرانه انظباطی در كلاس..........چهارشنبه 9 مرداد 1398

مقاله محاسن و معایب شغل معلمی..........چهارشنبه 9 مرداد 1398

مقاله ویژه ارتقاء رتبه شغلی عالی معلمین..........چهارشنبه 9 مرداد 1398

مفهوم استعاره،نظریه و تئوری های سازمانی..........سه شنبه 8 مرداد 1398

مراحل تولید سیمان و بتن ضد آب..........سه شنبه 8 مرداد 1398

همه پستها

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات